OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 13, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-07-13/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

2 PAŃSTWA PSZCZÓŁ.
Gdy z okwieconej, wonnej lipy
Zbierają, pszczółki złote miody,
Zbierają sobie na pożytek
A biedny ludziom dla osłody.
Przypatrzmy się stworzeńkom małym,
Przypatrzmy im się doskonalej
Jaki panuje ład, porządek
W królestwa tego Ideale.
Jaka to praca jest wytrwała,
A przy tem jaka skrzętna, cicha,
Jak jedna drugą wcl$ż wyprzedza,
By słodycz z kwiatu wziąć kielicha.
A jednak s? i u nieb także
(Ta kwestya Usposabia smutnie)
I u nich także, tak jak u nas;
Próżniaki są.; nierobjr: trutnieI
i
L^jcz między pszczołą, a człowiekiem,
Wywitna jest różnica taka:
Tam trutniów tępią, u nas pszczoła,
Marnuje życie dla próżniaka.....
Niech one będą. nam przykładem..
Ród pszczeli mając wciąż na wzglę
dzią
Wyplećmy trutniów, a z pewnością.
I u nas z czasem lepiej będzie.
śmigus.
V
O
— Główni sztab marynarki rosyj
skiej ogłasza, że według otrzymanych
informacyi, jeszcze zresztą niestwier_
dzonych urzędownie, na pancerniku
"Cesarz Aleksander III", zginęła w bi
twie pod Czuszimą cała bez wyjątku
załoga, a z pancerników "Borodino i
"Nawarin" uratowało się tylko po je
dnym marynarzu.
— Jak dnoszą z Warszawy, nie mo
gła tam odbyć się uroczystość wian
ków, ponieważ socyaliści zagrozili
zemstą. Towarzystwo wioślarskie u
rządzające uroczystość ulękło się gr02.
by i odstąpiło od zamiaru.
— Największe pole na świecie, któ
re jest całkowicie zasiane zbożem,
znajduje się w Argentynie; mierzy o
no 100 mil kwadratowych.
■ O * ■
Przesądy.
— Zebrałam już materyały do mo
jej rozprawy, potępiając-i przepądy,
i pojutrze zabiorę się do pisania.
— Dlaczego nie jutro?
— Jutro jest poniedziaiek, dzień fe.
ralny.
o •
Telegram.
Tokio. Wśrćd żołnierzy armii rosyj
skiej w Mandżuryi wybuchł strajk, w
skutek czego, generał Liniewicz nie
był dotychczas w stania ponieść..
klęski.."
-r j.iuiwiy 1
Ca
Śvv. Wincenty nakarmitijącjr sierotki.
TYGODNIK:
Wychodzi co Piąfek p. t. "BIEDOTA" na korzyść
'ierotPk polskich podoplekąSW.WtSCENTEGO.
To pisemko powinno znajdować siq w każdym
polskim domu. Zaprenumerować można każdego
fzisu o<! początku bieżącego roku. Piszcio pj
numer okazowy, ktftr* cnętaia wysyłamy za .dar
Uio. Adr.-s: "SIEROTA"
31 rSGRABAM ST., CHICAGO, ILL.
Da udania
sią Teatru
|VTlEMAŁO się przyczy
^ nia elegancki pro
gram. Usposabia widzów
do miłego przyjęcia wystę
pu amatorów.
Przynieście swoje progra
my do naszej drukarni. Zro
bimy je jak najlepiej, dlate
go, że mamy do ustawienia
takowych wszelkie najno
wsze czcionki, obwódki, o
zdoby, itp.; a co do szybko
ści, to przodujemy innym
drukarniom, bo mamy na to
ulepszone i pospieszne
prasy.
DRUKARNIA
Dziennika Gtiieagoskiego,
10-143 W. Drriskn St
' Oia otwarty co wieczór do go£x. 8m«J.
— Richard T. Far, nowo mianowa
ny kierownik departamentu czyszcze
nia ulic, jeszcze nie zdecydował się,
czyli ma przyjąć ofiarowany mii u
rząd. Istnieją pewne różnice zapatry
wań pomiędzy nim a p. Pattersonem.
—Komisya Parku Lincolna wczoraj
uchwaliła wydać rozporządzenie; aże
by policyanci parkowi byli zawsze o
goleni, mieli wyczyszczone obówie, rę
kawiczki na rękach i uniformy zgra
bne a czystej których po dwa mają
sprawić w roku.Kto służy już 5 lat do
10, ten otrzyma jeden uniform od za.
rządu parku; kto służy przeszło lat
10, ten corocznie otrzymywać będzie
po dwa uniformy. W parku Lincolna
jest trzcfcb członków pollcyi służą
cych przeszło lat 10, a i? służących
przeszło lat 5. /
— Wczoraj popołudniu policyant
John Mc Sween, wyglądając z okna
ratusza, ujrzał konia unoszącego bug
gy, w którem siedział 16 letni Chester
Mc Carthy. Mc Sween wyskoczył przez
okno i pochwycił konia za uzdę; cią
gniony przez 300 stóp, zdołał naresz
cie konia zatrzymać.
Krewnym i znajomym dono
szę te smutną wiadomość, iż
ukochany brat mój
Michał Probola,
członek Dworu św. Walentego
Nr. 1001, Z. K. L., po ciężkiej
chorobie pożegnał s:ę z tym
światem opatrzony św. Sakra
mentami dnia 12go Lipca o
godz. 5tej rano, przeżywszy
27 lat.
Pogrzeb odbędzie się w Pią
tek dnia 14g-> Lipca, o godz.
•J9tej rano z domu żałoby pn.
74 Emma ul. do kościoła św.
Stanisława K., a stamtąd na
cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych w smutku
pogrążeni:
Józef Probóla, brat i pół
siostra.
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Kółko Dramatyczne będzie miało
swoje miesięczne posiedzenie w czwar.
tek wieczorem 13 lipca, .w hali nr.
Iszy. Wszyscy członkowie powinni się
stawić na to posiedzenie, ponieważ
jest ważna sprawa do załatwienia. J.
Czekała prez., F. Tomczak sekr. prot.
913 Ashland Błock.'
— Administracya i komitet do Kon
stytucyi Zjednoczenia i Kasy Pośmier
tnej św. Stanisława Kostki raczy się
zebrać dzisiaj do hali śpiewu na go
dzinę pół 8mq. punkt; ważne sprawy
do załatwienia. H. Abraham prez., Fr.
Mika sekr. gen: 82 Cleaver str
— Tow. św. Szczepana Męcz. będzie
miało s.woje półroczne posiedzenie
dzisiaj dnia 13go lipca, o godzinie) pół
do Smej wieczorem, w hali nr. Igi.
Prezes zaprasza wszystkich członkó.w
tegoż towarzystwa na to posiedzenie,
poniefważ sq. bardzo ważne sprawy do
załatwienia. Za nieobecność kara po
dług prawa konstytucji. Do zapłace
nia przypada podatek miesięczny I
dwa pośmiertne na zmarłych braci.—«
St. Samborski prez., J. Zawiszewsld,
sekr. prot., 561 Holt ave.
— Tow. Serca Jezusa nr. I będzie
miało półroczne posiedzenie jutro o
godz. pół 8meJ wieczorem w hali zwy
kłych posiedzeń. Za nieobecność kara
podług konstytucyi. M. Kalaczyński
prets., Mich. Strzyzyński sekr. prot.,
474 Elston ave.
Z MARYANOWA.
— Towarzystwo św. Wojciecha B.
i M. nr. Iszy ma swoje miesięczne po
siedzemie dziś o godzinie pół do 8mej
wieczorem. — W. Skowron, prez., G.
Grzebytowskl sejkr.
Drobne ogłoszenia
DO WYNAJĘCIA nowy skład odpo
wiedni na skład rzeźni czy i grosernię
lub mleczarnię I grosefrnię, na żądar
nie sprzedam i dom pn. 1125 So. Sa
cramento ave., blizko 24tej ulicy. 151
POSZUKIWANIE.
UZDOLNIONY ORGANISTA POSIA
DAJACY CHLUBNE REKOMENDA
CYE, POSZUKUoE POSADY. ŁASKA
WE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE M.
"CEGŁOWSKI, 287—7th STR. JERSEY
CITY, N. J.
DO WYNAJĘCIA pokoik dla dwóch
mężczyzn lub jednego. Adres w Adm.
Dziennika.
NAUCZYCIEL organista lub organista 1
odpoltyifcUdrfo ukWaliflkowany otrzy
ma natychmiast posadę przy kościele
św. Wojciecha w Berea, Ohia Rev. Dr.
P. ćwiąkała. 141
DO WYNAJĘCIA lub sprzedania szap
krawiecki. Proszę się zgłosić pn. 876
W. ISta ul. 141
$4000. do $5000 zapłacę gotówką za
' dom (property) na Kantowig lub Sta
nisławowie. 666 Milwaukee! ave. Po
klewski.
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 562
Dickson str. 151
DZIENNIK CMCAGOSKi
jest Jedynym dziennikiem polskim w
Ameryce który podaje codziennie ewo*
Jł c^rkufic^
V
— Jak donoszą 7. Warszawy, nie
mogła tam odbyć się uroczystość
wianków. ponieważ socyaliści zagro*
zili zemsta. Towarzystwo wioślarskie
urządzające uroczystośći ulękło się
groźby i odstąpiło od zamiaru.
— Największe pole na świełcie które
które jest całkowicie zasiane zbożem,
znajduje się w Argentynie; mierzy ano
100 mil kwadratowych.
PRACA.
POTRZEBA robotników przy nowo
budującej się kolei w Wisconsin, Mi
chigan, Iowa i Illinois. Płaca $1.75 do
|2.00 dziennie; .wikt $4.00 tygodnio
wo; dość pracy aż do czasu, gdy zie
mia zacznie marznąć. Także robotni
ków do kompanicznej roboty; płaca
$1.50 dziennie; wikt 13.50 tygodnioi
wo. Przejazd darmo. Wysełamy co
dziennie. Mówimy po polsku. 87 So.
Canal ul. Clapp, Norstrom Co. 21L
DOTRZEBA panien i mężatek,
* |15 cała nauka kroju i krawieczy
zuy, uczymy we dnie i wieczorem.
Z. FEIST, 964 W. 18ta ni.
POTRZEBA natychmiast dziew
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewozęta
szukające za pracą gdzieindziej raczą
się zgłosić gotowe do pracy do Kolba,
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver.
POTRZEBA PIERWSZEJ KLASY
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA DZIU
REK, FINISZEREK i "LAPEL MA
KERS" PRZY MEZKICH DOBRYCH
SURDUTACH. ZGŁOSIĆ 8IĘ NA
TYCHMIAST. 316 FIFTH AVE., 4TE
PIĘTRO. J. W. COHN AND CO.
XTXX
1JOTRZEBA 100 dziewcząt do mycia etaiek, 200
A do- domowej roboty — zarazem kucharek i
dziewcząt do hoteli.
<5*3 MILWAUKEE AYE.
PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY.
IlATnirn i codziennie dziewcząt do He
li ł i K/r nA s'Ruracyl hotelów i domowe]
Il/11\ŁŁM roboty. Najataraze polskie
biuro w mieście.
909 Milwaukee At. bllzko Aehland ar.
POTRZEBA mężczyzn do roboty w
kamieniołomach w Indiana, blisko
Cbicago; $2.00 dziennie. Dobra kom
pania, wikt $4.00 tygodniowo. Adams,
Tillotson i Elmełr. 101 S. Canal ul.
15 1
POTRZEBA nie.wiasty w starszym wie.
ku do lekkiej domowej roboty. Nie
potrzebuje prać. Polska familia. Zgło
sić się do składu meibli pn. 1075 —
1077 Milwaukee ave. XXX
POTRZEBA 100 LUDZI W MIEŚCIE
I ZA MIASTEM, 666 MILWAUKEE
AYE.
POTRZEBA maszyniarejc przy chło
j pięcych spodniach. Dobra zapłata. 650
Di ca. son sfer.
POTRZEBA dobrej dziewczyny do do
mowej roboty. G30 Noble str.
POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa
nia, guzików przyszywania i małoj
dziewczyny do podbijania kenwesu i
robienia rygli. 711 Hodt ave.
POTRZEBA kobiety lub dziewczyny do
zwyczajnej domowej roboty. Skład.
1087 Milwaukee ave.
POTRZEBA 10 LUDZI "BENCH", I
MACHINĘ MOLDERS. NIEDALEKO
MIASTA. 666 MILWAUKEE AVE.
POTRZEBA pierwszą maazyniarkę lub
maszyniarza,pierwszą ręczną, bejścia
rza i broszera. 34 Bradley ul.
POTRZEBA dziewcząt do prasqwania
damskiej bielizny. King's Modgl
Laundry, 862' W. Madison str.
POTRZEBA maszyniarek do bejsto
wania i szycia drelichowych frontów
przy surdutach. Schoenbrum and Co.,
266 B. Adams str.
POTRZEBA 10 robotników -w Topeka,
Kansas. Dobra zapłata i przejazd dar
[ mo, 200 robotników do roboty w ko
palni żelaza w Michigan. Płaca $2.25
dziennie. Wyłożę pieniądze na prze
jazd. 500 mężczyzn do lasów w Mi
chigan i do tartaków. Płaca $26 do
$30 miesięczni© i wikt; także 3 molde
rów do mosiądzu, blizko Chicago.
Płaca $3.00 dziennie. J. Lucas, polski
agent, 167 "Washington ul. Pokój 18ty.
141
POTRZEBA 25 FINISZEREK DO
SPODNI. NAJLEPSZA ZAPŁATA,
STAŁA PRACA. 510 NORTH ASH
LAND AVE.
POTRZEBA maszyniarek do podszew
ki ł kieszeni. 127 Haddon ave. Glube.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 5G3 Noble ulica.
POTRZEBA pierwszych ręcznych do
bejstowania kantów i do sztafirowania,
maszynlarkę do stepowania surdutów
558 N. Paulina str. 171
POTRZEBA prasownika na czysto,
także maszyniarek, małych dziewcząt
przy surdutach. 83 Cleaver str.
POTRZEBA młodej panienki steno
grafistki.musi umieć pisać po polsku.
Pisane aplikacye tylko będą przyjęte.
Louis Vitak, 195 Wabash ave. Chica
go. . 171
POTRZEBA maszyniarek do całych
spodni, jednę dziewczynę do rygli. 718
N. Ashland ave. róg Blanche ul. 141
POTRZBA doświadczonych maszynia
rek przy dobrych spodniach, prasowni
ków i finiszerek. 457 N. Paulina ul.
w tyle. 131
POTRZEBA dziewcząt do przebiera
nia szmat w hurtownym składzie.
Dobra zapłata. Stała praca. R.Lowen
thal and Co. róg 20tej i Sangamon st.
131
POTRZEBA dziewczyny do robienia
podszewki i ręcznych dziewcząt, bu
shelmanów przy surdutach. 78 Brie
ham str. Felder and Cohn. 131
POTRZEBA natychmiast dobrych
dziewcząt do szycia całych spodni.
Stała praca, dobra zapłata. 133 W.
Division str. 141
BO TRZEBA małej dziewczyny dary
gn i dziurek. 157 Blackhawk str.
POTRZEBA pierwszego maszyniarza
przy surdutach. 686 N. Ashland ava.
POTRZEBA balbierza na stałe lub do
pomooy. Figler, 8459 Superior ava róg
85ietf uOiey. Sr,
Którzy potrzebują pracy do ho
telów, restauracj i lub jakiej in
nej. Zgłoście się 425 Milwaukee
Are. a dostaniecie ją.
POTRZEBA robotników do roboty na
Chicaga and N. W. kolei. Dość roboty
na długi sezon. Za robotę nie potrze
bujecie płacić. Zgłosić się do pocze
kalnego pokoju pn. 105 N. Water ul.
15L
POTRZEBA 25 doświadczonych ma
szyniarek. J. W. Johnson Co. 32 Mace
donia str. jeden blok na zachód od
Wood ul, blisko Divislou . .15L
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy damskich reprach. L. Fe
der, 899 Milwaukee ave. trzecie pię
tro, w tyle. 15L
POTRZEBA dwie dobre nianki. m Zgło
sić się listownie lub osobiście do
Adm. Dziennika Chicagosklego. Listy
adresujcie, 3573 Dziennik Chicagoski.
17L
POTRZEBA starszej kobiety do lek
kiej domowej roboty. Dobre i stałe
miejsce. Nie potrzebuje prać. 10G9
Milwaukee ave. trzecie piętro od fron
tu^ . XXX
POTRZEBA doświadczonych robotnic
przy damskich kapeluszach; także
dziewcząt ktńre umla dobrze szyć w
naukę. Zgłosić się natycnmiast. Rai
ke, Lippert and Co. Peoria i Congress
ul. 13L
POTRZEBA dziewczyny od 18' do 20
\Iat do domowej roboty. 728 Dickson
str. 141
POTRZEBA ręcznych dziewcząt i do
tekowania guzików. 474 N. Ashland
ave. w basemencief. 131
POTRZEBA starszej niewiasty dq do
mowej roboty i do bawienia dziecka.
168 N. Desplaines ulica, blizko Grand
ave. 131
POTRZEBA tekarki i ręcznych dziew
cząt przy kamizelkach. 472 North
Hermltage ave. pierwsze piętro. - 141
POTRZEBA finiszerek do spodni, ta
kże małej dziewczyny do obrzucania
szewków. 1191 "N. L"eavitt str. 131
POTRZEBA polsko amerykańskiego
mężczyzny do roboty w biu
rze stręczenia pracy. Zgłosić się do A
dams.rillctson and Elmer; 101 So.
Canal str. ' 171
POTRZEBA dziewczyny do prowadze
nia dziewcząt do restauracyi i hoteli.
Musi mówić po angielsku. Dobra zar
płata. Niedziela wolna. Zgłosić si^
132 Park st. blizko Robey. 141
POTRZEBA cieśli który umie po pol
sku, nieimic(cku i angielsku, do zarzą
dzania. małym szapem. Zgłosić się li
stownie, pisząc po angielsku tylko.
Listy adresujcie 3897 Dziennik Chica
joskl.
POTRZEBA natychmiast czterech cie
śli priy nowej budowli. Róg Wolfram
i Central Park ave.
POTRZEBA doświadczonych dziew
cząt do szycia rękawiczek, oraz dzie
wcząt do nauki. Ruppert and Lange
Co., 305 West Melrose ul., blizko
Brandfs Park. 141
POIRZEBA dziewcząt do robienia
podszewki przy surdutach. 695 Dick
son ul. w tyle.
POTRZEBA kobiet do przebiejrania
wełny. 153 W. Division str.
POTRZEBA dobrego praso;wnika przy
kolankowych spodniach. Baumg/rten,
907 is. Wood str.
POTRZEBA natychmiast starszej
dziewczyny lub wdowy do domowej
roboty. Dobra zapłata. 353 Clybourn p'.
blizk Robey ulicy.
POTRZEBA prasownika na czysto
przy surdutach. 95 Haddon ave. 2gie
piętro.
POTRZEBA finiszerek, także bejścia
rek do kantów i dziur około ramion,
przy surdutach. Kuh, Nathan and Fi
shesr, 8(12 N. Winchester ave.
POTRZEBA prasownika na czysto
przy surdutach. Przybylski, 134 Wa.
bansia av&
POTRZEBA kt>biet do finiszowania
surdutów w domu. 256 Armitage ave.
2cie piętro. 141
POTRZEBA kieszeń,iarek, ręcznych
dziewcząt i do dziurek tekowania. 757
N. Ashland ave.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. Musi się znać nieco na kuchni.
Stałe miejsce. 758 N. Wood ul. wtyla
na uole.
KTO potrzebuje pracy na kolei. Pła
ca $2.00 dziennie do lumber yardy,
płaca $1.75, młyna Niech się zgłosi
do polskiego Agenta, 425 Milwaukee
ave. . XXX
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin
i Michigan. Także do rozmaitej innej
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal
ul. i 20 W. Madison ul. Asping &
Sweet xxx
POTRZEBA małych dziewcząt do bej
stowania drelichu przy surdutach. 936
N. Paulina str. 151
POTRZEBA dziewcząt do nakładani*
nalepek i napełniania puszek, prosz
kiem do pieczenia. Departament prósz
ku Bieler. 60 Waldo place, blizko Wa
shington i Halsted str. 151
POTRZEBA 50 maszyniarek przy
damskich reprach. Banner Waist Co.
161 So. Clinton str. xxx
POTRZEBA 21 maszyniarek przy
surdutach. 256 Armitage ave. 3ce pię
tro. 131
POTRZEBA maszyniarek na maszy
nach pędzonych parą,. Stała praca i
dobra zapłata. Banner Waist Co. 161
Clinton ul. 151
POTRZEBA dziewczyny do zwyczajnej
domowej roboty. Mrs. Rodosy, 202 N.
Mozart str. 131
POTRZEBA maszyniarek lub maszy
niarza do stepowania wierzchnich kie
szeni.. takie do rękawów przy surdu
tach. 134 Wabansta ave» 131
POTRZEBA dobrych maszyniarek do
całych spodni. 1&3 Augusta ui. 151
Myśl* '
Między doktorem praw, a doktorem
medycyny jest ta różnica* że pien?8zy
robi a klientem długi — a doktor met
dycyny krótki proces..
Kupno i Sprzedaż.
r—
TAKI. DOM DAJEMY DARMO,
50,000 akrów wybornych gruntów f»rmer
■kich I leśnych, w powiecie Gates, etanie
Wisconain. Dobra rola; wody pod dosta
tkiem; położona od 8 do 6 mil od miasta.
Nizkie ceny 1 łatwe warunki. Zgłoście
się lub piszcie do
CEO. KNOBLAUCH FARM LAND CO,
^•""115 Dearborn u!., &kłl
&«» Milwaukee ki^SS^ST"'
Na Sprzedaż
zn % prawdziwej war
tości — 100 Lotów
w ciągle rosnącem przedmieściu Hanson Pnrk. Po
lhą wraz z icwarancyą wykazującą czysty tytuł
dostarczam darmo. Loty z frontem ua (21 rA
BSth Ave., 23x183, każda. VlDU
57th^ Court, ścieki 1 woda zaprawa- $250
67th^Ave., ścieki 1 woda zaprowa- $250
66th Court, woda zoprowa- 8200
Te loty znajduja sią pomiędzy Grand 1 Armitage
Ares. Nio czekajcie leżeli chc*cie korzystać z tej
taniej oferty. Na żądanie wysyłamy plun..
ERNST STOCK, właściciel,
874 £. Dirislon UL
lnb JAN F. RÓŻAŃSKI, a^ent,
88C8 Grand Are., Hanson Park.
NA SPRZEDAŻ salon w polskiej oko
licy przy dużyęh fabrykach. Sprzedam
tanio. Adres w Adm. Dziennika Chi
cagoskiego. 131
YfA SPRZEDAŻ restauracya. Stare 1
,wvrobione| miejsce. Dobry interes.
Sprzedaję z powodu choroby. Marcin
Fligel, 459 West North ave. 141
NA~ SPRZEDAŻ kilka lotów na Oak
ley ave. i Frankfort. Zgłosić się pod
Adres do Adm. Dziennika Chicagos
kiego. 151
NA SPRZEDAŻ bardzo dobra gro3er
nia. Przyjdźcie i zobaczcie, to. 388 N.
Ward ul. 151
j/Tn nunc 5nfi,5!"b •»"*
KI U iiHofc
pieniędzy nu bu
dowę lub zakupno; albo kto ma pieniądze
do wypożyczenia na pierwszy morgecz,
ten niech się zgłosi do polskiego kantora
G. W. DYNIEWICZ & C0„
805 Milwankee Aye.,Monrof.°?2oaClilcago.
Asekurujemy od ognL w najlepszych
kompaniach. Wyrabiamy wszelkie pa
piery legalne. ściągamy spadkoblerstwa
z Europy 1 wystawiamy pełnomocnictwa
vyli plenipotercye.
NA SPRZEDAŻ lota w Avondale, bil.
sko Hamlin ł Diversey Boulcvard. Lo
ta ta jest warta $500. Sprzedam jq, za
$470. Wiadomości zasięgną.6 można U
właściciela pn. 1063 N. Winchester av.
141
VA SPRZEDAŻ candy sztor blizko
kościoła w Avondale. 849 W. George
str.
NA SPRZEDAŻ balblernia, w polskiej
dzielnicy. Sprzedaję z powodu odjaz
du. Adres w Adm. Dziennika Chicago
skie^w i
NA SPRZEDAŻ properta, które przy
noszą. $83.00 retntu miesięcznie, za
V7500. Potrzeba tylko połowę zadatku
; Ogłosić się pn. 119 W. Huron ul., bli
sko Centre ave. lub zamienię za mniej
sze properta wraz z salonepn.
NA SPRZEDAŻ tanio dom i dwie loty,
przy rogu Talman ave. i Rhine ulicy.
Zapytacie się o właściciela".
PIES New Foundland rasy do sprze
dania ł maszyna do szycia dla szewt
ca, mało używana. 817 Milwaukeeł av.
3cie piętro aft frontu.
KOŃ do sprzedania. Waży 1350 fun
tów. 72 W. Divisiop. ul. 151
NA"SPRZEDAŻ~sMad cukierków. A
dre3 .w Adm. Dziennika Chicagoskie
NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy. Wia
domość w Dzienniku ChicagosJiim. 151
NA'SPRZEDAŻ grunta w Wiscoiisin,
na miesięczne odpłaty po $5.00. Grunta
znajdują się blizko miasta i kolei. A
dam Majewski, 567 Noble ul.
LOTA na Ridgeway ave. 1 blok od ko
ścioła w Avondale. Tanio do sprzeda,
nia. A. A. Jankowski 2566 Milwaukee
av& ■ 151
DOM na 3 renta 1 nowy skład, frame
i kamienny sklep pn. 2663 Milwaukee
ave. Avindale. Właściciel na miescu.
Nie potrzeba agentów. 151
$500 kupi piękną, farmę wartości $1500
lub różne Inne do wyboru. Wszystkie
koło miasta. 7 godzin jazdy od Chi
cago. Piklewski, 666 Milwaukee ave.
151
60 Akrów farma z domem .w Sobieski,
Wis. jedna mila od stacyi kolejowej do
zamiany na properta. Poklewskl, 666
Milwaukee tve.
NA 6PRZEDAż pięknie urządzony sar
lon w polskiej dzielnicy, pod bardzo
dobrem! warunkami. Dobre miejsce dla
polskiego człowieka. Zgłosić się nale
ży do Columbus Brewing Co. róg No
ble i Cornedl ulic.
KARTY OKRĘTOWE
Najtaniej i na
najlepsze Unie
Z KRAJU I DO KRAJU.
Wymieniam 1 wysyłam Pieniądze do Kraju codzienni*
Zabezpieczam od Opnla w najlepszych Kompaniach.
Wyr«bUm Włrelkie prawne i legała* dokumenty 1 pełnomocnictwa notaryulae, oraz robią
potyczki na realności na najniższy procent. Sprzedają 1 wymieniam €tmj 1 wyrobione
farmy po Jak lajuiaząj ceale.
Otu>art« codilennU od &m«j rano do tUJ tcUcMÓr. — W NUdtUlą od lU) rano dl iU) po połudntm
ET 2* tezclwą 1 ikorą ułin U
Wacław pnyftw^lp, 158 Noble Str
' Ł 'K •
Kupno ł Sprzedaż.
NA ZAMIAN farm* 290 akrów w Mi
chigan, dobre budynki z inwentarzem,
dobry grunt, za dobre AHA nn
Ohlcagoskie prpperta $Oj"UU«Ul/
80 Akrów farma, dobre budynki, 70 mil
od Chicago na połud- AA Q( ia aa
nie, pole pod pługiem
80 Akrów bór budynków, połowa pod
£?!:?:• „$i,2oo.(jo
80 Akrów farmfl, dobre budynki, inwen
za.^.... . $1,41)0.00
Oprócz tych mam wiele Innych farm
do wyboru.
Po bliższe Informacye zgłoście się lub
piszcie do:
A. A. JANKOWSKI,
84 La Salle SL, Pokoj 507,
albo wieczorem i w Niedziele po połudn.:
2566 Milwaukee ku., Arondale.
KOŹMIŃSKI & YONDORF
78 DKARBOIiN ST.
POŻYCZKI NA REALNOŚCI.
Pożyczki na budowę naszą specyalnośclą
Agenci przyprowadzający ludzi po pb<
tyczki otrzvm«j& korzystna warnnkL.
AMERICAN CREDIT CO.
TANIB POŻYCZKI
HA HEBLE, FORTEPIANY ETO.
! H5 za 75c miesięczni*. »
130 za 00e miesięczni*,
i25 za fl.00 miestącsnlt,
.80 za ;1.25 miesięczni*.
40 za 1.50 miesięczal*.
80 za il 75 miesięczni*.
: ;75 za 1 2.25 miesięczni*.
{100 za i 2.75 mleelęeznl*.
200 za |5.50 miesięczni*.
Jeżeli potrzebujeci* pieniądze na jaki*
koiwiek cel, przyjdźcie ao nas. Polyczymy
wam iędanę sumą za powyiszem wyna
grodzeniem. Interes załatwiony bidzie
szybko i prywatnie. (Nie lakor.)
140 DEARBORN UL., POKÓJ 705.
Foludn.-iachod. róg Dearborn 1 Madison uUe.
NA SPRZEDAŻ lota na 4540 S. Wood
ul. Town of Lake, musi być sprzeda
na. Zgłosić się 236 W. Bl&ckhawk ul.
Antoni Marta. 13L
ZALOTY
wJeffersm
Park
na łatwe spłaty, czysty tytuł,
żadnych wpłat nie potrzebu
jecie robić w czasie choroby
lub gdy jesteście bez pracy.
Wszystkie loty są pomiędzy
Milwaukee i Ebton Ave. Po
zwolono budować kolej ulicz.
ną na Milwaukee Ave. i El
ston Ave. aż do polskiego
cmentarza, także 5 lotów 3
bloki na zachód od Milwau
kee Ave. za tylko $750 go
tówką. Loty te sa tylko -1
blok na południe od Lawren
ce Ave. i 3 bloki od Milwau
kee Ave. tramwoiów. Najwie
ksza oferta jaka kiedykol
wiek była ofiarowana. Komi
sowe dla sprzedawaczy.
Schumacher & Eggert,
762 Milwaakee Atomc.
NA SPRZEDAŻ interes mleczarski. 4
kany mleka dziennie i zarazem skład
cukierków, koń i dwa wozy. 86 Gar
nelia ul. Sprzedaje z powodu Innego
interesu. 141
i
iNa Sprzedaż Tanio.
Lota, dom fcfick o* 8 reata, Tij Sł. ^2 600
Lota, 8 pt^frowy brlck a* C not* aa # i AAA
Maryanowia za
Lota 1 dom w Avondaia, ftotnaka (;!■ ® i QAA
ko $200 wpłaty a reari^ ratami. ...v*»vw
Farmy z budynkami w polaklaj okolic? w Wl#»
cooaln na aprzadai albo aa wymiaa* aa pra parta.
Pieniądza wypożyczam taaio na praparta.
ADAM MAJBWSII, <67 Ifobla Street.
Przejazd darmo rfla kujących grunta
w Colorado. Majątki są. robione rocz*
nie zasiewając i zbierając pszenicę,
o.wies, kukurydzę i kartofle, hodująo ł
świnie i bydło. Najlepsza ziemia na
zachodzie $1. — $5 za akier. Zgłoście
się do Karola Rakowskiego, 415 — 154
ulica, W. Hammond, Ul., lub do Geo.
Neft. 90 Washington ul. Chicago. 171
NA SPRZEDAŻ properta, 50x125. Ta
nio. 821 W. Diversey ul blizko pola*
5 kiego kościoła, 171
NA SPRZEDAŻ — $3100 kupi 8 po
kojowy murowany dom z letnią bu.
dowlą, lota. warta $2500 pn. 282 W.
Dirision str'. * 131
Na Sprzeda! w Avondale.
Hamlin Ave. obok domu Starców i 81a>
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
na łatwe miesięczne wypłaty.
Potrzeba tylko $300 zadatku rentę bo*
tna opłacać miesięczni# rantem.
Loty są 26 1 27 stóp szerokie, przed ka
żdą lotą śliczne cienista drzewa.
Bliższych informaoyl udzieli
Edmund Szajkowski,
2566 Milwaakee Arenae.
Ofls otwarty codziennie i w Niedzielę po
południa.
NA SPRZEDAŻ grosernfa w dobrem
miejscu. Sprzedaję z powoda inn?go
interesu. Adres w Adm. Dzlennki
Chicagoskiego. 151
SALON na sprzedaż, t powodu choro
by żony. 825 Blue Island arenue. 151

xml | txt