OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 27, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-07-27/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

• KOSCI6Ł WEWNĄTRZ WYKOŚ
* CZONY.
Kościół św. Jana Kantego bardzo
-wiele zyskał na tem, że ulice Carpen
ter i Front zostały .wyłożone asfaltem,
lecz z czego innego mają powód być
dumnymi obecnie Kantowiacy, gdyz *
■wnętrza ich domu Bożego zostały
sunięte resztki rusztowania i wcz0^
cala świątynia wyłoniła się po
pierwszy w pełnym blasku swej oka,
*a^jarz dekorator p. Jan Czajkow
ski dokonał dzieła, nad którem stra
wił kilka miesięcy czasu, które wsz
że przysporzyło mu stew y z o
artysty. Pan Czajkowski uzupełni
swvm pendzlem myśl architekta
nadał kościołowi charakter piękna,
godnego podziwu znawców. Prezbyte
Jte w mroku, który nie prze
szkadza zachwycać się szczegółami
wspaniałego, wielkiego ołtarza. Łuki
sklepienia imponują dekoracyą, u y
datniającą wielkość nawy kościelnej
i jej poszczególne części, ściany g
wne przedstawiają harmonijną roz
maitość barw jasnych,lecz nie jasio
wych, od których odbijają należycie
dwa okazałe chóry i dwie boczne ga
lerya Kolumny, gzemsy, okna i ich
oprawa uzupełniają swem wykończe
niem piękną całość, stanowiącą odtąd
wnętrze kościoła św. Jana Kantego.
"W zastępstwie nieobecnego probo
szcza, Wiel. Ojca Stanisława Rogal
skiego, który jak wiadomo bawi obe
cnie w Rzymie, przejął onegdaj od p.
Czajkowskiego wykończony już ko
ściół Wiel. Ojciec Szczypta. Wczoraj
iwszyscy Kantowiacy mieli spo
sobność podziwiać swój kościół z <>
kazyi przypadającego wczoraj właśnie
odpustu, w dniu świętej Anny, a ra
dość ich była niewątpliwie tem wię
ksza z tego względu, że dzięki swej
ofiarności zebrali już fundusz na wy
nagrodzenie malarza za jego trud kii
komiesięczny. Koszt wykończenia
rwnętrza świątyni wynosi około $7,000,
z której to sumy przypada na różne
manipulacye z rusztowaniami blizko
tvsiąc dolarów. Cześć Kantowiakom
za ich ofiarność, dzięki której docze
kali prawdziwego upiększenia swego
domu Bożega
o
„Dziewczęta Po Iszej Komunii
świętej
S parafii św. Stanisława Kostki
należące do nowozałożonego Od- I
sdziału śKv. Agnieszki, Kr. 20 Ma
cierzy Polskiej, jakoteż i te które
chcą się zapisać do tego towarzy
stwa dziewcząt, mają się zebrać
jutro wieczorem, o godzinie 7*3°>
iw Piątek, dnia 28go Lipca, ^ w
głównej hali Macierzy Polskiej,
pn. 141 — 143 W- Division «!•
Na tem posiedzeniu wybrany bę
dzie zarząd i ustanowiony dzień
i miejsce regularnych posiedzeń.
Z siostrzeńskiem pozdrowieniem
Anieszka Nering, »■
J Anna Jóźwiakowska,
x Wiktorya Menkicka.
' Komitet.
KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE
— żonobójca Johann Hoch skończy
Jutro na szubienicy, jeżeli gubernator
Deneen nie wstrzyma w ostatniej
chwili egzekucyi.
— Henryka Duszyńskiego skazano
na 6 miesięcy rozmyślań w więzieniu,
za pobicie nieunionisty podczas straj
ku woźniców.
— Detektywi ostrzegli dra. Byrnes,
że wieczorem nie powinien nosić bry
lantów. "W kwadrans później napadu
na Byrnesa rabusie na rogu Loomis i
Van Buren str.
— Jan Dorynianowicz przezwał się
Johannem Miller. 12 lutego wymordo
wał całą. rodzinę, złożoną, z trzech o
sób i targnął się na własne życie. Tłó
maczy się przed sądemm, że jest luna
tykiem i nie wiedział, co czyni pod
czas snu.
— Pani Ida Lindley powierzyła ad
wokatowi George'owi N. Lyman
$2,500, a ten haniebnie ją oszukał.
— Policya zwiedzała wczoraj różne
kluby i aresztowała 30 osób, grają
cych w pokra.
— 28 letni L. Derbitt został wczo
raj na rogu ulic Fisk i 22giej napa
dnięty przez dwóch wmężczyzn, któ
rzy go pokłuli nożami. Derbitt szedł
do pracy i nie wie, czego właściwie od
niego chciano.
— Szarlatan R F. Hanson rozsełał
listy, wmawiające w adresatów, że
ciężko chorują i że tylko on może ich
wyleczyć. Aresztowano go pod zarzu
tem nadużywania poczty.
— Przed domem pn. 1516 Milwau
kee ave. umarł nagle kelner George
Christ
— Goście z hotelu Mc Coy, na ro
gu ulic Clark i Van Buren str., uska
rżają się, że w nocy okradają ich zło
dzieje.
— Krzysztof Podolski porzucił żonę
Julię
— Policyant aresztował George'a
Wille z pn. 418 Lakę str., który gonił
złodzieja, spotkanego w domu. Dzięki
interwencyi policyi, złodziej uciekł.
o
DOBRE MIEJSCE
<fo Kupowania złotych obrączek
ślubnych, zegarków, zegarów itd.
jest Pn» 675 Milwaukee ave. —
i Kracker i Kosiński. _ . X
!W*eł-we..- .ni -Tli .nr
Złodziejka ukarana.
Przed tyogdniem skazano mło
dą Rozalię Bryńską na zapłacenie
$2 kary za kradzież w sklepach.
iWyłożyła za nią pieniądze przy
jaciółka. Rozalia zaczęła na no
wo oddawać się złodziejskiemu
rzemiosłu i schwytano ją przy
; sprzedaży brylantowych pier
ścionków, za które chciała wziąść
$150, pomimo że były warte
$1,000. Sędzia Barnes posłał Ro
zalię na pół roku do Bridewell.
Kiedy elegancko ubrana dziew
czyna usłyszała wyrok, zaniosła
się od płaczu i zawołała głośno:
"O matko! biedna moja matko!
Co powiesz, dowiedziawszy się,
'że twoja córka wyrosła na zło
dziejkę!" Żal po niewczasie.
Wściekły pies,
Po ulicach w So. Chicago włó
czy się duży pies z rasy bernar
dynów, który widocznie wściekł
się. Przed domem pn. 8614 Sher
man ave. rzucił się na 9 letnią
Edith Heck i pokąsał ją tak stra
sznie, że -dziecku grozi niebezpie
czeństwo utraty życia. Pogryzł
nadto mnóstwo psów, zastępują
1 cych mu drogę. Policya w So.
Chicago zdwoiła swą działal
ność. Goni za wściekłym psem i
za wszystkimi kudłami, biegają
cymi bez kagańca na pysku. O
trzymała rozkaz zastrzelenia ka
żdego psa podejrzanego.
o
UPAŁ JEST RZECZĄ ZDRO
WĄ.
'Od kilkunastu dni wszyscy na
rzekają na upały, wszyscy, prócz
hygienisty. Człowiek, znający
hygienę, wie, że lato jest najzdro
wszą porą roku, że w lecie jest
najmniejszą śtmiertelność, naj
mniej chorób, że ciężkie, długo
trwałe słabości, jak suchoty, za
trzymują swój bieg fatalny, że
właśnie w czasie wielkich upałów
powstaje silniejsza wymiana ma
teryi w organizmie ludzkiem,
tak iż krew dopływa daleko obfi
ciej do różnych zakątków orga
nizmu, gdzie w czasie chłodnych
dni wiosennych lub podczas letar
gu zimowego powstawały składy
różnych zarodków szkodliwych.
Lato jest właśnie czasem spokoj
nej, a zarazem wydatnej pracy
organizmu; są to dnie wielkiego
porządkowania w tkankach i ko
mórkach ustrojui naszego.
A choroby letnie? Girączki ga
stryczne, katary kiszek, cholery,
na, tyfus? Bajki! Choroby letnie
nie egzystują, te które uchodzą
za takie, są tylko konsekwencyą
niedostatecznej hygieny, braku u
wagi, przez co organizm ludzki
nie dość jest zabezpieczony przed
zjawiskami zewnętrznemi jak sil
niejsza fermentacya, prędsze gni
cie, które także zależą od pod
wyższenia się temperatury, nie są
jednak specyalnie szkodliwe lub
| groźne dla organizmu ludzkiego.
Uważajcie na dobroć mięsa i
owoców, które jecie, a unikniecie
katarów żołądka i kiszek; niech
matki uważają jakie mleko do-,
stają dzieci, a unikną one biegun
ki, dyfterytu itp. a kto uważa na
dobroć tej wody, którą pije, ten
uniknie tego, żeby zadawniony
katar żołądka, powstający zaw
sze z nadużyć dyetetycznych,
przemienił się odrazu w tyfus
brzuszny. Imieniem hygieny z
radością witać powinniśmy upał,
| rozszerzający pory i komórki,
i Jest wprawdzie podczas upałów
pewne niebezpieczeństwo: udar
słoneczny. Ale jest to niebezpie
czeństwo bardzo małe dla tego,
kto zachowuje niektóre, bardzo
proste reguły hygieny. W strefie
umiarkowanej upał nie dochodzi
nigdy do ostatecznych granic,
przytem nasz organizm posiada
cudownie urządzony mechanizm
regulujący stosunek wewnętrzne
go i zewnętrznego ciepła w ca
łym szeregu ffcżnych organów,
tak, że wypadki udaru słoneczne
go u nas są winą nie upału, lecz
naszego braku ostrożności. Poza
niebezpieczeństwem udaru jest
nieprzyjemnem i ciągłe osłabie
nie, wrażenie, jakby mięśnie stra
ciły elastyczność. Nie powinni
śmy się jednak skarżyć na to. To
osłabienie, to wrażenie bezsilno
ści, zwyciężające naszą wolę, jest
częścią tego mechanizmu regula
cyjnego, o którym przed chwilą
wspomniałem.
Trzeba bowiem wiedzieć, że
L ~ .
większa część ciepła w naszem
ciele powstaje w skutek procesu
kurczenia się mięśni. Oto kiedy
w upał muskuły tracą swą elasty
czność, a ich włókna przestają się
skurczać, to dzieje się to dlatego,
r«by nie wytwarzały nowego cie
pła w chwili, kiedy organizm
walczy z nadmiarem ciepła zew
nętrznego. Stąd też uczucie osła
bienia nie oznacza utraty sił, tyl
ko jest subjektywnem odczuciem
owego regulacyjnego procesu fi
zyologicznego, doprawdy opatrz
nościowego.
Główne reguły hygieniczne na
czas upału same się nasuwają na
szemu umysłowi w tern, cośmy
wyżej powiedzieli. Szanujmy ten
stan osłabienia mięśniowego. Nie
powiększajmy przez wytwarzanie
ciepła wewnętrznego trudności
dla organizmu w pracy, jaką on
wykonywa dla zabezpieczenia
siebie od ciepła zewnętrznego.
Innemi słowy zredukujmy do mi
nimum pracę naszych mięśni. Nie
obawiajmy się zarzutu lenistwa,
a gdy koniecznie musimy się ru
szać, to o ile możnoślci używaj
my powozów i tramwajów. Trze
ba zawsze pamiętać, że powodem'
udaru słonecznego dziewięćdzie
siąt razy na sto jest nadużycie
siły muszkułów przez organizm,
będący już w stanie zanadto sil
nego^rozgrzania się.
Przekonać się o tem można z
opisu wszystkich wypadków u
daru, dotknięci nim są zwykle
ludzie pracujący w polu, żołnie
i rze w czasie ćwiczeń, maszyniści,
pracujący przy rozpalonych ma
szynach. Ci wszyscy, którzy pra
cują w lokalach ze złą wentyla
cyą, są bardziej narażeni na udar
słoneczny, ponieważ organizm
ich nie może się pozbyć nadmia
ru wewnętrznego ciepła przez ob
fite pocenie się. U takich ludzi W
pewnym momencie, wskutek bra
ku wentylacyi ustaje ulatnianie
się potu na ciele, a równocześnie
z tem ustaje tworzenie^się nowe
go potu, a więc tworzenie się te
| go czynnika, który jest najlep
| szym regulatorem w bilansie cie
plikowym naszego organizmu.
Natomiast w normalnych wa
runkach zmniejszanie się wewnę
trznego ciepła nagromadzonego w
organizmie następuje przez poce
nie się. Niektórzy obawiają się
pić dużo podczas upałów, utrzy
mując, że przez to oczywiście po
większają wytwarzanie się potu.
Owóż złem jest pić zadużo naraz
i pić napoje bardzo zimne, ale gor
szem jeszcze jest pić bardzo maiu
w upały, albowiem pocenie się
jestto środek regulujący ciepłotę
| organizmu, dany nam przez samą
naturę. 'Zwykłym sposobem re
gulowania ciepła w naszym orga
nizmie jest praca mięśni; skoro
jednak z powodów wyłuszczo
nych powyżej mamy unikać pracy
mięśniowej, to nie mamy innego
środka do wytworzenia potu, jak
tylko przez powiększenie ilości
wprowadzanego do organizmu
płynu. Nie doradzam jednak wca
le pić zanadto dużo i do tego na
pojów zimnych, albo jeść masa
mi lodów. Oziębienie, jakie stąd
płynie, jest właściwie bardzo
niewielkiem i nadto tylko chwilo
wem. Następuje bowiem reakcya
w żołądku, do którego wprowa
dziliśmy lody i po chwilowem o
ziębieniu jego ścian, powstaje w
nim raptowny do nich przypływ
krwi. Ten raptowny przypływ
krwi wywołuje perturbacye w
trawieniu, a równocześnie pocią
' ga za sobą odciągnięcie krwi od
skóry i wskutek tego wstrzyma
nie procesu pocenia się, który,
jak już powiedziałem wyżej, jest
jedynym regulatorem ciepła w
organizmie.
Streszczając się więc powta
rzam: nie narzekać na upały, po
nieważ pożytek, jaki one organiz
mowi przynoszą przez oczyszcze
nie go z wszczelkich nagroma
dzonych w zakątkach produktów
życia jest nadzwyczaj cenny i
realny. Natómiast szkody, ja
k i e mają organizmowi
wyrządzać, są wyimaginowane.
Bylebyśmy tylko trzymali się
przepisów hygieny, a więc nie
przeszkadzali organizmowi w je
go pracy nad regulowaniem cie
pła zapomocą potu przez nad
mierną pracę fizyczną, lub przez
nadmierne oziębianie żołądka.
IV. tt. i
Milwaukee Avenue i Paulina Ulica.
Koronki i Chusteczki
ic
za yard torchon
koronki albo na
poszewki do podu
szek — dopóki 250
kawałków et ar
czy.
2C
sztuka za damskie
białe i z kolorową
bortą obrębione
chusteczki — 6c ga
tunku.
Wyprząt. Odzieży Spodniej
I9c
za damską piąkną
prążkowaną odzież
spodnia, koszule i
parasolikowe maj
tki, warte regular
nie 35c.
38C
za wybór z pozos.
zapasów mązkiej
odzieży spodniej —
{jładkft albo koloro
wa— warta aż do
75 centów.
Pończochy i Skarpetki
4* 1 1 1 1 — i
5o
za para damskich
czarnych bawelnl
cowych pończoch
bez szwu— warte
regularnie 10 cen
tów.
6c
za pacą mązkich
brnnattnch i nieb.
pięknych miesza
nych skarpetek bez
szwu—warte regu
larnie lOc.
Kawa—2 Taniości
I2C
za funt wy
bornej San
tos kawy.
I8c
za funt Javai
Mocha kawy,
3 ft. za 50c.
Przykrycia— Adamaszek
!9c
za yard > 58
cali ezero
kie^o bielo
nego UDlj
nogo ada
maszku 6t0
łOWOgO —
warty 35c.
590
sr.tuka za
gładkie
przykrycia
□ a łóżka —
dużej wiel
kości — ła
dne wzory,
regularna
cena $1-00.
98
sztuka za
frądzlowa
ne przykry
cia na łóżka
— polnej
wielkości—
trochązbru
dzone, war
te regular
nie $1.50
Kantor Drobiazgów
50
za damskie bia
łe haftowane
pralne paski—z
pozłacaną aprzą.
czką
Jo
za § kawałki
chińskiego wo
sku doprasowa
nia—z drewnia
nerai rączkami.
GROSERYE.
Najlepsza Sal soda—w Piątek ft. po
W lc ^
Wyb. dnży Penrl jęczm. vr Piątek po
2c
Zu Zn Ginger Snaps—Piątek pacz.
3c
Wieboldta nnjl. Fnm.mydło kawałek.
4C "©a
Najlepszy mielonony cnkfer — ft. po
5c
Sally Gibs. mąka na plac.—lOc p. za
6c
lOcPusz. zgesz. śmiet.(f,ond.crm.)za
7c
10c Paszka K. G. prósz, do piecz, za
8c
Najlepszy zielony groch—3 fanty za
9c ^
Graham, pat. i czeska żyt. mąka, 4 ft.
W I0c
Najlep. krajane mydło — z łoju—4 ft.
lic -^8
Wyborny łamany hend ryż —8 ft. za
I2c
Najlepsza mączka do prania—5ft. za
m° I3c
Najlepsza kasza owsiana — 5 ft. za
i®- I4c ~®a
Najl. miel. żółta kasza feuliur., 8 ft.
tar- isc ~©#
Gorżkie Wino po 52c kirurta.
TOMK GOUŻKIEGO W INA - Slaviah Crown
— Pepsin medycznie spreparowany i żelazo—
pokrzepia nerwy, orzeźwia eyntemPA
i czyści krew — regularna cena 66c — JJ X R
pełuu kwartowa butelka za wfcw
Wielkie Wyprsatnięcie Dobrej
Tabaki do Zużywania
Polska albo rosyjaka tabaka do /.atj- n
naoia, regularna cena 30c, funt po £.
Pierwszorzędna tabaka do zatjnania,
Szwedzka Rapee,
Stockholm,
Gotebrag,
Maccaboy,
Blandniag,
Pralne Materye
lc
za yd. letnie] pral
nej materyi, pozo
stałe zapasy, także
Sladkie batysty i
untlnps — dopóki
2000 yard. atarczy.
59C
sitaka za $1.00 1
8125 haftowane
bluzkowe wzory —
eztra piękna Id*
dla li non mate
rya.
Mater. na Suknie—Resztki
39c
za yard CSc śmie
tankowej kamloto
wej brilliantyny —
importowane ma
terye — 38 cali sze
rokie.
25C
za yard resztek
50c, 75c i $1.00
materyi na su
knie — na Piątek
tylko.
39c
za parę niemowlę
cych brunatnych
(t a n) sznurowa
nych trzewików —
numera od 2 do 6—
warte apeina 59c.
850
za parę dziecięcych
patentowan. sznu
rowanych trzewi
ków — odmienny
wierzch, nr. do
11— warte $1.3b.
Bluzki—Niemów. Czapeczki
480
za wybór z pozo
stałych zapasów
damskich baty
stowych bluzek —
warte *2 do $1.60.
I0C
za wybór z pozo
stałych zapasów
niemów, batysto
wych 1 jedwab, cza
peczek, warte aż do
BOc, trochę zbrudz.
Granitowe Naczynia
3c
sztuka za
kubki do
picia z
gra nito
wego że
laza.
I5c I 27c
sztuka za
3 kwarto
we przy
kryte pej
le z gra
nitowego
żelaza.
sztuka za
0 kwarto
we ber
lińskie ko
clołki z
gr a n i to
wego że
laza.
Kantor Drobiazgów
3o
za kartkę z 2
tuzinami pięk
nych białych
perłowych guzików
60
za 4 8 2 p u 1 k 1
Brooka na j lep.
nici do maszyn,
X'^0 yardów* sepul
NA PAMIĄTKĘ "NAJSZCZĘŚLIWSZEGO ON1A W ŻYCIU,"
PRZEŚLICZNY UPOMINEK DUA DZIEWCZĄT
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERW8ZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.
Książka, która na c&te życie stanowić bidzie klejnot drogi, z której serca
dziewicy, serce kobiety, źaozorpnąó może niejedną podeohę iósłodę, a nmysł
niejedną nankę, f*"
f Królowa ^
NIEBIOS
CZYLI
Legendy o Matce Boskiej
Na Ziemi—W Niebie—i—Z-Nieba,
spisane przea poetą I powieści o-pl
bsltz* M. Gawalewloza i oedo
bloaa 30 śllczneml Ilu
słracyaml artysty ma
larra, Piotra
StachJowicea.
Książka to większego formatu, 9$x6£ cali, pięknie oprawiona; złocone
brzegi. Druk wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze.
37 przecudnych legend o życiu, chwale i łaskach Najświetszei Pa
nienki, Dziewic Królowej, stanowią treśó tego wspaniałego dzieła, Niezró
wnanego jako Dąr Pamiątkowy.
CENA $3.75. =J
NABYÓ MOŻNA W ADMINISTKACYI
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 141—143 W. Dlvision St., CHICAGO.
K. B. CZARNECKI,
ADWOKAT
Fokojo 1210—12—14, Schiller Balldlaf,
100 Randolph StM Chicago.
— ..j Central 6341,
T»l«oay.^ Automatic5202.
Mieukaale: 009 H< ASBŁIXD ATI
f Dr. Tekla M. Maturzyńska,
Pleffsza Polska DENTYSTKA v Clucagc#
Milwaukee r6g Ashland im.
CONTINENTAL BŁDG.
i foliPMŁ atą |»iD«1rn#J Pofekfej Pobllcaneścl.
l ki* »ne« wykoimji podług aftłaowtMgo «y»U*ml jt**
o4 • rano 4* t mUntnm.
WjiaDZIEtĄU «oUtav +4 »•

xml | txt