OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 19, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-08-19/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Król Edward VII •* okularach.
Podczas wyścigów konnych w
Newmarket wielkie wrażenie
wśród publiczności- angielskiej
wywarło zjawienfc si£ króla Ed
warda VII w okularach niebie
skich. Co prawda, król przybył
na wyścigi ' s a m o ••
c h c d e m , prawdopodobnie
wi£<* użyj okularpw dl%
chrony oczu przed kurzem i.prą
dem powietrza, wywołanym
przez pędzący wehikuł, niemniej
wszakże zachował okufary na o
czach podczas całych wyścigów.
Wobec tego spodziewać się nale
ży, iż okulary niebieskie staną się
artykułem mody śród arystokra
cyi angielskiej.
— o
- Kościół w Osyaku.
Starożytny kościół w Osyalću,
w którym od roku 1089 spoczy
wają zwłoki króla Bolesława
śmiałego, będzie niebawem, za
staraniem ks. prałata Józefa Hei
denreicha, ozdobiony nowymi
pięknymi witrażami. Galicyjski
wydział krajowy przeznaczył na
jedno z okien witrażowych sumę
650 koron.
POTRZEBA stryperki. 658 North We
stern ave., w tyle. 8
POTRZEBA dziewcząt do robienia
damskich kapeluszy od sztuki, mod
niarek (copyists) i dziewcząt w nau-;
kę. Najlepsza zapłata w mieście przy
ręcznej roboty i gotowych do nosze
nia kapeluszach damskich. Roboty do
syć, nie potrzeba czekać. Przyjdźcie
natychmiast. Goldstein MiUfnery Co.,
2G2 Wabash ave. xxx
POTRZEBA szewców do reperowania
obuwia i szycia ręcznie. 1065 North
Robey ulica. 1 •
POTRZEBA dobrej dziewczyny do do
mowej roboty. 134 West Blackhawk
str. Skład cukierków. 1 s
POTRZEBA pierwszych maszyniarek,
oraz kieszeniarek przy surdutach. 95
Haddon ave., lsze piętro. 1 8
mm—1 ■ —— wpiwpppp—i
TOTRZEBA doświadczonych lub nie
doświadczonych maszyniarek. Zgłosić
się do pana I. F. Asch, 1153 Milwau
kee ave. 1 s
POTRZEBA finlszerek przy sukniach
(skirts). PliilJp Klafter and Co., 23
Crystal ulica. 1 ■
POTRZEEA chłopaka liczącego około
IG lat do wszelkiej roboty w aptece;
taki- który chce się: wyuteyć na • apte
karza; musi być pilny, f zdolny. Zgło
sić się jak najprędzej do apteki Xe
lowskiego, 709 Milwaukee ave! 1
POTRZEBA maszyniarki do podszew
ki przy surdutach. 558 North Paulina
ulica. 21 s
POTRZEBA dziewcząt na stancyę
przy samotnej osobie. 25 Tell Place.
Górska. 1 8
POTRZEBA 50 mężczyzn do "lumDer
yardy", 10 do młyna kamiennego, 25
do fabryki żelaza i chłopców, 425
Milwaukee ave. • *24- s j
POTRZEBA doświadczonych dziew- |
cząt na parowych maszynach J do fi
niszowania ręcznie przy ubraniach.
G. Foster and Co. 174 E. Madison str.
21 S
POTRZEBA dobrego rzeźnika. Zgłosić
się: 1507 W. 22ga ulica. 21 s
POTRZEBA maszyniarek i do finiszo
wania przy małych spodniach. 250
Armitage ave.. górne piętro. |
POTRZEBA rzeźnika. Musi mówić po
angielsku i po polsku. Dobra zapłata
i stała praca. S. J. Wink, 148 Norti
48th ave. . 22 s
POTRZEBA dziewcząt do robienia
podszewki, .wierzchnich kieszeni, bej
ściarek do kantów i dziur około ra- j
mion, do finiszowania^ podszewki w
rękawach, także do przyszywania gu- j
zików przy surdutach. *Kuh, Nathan
and Fischer, 8G2 N. Winchester ave. i
POTRZEBA rzeźnika do sprzedaży
mięsa i pomocy w grosem!, 1093 El
ston ave., blisko Fullerton. ;
POTRZEBA pierwszych i drugich ma
szyniarek, ręcznych, także kobiet do
robienia kieszeni w domu przy surdu:
tach. 47 Brigham' ulica. "
POTRZEBA maszyniarek, ręcznych
dziewcząt, chłopaka do dziurek wyszy
wania. 757 North Ashland ave.
POTRZEBA maszyniarek i ręcznych
dziewcząt przy chłopięcych surdutach.
773 Giaad ulica.
PRACA. !
pOTBZEBA 100 djd*ria*t d<ł myci* tUUalf, 200 ;
*^do dk)mowt»| roboty — gtraaem kacHi«k 1 !
643 MILWAUKEE AYB.
PAWI SUHMIDT ĄjSgNOYA PBAUY. <
POTRZEBA Sra®
* roboty, fójatarut poltfi*
r r. • ' bl(jro w mlfettie.
909 Milwaukee At. mu*© Asiami v:
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej .do
mowej roboty. 198 W. Dlviaion at., 2gie
piętro. XX
POTRZEBA maazyuiarki do' zeszywa-.
nia kamizelek (vests) .także jednej do
przyszywania guzików. 155 North May*
ulica, drogie piętro. 19a
Potrzeba Dziewcząt
DO RESTAURACJI, HOTELÓW, PA- '
BRYK 1 DO DOMOWYCH ROBÓT.
Iw) . 425 MILWAUKEE AV£.
POTRZEBA kobiet- do darcia szmat.
$6.00 tygodniowo. 117 N. Lincoln ul»ca.
T - 19 s
POTRZEBA dziewcząt, liczących 14
lat l.więcęj, do roboty przy papiero
wych pudełkach. Stała praca 1 dobra
zapłata., Illinois Papier Box Co., 62—72
West Lake ulica. •• 23 s
POTRZEBA dziewcząt w naukę przy
spodniach, także maszyniarek do spo
dni. Płaca od "sztuki łub tygodniowo.
F. E. Fischer, 380 W.18ta ul. 21 a
POTRZEBA bejściarek do podszewki:
do przyszywania guzików i do praso
wania kieszeni przy kamizelkach. 745
Elk Grove ave. y 19 s
POTRZEBA mężczyzn i chłopców do
fabryki. Stała praca, dobra zaplata.
Polski Agent. 425 Milwaukee ave. xxx
POTRZEBA mężczyzn do kładzenia
azyn w zachodniej stronie Wisconsin,
„ $2.00 i $2.25 dziennie. Robotników w
Michigan i Wirconsin, $2.00 dziennie.
Robotników do roboty dla kompanii
kolejowej w Wisconsin i Michigan,
$1.75 dziennie.-Roboty na długi czas,
dobry wikt. Aaping i 8weet, polscy a
genci, 81 So. Canal ul. i 20 W. Madi
son ul. * xxxx
POTRZEBA maszyniarett przy uuuijui
spodniach. 28 Fry ul., blisko Centre
ave. ' 22 s
POTRZEBA kieszeniarek, ręcznych do
bejstowania kantów, sztafirowania
przy surdutach. 134 Wabansia ave. 19s
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek i finlszerek do sukien. 108 Au
gusta st 19 s
POTRZEBA maszyniarek doświadczo
nych przy jedwabnych bluzkach. Zgło
sić się natychmiast. Góry and Heller,
96 Market ulica. 19 s
POTRZEBA 50 dziewcząt do
domowej roboty re tauracyi 1 hoteli..
Przyjdźcie gotowi do pracy. Dobra za
płata. Kolb, 772 Milwaukee Arenue, j
naprzeciwko Cleaver ul.
POTRZEBA dziewcząt, bejściarek do
dziur około -ramion i-kantów przy
surdutach. 695 Dickson ulica. 19 s -
POTRZEBA maszyniarek do kieszeni
przy surdutach. 103 Cleaver str. *
POTRZEBA młodej panienki do lek
kiej roboty w ofisie. Musi być uczci
wa, mówić po polsku i angielsku. Re
komendacye. $4.00. Adresujcie listy:
5714 Dziąnnik Chicagoski.
POTRZEBA kieszeniarek i do bejsto
wania kantów przy surdutach. Moor-'
taan ul., róg Luli place, lsze piętro.
POTRZEBA bejściarza do bejstowania
dołów przy surdutach i dziewcząt do
kantów bejstowanfk, pierwszych ma
szyniarek. także dobrega pódpraso
wnika. Musi wykończyć robotę z 8
maszyn. 888 Milwaukee ave.
POTRZEBA dziewczyny około 15 lat,
do ofisu. Dobra okazya zdstać bookkee
perką. Wyraźne pismo żądane. Marcel
Stan, 785 Milwaukee ave.
POTRZEBA kieszeniarek, dziewcząt
do szycia rękawó.w, małych do ręcznej
roboty, dziewcząt do maszyn, dobrego
trymera, prasowniKa na szewki, pier
wszych ręcznych przy surdutach. Wi
dny szap. 850 N. Ashland ave„ 2gie pię
tro. Rogowski. 21 s"
POTRZEBA 50 maszyniarek do roboty
przy sukniach, najlepsza fabryka z
najnowszem urządzeniem w mieście.
Stała praca, od sztuki lub tygodniowo.
Przyjmujemy także dziewczęta w nau
kę. 232 Congress ulica., 4te piętro. 23"«
POTRZEBA kobiety do prania. .632
N. Oakley ave.. blisko Division ulicy."
POTRZEBA '30 molderów w Canton,
Illinois. Wyłożymy pieniądze na prae
jazd; 10 żonatych i samotnych męż
czyzn do roboty w kamieniołomach w
Wisconsin. Przejazd darmo. Stała
praca przez-cały rok. Płaca od $1.75
do $2.00 dziennie. J. Lucas, polski a
gent. 167 Washington ul.- Pokój 18.
' • ' • 21*" s
POTRZEBA starszego człowieka do
stajni, do dwóch koni. Musi być pilny
1 akuratny. Zgłosić się w poniedzałek.
1093 Elston ave.» blisko Fullerton.
Dosyć Roboty dla Wszystkich
Mężczyzn, Niewiast, Chłopców i Dziewcząt
—* na 700 aferowych farmach'firmy —
. L A. BUDLONG CO.
M ■' 8f If^płat# co, Wieczór. I- • ;
■v - •* ••♦5 *ysw'.7«' .*.?•••& ?: • -;i ,Ą# V .' t . •«. * •>"
Kasz specyalny ppciqg dla robotników opnszeza stacyę Clyboarn
Jrmction o godzinie 6 tej rano, koleją Chicago a Northwestern, a wraca
wieczorem ęo zaprzestaniu pracy. Praejazd pociągiem wynosi tylko 5c.
Oi którzy nie mies®k$ją w pobliżu atacyi mogą wziąć jakąkolwiek "karę"
z dzielnicy północnej, południowej albo zachodniej do Ashland Ave. a
potem "transfer" na Ashland Ave., aż do Clybourn Plaęe, gdzie stacya
się znajduje, .lf'1 •
Nie omieszkajcie korzystać* z tęj sposobności znrobionia swjro
pieniędzy i przebywania cały dzień na świefcenr powietrz u.
PRACA,
POTRZEBA maszyniarek przy kolan
kowych spodniach. Zgłosić się: 667
' Dickson ^ v> , 22 s
POTRZEBA chłopców-1C-Jat starych
do kręgielni Zgłaszać się po -obiedał®.
Wipker Pyk Hall. 601 W. North ave.
; POTRZEBA'mężczyzn i Gżlewpzęt do
robienia cygar. 25 Cleaver ulica, na
dole.
POTRZEBA dobrej warszawskiej ku
charki. Zgłosić się do restauracyi War
szawa, 847 Milwaukee avę., blisko Pi»
vision ulicy.
POTRZEBA dziewczyny która może
gotować zwykłe potrawy. Musi mówić
po angielsku. 105 North Centrę ave.,
w restauracyi. " 22 s
"•'>> »■ " ■ mi ■ ii i iiim ——
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty; taka która może obsługiwać
w grosami, rano tylko. -663 Holt ave.
22 s
• POTRZEBA krawca; może- być świe
żo przybyły z kraju. 530 Paulina ul.
POTRZEBA dziewcząt. Eisendrath
Glove Co., Elsfon i Armitage ave. 22 s
POTRZEBA maszyniarek i ftuiszorek
przy kostumerskich spodniach. Carl
son, 1031 Węst Lake str.
POTRZEBA dobrych krawców do-bej
8towania~przy szapowych surdutach.
- 310 Noble ul. * 22 s
'POTRZEBA maszyniarek, finiszerek i
-prasowników prey żakietach. David
Lyons, 38G Wabansia ave., róg Robey |
ul. 22 b
.POTRZEBA stolarza który pracował
przy tTumnach. G82 Milwaukee ave.
POTRZEBA maszyntarzy przy surdu
tach. 95 Haddon av§., lsze piętro.
POTRZEBA dobrze doświadczonych
panien do sprzedawania w składzie,
ogólnych potrzeb. 686 Noble ulica.
POTRZEBA dobrego prasownilca na
czysto przy zwykłych surdutach. Do
bra zapłata. 95 Haddon ave., trzecie
piętro.
POTRZEBA doświadczonego klerka
do grosem!. Inny niech się "nie zgła
sza. 13G W. Blackhawk str. i
POTRZEBA 25 dziewcząt doświadczo
nych maszyniarek do sukien. Albert
Ruben and Co., 5G4 N. Ashland ave.
POTRZEBA dziewczyny do tokowania
1 rohienla dziurek na maszynie. 447
' N. Ashland ave. 21 s
POTRZEBA doświadczonego mężczy
zny w szmatami, róg Cornelia i Mil
waukee ave., w składzie .węgli. '
Kupno i Sprzedaż.
<L . , .... J.„ 1 1 ■ ■! S-JL=Sm
NA SPRZEDAŻ "brick cottage" i lota
tylko za $1500. 81 Brigham ulica, J
NA SPRZEDAŻ grosernla 1 skład rzeż
niczy, w dobrem miejscu dla Polaka.
Sprzedaję z powodu chorąby tanio* A
dres w Adm. Dziennika* Cliic. 22 s
■ ■■ i ■■ -mmmmmmm—— im n1 -
MUSZE sprzedać natychmiast mój
dom (cottagerw dobrej polskiej oko
licy. Zobaczcie to. Franciszek Peter
sen, 2331 North Albany ave. •
■ ■ ' ■■■'■ i ■ I ■ mim III
BARGA1NS w North Chicago. Do
sprzedania kilka lotów w najlepszem
miejscu po $150.00. "Tylko jeden blok
od kościoła księdza Jędrzejka. Marcel
Stan, 785 Milwaukee-ave.
NA SPRZEDAŻ properta na Milwau
kee ave. Tanio. 2641 Milwaukee avo.
BARDZO tanie loty od $175 I wyżej na
miesięczne odpłaty w North Chicago,
pół bloku od kościoła ks. Jendrzejka.
Jan A. Przybysz and Co., 814 Milwau
kee ave. >
MAŁO używany bicykel. Bardzo łanio.
523 N. Marshfield ave.
NA SPRZEDAŻ, blisko szpitala Matki
Boskiej z Nazaretu.Wnc.wej i-pierw
szorzędnej polskiej okolicy, piękny na
rożnik biznesowy; można zarządzić u
lepszenia; 55x120; północno.- wsclio
dnl róg Division ul. i Hoyne ave. Tyl
ko $4500.. Właśćlciel, 451 w, Hoyne
ave. « *
GTROSERNIA na sprzedaż w" polskiej
okolicy. Sprzedam tanio z powodu wy
jazdu do North Chicago. Adres w
Adm. Dziennika Chicagoskiego. 22 a
PR0PERTA na sprzedaż. Muszę sprze
dać .w krótkim czasie. Zarazem i sa-*
lon. Zgłosić się: A. J. Kowalski aud
• Sons. 625 Noble ulica.
NA SPRZEDAŻ grosenria bard go ta
nio; polska okolica. 320 North Carpen
ter str.
DO SPRZEDANIA grośernia w batdzo
dobrem mieisęu. za tylko $345.00. Do
bry koń i wóz. Wszystko warte $750.
Marcel Stan, .785 Milwaukee ave.
AVONDALE Bargainy: Piękny dom na
2 renta, kąpiel, gaz za $2500, także
na 3 renta; wszystkie .wygody za
$2875. Potrzeba $200, reązta rentem.,
Marcel Stan. 785 Milwaukee ave.
* i—— i i mi niM iifi ■
NA SPRZEDAŻ piękny murowany
dom i dwie loty pn. 1435 South Alba
njr™ve., róg 29tej ulicy, 48^4x125, z
najlepszym ogrodem w okolicy; roz
maite drzewka owocowe i winogrono
! we. Polsko-czeska okolica. Dobra spo
! sobność dla dużej familii, dla tych któ
rzy pracują u McCormifift'a lub .w in
nych przyległych lejarniach: Cena
$2500. $1800 gotó.wką, reszta na odpła
ty.^ ' ^ 21s
NA SPRZEDAŻ nowy dom murowany,
|3 flats po 6 pokoi,' gaz, kąpigle. Cena
$5700, na Jadwigowie; dom murowany,
8-pokojowy i basemeilt, $400 gotówką,
reszta $15 miesięcznie. Na sprzedaż
dom, 8 rentów, na Sloan at Cena
$4000. J. Olszewski, 762 Milwaukee av.
NA SPRZEDAŻ 3-piętrowy murowany
dom i stajnia, lota od alley. 10 Tempie
ulica. Ulica wyłołona asfaltem, ce
mentowe chodniki,* wszystko.w do
brym, stanie. Rent $42 miesięcznie.-Ce
na $4300 jeżeli sprzedam natychmiast.
Zgłosić" się: Chas. Cook, U29 N. Saw
yer ave.
ęiA SPRZEDAŻ z powodu innego in
teresu w najlepszej; okolicy na Jadwi
gowie, 3-piętrowy murowany dom; 5
rentów, 5 i 6 posól, kąpiel i gai za
$6500. Mała wpłata. N. Hennek, 985
N. Robey ul. , 22 s
Kupno i Sprzedaż.
NA SPRZEDAŻ skład cukierków. 256
Armitage ave. J. Zieliński. j.9 s
Ń1TS PR Z E DA ż"s k ład Tzeźnlczy^w" -po U
skiej. okolicy. Adreąw Ądm. Dziennika
Chic, - 19 s
NA SPRZEDAŻ ^dóbry rogowy salon
na Jadwigowie. Zgłosić .się. do Dzień?
nlka Chicagoskiego. " ~ 23 s
NA SPRZEDAŻ grosernia l salon w
polskiej okolicy. Adres w Administra
cyi Dziennika Chicagoskiego. 23 s
NA SPRZEDAŻ konie i 3 wozy piekar
skie. 1212 North Leavitt ulica. 19 s
NA SPRZEDAŻ dom z cegły na dwa
piętra i basement; nowoczesne ulep
szenia; lota 37^x125; 1% bloku na
północ od Chicńgo ave. J. A. Elk, 470
North Harding ave. 19 s
NA SPRZEDAŻ rogowy salon tanio.
Wiedomość .w Administracyi Dzienni
ka Chicagoskiego. 19 s
NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny skład
ryb 1 delikatesów w północno - zacho
dniej dzielnicy. Wielki odbyt; dobry
zarobek; opłacająca eię okolica. Zgło
sić się: 1108 No. Halsted ul. 19 s
KILKA dobrych salonów do wyboru,
tanio na sprzedaż. Wiadomości udzie
li M. Mazurkiewicz,404 W. Chicago
ave.* * . . 19s
NA SPRZEDAŻ salon z małą halą, ta
nio. 301 W. Chicago ave, 19s
NA SPRZEDAŻ 2-plętrowy dom z lo
tą. Sprzedam tanio. 4718 Hermltage
ave. • > 22 a
NA SPRZEDAŻ na Holt ave., pomiędzy
Blackhawk 1 Blanche str.,' 4 domy 1
loty, 60x125, .bardzo tanio. — A. J.
Stefański. 681 Holt ave. 7 w
NA SPRZEDAŻ dobry salon; dobry na
rożnik. 264 W. Chicago cve., róg Cen
tre ave. 19s
NA SPRZEDAŻ salon na Cleaver uli
cy. Adres w Administracyi Dziennika
Chicagoskiego. 22 a
NA SPRZEDAŻ salon. 221 Cornell uli
ca. 8
NA SPRZEDAż^duża mleczarnia, w
polskiej okolicy; sprzedaję*15 do IG
kan dziennie. 3323 Fisk ulica. 21 s
NA SPRZEDAŻ balwiernia tanio; do
brze wyrobiona; tani rent; musi być
sprzedana z powodu wyjazdu. 101 W.
Erie ulica. * 19 s
. ^ ■ np i
NA SPRZEDAŻ salon bardzo tanio, je
żeli kupiony natychmiast; naprzeciwko
fabryk .Crane Co. 545 South Canal uli
ca. M. Brown. 19 s
NA SPRZEDAŻ pn. 1453 W. Polk uli
ca: G-pokojowy dojn.w dobrym stanie, ,
dogodne warunki. Zgłosić się do wła
ściciela pn. 15G1 L«xington ulica, lsze
piętro. 2o s
NA SPRZEDAź~ fortepian"" w Pike
Wareiiouse Co.,"Ashland i Wabansia
ave. Kosztował $375 cztery miesiące
temu.-Sprzedam bardzo-tanio. Otwar
te' ćtł 7 do G. I®
NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny sa
lon w polskiej a zarazem do
brej biznesowej okolicy na Milwau
kee ave. . Adres w Adm. Dziennika
Chicagoskiego. * • 1 s
NA SPRZEDAŻ salon z powodu wy
.jazdu do starego kniju. Musi być sprze- *
dany w tych dniach. 147 Fry ulica, róg
Holt ave. 21 s
Na""ŚpRZEDAż buda * lotą. na Erie
ulicy, w nowej parafii; można przero- j
bić na trzy renta; tylko $1100. Jan j
A. Przybysz and Co:, 814 Milwaukee :
ave. f s
NA SPRZEDAŻ piękny szap krawie
# cki tanio; sześć" maszyn pędzonych e
' lektrycznościę. Zgłosić się pn. 59 Tell
Place. 1 s
NA-SPRZEDĄż dobry salon z wielką,
hala w polskiej okolicy; dobre miej
sce; musi Jlłyć sprzedany przed1 dniem
Igo września z po.wothi wyjaz*4p do
kraju. Adres w AdminietEicyi Dzien
* nik* Chic. " •* 1* s
NA SPRZEDAŻ grosernia, skład deli
katesów, drobiazgów, cygar, tytbniiu 1
ofis pralni. Skład narożny. 2G7 Augu
sta ulica. . - ł
DO biJJrt^lSJJAiNiA na jaawigowie uwu
muro.wany, dwa piętra i wysoki base
mcnt, za $1800. Potrzeba $400 gotów
ki. Teofil Stan, C94 Milwaukee ave.
.1 .*
DO SPRZEDANIA skład rzeźniczy w
dobrem położeniu, zarasem wszelkie
narzędzia do robienia kiełbas. Sprzo
daję a powodu iż jestem samotny. A
dres w Adm. Dziennika Chicagoękie
NA SPRZEDAŻ pil. 1547 N. Hamlln
ave.: dom murowany i basement, 2
piętra, pokoi na 2 familte, lota 30 stóp,
blisko Milwaukee ave. tramwajów. Ce
na $2150; $200 gotówką* reszta na od
płatę jak rent. W. H. Giesecke and
Bro 2393 Milwaukee ave. s
eemrnmmtmm■ ■■■ 1*1 ■ m m mmmmmm»■—r-%»
NA SPRZEDAŻ tanio lotu i 2-piętrowy
dom, 4 renta, na Stanisławowie za.
$2700. Lota i dom, 4 renta na. Emma
• ulicy za $3000. Lota i dom 2^)Iętrawy I
na-2 renta i-skład, w Avondale za 1
$2000. Parma 80 akró.w, z małemi bu«H
denkami w Wisconsin, prży matem
jeziorze się'graniczy, za $800. Grilnta
we WJsconśth po $5—$10 za 'akier.
Karty okrętowe do.Hamburga. Adam
Majewski, 567 Noble str. 22 s
NA SPRZEDAŻ grosernia: stare i wy-*
robione miejsce. 585 Dickson ulica.
' ... 26 s
NA SPRZEt)Aż 2-piętrowy dom z ce
gły; kamienny,i)asement; cztery mie
szkania; bardzo tanio. 376 Nortb
Marshfield ave.
NA»SPRZEDAż 2-piętrowy #om na Ją,
dwigowie. 103 F^ankfort str.
.NA SPRZEDAŻ frame house jo czte
rech- stancyacli 1 kąpiel za $1500
Wpłaty tylko $300. Sprzedaję z poWa
du wyjazdu z Chicago. »ł617 N. Ham
lin ave.
DO SPRZEDANIA salon w dob$in
położeniu biznesowem za prżyatępń^
cenę. ^głosić się pn. 871—873i,Biue
Islahd ave. P. Dumanowski. 21 s
ŃA ŚPRZEDAż tanio kuźnfc. 50 stóp
frontu i 2 dwu-piętrowe domy. 201—
207 W. DJvision ulica. ZgłoBió się pn.
207 W. Diylsion ulica. Cena $8000.
KUP N O 'T SPRZE D AŻ.
KTO CHCE iiSreg
aammmmmaamaBwmm albo pożyczyd
pieniędzy ntł bu*",
dową lub zakupno; albo kto ma pieniądze i
do wypożyczenia na pierwasy morgeez,
tęp niecb alę zgłosi do polskiego kantor#-.
C. W. DYNIEWiCZ & CO.,
805 Hllwankes S?e.lMS»."»sCli[ci|o.
Asekurujemy od ogniw * nHjlepazyo*
tom paniach. Wyrabiamy wszelkie pa*
plery legalne. ftclqg*my spadkobleratwa
z Europy 1 wystawimy pc-łnomocnictwa
vyli, pi«nipotencve.
NA SPBZEDAŻ -
przez R. I. Terwilligera, zarządcę
CHICAGO LANDLORDS
P80TECTIYE BUREAU,
232 West Division Ulica.
Dwu-piętrowy dom drewniany na.
Ohio ulicy, blizko Asbland ave.;
przynosi $300 rentu ro- aaa
cznie; tylko.. $-5 VUU
- TAKŻE -
dobre properta salonowe, z intere
śem i zapasami — tylkp 200
- TAKŻE -
Dwu-piętrowy dom z cegły, cztery
4ro pokojowe mieszkania, na Cor
nell ul„ blizko Noble uh Przynosi
rentu $33 miesięcznie; £>3 A AA
tylko «M,WUU
DO SPRZEDANIA.
Churchill ulica, dom murowany fi AfMl
2 pom{*eźVanla,...J ?uOv
ras .'.:.....I3j6oo
jmrao ulica, f piąłforfyUom •' ' # \ RAft
murowany,# rent^i TYlVW
North Ara., 2piórowy dom ' ®0 U|A
drewniany, $H0 r»ntu „w®)OvV
AuąneU ni., * plątrowy dom, #9 O AA'
8 duże renta ,..., f")"""
W. Huron ullea, t piórowy &om CtO KAA
mnrowany, f 27 rentu .. v
^fr^ty' 2dO.my,d.^!1"^..;r.;IŚ,000
Elatem Aro., 8 domy drewniane, ....$3,000
Wypożyczam pieniądze po f 16 procent.
Zabezpieczeń od Ofala pr<dkel Unio.
TEOFIL STAW, $H MHwtakea Affc,
Wn SS-SS*
Jeżeli chcecie pieniądz? l przyJacteU, prcyMM*.
do mnie, wypożyczam wlaene ewoje pieniądze na
meble, fortepian. konie l wozy, bec zabrania ta
ko wy di z waszych rąk. Dam cwarancyt, MM'
chcecie, te waeze meble ale bąoi| aabran*cdomu,
gdy* ja wypożyczam pteciądze, aby odbierać pro*
cent, a nie ażeby zabierać eprząty, Diateao nie
' o waew mebla I t. p.
wypożyczanie od $20 do
— i-,-, , tfgo eamego dnia, wkt&
rym Je zażądacie. Możecie wypłaci na Łatwe wy.
Siaty albo też tylko procent a tum a może etać tak
ługo lak wam eiĄ badzie podobało. Jeżeli tani
potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je poiyete,
aiboieżelibyścleębdcli ząplictt «olcl» winni, to
przyjdżde do mnie i rozmówcie elą ze mi>%t e
przekonacie eię, że z* mną łatwy jrjt iateree do
""w,"ta A. FRENCfl, Włtarton SŁ
FokĄ} u. i. iOflUSKl. PoUkt Klerk,
ŃA SPRZEDAŻ tanio pierwszej klasy
skład cygar, tabaki, cukierków, "tce
cream", gazetami, drobiazgami i gro
sernlą., blisko szkoły tańców. Piękne
mieszkalne pokoje. Zgłosić się do A.
Szykowny, 1049 N. Robóy ul. 19 8
.IŚa""SPRZĘDAźT tanio'5 pokojowy" mu
rowany dom. 166 Hamburg ul. 19 e
OKRETOWE.
(
NAJTANIEJ I NA ( Wymieniam 1 wjsytam pieniądze do kraju eodilenaie.
UIIICDOTC i mjr \ Zabezpieczam od Ognia rr najlepszych ^Mipailiek.
NAJLtl uZt LlNIt [ Wyrabiam wszelkie prawae i legalne iakamtnta,
oraz robi^ pożyczki na realność da najniższy procent. Spntdftft 1 wymlenUm domy, tołył wjnMcot
Utmy po jak najtańszej ct-nls a za skorą i uczciwą usługą rączą.
WACŁAW DUŻEWSki, 458 Mli St,CMCigO.
= $300
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 piętrowy dom
na 2 pomieszkania i rentem spłacać resztę długu.
Domy te budnjemy przy RldgewayAve., pomiędzy Direwey Ave.
i Schubert ulicami, obok Domu Starców 1 Sierot w Avondale.
Loty 26 i 27 stóp szerokie i 125 stóp dłngie, w ulicy sa wszel
kie ulepszenia, takie cementowe chodniki i ładne drzewa*
— Bliższych informacyI udzielą —
HĘAFIELD & KIMBELL,
właściciele,
12ID Chainber ot Commerce Baildlng,
lub EDM. SZAJKOWSKI. Agent,
Milwaakee 1 Central Park Ares.
W Eubdywizyl motna nas zaitać codziennie i w Niedzielą
TANIE KARTY OKRĘTOWE
Specyalne ceny óo Europy I z powrotem.
Biuro otwarte fcasdcpo wtecrora. TELEFON MONBOE 8 GO.
QEORQE R. LENKE & CO.
• - i
Na mieiteu daw
niej zajętem przez
śp.9 Waldnflwu
jLantar
SPBZEDAŻT i
Realności.

• 608 Milwaukee Avenuet róg Cornefta Ulicy.
SPRZEDAJEMY KARTY OKSĘTOWB,
Wjsełamy pieniądze<to Europy, Zabezpieczamy -od Dgttla,
Wyrabiamy dokunrrata łe^alne.
; AYONDAŁE.
2 piętrowe domy do sprzedania na miesięczne wypłaty. — #
$200 wpłaty, reszta $10 miesięcznie. -Wypłacacie domy tak
jak rent i zarazem jesteście swymi właściciełairiL ,
I" LOTY.
(i ' . »
Mam 48 lotów, c/tery bloki od kościoła i Jeden Jbfldk od
» Milwaukee Ave. 'karów po $300. do 5550. —'Jtnne loty cokoU
wiek dalej po ,<200,'na wypłaty. Jeet tonadzwyczajnaoferta. . ;'
—B&rgain na 30 dniponieważ ^właścicięl opuejflBa Ohicago, , / ^
„ . dobra sposobność dla tych którzy mają> zamiar osiedlić się . -
w Avondale. Przyjdźcie i przekonajcie się. r f itto '
FARMY.
^T$m kilka Bet form-łło sprzedania lt& w zaaiłan na pm.
peńta. Farmy uprawione z-inwentarzem, -gnmta "z 'borem
łub prerye. ;Od $5 ttkier i wyżęj. W stanach Wwcon
sin, Michigan, Indiana, Illinois, Tennessee, Nebraśka'i
Minnesota. Po bliższe infrrmacye:pi®za»d©i «»<>»
A.AJANTOWSH,
Oifis otwarty każdego dnia do fltąj wieoa. i wJ^iadaiele^o^oiadaiu.
^ ':Łtśbi . *' $ ■.

xml | txt