OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 17, 1905, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-08-17/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

SZOWINIZM LITEWSKI.
Z szeregu kwestyi, które w ęw
statnim czasie prasa polska pod
zaborem rosyjskim omawia, za
sługuje na szczególną uwagę
kwestya stosunku Litwy do Pol
ski; pocieszającym objawem dy«
skusyi podjętej w tej sprawie jest
stanowisko, jakie w niej zajmuje
poważniejsza prasa warszawska,
która nie stoi na stanowisku
wstrętnego każdemu szowinizmu
narodowościowego, lecz kwestyę
stawia jasno i trzeźwo, przyzna
jąc Litwinom prawo do rozwoju
języka i literatury litewskiej i pie
lęgnowania własnej narodowości.
Niemniej jednakowoż ważnem
dla nas jest stanowisko, jakie w
tej kwestyi zajmie prasa rosyjska,
z którą w czasie obecnym należy
się liczyć tern bardziej, że jest o
na istotnie wyrazem opinii publi
cznej w Rosyi.
W mniemaniu nowych przed
stawicieli nacyonalizmii litew
skiego typ historyczny "gente
Lithuanus, natione Polonus" —
przedstawia się obecnie niemożli
wym; nie należy, powiadają oni,
nazywać się dziś szlachcicejn li
tewskim i mówić równocześnie o
swem poczuciu narodowem pol
skiem. Jedno z dwojga: albo
współczesna szlachta na Litwie
Polakami i w takim razie nie ma
prawa zaliczać siebie do przed
stawicieli Litwy, albo Litwinami
a w takim wypadku powinna zer
wać węzły kulturalno - narodowe
z Polską i stać się szlachtą litew
ską. Tak przedstawia kwestyę w
broszurze "Głos" Litwin młode
mu pokoleniu magnatów polskich
•i szlachty na Litwie, Autor bro
szury, która wyszła już w roku
1903 w Tylży na Litwie pruskiej,
zaznacza, że współczesne pokole
nie starsze nie zmieni swej naro
dowości, atoli sądzi, źe pokolenie
młodsze może stać sie nie polską,
lecz litewską arystokracyą, nau
czyć się mówić po litewsku i czuć
razem z ludem litewskim, tylko
w takim razie naród litewski uzna
ich za przedstawicieli istotnych
Litwy.
Stanowisko identyczne zajmuje
wychodzący świeżo w Wilnie w
języku litewskim "Vilniaus Zi
nies" i jemu to odpowiada w spo
sób umiarkowany publicysta pol
ski p. St. Kozłowski w artykule
"Litwomani", że żądanie takie i
uroszczenia były dla polskich u
szu niezrozumiałemi, później słu
chano ich z zadziwieniem nie
przyjemnem, a obecnie rozważa
my je chłodno i trzeźwo "sine ira
et studio". Społeczeństwo polskie
powinno według- słów Kozłow
skiego mieć o ruchu tym pojęcie
jasne, i zadanie informatora po
winna przejąć miejscowa iuteli
gencya polska.
Stanowisko, jakie w tej mierze
zajmuje publicystyka litewska,
jest stanowiskiem szowinistów
narodowych, którzy, jak się zda
je, zdobyli na Litwie prasę litew
ską ; takie pojęcia prowodyrów li
tewskich, którzy domagają się
jawnie, aby inteligencya polska
sprzeniewierzyła się swoim idea
łom- narodowym, świadczą nieste
ty o ich nie wysokim politycznym
poziomie moralnym, instynktach
hakatystycznyęh i szowinistycz
nych, od-których ze słusznym i
zrozumiałym wstrętem odwraca
my się jako od objawów zaniku i
dealizmu i tego, co stanowi praw
dziwą cywilizacyj i postęp w zro
zumieniu ludzkiem. Naszem zda
niem Jnteligencya polska na Li
twie powinna ściśle odłąęzać gro
no szowinistów litewskich od na
rodu litewskiego, z którym toczy
ły nas tylowiekowe węzły, a arty
kułów prasy, znajdującej się
przypadkowo w rękach jednostek
nie utożsamiać z ogółem i naro
dem litewskim. Mając to na uwa
dze należałoby nic kierować się
wyłącznie tem w naszej akcyi wo
bec Litwinów, co pisze ten lub
ów publicysta wszechlitewski nie
dający żadnej gwarancyi, jakiej :
słuiy sprawie, kc^ teformować t
się najdokładniej p tem, co czuje |
Jk Z ~" ' ■ ''
i myśli zdrowy ogół społeczeń
stwa litewskiego,
——o
Bogactwo W, Ks. Poznańskiego.
Zwyczajem dorocznym wszy
stkie instytucye finansowe, ope
rujące w W. Ks. Poznańskiem,
wydały sprawozdania z działal
ności swojej w r. 1904. Suche
to na pozór cyfry, a jednak tak
wymowne, że prasa niemiecka,
która dawno przestała już wy
śmiewać "polnishe Wirthschaft"
i wyrdwiwać "nieprodukcyjność
słowiańską", z trwogą je przyta
cza i komentuje, upatrując w o
gromnym rozwoju ekonomicz
nym u ludności polskiej najpo
ważniejsze dla handlu i przemy
słu niemieckiego niebezpieczeń
stwo..
I rzeczywiście, na punkcie u
miejętnoślci zrzeszania doprowa
dzili Poznańczycy do rezultatów
wprost znakomitych. Ani je
dno stowarzyszenie finansowe nie
wykazuje strat, nigdzie niema
cofania się i nigdzie takiego sta
nu interesów, ażeby którakol
wiek instytucya zagrożona była
upadkiem.
Na czele tego porachunku ro
cznego stoi "Bank spółek zarob
kowych" ze swojem sprawozda
niem, w którem powiedzizano
krótko, że "bieg interesów był w
r, 1904 pomyślny". Obrót
wzrósł z 219,9 m^- mk* na 27$>9'
Hypoteki, na których ulokowano
kapitały polskie, obejmują 56,
367,443 hektarów. W; kasie
wzajemnej pomocy nczua tiwu
ków wzmogła się z 379 na 463.
Zezwolenie przebija również
ze sprawozdania Banku wło
ściańskiego, który znacznie roz
szerzył działalność. Bank prze^
mysłowo-rolniczy powiększył o
peracye swoje z 40 mil. na 53
mil. mk. Wobec takiego rozsze
rzenia interesów przeprowadzić
musiano reorganizacyę całego
Banku.
Sprawozdanie Banku przemy
słowego zaznacza dużo ęprzyrost
nowych uddziałów. "Bank Ludo
wy" na przedmieściu Jerzyce,
kasy pożyczkowe w Pleczewie i
Gnieźnie, oraz "Bank Ludowy"
w Inowrocławiu w sprawozda
niach swoich mówią o bardzo 0
żywionym ruchu.. W bankach
ludowych w Mogilnie, Środzie,
Krotoszynie i Ostrowie liczba u
czestników prawie się podwoiła.
Bank ziemski wykazał blizko
300,000 mk. czystego zysku. W
r. 1904 osadzono na roli 141 ro
dzin polskich. Bank parcelacyj
ny rozsprzedał w roku sprawo
zdawczy ni 7,157 morgów, od po
czątku zaś istnienia zdołał osied
lić 1,083 rodziny na 47,894 mor
gach.
Bardzo pomyślnie brzmią bi
lanse miejscowych banków par
celacyjnych w Śremie i Inowro
cławiu, banku budowlanego "Po
moc" i "Domu Przemysłowego",
w Poznaniu. Ten ostatni już
chwiał się bardzo silnie, dziś
przedstawia się zaś jako interes
zupełnie pewny.
Jedynie Towarzystwo meliora
cyjne nie dało pomyślnych wyni
ków, ale nie jest ono wcale za
grożone, a na usprawiedliwienie
swoje przytacza zarząd, że nie
zwykła susza zeszłoroczna 0
gromnie utrudniała roboty.
Wszystkie te złączone razem
stawarzyszenia, działające zgod
nie i nie wchodzące sobie w dro
gę, robią milionowe obroty i wy- j
walćzyzły już sobie znaczenie
bardzo poważne w całym świe- !
eie finansowym Niemiec, z wy- I
jątkiem rzeczywiście prasy ha- i
kaętyeznej, która twierdzi, że pod
pokrywką wielkich interesów j
kryje się służenie agitacyi wiel- j
kopolskiej. .

Opera polska w Medyolanie.; I
W ''Kuryerze Warszawskim" ,
znajdujemy następujący artykuł ;
który tu powtarzamy w całości, j
Opera polska w Modyolanię pod i
dyrekćyą ■ Ludwika Hellera, roz
poczyna swój sezon w paździer
niku r, b. w teatrze Lirycznym.
Sprawą tych przedstawień gorą
co zajął się i poparcie moralne i
materyalne zapewnił Paderewski
który w drtfdze z Nowego Yorku
zatrzymał się umyślnie w Londy*
nie, w celu zobaczenia się z dy
rektorem Hellerem i omówienia
szczegółów, związanych z temi
widowiskami. Dzięki temu... w
Medyolanie wystawiona będzie
opera "Manru", nadto zaś znako
mity jej twórcą wystąpi, jako pia
nista, na jednym z koncertów,
które w ciągu października i li
stopada będą urządzane w Me
dyolanie, w tym samym teatrze
Lirycznym. W koncertach tych,
oprócz Paderewskiego, wezmą
udział również inni artyści pol
scy: Śliwiński, Michałowski, Bar
cewicz, Huberman i t. d. Dane
też będą koncerty kompozytorów
polskich: Z. Noskowskiego, W,
^Żeleńskiego, M. Karłowicza, J.
Wertheima itd. pod osobistą dy
rekcyą twórców.
P. Heller ofiarowywa na wszy
stkie te koncerty salę teatru, or
kiestrę, oraz 40 procent dochodu;
niektórym zaś zapewnia zwrot
kosztów podróży. W przedstawie
niach opery wezmą udział i soli
ści: Śpiewaczki; Bice - Corsini,
Giorgiult Grassi, Irena Bohus,
Monti-Bruner i śpiewacy: Leli
wa, Palet, Tita-Ruffo, Pini—Cor
si, Massoci, Mentasti, Queirolo
itd. Układy z p. Kruszelnicką
która w 1904 r. w teatrze Liry
cznym pobierała od Sonzogna za
8 wieczorów 5.000 lirów, czyli po
625 lirów za wystp, zażądała od
.p. Hellera za udział w "Halce"
kwoty 60,000 lirów, po 3,000 li
rów za wieczór. Nadto zastrzegła
sobie, żeby całkowita suma 60,000
lirów była złożona w banku wło
skim na jej imię z góry. "Sympa
tyczna" tedy ulubienica Warsza
wy zażądała od dyrektora polskie
go 6 razy większego honoraryum
aniżeli od Włocha.Trzeba to sobie
zapisać w pamięci.
Wobec tego partyę Halki śpie
wać będzie znakomita artystka
włoska, Bice—Corsini, której ta
lent, głos i temperament scenicz
ny w zupełności odpowiadają
partyi. Jontka odtworzy p. Leli
wa, który nadto wykona rolę
Manru. Partyę Janusza odśpiewa
najsłynniejszy dziś' baryton, Tifa
Ruffo. P. Irena Bohus - Hellero
wa odtworzy tylko "Sprzedaną
narzeczoną,"a szkoda, bo po try
umfach londyńskich artystka na
sza mogłaby z wielkiem powo
dzeniem objąć inne role pierw
szorzędne w imprezie męża. Nie
chce tego zrobić dla zbytniej
skromności.
Oprócz "Halki", ''Manru" i
"Sprzedaną narzeczoną",, a szko
da"Sprzedanej narzeczonej", w
ciągu tego sezonu wystawione bę
dą opery: "Żongler z Notre
Dame" Masseneta i "Ennoch Ar
den" Kajetana Coronaro.
Chóry i orkiestra są zaangażo*
wane z teatru La Scala, w poważ
nej liczbie 76 osób (orkiestra) i 54
osób (chóry). Balet składać się
będzie z 34 osób, Dekoracye wy
kończyła znana malaraia Berti
niegp, według wzorów i szkiców
artysty malarza, p. Władysława
Jasińskiego. Kostyumy wszyst
kie nowe robione są podług wzo
rów oryginalnych przez kostyu
ma teatru La Scalą, pana Chia
pa.
Niezwykłe efektownie wygląda
afisz, zapowiadający przedsta- |
wienie "Halki". Na pięknem tle j
afisza widać śliczne dwie posta- j
ci: Halki i Janusza. Pomysł i i
rysunek afisza jest dziełem p. W. j
Jasińskiego. Odbito programy w I
słynnej litografii w Bergamo. |
Mińsk. — W miasteczku Za
sławiu, w gub, mińskiej, jak do
nosi "Siew. Zap. Słowo", przed
kilku dniami odbyło się wielkie
zebranie włościan b. unitów, któ
rzy na mocy ukazu o tolerancyi
religijnej przeszli na katolicyzm.
Zebrani postanowili zwrócić się
do władzy z prośbą o oddanie lu
, dności katolickiej cerkwi Spaso-*
Preobrażeńskiej, przerobionej
przed 40 laty z kościoła katolic
kiego. Takie same starania rozpo
częto i w innych miejscowościach
tego powiatu.
Poznań. — Tutejsza izba karna
skazała wczpraj /doświadczonego
redaktora. /'Gońca Wielkopol
skiego" na 50: marek grzywny i
koszta za rzekome przestępstwo
prasowe, którego się dopatrzono
w korespondencyi z Sulmierzyc.
Prokurator wniósł o ioo marek.
Oskarżonego bronił mecenas
Drwęski.
— Obecnie płacą w Poznaniu
za funt mięsa wieprzowego lep
szego do i nr. 10 fen; -Najgorsze
kosztuje 80 fen. Wołowina, cielę
cina i skopowina również podro
żała. Tak samo jest w innych
miastach. Gazety niemieckie ob
szernie rozpisują się o drożyznie
i wzywają rząd, aby jej przesz
kodził przez otwarcie granicy dla
dowozu większej niż dotychczas
ilości nierogacizny. Niewiadomo,
czy rząd ulegnie presyi opinii. Nie
należy zapominać, że niedawno
odbyła się w tej sprawie konfe
rencya w Katowicach z udziałem
przedstawicieli rządu, a w kilka
dni po konferencyi minister rol
nictwa kazał powiadomić burmi
strzów górnośląskich miast prze
mysłowych, że wszystko pozosta
nie jak dotychczas, to jest wolno
przewozić przez granicę 1360
sztuk nierogacizny tygodniowo,
nie 2500, jak żądano. W różnych
miastach przygotowują petycye
przeciwko drożyznie mięsa.
— Prowincyonalne Towarzy
stwo opieki nad wypuszczonymi
więźniami i korygendami odbyło
na końcu lipca posiedzenie mie
sięczne. Według komunikatów
przewodniczącego, Towarzystwa
filialne w Czarnkowie, w Środzie,
Skwierczynie i Wałczu w roku
1905 nie rozwijały żadnej działal
ności, Towarzystwo w Jastrowiu
ma być na nowo do życia powor
łane, Towarzystwu w Rawiczu u
dzielono na rok 1905 subwencyi
w kwocie 500 m. Z kasy rządowej
udzielił naczelny prezes W. Księ
stwa Poznańskiego Towarzystwu
.prowincyonalnemu na rok 1905
subwencyi w .kwocie 500 m.bpraw
opieki nadeszło 13. W 5 przypad
kach postarano się o miejsce pra
cy, jeden wniosek odesłano do
kompetentnego Towarzystwa fi
lialnego, w 2 przypadkach udzie
lono wsparcia pieniężnego i obok
tego wystarano się o miejsce pra
cy dla jednego pupila,jeden pupil
po umieszczeniu go uciekł, inny
wywędrował z rodziną, w 2 przy
padkach obiecano wsparcie pie
niężne w razie założenia składu
albo wywędrowania do niemiec
kich kolonii, w jednym przypadku
dochodzenia jeszcze nie są ukoń
czone. Walne zebranie w tym ro
ku się nie odbędzie, ponieważ nie
podano wniosków.
Kujawy. — Jest głośną'tajem
nicą, że komisya kolonizacyjna
wykupuje akcye cukrowni w
I Kruszwicy. W jakim celu,nie po
trzeba obszerniej objaśniać. Sko
ro komisya kolonizacyjna będzie
miała przewagę, usunie najnieza
wodniej Polaków z rady nadzor
czej a następnie pewno i zarząd,
zożony z Polaków. Dla tego Po
lacy, którzy mają akcye kruszwi
ckie, powinni je trzymać. Wiado
mo, źe cukrownia w Kruszwicy
jest jedną z nielicznych fabryk u
nas założonych przez Polaków —
a przytem świetnie prosperuje i
daje wysokie dywidendy.
Charlottenburg. — Przewodni
czącą żeńskiego Towarzystwa gi
mnastycznego "Sokół" w Char
lottenburgu skazała policya tam
tejsza na karę pieniężną 10 marek
za to, iż rocznicy Towarzystwa
odbytej 19 lutego b. r. w postaci
zabawy zamkniętej, a w której
niby to brali udział i niezaprosze
ni, nie zameldowała na policyi.
Towarzystwo oparło się rozpo
rządzeniu takiemu i wniosło o
rozstrzygnięcie sądowe. W termi
nie, który się odbył w zeszły wto
rek, uwolniono, jak czytamy w
"Dzień. Ber!.", przewodniczącą
od kary i. kosztów i to na wniosek
samego prokuratora i ławników,
którzy wobec tak bezpodstawne
go oskarżenia policyi orzekli, że
przewodnicząca i Towarzystwo
w niczem rozporządzeń policyj
nych nie przekroczyli.
Pomiędzy przyjaciółmi.
Student pierwszy; Ale to prze
cież nie ładnie, że mi ani tych
6 dollarów pożyczyć nie chcesz;
pomiędzy przyjaciółmi zawsze
jeden drugiemu dopomódz powi
nien. :T • • .\± .O::
Student drugi: Tak, ale ty za
wsze chcesz być tym drugim.
nr f r j * i YARICOCBLE
Wylecze w 5 dniachM$»E
•/ « Źadaej* elęela Ml Uli
Chcą wyleczyć każdego mężczyzną cierpiącego na Va"rlcocelę, 8trykturq, Zaraillw* Złkt
źenie Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Miądsykrocjta. /
Ta korzystną ofertą robimy dla wszystkich »vch, którzy wydali swoja pieniądz* dla wyl#.
czenia sią bez ekntjfu, oprócz, tego. Łby udowodnić wezyetflmtym. którzy byli leoaenl priei
tuzin lub więcej Innych doktorów lecz bez skutku, że ja mam jedyny sposób ta pomocą któ
rego Was ras na zawale wyleczy.
NIE PŁAĆCIE ZA NIEWYLElZEJHE TY&IO U WTŁECmiE.
Dolegliwości żołądka, wątroby 1 tjerek, choć bąrdzo nawet zastarzałe, stanowczo wyleczą.
PŁUCA.
Którzy cierpią n& dychawicą,
broncnltls lub suchoty sta
nowczo wyleczą podług jpo
jej najnowszej nietody prze*
wćwblwanle Oxalluowego
Gaza.
PRYWATNE CHORO
BY MĘŻCZYZN.
Ja wyleczą was szybko 1 raz
Ba zawsze 1 to cupełnlo se
kretnie.
PORADA DARMO.
Wy leczą m nn stułel
Spocyalista Chorób
Kobiet i Mężcxyzn.
DOLEGLIWOŚCI
NIEWIAST.
Znlieple macicy, ból # ple
cach białe 11 pławy, wyleczone
na etaie moją metodą do lecze
nia.
ZATRUC1Ę KRWI
i choroby ikćirne, Jakoto: Kro
sty, wrrody, utrata włosów, itd.
Ja vii wflMsą
r»e ną cairiie.
MÓWIĘ PO JPOLSKU.
D R - L. E. ZIN S.247 Madisofl st"ro£ Saflgamofl, CDICAGO, |
GODZINY OF1SOWR: Od Smej runo do OtfJ wl*CJ5. W >'|ed*lel$ od 9tej r»oo do OteJ irjecr. I
Dr. Welntrnnb,
Wiedeński Specyalleta.
CHOKZy—
BĄDŹCIE WYLECZENI
1 ' . ' " ■ ■ f■ j
Czy jesteście zniechęceni dlatego ta nie możecie odiy- * j
■koć swe stracone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na
medycyny i doktorów ? Czy cierpicie z dnia na di leń bez
doznaniu algi? Jeżeli tak, to przyjdicłe do mnie a Ja wam
pokażą jak mogą
IST Leczyć was abjdcle /ustali wjlcerenl.
W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mętczjtn i
kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innych 4okU>rów,
aniżeli jakikolwiek inny epecyalista w Chicago. W moim o
tleio umieszczone en najnowsze i najlepase aparatjr elektry
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, 1 co
zostało uznanem jako korzystne tutaj 1 w Europie dU Iow
nia chorych ludzi, można widzieć w moim ofleie, a ja z mej
.. .i -mutnii wviapirvi< Chce ab* kaśda o« I
BLruujr me waou, oŁnrntnti aut »v/o*«*«•*•«* , T, ..
sobą cierciąca na jakąkolwiek chorobą przybyła dio inojepo"oHsu naprywiitną I poufną naradę;
nic wa e koazto whć n i o bądzle, a ja przekonam wae że jestem w etanie wylecieć tras abyście
pozostali wyleczeni w krótkim czasie. ' ł
Jeżeli cierpicie na Chorobę Żołądka, Wątroby Ipb łferek, nie czekajcie, bo możecie flostać
raka i wtedy już niema żądnej pomocy. Wyleczą pas hoaplecznie. niezawodnie i szybko.
suchoty— tą przestraszającą chorobą, która zabija wiącoj ludzi w jednym roku aniżeli
wszystkie inne choroby razem wziąte, leczą przez wdychanie najoowafepo wynalazku, gazu
OxH>zolinone?o. Jedna próba pokaże wain lak tseo dokonać można. Hyziem jeft pokrze
piony, czujecie sią rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaszel ustąpwjs, i po Clfatto jesteście
zupełnie wyleczeni. r
Jest to największy wynalazek bieżącego stulecia, 1 tylko
ja sam w Chicago mara maszynę do wyrabiania tego gazu.
Nie pozwólcie aby wam ktol powiedział te dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wielo
którym przeznaczono śmierć.
Choróbr lSIeniast— ból w plecach, opadanie macicy, białe aptawy, nioregularność 1 boi*
ścl w bokuch leczą bez operacyi na zawsze,
Specjalne i frynatue Choroby Mąiczjzn leczą szybko i sekretni, Nienaturalne wymioty,
bolesne i cząst9 puszczenie uryny, ntrata mązkości, są dolegliwości któft prędko ustępują
mojem leczeniem.
Wszjstkle Chroniczne Choroby, bea wzgląd# na to c«y są zastarzałe lub uporczywe, wy
leczy bezpiecznie i na zawsze.
PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POISKU.
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 9 rano do 6 wieczorem; w Poniedziałki, śro
dy i Piątki od 0 rano do '/40-tej wieczorem. W Niedzielą od 10 rano do 18 w południe.
Jedyny Polski Specyalista w Chicago,
195 WABASH AVENUE, RÓG ADAM? UL.
Wchód na Wabash Ave. Weicte elewator ną 5łe piętro.
d
WOJNA Z SUCHOTAMI
ASTMĄ, BRONCHIT1S I KATAREM.
DRA KOCHA PRZEDZIWNY WYNALAZEK.
Nieomal wszyscy lekarze przyznają, źe Dra
Kocha Tuberkulina do Wsiewania wyleczą z Su
chot jeżeli bywa zastosowaną bezpośrednio na za
rodki choroby.
Wielki epecyalista chorób euchotnlczych, Dr.
Edward Koch, odkrył 6w przedziwny aparat (wy
żej przedstawiony), ifa, pośrednictwem którego
"Tuberkulina" w łączności z gojącymi oliwami,
zostaje zamienianą w parą w tym celu, aby owe
leczące pary mogły być wsiewane wprost do płuc
i ruiek oddechowych, zabijając zarodki i trwale
usuwając wszelkie trucizny euchotoicze s orga
nizmu.
Doktorzy w Zakładach Kochą przez całe tycie
czyni ii głąbokie i wyczerpujące badania wszela
kich chorób piersiowych, jak Suchoty, Katar,
poradni I JP JHL JBŁ O" A JL JfSL.5 f. u.
70 Z)E ARBORU* róg Rmndolph ul. Pokój 0.—Wefoia elewator.
Godziny ortaowe od 10 do 6; w Niedziela od 10 dQ 8, W Poniedziałki, środy 1 Piątki, Qd 10 do 8 wteo«
Astma 1 Bronchltis, i setki piryentow *aniccn>
Dych teko nieuleczalni stanowią clzlaluj fcyjico po
mnikl ich lekarskiego powodzeuio.
Stara metoda przyjmowania lekarstwa do tołą
dka dla leczenia chorób płucowych znajduje o jo?
cnie bardzo małe zastosowanie. Natoniiast :r.e
toda wziewania epotkała si<i z wielkiem pov od7*f
niem od cbwil) jel zaprowadzenia i prz"d biiako
d/iewięciu laty, od którego to czasu setki pucyen
tów zostało uzdrowionych a chorób płncowyrb.
Chicag oski Zakład Kocha znajduje slą pn. TU
przy Deurborn ulicy, ,
Suchoty zakradają sit są swa oilam jak złqdrlej
nocny, i zanim cierpiący spoetf«2s wlaad*v»
stan zdrowia swego, wydzieliny katarów* jut ta?
dalece pozatruwały rurki oddechowa lago płuc. X#
te poczynają się rozrywać i rozkładać, i cfrrplacj
staje sią mimowolną ofiarą niszczących sku
tków tej straszliwej choroby. Przypaałolci i>liv
cowe zwykle biorą swój początek i kataru w no*
sie lub gardło.
I w samej rzeczy, katar znany jret jako nieza
wodny zwiastun ni»tylko samych suchot, alt tak*
te astmy, bronebitis i głuchoty. KaJidy myślt\ta
człowiek wie, Ze lekarstwa przyjmowana do Aniąd
ka nie uzdrawiają z tychże chorób.
Przestańcie brać lekarstwa do Żołądka. Lokar
twa na płuca eą zawsze szkodliwe żołądkowi.
■ • •*. — -1 zjetkńita
,cyn i jeano i«i«uw •••>•.>», —
możecie przybyć, to piszcie po szczegółowe objo
inienie Kocha Ku racy i Domowej. Pacvencł bloru
cy Kuracyą Kocha otrzymuje usługi najlepszych
specyailstów, razem że wsz/stkiem cokolwiek na.
uka dokonała, podems kiedy ppłaty sąmalejszs
aniżeli u zwykłych lekarzy.
^65-467MiLWAUKE E AV
M*^^QR vĆH1 CAPQ_ ĄyEw
S
XE Zfc.UAUt.tf WK łYIfcZf,
Naukowe
Zbadanie Ocz Darmo.
Dokładne zastosowanie okularów 1
szkieł do ócz. Oczy bada Eiq pojedyn
czo, wszelką wadę w wzroku usuwa się
przpz odpowiednia szkła prayprowa
dzojąc takowy do normalnego etanu,
Waaze ceny oKuiarow i azKiBi u* uu
stalunek zrobionych są niższa aniżeli
za gotowe.
Godziny ofisowe: Od godziny 9 ra
no do 9 wiecz. W Piątki do 7 wlecz.
W Niedzielę od 10 rano do 1 po poł.
tgpilówimy po polsUu.TSa
465-46?
'tUlWAUKte/MP
UK.CMWOAW
DR. J. YOUNG,
JBDYHY 8PKCYAL1STA, kttor fnwąotuje wylecpy* ckorf o#pj, »d
uwioae oczy 1 «ęhor«uł8 powiafel, gtucbot^, trudny ełucb, asom w n
•zacb, k»'#r nosa 1 srardlc 1 wydzieliny t uezn, be* wsgl^du na to
alą cl* udało wyleczyć. DUfASUWUJJHII UŁUŁAJ>i, otiuum u»; nnuoiu;, ^
UUUii 261 LINCOLN AVf.Ood*.«l*ową: 04#-II »D9M«lf i po psLj **-•«!«
W MUdzlaU od •—II w południe.
PORADA DARMO.
Pole«* kUrey ns wolpojcb k««tuaM6w aImmU »»•**
uełogf Pouków. HOTTINGEK TJUJ8S factobt
. I . . v_- •- «.» ' f.jj.u l'l«mKrfB.
4oo łlili" ALur.p. łiwiif., ru*uui«|(« *■""ri. , « I ■ 1IiiH||M I
Otw«n« e^zleenie od PtcJ tłno do Ptrj wlxuorm. W ltoWlą MIK WW *° 7W> J

xml | txt