OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 22, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-07-22/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

PRACA.
POTRZEBA maszyniarek i ręcznych
dziewcząt; dobra zapłata. 346 West
North ave., wchód z Wood ul., dolne
piętro. 25 1
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 78. Fry str. Zapytać się w sa
lonie. 24 1
POTRZEBA finiszerek i dobrych ma
szyniarek do spodni. 133 W. Division
m
POTRZEBA maszyniarek do szycia
kieszeni przy surdutach. 95 Haddon
ave., Isze piętro.
POTRZEBA prasownika na Czysto
przy surdutach. 364 Cornell ul.
POTRZEBA drugich i trzecich maszy
niarek, także dziewcząt w naukę rę
cznej roboty, kobiet do szycia kiesze
ni w domu i dobrych prasowników
przy surdutach. 47 Brigham str.
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 819
Milwaukee ave., Isze piętro, front.
POTRZEBA dziewcząt około 16 lat
do ofisu 1 lekkiej domowej roboty.
Zgłosić się o 8 rano. Marcel Stan, 785
Milwaukee ave.
POTRZEBA ludzi do roboty w la
sach. $26.00 miesięcznie i wikt. 10
mężczyzn na farmy, $25.00 miesięcz
nie i wikt. Cieśli do roboty w mieście
! ludzi ze szuflą, $2.00 dziennie, także
chippers we foundrze, $2.00 dziennie.
666 Milwaukee ave.
POTRZEBA polskiej dziewczyny za
klerka w składzie herbaty. 1570 W.
22ga ul.
POTRZEBA dobrego bejściarza przy
surdutach. 144 Wabansia ave.
Drobne ogłoszenia
My dajemy kredyt.
Rozpoczynając od dzisiaj, damskie
bluzkowe ubrania 1 suknie za połowę
ceny, $5.00 i wyżej. Porobimy wszel
kie potrzebne poprawki. Na żądanie
sprzedamy na tygodniowe odpłaty.
Koehler 1 Boisa 1201—1205 Wabash
ave. 221
IX) WYNAJĘCIA basement na fa
brykę cygar. 140 Crystal ul., blisko
Hojna ave. 22 1
Organista • nauczyciel,
.władający językiem polskim i angiel
skim, może natychmiast objąć posadę
w parafii św. Władysława Króla, w
Wheeling, W. Va. Po bliższe informa
eye można się zgłosić do miejscowe
go proboszcza pod adresem: Rev. £L
Musiał, Wheeling, W. Ya. 22 1
POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan
cyę. Zgłosić się w tyle, lsze piętro.
150 Tawnsend str. 221
DO WYNAJĘCIA stajnia. 197 Corne
lia ul., blisko Milwaukee ave.
POTRZEBA dwóch mężczyzn nastan
oyę. 294 Centre ave.
Poszukiwanie.
ślusarz, dezerter, przybyły świeżo z
Warszawy poszukuje pracy. 833 W.
22nd str. W. Majewski.
NA SPRZEDAŻ mój dom przy Bur
lington kolei, blisko Western Electric
Works. Wart $3000. Cena $2,500,
trochę gotówki, reszta na miesięczne
odpłaty, z powodu iż właściciel wyje
chał. Adresujcie: T. J. Staratton.
Oregon, Ul.
Poszukiwanie.
UZDOLNIONY ORGANISTA PO
SZUKUJE POSADY OD 15GO LIPCA.
ŁASKAWE ZGŁOSZENIA: J. SURO
WIEC, 287 — 7TH STR. JERSEY Cl
TY N. J.
Poszukiwanie.
UZDOLNIONY ORGANISTA, PO
SIADAJĄCY CHLUBNE REKOMEN
DACYE, POSZUKUJE POSADY. ŁA
SKAWE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE
M. CEGŁOWSKI, 287 — 7TH STR.
JERSEY CITY, N. J.
Polski zakład daje I
najlepszą gwaran- i
cyą dobrego i f
trwałego wykoń
czenia prac artystycznie bo ma 17 lat
praktyki 10 tym interesie. Najnowszy
styl we wszelkich wyborach teraz za
stosowany. Dicie obszerne galerye id
jednym domu z dostatnią obsługą od
różniają nasz Interes od wszystkich in
nych takiadóió, prędklem fotografowa
niem w natłoku dni Świąteczny chi we
selnych. Ceny i
dodatki 3ą te sa
me co w innych
małych zakła
dach.
Dr.Chas. P. Gieraltowski,
LEKARZ I CHIRURG.
3156 S. Morgan uZ., róg 32giej ul,
Telefan SS5 Yarfi. CHICAGO.
mT\rr*r<r. 5 1:20 po południu.
GODZIMY. } od a;80 d0 7:tf wfeczorwn.
FOTOGRAFIE!
NiKLAS & GO.,
589 Milwaukee Av.
i Wasze Oczy
i mogą by<i wyleczona
I bez noża przez Car
| tera Metody Absor
| bującą, którą od osta
I tnich lCciu lat elq
| posługuje
i Dr. F. 0. Carter,
Specjalista ócz 1 Uszu.
lfi^ CT1TE m drufle piętro — 1 imrl n»
łoi MAIŁ ILm północ od aktada"The Fair".
GODZINY:—każdego dola od 0 rano do 5 po ppł.
We Wiórki i P'ą«ici a* do 7:80 wlec*.
W Kiedzlela cu 11 rano do 1 po poł>
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Bractwo Młodzieńców św. Józefa,
oddział 4ty, ma swoje miesięczne ze
branie w niedzielę po południu o go
dzinie lszej. — Michał Tykała, prez.;
St. Kasprzyk, sekr.
— Oddział św. Stanisława B. i M.,
nr. 5ty Macierzy Polskiej, będzie miał
nadzwyczajne posiedzenie jutro, t. j.
w niedzielę, o godzinie pół do litej
rano, w bali zwykłych zebrań. Obe
cność wszystkich członków jest konie
cznie potrzebna. — W. J. Orlikowski,
prez.
— Towarzystwo św. Józefa w para
fii św. Stanisława Kostki będzie mia
ło posiedzenie miesięczne w ponie
dzałek wieczorem o godzinie pół do 8
w hali pod numerem I, to jest 24go lip
ca. Prezydent uprasza wszystkich o
przybycie. Wszyscy ci którzy nie sta
wili świadectwa od spowiedzi do tego
czasu majg. takowe przynieść na to
posiedzenie, ponieważ ostatni raz bę
dzie się takowe odbierało. — Hubert
Abraham, prez.; Józef Piekarski, sekr.
prot, 711 Holt ave.
— Towarzystwo Młodz. św. Alojze
go ma nadzwyczajne zebranie w przy
szły poniedziałek wieczorem o godzi
nie pół do 8mej. Posiedzenie się od
będzie jak zwykle w hali nr. ligi.
Prezes zaprasza wszystkich człon
ków na to posiedzenie, ponieważ jest
bardzo ważna sprawa do załatwienia.
— Jan Dembiński, prez.; Fr. Pięch,
sekr. prot.
— Tow. śś. Apost. Piotra i Pawła
będzie miało miesięczne posiedzenie
w poniedziałek, dnia 24 lipca o godz.
pół do Smej wieczorem w hali zwy
kłych posiedzeń. Prezydent zaprasza
wszystkich członków na to posiedze
nie we ważnej sprawie. — Walenty
Kraśkiewicz, prez.; Adam Kwarciń
ski, sekr. prot., 737 Holt ave.
— Towarzystwo św. Jadwigi będzie
miało posiedzenie miesięczne w po
niedziałek, dnia 24 lipca, w zwykłej
hali i czasie. Do zapłacenia jest prócz
podatku 10 centów do kasy pośmier
tnej Zjednoczenia. Prezydent zapra
sza wszystkich członków, ponieważ
jest wiele spraw niedokończonych do
załatwienia. Fr. Jagusch, prez.; K.
Przybylski, sekr.
Z KANTOWA.
— Towarzystwo Królowej Korony
Polskiej będzie miało nadzwyczajne
posiedzenie 24go lipca, t. j. w ponie
działek o godz. pół do 8mej wieczo
rem, w hali zwykłych posiedzeń. Ka
żdy członek ma być obecny, ponieważ
są. ważne sprawy do załatwienia; bę
dę, też odbierane aplikacye od człon
ków. — I. Kocoł, prez.; Wł. Kasprzak,
sekr. prot., 340 W. Chicago ave.
— Nowo założone Towarzystwo Zje
dnoczenia Z. K. gr. 249 pod opieką M.
B. Częstochowskiej na Kantowie bę
dzie miało swoje drugie posiedzenie
w przyszłą niedzielę t. j. 30go lipca,
1905 r., po Nieszporach w hali para
fialnej. Niniejszem zawiadamia się a
by wszyscy którzy jeszcze do egzami
nu nie byli u doktora Jana Pietrzy
kowskiego na Milwaukee i Centre av.,
pospieszyli się do niego jak najprę
dzej, ponieważ będzie potrzeba ażeby
obrać trwałą administracyę do prowa
dzenia Towarzystwa w dobrym po
rządku. Także ci, którzyby sobie ży
czyli się wpisać do tegoż Towarzy
stwa póki jeszcze wstęp jest bezpła
tny, mogą się zgłosić na to posiedze
nie w przyszłą niedzielę, dnia 30go
lipca, albo do jednego z niżej podpi
sanych: Jan Wiech, 232 Cornell ul;
Błażej śpiewak, prezes, 86 Front ul.;
Wojciech F. Soska, eekr., 76
Fry str.
Z ANNOWA.
— W niedzielę odbędzie się w
parafii św. Anny odpust. Z tej o
kazyi wystąpi rano Tow. św. An
ny in corpore na Mszą św. i przy
stąpi zarazem i do Stołu Pań
skiego.
— Wiel. ks. K. F. Słomiński,
proboszcz par. św. Anny, \-j
przyszłym tygodniu wyjedzie ni.
Zachód w towarzystwie swej
matki pani Waleryi Słomińskiej.
Zwiedzą stan Colorado i także
wystawę Lewis i Clark w Port
land, Oregon. Ferye potrwają
trzy tygodnie. Życzymy szczęśli
wej podróży.
— Parafia przystąpiła do bu
dowy nowego domu dla W. W.
Sióstr, przy ulicy iStej i Leavitt.
— Tow. Pożycz, i Kasa Oszcz.
Króla Jagiełły, i8ta i Leavitt ul.,
otworzyło nową seryę. Towarzy
stwo to rozwija się znakomicie i
jest nadzieja, że będzie jedno z
największych w Chicago w nie
dalekiej przyszłości.
o
CHŁOPCY PO Iszej KOMUNII
ŚW.
! z parafii św. Stanisława K., któ
rzy się zapisali do Bractwa Mło
dzieńców św. Józefa, tak samo i
ci, którzy się jeszcze chcą wpisać,
p niech się zbiorą jutro o godzinie
}^2giej po południu do sali szkol
nej pn. 3.
Ks. J. Ziemba C. R.
*aAY aasaTiiim m p«ws
•>ovravt0» vruftunw}nrf w®;» Uwtirifi
win»<n tlui*lHMd»x
•unj}9 f oięodAaaft uęq/lci AuuiouOo
AAM> « T«*W
W 15 -nnOT * ITJ3onLi*H
«n lio*\n
NfaU01Uti^< »»i*M4S
Q0*<$ -np| IZ * PlJuotn«H
1OOflS po
— Iniwaano*
j oinJBQ
9X0^97
| 'ftAy puB|qgy | 'jn faui^Ę Bęj IflHOSt) UiLiLU |
Koniec życia.
Bardzo wybitny; niemiecki le
karz zapewnia nas, że ludzkość
zginie zupełnie z powierzchni
ziemi z powodu suchot. Dzisiaj
każdy siódmy, wypadek śmierci
spowodowany jest chorobą płu
cną, a procent ten wzrasta z ka
żdym dziesiątkiem lat. Jak dłu
go pxzeto trwać będzie nim każde
•stworzenie ludzkie opanowanem
zostanie przez tę straszliwą cho
robę Zarodki tej choroby nad
zwyczaj łatwo wstępują w nasz
system, ale jeżeli sok żołądkowy
jest zdrowy, te zarodki szybko
zostają zupełnie gruntownie zni
szczone. Jeżeli te soki utrzyma
my w pełni siły, zarodki zostaną
zabite natychmiast po wtargnię
ciu do ciała. Trinera Amerykański
Eliksir Gorzkiego Wina jest je
dynym, znanym środkiem, który I
ten cel osiąga; działa bowiem
wprost na żołądek, zasila takowy ]
i pomaga w oddzieleniu soków
tworząc w ten sposób najsilniej
szą zaporę przeciw suchotom i
wszystkim zaraźliwym chorobom.
Przyprowadza organa trawienia
do normalnej czynności, zdrowej
i rzeżkiej, wyleczy wszystkie cho
roby żołądka, krwi i nerwów. Do
dostania w aptekach lub u fabry
kanta Jos. Triner, 799 S. Ash
land ave., Chicago, 111.
r>
Podziękowanie.
W dalszym ciągu na budowę klar
sztoru "Wiel. SS. Zmartwychwstania
Pańskiego złożyły ofiary przez delega
cye następujące towarzystwa: Nie
wiasty Różańca św. I Drzewo 12 Ró
ża z parafii Najśw. M. P. Anielskiej
$2.00. Niewiasty Różańca św. II Drze
wo 6 Róża z parafii Najśw. M. P. A
nielskiej $3.75.
Wszystkim ofiarodawcom uprzej
mie dziękując, serdeczne "Bóg za
płać" ślą
Siostry Zmartwychwstania
Pańskiego.
O
ZAWIADOMIENIE.
Niniejszem podajemy do wia
domości wszystkim interesowa
nym ii losowanie na Fortepian,
które się miało odbyć w zeszłą
sobotę w hali ob. Rybczyńskiego,
pn. 668 Holt ave. zostało odłożo
ne aż do przyszłego zawiadomie
nia.
Z szacunkiem
Max i Leon Prusiński.
o .
(Ogłoszenie).
ROZMOWA DWÓCH SĄSIA
DÓW.
Dobry wieczór 1
No, co powiecie?
A córka mi powiedziała, 'że są
siad dostał jakiś "set" czyli gar- J
nitur parlorowy i teraz konie
cznie chce, abym ja też jeden ku
pił. Niewiem jednakże gdzie iść,
więc proszę mi powiedzieć gdzie
sąsiad go kupił.
Proszę do pokoju ten garnitur
zobaczyć i zarazem Wam powiem
gdziem go kupił. Ot, od p. Klim
ka, na Noble ulicy, bo on tam ma
ładniejsze garnitury niż jakikol
wiek inny skład i za tańsze pie
niądze. Niech tam sąsiad idzie,
to dostanie co chce, bo ma ich
dużo do wyboru.
Dziękuję Wam za wskazówkę.
Córka moja mi właśnie powiada
ła, że u Klimka wszyscy kupują,
ale ja chciałem się też sam prze
konać.
O tak, to prawda. Klimek ka
żdemu sprzeda, kto tylko przyj
dzie do jego składu. On ma duży
interes, bo sprzedaje dobry to
war. Wszyscy nowożeńcy u niego
kupują bo otrzymują rzetelny to
war za tanie pieniądze. W takim
razie ja też tam pójódę, bo po co
chocizić do obcych, jeżeli można
kupić u swego tak samo dobrze i
nawet lepiej.
Masz racyę przyjacielu! Jeżeli
my chcemy podnieść nasze zna
czenie w świecie handlowym, to |
musimy koniecznie kupować u
Polaków. Po drugie, patrz jak j
Klimek Noble ulicę ozdobił swo
im pięknym składem. Człowiek
jest dumny z takiego sztoru.
Dlatego też na każdym kroku go
popieram i znajomym go pole
cam.
-o
DZIEWCZĘTA PO Iszej KO
MUNII ŚW.
z parafii św. Stanisława K., któ
re mają zamiar wstąpić do Bra
ctwa Różańcowego,' lub do Ma
cierzy Polskiej, niech się zbiorą
jutro o godzinie iotej przed połu
dniem do hali szkolnej pn. 2/
Ks. J. Ziemba C. R(J I
ZAWIADOMIENIE.
Niniejszem podajemy do wia
domości wszystkim którzy zaku
pili bilety na Piknik urządzony
staraniem Tow. Polek Matki Bo
skiej Częstochowskiej Nr. 53
Zjedn. Pol. Rzym. Kat. z para
fii św. Stanisława Kostki, który
ma się odbyć w niedzielę, 23 lip
ca został odłożony na Niedzielę,
dnia 2ogo sierpnia. Bilety z dnia
23go lipca będą, ważne w niedzie
lę 20 sierpnia. Komitet zarazem
zaprasza wszystkich Rodaków z
przyległych parafii a mianowicie
ze Stanisławowa. Czysty dochód
przeznaczony na budowę nowej
hali przy parafii św. Stanisława.
221. Komitet
$32 DO EUROPY, $35 Z EU
ROPY.
NAJTAŃSZE I NA NAJ
LEPSZE LINIE SZYFKARTY
W AGENCYI BANKOWEJ:
S. K. POKLEWSKI, 666 MIL
WAUKEE AVE.
o
JEŻELI POTRZEBUJECIE
PIENIĘDZY
na spłacenie Morgedziu, lub na
budowę, zgłoście się do nas.
Jan A. Przybysz & Co.
22 1. 814 Milwaukee ave.
— r\
CEBULĘ JUŻ ZACZĘTO
ZBIERAĆ
na farmie A. L. Jones and Co.
Jest tam dość pracy dla wszyst
kich, dobra zapłata, wypłata co
wieczór. Pracować zaczynamy o
godzinie 7mej rano. Ażeby zaje
chać na farmę trzeba wziąść El
ston ave. tramwaj i zejść na Ked
zie ave. Jest to dobra sposobność
dla chłopców i dziewcząt do za
robienia trochę pieniędzy pod
czas wakacyi.
o
KTO SIĘ CHCE DOBRZE ZA
BAWIĆ
n'ech idzie na Piknik urządzony
przez Polski Lokal 44 Amal
gamated Wood Workers w nie
dzielę, 23go lipca, w wielkim o
grodzie Nagels, dawniej Pregle
ta, a z pewnością zabawi się do
brze i przytem ma sposobność
wygrać coś wartościowego w krę
gielni, a więc kto sympatyzuje z
polskiemi Unionistami, proszony
jest na ten Piknik. Dojechać mo
żna karami Elston ave. do 40tej
ave. a tą do Ogrodu. Kto tam
przyjdzie, to nie pożałuje, bo Pol
scy Unioniści są warci poparcia.
Do widzenia na Pikniku.
KUPUJCIE LOTY W NORTH
CHICAGO, w parafii ks. Jędrzej
ka. Loty po $180, na miesięczne
spłaty. 4 loty i dwa domki za
$1250.
Jan A. Przybysz & Co.
22 1. 814 Milwaukee ave.
1000 do 1008 MILWAUKEE AVE.
5pecyalne Taniości
wyłażone nn sprzedaż przez cały dzieli vr
PONIEDZIAŁEK.
29e Męzka n<I/.ie£ spolnla lóc — Piękne
Jersey prążkowane koszule ł kalesony
— ecru i siwe — kalesony eą i P
dubeltowe w siedzeniu — wszyst- I O
kia numer*— w Poniedziałek.... ' WV
15c Damskie koszule po 6c — Damskie
prążkowane koszule — jedwabiem O
obszyte — wazystki-* nuraera — war- h fj
te epełna 15c — w Poniedziałek....
—po....
50 centowe Czarne Satynowe koszule 30e.
— Mcizkie satynowe kosznle —trwałego
czarn»-2o koloru—dobrze szyte— Q f|ft
ws/yetkie nuruera — 50c Jljfj
gatunku —po www
Damskie białe bhtystowe
fartuchy — 25c gatunku
15c Dzirc'ęce pończochy (5!4c —Extra ftru
bn bawołnicowe pończochy dla chłopców
1 dziewcząt — dubeltowo w kola- p 1.
nach — warte 15c para — w n -4-1!
Poniedziałek para po W4M
2óc i 3'io llattstone czapecki lOc—Duży
zapas piąknych batystowych czapeczek —
haftowane r. i zakładkami —
warte 23c i Jł3c —
wybór
60c Mnślinowe koszule 29c — Damskie
muślinowe nocne kos/.ule — obrQ- A Q _
bione 1 z zakładkami —wart® yjjlj
spełaaóO; — na aprzedaź po..
25c Gatunku przykryria do gor
setów — małe numera —
Po
lOc
6c
Materye "Wielkie zakupno na pół wełnianych
« , . materyi n;i suknie, w gładkich koło
na OUkme rach i ozdobne wyszywane, materye
Specyalnie! na sul:n^e któro sprzedawane są zwy
J ' czajnie po 2óc yd.; kilkanaście 6et ka
wałków wyłożymy na sprzedaż w Poniedziałek yd. po
Zapns okapowych eoraotów—war- i
te aż do 50c — wybór ze wezyet- I nR
kich w Poniedziałek
Domestics.
Bstysty w prążki i fieury — śliczno n ~
wzory — wai te 7c yard — po *ru
8c Gatunku bielony muślin— Cp
vard w u
łCujlepszego gatunku gingham na fartu
chy. każdego rodzaju kratki A^n
—yard .... *Y 2u
U "elona materi a na roczniki, war* n 3^-n
ta (Jc, w 1'ojiied'iałek yard po.... u'4u
Ttirecko-czerwone "brusv, frędzlo- ą q«
wanf, 2 yardy dlueia— 7."c wartości^łOll
40 Cali ezerokie indyjskie płótno—
12^ic gatunku — w Poniedziałek jd.. / U
Drobiazgi.
Kinga 2'0 yardów* ezpulki nici, w kolo
rze czarnym i białym, na Ponie- i -
d/ialek szpulka po I u
Najlepsze co gatunku jedwab do haftowa
nia, wezystkich kolorów, 6 mot- I fln
ków y.n < • • I Uu
Sznurki do trzewików, czarne i bru- i p
nufne (Un), 2 pary za I u
4C0 Szpilek dla krawczek, n »
papierek Zu
ICO Tuzinów niemowlęcych pięknych ba
welnicowych pońc/.ocłi — głaanie 1 |" ^
koronkowe efekta — warto 15c J) [j
p*ra — wybór "
Taniości z naszego
basement.u.
Estra grube bla6zsnne kotły do prania —
wielkości nr. 7—50c {ratunku— | QA
dopóki 200 starczą —w Ponie- I Tl |J
działek 1 vu
Stołowe szklanki do wody,z czystego
wydmuchanego ezkła, estra sp«cy«
aiiiie — sztuka po
Galwanizowane bajle ("wąski")
do pranii — Wic ga.unku —
w Poniedziałek
Wyżymaczki do urania — z drewnianą o
prawą, całkiem gumowe wał-/T» t A O
ki. regulujące śr ibki i kulki, Tk I J rk
$2.50 gat., na sprzed. wPondz.**' 1 mtmV
82.93 Wózki dla d/ieci (Go Carts)- sta
lowe sprążyny i koła, która ią^ i nn
takżeobciągnięte gumą— Tk I hj
specyalnie po ' 1
100 Tuzinów kamiennych iłolków owoco
wycb — wyłożone bądą na
sitrzsdnA w Poniedziałek
po '
?lc
39c
3c
Wyprzgtajgca sprzedaż wszystkich towarów
ft .1^- Za yard ehaker flanell w kratki, war
U'4U tejlOc.
51^n Za y3r(l perkalu na suknie, dubeltowo
^2 u szerokiego, wartego 12!4c.
Cl^n Za yard dobrego batystu na suknio
U 2u lub na bluzki, wartego 15c.
AL. Za yard dobrej kartuny na suknie,
O 2 u wseystkie kolory, wartej 6c.
7^n Za yard dobrej lnianej materyi na
/ 2u fartuchy, wartej 12(4c.
Cl OK ^ft dobre watowane deki na łóżka
O i *L U —z białej waty, warte $1.08.
I rtft z a yard dobrej wsypki, w czerwono
I JmU paski, wartej Zic.
Ql^n Za yard najlepszego perkalu na po
O 2U ściel, wartego Oc.
n c n Za funt dobrego białego pierza z pu
*TU u chem, wartego 65c.
Qn Za naczynia do kawy lub do keroayny,
0 U warte lUc.
• n Za tuzin tkiadanych
1 U szpilek.
In Za duży papier
I u szpilek.
U. MISHKOWeKY, 688 NOBLEUŁ,
=ZŚ
<
£
o
</)
pa=rx*
QU
</)
II
O
UJ
N,
&
a
•N
<
Q
OJ
N
a
t/)
Róg Milwaukee Avenue i Carpenter Ulicy.
Sliład Departamentowy Dla Ludu
zostały porobione w każdym departamencie naszego składu, na wszystkich małych zapa
sach niekompletnych asortmentach, pozostałych wielkościach, zmniejszonych ilościach
i t. p., które nie chcemy wziąć w rachubę przy spisaniu inwentarza. Łatwiej jest dla
-i a anieli mierzyć towary. Nie {będziemy zwracać żadnej
mv y
nas rachować pieniądze aniżeli mierzyć towary. J>
na koszt towarów w ten Poniedziałek, 24go Lipca.
uwagi
5c
Najlepszy mielony cukier, funt po • ••• uo
Nasza 18c wyborna Santos kawa, funt po . 13c
Am ber, German Mottled, Armoura i Chicago Family mydło, 7 kawałków za 25c
Queen oliwki, w wielkiej ilości, kwarta po 20c
Chłopięce Brownie Overalls, zrobione z grubej modrej denim materyi, po |gc
Cielęcina albo jagnięcina na potrawkę, funt po •.... 4^C
"Wyborny Round Steak, funt po 8^C
Damskie perkalowe repry, wszystkie numera, tylko po 5gc
Damskie bawełnicowe pończochy, trwałego czarnego koloru, lOc gatunku, para.... 5c
Niemowlęce czarne lub kolorowe bawełnicowe pończoszki, para 3c
Damskie 19c prążkowane spodnie koszule tylko po I2^C
(Resztki wstążek, warte aż do 7c, yard po 2c
Dziecięce chusteczki, z ładną bortą, warte 5c, w Poniedziałek 8 za 5c
i Ozdobione karty pocztowe jako upominki (souvenirs), sprzedawane po 5c, sztuka... . 2$c
Pierwszorzędna indigo niebieska albo srebrno-siwa kartuna, yard po 3$c
Amoskeag gingham na fartuchy, w kratki, 7c gatunku, yard po .4^c
30 Cali szeroki niebielony muślin, dobrego gatunku, yard po 3^c
Resztki pięknego kambrykowego muślinu, w długościach od 1 do 4 yd., yd. tylko po 52 C
gmmmmmmmmmammmmm
CO-OP || Zamykamy w Poniedziałki o godz. 6tej wieczorem.
CO-OP
"O
70
N
rn
o
>
N
"U
PO
N
rn
a
u
C/i
2
55
o
*
>
I-i/Aicnnm wmwnww,...
_ ")«h0<ul •
' ' - " * -v- i,i - ■. ^TTIWftff imri TM i m*K*.
^ - r A. .y -v

xml | txt