OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 30, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-30/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

NA DOCHÓD SZPITALA POLSKIE- I
GO. _ i
Poświęcające się 'iiilniMIi III mr
patyczpej instytucji naszej jaką jeat
Polski Szpital
tu. Towarzystwo fJJrtfckt "OMK SapttBr
lem urządza pojutrze, a Więc y nie
dzielę, dnia 2go^p^^wyćieczkę do
ogrodu Kościuszki, w Crafin, Cel tej
że wycieęakl to przyą^op»e^l& fundur
szu na prace dobroczynne szpitala. In
stytucya ta, mieszcząca .w progach
swcich nawsze tjl*-^ t>iednych< cfco.
ry<fc, nie mogącycłr płacić za opiekę l
lekarstwa i pielęgnowanie, potrzebuje
ciągłej pomocy ze strony ofiarnej pu
bliczności. Towarzystwo Opieki stara
się pośredniczyć w tym sukursie u
dzielanym Szpitalowi. Jest więc na
dzieja,że Szanowna Publiczność nasza
■korzysta z tej okazyi i licznie podą
ży w przyszłą niedzielę popołudniu do
ogrodu Kościuszki, by za pośrednic
twem przyjemnej dla siebie zabawy
przyjść z pomocą Szpitalowi Polskie
mu.
Dojeżdża się tramwajem o dwa blo
ki od ogrcdn, jadąc W. North ave. do
końca linii, a następnie przesiadując
się za "transfer" na tramwaj Grand
arenua.
ft
2 ZIEM POLSKICH,
Wilno. — Ze stolicy Litwy do
noszą, że władze petersburskie
wydały koncesyę na założenie pi
sma polskiego w Wilnie panu Mi
lewskiemu, bratu rodzonemu o
wego hr. Milewskiego, który się
wsławił rozmaitymi ekstrawagan.
cyami, a niedawno procesem z
powodu nadobnej pani Włodzi
mirskiej. Pan Milewski powołał
na redaktora p. Czesława Jan
kowskiego, znanego literata, i po
wierzył mu ułożenie redakcyi, do
bór współpracowników i obmy
ślenie warunków, w jakich to pi
smo będzie wydawane. P. Milew
ski jest człowiekiem bardzo bo
gatym, więc przypuszczać nale
ży, iż będzie się starał postawić
pismo na stopie europejskiej.
4
Mińsk. — W dniu 8 b. m.
przybył do Mińska arcybiskup
mohylowski hr. Szembek na kil
gotygodniowy pobyt. Miasto po
witało go nadzwyczaj uroczyście.
Xa dworcu zebrały się tysiące o
sób, przedstawiciele duchowień
stwa, ziemian, miasta i miejsco
wej inteligencyi. Między innemi
byli obecni hr. Jerzy Czapski, Wi
told Łopott, dr. Zygmunt Świę
cicki, adwokaci Pawlikowski,
Węcłowicz i w. i. Mowę powital
ną wypowiedział dr. Święcicki,
wyrażając głęboką radość, jakiej
doświadczają wszyscy, spotykając
po tylu latach tak upragnionego,
dostojnego gościa. Ks. arcybiskup
odpowiedział bardzo serdecznie;
w przemowie swojej zawiadomił
też zebranych, iż przed wyjazdem
do dyecezyi mińskiej rozmawiał
z cesarzem i z jego własnych ust
usłyszał zapewnienie, iż ukaz o
swobodzie religijnej pozostanie
bez zmiany. Zastrzeżeń więc ża
dnych być nie może.
Z dworca udał się pochód do
miasta. Wszędzie na ulicach sta
ły tłumy ludu. Wejście do ko
ścioła było wspaniale udekoro
wane zielenią, wieńcami, chorą
gwiami o barwach herbowych ro
du hr. Szembeków, tj. ciemno
niebieskiej, żółtej i czerwonej.
Szarfy tejże barwy mieli na so
bie członkowie straży honorowej,
złożonej z miejscowych rzemieśl
ników i mieszczan. Straż ta dziel
nie wywiązywała się ze swego
zadania i mt rżymy wała wzorowy
porządek. Policya zdaleka tylko
czuwała nad bezpieczeństwem.
Przy wejściu do świątyni podano
arcypasterzowi na srebrnej tacy
od parafian chleb i sól przy odpo
wiedniej mowie powitalnej. Do
kościoła, w obawie większego ści
sku, wpuszczano .tylko osoby za
biletami. Tu w świątyni arcypa
sterz raz jeszcze zwrócił się z
dłuższą mową do ludu, zachęca
jąc do gorliwości w wierze, do
pobożności i wytrwania. Ks. ar
cybiskup Szembek zwiedzić ma
całą rozległą parafię mińską. W
bfaku świątyń i kaplic odbędą się
uroczyste nabożeństwa w kilku
punktach pod gófetfr niebem.
Lwów. — Pobyt szacha we
Lwowie zostawi wśród całej lu
dności naszego miasta syrrmaty*
czne bardzo w spdoł n i u
milej jednak będą go niewątpli
wie wspominać kiipęjrt^lwowscy,
bo egzotyczni goście wnieśli do
jcp. magazynów du*ą
nfędzy. Kupowati oni wszystko,
jpocgąwizy od garderoby i przy
borów do podróży, a skończyw-'
^ ną rozmaitych drobnostką^;.
—Przechadzając się pieszo pę>
mieście, goście perscy zajmawąli
wszystkiem. Oglądali slz^z
gółowo wystawy sklepowe, gmai
chy, szczególnie zaś pomniki, ro
bili różne notatki i skrzętnie ko
piowali napisy na pomnikach:
Mickiewicza, Ujejskiego, Fredry
itd. Tłumy publiczności, towarzy-r
szące im na każdym kroku, nie
nerwowały ich wcale. Z całą u
przejilością, bez śladu zniecier
pliwienia kładli swoje perskie
podpisy na kartkach papieru, po
dawanych im w przechodzie przeje
uczniów gimnazyalnych, przyr
ćzem rozdąwalj im ^pamiątkowe
drobne monety perskie. Spoty?
kanych żebraków i grajków ulicz
nych obdarzali także chętnie dro
bnemi datkami. Całe to spokojne
zachowanie się i łatwość obejścia
w odmiennych warunkach uspra
wiedliwia nadaną od dawna Per
som nazwę "Francuzów Azyi".
-o
Ciężar korony.
Jedno z czasopism angielskich
•pomieszcza artykuł o wadze ko*
ron. Dowiadujemy się z niego, że
najlżejszą koroną jest angielska,
zrobiona dla obecnej królowej.
Waży 2 i pół funtów angielskich,
przedstawia wartość 300,000 fun
tów szterlingów (około 6 milio
nów marek), zawiera między in
nemi przepyszny szafir. Dwie lek
kie korony znajdują się w skarb
cu watykańskim — jedna ofia
rowana Piusowi VII przez Napo
leona I, zawiera największy
szmaragd na świecie, oszacowana
na 8 milionów franków; druga
jest darem królowej Izabeli hisz
pańskiej dla Piusa IX i ma war
tość 4 milionów franków; obie
ważą po 3 funty.
o
Największy reflektor w świecie
został zbudowanym w Simensa
fabrykach dla rosyjskiego rządu.
Elektryczna lam,pa łukowa wy
dziela światło około 316,000,000
normalnych świec, to znaczy i
lość taką, jakiej sobie zwykły
śmiertelnik wystawić nie może.
Światło tysiąca świec bowiem już
jest nadzwyczajną jasnością. Lu
stro parablowe przez które świa
tło to się wysyła, ma nie mniej
jak 2 metry średnicy. Wobec te
go olbrzyma nikną .reflektory Ho
landyi, służące jako morskie dro
goskazy, ponieważ wydzielają o
ne tylko światło 38,000,000 świec.
Przy zwykłem powietrzu można
drogoskazy te, znane z jasnego
światła, dojrzeć ha odległość 40
kilometrów.
o -
$32 DO EUROPY, $35 Z EU
ROPY.
NAJTAŃSZE I NA NAJ
LEPSZE LINIE SZYFKARTY
W AGENCYI BANKOWEJ:
S. K. POKLEWSO, 666 MIL
WAUKEE AVE.
-o
RSICH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Lekcyi śpiewu Chóru św. Stani
sława Kostki k. g. dziś nie będzie. —
A. J. Kwasigroch.
— Tow. Kadetów św. Stanlsła.wa
Kostki ma swoje miesięczne posiedze
nia dzisiaj wieczorem o godzinie
8meJ, w hali nr. Iszej. Wszyscy człon
kowie są obowiązani być obecni, gdyż
są. .ważne spraHry co do trzy (3) dnio
wej wycieczki (Camping) t w Laka
Villa. — Ant. Bukowski, prez. St. J.
Tworek, sekr. CIO Holt ave.
— Tow. św. Jerzego Męcz. będzie
' miało nadzwyczajne posiedzenie .w so
botę dnia Igo lipca, o godzinie %8meJ
wieczorom, w hali zwykłych posie
dzeń w sprawie naszej wycieczki; ko
mitet uprasza wszystkich członków
tegoż Tow. aby każdy oddał swoje nia
sprzedane bilety dó komitetu gdyż
po Pikniku nie będzie się takowych
odbierać. — Komitet wycieczki. 30c 11
Drobne ogłoszenia
DWÓCH facbo.wych rymarzy poszuku
je zajęć, ręczą swoją pracę. 3133
Wells str. Władysław Czeczutka. II
POSZUKUJĄ.
Dwóch krawców, Polaków, dopiero
co przybyłych z Galicyi, dobrze się
znających' na krawiectwie męzkiem i
damskiem poszukują zajęcia 40 Sloan
ul. Józef Dadej. 1 1
n — r ■ i immmi i p« i
POTRZEBA panny na mieszkanie^,
Proszę zgłaszać się wieczorem w szto
rze. 707 Milwaukee avei 11
• —- - —»— «— <■ uh)
POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan
cye ęrzy małej fimilii. Adres w Adm,.
tlił "
■ -iUK» |, , I II | ||l II I ^
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 732
Milwaukee aro. 3ci» piętro front 11
J —' ■ 1 ■' "
L j ' W ' J **- - j
,-PRAOA»,
PTOHZBA kobiet do przebierania
szmat, także do darcia. 29 E. pivision
ul. 11
; • —• • • V *. •• aJV, . & 'Sn'
POTRZEBA przy spodniach dobrych
maszynlaftlik. 10 Park ul. w "tyle. Pier
wsze piętro blisko Wood ul. i Milwau
kee ave. t.. 1 1
POTRZEBA do kamizelek finiszerek
do finiszowania w szapie. Płaca 1% c.
1 1H c.; także do tekowania kieszeni,
robienia podszewki, tekarek. bejścia.
rek "back makers" 1 do przyszywania
guzików przy kamizelkach. Dajemy
najlepsza zapłatę w mieóole, 127 Had
don ave. 2gie piętro. * 3 1
POTRZEBA dziewcząt w fabryce to
warów wiązanych w naukę na maszy
nach do wiązania rękawiczek, takżo
do innej roboty. Pracy dość na cały
rok my dajemy, lekcye darmo do nowo
początkujących. Friedlander, Brady
and Co. 228 Green ul. róg W. Con
gress. 10 1
• 1 1 i
POTRZEBA zaraz dobrego rzeźnika.
129 Hickory av. blisko Diyision ul. 30c
POTRZEBA dziewczyny do wyszywa
nia dziurek na maszynie przy spo
dniach, 133 W. Division ul. 30 C
POTRZEBA kobiet do finiszowania
spodni. Stała praca, dobra zapłata. 133
W. Division ul. 30 c
potrzeba"dziewcząt do~przy
SZYWANIA GUZIKÓW PRZY 8PO.
DNIACH HART, SCHAFFNER &
MARX. 773 SOUTH HALSTED UL.
30 e
POTRZEBA dziewcząt do prasowania
prostej bielizny i bluzek, dziewcząt w
naukę. The Berlin Laundry; 1465 N.
Halsted str. ' xxx
POTRZEBA dziewcząt do przyszywa
nia guzików na karmizelkl 265 West
North avei. róg Marshfield ave. 7 1
POTRZEBA doświadczonej panny do
sprzedawania w składzie żakietów.
809 Milwaukee ave. 30 c
POTRZEBA trymerów I prasowników
przy surdutach. Dobra zapłata. Felder
& Cohn. 78 Brigham ul. 2gie piętro.
30 o
POTRZEBA dobrych ręcznych, także
małych dziewcząt do kenwesu bejsto
wania przy surdutach. 936 N. Paulina
ulica. _ 11
POTRZEBA natychmiast dziew
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta
bzukające za pracą gdzieindziej raczą
się zgłosić gotowe do pracy du Kolba,
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver.
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej
domowej roboty. 198 W. Division str.
2gie piętro. xxx
POTRZEBA FINISZEREK I DZIEW
CZĄT DO ROBIENIA DZIUREK RĘ
CZNIE PRZY SURDUTACH. HART,
SCHAFFNER & MARX. 251 MAR
KET UL. 30 c
POTRZEBA 25 doświadczanych fini
szerek przy spodniach do zabierania
roboty do domu. Dobra zapłata. Stała
praca przez cały rok. 510 N. Ashland
ave. ': 1, |. |
POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa
nia podszewki w rękawach przy sur
dutach. 618 N. Ashland ave.
POTRZEBA maszyniarek do zeszy.wa
nia rękawów przy surdutach. 61 Em
ma ul.
POTRZEBA prasowników na czysto
przy surdutach. 310 Noble ul. 1 1
POTRZEBA DOBRYCH FINISZEREK
DOSZAPOWYCH SPODNI. PŁACA 10
c. I 12 c. STEVE SMEJA. 1233 NORTH
LINCOLN UL. 71
PORTZEBA dobrego bejściarza przy
surdutach. 69 Emma ul.
POTRZEBA dobrą dziewczynę do do
mo.wej roboty, która umie gotować ma
! pierwszeństwo. $4 do $5 tygodniowo.
909 Milwaukee ave. 2gie piętro.
POTRZEBA 4 stałych mężczyzn, do
świadczonych przy topieniu i przeczy,
szczaniu metali. U. S. Reduction Com
pany. 56—58 Law ave. wziąść Halsted
str. tram.waj do Harrison ul a Harri
son ulicą iść na wschód do Law ave.
POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa
"nia, przyszywania guzików, bejstowa
nia kenwesu i dziewcząt do nauki. 34
Bradley ul.
POTRZEBA dobrego szewca na repe
racye. The Grand Shoe Co. 8G5 Mil
waukee ave. t ; . • t ,*
POTRZEBA 2o0 robotników do MichT
gan .w lasach. Płaca $26.00, wikt i
mieszkanie. Wyłożymy pianiądze na
przejazd $4.00. J. Lucas. Polski Agent,
6 1
* * ■ u i 'i—— —mi—u—i a mmumm m »■
POTRZEBA pierwszej kla3y finisze
rek przy dobryęh surdutach. Przyjdź
cie gotowe do pracy. Stern, Mayer and
Co. 208 E. Van Buren ul.
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy kolankowych spodniach.
S. Baumgarten. 907 N Wood str. 1 1
POTRZEBA pierwszych ręcznych i do
sztafirowąnia przy surdutach. Stała
praca, dobra zapłata. 90 Kościuszko
str. na Jadwigowie. 1 1
POTRZEBA ludzi do sprzedawania
gruntó.w w Północnej stronie Michi
gan. Zgłoście się listownie do J. W.
Smith. 492 West Monroe str. 1 1
POTRZEBA człowieka do konia. C85
Noble ul.
POTRZEBA hężczyzn na kolej w mie
ście, $2.03 dziennie. 425 Milwaukee
ave.
POTRZEBA starszej niewiasty do do
mowej roboty. Nie potrzebuje praC.
1075 Milwaukee ave.
POTRZEBA starej kobiety do bawie
nia dzieci. 537 W. 8uperior ul. 30c
POTRZEBA 50 maszyniarek przy
damskich reprach. Banner Waist Co.
161 So. Clinton str. xxx
POTRZEBA mężczyzn da młyna ka
miennego. 425 Milwaukee ave. 6L
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin
1 Michigan. Także do rozmaitej innej
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal
ipl. i 20 W. Madison ,ui< Asping Ł
Sweet Xxx
POTRZEBA masśyniąreK da spodni.
18 centów od szlhijii; wypłata co ty
dzień. E. FiBlier, 880 W. I8th str. .30 o
POTRZEBA PIERWSZEJ KLASY
DZIEWCZĄT DQ ROPIENIA D?IU
REK, FINiSZEREK i "LAREL MA
KER8" PRZY MEZKICH DOBRYCH
SURDUTACH. ZGŁOSIĆ $1^ NA
TYCHMIAST. 316 FIFTH AVE., 4TE
PIĘTRO. J. W. COHN AND CO.
xxxx
•— <3. ga . www .-"J- ~
POTRZEBA robotników przy nowo
budującej się kolei w Wisconsin, Mi
chigan. Iowa i Illinois. Płaca $1.75 do
$2.00 dziennie; wikt $4.00 tygodnio.
wo; dośó pracy aż do czasu, gdy zie
mia zacznie marznąć. Także robotni
ków do kompanicznej roboty, płaca
$1.50 dziennie; wikt $3.50 tygodnio
wo. Przejazd darmo. Wysełamy co
dziennie. Mówimy po polsku. 87 Sq.
Canal ul. Clapp, Norstrom Co. 5 1
POTRZEBA 100 dziewcząt do myci* #t»i<k, 200
■T do domowej roboty — zarazem kucharek 1
dziewcząt do hoteli.
643 MILWAUKEE AVE.
PANI SCHMIDT AGENCYA PRĄDY.
nATniril i codziennie dr.i^wczflt do 7te«
r III II / r fi A »nuracyi hotelów i domowi J
* v»l. roboty. NaJ»»arBze poleki#
biuro w mleufie,
909 Milwaukee Av. blizko Ashland ar.
POTRZEBA doświadczonych albo nie
doświadczonych maszyniarek do tka
nia i nawijania bawełny lub jedwabiu,
i do wszelkiej Innej roboty. A. B. Sei
dler and Sons, róg North Park ave. i
Eugene ujica, blisko Lincoln Parku.
POTRZEBA pierwszych 1 drugich rę
cznych dziewcząt przy surdutach. 961
North Wood ul. 1 1
POTRZEBA dobrych maszynlarek do
całych spodni. 103 Augusta ul. 1 1
POTRZEBA "bunch makers" przy su
chej robocie. Stała praca. Dobra za
płata. Zgłosić się. 96 Washington ul.
1 1
RODACY! jeżeli jesteście bez roboty
zaraz zgłoście się do najstarszego 1
sprawiedliwego Pblskiego Agenta. Ja
mam rozmaitą robotę w mieście 1 na
prowincyi dla wszystkich mężczyzn,
kobiet, żonatych 1 samotnych, dziew
cząt i chłopaków; tak samo kolektuję
długi i udzielam rady w sprawach są
dowych. Jan Lucas, Agent, 167 Wash
ington str., pokój 18. 10L
Którzy potrzebują pracy do ho
telów, restauracji lub jakiej in
nej . Zgłoście się 425 Milwaukee
Ave. a dostaniecie ją.
POTRZEBA polskich robotników na
kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis
consin i Minnesota. Przejazd darmo.
Zgłosić się do:
ADAMS TILLOTSON A ELMEfi,
101 SOUTH CANAL STR.
10L CHICAGO.
POTRZEBA pierwszych ręcznych
dziewcząt przy surdutach. 658 N. Pau
lina ul. 30 c
POTRZEBA dobrego woźnicy na pie
karski wóz do sprzedawania na komi
sowe. 4625 Hermitage ave. Town of
Lalce. 30 c
POTRZEBA stryperki do tytoniu. 122
Rice ulica. 30 c
POTRZEBA stryperek. 183 East Lake
ulica. 30c
POTRZEBA dziewcząt do roboty na
lekko pędzących maszynach. Dobra
zapłata. Reliance Brush Co. 1513 Mal
colm ave. wziąć Elston ave. tramwaj
do końca linii. 30 c
POTRZEBA kobiety do przebierania
szmat, 821 Austin ave. róg Oakley
ave. ' X 1
POTRZEBA maszynlarek do szycia
na parowych maszynach. Doświadcze
nie niepotrzebne. Chicago Flag and
Decorating Co. Fulton i Green str 31
POTRZEBA dziewczyny około 16 lat
starej do lekkiej domowej roboty.
Zgłosić się D. Beiman. Cor. Oakley 1
Potomac ave. 1 1
POTRZEBA prasownika na szewkl
przy surdutach. 317 Ward ul. 1 1
POTRZEBA dziewcząt do bejstowania
kantó.w, sztafirowania, także i maszy.
niarek przy surdutach. 134 Wabansia
ave. 1 1
POTRZEBA ręcznych dziewcząt do
obszywania podszewki. 346 "West Nortn
ave., drugie piętro. 20 o
POTRZEBA kobiety do darcia szmat.
340 Grand ave., Jacob Simon. 1 1
POTRZEBA klerka do składu rzeźni
czgeo. Zgłosić do Adm. Dziennika Ohi
cagoskiego. 30 c
/POTRZEBA pierwszego maszyniarza
. także ręcznych, chłopaka do dziurek
'wyszywania. 757 North Ashland av.
POTRZEIBA doświadczonego człowie
ka do belowania szmat. 581 N. Ash
land ave. 30c
POTRZEBA dziewcząt do roboty w fa
bryce tytoniu. Dobra zaplata. 345 Lar
rabee ul. 11
POTRZEBA chłopaka 16 lat, taki któ
ry pracował na Singer maszynie do
robienia dziurek iub takiego który chce
się wyuczyć. 745 Elk Grove ave. 31
POTRZEBA panien do. ogłaszania
Wiggla Stick modrego, płaca $1.25
dziennie i wydatki. Zgłoście się rano.
53 N. Sheldon ul.
POTRZEIBA balwierza na soboty i
niedziele. 591 Noble ulica.
POTRZEBA doświadczonego maszy
niarza do pierwszej roboty przy sur
dutach. 706 North Ashland ąve. 11
POTRZEIBA ręcznych dziewcząt i ma
szyniarek przy surdutach. Glube, 127
Haddon ave.
POTRZEIBA chłopca liczącego około
15 lat do roboty we fabrycel ze ślipra
mi. 62 West Lake ulica. 1 1
POTRZEBA dobrej dziewczyny do do
mowej roboty. 630 Noblś ul.
POTRZEIBA maszyniarek do żakie
tów. 10Ś9 Milwaukee av&
POTRZEIBA 10 dzieiwćząt do przyszy
wania guzików 1 flnlszeretr WMsżafeie
przy żakietach. Stftte dobra zapłata.
S. Wolf. io Hamburg'ul,
Kupno i Sprzedaż.
EATIi A.
2 piętrowy dom nowy, 3 pomie
szkania i sztor na Milwaukee Ave.,
Avondale. Musi być sprzedany
natychmiast za bardzo nizką cenę.
Także 2 loty i dom na jedno mie
szkanie, bardzo ładne miejsce. Te
powyższe properta muszą byó
sprzedane natychmiast.
Bliższe informacye i przyczynę
sprzedaży udzieli wam.
A. A. Jankowski & Co.,
2566 Milwaukee Ave.
Można przyjść wieczorem lub w
Niedzielę po południu.
TAKI DOM DAJEMY DARMO,
60,000 akrów wybornych gruntów fi rmer
skich I leśnych, w powiecie Gatee, 6tanle
Wisconsln. Dobra rola; wody pod dosta
tkiem; położona od 3 do 6 mil od miasta.
Nizkie c eny i łatwe warunki. Zgłoście
się lub piszcie do
GEO. KNOBLAUCH FARM LAND CO.,
115 Dearbora u!., ft"1
£ 609 Milwaukee At.?',ffi&jsr"1"
Na Sprzedaż
za % prawdziwej war
tości — 100 Lotów
"• ciągle rosnącem przedmieściu Hanson rnrk. Po
lną wraz z gwarancj ą wykazującą czysty tytuł
djstarczam darmo. Loty z frontem aa £ 1 prA
SStli Ave., 25x125, każda VIOU
B7th Court, ścieki i woda zaprowft- <CQCfl
dzone ..
67th^Ave., ścieki i woda zaprowa- ..8250
56.b^C«urt, wodazaprowa- ...$200
Te loty znajduja się pomiędzy Grand i Armitage
Ares. Nie czekajcie leżeli chcecie korzystać z tej
taniej oferty. Na żądiuie wysyłamy pian.
ERNST STOCK, właściciel,
874 E. J)lvislon UL
lub JAN P. RÓŻAŃSKI, a<?ent,
88G3 Grand Ave., Hanson Park.
AMERICAN CREDIT CO.
TANIE POŻYCZKI
NA MEBLE, FOliTEPIANY ETC.
$15 za 75c miesięcznie.
Pi za Wc miesięcznie,
za *1.00 miesęcznie.
za 81-25 miesięcznie,
za sl.SO miesięcznie.
za sl 75 miesięcznie.
$75 za $125 miesięcznie.
$100 za >2.75 miesięcznie.
$20J za $5.50 miesięcznie.
Jeżeli potrzebujecie pieniądze na jaki
kolwiek cel. przyjdźcie ao nas. Pożyczymy
wam żądaną gumę za powyżazem wyna
grodzeniem Interes załatwiony będzie
szybko i prywatnie. (Nie inkor.)
110 DEAKBORN UL.. POKÓJ 705.
Poludn.-^acbod. róg Dearborn i Madison ulic.
GWARANTOWANE mortgecze na
sprzedaż: $1100, $2500, $2600 i $5500.
Zgłosić się: Pokój 1309. 100 E. Wa
shington ul. 30 c
NA.SPRZEDAŻ tanio dobry koń i pie
karski wóz. 4G25 Hermitage ave.
Town of Lake. 30 c
NA SPRZEDAŻ piękny 2 piętrowy
dom wraz z lotą, za $2100. Zgłosić się
74 Lubeck ul. li
NA SPRZEDAŻ 820 N. Hermitage avc.
2 domy i stajnia, bardzo tanio. Zgłosić
się 820 N. Hermitage ave. 1 1
NA SPRZEDAŻ tanio południowo-za
chodni róg Chicago ave. l Noble ul.;
lota 29x123 stóp, dwa domy: 3G5 W.
Chicago ave. i 352 Noble ul. Rent
$90 miesięcznie. Zgłoście się i zobacz,
cle to. E. C. Duensing. 352 Noble ul.,
po bliższe szczegóły. 5 1
NA SPRZEDAŻ koń wóz ekspresowy
i wóz. 46 Cornelia uf. 1 1
NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny salon
I wszelkie urządzenia (fixtures). Leaśe
na Yfa roku. 706 Mil.waukee ave. 1 1
NAS PRZEDAż bardzo tanio. 3240 E
merald ava. 2 piętrowy murowany i
drewniany dom, z dużym basemen
tem, gaz. Zgłosić się do właściciela na
miejscu. 1 1
NA SPRZEDAŻ salon z halę, bardzo
tanio. Musi być sprzedany Jutro wie
czorem. 191 West Chicago avtf.
NA SPRZEDAŻ skład cukierków bar
dzo tanio z powodu wyjazdu do inne
go miasta. 1788 North Kimball ave.
Avondale,
NA SPRZEDAŻ salon, dobre wyrobio
ne miejsce. .Tanio. 934 N. Paulina ul.
NA SPRZEDAŻ bicykel z powodu
choroby, sprzedam tanio. 797 Holt ar.
NA SPRZEDAŻ tanio. 1 szezlęg $3.00,
1 łóżko $2.50, 1 materac $1.50. 1 wó
zek dla dziecka $11.25, 1 kosiarka do
trawy $1.50, 1 zegar $1.25. 559 N. Lin
coln ulica, drugi róg od Division ulicy.
Na Sprzedaż w Aifoiifcle.
Hamlln Ąve. obok domu Starców i gle
i rot 3 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
ca łatwe miesięczne wypity.
Potrzeba tylko $800 zadatku reB«tę mo*
żna opłacać miesięcznie rentom,
Loty są 26 i 07 stóp szeroki*, przed ka
tdą lotą śliczne cieniste drzawa.
Bliższych informacyi udzieli
Edmund Szajkowski,
2566 Mllwaukfio Aveuue.
Ofla otwarty codziennie 1 w Niedzielą po
południu.
■ ' ■■ "T. 1 o
NA SPRZEDAŻ dwupiętrowy murowa
ny dom ze składem rzeżniczym w A«
vondale. Dobrze wyrobiony interes.
Miejsce dobre dla Polaka mówięcecrn
po niemiecku. Potrzeba około $2500
gotówki. Bliższych szczegółów udzie!!
Ed. Szajkowski. Milwaukee i Central
Park aves. 3 1
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się
| skład rzeźniczy i grosernia w najlep
| azem położeniu. Sprzedaję z powodu
! choroby. Wiadomość w Adm. Dzienni
j ka Chlcagoskiego. 30 c
I SALON NA SPRZEDAŻ tanio. 218 w!
North ave. róg Dickson ul. 3 1
KOŹMIŃSKI & YONDORF
78 DEARBORN 8T.
POŻYCZKI NA REALNOŚCI.
Pożyczki nu budowę naszą specyalnuścią.
Agenci przyprowadzający ludzi po po
życzki otrzymują Wnrzvfit.np WMrnnk'.
NA SPRZEDAŻ buczernia" w polskiej
okolicy. Sprzedam bardzo tanio. Adres
w Adm. Dziennika Chicagoskiego. 11
NA SPRZEDAŻ dom, 2 loty i salon pn.
80 W. North ave. róg Mc Henry str.
1 1
NA SPRZEDAŻ tanio. Największa o
ferta, murowany dom, cztery flats o 4
pokojach każdy, cena $2000. Rent $325.
Kupcie to natychmiast. Frendenberg
Co 1199 Milwaukee ave. 1 1
Na Sprzedaj Tanio.
Lctn.^2 domy, 8 rentów, na Cleaver 500
Lotn, 2d^mv, 2 r*nt«, fflo nnn
na Jadwlgowle.... ,UUU
Lota, 1 dom, 2 n-nta, £i Kfin
na Kantowi* *I,DUU
Farmy z budynkami w polskiej okolicy w Wis«
conein na sprzedut albo na wymi-uią na properta,
Pienlad/.e wypożyczam tanio na properta.
ADAM MAJEWSKI, M17 Noble Street.
DOM murowany d.wuplętrowy na
dwóch lotach i też dwie loty sprze
dam za $3800.00. 741 N. Ashland ave.
1 1
NA SPRZEDAŻ 0 pokojowy murowa
ny dom na Wisner ave. blisko Mil
waukee 1 Belmont ave. tramwajów.
Cena $2300 — $100 gotó.wką. reszta
tak samo jak rent. W, H. Giesecke &
Bros. 2393 Milwaukee' ave. 1 1
$G00 KUPI PIEKARNIĘ. Interesu
$25.00 dziennie. Middleby piec koszto
wał $400. Dębowe urządzenie, przy
czyna choroba. 1033 Lake str. 11
$350 KUPI interes z mlekiem. 7 kan,
2 konie, 2 pary puszorków, wóz, skrzy
nie, kany, butelki, kierzanka i wszy
stko w komplecie. 33 Tempie ul.
NA SPRZEDAŻ gro3ernia i skład rze
źniczy. Interes istnieje 15 lat. Polska,
czeska I litewska okolica. Fabryczny
dystrykt. Wielki zapas, pierwszej kla
sy towarów. Czystego dochodu $3000
rocznie. Rent $36.00 z mieszkalneml
pokojami 1 stajnię.. Lease zapewniony.
Przyczynę sprzedaży podamy, gdy się
zgłosicie. Adresy zostawcie w Adm.
Dziennika Chicagoskiego. 11
KOŃ i wóz na sprzedaż.
94 Fry ulica.
NA SPRZEDAŻ dobry salon. Sprzeda*
ję z powodu odjazdu na farmy. 187
Cornell ul. 11
NA SPRZEDAŻ d.wa pięć pokojowe
flats blisko Milwaukee ave. tramwa
jów. Cena $1900; $200 gotówkę., reszta
tak samo Jak rent. W. H. Gieaecke &
Bro. 2393 .Milwaukee ave. 3 1
NA SPRZEDAŻ dwupiętrowy dom; do
bra okolica; blisko wszystkich tram
,wajów ulicznych. Zgłosić się do A.
Gillow, 512 West Chicago ave.
AJlWAMÓCH,
A^ent ubezpieczenia od ognia,
Członek Fire UmUrwrltor* JlmooUUou.
Ą 8EKURUJĘ od ognia w najlepazyol
** kompaniach — wyrabiam wszelki*
papiery legała*.
105 W. Blackliawk 8t, CHICAGO, ILL
TELEFON MONROE 842. •
Dr. T. Drozdowicz,
LEKARZ 1 CHIRURG.
toieazkanle: 530 Hii Arg. Camtnf Aft
Godziny ofltowe:
Od 9 do 12 raso 1 od 8 do 8:80 *1eezor«B.
Specjalista Ha choroby skórne, wcw
Tjczuts 1 moczo-płtiowt.
WM. E. HATTERMAN,
763 Milwaukee Ayenue.
Pożyczki na Realność
po najniższych ratach procentu.
NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA WEŃIĘOZt LUB
RZECZY WAUTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY.
SKRZYNKI PO $J ROCZNIE*

xml | txt