OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 19, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-08-19/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Z KANCELARYI J/E. KSi AR
CYBISKUPA QUTGLEY\A.
Proboszczowie katolickich ko
ściołów w Chicago otrzymali list
następujący:
Chicago, ugo sierpnia 1905.
Wielebny Księże!
Ninieiszem uprzejmie proszę
Wiel. księdza, aby ogłosił w
przyszłą niedzielę z ambony, że
"Kolegium Katedralne", w któ
rem będzie wykładany kurs kla
syczny kandydatom do stanu du
chownego konieczny da uczniów
chcących wstąpić do seminaryum
dyecezyalnego, zostanie otwarte
w poniedziałek, dnia 2go paź
dziernika w gmachu, który się
obecnie na to przygotowuje przy
ulicach Cass i Superior.
Kolegium będzie bezpłatną
szkołą dzienną, otwartą tylko dla
chłopców mających zamiar zostać
księżmi.
Kurs przygotowawczy obejmo
wać będzie 6 lat, a studenci wstę
pujący tego roku muszą zacząć z
pierwszym rokiem kursu klasy
cznego.
Aplikanci muszą być przynaj
mniej w I3tym roku życia, o do*
brym zdrowiu i moralności, i po
winni być przygotowani do zło
żenia następującego egzaminu:
Religia: a) Katechizm: Dehur
be'a lub inny tejże wielkości —
cały.
b.) Historya Biblijna: Gil mo
ra, Schuster'a lub Spalding'a.
Języki: Zwyczajne użycie du
żych liter, części mowy, deklina
cya i konjugacya, podział zdań,
okresy, interpunkcya, przyrostki
i przybranki, pierwiastki, urabia
ne słów z pierwiastków etc.
Czytanie: a.) Kilka ustępów z
klasyków bez poprzedniego przy
gotowania się. *
b.) Pisemne zadania, list, opo
wiadanie lub opis tematu poda
nego przez egzaminatora — orto
grafia i kaligrafia.
Arytmetyka: Cztery działania,
miary i wagi, ułamki zwyczajne
i dziesiętne, procent — cała aryt
metyka z wyjątkiem pierwiast
ków.
Geografia: fizyczna i polity
czna.
Historya: Zwyczajna historya
Stanów Zjednoczonych — cała.
Egzamlna wstępne odbędą się
w czwartek, i4go września, w ha
li katedralnej, przy ul. Cass i
Chicago ave., początek o godzinie
ętej rano.
Ci, którzy chcą przystąpić do
egzaminu, muszą się osobiście
zgłosić do ks. Dr. Keough, 623
North State str., dnia 2go, 4go i
5go września, pomiędzy ętą a
I2tą godz. z rana.
Po bliższe informacye można
się zgłosić <io Ks. Dr. Keough.
Z rozporządzenia J. E..ICs. Ar
cybiskupa
F. J. Barry,
kanclerz.
n
Sezon na zieone jabłka
już nadszedł, więc młodzież na
szego kraju bez wątpienia zacz
nie jadać takowe. Mądra matka
zaopatrzy familijną skrzynię me
dyczną w butelkę dobrego lekar
stwa na cholerę i biegunkę, po
nieważ spustoszenia wyrządzone
przez cholerę morbus, dysente
ryę i latowe dolegliwości są nie
małej wagi dla rodziców i cier
piących. Severy Lekarstwo na
Cholerę i Biegunkę jest czystą
medycyną, niezrównaną pod
względem łagodzących efektów i
• stałej ulgi, którą natychmiast da
je. Pan M. F. Gallas z Sioux Ci
ty pisze: „Moje dzieci były bar
dzo chore na biegunkę, a chociaż
doktorzy je leczyli, jednakowoż
nie zdołali pomódz cierpiącym.
Pomimo tego Severv Lekarstwo
na Cholerę i Biegunkę je wyle
czyło. Przyjmij moje dzięki". Ce
na 25 i 50 centów. Do nabycia u
wszystkich aptekarzy albo od W.
, F. Severa Co. Cedar Rąpids, Io
~ r ' ' DLA SIEROT b
złożono następujące ofiary: Szymon
Michalak $2; N. N. z Kantowa $1;
Pan Korzeniewski $1; N. N. J. K. za
modlitwę $2.50; N. N. 1; Pan Lorentz
$4; Panna Mocna $1; 10 Róża IV Drz.
z parafii św. Jana K. $3: Pani Nowik
$l;i Renkosiak Marcin $t; 48 R. IV
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu
^Sierot serdeczna "Bóg zapłać" składa
"* ' Ks. Jtouf ZJ*mba C. R,
| ^SZYSCY DO CRAGIN!
towarzystwo Polek Matki Bo
skiej -Częstochowskiej. nr. 53
Zjed. Pol. Rz. Kat., z parafii w.
Stanisława Kostki, największa
£rupa niewiast należących do
Zjednoczenia z tejże parafii, urzą
dza wielką zabawę ogrodową ju
tro po południu w Ogrodzie Ko
ściuszki, w Cragin. Zabawa ta
ł»yła pierwotnie ' zapowiedzianą
na dzień 23go Lipca, lecz z powo
dów od sympatycznych Polek
niezależnych, musiała być odło
żoną do jutra, za to o tyle będzie
świetniejszą. A przytem nie trze
ba zapominać, że cźysty dochód
przeznaczony jest na budowy no
wej a tak bardzo potrzebnej hali
przy kościele św. Stanisława Ko
stki.
Polki zapraszają'wszystkich do
współudziału w ich jutrzejszej
zabawie. Bilety kosztują tylko 25
centów dla mężczyzny wraz z da
mą.
PIERWSZY WIELKI PIKNIK
i losowanie na piękny organ od
będzie się w niedzielę, dnia 20g0
sierpnia, 1905 r. w ogrodzie Miko
łaja Karthausera, Ridge ave. Re
sort, pn. 3543 Ridge _ave. Jechać
należy North ave. tramwajem do
Halsted ulicy, ^Halsted ulicą do
Evanston do Pratt ave. potem 2
bloki piechotą do ogrodu. Cena
biletu 25 c. Jest to pierwszy Pol
j ski piknik urządzony w tej okoli
cy. Zapraszamy Szanownych Ro
daków na tę zabawę.
BUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Tow. Polek Matki Boskiej Czę
stochowskiej będzie miało swój Piknik
jutro to jest w niedzielę, dnia 20go
sierpnia, w ogrodzie Kościuszki, w Cra
gin. Do współudziału zaprasza komi
tet
— Towarzystwo św. Wojciecha, B. i
M., będzie miało swe regularne mie
sięczne posiedzenie w Poniedziałek
dnia 21go Sierpnia, o godzinie pół do
8mej wieczorem, w hali nr. 2. Do za
płacenia jest 25 c. podatku nadzwy
czajnego i 25 c. podatku miesięczne
go, razem 50 c. Wszyscy członkowie
powinni być obecni bo są ważne spra
wy na porządku dziennym. Także kto
by m}ał zamiar wstąpić do tego Towa
rzystwa, niech się zgłosi do wyżej wy
mienionego miejsca; wstępne jest I
stosunkowo bardzo nizlcie. — Michał
Kuźmiński, prez.; Ignacy Derkowsja
sekr. prot., 20 Luce ulica.
— Baczność Sokoli Orła Białego!
Dziś wieczorem ma się zebrać komi
tet Balu w bardzo ważnej sprawie o
godzinie 8:30 punktualnie w sali ćwi
czeń. Czołem! — B. M.
— Towarzystwo św. Jana Nepomu
cena ma swoje półroczne posiedzenie J
,w poniedziałek, dnia 21 sierpnia, o 1
godzinie pół do 8mej wieczorem, w ha
li zwykłych posiedzeń. Każdy członek
powinien być obecny podług prawa j
konstytucyi. — Jan Dembiński, prez.; j
Antoni Szymkowiak, sekr. prot.,f. 111
Cleayer str.
— Bractwo Młodzieńców św. Józefa,
oddział 3ci, ma swoje posiedzenie ju
tro o godzinie lszej po południu, w ha
li nr. 3. — Franciszek Górski, prez.;
Franciszek Woliński, sekr.
— Towarzystwo św. Stanisława Ko
stki, odbędzie swoje miesięczne posie
dzenie w poniedziałek, dnia 21go sier
pnia, o godz. 8mej wieczorem, w hali
zwykłych zebrali. Do zapłacenia przy
pada podatku 25 c., assesmentu 50 c.,
razem 75 c. Obecność .wszystkich po
żętTana; sprawa bardzo ważna. — M.
Derengowski, prez.; M. Wardziński,
sekr. prot., 660 Dickson str. j
Z JAD\\lGOWA. |
— Towarzystwo św. Józefa Oblb. N. j
M. Panny, będzie miało posiedzenie
miesięczne w niedzielę, dnia 20 sierp
nia, o godzinie pół do drugiej, w hall
zwykłych posiedzeń. Wszyscy członko- j
wie mają, być obecni i każdy ma przy- I
.«nieść swoją, konstytucyą na posiedze- I
nie, ponieważ będzie wlepiana popraw- I
ka do konstytucyi. — F. Sobieszczyk. I
prez.; W. Zassowski, sekr., 1057 N.
Robey str.
Z KANTOWA.
— Towarzystwo Mł. św. Kazimierza
Królewicza ma swoje miesięczne po
siedzenie w poniedziałek o godz. 7:30
wieczorem. Wszyscy mają być obecni
na tem posiedzeniu. — Jan Rydwelski,
prez.; Józ. Waliński, sekr. prot.. 32
i Will str.
Z MARYANOWA.
— Towarzystwo św. Grzegorza ma
swoje miesięczne posiedzenie w ponie
działek wieczorem, dnia 21 b. m.. w
hali zwykłych posiedzeń. — Adam Ku
rowski, sekr. prot., 9ó9 Girard str.
i rn i,i
0^ ' *
W sądzie.
— Więc przyznajesz się do wi
ny, że pieniądze ukradłeś?
— Tak, panie sędzio, jednakże
ze względu na łagodzące okplicz
ności... . -
T —• Jakież -to łagodzące okolicz
ności?
r — Uk^a.dłein. pieniądze na to,
żeby niemi zapłacić podatek za
legły !...
— 0 7 f !
RUCH PAROWCÓW. '
Przybyły:*
New York: Philadelpia z Southamp
ton, Citta di Napoli z Neapolu, Alge
ria z Marsylii, Campania z Liverpoo
lu.
Plymouth: Bremen z N. Y.
Liverpool: Republic z Bostonu, Ce
vic z N. Y., Svlvania z Bostonu.
Hamburg: Patricia z N. Y.
Havre: Hudson z N. Y.
Oueenstown: Lucania z N. Y.
Londyn: Sarmatian z Montrealu.
Odeszły:
New York: Cedric do LiverpooIu,
Bordeaux do Havre.
Glasgow: Parisian do N. Y.
Dover: Hamburg do N. Y.
Liverpool: Celtic do N. Y.
Drobne ogłoszenia
POTRZEBA panów na pomieszkanie.
531 Noble ul., 3 piętro, w tyle.
POTRZEBA dwóch porządnych męż
czyzn na mieszkanie bez wiktu. 684
N. Ashland ave.. w tylnym domu.
DO WYNAJĘCIA szap krawiecki. 558
Holt ave.
— IJ> ■ ———r——t—l—JM l»——
POTRZEBA mężczyzny na mieszkanie.
17 Cornelia ul., 3cie piętro, w tyle.
POTRZEBA dziewcząt na stancyę ze
stołowaniem lub bez. 781 Milwaukee
ave., 2gie piętro, z frontu.
DO WYNAJĘCIA skład naprzeciwko
kościoła św. Trójcy. Odpowiednie
miejsce na jakibądź interes. 541 Noble
ulica.
POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan
cyę. 541 Noble ul., u góry.
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 592
Dickson ulica, na dole.
POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie.
6G1 Milwaukee ave., 3cie piętro.
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 647
North Ashland ave., na dole.
POTRZEBA dwóch porządnych męż
czyzn na stancyę. 685 Milwaukee ave.,
blisko Noble ulicy, lsze piętro.
UDZIELAM lekcyi angielskiego języ
ka za małem wynagrodzeniem. Ko
nieczka, 77 W. Division ulica.
POTRZEBA porządnego mężczyzny
na stancyę z wiktem. 702 N. Ashland
ave., na dcle z frontu.
POTRZEBA mężczyzn i panien na
stancyę u bezdzietnej wdowy, z wik
tem lub bez. 5 Bauwans ulica, róg Ash
land ave. śliżewska. .
POTRZEBA mężczyzn na 'stancyę,,.29 5
Augusta str., w tyle.
SAMOTNA niewiasta poszukuje dwóch
panien na stancyę. 642 Noble ulica.
DOM 2-piętrowy do wyrentowania lub
na sprzedaż, na dole mieści się kom
pletne urządzenie do groserni i bu
tchershopu, a u góry wygodne miesz
kania. Dobra oferta. Jan Psyk, Linden
avenue, pomiędzy 29tą i 30tą ul. Haw
thorne, 111. 26 s
KTÓRY salonista ma aobry salon na
sprzedaż tanio? Mam kupców. Niech
się zgłosi do M. Mazurkiewicza, 404
West Chicago ave. 19 s
POTRZEBA mężczyzn na stancyę.
Zgłosić się pn. 159 West Division ul.,
pierwsze piętro. j. 8
POTRZEBA gospodyni do domu; dwo
je dzieci. Zgłosić się wieczorem. 7
Emma ulica, 2gie piętro, front. I s
POTRZEBA mężczyzny na stancyę..
241 W. Blackhawlc ulica, 2gie piętro,
front. 1 s
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 812
Milwaukee ave., 3cie piętro, front. I
Zezowate Oczy
Sprostowane bez no
ża. Bez bólu. Bez
Chloroformu, przez
nową metodę, która
nigdy jeszcze nie za
wiodła.
Dr. F. 0, Carter,
Spccyalista*Ocz i Uszu.
101 CTATE III drncie piętro—1 drzwlna pól
lOZ M AlE UŁm noc od układu ' Tho Fair".
GODZIMY:—każdego dnia od 9 rano do5 po pol.
We Wtorki i J'iqtki a?, do 7:30 wieczorem.
W niedziele od 11 raDO do 1 po pol.
Specyalne Taniości na Poniedziałek, dnia 2 I-go Sierpnia.
Od eodziny Sinej do litej rano będziemy pprzedawali najlepszą Hiszpańską wełną na I fin
pończochy — motele tylko po I Uu
| Oi<7* Za yard najlepszej wsypki w czer
I Ł. 2 U wone pnslti. wartej 83c.
ncn Za yard najlepszej czerwonej lnianej
Z uli wBypki, wartej M>c. J
jJQr Z"i funt eitru dobrego pienwzpn
*fOU chem— warte 75c.
AJlP ifY?"1 czysto wełnianej Serge raate
**Ou tv| do Mikni, lii yard.t e2erokiej, zh
wsze sprzedawana po tf&c.
:ł^(fmAt8ryiaa »n*
I2hz
wartej 89c.
za yard extrn dobrej materyi
kratki, wartej 19c. *
Q Jsft za y*ra najiep. szeroKiego perKaiu na
0'3rU pościel rozmaite deeenia, wart 9c.
aa yard estra dobrej lnianej materyi na
Ob fartuchy, rozmaite krateczki luo paeki,
wurte 124e.
nA.ysuehiaD6 riinem podbite koszule i
0 tfu Racie dla mążczyn, troc.bą zakurzone,
warte 69c.
q _ za białe lniane dnźe chusteczki,
Oli warte 7c.
• * ń ie&dtstj kawał nrySli -v' ' ** mmn
1 b do. mycia - • , ,
C «, ■/*. 4 dOże kawałki mydła u.
0 b do prania.
SC. MZ8HKOWSST, 688 Noble Star.
Czy Możecie Pominąć Takie Prawdziwe
Poniedziałkowe Taniości Jakiem! Są Niniejsze?
Oczekujemy znacznych rezultatów z niniejszego ogłoszenia; ponieważ wartófci te stanowią raóyę"-po-temu} towary
ofiarowane, nalegają na to; ceny zaś wprost domagają się tego. Nigdy ani na moment nie tracimy z przed oczu tego
faktu, je nasza reputacya w dawaniu jak nijwięcej za pieniądze, musi być zachowaną. Jesienne towary spiesznie
się zLUżają ze wszech str jn świa:a i czynimy teraz ostateczne wysiłki aby wyprzątnąć z kretesem WBzelkle letnie za
pasy. Ceny te mówią za siebie, lecz towary przemawiają jeszcze głośniej. Każdy zwiedzający nas przekona się o tem
2 krążki a .
baweł- fi —
nicowpj /I M
tasim- /I 1|
ki za.... I I
2 papier- I
ki dobr, ■ • i
ezpilekza
Kartnna
y«l. po
Tjlko od 8:80 do 10 r.
rana—standaid druki
uovelty wzorów, na
czarn. tle, w. 7c i Sc.
3!c
Prrkalft
Madrasy
Yard szerokie, o ja
snych Iłach perkale i
madras—sukna w re
sztkach fabrycznych,
dlngich od 1 do 5 yd.
5c
Mat. na
i ■ ....
Suknie
Dubelt. skład, krstk.
mat. na suknie, do
skonało na dziecięce
sukienki, warte 25c.
luc
Mat, na
Sn knio
28 Cal. piękne kara
loty— bardzo specy
altia tania oferta tyl
ko na Poni d/.iałtk.
!9c
Politura
2 Butelki
Regularnej 5c butel
ki dobrej politury do
trzewików — na Po
niedziałek 2 butelki
za 5c.
5c
Likiery
Underoof lub Cream
Zytoiówka
na kwurta.
Blackberry Juice (sok
jeżynowy
tolku za.
Zytoiówka Pe*"0 0 q
jeżynowy) bu» I0C
Importowany Koniak
regulurna cena $1.25
— tylko 1 butelką
koetumerowi, .79C
Wyborne jasne Piwo
stołowe, za
tuz. pudlo
stołowe, za 2 .690
HnftosTinift
Krze? i
5c
2275 yardów haftowa
nych brzegów i wsta
wek, 4{/i yarda długich,
wartych lOc.
Torrlmn
K omuli i
3."0 kawał'-6iv Tnrchon
I piąKDych bawełnico
wych koronek,z wstaw
kami do pary, wartości
aź do Sc.
3c
Dzircipce
Clmstoczki
2ó0 tuzinów dziecię
cych chusteczek—z ko
lorowym brzegiem —
5c gatunku.
2c
Itzi(vięcc
Trrewiki
Dzieciące dongol. sznu
rowane i zapioan. trze
wiki, wielkości 5 do 8,
warte epełna 79c.
59c
Tr/ewicz.
yfemoirl.
3000 par trzewiczków
dlu niemowląt, z miąk
kiemi podeszwami, z
patentowanej skóry i
piąknymf wierzciiami,
wiolk. 1—1, warte 59c.
25c
Grnvcs a
rroszek U fl
Do zębów U U
Dam akio glngha
mowe spódnice —
w specyhlną pprze
daź w'ypr7.ąt:ijąca,
w ten Poniedziałek
po 4Sc.
Czarne natynowe
spódnice — z głę
boką ruflą — war
te spetna PSc— nby
wyprmtnąć po 5Sc.
Odzież
Snod.
Pozostałości z mą
zkiej najpiękniej
szego gatunku o
d/.ieżv8podniej,ró
żowej! brunatnej,
wartości aż do 75c.
Odzlfż
M>od.
15c
Dzieciące piękne
prążkowane koszu
le, gacie i majtki—
warte aż do 5jc.
Męikie a m
58c Ne- J U A
gliioire B1«|»
Koszule U U U
fflęzkfo
Skarnetkf
Mązkie brunatne i nie
bieskie tnie 8 z u ne skar
petki bez szwu, regu
'arnej lOc wartości.
Dziecięce
Pończochy
Dzleciące czarne prąt
kowane bawełniCDwe
pończochy be/, szwu —
w przebranym zapasie.
5c
68c
Damskie
Uei»rv
Damskie perkal. renry
z marynarskim knłnl»
rzem z falbaną u doiu,
dobre $1.50 wartości.
I) 'niskie A i
U1) rnnia ^ |
Małe numera damskich
bluzkowych ubrań, w
ch-mnych wzorach —
wartości aź do $2.93.
Mezkfe
Spodnie
Piąkne worsted i weł
niane kaszmirowe spo
dnie dla mąźczyzn I
młodzieńców — znako
mitego gat., 32 do 42
w pasie, $2.03 wartości.
m
Igroserye!
■ p za funt Sal
i U sody.
za 5c pacz.Wyandotte
proszku do prania,
za paczką "Crispo"
sucharków.
za ft. najl. makaronu
(noodle soup chips).
2a Sc pus/kę Borden'a
Pearless Cream.
Za lOc paczką Kinga
tntarczauej mąki.
■y- za 10: piiFzką UK. C."
/ li proszku do pieczenia.
O n za 8 pi->ć-cent. kawał.
O u Pearl \Vhite Floatiog
mydła.
q- za 3 fanty mączki do
vi u prania.
i A. za4ft. patpntowan.
I Ublub^unnej mąki.
Ii 0 za 5 kaw.Unele Jer
I u ry mydła do pran.
I On 7& ® kawałki P. <fc
i Z u J. Naptha mydła.
Wieboldtanajl.
Patent, mąka,
$££!!:&*
14. beczk. Cl JQ
worek.... "
Wyborna słod
ko zaprawiana
Breakfast sło
nin*— ||3_
llat_ 114 C
Armoura Star
I)riod Deef,kra
jany na zamów,
ft. po 20c,|(7
w kawał., 11 (T
funt po... 1
Javai Mocha
Kawa,5^ ft.
za $1-00— ł a _
lub funt |l|ę
Gunpowder I
Herbata,
zwykły *7
H5c gat., / / f
funt po... 1 v
nail.200 [1
▼d.masz:! II
nici, 4 h M
szpulki... I
Biało hnf ■ I IJ
pral. pas-IJ II
ki, lOc gt.
Firanki
3*t.po
60 calowe Notting
ham koronkowe firan
ki,w różnych wzorach
—reg. 31.75 wartości.
49c
aft Cni.
Muszlin
Bk
Miękko wykończony
bielony mus/.lin —
katnbrykowego gatun
ku — wart spełna
10 centów.
flegte -r £•
IMerro y U U
Sanitarne gisie pierze
—boz odoru— reguląr
na cena 86c — funt
po 55c.
Wsynkn
do Pierza
Importow. niemiecka
czerwona wsypka do
pierza—gwar. że nie
przepuszcza pięrza —
reguł. 35c gatunku.
I9c
asżls nnn
S»o'hile ąj 0 |j
Extri dobrego gatun.
szewiotowe i worsted
robocze spodnie, peł
nej wielkości. 3)} do 42
w pa-ie, $1.50 wart.
Towary
Żelazne
Noże do chleba, r«
po U u
Kłódki z S klucza- c «
mi U U
(i cal. ciesielskie Q •
szczypce za Qu
M n m y na skhdzie
wieUi irybóp' papie
ru budowlanego, j«
koto. papy smołowej,
zwykłej tektury, po
dwójnego i potrój,
fllcu dachowego i t. U.
it. p.
E. WERSOM & CO.
1000 do 1008 Milwaukee Avenue.
Specyalne Poniedziałkowe Taniości
Największe Taniości w Towarach Łokciowych, Trzewikach i Porcelanie można znaleśó a E* Iver
sona & Co., 1000 — 1008 Milwaukee Ave.
w Poniedziałek, 21go Sierpnia.
7 fin za mQ?.kIe koszule i gacie,
1 l/v warte 35c.
za dziewcząre majtki, ugarnirownne ko
roaką, wszystkich wielkości, warto lóc.
*}()/» za mązfcl* piąkno balbrigrgun koszule
wt/L i^cią niebieskie, różowe i ecru—
- warte 50c,
ftp za mązkie skarpetki, czarne i
bruuatne, warte lOc.
(|lp za paM dziecięcych prążkowanych
*4*-' pończoch, X5c gatunku, warta lóc.
OQp z* chloniec© snodnie do kolan, modre,
czarne i siwe, warte 50c.
9 Xp za mązkie letnie koszule, wszędzie
t>tPv sprzedawane po COc. •
9Qrt za mązki* roboc/.e koszule, n'.jl*psze
«"go 50c gatunku.
za mązkie npecyalnie dobrego 20c ga
tunku szelki.
za raczkie roboc/.e spodnie, regular
nego $1.50 gatunku.
Taniości w Materynch na
Snknie i Jedwabiach.
1 On za yard śmietankowego panońskiego
1 ii\j jedwabiu na bluzki, wartości 60c.
za 40^all*?erokie mat»rye m suknie
w |.iqknycli kolorach, w.irte 35r.
za czysto wełniane maferye n-i suknie,
czarne. modre, zielone i w innych ko
lorach. l*i do 1J4 ytrcU szerokie, wat
te aż do $l 50.
za piąknie La iv o, w ładnych, wzoęacfc
—warte 5c,
za ginghnm nŁ fartuchy, dobrego ga
tunku. wart 5c.
»3l n ** ni-łbielony mu92lin—
dju wart 5c,
\ n za piąkpy gingham na suknie—
łt wart 8e'. ^ Ł
za Sbtker flanelq,
wartości 5c.
Sic
4c ii".
wartą 2Sc.
za bawłnicowe ręczniki —
arte 5c. *
Zjlst za grubą paskowatą Outing flanelę
rijt/ —wartą lOc.
za piękną czarną satynę w resztkach*
wartą 15c.
za dobrego gatunku materyę na ręczni
wartą Sc.
1 i)C ierwon<ł wsypkę do pierza —
2c f,:
Op i piękne prrykrj cia na poduszki,
vv» warte lOc.
Kp zn parę damskich bawełnicowych reka
wiczek, czarnych lub białych, wart. 25c.
x/ł za Rolled plute pozłacane pierścionki,
OL damskie, męzkle 1 dzieclęc*. gład
kie lub z obsadę, warte 2ac do M)c.
Oin za jedwabne wetąźki w pięknych ko
♦>2*-' lorach, walrte lOc.
Op za piękn" jedwabne atłasowe wstążki,
«/v/ 0 coli szerrkie, warta 35c.
On z8 piękne prnlie koronki,
0\j warte af. do 10.?.
ftp za dtiźesro rozmiaru jedwabiem wykoń
>- Ot/ czone męzklo chusteczki, warta lOc.
1 flP zn dzlecioce wiązane Ptaniki goreeto
X * i v we v. guzikami, warte 20c.
1 A/> zft d.im»i»le fartuchy,
IVL< warte 20c.
i)\t% za damskie ror«»ty, wszystkich wiel- I
&'i\j ic^ści, warte S1.00.
jOOp za damskie inękne mnB2linowe nocne i
koszule, warte fi8c. '
1 A/> za najlepszą ceratę stołową,
. I wartą 18<\ »
1 Za Vflrd kprpeto yard szerokiego,
l \J\j wartego 25c,
Qp za j-nrd koronkowej ttateryl na
firanki, wartej 18c.
49c i 59c ^ 3fnw.obrn,y'warte
QQn za dameki" pieszczę od de92Cf.u,
*fO u warte $3 00.
ŁłQ/i xa damekio repry,
łat-warteSi.OO.
Trzewiki.
£Q/» za chłopiec» brunatne, sznnrowane
vvv trzewiki, wielkości » do 13}4, regu
larnego $1.25 gatunku.
*An Za damskie brunatne lub czarne ni*
UVI/ ekie trzewiki, w małych numerach,
wartości a2 do $1.60.
Potrzeby Domowe po Speey
ąlnycli Cenach—Wielkie
Zaoszczędzenia.
Kociołki do powideł i gotowania, lOkwartowe
zrobiono z najlepszej białej polewy, O On
warte 5Cc, epocyalnie po « ^v
Szklanki do owoc/iw i klarowanych powl t n
deł, warte 23c tuzin, eztuka ' ^
Masona słojki z gumową obrączką, Op
warte 6c, specyalnle po wl
Piąkne szklarnie cukiernlczki, dzbannszki do
śmietanki, naczynia do jnzód i ozdobne Cp
miseczki, warte 15c, wybór po
Piąkne porcelanowe talerze obiadowe, fili
żanki i podstawki, miski do warzyw, talerze
do zupy i naczynia do pieczystego, fin
warte 15c, wybór po
8 Kawałków Santa Claus mydła O 9 O
do prania za ;
Siwe granitowe kociołki do wody, O On
warte 50c, po.,„i.
lOc butelka amorr&ku lub 4 n
modrego za^;..
Herbatniki 1 kawnlkl z siwego granitu, f 4„
warte S5c, po * *v/
12o białe polewane kubki Cip
do wody po;
5 Kawałków Fuirbank^a Fairy I- f £»/»
mydła za...,. A..
WM. TIMMERHOFF,
Fabrykant Skład hurtów.
Wyborowycn ( Vflf kił Dy 1 P°Jedy*
jtog LIUAK g^ggsJ
Iii2 N,Jleilzie Ave,, , rTr.
CHIĆAGÓ, ILtlNOIŚ. ' I
Czytajcie Dziennik Chicagoekl
lllala Schoenhofena,
Pierwszorzędna
Rcstiłnraeyfc
i ^
Tlało wiąkszelmniejsz# do
przedstawień, bal6w, wowl 11
obchodów* l)wi® kręgielne.!
IiAItÓL HIC1ITEI1, I I
DZIENNIK CHICAGOSKI
stale wychodzi o 8*miu •tronlcach.
I< lrm* isłoionft w roki 1678.
AUG. BURKĘ, P0SCZ
kO87.t'W0Ć
Obejrzy dach darmo i powie ile to, .
. bądzie reperacya. — Materyaly na daoh.
CfHa 1 skład: 100-104 W. Superior St.
teltfoii IfoiWe W8. Minko fialrted, Cfclotff*.
DZIENNIK CHICAGOSKI
Ogłaszajcie alf w Ozlan. Chieagosktai

xml | txt