OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 12, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-07-12/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Częstochowa. — Naoczny świa- ?
dek zamachu dynamitowego tak ,
pisze: I
Wracam z Częstochowy, gdzie
wczoraj o godzinie litej wieczo
rem byłem świadkiem naocznym
zamachu na policmajstra, doko
nanego za pomocą rzucenia bom
by. Po ogromnym upale cało
dziennym, wracając z nabożeń
stwa wieczornego na Jasnej Gó
rze usiadłem na ławce w Trzeciej
Alei wraz z kilkoma przygodny
mi znajomymi.
Rozmawialiśmy o wypadkach
ostatniego tygodnia, ciesząc się,
iż zapowiadane demonstracye so
cyalistyczne nie doszły do sku
tku.
Wtem rozległ się huk straszli
wy, ogłuszający, coś niezrozu
miałego dla tych, którzy tego nie
s<łyszeli! Huk ten rozległ się na
przeciw mnie w stronie cerkwi
prawosławnej, towarzyszył mu
zaś błysk krótkotrwały. W pier
wszej, chwili jakby nam nogi
podcięto, zdało nam się, że jestte
śtaiy przykuci do miejsca, a obok
nas na ławkach siedzący. W parę
sekund później wszystko rzuciło
się do ucieczki: kobiety i dzieci z
płaczem, parę izraelitek zemdla
ło. Kierowano się do poblizkiego
cyrkułu policyjnego. Tu wylęgła
na ulicę policya przerażona, wy
bladła i bezradna. Wydawano w
niezrozumiałym dla mnie języku
rosyjskim jakieś rozkazy, gwizda
no, krzyczano, machano rękami,
istna wieża Babel. Kilku policy
antów podobno wbrew komen
dzie umknęło do ogrodów.
Zamach wymierzony byi na po
licmajstra skazanego przez komi
tet rewolucyjny (?) na śmierć za
strzelanie do ludzi w dzień Boże
go Ciała. Od trzech dni trzeci to
z rzędu zamach na tę nielubianą
osobistość, po raz trzeci nieuda
ny. Policmajster wracał właśnie z
Piotrkowa i jechał z dworca do
rożką. Jak powiedziałem bombę
rzucono o kilkadziesiąt kroków o
demnie na rogu placu Cesarskie
go. Dorożka policmajstra uległa
całkowitemu strzaskaniu. Konie
zranione legły na ziemi, woźnica
wyrzucony z kozła w górę upadł
z przeraźliwym jękiem, policmaj
ster wysze(JJ; cało trochę tylko po
drapany na ręku.
W Alejach znajdowały się w
tym momencie tłumy, nikt jednak
nie został odłamkami dotknięty!
Parę tylko osób oskarżyło się na
utratę słuchu, kilka chwilowo za
niemówiło. • ■ '
Częstochowa w nocy z niedzie
li na poniedziałek nie zmrużyła
oka. Oczekiwano czegoś nowego,
a straszniejszego, tembardziej, iż
na ulice wyległo wojsko. W cyr
kule policyjnymi piekło. Polic
majster widział sprawców ucho
dzących, widziało ich kilku poli
cyantów — uszli bez śladu. Na
podwórzu cyrkułowem podrzuco
na wśród żołdactwa kartkę zapo
wiadającą zamach czwarty- "tym
razem skuteczny".
Toruń. — Unieważnienie przez
parlament niemiecki mandatu po
sła J. Brejskiego może przypra
wić nas o utratę na rzecz Niem
ców okręgu wyborczego Cheł
mna - Toruń, zdobytego z takim
trudem prtzed dwoma laty. Sto
sunki wyborcze i tak dla* Polaków
niezbyt korzystne, pogarszają ja
kieś zadawnione niesłiaski w obo
zie polskim. Poseł Brejski, ruchli
wy redaktor - wydawca "Gazety
Toruńskiej", o ile cieszy się zna
czną popularnością wśród robo
tników i naszych gospodarzy ma
łorolnych, o tyle budzi głuchą nie
chęć wśród pewnych kół- ducho
wieństwa i nielicznej szlachty
Prus Zachodnich. To spowodowa
ło p. Brejskiego, że na wiec wy
borczy w Toruniu i Chełmnie nie
przybył wcale i wystosował do
prezydyum oświadczenie, iż nie
zamierza ubiegać dię ponownie o
poselstwo. W Chełmnie za spra
wą robotników, jak wiadomo, u
chwalono mimo to kandydaturę
oi Brejskiego, nie bez jego, zdaje
s<ę zgody.
Pewne światło na tę całą spra
wę rzuca "Gazeta Grudziądzka",
organ posła Kulerskiego, która
pisze:
Wyborcy chełmińscy dobrz®
zrobili, że mimo wszystko obsta
wali przy kandydaturze p. Brej
skiego. Pan Brejski odpisał co
V
prawda delegacyi, która go miała
pytać, czy przyjmie ponownie
mandat poselski, że ftie pozwoli
stawiać swojej «kandydatury, ale
to nie znaczy bynajmniej, że nie
chce przyjąć mandatu poselskie
go. ! r r i «f11^
P. Brejski nie pozwala stawiać
swojej kandydatury, bo kandyda
tura .ta stoi jeszcze od r. 1903.
Pan Brejski bowiem nigdzie nie
oświadczył, że się tej kandydatu
ry zrzeka. Z oświadczenia p.
Brejskiego wynika też, że się
czuje obrażonym postąpieniem ks.
dra Wolszlegiera, przewodniczą
cego komitetu centralnego, który
tak, jak gdyby p. Brejski wcale
nie istniał, pisze do ks. Odrow
skiego, delegata toruńskiego, że
by sporządził listę kandydatów.
Komitet centralny miał przede
wszystkiem obowiązek, spytać się
p. Brejskiego, czy się kandydatu
ry zrzeka, gdyż kandydatura p.
Brejskiego została postawiona na
5 lat.
Niechaj zatem wyborcy w po
wiatach toruńskim i wąbrzeskim
idą za przykładem wyborców
chełmińskich i wytrwale obsta
,wają przy kandydaturze p. Brej
skiego.
Jesteśmy bowiem przekonani,
że p. Brejski na pewno przyjmie
mandat poselski.
Rozpoczynamy zatem akcyę
•wyborczą w nadef niepewnym o
kręgu od aż nadto widocznego
rozdwojenia.
Drobne ogłoszenia
POTRZEBA panny na stancyę. 519
N. Ashland ave. pierwsze piętro. 121 .
STELMACH — KOŁODZIEJ, znający
gruntownie swój faoh, poszukuje roboty.
Adres: 611 Ilolt ave.
POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 607
Holt ave. 3cie piętro front.
POSZUKUJĘ mieszkanie przy małej fa
milii na Stanisławowie lub Trójcowie.
Płacę dobrze i z góry. Adresy zostawcie
w Adm. Dziennika Cbicagoskiego.
DO WYNAJĘCIA Izba, sypialnia 1 clo
set. 672 Noble str.
■——--«■——
WDOWIEC muii aprzeduć piękny for
tepian używany przez 3 miesiące. 625
W. Chicago ave., górne piętro. Zgłosić się
wieczorami tylko.
NAJLEPSZA sposobność w Chicago dla
energicznej polskiej biznesowej kobiety
do otwarcia składu w pięknej polskiej
okolicy. Fabryka papierowych kwiatów
znajdująca się w tyle od składu będzie
trzymać skład pięknie udekorowany w
kwiaty za darmo, zarazem dając kobie
cie przyjemną i dobrze opłaoającą się ro
botę w wolnym czasie chwil. Do wynaję
cia musi mieć dobre rekomeudacye. Zgło
sić się 263 W. Chioago Ave.
POSZU K IWA tfł€.
Pan Jan Nejman, który mieszkał na
N. Hermitage ave. na Maryanowie.
raczy sie zgłosić do A. F. Lakówki,
1069 Milwaukee" ave. dziś lub jutro..
POTRZEBA i dziewczyny przeszło 16
lat. Metropolitan Syndicató Press. 19
S. Jefferson str. 121
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty. 531 Noble ul. xxx
POTRZEBA dobrej służącej. 673 N.
Ashland ave. 121
POTRZEBA młodej panienki steno
grafistki.musi umieć pisać po polsku.
Pisane aplikacye tylko będa przyjęte.
Louis Vitak, 195 Wabash ave. Chica
go. , 171
KTO potrzebują pracy na kolei, do
"lumber yardy", młyna. Niech się
zgłosi do polskiego agenta. 425 Mil
waukee ave. xxx
POTRZEBA dobrych maszyniarek do
całych spodni. 103 Augusta ul. 151
POTRZEBA kieszeniarki. 10 Hamburg
ul. N. Swenson. 121
POTRZEBA maszyniarek do całych
spodni, jednę dziewczynę do rygli. 718
N. Ashiand ave. róg blanche ul. 141
POTRZBA doświadczonych maszynia
rek przy dobrych spodniach, prasowni
k6w i finisżerek. 457 N. Paulina ul.
w tyle. 131
POTRZEBA dziewcząt do przebiera
nia szmat w hurtownym składzie.
Dobra zapłata. Stała praca. R.Lowen
thal and Co. róg 20tej i Sangamon st.
131
POTRZEBA doświadczonego mężczy
zny do reperowania starych pieców.
544 Milwaukee ave. 121
POTRZEBA dobrego klerka do składu
rzeźniczego. 1201 N. Uobey ul.
POTKZEBA pierwszą maszyniarkę lub
maszyniarza, pierwszą ręczną i bejścia
rza. 34 Bradley ul.
POTRZEBA maszyniarek, pierwszych 1
drujrich ręcznych, prasowników i praso
wników na szewki przy surdutach. 47
Brigham ul.
POTRZEBA kieszeniarek, ręcznych
dziewcząt i do dziurek tokowania. 757 N.
Ashlaud t;ve.
POTRZEBA pierwszej klasy finisżerek
przy dobrych surdutach. 208 E. Yan Bu
ren ul. Stern, Mayer & Co. 4te piętro.
POTKZEBA dziewcząt do fobienia ręka
wów 1 podszewki przy surdutach. 596
Dickson ul.
POTRZEBA DZIEWCZĄT DO WSZEL
KIEJ ROBOTY. 666) MILWAUKEE
AVE.
^POTRZEBA, dziewczyny do robienia
podszewki i ręcznych dzieiwczat, bu
8helmanów przy surdutach. 78 Brisr
h&m itr. Folder and Coha. . 131
PRACA.
POTRZEBA robotników przy nowo
budującej się kolei w Wisconsin, Mi
chigan, Io\va i Illinois. Płacą $1.75 do
$2.00. dziennie; .wikt f4$0 tygodnio
wo; dość pracy aż do czasu, gdy zie
mia zacznie marznąć. Takie robotni
ków do kompanicznej roboty; płaca
I $1.50 dziennie; wikt $3.50 tygodniom,
wo. Przejazd darmo, Wysełamy co
dziennie. Mówimy po polsku. 87 So.
Canal ul. Clapp, Norstrom Co. 21L
DOTRZEBA panien i mężatek,
* |15 cała nauka kroju i krawieczy
zny, uczymy wę dnie i wieczorem.
Z. FEIST, 964 W. 18ta ni.
POTRZEBA natychmiast dziew
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta
szukające za pracą gdzieindziej raczą
się zgłosić gotowe do pracy do Kolba,
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver.
POTRZEBA przy spodniach dobrych
maszyniarek. 10 Park ul. w tyle, pier
wsze piętro, blisko Wood i Milwaukee
ave. 12L
POTRZEBA PIERWSZEJ KLASY
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA DZIU
REK, FINISZEREK i "LAPEL MA
KERS" PRZY MĘZklCH DOBRYCH
SURDUTACH. ZGŁOSIĆ SIE NA
TYCHMIAST. 316 FIFTH AVE., 4TE
PIĘTRO. J. W. COHN AND CO.
%xxx
POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia etaltb, 200
do douiowei robot/ — aaraaem kucharek i
dziewcząt do hoteli.
643 MILWAUKEE ATE.
PANi SCHMIDT AGENCYA PRACY.
DATD7ED i codziennie dziewcząt do I>
ilil K/rnd et Huracyl hotelów i aomowfj
* roboty. Najstarsze polski*
biuro w mieście.
909 Milwaukee At. blisko Ashland ar.
POTRZEBA mężczyzn do roboty w
kamieniołomach w Indiany blisko
Chicago; $2.00 dziennie. Dobra kom
pania, wikt $4.00 tygodniowo. Adams,
Tillotsou 1 Elmefr, 101 S. Canal ul.
15 1
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin
1 Michigan. Także do rozmaitej innej
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal
ul. i 20 W. Madison ul. Asping &
Sweet. xxx
POTRZEBA małych dziewcząt do bej
stowania drelichu przy surdutach. 936
N. Paulina str. 151
POTRZEBA kobiet db przebierania,
także do darcia szmat. 29 El Diyision
ul róg Cherry aye. • 121
POTRZEBA maszyniarek nrzv surdu.
tach. 936 N. Paulina ulica. 121
POTRZEBA dobrych maszyniarek na
cale spodnie. Stała praca, i dobra za
płata. 133 West Division ul 121
POTRZEBA dziewcząt do nakładania
nalepek i napełniania puszek, prosz
kiem do pieczenia. Departament prósz
ku Bieler. 60 Waldo place, blizko Wa
shington i Halsted str. 151
POTRZEBA 50 maszyniarek przy
damskich reprach. Banner Waist Co.
161 So. Clinton str. xxx
POTRZEBA finiszerek przy żakietach.
69 Tell place, 2gie piętro. ,121
POTRZEBA 21 maszyniarek przy
surdutach* 256 Armitage ave. 3ce pię
tra 131
POTRZEBA maszyniarek na maszy
nach pędzonych parą. Stała praca i
dobra zapłata. Banner Waist Co. 161
Clinton ul. 151
POTHZEBA maszyniarek, finiBzerek 1
dziewcząt do przyszywania guzików przy
kamizelkach. Djbra zapłata Htała pra
ca.—286 West Superior ul., pomiędzy May
ul. i Centre ave. Gardner.
POTHZEBA prasownika przy surdutach.
754 N. Wood str., róg Mc Reynolds ul.
POTRZEBA doświadczonych panien do
sprzedawania w oddziale groseryjnym i
prowizyi. Muszą mówić po niemiecku.
Wieboldts, 931—945 Milwaukee ave.
POTRZEBA dobrego prasownika przy
sukniach. 108 Augusta ulica.
POTRZEBA prasownika przy surdutach.
95 Haddon ave., drugie piętro.
POTRZEBA do BtrypowanU tytoniu.
103 Brigham st.
POTKZEBA dziewczyny która itmieazyć
do nauki przy surdutach. 572 Noble str.
POTRZEBA mężczyzny do roboty około
konia i powozu. Drozdowicz, 500 Mil
waukee Ave.
POTKZEBA natychmiast służącej lub
starej kobiety. 714 Dickaon ul.
POTKZEBA dziewczyny do domowej ro
boty. Dobra zapłata. 719 N. Irving Av.
POTRZEBA maszyniBrek da robienia
podszewki, oraz kieszeniarek przy sur
dutach. Glube, 127 Haddon Ave.
POTRZEBA dziewczyny do tekowania i
robienia rygli na maszynie. 447 North
Ashland Ave. • ,
POTRZEBA służącej do lekkiej domo
wej roboty. Zgłosić się wieczorem, po
między 5tą i 7mą godziną pn. 7 Emma ul.,
dr;;gie piętro od frontu.
POTRZEBA zdolnego stelmacha do po
wozów i wozów, Geo. Thornton & Co.,
81st i Emerald Ave. Geo. Thornton — V.
Rupiński.
POT r ZE BA fluiszerek, bejśclarek do
kantów, dziur około ramion przy surdu
tach, także dziewcząt do robienia ręka
wów i nakładania lapels. Zgłosić się na
tychmiast. 888 Milwaukee ave. laze pię
tro w tyle. Karger.
POTRZEBA maszyniarki przy surdutach
nu kieszenie i małych dziewcząt do pi
kierowania. 83 Cleaver ul.
POTRZEBA kobiety .do zabierania bie
lizny do domu lub do prania na miej
scu. 198 W. Diyision ul. 2sie pię
tro. . *
POTRZEBA KUCHARZA DO RESTA.
URACYI. $10.00 TYGODNIOWO. 666
MILWAUKEE AVE.
POTRZEBA doświadczonej stryperki
do tytoniu. 615 Milwaukee ave. Otwar.
te wieczorami.
POTRZEBA dziewczyny do zwyczajnej
domowej roboty. Mrs. Rodosy, 202 N.
Mozart str. 131
POTRZEBA maszyniarek lub maszy
niarza do stepowania wierzchnich kie
szeni. także do rękawów przy surdu
tach. 134 Wabaasia ava. 131
Którzy potrzebują pracy do ho
telów, restauracji lub jakiej in
iipj. Zgłoście się 425 Milwaukee
Are. a dostaniecie ją.
POTRZEBA robotnlkćw do roboty na
Chicago and N. W. kolei. Dość roboty
na długi sezon. Za robotę nie potrze
bujecie płacić. Zgłosić się do pocze
kalnego pokoju pn. 105 N. Water ul.
15L
POTRZEBA 25 doświadczonych ma
szyniarek. J. W. Johnson Co. 32 Mace
donia str. jeden blok na zachód od
Wood ul, blisko Division . .15L
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy damskich reprach. L. Fe
der, 899 Milwaukee ave. trzecie pię
tro, w tyle. 15L
POTRZEBA dwie dobre nianki. Zgło
sić się listownie lub osobiście do
Adm. Dziennika Chicagoskiego. Listy
adresujcie, 3573 Dziennik Chicagoski.
17L
POTRZEBA starszej kobiety do lak
kiej domowej roboty. Dobre i stała
miejsce. Nie potrzebuje prać. 1069
Milwaukee ave. trzecie piętro od fron
tu. . XXX
POTRZEBA doświadczonych robotnic
przy damskich kapeluszach; także
dziewcząt ktrtre umla dobrze szyć w
naukę. Zgłosić się natycnmiast. Rai
ke, Lippert and Co. Peoria i Congress
ul. 13L
POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa
na przy surdutach. 618 N. Ashland av.
121
POTRZEBA stryperek albo stryperów
do tytoniu. Dobra zapłata dla doś.
wiadczanych. 311 West Taylor ul
ca. „ 121
POTRZEBA maszyniarek do żakietów
ł sukien. 69 Tell place. 2gle piętro..
• ' 121
POTRZEBA dziewczyny od 18 do 20
lat do domowej roboty. 728 Dickson
str. 141
'potrzeba LUDZI DO "STOCK
YARDÓW" I ZE SZUFLĄ. 666 M1L
WAUKEE AVE.
POTRZEBA- ręcznych dziewcząt i do
tokowania guzików. 474 N. Ashland
ave. w basemencię. 131
POTRZEBA starszej niewiasty do do
mowej roboty i do bawietnia dziecka.
168 N. Desplaines ulica, blizko Grand
ave. 131
POTRZEBA tekarki i ręcznych dziew
cząt przy kamizelkach. 472 Norlh
Hermitagę avo. pierwsze piętro. 141
POTRZEBA finiszerek do spodni, ta
kże malej dziewczyny do obrzucania
szawków., 1191 N. Leavitt str. 131
Kupno i Sprzedaż.
Łlillili ■ ■ IfM
TAKI DOM DAJEMY DARMO.
50,000 akrów wybornych gruntów fiirmer
Bkich i leśnych, w powiecie Gates, 6t;iuie
Wisconsin. Dobra rola; wody pod dosta
tkiem; położona od 3 do 0 mil od miast i.
Nizkie reny i łatwe warunki, Zgłoście
się lub piszcie do
GEO. KNOBLAUCH FARM LAND CO.,
SSriB Dearborn u!., &k#)
■609 Milwaukee AT-SSa^ST"1"
Fi
lia
Na Sprzedaż
za prawdziwej war
tości — 100 Lotów
w ciągle rosnącem przedmieściu Han«on Pnrk, Po
lhą wraz z ewarancyą wykazującą czyaty tytuł
duatarczam darmo. Loty z frontem na $>-| rr A
5Sth Ave., C5xli5, każda VJ-OU
67tb^ Court, ścieki i woda zaprowa- $>250
B7th^ATe., ścieki i woda Zaprowa- $250
Bflth^Court, woda zaprowa- S ^00
Te loty znajdują sią pomiędzy Grand i Armitnge
Aves. Nie czekajcie ieźeli chcecie korzyetaó z tej
taniej oferty. Na żądanie wysyłamy pl«a.
EBNST STOCK, wł«ścioiel,
874 £. Dlrlslon UL
lub JAN F. RÓŻAŃSKI, ajrent,
88G8 Grtnd A?e., Hanson Park.
Baczność Rodacy 1
JA WAM radzę ohodzić do swoich a nie
obcych. Idźcie i przekonajcie się, że
u J. PIOTROWSKIEGO możecie do tąd
taniej Kurty Okrętowe i wysyłki pienię
dzy niż gdziekolwiek indziej. Cu tydzień
odchodzą bardzo dobre okręty do Bre
men, Hamburgu i Rotterdnma. Także
sprzedaje piękne fiuniy w Stanach Wis
consin i Michigan. Każdemu radzę kto
mu dużą familię i kto chce być swoim
własnym panem, a uniknąć smrodów
stokjardowskich i nie mieć biedy w Chi
cago, to niech kupi sobie farmę, a będzie
on i jego familia zdrowszą i 47częśllws-ą
aniżeli w mieście.
Proszę iść do jego biura, a jestem pe
wny, że nie będziecie narzekali.
Biuro jest otwarte od 8 ~ano do 9 go
dziny wieczorem. Numer biura 414 Mil
waukee Aye. albo domowe biuro 8121 S.
Morgan ul. w Aptece blizko 31 ul.
Z uszanowaniem Waa2 1{odak
JAKÓB ŁOBAR/EWSK1.
NA SPRZEDAŻ salon w polskiej oko
licy przy dużych fabrykach. Sprzedam
tanio. Adres w Adm. Dziennika Chi
cagoskiego. 131
NA SPRZEDAŻ restauracya. Stare 1
,wvrobione| miejsce. Dobry interes.
Sprzedaję z powodu choroby. Marcin
Fligel, 459 "West North ave. 111
MUROWANY dom o czterech flats
i jeden d.wa flats, brick i frame. Wszy
stkie za $3500. W. R. Grant. 458. La
Salle ąve.. blizko Division ul.
NA SPRZEDAŻ jeden 3 piętrowy dom,
kamienny front, sprzedam tanio. —
Jeden 2 piętrowy murowany dom ta
nia 645 Hirsch ul. poza Humboldt
Park. ,
NA SPRZEDAŻ salon. Sprzedaję z
powodu choroby. Najlepsze miejsce na
północno zachodniej stronie. Adres w
Admi DElejnnlka Cbiaaggfcskiefca
KUPNO I SPRZEDAŻ.
300
Wpłaty potrzeba ażeby kupili sobie 2 piętrowy dom
na 2 pomieszkania i rentem spłacić resztę długu.
Domy te są na wykończeniu przy Hamlin Ave. pomiędzy DIversey Ave«
i Schubert ulicy blisko Dorna Starców 1 Sierot w Avond,tlc
Loty ^7 stóp szerokie, w ulicy wszelkie ulepszenia, jak woda,
Bowers i gas, przed domami śliczne cieniste drfcewa.
Bliższych Informacyl udzielają
HEAFIELD & KIMBELL,
\ , właściciele.
1219 Chamfler of Commerce Bullding.
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2566 Wlwaukee Av.
Ofl» "otwarty także w Niedzielę po południu.
WM. I HATTERMAN,
7óS Milwaukee Avenue.
/ ,
Pożyczki na Realność
po najniższych ratach procentu.
NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LUB
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY.
SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE.
DO SPRZEDANIA.
McReynolde ul, dwi>iątrowy 09 OCfi
dom, dwa pomieszkania v£jDUV.'
Paulina ul., dwa domy, 2 loty, 550
Ilu ton ul., 2 domy, 5 rantów, J<0 cnA
przynosi S-U T£,QUU
Clybourn PI., ładny dom, kąplol ^ 750
i gaz.
rmitaj
4 renty
Hermitajre Ave., dom murowany .33,500
Leavitt ul., dom murowany, 000
Emmo ul^, dom murowany, ~ 500
Erie ul., 3 piętrowy dom drewn., ^2 500
Superior ul.. 2 piątr. dom mur., 000
Augusta ul. 2 piątr. dom flrew., 02 200
Ashland Ave., 3 piątr. dom mur., <Jjpr KAfl
6 rontó'V." * 0)U\J\J
Divisim ul., 3 piątr. dom mur., fic <7cn
$82 rtntu <OU
Wypożyczam pieniądze po 5 i procent.
Zabezpieczam od ognia najtaniej.
TEOFIL STAN, eot,K^i'. ii"""'
Na Sprzedaż w Avondale.
Hiimlin Ave. obok domu Starców I Sie
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
ca łatwe miesięczne wypłaty.
Potrzeba tyllco $300 zadatku resztę mo
żna opłacać miesięcznie rentem.
Loty są 20 i 27 stóp szerokie, przed ka
żdą lotą śliczne cieniste drzewa.
Bliższych informacyl udzieli
Edmund Szajkowski,
256G Milwaukee Aveuue.
Ofła otwarty codziennie 1 w Niedzielę po
południu.
Aa Sprzedaż Tanio.
Lota, dom brick na 3 renta, Fry St. £>9 600
Loto, 8 piątrowy br!ck na 3 renta na /"lAn
> Marianowie za qpłjvv/v
Lota 1 dom w Avonda)e, potrzeba tyl- Cl Gfifl
ko w piaty a resztą ratami.... "Aruu
Farmy r. budynkami w polskiej okolicy w Wis.
conein na sprzedaż albo na wymianą na properta.
Pieniądze wypożyczam tanio na properta.
ADAM MAJEWSKI, 5«7 Noble Street.
Przejazd darmo Hla kujących grunta
w Colorado. Majątki sg, robione rocz
nie zasiewając i zbierając pszenicę,
o.wies, kukurydzę 1 kartofle, hodując
świnie i bydło. Najlepsza ziemia na
zachodzie $1. — $5 za akier. Zgłoście
się do Karola Rakowskiego, 415 — 154
ulica, W. Hammond, 111., lub do Geo.
Neft. 90 Washington ul. Chicago. 171
CHCE kupić grosernię 1 skład rzeźni.
czy za gotówkę. Adres Abrahama, 7G9
Austin ava. 12L
T
SKŁAD z cukierkami na sprzedaż. 133
W. Diviaion str. Ul
NA SPRZEDAŻ 6 krawieckich ma
szyn i elektryczny motor. 250 Milwau
kee ave. 12 1
NA SPRZEDAŻ properta, 50x125. Ta
nio. 821 W. DIversey ul. blizko pols
kiego kościoła. 171
NA SPRZEDAŻ — $3100 kupi 8 po
kojowy. murowany dom z letnią bu.
dowlą, lota warta $2500 pn, 282 W.
Division str. 131
NA SPRZEDAŻ grosernia. Adres yf
Adm. Dziennika Chicagoskiego. 121
NA SBRZEDAż 3 domy 1 2 loty. 59 i
61 Wright st. Właściciel,29 Luce st.
1- , . 121
NA SPRZEDAŻ grosernia w dobrem
miejscu. Sprzedaję z powodu Innego
interesu. Adres w Adm. Dziennika
Chicagoskiego. 151
SALON na sprzedaż, z powodu choro
by żony. 825 Blue Island avenue. 151
NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy. koń
i wóz, lub bez konia i woza. 339 N.
Carpenter str. 121
NA SPRZEDAŻ kilka lotów na Oak
ley ave. i Frankfort, Zgłosić się pod
Adres do Adm. Dziennika CŁicagos
kiego. 151
NA SPRZEDAŻ bardzo dobra groser
nia. Przyjdźcie i zobaczcie, to. 888 N.
Ward ul. 151
EITEA.
2 piętrowy dom nowy, 3 pomio.
szkania i sztor na Milwaukee Ave.,
w Avondale. Musi być sprzedany
natychmiast za bardzo nizką cenę.
Także 2 loty i dom na jedno mie
szkanie, bardzo ładne miejsce. Te
powyższe properta muszą byó
sprzedane natychmiast.
Bliższe informacye i przyczynę
1 sprzedaży udzieli wam.
! A. A. Jankowski & Co.,
2566 Milwaukee Ave.
Można przyjść wieczorem lub w
Niedzielę po południu.
KOŹMIŃSKI & YONDORF
78 DEARBOIiN ST.
POŻYCZKI NA REALNOŚCI.
Pożyczki na budowę naszą epecyalnością.
Agenci przyprowadzający ludz! po po*
fcyczki otrzymają knrzyitnp warunki.
AMERICAN CREDIT CO.
TAJfIK P02YCZKI
HA MEBLE, FORTEPIANY ETO.
115 a» 700
£20 zft W)o
$26 za $1.00
$30 zft $1.23
$40 za $1.50
$50 ta $1 75
$75 za $8.23
$1G0 za 12.75
$200 zft $5.50
ml#»ł<crnl#,
miesięczni#.
mleai^czDle.
mUof^cinle.
mieslącznle.
roloni^ccnl*.
mleeiąccoł*.
Jeżeli potrzebujecie pieniądze na ]an»
kolwlek cel. przyjdźcie ao na*. Pożyczymy
wam i>Ą<lnną sumą *» powytirea wyn»>
grodzeniem. Interes ułatwiony będzie
azybko 1 prywatnie. (Nie inkor.)
140 DEARBORN UL., POKÓJ 700.
Poludn.-zachod. róg Dearborn 1 Madlaon alit.
NA SPRZEDAŻ lota na 4540 S. Wood
ul. Town of Lake, musi być sprzeda
na. Zgłosić się 236 W. Blackhawk ul.
Antoni Marta. 13L
ZA LOTY
w Jefferson
Park
na łatwe spłaty, czysty tytuł,
żadnych wpłat nie potrzebu
jecie robić w czasie choroby ,
lub gdy jesteście bez prac?.
Wszystkie loty są pomiędzy
Milwaukee i Elston Ave. Po
zwolono budować kolej ulica,
ną na Milwaukee Ave. i El
ston Ave. aż do polskiego
cmentarza, także 5 lotów 3
bloki na zachód od Milwau
kee Ave. za tylko • $750 go«
tówką. Loty te sa tylko 1
blok na południe od Lawren
ce Ave. i 3 bloki od Milwau.
kee Ave. tramwajów. Najwię
ksza oferta jaka kiedy koi.
wiek była ofiarowana. Komi
sowe dla sprzedawaczy.
Schumacher & Eggert,
. 7W Milwankee Avenae.
... 4—
NA SPRZEDAŻ dobry pies bardzo czuj
ny. 890 So. Ashland ave., pierwsze piętro.
NA SPRZEDAŻ interes mleczarski. 4
kany inleika dziennie i zarazem skład
cukierków, koń 1 dwa wozy. 86 Cor
nelia ul. Sprzedaję z powodu Innego
interesu. 141
NA SPRZEDAŻ tanio piętrowy
"brick cottage", sześć pojMŁ #j[ł©«id
się do właściciela, 76 Ho&er po
między Hofrń* ■ 1 ii
■ •. 5? A •
■- "&■ W :. {> ' V w
• -AMI

xml | txt