OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 29, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-29/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Polacy w Chicago.
JE. KS. ARCYBISKUP SYMON
W CHICAGO.
Bierzmowanie na Stanisławowie.
Po raz pierwszy wydarza się wy
padek w historyi Polaków w A
meryce, że polski Arcybiskup u
dziela Sakramentu Bierzmowa
nia. Wypadek ten pozostanie z
pewnością aż do śmierci w pamię
ci tych, którzy z rąk zacnego Ar
cypasterza ten Sakrament odebra
li. Było to wczoraj, w środę dnia
28go czerwca 1905 roku, w koście
le św.. Stanisława Kostki — na
wieczną rzeczy pamiątkę.
JE. ks. Arcybiskup Symon
przyjechał z zastępcą proboszcza
ks. Józefem Ziembą, ks. Gronko
wskim i ks. Fiorim, o godz. 4:05.
Liczna gromadka dziewcząt z
chorągiewką na czele, ubrane w
bieli i trzymające bukiety w rącz
kach, utworzyła szpaler przede
drzwiami plebanii którędy miał
wchodzić ks. Arcybiskup. Skoro
powóz stanął, liczni księża obstą
pili zacnego gościa witając go
serdecznie. Na schodach prowa
dzących do plebanii JE. zatrzy
mał się chwilę, aby dać sposob
ność odebrania się fotografowi,
który już od dobrej godziny cze
kał z gotowym aparatem. Zdjęcie
trwało zaledwie kilkanaście se
kund. Następnie wraz z towarzy
szącymi mu księżmi udał się do
plebanii, odpoczął trochę, i przy
brał fiolety arcybiskupie. Za
częła się procesya do ko
ścioła ulicą Ingraham. Kawa
lerya pod wodzą p. Grabarskiego
— prowadzi. Zapomniałem po
przednio dodać, że taż kawalerya
prowadziła go od samej rezyden
cyi Arcybiskupa Quigleya, gdzie
nasz Dostojnik Kościoła był na
obiedzie. Po kawaleryi idą dziew
czynki, następnie ministranci,
księża, wreszcie sam Arcypa
sterz, po jednej jego stronie dya
kon ks. Pyplacz, po drugiej sub
dyakon ks. Olszewski. Podczas
pochodu biją wszystkie dzwony.
Procesya weszła 3o kościoła,
Prześliczny ołtarz marmurowy
w kościele św. S>-iń;sławą, prze
pełniony był świecami i świeży
mi kwiatami. Światła elektryczne
rzucały blask na ogromny obraz
Zmartwychwstania Pańskiego
(pędzla p. Żukotyńskiego) i o
brazy polskich Świętych Pańskich.
Zacny Arcypasterz ukląkł na sto
pniach ołtarza, potem siadł na
tronie i ubrał się w szaty ponty
fikalne. W mowie swojej do dzie
i ci, w ogóle do wszystkich mają
I cych przystąpić do Bierzmowa
nia, wytłomaczył znaczenie tego
Sakramentu, że on utwierdza nas
w wierze, że wzmacnia na duchu,
że Duch św. tak samo jak zstąpił
na Apostołów 10 dni po Wniebo
wstąpieniu Chrystusa Pana w
postaci widzialnej, bo w kształ
cie ognistych języków, zstępuje
na nas w formie niewidzialnej, a
by nas w wierze Chrystusowej u
trwalić.
Zaczęło się Bierzmowanie, któ
rego nasz Arcypasterz sam osobi
ście dokonał i trwało dwie godzi
ny, od 4tej do 6tej. Liczba przy
stępujących nie mało zadziwiła
ks. Arcybiskupa, dała mu nieja
ko pojęcie o ogromie pa-al > i
św. Stanisława Kostki. Przystę
pujących było około 100.
I W czasie bierzmowania ksiądz
Ładoń czytał kartki, ks. Fiori,
sekretarz JE. podawaholej, a ks.
Szeppe—później zaś ks. Saborosz
ocierali czoła.
Z chóru rozbrzmiewał piękny
śpiew najprzedniejszych solistek i
solistów Stanisławowa.
Po Bierzmowaniu JE. ks. Ar
i cybiskup Symon przemówił jesz
cze kilka słów i udzielił błogosła
wieństwa arcypasterskiego i pa
pieskiego przystępującym i całej
parafii św. Stanisława K. Następ
nie JE. ks. Arcybiskup odprawił
benedykcyę i procesya wyszła z
kościoła do plebanii. Lud zapeł- j
i nił ulicę Ingraham, kjcly Do
1 stojny Gość wracał na plebanię.
tfęzka tato
wa odzież
spodnia —
regularna cena
hurto w n • tc o
ekladu Car»on,
Pirle, Scott *
Oo. w Chicago
Jest $2.25 za tu
zin, czyli 2e
burtowaoa ce
na Jeet 19c za
iztukQ, nasza
oferta na Pią
tek
12]c
Męzkte
skarpetki —
jedwabnego
wyko ń o z e
nia, trwałego
czarnego ko
loru, uważa
ne za bardzo
tanie po 25c,
w ten Pią
tek tylko
8c
Chcielibyśmy
was
widzieć
w
każdym
departamencie
naszego
składu.
Wielkie zniżenia cen
w naszych departa
mentach mięsa i gro
seryi na ten PIĄTEK.
Przyjdźcie I zapoznaj
cie się z naszemi zni*
żonemi cenami.
W Czasie Wojny
musimy robić przy
gotowania po
kojowe.
Działajmy pęka w rękę
^ i podzielmy zyski
w ten
Piątek, 30p
Czerwca
U
fi Milwaukee 111
lIKHJr
8kład Departamentowy
Dla Ludu.
Wielkie taniości w każdym
Departamencie.
Gotowi
jesteśmy
zaspokoić
wasze

potrzeby
po,
cenach
które
was
zadowolą.
co
OP
Niebielony
muślin—,
fabryczne
resztki, do
brej 5c war
tości, w ten
Piątek yard
Miotły—
cztery razy
przeszyte
domowe
miotły, ni
gdzie sprze
dawane za
mniej niż
15c; nasza
v Bpecyalna
cena na Pią
tek
9c
Tu, w plebanii, dziewczynki
złożyły w ręce JE. bukiety bia
łych róż. — Jedną dziewczynkę
przytrzymał dłużej.
— Nie żal ci tych kwiatów? —
zapytał uśmiechnięty.
— Nie — odpowiedziało dziec
ko całując JE. w rękę.
— A skądżeś te kwiaty dosta
ła?
— Od... od... od siostry.
— Od siostry?! poczciwa sio
stra, podziękujże jej!
— Jak ci na imię?
Dziecko nieśmiałe nic nie od
powiada.
— Marynia?.... Hela?..,. Ka
sia? — no jak ci na imię
— "Annie"....
— Annie! to po angielsku!
Mówże Anusia!
Odetchnąwszy chwilkę JE. ks.
Arcybiskup przeszedł wraz z in
nymi zebranymi księżmi z parlo
ru do refektarza, gdzie go czeka
ła wieczerza. O godz, 7:30 poje
chał na Maryanowo.
Na Maryanowie.
JE. ks. Arcybiskup życzył so
bie odwiedzić Maryanowo we
wtorek o godz. 4tej po południu,
lecz czas na to nie pozwolił i za
powiedzianą uroczystość musia
no odwołać. Wiel. ks. Fr. Gordon
proboszcz parafii Najśw. Maryi
Panny Anielskiej, dowiedział się
dopiero wczoraj o godz. 7mej
wieczorem, że JE. pragnie jesz
cze jego parafię o godz. 8mej od
wiedzić. Wiel. proboszcz pędzi
co tchu ze Stanisławowa do swo
jej parafii i każe przez dzwony
zwoływać wiernych do kościoła.
Poskutkowało, ,bo gdy JE. ks.
Arcybiskup wszedł do kościoła,
ujrzał świątynię zapełnioną po
brzegi. Znakomita improwizacya:
kościół przepełniony ludem, dzie
wczęta w bieli, wyborny śpiew —
wogóle. wszystko na miejscu, i
wszystko w jednej godzinie.
JE. ks. Arcybiskup odprawił
benedykcyę, przemówił kilka
słów do swych rodaków na ob
czyźnie i dał błogosławieństwo
papieskie. Niby po wszystkiemu.
Następnie Jego Ekscellencya od
wiedził Siostry Zmartwychwstan
ki. U nich posiedział kilka minut
i rozmawiał, każdej się zapyty
wał po kolei, skąd pochodzi, z
pod którego zaboru, i ku wiekie
mu jego zdziwieniu nie spotkał
żadnej z Wołynia, skąd on pocho
dzi. Błogosławi siostry i zabiera
się do wyjścia do powozu, a tu
tymczasem czeka go pierwsza te
go rodzaju niespodzianka: Lud
wierny zapełnił korytarz 16 stóp
szeroki i przeszło ioo długi; ka
żdy się przedziera przez tłum, a.
by ucałować dłoń pierwszego pol
skiego Arcybiskupa na ziemi a
merykańskiej. Mężczyźni, niewia
sty, dzieci, wszyscy garną się do
niego jak do ojca, puścić go nie
chcą nie ucałowawszy jego rąk.
Wszelkie nawoływania, aby się
tłum rozstąpił i przepuścił cało
dziennemi wizytami strudzonego
ks. Arcybiskupa, nic nie pomo
gły. JE. sam musiał sobie toro
wać drogę. Trwało to najmniej
kwadrans, nim się dostał do po
wozu. Patrzącemu na to człowie
kowi łzy stawały w oczach z roz
czulenia, jak tułacze witają ziom
ka. Tak Maryanowo przyjęło JE.
ks. Arcybiskupa Symona.
Jutro, przypominamy, żadnych
wizyt nie będzie. JE. ks. Arcybi
skup zwiedza miasto Chicago.
ZMIANY W ARCHIDYECEZYI.
Proboszczem w Kankakee zamiano
wanym został ks. Edward Kowalewski
asystent parafii Matki Boskiej Nieu
stającej Pomocy, Jego miejsce / zajął
ks. Alezander Jung asystent parafii
św. Józefa.
Do parafii zaś św. Józefa przenie
sionym został ks. F. Pyterek.
Dawniejszy proboszcz z Kankakee
ks. Franciszek Nowacki wyjechał do
Colorado celem poratowania nadwą
tlonego zdrowia.
o
SPROSTOWANIE.
W podanym wczoraj opisie pogrze
bu ś. p. Piotra Kiołbassy, mylnie było
podane, że salwy pożegnalne nad gro
bem dało wojsko amerykańskie: u.
czynili to Kadeci z parafii św. Jana
Kantego z rozporządzenia komendan
ta i prezesa S, Cichocza.
o
Grand Opening!
Na Wielkie Otwarcie Salonu
zaprasza Szanownych Rodaków
w sobotę, niedzielę i poniedziałek,
dnia i, 2, i 3go lipca. Doborowa
muzyka przygrywać -będzie.
. Michał Mazurkiewicz,
300 404 W. Chicago ave.
Wielebny Ksiądz Antoni Ra
kowski z Elmwood, 111. od 4ch
tygodni bawi w Chicago — spę
dzając większą część czasu w Eu
ropejskiej (Polskiej) Lecznicy,
581 Milwaukee ave., róg Will u
licy, dokąd umyślnie .przyjechał
leczyć się na zastarzałą chorobę
żołądka i reumatyzm. Wielebny
ks. Rakowski czuje tak wielką
poprawę w zdrowiu, że Naczelny
Lekarz tej Lecznicy, Dr. Kaczo
rowski zapewnia oddać stęsknio
nym parafianom ich Proboszcza
zdrowego jak ryba, za dwa tygo
dnie czasu.
Ksiądz Rakowski nadzwyczaj
wychwala tę Lecznicę, gdzie jak
mówi "z piasku bicze kręcą", to
jest, leczą ludzi bez lekarstw, i
bez operacyi.
o
DOBRY PROJEKT NA
DZIEŃ 4go LIPCA.
Wycieczka na farmy.
Niejeden z naszych rodaków
myśli nad tem, jakby wesoło i z
pożytkiem spędzić dzień czwar
tego "dziulaja." Wszak zabawić
się warto gdy i inni się bawią.
Niemal każdy z nas zasłużył
sobie na to, by dać odpocząć zbo
lałym kościom, a odetchnąć świe
żem powietrzem. Więc jedźcież
poza miasto, zdała od zgiełku i
wystrzałowi Rozglądnijcie się
wokoło siebie, ale poza granicami
miasta, i zobaczcie jak dobrze się
powodzi tym którzy się na far
mach osiedlili. A powodzi im się
dobrze dlatego, że nie trzymają
się niewolniczo murów miasta,
ale ,praoują na ziemi i pracują dla
siebie. Więc jedźmyż na farmy,
zobaczcie jak dobrą i wydatną
jest ziemia, na której tylu Pola
ków dorobiło się majątku. A nie
muszą oni pracować tak ciężko
jak Polacy w Chicago pracują.
Nikt im nad karkiem nie stoi i
mają czas odetchnąć zdrowem po
wietrzem, co siły pokrzepia tak
bardzo. Zapraszamy więc każde
go rodaka, by zwiedził piękne
.grunta w Wisconsinie i .zobaczył
jak fatwó tam' żyćte zrobić^ i' nia-'
jątku się dorobić.
Urządzamy trzy pociągi spe
cyalnie na zwiedzenie gruntów,
jakie mamy na sprzedaż, i serde
cznie zapraszamy rodaków, by
wzięli udział w tej wycieczce. Po
każemy Wam grunta w okolicy
powiatów Clark i Taylor w sta
nie Wisconsin, które słyną z uro- j
dzajności i na którym każdy do
brego grosza dorobić się może.
Pociągi te wyjadą w niedzielę,. 2
lipca, w poniedziałek, 3go lipca i
we wtorek, 4go lipca po południu.
Kto z oglądających kupi farmę,
dla tego wycieczka ta będzie bez
płatną, gdyż pieniądze na tykiet
wydane mu zwrócimy.
Po bliższe szczegóły zgłoście
się do naszego ofisu:
SZLYTERN I PRZYBYSZ,
il 814 Milwaukee ave.
— o—
Humor w polityce.
Z powodu zatargu między pań'
stwami skandynawskimi i u
chwały storthingu norweskiego,
I która ten zatarg wywołała, jeden
z humorystów niemieckich, Got- j
tlieb, ułożył następujący dowcip!
ŚWIADECTWO ODEJŚCIA.
"Oskar Bernadotte przebywał
w naszej służbie od 18 wrześttia
1872 po dziś dzień jako król.
"Przez cały czas sprawował się
! uczciwie, pilnie i wiernie; praca
[ jego była na ogół zadowalająca,
: jednakowoż często objawiał
' skłonność do uporu. Wskutek te
I t
1 go został dziś oddalony.
Chrystyania 7 czerwca 1905.
Michelsen m. p.
Gottlieb m. p.
o
ZAWIADOMIENIE.
Wszelkie sprawy ś. p. Piotra
Kiołbassy niedokończone lub też
nowe, tyczące sprzedaży realno
ści, zabezpieczenia od ognia, peł
nomocnictwo i t. d. zostały pod
jęte przez Franciszka Kwasigro
cha, 122 W. Division ulica. 29C
o
Ach, te dzieci.
— Ciociu, dlaczego ciocia nie gęgaf
— Także pytanie! Nie Jestem prze
cież gęsią,
— A właśnie, bo tatko mówił wczo
raj do pana Adolfa, że powinien się
jej ośwladczyfl, gdyż z taklelj gęsi Jak
ciocia 1 z takiego ldyoty Jak on, będzie
akurat dobra para.
Jutro, w Pi#, dnia 30p Czerwca,
przez cały dzień będziemy sprzedawać.
Najlepsze pierze z puchem, AKn
warte G9c, funt tylko po
Najlepfiza materya na wsypy, 1 1
w paski, warta 18c, yd. tylko po -"O
Najlepsza materya na materace,
warta lOc, yard tylko po
Najlepszy perkal na pościel, 30 Qn
oalł 8zer., wart 12>śc, yard tylko..
Ślicznie ugarnlrowana kapela* OPCp E
sze dla dziewoząt, war. 59c, tylko I
Eitra piękne kapelusfe dladelewotąt, f
z najlepszej materyl, ślicznie K[]„ j
ugarnliowane, war. $1.00, tylko WUU I
Sliozne koronkowe pończochy dla I
dzieci (Lace Hose), wszystkie ko- I
lory, warte 25c, para tylko po.... E
Eitra duży kanał toaletowego mydła do mycia,
wazędzie sprzedawany po 5o kaWał, o nas tylko
H. MISHKOWSKY, 688 Noble St.
iiowu
Milwaukee Ave.
Piątek Taniości
Paulina Ulica.
Wielki stół tnniościowy zapełniony
damską odzieżą po $1.50
Jakikolwiek artykuł na tym stole tanlośclo
wym po 81.50. — Są to damskie surduty,
wełniane ubrania, okrycia i suknie.—Arty
kuły które poprzednio naznaczone były do
sprzedania po $8.50, — aby Ich s ą szybko pozbyć,
ofiarujemy cały zapas po jednej i tej samej cenie.
100 Spacerowych sukien—z lekkiej wagi melton—po krawiecku łP.
przy pasowana—czarne i brun.—warte aż do $3.00 -wybór / U U
10Tuzinów perkalowich repróv»-falbnn» u spodu—z rnflą na |»
romleniu-^itar" kołnierz—warte at do $1.26—tylko po OUu
Znown wielka sprzednż damskich $3
i $2$ oxford spo §1.48
Z lakierowanej, rosyjsko-cielęcej 1 vlcl ko
złowej Bkóry nizkie trzewiki (oxforda),cien
kie albo wystające podeszwy, wszystkie no
we, modoe i śliczne fasony, wszystkie nu
mera ! szerokości w tym zapasie, warte od
$2 do 2K, wybór w ten Piątek—para po,...,
Oxford a dla chłopców 1 młodzieńców, gumowe podeszw/, w *tj
stkle tmtnera, warte D9c, para po
Politura na trzawlkl, regularne 5c butelki, epecyalole na Piątek,
2 butelki
Materye s|
naSnknie <(
Duży zapas resztek
raateryl na Buknie, do
bre kolory i dłujroścl,
wart* aż do B8o, i O X^n
yaid po I Mm 2b
50c Wełniane cballiea —
dobry wybór odcieni — w
25C
Koronki,
Wstążki
175 Kawałków koro
nek na poszewki do
poduszek, warte speł
na 4c— yard | g
2500 Yardów haftowanych
obrąbień 1 weta • ek, sp ifr
dawane waząd/le ta 5c —
yard tylko 2c
Mały aapaa ozdobnej watą
źkl, warta apełna * a
10o, yard po *łU
Blozhi,
Od/ież
Damskie bluzki - perka
lowe, glnghamowe, eaty
nowe i batystowe, niekom
pletne zapasy, warte aź dj
81.60— specjalnie 38C
Dziecięce muślinowe
majtki, małe numera,
extra epecyalnie _
po O u
Dziecięce słomiane
kapelusze, wszystkich
kolorów — warte apełna
48c — epecyalnie ... 150
Specyalności
na Drobiazg!
Czarny jedwab do
szycia — szpulka
Piękna białe perłowe
guziki — tuzin .
po IG
Kinga najlepsze nici
do maszyn, 200 yd.
szpulka po.. | G
Dubeltowe szpilki —
tnzin .
po.. Ib
K? Ginghamy,
y ^ane^e
84 Calowy gruby nieblelony bar
chan — warty 8e— fabryczne re
sztki od 2 do 10 yardów,
Importowane francuzkie zefiro
we glnghnmy, ładne prążki, ró
żowe, niebieskie, siwe 1 |L_
czarne, warto 20c, yard po # 2u
MnśHny, *5
• wsypy *
1,000 Yardów ozdobnej materyl
na wsypy do materaców, rozmai
te Wzoty, regularnego lOc fL.
gatunku— yard po u 2u
£6 Oall szeroki miękko wykoń
czony bielony muślin — warty
lOc— w Piątek /jp
yard po.., Du
^ Specyalna Sprzedaż Flag, Festouów, "Flre
Crackers", Amunicji l Latarni j
m na Czwartego Lipca. I^jj
Kufry i Walizki na Wasza Wycie
czkę na Dzieli 4go Lipca
Kenwesem pokryte kufry,
kwadratowo u wierzchu —
żelazne u spodu, z twar*
dego drzewa — przykryty
przędzin! do kapeluszy —
wyżej od 20 1 Q C
calowe po u) I »OjJ
do 33 calowe po....f8.<5
Włóknami 1 ekórą obite
kufry, raiBi<»*ne upląks/.e
nia, grube długie paski —
patentowe Ł-unUi — od
5t.°°. S2I.00
Walicki do ubrań - k«n*
weeem pokryte I gumowem
Buknfm — tlicie ilteleaco
pes"— 23 calowe, od
65ca°$l.85
Całkiem Bkórzane walizki
do ubrań, z przyrządem
dla koszul lub bez, wykła
dane płótnem albo skórą
$2.25 do $10
Kufry na parowce —
po $3.25, 55, a, 57.75 \jr
Torbj dla podróżujących —
każdego gatunku i wielkości po
bardzo nizklch cenach.
Sprzedaż
Groseryi
IDc
Wyborne kali
fornijskie śli
wki, 8 funty za
10C
Najlepsza ka
sza, apecyalnle
—4 funty za
lUo
Wyborny łama
ny head ryż —8
funty kb
lOc
Patentowana
mąfea —4tunty
aa
lOc
Wyborny Navy
bób — 3 funty
/a
1('C
Wlaboldta Fa>
młly mrclło —3
kawałki za
lOc
Rodzynki bez
pestek, 2 pacz- j
lOc
Najlep. "Non
dle" krajane
mydło, 8 ft. za
, 10C
Żółta kasza r
kukurydzy — 6
funtów ta
lOc
Lomon Snaps
— 1 Vt fuuta
za
lOc
Kawa gństsug&zi Sc I Herbflta X'.:?.?: 17c
!"• Pończochy,
Skarpetki
Sftzkte czarna bawełnlco
we akarpetki, bas azw« —
warta regularnie izyie —
w Piątak para "Tp
po I W
Damakle ocarne praźko
wanebawełnlcowe pończo
chy, bez ezwu — warta re
gularnie 16c, para Q
tylko po O ab
Koszule,
Odzież Spodnia
50 Tuzinów mą/.klch pląk
nych okazowych koezul —
warte at do foc, mankiety
przyłączone albo cdłączo
na— dopóki aUr- O O P
ccą —po jLsJU
100 Tu2lnów mazliiej o
dzl"ty epodnlej, Koszule 1
cacla, cumora 84 do 40 —
retrularaa cena 25c, | Q«
tylko po I O u
Chłoplące srelfcl. warta ai
do SSc, apecyalnia, C p
para po Ob
Męska i Chło- |
j^oa^Odzież
Mązkle worited 1 kaszmi
rowe apodnle, palnego kro
ju 1 ertra Jobrze azyte, 8S
do 42 w pasie, wszystkie
długości, warte ń On
$1.50, po y Ou
Chłopięce 2 aztnkoire u
branin, na 2 rz^dy co al
ków, cy.nrne 1 ozdobna sze
wioty, 8 do 13 lat, AA.
warte $1.60, po (7 O U
Chłopięca aton i roayj*kle
Pralne obrania — średnie
clenn* oddania, trwa'
łych kolorów. 8 do 8
lat, warta 75c, |>o..
'39c
Wina t
Likiery
6T-0 pół Rslonómkallfornl]
* kiego port wfca, apecy
alnia galona .290
* kiego port win
al nie —'/, galona
£xtra dobra etołowe piwo,
skrzynia z 2 tuzina-y B/%
ml za / OC
AffidaTit cayaU tytułów
ka, S letnia, falon A CA
fi.86, Vi galona.... «? Ob
llarabargtki kim* A Am
mol, H galo na pa. O Ou

xml | txt