OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 17, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-08-17/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

.PROFESOR RELBRUECK.
o wojnie anglo - niemieckiej.
IW jcte-tatnim numerze „Preu
tsische Jahrbuęcher" rozbiera
prof. Delbrueck ewentualność
konfliktu Anglii z Niemcami i"
przychodzi do wniosku ie wojna
taka jest wprost niemożliwą; ze
względu na fatalne skutki dla
stron obu, które byłyby jej wyni
kiem.
„Największem nieszczęściem
dla Niemiec, powiada Delbrueck
byłoby, oprócz pogromu, zwy
cięstwo nad Anglią. Być może
nawet, że pobicie Anglii byłoby
dla nas w . skutkach swych fatal
nie jszem jak własna klęska. Gdy
byśmy bowiem Anglią pobili,
zdobyliśmy taką przewagę nad
wszystkimi innymi narodami, że
znieść jej na długoby nie mogły.
Znaleźlibyśmy się w tem samem
położeniu co Napoleon I przeciw
któremu podniosła się cała Euro
pa, którego wszystkie zwycięst
wa nie doprowadziły, jak tylko
do upadku. To samo stałoby się,
gdyby z takiej wojny Anglia wy
szłaby zwycięsko. Powtórzyłyby
się czasy Karola V, kiedy to zje
dnoczyli się przeciw niemu Fran
cya, papież, Niemcy protestanc
kie i sułtan.
W wojnie z Anglią Niemcy
nieznalazłyby- sprzymierzeńca.
Żaden francuzki mąż stanu ta
kiego aliansu popierać by nie
mógł, bo cóżby mogły znaczyć
dla Francy i jakieś kompenzacye
kolonialne w zamian za pomoc,
wobec takiej despotycznej potę
gi jakąby w takim razie stały się
cya musiałaby być na to przy*
gotowaną, że traktowano by ją
nie jako sprzymierzeńca, ale jak
wasala.
O innych sprzymierzeńcach
także myśleć nie możemy, po
wiada dalej Delbrueck. Gdyby
się miał znaleźć w Niemczech ja
ki mąż Stanu w którego głowie
myśl podobna wylądzby się mia
ła lud niemiecki nie pozwoliłby
się prowadzić na zgubę, a dzi
siaj wielka wojna nie jest możli
wą bez pozwolenia ludu.
Niemcy nie pragną w ustroju
obecnym zająć miejsca Anglii,
ale żądają wpływ i panowanie
nad innemi częściami i niecywi
lizowanemi ich ludarfi, które An
glia za swoją wyłącznie uważa
własność, dzieliła z Niemcami.
Niechaj by Anglia okazała wo
bec nas chociaż tylko tę samą
dobrą wolę, która okazała* Fran*
cyi w roku 1904, a z pewnością
niechęć przemieniłaby się w te
same przyjazne stosunki, w któ
rych wzrosło całe pokolenie XIX
wieku.
Gdyby nawet pojedyncze rzą
dy postępowaniem swojem chcia
ły kłam zadać powyższym wy
wodom,. nie uda ijn się tych
dwóch państw poróżnić. Wszak'
żeż we Francyi, której obowiąz
kiem jest utrzymywanie równo
wagi pomiędzy Anglią a Niemca
mi, przez lat siedm minister
spraw zagranicznych starał, się
równowagę tę zakłucie. Wszakże
inne państwa a nawet Ameryka,
zazdrosnem okiem spogląda na
Niemcy i pragnęłyby poróżnić
je 2 Anglią, a jednak nie udaje im
się to. Delbrueck powołuje się na
przykład Francyi, która widząc
że polityka ministra jej w kwe
styi marokańskiej mogłaby do
prowadzić do konfliktu z Niem
cami, „nie wahała się odebrać
kierownictwa polityki zagranicz
nej z rąk człowieka, którego u
ważała za niebezpiecznego i od
dać tę rękę w rozsądniejsze rę
ce". Wskazuje dalej Delbrueck
i na ten fakt, że szowinistyczna
polityka angietskiego ludu mało
wzbudza sympatyi i jest nadzie
ja, że wpływ umiarkowanej par
tyi zwycięży.
Co do Niemiec samych, Del
brueck twierdzi, że tak jak. nie
żywią wojowniczych zamiarów
przeciw jakiemubądź narodowi,
tak z całych sił bronić będą śta- j
nówiska, które im się należy fw ;
polityce światowej. Pod takiemi
warunkami, zdaniem Delbruecka
żadne niebezpieczeństwo wojen
nych zatargów Niemcom nie
grozi obawa wojny czy toz z
Anglią, czy z jakiem innem mo
carstwem powinny się rozwiać,
bo f żadnej realnej podstawy nie
Delbrueck jasno obecne 1
położenie widzi i sądzi, przysz
łość dopiero okaże.
o
Kradzież z miłości.
W tych dniach aresztowano w
Pąryżu wytwornie ubranego mło
dzieńca którym w biały dzień u
Jęyadł jg -wystawy pewnego hiandlu
ć&likateśów puszkę z homarem.
Przy rewizyi na stacyi policyjnej
ziialeziono przy aresztowanym
8bo fr. gotówką. Zapytany dla
czego dopuścił się kradzieży, sko
ro mógł za przedmiot skradziony
zapłacić, odparł: "Rzecz bardzo
prosta. Moja narzeczona wyrazi
ła się wczoraj, że moja miłość nie
sięga tak daleko, aby się na kra
dzież dla niej odważył. Otóż
chciafem jej dowieść, że się myli.
Proszę mnie uwięzić". Komisarz
wyperswadował wobec tego mło
dzieńcowi, że w danym przypad
ku dobra chęć wystarcza zupełnie
za uczynek i, zniewoliwszy go od
zapłacenia za horama, wypuścił
na wolność. Niedoszły więzień
opuścił z miną bohatera biuro po
licyjne.
"Córy Polski".
W Kopenhadze ukazał się, jak
już widamo czytelnikom naszym,
romans Agnieszki Hennigsen p.
t. "Córy Polski". Obecnie kryty
ka duńska i niemiecka twierdzi je
dnak, że polskie nazwiska tej po
wieści (Mańkowska, Prus; Dem
biński i t. d.) oraz teren akcyi po
wieściowej (Warszawa i Króle
stwo) są tyko mistyfikacyą, bo
duńska autorka przedstawia w
swym romansie znane osobistości
z bruJku kopenhadzkiego, a prze
dewszystkiem Jerzego Brandesa,
występującego pod pseudonimem
Percy Brauner (jedyne obce naz
wisko w tej książce). "Córy Pol
ski" uważane są przez krytykę za
"osobiste zwierzenia głodnej i
marzącej duszy kobiecej", za coś
w rodzaju autobiografii autorki.
Romans ten, odsłaniający mnó
SIWO sekretu W Z. uuaaA»vii
autorów i artystów, tudzież ko
biet, znanych w towarzystwie ko
penhaskiem, jest podobno napisa
ny z ogromną siłą i temperamen
tem. Pani Hennigsen zresztą nie
stara się już wcale zataić,iż misty
fikacya jej jest naprawdę mistyfi
kacyą. Użyła polskich nazwisk
i tytułu polskiego tylko w tym
celu, aby zwrócić odrazu uwagę
publiczności duńskiej na Brande
sa, który; jak wiadomo; w Polsce
był i o Polsce pisał.
—o
— Sędzia Caverly jedzie na "waka
cye, miejsce jego zabierze tymczaso
wo sędzia Pridiville.
Ś. p.
Antoni Knźmierski,
członek Tow. św. Wnlenlrgi
nr. I, pożegnał się z tym świa
tem przez nieszczęśliwy wy
padek, który wydarzył się
przy pracy 12 Sierpnia, prze
żywszy lat 39.
Pogrzeb odbędzie się w Pią
tek, dnia 18 Sierpnia, o godz.
9tej rano, z domu żałoby pn.
567 Holt ave. do kościoła św.
Stanisława K, a stamtyd na
cmentarz św, Wojciecha.
W smutku pogrążeni:
Józefd, żona; Stanisława,
Leon, Jan i Jadwiga, dzieci.
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE 8TANI8ŁAWOWA.
— Klub Muzycz. Lit Im. Leona
XIII będzie miał swoje nadzwyczajne
posiedzenie dzisiaj wieczorem. Ważna
sprawa na porządku dziennym; prywa
tna wycieczka. — Komitet,
Z MA-RYANOWA.
— Towarzystwo N.-J& P. Anielskiej
ma miesięczny posiedzenie dziś wie
czorem o godzinie 7:30, w bali zwy
kłych posiedzeń. — M. Huntowsfei,
jfrez.; "Fr. TJrbaóski, seler, protl, 948 N.
Hermitage ave.
v Z JACKÓWA.
— Towarzystwo św. Jacka nr. 19 Z.
przystąpi do rocznej spowiedzi w so
botę, dnia!9go sierpnia a do Komu
nii św. w niedzielę o godzinie 7mej ra- \
no. Każdy członek powinien wypełnić
swój obowiązek. Za niewypełnienie te-;;
goż kara podług konstrtucyi. -r_T.«
sekr., 1548 Drakę ave.
-i ; . .qi ■». nw "*r— t'
Drobne ogłoszenia
KTÓRY salonista ma aobry salon na
sprzedaż tanio? Mam kupców. Niech
się zgłosi do M. Mazurkiewicza, 404
West Chicago ąve. «, •19 s
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 781
Milwaukee ave., iśze piętro w tyle.
17 s
SAMOTNA niewiasta poszukuję dwóch
panien na stancyę. 642 Nóble ulica. ;
POTRZEBA mężczyzn na stancyę *
wiktem. 702 N. Ashland ave., na dole z
frontu.
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 592
Dickson ulica, na dole.
POTRZEBA mężczyzn 1 dziewcząt na
stancyę. 38 Tell place, w tyle u góry.
Poszukiwanie.
Poszukuję swojego szwagra Jana
Karczewskiego, który pochodzi z gu
berni kaliskiej, po.wiatu Kunin, ze
wsi Szusim; 4 lata temu wyjechał do
Ameryki, mieszkał pn. 24 Fry ul. Kto
by o nim wiedział lub on sam raczy
zawiadomić Bronisławę Krasińską, 95
Cleaver ul. Chicago.
Potrzeba panów na stancyę. 819 Mil
waukee ave„ 3cie piętro, front.
PRACA.
POTRZEBA mężczyzn do kładzenia
szyn w zachodniej stronie Wisconsin,
$2.00 i $2.25 dziennie. Robotników w
Michigan i Wirconsin, $2.00 dziennie.
Robotników do roboty dla kompanii
kolejowej w Wisconsin i Michigan,
$1.75 dziennie. Roboty na długi czas,
dobry wikt. Asping i Sweet, polscy a
genci, 81 So. Canal ul. i 20 W. Madi
son ul. xxxr
POTRZEBA maszyniarek przy dobrych
spodniach. 28 Fry ul., blisko Centre
ave. 22 a
POTRZEBA kieszeniarek, ręcznych do
bejstowania kantów, sztafirowania
przy surdutach. 134 Wabansia ave. 19s
POTRZEBA prasownika na kawałki
przy spodniach. 220 W. Division str.
17_s.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. Dobra zapłata. 606 Milwaukee
ave.
POTRZEBA praczki (niewiasty) na
poniedziałki tylko. 641 North Robey
ulica, górne piętro.
POSZUKUJĘ pracy przy praniu w kil
ku domach. M. Suto, 629 Holt ave. 18 s
POTRZEBA kowalskiego pomocnika.
109 W. Division ulica.
POTRZEBA dziewczyny lub mężczy
zny do wszywania rękawów przy sur
dutach. 103 Cleayer ulica. 18 s
POTRZEBA filier stryperki. 353 N. Ro
bey ulica, w tyle. 18 a
POTRZEBA pierwszej klasy prasowni
k6w na czysto przy surdutach. 44 Tell
place. 18 s
POTRZEBA 5 dziewcząt do mycia
statek w restauracyi. $6.00 tygodnio
wo. Niedziele wolne. Polski ofis. 909
Milwaukee ave.
POTRZEBA dobrego rzeźnika. 124
Cornell ulica. 18 s
POTRZEBA mężczyzn do roboty poza
miastem w domach z lodem. Jefferson
Ice Co. 27 Grand ave. 18 s
POTRZEBA bejściarza przy surdutach,
maszyniarek, kieszeniarek, dzie.wczą*
do sztafirowania, kobiet do sztafirowa
nia w domu. 78 Brlgkam ulica. Felder
and Cohn.
POTRZEBA kobiet do finiszowania
surdutów, zabierania roboty do domu.
582 Holt ave.
POTRZEBA dobrej dziewczyny do do
mowej roboty. 630 Noble str.
POTRZEBA dobrej kieszeniarki przy
sack surdutach. Płaca $11.00 i wyżej.
683 Holt ave.
POTRZEBA mularza i robotników. A.
F. Cherney, 479 N. Western ave.
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek i finiszerek do sukien. 108 Au
gusta st 19 s
POTRZEBA chłopca do apteki; musi
liczyć najmniej 16 lat; taki który chce
się .wyuczyć na aptekarza. Zgłosić się
natychmiast do apteki Xelowskiego,
709 Milwaukee ave.
POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa
nia i małych dziewcząt do pikierowa
nia przy surdutach. S3 Cleaver str.
POTRZEBA dwóch dobrych prasowni
ków na czysto przy surdutach. Stała
praca i dobra zapłata. 90 Kościuszko
ul., na Jadwigowie. 18 s
POTRZEBA dobrego bejściarza który
potrafi trymować. Dobra zapłata. 211
Bloomingdale Road. Maryanowo.
POTRZEBA kobiet w szmatami. 11
Luli place.
POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy
surdutach. A. Kuffel, 631 Dickson str.
POTRZEBA pierwszej maszyniarkl. ,
kiszeniarek i do szycia podszewki, tak
że pierwszej i drugiej rębnej, dziew
cząt do guzików przyszywania i bej
ściarza przy surdutach. 850 N. Ashland
ave. ;
POTRZEBA 50 robotników do roboty w
kamieniołomach w mieście; płaca $1.75
dziennie. J. Lucas, polski agent, 167
Washington ulica. Pokój 18.
POTRZEBA ręcznych i maszyniarek,
prasowników na czysto, także małych
dziewcząt w naukę. 346 W. North ave.,
lsze piętro, wchód od Wood ulicy.
POTRZEBA 100 robotników do kom
panicznej roboty; 3 kary przerobione
na mieszkanie, przejazd darmo; jedne
go foremana;-,60 mli od Chicago. Do
bra robota i dobra zapłata. Engels A
gencya Pracy. 186 E. Van Buren ulica.
POTRZEBA maszyniarek doświadczo
nych przy jedwabnych bluzkach. Zgło
sić się natychmiast. Góry and Heller,
96 Market ulica. 19 s
POTRZEBA 10 pierwszych ręcznych,
także 10 do sztafirowania, 5 dziewcząt
do maszyn. 71 Brigham ulica.
■■ 1 • >1 |T"•"IIIMI tfii n
POTRZEBA prasownika do sukien.
60 Augusta ulica.
POTRZEBA f-ie.wcząt ,l6 lat w naukę
w składzie towarów bławatnych. 1000
Milwaukee ave. E. Iverson and Co. 17s
POTRZEBA mężczyzny do prostej ro
boty około składu, 1000 Milwaukee av..
E. Iverson and Cq. 17 •
POTRZEBA dziewcząt do przyszywa
nia guzików i do prasowania 3ci i 4ty
raz przy kamizelkach. G. Prebenson,
127 Haddon ave. 17 s
POTRZEBA mężczyzn na stancyę; o
sobne wejście; .widne pokoje 812—S14
Milwaukee ave. 17 b
POTRZEBA dziewczyny od 18 do 20
lat do domowej roboty. 728 Dickson
ulica. 17 s
POTRZEBA MASZY NIA R E K NA
DAMSKIE ŻAKIETY I SUKNIE JED- j
WABNE. MASZYNY PĘDZONE E
LEKTRYKĄ. 1138 N. SEELEY AVE.
178
POTRZEBA maszynlarek i ręcznych
dziewcząt przy surdutach. Najlepsze
miejsce w Chicago dla 2 kieszeniarek
i 2 do robienia rękawów, także do ro
bienia dziurek na maszynie i trymera.
161 E. Superior ul., blisko Wells ulicy.
17 s
POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia statek, 200
do domowej roboty — zarazem kucharek 1
dziewcząt do hoteli.
643 MILWAUKEE AYE.
PANI SCHMIDT AGENCYA PRAUY.
i codzi°nnle dziewcząt do H©»
rill K/rnA rauracyl boulów 1 domow»J
*■ ^4roboty. Najstarsze polaki®
biuro w mledcle.
909 Milwaukee At. bltzko Ashland a».
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do
mowej roboty. 198 W. Division st., 2gie
piętro. xx
POTRZEBA dziewcząt 16 lat i star
szych do roboty w fabryce jedwabiu.
Nauczymy nowo zaczynające. Stała
praca. Oscar Heinemann, 63 Market
str. 18s
POTRZEBA maszyuiarki do zeszywa
nia kamizelek (vests),także jednej do
przyszywania guzików. 155 North May
ulica, drugie piętro. lOs
POTRZEBA agentów, mężczyzn i ko
biet, do robienia agencyi w okolicach
nie obsadzonych. Jeden agent zarobił
$30 na tydzień pracując nie więcej
jak 4 godziny dziennie. Tylko ludzie
dobrego charakteru niech się zgłoszą.
Adresujcie 709 Milwaukee ave. 17s
Potrzeba Dziewcząt
DO RESTAURACYI, HOTELÓW, FA- '
BRYK I DO DOMOWYCH ROBÓT.
Iw) 425 MILWAUKEE AVE.
POTRZEBA natychmiast dziew
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta
szukające za pracą gdzieindziej raczą
bIq zgłosić gotowe do pracy do Kolba,
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver.
POTRZEBA dziewczyny do teko.wania
i dziurek przy spodniach. 29 Rose uli
ca., blisko Chicago ave.* 17 s
POTRZEBA ludzi do roboty w moście
I poza miasUm. 732 Milwaukee ave.,
2gie" piętro. 17 s
POTRZEBA maszyniarek przy spo
dniach, także dziewcząt do robienia
rygli, obrzucania szewków, wyszywa
nia dziurek i czyszczenia spodni. 71Y
Dickson ul. 17 s
POTRZEBA dwie dobre maszyniarki.
3G4 Cornell ul. 17 s
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 803 Wrightwood ave., blisko
Logan Sąuare. 17 s
POTRZEBA kobiet do darcia szmat.
$G.OO tygodniowo. 117 N. Lincoln uLca.
19 s
POTRZEBA panienek na stancyę z
wiktem przy bezdzietnej familii. 392
Marshfield ave., róg Cornelia ul., 3cie
piętro w tyle. 17 s
POTRZEBA chłopca lub dziewczyny
do strypowania tytoniu, albo w naukę.
117 Ellen ulica, na dole. 17 s
POTREZBA dobrych maszyniarek i
prasownjków przy kostumerskich sur
dutach. Stała praca I dobra zapłata.
Charles Frankenberg, 305 West Madi
son ulica. 17 s
POTRZEBA dziewcząt, liczących 14
lat i więcej, do roboty przy papiero
wych pudełkach. Stała praca i dobra
zapłata. Illinois Paper Box Co., G2—72
West Lake ulica. 23 s
POTRZEBA agentów do reperacyi
dla maszyn do szycia, w dystrykcie ra
brycznym. Muszą mówić po polsku i
niemiecku. Dobra zapłata. Zgłosić się
do p. Bressler, 41 State ulica. 17 s
POTRZEBA dziewcząt w naukę przy
spodniach, także maszyniarek do spo
dni. Płaca od sztuki lub tygodniowo.
F. E. Fischer, 380 W. 18ta ul. 21 s
POTRZEBA młodego mężczyzny, do
świadczonego stenografisty w ofisie
realnośclowym na północno - zacho
dniej stronie miasta. Adresujcie listy:
Nr. 5501 Dziennik Chicagoski. 18 s
POTRZEBA dziewczyny do sprzedawa
nia w groserni. 569 Noble ulica.
POTRZEBA kobiet do przebierania
szmat. 386 W. Chicago ave.,- w tyle.
17 s
POTRZEBA dziewcząt do wierzchnich
kieszeni przy surdutach, także do szta
firo.wania i przyszywania guzików. 777
Milwaukee ave., drugie piętro, w tyle.
17 s
POTRZEBA maszyniarek do spodni.
Stała praca, dobra zapłata. 40 Fox
place. 18 s
POTRZEBA bejściarek do podszewki,
do przyszywania guzików i do praso
wania kieszeni przy kamizelkach. 745
Elk Grove ave. t( 19 a
POTRZEBA • kleszeniarek, ręcznych
do sztaflrowanla, guzików przyszywa
nia, chłopaka do dziurek wyszywania,
757 North Ashland ave. ^
POTRZEBA małych dziewcząt .w nau
kę do ręki i na maszynie, także do
wyszywania rękawów. Stała praca, do
bra zapłata. 256 Armitage ave., lsze
piętro. 18 s -
POTRZEBA piekarza na 3cią rękę do
ciastek "cakes" i clśleba. 1142 North
Lincoln ulica. j - itei
POTRZEBA 30 ludał do lumber yardy.
425 Milwaukee ave.
POTRZEBA 50 molderów dla kompanii
wyrabiającej nadzędzia rolnicze w
Canton, 111. Wyłożymy na przejazd.
Płaca $2 do $4 dziennie. J. Lucas, pol
ski agent, 167 Washington ul. Pokój 18.
17 s
POTRZEBA mężczyzn i chłopców do
fabryki. Stała graca, dobra zapłata.
Polski Agent. 425 Milwaukee ave. xxx
POTRZEBA prasownika przy surdu
tach. 256 Armitage ave., 3cie piętro.
POTRZEBA prasowników na czysto
przy surdutach. Kuh, Nathan and
Fischer, 862 North Winchester ave.
Kupno i Sprzedaż.
NA SPRZEDAŻ salon z powodu wy
jazdu do starego kraju. Musi być sprze
dany w tych dniach. 147 Fry ulica, róg
Holt ave. 21 s
NA SPRZEDAŻ interes mleczarski.
Muszę sprzedać w tym tygodniu, z po
wodu iż przeprowadzam się na swoje
własne miejsce. Tanio. 39 Coblentz u
lica. 17 b
NA SPRZEDAŻ koń i wóz dla groser
nika lub rzeźnika. 1114 Clybourn ave.
17 8
Na Sprzedaż J
w Ayondaie.
Ridgeway Ave., obok domn Star.
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2ch
pomieszkaniach, na łatwe miesię
czne wypłaty. — Potrzeba tylko
$300 wpłaty resztę można opłacać
miesięcznie tak samo jak rent.—
Loty są 26 i 27 stóp szerokie i 125
długie, cementowe chodniki i ładne
drzewa przed każdą lotą.
Bliższych informacyi udzieli:
ED. SZAJKOWSKI,
MILWAUKEE i CENTRAL PARK AVES.
Mieszkanie: 1556 N. Hamlln Ave.
W subdywizyl codziennie i w Niedzielę.
Ufimn-ii/mom P,en,słflz® ■■ fcrtepi*
wypozyczam
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela. przyjcMcia
do mnie, wypożyczam własne swoje pieniądze na
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta
kowych z waszych rąk. Dam rwarancyę, jeżeli
chcecie, że waeze meble nie będą zabrar.o z dema,
gdyż Ja wypożyczam pitOiądze, aby odbierać', pro
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie
potrzebujecie obawiać się o wasze mebla i t. n.
AJoją epecyalnościo jest wypożyczanie od $20 ao
$200 i mogę 1e wam dać tego samego dnia, w któ
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy
płaty albo też tylko procent a euma może stać tak
długo iak wam się będzie podobało. Jeżeli teraz
potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczą,
albo leżelibyście chcieli zapłacić colcie winni, to
przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mną, •
przekonacie alę, że ze mną łatwy jeat interea do
A. FRENCH, 95 Dearborn SŁ
PakĄI u. J. NOOAŁSKI. Pol.ki Klftrk.
NA SPRZEDAŻ. Mamy kilka dobrych
biznesowych i dobrze się opłacających
propertów na Chicago ave. i Milwau
kee ave. Zobaczcie to natychmiast Ph.
Maas and Son. G70 W. Chicago ave.
lSs
NA SPRZEDAŻ salon na Cleaver uli
cy. Adres w Administracji Dziennika
Chicagoskiego. 22 s
na"SPRZEDAŻ salon. 221 Cornell uli
ca. 21,8
NA SPRZEDAŻ nowe statki domowe
bardzo tanio. Maryanna Zuziak, 29
Wade ulica. 17 a
NA SPRZEDAŻ salon w polsko - litew
skiej okolicy, tanio jeżeli kupiony w
tym .tygodniu; cztery ładne mieszkalne
pokoje w tyle. 3405 Morgan ulica, pół
nocno - wschodni róg 35tej ulicy. 17 s
SALON na sprzedaż. Dobre miejsce dla
Polaka z Galicyi. 150 Front str., blis!:o
Elston ave. 17 s
NA SPRZEDAŻ duża mleczarnia, w
polskiej okolicy; sprzedaję 15 do IG
kan dziennie. 3323 ihsk ulica. 21 s
NA SPRZEDAŻ balwiernia tanio; do
brze wyrobiona; tani rent; musi być
sprzedana z. powodu wyjazdu. 101 W.
Erie ulica. 19 s
NA SPRZEDAŻ salon bardzo tanio, je
żeli kupiony natychmiast; naprzeciwko
fabryk Crane Co. 545 South Canal uli
ca. M. Brown. 19 ■
DOBRY salon na sprzedaż tanio, z po
wodu innego interesu. 1771 Humboldt
ul Można dojechać Elston ave. karą.
17 s
NA SPRZEDAŻ tanio pierwszej .klasy
skład cygar, tabaki, cukierków, "lce
cream", gazetami, drobiazgami i gro
sernią, blisko" szkoły tańców. Piękne
mieszkalne pokoje. Zgłosić się do A.
Szykowny, 1049 N. Robey ul. 19 s
NA SPRZEDAŻ tanio lota i dom, 4
renta, na Stanisławowie za $2,700. A
dam Majewski, 5G7 Noble str.
NA SPRZEDAŻ domowe rzeczy tanio.
407 — 17ta ulica, w tylnym domu.
NA SPRZEDAŻ 2 domy i 2 loty pn. 409
N. Winchster a e. Łatwe odpłaty.
18 a
Kupno i Sprzedaż.
NA SPRZEDAŻ skład cukierków. 256
Armitage ave. J. Zieliński. *9 s
NA~SPRZEDAŻ-skład rzeźnlczyw-pol
sklej okolicy. Adres w Adm. Dziennika
Chic. 19 f
NA SPRZEDAŻ grosernla za |600. Mu
szę sprzedać bo mam inny Interes. 1068
North Wood ulica. 18 s
NA SPRZEDAŻ dobry rogowy salon
na Jad.wlgowle. Zgłosić się do Dzien
nika Chicągoskiego. 23 s
NA SPRZEDAŻ grosernla i salon w
polskiej okolicy. Adres w Administra
cyl Dziennika Chlcagoeklego. - 23 s
NA SPRZEDAŻ garnitur parlorowy
(sześć sztuk); -szezląg, stół kuchenny,
piec, stołki, lodownią i piec gazolino
wy, bardzo tanio. Hartung, 269 Noble
nllca.
NA SPRZEDAŻ koni© i 3 wozy piekar
skie. 1212 North Leavitt ulica. 19 a
NA SPRZEDAŻ dom z cegły na dwa
piętra i basement; nowoczesne ulep
szenia; lota 37^x125; 1% bloku na
północ od Chicago ave. J. A. Elk, 470
North Hardlng ave. 19 s
NA SPRZEDAŻ rogowy salon tanio.
Wiedomość ,w Administracyi Dzienni
ka Chicagoakiego. • 19 s
NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny skład
ryb 1 delikatesów w północno • zacho
dniej dzielnicy. Wielki odbyt; dobry
zarobek; opłacająca się okolica. Zgło
sić się: 1108 No. Halsted ul. 19 a
NA SPRZEDAŻ grosernia w polskiej
okolicy. Adres: 320 North Carpenter
ulica. 18 •
KILKA dobrych salonów do wyboru,
tanio na sprzedaż. Wiadomości udzie
li M. Mazurkiewicz,404 W. Chicago
ave. 18s
NA SPRZEDAŻ salon z małą halą, ta
nio. 301 W. Chicago ave. 19s
NA SPRZEDAŻ 2-plętrowy dom z lo«
tą. Sprzedam tanio. 4718 Hermltage
ave. 22 s
NA SPRZEDAŻ na Holt ave., pomiędzy
Blackhawk i Blancbe str.. 4 domy i
2% loty, 00x125, bardzo tanio. — A. J.
Stefański. C81 Holt ave. 7 w
NA SPRZEDAŻ dobry salon, dobry na
rożnik. 264 W. Chicago ave., róg Cen
trę ave. - 19®
kuolć lub sprze
dać property,
grunt lub farm&
albo pożyozyd
pieniędzy na bu
dową Inb zaknpno; albo kto ma pieniądz*
do wypożyczenia na pierwszy morgecs,
ten niech się zgłoil do polskiego kantora
G. W. OYNIEWICZ & GO.,
805 Milwaukee 4n.,u™'?;»oCli!oago.
Asekurujemy od ogniw * najlepszych
ćomp.miaeh. Wyrabiamy wszelkie pa
piery legalne. ociągamy spadkoblentwa
z Europy I wystawiamy pełnomocnictwa
"lżyli plenlpotency#.
NA SPRZEDAŻ
przez R. I. Terwilligera, zarządcę
CHICAGO LANDLORDS
PROTECTIYE BlIREAl),
232 West Div!sion Ulica,
Dwu-piętrowy dom drewniany na
Ohio ulicy, blizko Ashland ave.;
przynosi $300 rentu ro- aa a
cznie; tylko...
- TAKŻE -
dobre properta salonowe, z intere
sem i zapasami— tylko 200
— TAKŻE -
Dwu-piętrowy dom z cegły, cztery
4ro pokojowe mieszkania, na Cor
nell ul., blizko Noble uli Przynosi
rentu $33 miesięcznie; (M aaa
tylko fl<))UUU
Bardzo Tania Oferta!
Trzy-plętrowy narożny dom % cegły, i
basementem i dużym strychem (górą),
blizko Chicago I Milwaukee avenues;
sześć rentów, 5cIo pokojowe i 4ro poko
jowe, przynoszą $72 reutu miesięcznie;
obie ulice wyłożono asfaltem i wszystko
zapłacone; cementowy chodnik naokoło;
jeżeli te properta kupione a/ rnr
będą natychmiast — cena | ^
R. H. SMITH,
465 Milwaukee Avenue.
Kog Chicago Avenue.
Pokój 52. Weźcie elewator.
AYONDALE.
2 piętrowe domy do sprzedania na miesięczne wypłaty. —
$200 wpłaty, reszta $10 miesięcznie. Wypłacacie aomy tak
jak rent i zarazem jesteśoie swymi właścicielami.
LOTY.
Mam 48 lotów, cztery bloki od kościoła i jeden blok «l
Milwaukee Ave. karów po J300 do $350. — Inne loty ookol*
wiek dalej po $200, na wypłaty. Jest to nadzwyczajna oferta,
—Bargain na 30 dni, ponieważ właściciel opuszcza Chicago,
dobra sposobność dla tych którzy mają zamiar osiedlić się
w Avondale. Przyjdźoie i przekonajcie się.'
FARMY.
Mam kilka set farm do sprzedania lub w zamian na pro.
perta. Farmy uprawione z inwentarzem, grunta z borem
lub prerye. Od $5 akier i wyżej. W stanach Wiscon*
sin, Michigan, Indiana, Illinois, Tennessee. Nebraska i .
Minnesota. Po bliższe informacye piszcie ao:

xml | txt