OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 21, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-07-21/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

EXTR A!
Otrzymaliśmy dzisiaj w połu
dnie telegram z Rzymu który
brzmi jak następuje:
Rzym, 2igo lipca. — Przewie
lebny ksiądz Jan -Kasprzycki C
R. został obrany Generałem Zgro
madzenia Ojców Zmartwych
wstańców, a ks. August Moser
prokuratorem generalnym..
o
ZAWIADOMIENIEL
Niniejszem podajemy do wia
domości wszystkim którzy zaku
pili bilety na Piknik urządzony
staraniem Tow. Polek Matki Bo
skiej Częstochowskiej Nr. 53
Zjedn. Pol. Rzym. Kat. z par»
fii św. Stanisława Kostki, który
ma się odbyć w niedzielę, 23 lip
ca został odłożony na Niedzielę,
dnia 2ogo sierpnia. Bilety z dnia
23go lipca będą ważne w niedzie
lę 20 sierpnia. Komitet zarazem
zaprasza wszystkich Rodaków z
przyległych parafii a mianowicie
ze Stanisławowa. Czysty dochód
przeznaczony na budowę nowej
hali przy parafii Św. Stanisława.
221. Komitet
o
f JEŻELI POTRZEBUJECIE
PIENIĘDZY
na spłacenie Morgedziu, lub na
budowę, zgłoście się do nas. (
Jan A. Przybysz & Co.
22 Ł 814 Milwaukee ave.
u
KTO SIĘ CHCE DOBRZE ZA
BWIĆ
n"ech idzie na Piknik: urządzony;
przez Polski Lokal 44 Amal
gamafed Wood Workers w nie
dzielę, 23go lipca, w wielkim o
grodzie Nagels, dawniej Pregle
ja, a z pewnością zabawi się do
brze i przytem ma sposobność
wygrać coś wartościowego w krę
gielni, a więc kto sympatyzuje z
polskiemi Unionistami, proszony
jest na ten Piknik. Dojechać mo
żna karami Elston ave. do 40tej
ave. a tą do Ogrodu1. 'Kto tam
przyjdzie, to nie pożałuje, bo Pol- ;
scy Unioniści są warci poparcia.
Do widzenia na Pikniku.
——-0
ZABURZENIA W ODESIE.
Przed kilku* dniami zdaliśmy
sprawę z pierwszych dni krwa
wych wypadków odeskich. Od
chwili tej sporo wieśici przyniosły
telegramy i pisma zagraniczne, a |
dziś otrzymaliśmy pierwsze nu
mery pism odeskich ,po ich dwu
dniowem niewychodzeniu. Poda
ją one mnóstwo szczegółów zabu
rzeń, których nie sposób powta
rzać. Stwierdzić tylko można na
ich podstawie, iż Odesa przeżyła
dni wprost straszne, które do
głębi wstrząsnęły jej życiem spo
łecznem i ekonomicznem.
Oto garść ciekawszych epizo
dów : '
Zawziętość i srogość jednej
części ludności odeskiej i nieopi
sana panika drugiej części, oto
czem się zaznaczyły dni ubiegłe.
Towarzyszyła im zguba wielkiej
liczby ludzi, zburzenie i spalenie
wielomilionowego dobytku cu
dzego. Kolosalny pożar w porcie
oblał horyzont .jaskrawą łuną i
przeraził całą ludnoślć miasta.
"Wi środę wielotysiączny tłum
w. porcie, jak juz o tern doniesiono
wcześniej, oddał na pastwę ognia
wszystko, co tylko -dostało się mu
pod rękę. Bez litości i zupełnie
ząpominając o tem, że w każdym
z magazynów portowych znajdu
ją się całe rodziny służby,należą
cej do Towarzystw okrętowych
i że pozbawienie ich dobytku ró1
wna się całkowitej ich ruinie,
tłum podpalał magazyny, domy,
budynki jeszcze nie wykończone,
wraz z drewnianemi licówkami
przystani, do której przylegały
statki. Słowem, niczego nie o
szczędzono. Jednocześnie z po
jawieniem się ognia w Nowej
przystani w tamtejszych magazy
nach podpalono dom naczelnika
portu razem z ambulatoryum,
które udzielało pomocy tysiącom
ludzi. Następnie ogień przerzucił
się na estakadę, którą podpalono
ze wszystkich stron.
„ Przebiegając z miejsca na miej
sce, tłum z krzykiem podpalał
dom za domem. Z estakady pożar J
przedostał się do zabudowań od
działu żeglugi biura portowego,
gdzie zamieszkiwali naczelnik
portu, p. Iwanow, i stary -dozorca
portu, p. Wesołowski, ze swemi
rodzinami. Ztąd ogień przeniósł
się do magazynów agencyi ''Ro
syjskiego Towarzystwa żeglugi
i handlu", które spłonęły ze
wszystkiemi budynkami i towara
mi, nagromadzonemi do wysyłki.
Estakada, paląc się, rozniosła o
gień na wszystkie budynki, przy
legające do warsztatów, floty o
chotniczej, znajdujących się na
terytoryum Nowego portu w po
bliżu Płatonowskiego ''mollo" do
przejazdu Abadrosowskiego
gdzie pożar dobiegł kresu, nie
znajdując już więcej strawy. Ni
gdy jeszcze łuna nie spowiła mia
sta tak silnie i jaskrawo, jak w
i nocy na d. 2ęgo czerwca. Swit za
stał port zburzonym. Ogień je
szcze buchał z całą gwałtownością
usiłując wedrzeć się do kwaran
tanny, po spaleniu przystani pa
rowców zagranicznych, gdzie od
bywa się rewizya paszportowa i
celna.
'Do wszystkich punktów nad
brzeżnych przylegały parowce
najrozmaitszych kompanii wraz
z przystaniami, zbudowanemi na
barkach lub pontonach, oraz
mnóstwo statków żaglowych. W
miarę, jak pożar ogarniał bulwa
ry i estakadę, statki wyprowa
dzano na morze za granicę portu.
Praca była ożywiona, a światła
było aż nadto. Parowce osób pry
watnych pana Karniejewa ''Iz
maił" i Ostrowskiego „Wiera"
zapaliły się. Obok nich stało 70
okrętów żaglowych.
Z nadludzkiemi wysiłkami nie
które z nich udało się uprowa
dzić i uratować, lecz około 50
padło pastwą płomieni i nie zo
n a Za parę koronkowych pończoch dla
0 U dzieci, warta Uc
I On Za dziecięce ugarsirowane kapelusze,
I 9u bard/.o pląkne, warto 89c.
4 Ca Za eleg»acko utramirowane kapela
TUU aze dla dziewcząt, warte 9Sc.
7n Za parę czarnych pończoch dla niewiast,
/ b wszystkie wielkości, warte 15c.
Za dobre koszule dla dzieci, warte
nie mniej jak 23o.
Za śliczne świąteczne koszule dla
mężczyzn z jedwabnym gorsom i ele
ganckie kolory, r. arte 75c.
Za śliczne koronkowe kołnierzyki dla
w dam, warte 19c.
Za par* męzklch skarpetek, rozmaite
kolory, w«rte 15c.
Za yard dobrej ceraty na stół, romnai
te desenia, warte 19c.
1 Qa Za dobre czapki dla chłopców,
Idu warte 29 centów.
I Ca Zamęzkie koszule i gacie trochę za
li u kurzone, warte 3&c.
12%C
45c
lOc
9c
I !c»
Za yard czysto Jedwabnej wstąlki
rozmaite kolory, warte lOc. o
Za dobre sznurówki dla dzieci,
warte 19 centów.
Za par* dobrych szelków
dla chłopców.
Za dobre haftowane czapeczki dla
dx>ecl trochę zakurzone warte
od 29c do 45c.
wszystkie letnie staniki dla niewiast,
wyprzedajemy po bardzo nlzkioh cenach.
3%C
9c
2c
)9c
niej wyprz^tibzjr iri«i)iau« n r
ca. Nasz interes w tym miesiącu był o wiele
większy niż kiedykolwiek r. przyczyny na
szych tanich cen, jakie mieliśmy na naszym
towarze. Ta podademr Kilka cen które was
powinny zainteresować.
Qp Za parę niemowlęcych trzewiczków, z
3 u miąkkiemi podesz., nr. 1 do 4, warte 19:.
Za mązkte domowe 41iory, we wszy
stkich kolorach, warta I9c.
Za damskie don^ola trzewi!;!, we
■ w w wsiystklch D umsrach, warte $1.19.
O Qn Za parę trzewików dla dziewcząt, z
0 "li guzikami, nr. 12do 2, całe skórzanne
obcasy, warte $1.25.
p Qn Za damskie slipry z gamami, po stro
ił 9 U nach, wszystkie u amura warte 89c.
Cfln Za dziecinne dongola trzewiki, eznn
v v ll rowane, no 8 do lą^arte Sflc.
C Qn Za jeden zapas nlzkich, trzewików dla
U SIU dr.ieci rozmaite g itunki, nnmera 8 do
12, warte aź do 98c.
QQ. Z* zapas nizkich, trzewików dla nie
90ll wlast (ozfords), we wszyatklcn qu
merach i najlepszy gatunek, warte ai
do $1.75.
1 A* Zt modre spodeńkl, dla małych chlop
I 9u ców, warte 29c.
jp. Za dobre, czysto wełniane krótkie
4>ug spodeńki, dla chłopców, warte 75c,
aaaZi męzkte serźowe czarne spodnie,
U ił C warto $1.25.
mi rn Zi exta dobre nbranle dla chłop
g I iDgl ców. Zapaa ten chcemy wyprze
dać, dla tego podaliśmy tak nl
zkie ceny na nie. ,
39o
79C
"' - - — - ■ tipr-vT 688 NOBŁB TTXj.
MIS
stało z nich śladu. Z lewej strony
portu wojennego stał parowiec
"Michał", który także spłonął. Z
estakady ogień przeniósł się na
bulwar ochronny do rozbijania
fal. Z bulwaru tego, wysuniętego
w głąb morza, pozostały tylko
dwie opalone ściany. Między "mo
lo" wojennem a nowem pożar zni
szczył statki dunajskie "Jerzy" i
„Orion", cztery, statki Towarzy
stwa rosyjskiego transportów o
raz dwa okręty Koszilina. Inne
statki uratowały się, przyholowa
ne na środek portu.
We dnie można się było zory
entować, co pożar zniszczył. Z
przystani portowych Solnej, Pra
ktycznej i Arbuznej nie zostało
śladu. Wi porcie wojennym oca
lały tylko pomieszczenie biuro
we, lazaret imienia Anatro i ko
szary majtków. W, Nowym porcie
nic nie ocalało, w porcie Patonow
skim lazaret, stacya elektryczna
i warsztaty floty ochotnicżej. Z
reszty niema śladu. Straty, wraz
ze szkodami, zrządzonemi przez
rabunek i rozbicie kas okręto
wych, wynoszą 50 milionów rubli.
Ocalałe statki żaglowe i kilka pa
rowców uciekły z Odesy. Port
jest dla publiczności zamknięty i
otoczony wojskiem.

Gdy w porcie wybuchnął po
żar, straż ogniowa podążyła na
ratunek, ale olbrzymi tłum za
grodził jej drogę, rzucając ka
mienie i strzelając. Dwa razy,
straż próbowała przedrzeć się —
lecz nadaremnie. Udało się jej
to dopiero przy pomocy wojska,
które użyło broni.
Po ugaszeniu pożaru znalezio
no w porcie wiele trupów zwę
glonych. Byli to pijani, których
zaskoczył ogień, gdy leżeli obok
zrabowanych towarów.
*
W chwili, gdy oddział kozaków
rozpędzał tłum na placu Ekate
ryneńskiem, rzucono na niego
drugą bombę, której wybuch
wstrząsnął całem miastem: Ran
nych ciężko 8 kozaków i i poli
cyant, prócz tego kilkanaście o
sób lżej. 'Naokoło powstał stra
szny popłoch, który, szczęściem,
skończył się bez katastrofy.*
m
Wi parku Aleksandrowskim ty
siące ludzi przyglądało się przez
cały wieczór olbrzymiemu pożaro
wi porfu, który mimo ratunku,
szerzył się szybko, przy akompa
niamencie eksplozyi materyałów
wybuchowych. Widok był wspa
niały, a zarazem. straszny. Pożar
zdawał się być morzem ognia,
które toczyło się z hukiem, z
gradem iskier, z całym chaosem,
nawoływań, trąbek komendy,
trzasku walących się budowli i
wybuchów. Trwał on do rana. O
koło północy przed parkiem po
kazało się wojsko. Wśród wielo
tysiącznego tłumu powstał stra
szny popłoch, który skończył się
licznemi potłuczeniami uciekają
cych.
Działalność władz sądowych
wstrzymano. Zawieszono sprawy
i wykonanie wyroków sądowych.
Nie sporządzano prostestów. Sądy
zamknięto.

Przez dwa dni z rzędu tysiące
mieszkańców Odesy w panicz
nym strachu uciekało z miasta
wszystkiemi pociągami, na któ
'rych panował niezwykły ścisk.
Przez dwa <£ii prawie wszyst
kie sklepy były pozamykane, han
del zamarł. W d. 2gym z. m.
tramwaje nie kursowały
o
Najlepsze miejsce do kupowa
nia tapet, farb, olejów itp. jest u
KASPRA BUTKIEWięZA,
705 Noble ulica. Ceny bardzo
przystępne. x
o
KUPUJCIE LOTY W NORTH
CHICAGO, w parafii ks. Jędrzej
ka. Loty po $180, na miesięczne
spłaty. 4 loty i dwa domki za
$1250.
Jan A. Przybysz & Co.
22 L 814 Milwaukee ave.
o
Takie argument
Przechodzień: — Taki, Jak ty, powi
nien się .wziąć do pracy.
żebrak: — Gdzież tam! Gdybym
pracował, towarzystwo dobroczynności
odmówiłoby ml zasiłku.
Milwaukee Aye.
i Paulina Ul.
Skład otwarty aż
do lOtej TTiecro
rem tt Soboty.
Największe taniości
w trwałej odzieży kiedy
kolwiek ofiarowane,
Nas/A przed-sjiisowa sprzedaż męzkiej i chłopięcej odzieży zaoszczędza
wam od do £7.50 na każdem męzkiem ubrania. Jest to oczywiście
niezwykła sposobność.—Czytajcie, Zastanówcie się, Przyjdźcie, Działajcie.—
Mp7kip 0bb en
OL Sil U U I Im od naszych regularnych Jm J *| 11
T . $10, $12.50 i $15 gatunków V B 1 ** **
. — numera 34 do 44. — HĘ ,
1^1 R" lEh^nniA Pierwszorzędnego gatunku odzież M
elki H (Bill HM sprzedawana zawsze przez Wie- M -
^ "Ul IIIMII boldta, wasz wybór w Sobotę
Męzkie czysto - wełniane
kaszmirowe i hoinespan
wycieczkowe (outing) u
brania — jasne i ciemne
efekta — nnmera 34 do 89
-Só, $7.50 i 810 wart.
Młodzieńcze piękne kasz
mirowe i tweed ubrania
— niekompletne zapasy
naszych 810 gatunków—
miary 30 do 35 w pier
siach — wybór w Sobotę
Młodzieńcze czysto weł
niane irorsted i kaszmi
rowe ubrania — jasne e
fekta — niemal wszygt
kle numera—87.60 i $10
wartości
Chłopięce Buster Brown i
rosyjskiej modj pralne
ubrania — trwałego ko
loru— do 8 lat—$1*50
i $2.00 wartości
98c
Dziwne spotkanie.
Admirał marynarki amerykań
skiej, Bob Evans, dowodząc nie
dawno eskadrą amerykańską na
oceanie Spokojnym, udał się, za
proszony na jeden z krążowni
ków japońskich. Zwiedziwszy o
krót, admirał wszedł z kapitanem
krążownika do jego kajuty. Tu
kapitan pochwycił serwetę, za
rzucił ją pod pachę, i stanąwszy
wyprostowany przed gościem,
spytał z uśmiechem na ustach:
"Czem mogę służyć panu?" E
vans spojrzał zdziwiony na kapi
tana, po chwili jednak poznał w
nim służącego który przed laty
kilkunastu usługiwał mu na krą
żowniku amerykańskim. I oto
okazało się z rozmowy, że wy
chowańcy japońskiej szkoły ma
rynarki, ukończywszy sjudya, i
przyjmowali u oficerów mary
narki amerykańskiej, którzy nie
posiadają ordynansów, posady
służących, aby tylko obeznać się
z tajemnicami służby marynar
skiej na okrętach cudzoziemskich.
Skutkiem zdarzenia tego rząd a
merykański wydał obecnie zakaz
przyjmowania cudzoziemców do
służby na okrętach wojennych.
o
U lekarza.
— Panie doktorze, co robić? Bolg.
mul© ręce.
— Tó nerwowe. Niech się pan stara
nie myśleć o nich.
— Łatwo to mówić!
— Niech pan zapomni a nich!
— Ach, chętniebym to zrobił, gdy
by bolały pana, nie mnie.
Mnóstwo Wielkich
Taniości na Jutro.
Najlepszego gatunku mydło do prania, lin
warte Sc kawałek, jutro 5 kawałków za ( I U
Najlepszego gatnnku nlebielony 1*4 c»la
szeroki muślin, warty 12^c, jutro tylko... O U
Damskie piąkne balbrlggan koszule, i fjn
warte 80c, jutro tylko I Z u
Dobra kartuna na repry 1 suknie, dubeltowej
szerokości, w ciemnych kolorach, ys 3^n
warta 8c, tylko 4^C
Aksamitna obs^ywka do sukien,warta 3c n 0
yard, jutro 5 yardów za 00
Najlepszego 60o gatunku robocze ko- A Ca
szule, w czarne i białe prążki, po O u u
Jeden yard szeroki kambryk, lOc ga- n S^n
tunku, tylko O ^4 u
Najlepszego lOc gatunku duZe niebieskie r .
chustki do nosa tylko po U U
Znsłony do okien, wszystkich kolorów, 85c
gatunku. 7 stóp długie, n In
jutro tylko Z. I U
Najlepszego gatnnku cerata na police, t%
wszystkich kolorów, jutro tylko u^u
D jbre czarne czysto-wełniane spodnie n n»
do kolan, warte 50c, jutro O tfu
Mązkie 25c ozdobne e/elki, n .
tylko po U U
Eitre szerokie koronki i wstawki, a.
warte 6cyard, tylko po. ..S....UU
Najdąkr.iejsze kornfortery, pokryto na obu
stronach mocną wsypką władne O En
kwiatki, warte $1.25, tylko po O U U
QnonvalnioT Jntro spr«»dawaćbądzie
OpCCyaililol my piąkne haftowane ba
tystowe czapę- | a
czki dla niemowląt, okazy od wJel- I Ir A
klej fabryki, warte s2 do C5c, wasz I łl I _
wybór jutro tylko I Uli
ftA-cnh/! -"p- "w- B" »lb0
\aOPS0iyi "Henderson^' gor- A ■
sety, $1.00gatunku, 'I I m
czarne lub siwe, wszystkich wiel- /II
kości, tylko po ......Mm I U
Mązkfa i cbłopiące słomiane kapelusze, war
te aż do U9c, trochą zbrudzone, wasz ij ~
wybór dopóki starczą, po O u
Mązkle 75c najlepszego gat. brunatne Ann
robocze spodnie (oTeralls), tylko pu...^ <7U
Najcenniejsze tykletr
dawane_ w jakimkol
DARMO!
na tylko w składz
660 NoblrUIlca.
wifk składnie chxaffO
eklm są Columbus ty
—- ~ ; Mety, które dostać
można tylko w składzie Columbus,
Ceny zniżono od
25 do 35 procent.
Ceny zniżone od
25 do 85 prooent.
594 i 596 BLUE ISLAND AVE.
W™ WYPRZATAJĄCfl SPRZEDAŻ
Męzkich Wiosennych i Latowych Ubrań.
W tę Sobotę rozpoczynamy naszą wielką sprzedaż wy
przatającą.składająca się z niekompletnych i zbytnich za
pasów towarów które pozostały od naszych olbrzymich
sprzedaży wiosennych. Każde ubranie jest tego sezonowej
mody, więc musi być sprzedane zanim nowe jesienne zapasy
nam nadesłane będą.
$25.00 Męzkie ubrania,
cena wyprzątająca
$22.00 Męzkie ubrania,
cena wyprzątająca
$20.00 Męzkie ubrania,
cena wyprzątająca
$18.00 i $16.50 Męzkie ubrania,
cena wyprzątająca
$15.00 Męzkie ubrania,
cena wyprzątająca
$10.00 Męzkie ubrania,
cena wyprzątająca i
$7.50 Męzkie ubrania,
cena wyprzątająca
Wycieczkowe ubrania—niekompletne zapasy—
cena wyprzątająca
$18.00
$16.50
$15.00
$12.50
$10.00
$6.50
. $3.75
. $5.00
Wielka wyprzedaż
damskich ' Oxfords
po cenach zniżonych z po
wodu kończącego Bię sezo
nu letniego i nadchodzą
cych towarów jesiennych i
zimowych. Musimy mieć
miejsce, więc ceny zniżyli
śmy do najniższego stopnia
THE AMERICAN SHOE GO.
662 NOBLE UL.,
naprzeciwko od
kościoła Św. Stanlaława Kostki.
Jan Szudzliwkl, zarządca.
Columbia Denial Parlors,
' 712 Milwaukee Ave„
róg Noble ulicy.
Abv wprowadzić w użytek naszą nową i oryginalną metodę denty
sty ki bez bólu, ofiarujemy następujące specyalne ceny na krótki
czas tylko:
22 karatowe złote korony $3.75 Złote "fillings" SI.00
Mostkowa robota....... $3.75 Srebrne "fillings".., 50c
Cały garnitur zębów.... $5.00 Cementowe "fillings" 25c
BEZPŁATNE WYRYWANIE ZĘEÓW feEZ BÓLU.
COLUMBIA DENTAL PARLORS,712
DR. COCOLIN8KI, właściciel.

xml | txt