OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 17, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-08-17/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

<• i. " i ■ i. ~ - i —- . - ■ . ■ y
'"• SOCYALIŚCI JAPOŃSCY . j
Jeden z korespondentów dzien
nikarskich, który czas dłuższy
przebywał w Japonii, opowiada
bardzo zajmujące swoje wrażenie
2 mityngu socyalistycznego w
Tokio, wymierzonego przeciw
wojnie z Rosyą.
Zebranie odbyło się w parku
Hibija. Socyaliści japońscy są
punktualni. O godz. pół 2 zgroma
dziło się na wielkim placu około
5,000 — 6,000 ludzi, w grupach
po 300 — 400 osób. Ludzie szli
bez hałasu, bez oznak, bez sztan
darów, ale większość z nich mia
ła małe bębenki, których odgłos
zastępują w Japonii oklaski eu
ropejskie. Niektórzy dźwigali ła
weczki dla mówców. W zebraniu
Ubrało udział mnóstwo kobiet i
małych dzieci. "Przeraziłem się
trochę — dodaje korespondent.—
,W razie interwencyi policyi i za
mieszania nieodzownego mogła
być bieda z kobietami i dziećmi."
"O godz. 2giej jozpoczął się
mityng. Przyłączyłem się do naj
większej grupy, otaczającej mło
dzieńca, który — jak raczył mnie
poinformować mój japoński to
warzysz — jest najlepszym z
mówców ludowych. Poprosiłem,
aby mi tłómaczono słowo w słowo
przemówienie trybuna. Zaczął on
tak:
"Każdy liberalnie myślący czło
wiek musi zrozumieć, że wojna z
'Rosyą narazi Japonię na ruinę zu
pełną.
(Bębny zawarczały dyskretnie.
Tu i owdzie ozwały się przytaki
wania).
"Finanse naszego kraju będą w
przyszłości zawisłe od państw za
granicznych.
(Bębny zawarczały silniej.)
"Wszystkie gałęzie życia w na
szej ojczyźnie dostaną się pod
kontrolę Europy.
• (Huk bębnów staje się podob
ny do grzmotu. Słychać głośne o
krzyki).
"Lud japoński na dalsze pro
wadzenie wojny zgodzić się nie
może. Dążenie naszego rządu, a
by dorównać mocarstwom naj
większym jest poprostu śmieszne.
(Bębny grają, jak wściekłe).
" laK. smieszne i i\arzei z ui
brzymem mierzyć się nie powi
nien. My pracować musimy naa
podniesieniem ekonomicznem Ja
ponii, a wojna jest naszą zgubą."
W tej chwili rozległy się okrzy
ki: Policya! Policya! I w rzeczy
wistości z alei sąsiednich wyłoni
ło się około 60 stróżów bezpie
czeństwa. Wszyscy zaczęli ucie
kać i wszyscy... śmieli się home
rycznie. Śmieli się demonstranci,
śmiały się kobiety, a dzieci kwi
czały z radości. Wyraziłem z te
go powodu moje zdumienie towa
rzyszącemu mi Japończykowi.
—. Czemuż śmiać się nie mają?
— odparł z uśmiechem. — Mowy
są przecież już wypowiedziane.
Zrobili swoje i koniec.
A potem dodał:
— U nas w Japonii mowy do lu
du bywają bardzo krótkie. Cho
;'dzi o to, aby każdy mowę zapa
miętał, a treść długich mów za
pomina się łatwo.
Tymczasem na łące przyszło do
bójki wesołej. Policyanci, wierna
kopia londyńskich" policemenów,"
z temi samemi manierami i chwy
tami, bliżyli się do grupy demon
strantów, która rozejść się nie
chciała, i popychali opornych.
Znane są przecież te popychania
"angielskie": nie bolą, lecz prze
wracają.Demonstranci W odpowie
dzi rozpoczęli piekielną muzykę
na bębnach. Było coraz weselej i
coraz hałaśliwiej. Wtedy to poli
cyanci chwycili za bary najgor
szych hałaśników i teraz już w
•sposób czysto narodowy zabrali
się do nich, przerzucając ich so
bie przez głowy według znanej
/metody zapaśników japońskich.
Przedziwna sztuczka. Taki pod
rzucony jegomość robi w powie
trzu błyskawiczne salto mortale i
pada o kilka kroków dalej na zie
mię. Ten zdumiewający popis si
ły i zręczności wywołał prawdzi
wy entuzyazm wśród manifestan
tów. Nawet ci, których tak pięk
nie rzucono o ziemię,uśmiechali
się wesoło, trzymając się za stłu
czone kolana-i głowy, Nfe widzia
łenrnigdzie krwi; nigdzie gniewni
laienawiści jij oczach* Erz^pomi*
nały mi się demonstraćye londyń
-skie i policya londyńska. Zacięte
gęby, w oczach wściekłość, jęki
i przekleństwa. A tu śmieli się
nawet policyanci i oczy ich miały;
jakiś blask dobroduszny. Nie are
sztowali nikogo. Po kilku minu
tach wszystko było skończone.
Miałem wrażenie,że byłem świad
kiem pantominy wesołej. Teraz
zrozumiałem, dlaczego kobiety z
dziećmi uczestniczyły w zgroma
dzeniu. W doskonałych humo
rach tłum wracał do domu."
Korespondent dodaje, że socya
lizm robi znaczne postępy w Ja
ponii, ale ten socyalizm japoński
poprzestaje na pracy na ekonomi
cznem odniesieniem warstw ro
botniczych i nie ma charakteru
rewolucyjnego. Obecnie występu- I
je on niemal jednomyślnie prze
ciw wojnie, która, zdaniem jego,
zniszczyć musi dobrobyt Japonii
i najdotkliwiej da się we znaki
proletaryatowi.
• o
PRZECIW GALICYI.
Austrya jest w tej chwili wido
wnią ciekawego zatargu. Oto pa
nowie przemysłowcy austryaccy
rozpoczęli krucyatę przeciw Ga
licyi. Dlaczego? Tylko dlatego,
że, jak się wyrażają, Galicya chce
u siebie rozwinąć 'sztuczną hodo
wlę przemysłu".
W rzeczywistości, Galicya za
częła ostatniemi czasy myśleć po
ważnie o postępach przemysło- |
wych. Dotyhzas była wyzyskiwa
na przez inne okręgi, teraz chcia
łaby także i sama zacząć praco
j wać i wyrabiać własnemi rękami
to, co wyrabiać może. Niemcom
się to nie podobało. Według ich
zdania, wszelki przemysł w Ga
licy! będzie "sztuczny",a wszel
ka nad rozwojem jego praca
"sztuczną hodowlą". Naturalnym
i prawidłowym jest tylko taki
stan rzeczy, kiedy Galicya próż
nuje, a co najwyżej trudni się
rolnictwem, a Niemcy produkują
dla niej "wszelaką tandetę i, bio
rąc za nią grube pieniądze, bez
szczególnego wysiłku bogacą się.
Ponieważ wszystko ma swój
koniec, więc i ten piękny stosu
nek musi się kiedyś skończyć. A
le sama myśl o tem w najwyż
szym stopniu zaniepokoiła
Niemców austryackich.
"Neue Freie Presse" zarządziła
specyalną ankietę, aby się dowie
dzieć, co myślą i co zamierzają
robić przemysłowcy austryaccy
dla "obrony" przed rozwojem
przemysu w Galicyi.
Pokazało się, że — są oni na
Galicyę oburzeni za to zuchwal
stwo, z jakiem pozwoliła sobie
zamarzyć o własnym przemyśle;
nadto zaś — ze postanowili roz
począć kampanię dla sparaliżowa
nia ruchu, który mają bezczel
ność nazywać "sztuczną hodo
wlą".
Jeden z takich głosów, zano
towanych w ankiecie "Neue Freie
Presse", podajemy poniżej, jako
ciekawą w tej mierze informacyę.
Jest to głos p. Oskara Guenthcra
członka austryackiej rady prze
mysłowej, wiceprezesa związku
górniczego.
Mówił on, co następuje:
"Kwestya popierania przemy
słu w Galicyi stała się aktućtlną
przez wniosek centralnego dyre
ktora zakładów Witkowickich,
Schustera, prezesa północno-cze
skiego i szląskiego Związku prze
mysłowców. Wniosek ten, przed
stawiony niedawno komitetowi
głównemu Związku centralnego,
uskarża się na "systematycznie
prowadzoną sztuczną hodowlę
przemysłu w Galicyi" i domaga
się ratunku przeciw temu. Nie
podlega wątpliwości, że same
władze w Galicyi popierają wszel
kiemi sposobami stworzenie prze
mysłu w Galicyi i że firmy gali
cyjskie nawet wówczas otrzymu
ją dostawy, gdy notorycznie
mniej mogą zamówieniu podołać,
a nawet wymagają wyższych cen,
niż inni konkurenci. Faworyza
cya ta jest najdotkliwszą dla
przemysłu żelaznego Wiednia,
Morawy i Szląska.
Zachodnio - austryackie zakła
dy budowania mostów i innych
konstrukcyi żelaznych otrzymy
wały jeszcze przed kilku laty
Wielkie''żafóó^iehiaJ"z *<dk®cyi..
1 pziśi fabrykanci wiedeńscy s§ zu-,
Ti ; p—-^T r '(■ ■ —
pełnie wydarci, a zakładom mo
rawskim i szląskim dostaje się
tylko minimum dostaw galicyj
skich. Dawniej, przed otrzyma
niem zamówienia z Galicyi, za
chodnio - austryackie fabryki łą
czyły się z góry z jakąś firmą
galicyjską, której wypłacano al
bo prowizyę, albo przekazywano
małą część zamówienia. Tak np.
wiedeńska, morawska lub szlą
ska firma wykonywała ciężką
ikonstrukcyę dla jakiegoś budyn
ku, a żelazne okna pozostawiała
małemu warsztatowi galicyjskie
mu. Przy budowie mostu zacho
dnio - auśtryacki zakład sporzą
dzał konstrukcyę, galicyjska fir
ma — poręcze. Dziś jednak i ta
metoda podziału straciła wartość,
gdyż wydano hasło, aby cała kon
strukcya żelazna była zamawiana
w kraju, o więcej, ma się nawet
zamiar wystąpić w Galicyi do pro
dukcyi samego żelaza I Istnieje
projekt założenia walcowni z pie
cami Martinowskiemi, mającej
wyrabiać półfabrykaty. Udział w
budowie hali dworcowej we Lwo
wie stał się możliwym wielkiemu
zakładowi szląskiemu tylko przez
••to obejście, że dostawę otrzymała
firma galicyjska, nie będąca je
! dnak w stanie budować ciężkich
konstrukcyi, musiała zatem prze
kazać to zadanie zakładowi szlą
skiemu, zadowalając śię lżejszą
fabrykacyą. Wi wielu wypadkach
galicyjska firma o małej wydatno
ści obejmuje jednak na chybił tra
fił robotę, co jest tem łatwiej
możliwem, im wyższe są ceny
przyznane z tyłu popierania prze
mysłu, a im mniej się zwraca u
wagę na jakość produktu. Nie
można nawet robić zarzutu
przedsiębiercom galicyjskim, je
śli przez wysokie ceny dają się
skusić do obejmowania dostaw
nad swe siły. Jest mowa i o ■tem,
aby zarządzane przez kraj sumy
propinacyjne obrócić na popiera
nie przemysłu. System lokalnej
hodowli przemysłu popiera i to,
że przy dostawach krajowych i
miejskich zaprasza się ograniczo
ną liczbę uczestników, a rozda
wnictwo nie stoi pod kontrolą pu
bliczną. System ten stosowany
jest zresztą także w czeskim wy
dziale krajowym i w czeskich
gminach, dla wyłączenia Niem
ców.
"Cały przemysł austryacki ma
obowiązek wystąpić przeciw ta"
kim dążnościom i przeszkodzić,
aby patryotyzm gminny, nieste
ty w Wiedniu tak obecnie silny,
rozszerzył się takie na inne tery
torya. Państwo powinno tu po
magać przemysłowi. Kraje za
morskie otwierają drzwi ruchowi
wszechświatowemu, a w Austryi
kraje i gminy chcą się otoczyć
murem chińskim. Taktyka ta
zemści się wreszcie na tych, któ
rzy jej używają. W czasie dosta
tecznego lub wielkiego zajęcia
zakład przemysłowy, położony po
za granicą danej gminy, albo się
będzie wzbraniał przyjął dosta
wę, albo zakłady danej gminy
skartelują się, a protektorowie
przemysłowej polityki komunal
nej będą musieli opłacać swój
system z nadmiernemi cenami.
Państwo ma obowiązek uniewa
żnić uchwały reprezentacyi kra
jowych, które mają na celu u
krajowienie pracy przemysłowej,
oraz użyć wszelkiego wpływu
przeciw tego rodzaju szkodliwe
mu ruchowi. Związek centralny
przemysłowców wniósł, aby rada
-przemysłowa przyłączyła się do
tego protestu, aby wezwano
wszystkie sejmy, by na następnej
sesyi wypowiedziały się w tej
sprawie i aby "wolne zjednocze
nie przemysłowców w radzie pań
stwa" wdrożyło odpowiednią ak
cyę. W radzie przemysłowej bę
dzie moją rzeczą,.; zainicyować
kontrakcyę. Ale także różne
stronnictwa izby poselskiej będą
miały sposobność do zajmowania
się tą sprawą, charakteryzującą
zawstydzające zacofanie, zako
rzeniające się w Ausryi".
Ta kampania przeciw usiłowa
niom Galicyi, raczej cieszy nas,
niż smuci. Dowodzi ona, że ruch
galicyjski staje się czemś powa
żnem. Musiała ona doprowadzić
ido walki, to było nieuniknione.
W| miarę jak męzpiał,. musiał się
zacząć dawać we znaki do tych
V I1 } W
Nr. 8 Kotły z ko
prowem . dnem
tylko po
48c
• ^>1. '--Vi' ••
HnWAIIXFI AyENUE- AfID PiULlili StTBUTl
Japonove. skła
dano pudełka
do obiadów, po
lOc
asze Specyalności na Piatefc
Taniości skład ten cechujące. Latowe towary muszą być wyprzedane aby zrobić miejsce dla towarów jeslenDych,
które niebawem nadejdą.—Jeżeli kieruje wami roztropność, to skorzystacie z ofert, jakiem! są niniejsze:—
32 Cal. Shaker flanele w resztkach—extra grufye—warte 15c—yard po 8%C
Piękne białe la wns—organty nowego wykończenia—warte 15c—yard po 5%C
Angielskie Toreb on koronki i wstawki - warte 5c—yard po IC
Damskie piękne welonki na twarz i do kapeluszy—póki 150 starczy—yard po. 2C
Damskie czarne bawełnicowe pończochy bez szwu—lOc wartości—po 6C
Męzkie brunatne i niebieskie mieszane skarpetki bez szwu—lOc wartości—po. .<,. . 0ę
Damskie białe batystowe letnie gorsety—aby wyprzątnąd—po 35C
Damskie białe i kolorowe lawn bluzki —po 25C
38 Cal, piękne wełniane materye na suknie i ubrania—50c i 58c towary—po 29C
50c Materye na suknie—resztki różnych długości—yard 12%C
Mały zapas wełnianych Challies—50c wartości—yard po • •»150
Dziecięce brunatne oxfordy—z wystającemi podeszwami - $1.25 i $1.39 wart.—po.ggc
Męzkie domowe śliperki—czarne i brunatne—wszyst. wielkości—59c wart.—po..39C
Politura do trzewików—reg. 5c butelki—specyalnie 2 butelki za 5C
Męzkie piękne Balbriggan koszule i gacie—tylko po 290
Męzkie eeru Balbriggan koszule i gacie—50c wartości po 35C
Kołdry dziecięce—różowe i nieb.—z pięknym brzegiem—wart, para 75c—sztuka..25C
Import, niemieckie ścierki do szorowania—dobrego wsiąkliwego gatunku—po.... 5ę
100 Spacerowych sukien—czarnych i brunatnych—dobre $1.50 wartości po - • 75C
Drobiazgi
Paski
Kinga 200 yardowe
szpulki maszyno- i p
uycb nici, po i U
Białe haftowane pralno
paski— 15c gar i np
tun-u po I Uli
Piękne białe perłowe
guziki, tuziu | q
Stalowe nożyce, wszy
stkich nielk., | f|n
warte20c po.... | Uu
I Oc Sprzedaż Groseryi - Likierów
Za 3 funty Navy .bobu.
Za 3 funty Steel cut owsianej
kaszy.
Za 3 funty kaszy jączmien
nej.
7j\\ 3 ft. białego tłuczonego
Head ryżu.
Java ł Mocha Kawa,
fnnt za
I8C
Patentowana mąka 4 funty za
Najlepsza mączka do prania,
4 funty za
Uncle Jerry mydło do prania,
5 kawałków za
Swiefco pieczone ciastka lm
blerowe— 2% funta za
i a. Za paczkę Postum Cereal lob
I " C Kneippa słodowej kawy.
lOc
Guckenbelmer Z y t
niówka, 4 lnta Btara —
Kulon $1.00 — H g*"
łona 81.05 —
sr.':. 60o
Extra wvborna KmlnrowrA (tietreia*
Kuemmel) — import, w beczkach z
Niemiec — 400 pót galonów razem —
specjalnie w ten Piątek, QAo
za Yt galona O fu
fróbkl darmo.
iNoranau9er norn
scfynappa— impor
towany — ga
lonowa kraka, .790
Porcelana
Przyrządy
Całkiem moalętne
przyrządy do ftazu— o
2 światłach, kompletne
z zasłona- (Tj I I C
mi, po tf> I ■ I U
Szklanki do n
wody, 6 za gC
Importowane oz
dobne talerze _
obiadowe, po ..OC
czasowym monopolistom, a kie
dy się zaczął dawać we znaki, ci
nic mogli nie reagować. Kiedy
jednak do tego przyszło, to na tej
drodze wzmoże się jeszcze ' bar
dziej świadomość potrzeb ekono
micznych w szerokich kołach lu
dności galicyjskiej.
o
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
PO iszej KOMUNII ŚW.
w parafii św. Stanisława Kostki
zostaną przyjęci do Macierzy
Polskiej w tym miesiącu na bar
dzo przystępnych warunkach.
Wszystkie opłaty wstępne zosta
ły dla nich zniżone do połowy.
Chłopcy niechaj, się zgłoszą, na
posiedzenie Oddziału i4go Naj
świętszego Imienia Maryi, dzisiaj
wieczorem o godzinie 7:30, w
hali Nr. ligi; a dziewczęta ju
tro wieczorem, o godzinie 7:30,
w hali Nr. ligi, na posiedzenie
Oddziału XX, św. Agnieszki.
Zarząd Macierzy Polskiej.
o
Z AVONDALE.
W parafii śfw. Jacka w Avon
dale wczoraj odbył się odpust z
powodu święta patrona parafii.
Bardzo dużo parafian korzystało
z odpustu; prawie wszyscy OO.
Zmartwychwstańcy pomagali
przy pracy proboszczowi, LWiel.
ks. A. Babskiemu.
*
W parafii św. Jacka odbywa
się "fair" w niedziele i wtorki ka
żdego tygodnia. W ostatnim ty
godniu sierpnia odbędzie się tak
że we czwartek, a w pierwszym
tygodniu września zakończy się
w niedzielę i w poniedziałek ("la
bor day").
o
AKUSZERKA pani M. Motzna
przeprowadziła się p. n. 36 Ma
rion Court. • 22 s
g . I
——— ■ 1 1 — ■"1 1 ■ ■ ■>■ 1 ■ " 'i
Dr. Geo. Hulla I
Polski
Dentysta
Dobrze wykonn- |
? je wszelkie prfl« I
ce podług najno- I
r wazego eystemu
1 po HąJnltazycB cenacn.
606 West 18" ul., ^'54.'
Godziny oflsowe: od 8ej rano do 0 wiecz.
^Niedziele od 8 rano do 12 w południe.
DR. N. SCHRAYER,
POLSKI.
i DENTYSTA.
4' 1
688 MILWAUKEE kJE. i CENTER.
Godziny ofliowo: od 8 rtno da»^WM0Ł
W NUdBleii Od 9 tuo do 4 90 poi.
■■■ 11 "■■■■ Ul——
Taniości na Jutro u
& CO.
1000—1008 MILWAUKEE AVE.
Za męzką bawehiicową odzież
spodnią, wart ości 35c.
Kp Za yard białej materyi yard sze
rokiej, wartej 15c.
Za yard najlepszej ceraty eto*
łowoj, wartej 18c.
Za yard lOc bielonego
muszlinu.
fl/n Za yard wełnianych materyi
I /iAj na suknie, wartych 20c.
>
Za vard czarnej satyny, wartej
Ot i5c.
AZa yard glnghamu na suknie,
^^2^ wartości 9c.
Kp Za yard pięknych letnich lawns,
w ślicznych wzor., wartych 15c.
Za yard pięknych koronek,
wartych lOc.
Za lawn chusteczki, płóciennego
wykończenia, warte lOc.
Ql>n Za jedwabne wstążki,
waite lOc.
Za dziewczęce majtki, koronką
ugarnirowane, warte 15c.
ftl/fi Z;i parę 20c dziecięcych
pończoch.
Z.i chłopięce piękne czarne
satynowe koszule, warte 48c.
Za męzkie czarne satynowe ko
szule, warto 6Sc.
I A n Za męzkie "Police" szelki —
warte 25c.
% Za dziecięce słomiane kapelusze,
' t warte 50c. s
Za parę damskich bawełnico
wych rękawiczek, czarnych lub
kolorowych—wartych 25o.
Za płócienne pokrowczyki sto
łowe, warte 85o.
Za turecko-czerwone
obrusy.
KQx Za damskie strojne suknie,
OVL> warte $1.25.
Exłra Taniości Piątkowe
w naszym oddziale trzewików.
Za dziecięce $1.25 sandałki
z paskiem, vicl kozłowe lub
z patentowanej skóry, wlel
wielkoścl aż do 11.
Za damskie $2.50 Trzewiki,
ciemno brunatne, sznurowa
ne lub z gazikami, wielko
ści at do 5}£.
69c
98c
Wielkie oferty
w naszym Basemencie.
Jnponowane skrzynie do chleba, fa
milijnej wielkości, warte 9Qf»
50c, po
Japonowane skrzynie do mąkf^fO^
familijnej wielk., warte 90c, po/**'*'
Import, białe polewane mle- 1 Ap
dnice, warte 25c, po
10 Yardów najlepszego koronkowego
papieru na police, war- ftp
toścl 5c, po
Mydło do szorowania, 5 kawał- 1 ~
ków kostumerowi, kawałek za....■"■k
Scouring mydło, najlepszego wy
robu, kawałek wartości 5c, za..,.^'*-'
fiirJO. KOSSAKOWSKI,
Mieszka i ordynuje w twoim ofieie pod nomerem
6 7O0NObloUl. w domu p. J. Szymczak*.
GODZINY: Do9t«Jr*no,
od 2trl«j do -itaj po
Soluaniu i od 7mtj
o Otej wlMMorem.
TELIFOI M05R0I *18
1
Pani: Marysju, co to za żoł
nierz siedzi w kuchni'?
— To mój brat!
Pani: Jakto?. Kasia co przecl"
tobą służyła, także rtjówiła/że t©
jej brat. _ ;
— To ona pewnie była moją
siostrą. . >
Żyd: Wojciechu, napijcie się
jęsz&ejszkląnkę he£baty!
Zyd: Ny, jak skosztujecie, to
będziecie chcieć pić.
RUCH PAROWCÓW.
Przybyły:
Liverpool: Caronla z N. 7., Oceanio
z N. Y.
Queenstown: Westernland z Fila
delfii.
Dover: Patricla z N. T.
Odeszły: ^
New York: Noordam do Rotterda*
mu, Liguria do Neapolu, United
States do Kopenhagi.
Queenstown: Ivernia do Boa tonu./ s ,
Sauthampton; ..JLrapprinz
Liverpool: Fnesland aa Filadelfii,
Teutonie do N. Y.

xml | txt