OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 29, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-29/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Z ZIEM POLSKICH.
Kraków. — Namiestnik br. Po
tocki otrzymał następujące pismo
odręczne od cesarza Franciszka
Józefa:
Kochany hrabio Potocki!
Z zadowoleniem dowiedziałem
się, że przygotowania podjęte
przez galicyjski Wydział krajo
wy, wspólnie z administracyą
wojskową, celem opróżnienia kró
lewskiego zamku na Wawelu, tak
dalece postąpiły, że niebawem
już będzie można przystąpić do
tych prac, które Sejm Mego Kró
lestwa Galicyi i Lodomeryi wraz
z Wielkiem Księstwem Krakow
skiem, uchwalił na posiedzeniu- z
dnia 8 lutego 1897, ku uczczeniu
50 letniego jubileuszu Moich rzą- j
dów w zamiarze, aby chroniąc z
pietyzmem to wszystko, co się
zachowało, przywrócić ten czcią
wieków otoczony zabytek do no
wej świetności.
Spełniając życzenie kraju, chę
tnie zezwoliłem, aby Mi na Wa
welu utządzono Tezydencyę na
czas Mego pobytu w Królewskiem
mieście stołecznem Krakowie.
Jest także Mojem życzeniem,
aby przytem przeznaczono odpo
wiednią część zamku na przecho
wanie pamiątek narodowych i
zbiorów sztuki, by one i po odro
dzeniu tego dumnego gmachu u
trzymywały w żywej pamięci je
go, pełną chwały, tradycyę.
Memu urzędowi ocnmistrzow
skiemu polecam, żeby z fundu
szów nadwornej dotacyi przy
czyniał się rok rocznie odpowied
nim udziałem do kosztów odno
wienia zamku i w tej mierze po
rozumiał się z galicyjskim Wy
działem krajowym.
O tern zawiadomi Pan reprer
zentacyę kraju.
Wiedeń, dnia 30 maja 1905.
Francizzek Józef w. r.
Gliwice. — Wspomnieliśmy !
już o wyniku procesu, który po- i
seł Korfanty wytoczył redaktoro
wi "Oberschlesische Volksstim
me". Ponownie toczyła się ta
sprawa przed izbą karną w Gli-»
wicach. Chodziło o artykuł p. t.
"Czerwony krawat", który w rze
czonej gazecie został umieszczo
ny. W artykule tym była mowa,
że p. Korfanty nosi czerwony kra
wat w celu przymilenia się socy- 1
alistom. aby w razie unieważnie
nia jego wyboru na posła, otrzy
mać od nich znowu poparcie. W |
artykule też była mowa, że pan i
Korfanty pracował dla gazet so
cyalistycznycli. Tym artykułefrn
czuł się pan Korfanty o
brażony, zwłaszcza
(Korfanty) pracował przy gaze
tach socyalistycznych i wytoczył
proces o obrazę redaktorowi z
"Volksstimme". Pierwsza roz
prawa sądowa toczyła się przed
sądem ławniczym. Sąd ten uwol
nil jednak redaktora z "Voifcs
timme" od winy i kary, będąc
zdania, że zarzuty podniesione
przeciw p. Korfantemu zostały u
dowodnione. Przeciw temu wyro
kowi założył p. Korfanty apela
cyę. Więc jeszcze raz rozpatry
wano tę sprawę w gliwickiej iz
bie karnej. Sąd ten obalił wyrok
poprzedni i 9kazał redaktora
^Cacrsta na — 10 marek kary.
W uzasadnieniu wyroku powie
dział sąd co następuje: W rzeczo
nym artykule nie chodzi o rze
czową krytykę posła Korfantego,
tylko przez krytykę tę zamierza
no poniżyć p. Korfantego. W
słowach, że p. Korfanty w pew
nymi czasie, od którego już 9 do
10 lat upłynęło, pracował w inte
resie partyi socyalistycznej, jest
obraza. Fakt ten, że Korfanty raz
w prywatnem mieszkaniu przy
padkiem robił korektę artykułu
»ocyalistycznego, nie jest wystar
czający, aby p. Korfantemu za
rzucić, że był współpracowni
kiem pism socyalistycznych, po
nieważ p. Kcirfanty pieniędzy za
to nie dostał ani dalej korekty nie
robił. Zresztą cała dążność arty
kułu wychodzi na to, aby p. Kor
fantego ze Uwzględu na przyszłe
wybory przedstawić jako zmien
nego i niepewnego. Obraza jest
jednak bardzo mała.
Łomża. — Na zebraniu gmin
nem w gminie Dmochy - Glinki,
W pow. Ostrowskim, zwołanem
w Czyżewie, uchwalono następu
jące projekty, podane przez gmi
ałaków: 1. Odrzucono prenume- '
rowanie "Oświaty", pisma, wy
' cfawanegó po polsku przez kan
celaryę generał - gubernatora w
.cełach f^syfikacyjnyćh, a uchwa
lono prenumerowanie "Gazety
Świątecznej'1. 2 Uchwalono, aby
wójt w poleceniach zwołujących
gminiaków nć zebraniu, a posyła
nych do sołtysów zaznaczał, po
co wzywa gminiaków na zebra
nia, motywując ten punkt tęm, iż
dotychczas szli ludzie na zebra
nia, nie wiedząc, jakie sprawy bę
dą omawiane, co przeszkadzało
naradzić się przed tem i zapo
biedz zapadnięciu uchwały nieraz
szkodliwej dla spraw gminy. 3.
Nareszcie zażądali, aby by'f wpro
wadzony w urzędowaniu gmin
nem język polski. Jeden z gmi
niaków przemówił w te słowa:
"Chcemy, aby dzisiejsza uchwała
była napisana po polsku, a nie po
rosyjsku". Na co wszyscy zebra
ni jednogłośnie krzyknęli: "żąda
my!" Jednocześnie zażądali, aby
wszystkie książki i koresponden
cye były prowadzone po polsku i
żeby była pieczęć z napisem pol
skim, a nie rosyjskim.
o
ZAWIADOMIENIE.
Dr. H. Stobiecka, 489 Milwau
kee ave., zawiadamia swych pa
cyentów że wyjechała, na dalsze
studya do Europy na kilka mie
sięcy.
Po powrocie podejmie dalszą
praktykę. *
Między narzeczonymi.
— Patrz, mój drogi, — pająk. Pająk
•wieczorem.... Co to znaczy?
— To enaczy, że w domu nie ma po
rządku.
<3
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Taw. św. Floryana będzie miało
swoja posiedzenie w sobotę, dnia Igo
lipca r b. o godzinie 7:30 .wieczorem,
w hali No. II; prezes uprasza, aby
wszyscy członkowie byli obecni, pa
nieważ są ważne sprawy do załatwie
nia; równocześnie zaprasza się wszy
stkich tych, którzyby mieli zamiar
wstąpić do tegoż Towarzystwa, a za
razem do tak zacnej Organizacyi Sto
warzyszenia Polaków w . Ameryce.
Wstępne bardzo dogodne. — Józef
Kurowski, prezes. Karol Urbanikie
wicz, sekr. 102 Blanche str.
— Chór parafialny ś.w. Stanisława
Kostki (K. D.) będzie miał nadzwy
czajne posiedzenie dziś wieczorem o
godzinie 8mej, w hali zwykłych posie
dzeń, w bardzo ważnej sprawie tyczą
cej się naszej wycieczki; obecność
koniecznie jest potrzebna i zarazem
komitet uprasza, aby członkowie za
stosowali się do tego, co zostało u
chwalone na przeszłem posiedzeniu.—
J. S. Golupski, prezes, J. SzudzińskI,
sekr. prot.
Z KANTOWA.
— Towarzystwo Bratniej Pomocy
ś. ś. Apost. Piotra i Pawła przystąpi
w piątek i sobotę do spowiedzi, a w
niedziele, dnia 2go lipca, o godzinie 6
rano do wspólnej Komunii Św.; każdy
członek ma byó obecny. — Mich. Si
piora, prezydent. F. Micek, sekretarz.
339 N. May str.
— Tow. Rycerzy św. Michała Ar
chanioła ma nadzwyczajne posiedze
nie w piątek dnia 30 b. m., o godzinie
7:30 wieczorem; każdy ma być obec
nym gdyż będą odbierane tykiety lub
pieniądze za tykiety na przyszły Pik
nik gdyż po Pikniku nie będzie się
odbierać tykietów tylko pieniądze za
tykiety. — Komitet Pikniku.
Drobne ogłoszenia
DWÓCH fachawych rymarzy poszuku
je zajęć, ręczą swoją pracę. 3133
Wells str. Władysław Czeczutka. 11
POTRZEBA mężczyzn na stancyę.
731 Milwaukee ave. 29c
POTRZEBA 2 mężczyzn na stancyę. 3
piętro z frontu, wchód z boku. 194 Au"
gusta ult
POSZUKUJĄ.
Dwóch krawców, Polaków, dopiero
co przybyłych z Galicyi, dobrze się
znających na krawiectwie męzkiem i
damskiem poszukują zajęcia. 40 Sloan
ul. Józef Dadej# 1 I
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 812
Milwaukee ave. 2gie piętro front.
POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan
cyę. 158 W. Diyision ul.
POTRZEBA panów na mieszkanie. 825
Milwaukee? aye. 3cie pięro front.
POTRZEBĄ starej kobiety do bawie
nia dzieci. 537 W. Superior ul. 30c
POTRZEBA 50 maszyniarek przy
damskich reprach. Banner Waist Co.
161 So. Clinton str. xxx
POTRZEBA mężczyzn do młyna ka
miennego. 425 Milwaukee ąve„ 6L
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin
^'Michigan. Tafcie do rozmaitej innej
roboty. Polscy "Agenci, 81 So. Canal
ul. I 20 W. Madison ul. Aspiog &
Sweet. ixx
*ees
PTORZBA kobiet do przebierania
szmat, także do datcifc. 29* JE. Division
ul. 11
Tirr s*r
POTRZEBA ppzy spodniach dobrych
maszyniarek. 10 Pąrk ul. w tyle. Pier
wsze piętro bitego Wood ul. i Milwau
kee ave. 1 1
POTRZEBA do kamizelek finiazerek
do finiszowania w szapie. Płaca 1^ c.
i l1^ c.; także do tekowanla kieszeni,
robienia podszewki, tekarek. bejścia.
rek "back makers" i do przyszywania
guzików przy kamizelkach, Dajemy
pajlepszą zapłatę w mieście. 127 Had
don ave. 2gie piętro. ' 8 1
POTRZEBA dziewcząt w fabryce to
warów wiązanych w naukę na maszy
nach do wiązania rękawiczek, także
do innej roboty. Prący rdość na cały
rok my dajemy, lekcye darmo do nowo
początkujących. Friedlander, Brady
and Co. 228 Green Ul. róg W. Con
gress. 10 1
POTRZEBA dziewcząt do roboty na
maszynach do szycią. J>o$wiad.czone
lub bez Eisendrath Glove Co. Elston
1 Armitage» aves. 29 c
POTRZEBA zaraz dobrego rzeźnika.
129 Hickory av. blisko Division ul. 30o
POTRZEBA dziewczyny do wyszywa
nia dziurek na maszynie przy spo
dniach. 133 W. Division ul. 30 c
POTRZEBA kobiet do finiszowania
spodni. Stała praca, dobra zapłata. 133
W. Division uL 30 e
i i ■ mm—-mmmmmm I ——pw^———mmmmmmm
POTRZEBA hejściarza przy surdu
tach. 850 N. Ashland ave. 29 e
POTRZE BADZIEWCZATDOPRZYl
SZYWANIA GUZIKÓW PRZY SPO.
DNIACH HART, SCHAFFNER A
MARX. 773 SOUTH HALSTED UL.
30 e
POTRZEBA 200 robotników ze szu
flami do roboty w mieście. Płaca $2.00
dziennie, żonatych lub samotnych
mężczyzn w Michigan do lasów, tarta
ków, kopalni żelaza i fabrycznej robo
ty. Dobra zapłata. Stała praca. J. Lu
cas. Polski Agent. 167 Washington ul.
Pokój 18. 29 o
POTRZEBA małej dziewczyny ao wy
wracania rękawów, robienia rygli rę
cznie przy surdutach. 706 N. Ashland
ave. 29 c
POTRZEBA dziewcząt do prasowania
prostej bielizny i bluzek, dziewcząt w
naukę. The Berlin Laundry_ 1465 N.
Halsted str. ' xxx
- l .1. 1 1 »' . '■ -
POTRZEBA pierwszego maszyniarza
1 dziewcząt do podszewki przy surdu
tach. 888 Milwaukee ave. 29c
POTRZEBA dziewczyny do składu pie
karskiego. $3 00 i wikt. 980 W. 18ta ul.
29 o
——■— ————————
POTRZEBA prasownilca przy su
kniach (skirts), także maszyniarek
przy bluzkach (shirt waists).126 State
ulica, ósme piętro, pokój 802. 29 c
POTRZEBA młodej dziewczyny do
lekkiej domowej roboty przy małej
familii. 585 N. Lincoln str. 29 c
POTRZEBA dziewcząt do przyszywa
nia guzików na karmizelki 265 West
North ave*. róg Marshfield' ave. 7 1
POTRZEBA prasownika na szewki 11.
p. przy płaszczach (cloaks). 530 North
Ashland ave. M. Cohn. 29 c
POTRZEBA maszyniarek 1 do pomo
cy przy płaszczach, 86 Potomac ave.
w tyle. 29 c
POTRZEBA doświadczonej panny do
sprzedawania w składzie żakietów.
809 Milwaukee ave. 30 c
POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj
nej domowej roboty, 428 W. Chicago
av0.
POTRZEBA mężczyzn do roboty w
składzie. 428 W. Chicago ave.
POTRZEBA mężczyzn na kolej w
mieście. $2.00 dziennie. 425 Milwaukee
ave.
POTRZEBA ręcznych dziewcząt do
sztafirowania; także wydaję robotę do
domu. 42 Ingraham ul.
POTRZEBA doświadczonych praco
wników na czysto, także1 dobrego try
mera przy surdutach. Kuh, Nathan &
Fisher. 862 N. Winchester ave.
POTRZEBA dziewcząt do przyszywa
nia guzików, bejstowania kenwesu i
do mniejszej roboty w naukę. 34 Brad.
ley ul.
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek i bejśclarek przy kamizelkach.
520 N .Ashland ave.
POTRZEBA trymerów i prasowników
przy surdutach. Dobra zapłata. Felder
& Cohn. 78 Brigham ul. 2gie piętro.
30 c
POTRZEBA dobrych ręcznych, także
małych dziewcząt do kenwesu bejsto
wania przy surdutach. 936 N. Paulina
ulica. _ 11
POTRZEBA dobrego prasownika na
czysto, także szewkarza. maszyniarki
do robienia kieszeni przy surdutach.
6C3 Holt ave.
POTRZEBA chłopaka do wyszywania
dziurek przy spodniach. 133 W. Divi
sion ul.
POTRZEBA dziewcząt do roboty w
fabryce tytoniu. Dobra zapłata. 345
Larrabee ul. Independent Snuff Co.
POTRZEBA natychmiast dziew
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta
tzukające za pracą gdzieindziej raczą
się 7giosić gotowe do pracy do Kolba,
772 Milwaukee Ave, niiprzeclw Cleaver.
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej
domowej roboty. 198 W. Division str.
2gie piętro. xxx
• 1 . .. ]■■. . 1". •
POTRZEBA dziewczyny od 16 do 17
lat do trzymania porządku w pokoju.
540 Noble ul. w plebanii. 29c
POTRZEBA FINISZEREK I DZIEW
CZAT DO ROBIENIA DZIUREK RĘ
CZNIE PRZY SURDUTACH. HART,
SCHAFFNER & MARX. 251 MAR
KET UL 3Q c
POTRZEBA dziewczyny dj> bęJstową.
nia kantów przy surdutach, lii Cor
nelia uL 29c
POTRZEBA maszyniarek da spodni.
18 ęentpw od sztuki; wypłata ćo ty
dzień. E. Fisher, 3S0 W. 18th str. 80 c
POTRZEBA PIERWSZEJ KLASY
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA DZłU
| REK, FINIS^EREK | "LAPEL MA
i KERS" PRZY MĘZKICH DO0RYCH
SURDUTACH. ZGŁ06IĆ SIĘ NA
TYCHMIAST. 316 FIFTH AVE., 4Tfi
PIĘTRO. J. W. COHN AND CO.
xxxx
POTRZEBA robotników przy nowo
budującej się kolei w Wigconsin, Mi
chigan, Iowa i Illinois. Płaca $1.75 do
$2.00 dziennie; wikt $4.00 tygodnio. i
wo; dość pracy ae do czasu, gdy zic- (
mia zacznie marznąć. Także robotni- i
ków do kom panicznej roboty, płaca J
$1.50 dziennie; wikt $3.50 tygodnio
wo. Przejazd darmo. Wyseławy co
dziennie, Mówimy po polsku. 87 So.
Canal ul. Clapp, Norstrom Co. 5 1
POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia Bta\«k, 800
do domowej roboty — zarazem kucharek 1
dziewcząt do hoteli.
C43 MILWAUKEE AYE.
PANt SCHMIDT AGENCYA RRACY.
flATnłm i codzi- unię dzirwcsąt do
POlKitBA
biuru w miecie.
909 Milwaukee At. blizko Ashland ar.
POTRZEBA doświadczonych albo nie
doświadczonych maszyniarek do tka
nia i nawijania bawełny lub jedwabiu,
i do wszelkiej Innej roboty. A. B. Sei
dler and Sons, róg North Park ave. i
Eugene u^ca, blisko Lincoln Parku.
1 1
POTRZEBA pierwszych i drugich rę
cznych dziewcząt przy surdutach. 951
North Wood ul. 1 1
POTRZEBA dobrych maszyniarek do
całych spodni. 103 Augusta ul. 1 1
POTRZEBA dziewcząt do wyszywania
dziurek przy kamizelkach. Płaca 1%.
centa. 127 Haddon ave. 2gie piętro.
POTRZEBA "bunch makers" przy su
chej robocie. Stała praca. Dobra za
płata. Zgłosić się. 96 Washington ul.
RODACY! jeżeli jesteście bez roboty
zaraz zgłoście się do najstarszego 1
sprawiedliwego Pblskiego Agenta. Ja
mam rozmaita robotę w mieście i na
prowincyi dla wszystkich mężczyzn,
kobiet, żonatych i samotnych, dziew
cząt i chłopaków; tak samo kolektuję
długi i udzielam rady w sprawach sa
dowych. Jan Lucas, Agent, 167 Wash
ington str., pokój 18. 10L
Którzy potrzebują pracy do ho
telów, restauracyi lub jakiej in
nej. Zgłoście się 425 Milwaukee
Are. a dostaniecie ją.
POTRZEBA polskich robotników na
kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis
consin i Minnesota. Przejazd darmo.
Zgłosić się do:
ADAMS TILLOTSON & ELMER,
101 SOUTH CANAL STR.
10L CHICAGO.
POTRZEBA pierwszych ręcznych
dziewcząt przy surdutach. 558 N. Pau
lina ul. 30 o
POTRZEBA dobrego woźnicy na pie
karski wóz do sprzedawania na komi
sowe. 4625 Hermitage ave. Town of
Lake. 30 c
POTRZEBA prasownika na szewkl do
spodni. 1191 N. Leavitt str. 29e
POTRZEBA stryperki do tytoniu. 122
Rice ulica. 30 c
POTRZEBA dziewczyny do pomocy
przy gotowaniu w małym "boarding
house". Musi opuścić miasto natych
miast. Dobra zapłata. 651 North Clar&
mont ave#, pierwsze piętro.
POTRZEBA stryperek. 183 East Lake
ulica. SOc
POTRZEBA dziewcząt do roboty na
lekko pędzących maszynach. Dobra
zapłata. Reliance Brush Co. 1513 Mal
colm ave. wzią.ć Elston ave. tramwaj
do końca linii. 30 c
POTRZEBA kobiety do przebierania
szmat. 821 Austin ave. róg Oakley
ave. J 1
POTRZEBA mężczyzny nawykłego do
pracy w machinę szaple. Piszcie poda
jąc .wiek, rekomendacye 1 ile) płacy
żądacie. Adresujcie listy nr. 2000
Dziennik Chicagoski.
POTRZEBA maszyniarek do szycia
na parowych maszynach. Doświadcze
nie niepotrzebne. Chicago Flag and
Decorating Co. Fulton i Green str, 31
POTRZEBA dziewczyny około IG lat
starej do lekkiej domowej roboty.
Zgłosić się D. Beiman. Cor. Oakley 1
Fotomac ave. 1 1
POTRZEBA prasownika przy surdu
tach. 95 Haddon ave., drugie piętro.
POTRZEBA prasownika na szewki
przy surdutach. 317 Ward ul. 1 1
» i ■> i ■ i 11 11 u ii
POTRZEBA dziewcząt do bejstowania
kantów, sztafirowania, także i maszy.
niarelc przy surdutach. 134 Wabansia
POTRZEBA ręcznych dziewcząt do j
obszywania podszewki. 34G West Nortn /
ave., drugie piętro. 30 c |
— ' i. .. 1. ' 1'
POTRZEBA maszyniarek i ręcznych
dziewcząt przy surdutach. 127 Haddon
ave. Glube.
POTRZEBA kobiety do darcia szmat.
340 Grand ave., Jacob Simon. 1 1
POTRZEBA dziewcząt do mycia sta
tków, dobrą mocną dziewczynę. Stałe
zatrudnienie. American Restaurant.
1C30 North Clark ul. bliska Halsted.
POTRZEBA klerka do składu rzeźnl
czgeo. Zgłosić do Adm. Dziennika Chi
cagoskiego. 30 o f
— -■ u i, i. !■ np.i iIimiiub . . . I
POTRZEBA doświadczonego formana j
przy szapowych spodniach, stała pra- \
ca i dobra zapłata. 510 North Ashland j
ave.
POTRZEBA doświadczonych maszy- |
niarek przy spodniach. Najlepsza za- !
płata; prący dosyć na'cały rok. 510
North Ashland ave. drugie- 1 trzecie :
piętro.
POTRZEBA prasownika ńa czysto
przy zwyczajnych surdutach. Lekka
robotą. Dobrą zapłata. Zgłosić się na
tychmiast do roboty. *95 Haddon ave.
3cie piętro. ♦
KUPNO I SPRZEDAŻ.
KARTY OKRĘTOWE.
Najtaniej i na ( ^ KRAJU ' 00 KRAJU
*1 ti • A Wymieniam i wysyłam ricniądzo do Kraju codziennie.
D3Jl£pSZę Linie ( Zabezpieczam od Ogrnln w najlepszych Kompaniach*
Wyrabiam wtzelkie prawne J legalne dokumenty 1 pełnomocnictw* nottrynlne, ot«« robi$
put.rczM n<» realności na najnlźazy procent. Sprzedają 1 wymieniam cltęjy i wyioljlone
farmy po JM najtańarej cenie.
Otwarte codziennie od 8me) rana do 9teJ wieczór. — W Niedzieli od tlej rano do tUJ po połudmt*.
(3T* Z* neielwą 1 ikorą aałafę ręcrę. "UJ
Wacław DllŻewski, ^8 Noble Street, CHICAGO.
2 piętrowy dom nowy, 3 pomie
szkania i sztor na Milwaukee Ave.,
w Avondale. Musi być sprzedany
natychmiast za bardzo nizką cenę.
Także 2 loty i dom na jedno mie
szkanie, bardzo ładne miejsce. Te
powyższe properta muszą byó
sprzedane natychmiast.
Bliższe informacye i przyczynę
sprzedaży udzieli wam.
A. A. Jankowski & Co.,
2566 Milwaukee Ave.
Można przyjść wieczorem lub w
Niedzielę po południu. .
TAKI DOM DAJEMY DARMO.
50,000 akrów wybornych gruntów f; rmer
sldch 1 leśnych, w powiecie Gates, 6tanle
Wisconsin. Dobra rola; wody pod dosta
tkiem; położona od 8 do 6 mil od miastu.
Nizkie ceny i łatwe warunki. Zgłoście
się lub piszcie do
GEO. KNOBLAUCfl FARM LAND CO,
2®""115 Dearborn ul,
51:609 Milwaukee Av •Niedzielą rano.
za - prawdziwej war
tości — 100 Lotów
«* ciągle rosnąeem przedmieściu Ilanson Park. Po
li ;ą wraz z «\varancyą wykazującą czysty tytuł
djBtarczam darmo. Loty z frontem na Ć1 c A
53th Av»., 23x123, kalda VlOU
57th^ Court, ścieki i woda zaprowa- $250
57th^Ave., ścieki i woda zaprowa- $950
68:b^Court, woda zaprowa- ...$200
Te loty znajdują sią pomlądzy Grand i Armitagt
Ares. NU czekajcie ieieli chcecie korzystać z Uj
taniej oferty. Na Żądanie wysyłamy plan.
ERNST STOUK, właściciel,
874 E. Mylslon UL
lub JAN F. RÓŻAŃSKI, apent,
8803 Grnnd Aye., Hanson Park.
Na Sprzedaż
AMERICAN CREDIT CO.
TANIE POŻYCZKI
NA MEBLE, FORTEPIANY ETO.
$15 za 75c miesiącznic.
§20 za POc miesiącznic.
$25 za $1.00 mieaiącznie.
$<'S0 za ii.25 miesięczni*.
$40 za 81.50 mieaiącznie.
$5u za $175 miesiącznic.
$75 za $2.25 miesiącznic.
$100 za f2.75 miesiącznic.
$200 za $5.50 mieaiącznie.
Jeżeli potrzebujecie pieniądze na jaki
kolwiek cel. przyjdźcie do naa. Pożyczymy
wam żądaną sumą za powyższem wyna
grodzeniem. Interes załatwiony bądzie
szybko i prywatnie. (Nie inkor.)
140 DEARBORN UL., POKÓJ 705.
Poludn.-^achod. róg Dearborn i MadUon ulle.
GWARANTOWANE mortgecze na
sprzedaż: $1100, $2500, $2600 i $5500.
Zgłosić się: Pokój 1309. 100 E. Wa
shington ul. 30 c
NA SPRZEDAŻ salon z po.wodu iż nie
umiem po niemiecku. Adres w Adm.
Dziennika Chlcagosklego. 29 o
NA SPRZEDAŻ tanio dobry koń i pie
karski wóz. 4625 Hermitage ave.
Town of Lake. 30 o
POTRZEBA pierwszego maszyniarza
także ręcznych, chłopaka do dziurek
wyszywania. 757 North Ashland av.
LOTY! LOTY!
Na sprzedaż tanie loty po $lo0,
rogawe po $250, w polskiej parafii
św. Izydora, w Blue Island, 111.—
Kanały ściekowe, woda i gaz już są
w ulicach zaprowadzone. Także a
sekurujemy od ognia i na życie, o
raz wyrabiamy wszelkie papiery le
galne.
J. P. Clancy i P. Feliszak.
Notaryusze Publiczni.
Ofls i mieszkanie na miejscu:
4G4 Honore ul., Blu e Island, 111
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacającą się
pralnia, czysty dochód roczny $2000.
424 W. Chicago ave.
POTRZEBA doświadczonego czło.wie
ka do belowania szmat. 581 N. Ash
land ave. 30o
NA SPRZEDAŻ piękny 2 piętrowy
dom wraz z lotą. za $2100, Zgłosić się
74 Lubeck ul. ' 11
NA SPRZEDAŻ 820 N. Hermitage~ave.
2 domy i stajnia, bardzo tanio. Zgłosić
się 820 N. Hermitage ave. ' 1 i
$G00 KUPI PIEKARNIE. Interesu
$25.00 dziennie. Middleby piec koszto
wał $400. Dębowe urządzenie, przy
czyna choroba. 1033 Lake str. 11
$350 KUPI interes z mlekiem, 7 kan,
2 konie, 2 pary puszorków, .wóz, skrzy,
nie, kany, butelki, kieTzanka i wszy
stko w komplecie. 33 Tempie ul.
SALON z halą. na sprzedaż, bardio ta
nio Musi być sprzedany Jutro na wie
czór. 191 W. Chicaga ave.
NA SPRZEDAŻ tanio południowo-za
chodni róg Chicago ave. i Noble ul.;
lota 29x123 stóp, dwa domy: 365 W.
Chicago ave. i 352 Noble ul. Rent
$90 miesięcznie. Zgłoście się i zobacz,
cie to. E. C. Duensing. 352 Noble uL,
po bliższe szczegóły. i I
Na Sprzedaż w Ayondala.
Ilamlln Ave. obok domu Starców i Sie
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
ca łatwo miesięczne wypłaty.
Potrzeba tylko $300 zadatku resztę mo
żna opłacać miesięcznie rontem.
Loty są 26 i 27 stóp szerokie, przed ki*
żdą lotą śliczne cieniste drzewa.
Bliższych iuform.toyl udzieli
Edmund Szajkowskl,
2ó00 Milwaukee Arenue.
003 otwarty codziennie i w Niedzielę po
południu.
NA SPRZEDAŻ dwupiętrowy murowa
ny dom ze składem rzeźniczym w A«
voudale. Dobrze wyrobiony Interes.
Miejsce dobre dla Polaka mówiącego
po niemiecku. Potrzeba około $2500
gotówki. Bliższych szczegółów udzieli
Ed. Szajkowski. Milwaukee I Central
Park aves. 3 1
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się
skład rzeźniczy i grosernia w najlep
| szem położeniu. Sprzedaję z powodu
' choroby. Wiadomość w Adm. Dzienni
ka Chicagosklego. 30 c
I SALON*"^T"sFrZEDAż tanio. 218 W.
North ave. róg Dickson ul. 8 1
KOŹMIŃSKI i YONDORF
73 DEARBOKN ST.
POŻYCZKI NA REALNOŚCI.
Pożyczki na budowę naszą specyaln jścią.
Agenci przyprowadzający ludzi po po
życzki otT7.vłnioa knpzvRtnp wurnnk*.
NA SPRZEDAŻ salon z powodu wy
jazdu z miasta, bardzo tanio. 241
Milwaukee ave. 29 c
NA SPRZEDAŻ buczernia w polskiej
okolicy. Sprzedam bardzo tanio. Adres
w Adm. Dziennika Chicagosklego. 11
NA SPRZEDAŻ dom, 2 loty 1 salon pn.
86 W. North ave. róg Mc Henry str.
1 1
KT(1 CHCE
l\ I U UIIUL grunt lub farmę,
rmTtm u 1 b o pożyczyć
pieniędzy nu bu
dowę lub zakupno; albo kto ma pieniądz#
do wypożyczenia na pierwizy morgecz,
ten niech się zgłosi do polskiego kantora
G. W. DYNIEWICZ & GO.,
805 Milwaa*e6 Af8.,MJn1£>i*»CliIcago.
Asekurujemy od ogni*. w najlepszych
irorapaniarh. Wyrabiamy wszelkie pa
piery legnUie. ociągamy ipadkoblerstwa
z Europy ! wystawiamy pełnomocnictwa
>zyli plenlpotencye.
NA SPRZEDAŻ tanio dwa wozy 1
"buggy", muszą, być sprzedane w
dwóch dniach. 1006 N. Hoyne ave.
NA SPRZEDAŻ tanio. Największa o
ferta, murowany dom, cztery flats o 4
pokojach każdy, cena $2600. Rent $325.
Kupcie to natychmiast. Frendenberg
Co. 1199 Milwaukee ave. 1 1
NA SPRZEDAŻ farma na 5 lat odpła
ty. 40 akrów z nowemi budynkami w
Wisconsin. Polska okolica. Adam Ma
jewski. 567 Noble ul.
$a Sprzedaż Tanio.
Lcta, 2 domy, 8 rentflw, na Clearer 500
Lota. 2 dnmy, 2 r<»nta, Qo Hfifi
na JadwiROwio S>iS,UUU
Lota, X dom, 2 renta, Q-i K
Da Kantowie $l,OUU
Farmy z budynkami w polskie] okolicy w Wie
conein ńa sprzeda* albo na wymianą na propertu,
Plpnirid/.e wypożyczam tanio na properta.
ADAM MAJEWSKI. S«7 Noble Street.
DOM murowany d.wuplętrowy na
dwóch lotach i też dwie loty sprze
dam za $3800.00. 741 N. Ashland ave.
1 1
NA SPRZEDAŻ meble i wszelkie u
rządzenia domowe, z powodu .wyjazdu
i Chicago. Zgłosić się wieczorem o
godzinie Gtej lub w niedzielę do 12tej
w południe. 249 W, Erie ul. G. Brazau
skas. * 29 o
$125 KUPI zapas tytoniu, cukierków,
drobiazgów i wszelkie urządzenia
(fixtures). 329 Noble ulica. 29 c
NA SPRZEDAŻ grosernia. Polska o
kolica. Dobry interes. 147 North Des
plaines ulica. 29 •
NA SPRZEDAŻ 6 pokojowy murowa
ny dom na Wisner ave. blisko Mil
waukee i Belmont ave. tramwajów.
Cena $2300 — $100 gotówką, reszta
tak samo Jak rent. W# H. Giesecke 4
Bros. 2393 Milwaukee' ave. 1 1
pamiętajcie
O SIEROTKACH.
KTO jaszcze nl* zamówił pisemka
"SIEROTA"
tygodnika r. którego czysty dochód prze
znaczony na korzyść
Polskiego Dorna Sierot w Avondale
niechaj nadeśie ewój adres a poślemy mu
numer okazowy bezpłatnie.
Kto nadeóle dwóch nowych Abonentów
i sam zapłaci prenumerata na jeden rok,
ten otrzyma małą książeczkę do naboiań
etwa, jako pamiątką od Slorotek.
Na tądanle wysyłamy wasyatklt n tunera
od początku bielącego roku,
Adrertftrać nalety:
"SIEROTA ■ caScSw,^^

xml | txt