OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 22, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-08-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Krewnym 1 znajomym donosimy tę smutną nowinę, że
nasza aiy ukoebańsza siostra
Anna Orłowska,
pożegnała się z tym światem w Niedziele, dnia 20go Sier
pnia, o godz. ^4tej rano, w kwiecie wieka bo liczyła lat 18.
Pogrzeb odbędzie się w {Środę, dnia 23-gp Sierpnia, o go
dzinie -JOtej rano, z domu żałoby pn. 28$ Hervey ul., do ko
ścioła św. Trójcy, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha.
W 6mutku pogrążeni:
Bronisława, Józefa, Wikiorya, Helena i Julianna sio
stry; Leon Wojczyfiski, Julian Chmielewski i Marcin Wo
źniak, szwagrowie. 22 S. '
Krewnym i znajomym dono
simy tę smutną wiadomość, iż
najukochańszy syn i brat
nasz
Ś.p.
Anton},
pożegnał się z tym światem po
długiej i ciężkiej chorobie,
opatrzony św, Sakramentami,
w Poniedziałek, d. 21 Sierpnia,
0 godzinie 7mej wiec?., prze
żywszy lat 24.
Pogrzeb odbędzie się we
Czwartek 24 Sierpnia, o godz.
9tej rano, z domu żałoby pn.
576 Dickfcon ul. do kościoła
św. Stanisława K., a stamtąd
na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich kre.
wnych i znajomych w smutku
pogrążeni:
Walenty i Franciszka Li
szewscy, rodzice; Franciszek
1 Andrzeja bracia ]Maryanna%
Katarzyna, Józefa i Tekla,
siostry; Leon Mix, szwagier.
Niezwykły upominek.
Do Madrytu wędruje obecnie
z Paryża dar osobliwy. Pan Le
page, garbarz paryski, wpadł na
myśl kupienia dwóch koni, zabi
tych podczas zamachu na króla
Alfonsa przy ulicy de Rohan. Ka
zał je obedrzeć ze skóry tak, aby,
nie naruszyć dziur, jakie w nich
poczyniły odłamki bomby, wy
garbować i zrobić dwa dywany
do sypialni. Poczem, zapewniw
szy się, że król hiszpański przyj
mie tę pamiątkę swego cudow
nego ocalenia, wysłał dar osobli
wy do Madrytu.
o
Zniknięcie wyspy.
Donosiliśmy w swoim czasie,
że na południo - wschód od Japo
nii utworzyła się, po wybuchu
wulkanu podmorskiego wyspa.
Było to w listopadzie 1904 roku,
a odkryli ją mieszkańcy wyspy I
wojima, z archipelagu Boniń
skich, o czem zawiadomili wła
dze centralne na wyspie Ogara- )
warajima. Wieść o tem niespo
dziewanem powiększeniu się lą
du wywołała w Tokio wielkie za
dowolenie i zorganizowano wy- j
prawę, złożoną z inżynierów, któ
rzy mieli przeprowadzić pomia- |
ry, z geologów, fotografów itd.
Wyprawa wyruszyła na morze
na pokładzie okrętu "Hyogo," a
le w d. 22 czerwca powróciła do
Yokohamy. Znalazła wprawdzie
miejsce, gdzie wyspa wypłynęła
na powierzchnię wód, ale z wys- j
py samej pozostały już tylko re- ;
sztki — trzecia czy czwarta częśić
pniu musiano z wyścigu wycofać,
8 zaś oficerów cofnęło się z wy
ścigu, przekonawszy się zaraz z
początku o niewytrzymałości
swoich koni,'
DZIENNIK CHICA60SKI
stale wychoctei o 8-młu stronicach.
Drobne ogłoszenia
DOM 2-piętrowy do wyrentowania lub
na sprzedaż, na dole mieści się kom
pletne urządzenie do groserni i bu
tchershopu, a u góry wygodne miesz
kania. Dobra oferta. Jan Psyk, Linden
ayenue, pomiędzy 29tą i 30tą ul. Haw
thorne, 111. 26 s
POTRZEBA dziewczyny na mieszka
nie. 384 N. Paulina ul. 22 s
POTRZEBA mężczyzn na stancyę.
812 Milwaukee ave. 3cie ptętro front.
22 •
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 731
Milwaukee ave. pierwsze piętro .w ty
le. 24 s
POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie
na Sciem piętrze w tyle. 17 Cornelia
str. Zgłosić się wieczorem.
POTRZEBA ludzi na stancyę z wiktem
lub bez wiktu. 1128 North Hoyne ave.
DO WYNAJĘCIA skład. Najlepsze
miejsce dla polskiego rzeźnika, pn. 391
W. Chicago ave. 24 s
PR ACA.~
POTRZEBA maszyniarek i kieszenia
rek. Stała praca, dobra zapłata. Felder
and Cohn, 78 Brigham str. 2gie piętro.
POTRZEBA dziewcząt. Eisendrath
GIove Co., Elston i Armitage ave. 22 s
POTRZEBA dobrych krawców do bej
stowania przy szapowych surdutach.
310 Noble ul. 22 s
POTRZEBA maszyniarek, finiszerek i
prasowników przy żaKietach. David
Lyona, 386 Wabansia ave., róg Robey
ul. 22 s
POTRZEBA chłopaka do bejstowania
ł prasowania drelichu w azapie ze sur
dutami. N. L. Oberndorf and Co. Jack
son 1 Market ul. 23 a
POTRZEBA pierwszych ręcznych
dziewcząt do sztafirowania i bejstowa
nia kantów, maszyniarek do rozmaitej
roboty, dziewczyny do bejstowania
kenwesu, bejściarza i pierwszego pra
sownika przy surdutach. 888 Milwau
kee ave. 22 s
POTRZEBA 6 dziewcząt do rozbijania
jaj. Doświadczenie niepotrzebne. 225
South Water str. 23 s
POTRZEBA dziewczyny do zwyczajnej
domowej roboty. Mrs. Lait, 736 N.
Hoyne aye.
POTRZEBA dziewcząt do szycia na
maszynach pędzonych za pomocą elek
tryki. M. Ia Oberndorf and Co. 199
Market atr. 24 s
POTRZEBA stolarzy w fabryce mebli.
84 N. Ashland ave. na południe od
szyn kolejowych. 23 8
POTRZEBA dobrych doświadczonych
panien sprzedawaczek w składzie o
gólnych potrzeb domowych. Dobra za
płata. 6C6 Noble ulica.
POTRZEBA maszyniarek, ręcznych
dziewcząt, chłopaka do dziurek i pra
sownika na czysto. 757 Norrli Ashland
ave.
1 1 '■ . M -• "" 11
POTRZEBA 5ciu prasowników przy
surdutach. 256 Armitage ave. 3cie pię
tro.
• .MJI MM I ■. I ■ ' I' ■ .1 . Pjl III I IJ
POTRZEBA prasownika na sze.wki 1
ręcznych dziewcząt przy chłopięcych
surdutach. 773 Girard ulica.
POTRZEBA pięeiu cieśli do wykoń
cząpia i do zwykłej roboty. V.
Wałndl, 701 Cornęlia ujtca. 23 s
1 ■ ■ A'» I *VT.' HUPl I ■■ ■ t ^1 j ■■■'»!!'■■« . P -• —'
POTRZEBA czterech maszyniarek i
dobrego trymera. 71 Brigh&m ul. 22 s
' ■ ■- Ł. .1 MW 'Jff i^-l JJIIUJ J
POTRZEBA dziewczyny od 18 dp 20
ląt do domowej roboty. 728 Dicjtson
ulica. 23 a
FÓTKZEŚ1" inasiynlarek pray" spo
dniach, także dziewcząt do robienia
rygli, obrzucania szęjwków, wymywa
nia dziurek i czyszczenia spodni. 717
Dickson ulica. £3 •
■m 1 i ■■ i" 1 -r ■ iii
POTRZEBA doświadczonych maszy
nlarek do sukien. 60 Augusta str. 22s
POTRZEBA 100 robotników do "kar
gzapów", płaca od $1.Q5 do $1.95 dzien
nie; także robotników na kolei i ró
żnej roboty. Zgłosić się do oflsu, 100
Van Buren ulica, Deane's ageneya pra
cy. 22 a
POTRZEBA prasowników na szewlu,
także przyjmuję w naukę. 717 Dickson
ulica. 22 s
* " 1 11 1 1 UJ1
POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy
dziecięcych surdutach. 888 Milwaukee
ave. 2gie piętro w tyle. 22 s
POTRZEBA chłopaka do pomocy w
piekarni i na wozie. Róg Cudahy 1 Lin*
den aves. Hawthorne. 23 8
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 731 Milwaukee ave.
■ 14".<* i miiiim>i . j u i ' »'
POTRZEBA kobiety do domowej ro
ty, która umie trochę po angielsku.
Róg Coblentz i Oakley av. Zapytać sl§
w salonie.
POTRZEBA MĘŻCZYZN DO ROBO
TY POZA MIASTEM, W LODO
WNIACH. JEFFERSON ICE CO. 27
GRAND AVE. 2« «
POTRZEBA doświadczonych cygarni
ków. Stała praca i dobra zapłata. 25
Cleaver ulica.
POTRZEBA chłopca który chce się
wyuczyć na balwierza. 844 West Madi
son ulica.
POTRZEBA uczciwej, chętnej dziew
czyny do zwyczajnej domowej roboty
przy małej francuskiej katolickiej fa
milii. Zgłoście się lub piszcie pod adres
Madame, 701 Farragut ave., blisko No.
Clark ulicy i Foster ave. Summerdale.
POTRZEBA kobiet da przebierania
nowej wełny. 153 W. Division str.
POTRZEBA dziewczyny w restaura
cyl. 490 Noble ulica. 23 b
POTRZEBA mężczyzn; można zarobić
$3 dziennie. Zgłoście się listownie lub
osobiście. Fisher, 593 West Superior
ulica. 23 s
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty. Zgłosić się zaraz. 628 Noble str.
26 s
POTRZEBA polskiego agenta, przy
stojnej powierzcbności, 5 lub 6 godzin
dziennie, może łatwo zarobić $25.00
tygodniowo lub więcej. Taki który na
leży do parafii św. Stanisława Kostki
ma pierwszeństwo. Zgłosić się Louis
Rudolph. 957 Milwaukee ave. 23 s
POTRZEBA kobiety do domu, dwoje
dzieci. Zgłosić się wieczorem. 7 Emma
ul. 2gie piętro.
POTRZEBA dobrego prasownika przy
damskich jaszczach (cloaks). 703
West 18th pl&ie. 23 s
POTRZEBA stolarzy do polskiej fir
my. 101—103 East North ave.
POTRZEBA kieszeniarelc przy surdu
tach. 95 Haddon ave.f drugie piętro.
Rothgieser.
POTRZEBA dobrego prasownika na
szewki do spodni. Stała praca. Tylko
doświadczany niech się zgłosi. 718 N.
Ashland ave. róg Blanche ave.
POTRZEBA prasowników na czysto
przy surdutach, 65 Emnja str. Czarne
cki.
POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa
nia, także do dziurek tekowania przy
surdutach. 692—696 N. Ashland ave.
drugie piętro. 24 s
POTRZEBA kieszeniarek przy surdu
tach. Moorman ul. róg Luli place, lsze
piętro.
POTRZEBA 5 dziewcząt do ręcznej ro
boty przy surdutach. 706 N. Ashland
ave.
POTRZEBA chłopaka do robienia cia
stek lub "biszkoktów". 1003 Milwaukee
aye.
POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy
surdutach. 394 Marshfield aye. róg
Cornelia ul. 23 s
't» ■ "" I JM"
POTRZBBA prasownika przy surdu
tach. 811 N. Wood str., blisko North
ave.
- - f!" I Ml I ■ ■■ ■■ -■■■' ■
POTRZEBA kieszeniarek lub kiesze
niarzy, pierwszych ręcznych i do pod
szewki, prasowników na czysto i na
szewki. Niech się zgłasza dzisiaj. Wi
dny szap. Stała praca, dobra zapłata.
850 N. Ashland ave. 2gie piętro. •
obszaru początkowego, a dzisiaj 1
już, — jak pisze korespondent
"Frankf. Ztg." z Yokohamy, nie
ma już prawdopodobnie i tego
niewielkiego, kawałka ziemi. Co
stało się z wyspą, czy zniosły ją
fale, czy też zapadła się w zagłę
bienie, wybuchem wulkanicznym
wywołane, czy też zniszczył ją
wybuch nowy — niewiadomo;
dość, że znikła równie niespodzia
nie, jak się ukazała.
Kosztowny wyścig.
W tych dniach odbył się wy
ścig1 oficerów konnicy francuskiej,
pomiędzy Lugdunem a Aiv łesx
Bains, na przestrzeni iso kilome
trów. Z Lugdunu wyjechało 47 ,
oficerów, na miejsce jednak przy
było tylfeo 14, w. drodze bowiejn i
padły skutkiem upału 4 konie; 1 f
koni okaleczonych w różnym sto
Dosyć Roboty dla Wszystkich
Mężczyzn, Niewiast, Chłopców i Dziewcząt
— na 700 akrowych farmach firmy —
L. A. BUDLONG CO.
] Wypłata co wieczór. | =
Nasz specyalny pociąg dla robotników opuszcza stącyę Olybourn
Juuction o godzinie 6tej rano, koleją Chicago & Northwestern, a wraca
v?ieczorem po zaprzestaniu praoy. Przejazd pociągiein wynosi tylko 5o.
di którzy nie mieszkają w pobliżu stacyi mogą wziąć jakąkolwiek "karę"
z dzielnicy północnej, południowej albo zachodniej do Ashland Ave. a
potem -^transfer" na Ashland Ave., aż do Clybourn Place, gdzie stacya
się znajduje.
Nie omieszkąjoie korzystać z tej sposobności zarobienia sporo
ptwiiędzy i przebywania-eaJy dzień na świeżem powietrzu.
1*8
PRACA,
"POTRZEBA ipp 4zjpnrc?®t do mycia 800
I do domowej roboty — zarazem kucharek I
dzifWczĄt do boteji. ' 4
643 MILWAUKEE AYE,
PAN! SCHMIDT AGENCYA PRAUY.
■gmiJii i) .■]■ ' ■"" nu . K J
POTRZEBA
909 Milwaukee Ąy. blisko abłum bt.
codziennie drlewcznt do "e
stfiurscyl bot«16v i domowej
roboty. Najstarsi# 'polikU
biuru w D)iMcle.
POTRZEBA dzlewozyny do lekkiej do
mowej roboty. 198 W. Diyiaion «t., 2gie
piętro. xx
Potrzeba Dziewcząt
DO RESTAURACJI, HOTELÓW, FA- '
BRYK I DO DOMOWYCH ROBÓT.
Iw) 425 MILWAUKEE AVE.
r V ■ ■■<■ III , t II..I H|, L ' I . .HjUl WI.4
POTRZEBA dziewcząt, liczącycn i4
lat i więcej, do roboty przy papiero
wych pudełkach. Stała praca i dobra
zapłata. Illinois Paper Box Co., G2—72
West Lake ulica. 23 s
POTRZEBA mężczyzn do kładzenia
szyn w zachodniej stronie Wisconsin,
32.00 i $2.25 dziennie. Robotników w
Michigan i Wifconsin, $2.00 dziennie.
Robotników do roboty dla kompanii
kolejowej w Wisconsin i Michigan,
$1.75 dziennie. Roboty na długi czas,
dobry wikt. Asping i Sweet, polsoy a
genci, 81 So. Canal ul. i 20 W. Madi
son ul. xxxx
POTRZEBA maszyniarek przy dobrych
spodniach. 28 Fry ul-, blisko Centro
ave. 22 a
POTRZEBA 50 dziewcząt do
domowej roboty re-tauracyl 1 hoteli.
Przyjdźcie gotowi do pracy. Dobra za
płata. Kolb, 772 Milwaukee A?euue,
naprzeciwko Clt*aver ul,
POTRZEBA 50 maszyniarek do roboty
przy sukniach, najlepsza fabryka z
najnowszem urządzeniem w mieście.
Stała praca, od sztuki lub tygodniowo.
Przyjmujemy także dziewczęta w nau
kę. 232 Congress ulica., 4te piętro. 23 s
POTRZEBA dziewcząt do robienia
damskich kapeluszy od sztuki, mod
niarek (copyipts) i dziewcząt w nau
kę. Najlepsza zapłata w mieście przy
ręcznej roboty i gotowych do nosze
nia kapeluszach damskich. Roboty do
syć, nie potrzeba czekać. Przyjdźcie
natychmiast. Goldstein Milljnery Co.,
262 Wabash ave. xxx
POTRZEBA 50 mężczyzn do "luraber
yardy", 10 do młyna kamiennego, 25
do fabryki żelaza 1 cliłopców, 425
Milwaukee ave. 24 3
POTRZEBA rzeźnika. Musi mówić po
angielsku i po polsku. Dobra zapłata
i stała praca. S. J. Wink, 148 North
48th ave. 22 s
POTRZEBA maszyniarek do szycia rę
kawów, także dziewcząt do przyszywa
nia guzików przy surdutach. 199 West
North ave. 22 s
POTRZEBA maszyniarek do wszywa
nia kieszeni przy surdutach. Stała pra
ca. 103 Cleayer ulica. z3 s
POTRZEBA dziewczyny lub starszej
niewiasty do domowej roboty. 671 Holt
j ave.
| POTRZEBA dziewczyny do domowej
! roboty. Musi umieć gotować. 1079 Mil
j waukee ave.
[ POTRZEBA styciarki I kieszeniarki
| przy kostumerskich spodniach. CS W.
| Huron .ulica .w tylnym domu.
i POTRZEBA ręcznych dzir i do
podszewki robienia przy ..urdutach.
34C W. North ave. górne piętro w tyle.
24 s
POTRZEBA dziewczyny do obrzucania
szewków na maszynie, przy spodniach,
j Zgłosić się natychmiast. 267 Noble str.
i w tyle.
j POTRZEBA krawców, mężczyzn lub
j dziewcząt, maszyniarek 1 bejściarek do
] kantów. Zgłosić się natychmiast. 124
| So. Clark ulica. Pokój 22.
POTRZEBA dwóch doświadczonych
sprzedawaczek w składzie towarów
bławatnych. 1000—1008 Milwaukee av.
$175 KUPI grosernię wartą $300.00 w
polskiej okolicy pn. 103 W. DivIsion
ulica. Zgłosić się pn. 1172 Milwaukee
POTRZEBA wspólnika do szapu kra
j wieckiego. Zgłosić się 682 N. Ashland
ave.
POTRZEBA maszyniarek, pierwszych
i drugich ręcznych dziewcząt do ręcz
nej roboty przy surdutach. 830 North
Ashland ave.
POTRZEBA żonatego młodego czło
wieka do roboty przy koniu 1 w skła
| dzie likierów. Zgłosić się P, J. Giersch
, Jr. 331 Milwaukee ave.
i POTRZEBA dziewcząt do łuskania o
I rzęchó.w. 76 North Centrę ave. biisKo
1 Grand ave. 26 8
POTRZEBA dużej dziewczyny do zwy
czajnej domo.wej roboty. 239 West Dl
vision ulica.
! POTRZEBA maszyniarek do wszywa
nia rękawów, robienia kieszeni i teko
wania przy surddtach, także dziewcząt
w naukę. 9 Thomas ulica.
POTRZEBA prasowników na szewkl I
: na czysto przy surdutach. 134 Waban
| sia ave.
| "III ■ . . . "I
! POTRZEBA 50 molderów i 10 robotni
I ków do Canton, Ul. Wyłożymy na prze
jazd. Dobra zapłata. Także 50 robotni
I ków blisko Chicago do szuflowania
węgli. Płaca 30 c. na godzinę, także
mężczyzn do rozmaitej roboty w mie
ście. J. Lucas. Polski ągent 167 Wa
shington ul. Pokój 18.
POTRZEBA kieszeniarek, mężczyzn
i do styciowanla surdutów I kobiet do
j zabierania kieszeni do domu. 47 Brig
ham ulica.
• "W -i ■■> i i mmmmmi*?—
' POTRZEBA pierwszej klasy mas/j"*
niarek i ^ieszeniarek, takżo do kiesze
! ni robienia, bejściarek do kantów^ przy
surdutach. 695 Dickson ulica. 23 3
f ■" I I I I . . ■ —rnummmmęmm
POTRZEBA robotników do roboty na
kolei, kompaniczna robota na Chicago,
Milwaukee i St. Paul kolei w Star
Lako, Wis., Iowa, Illinois i South Da
kota. |1.50 dziennie. Wikt |3.50 tygo
dniowo. Przejazd darmo, ęhlcago Rąil
j way Emmployment Ągenpy* 34 West
Madison ulica. 23 s '
1 PRACA. :
1 i 1 ' ■ ' . . «K '
POTRZEBA maszyuiarek przy kolan
kowych spodniach. Zgłosić się: 5G7
; Dickson str. 22 s
I POTRZEBA dziewczyny która może
gotować zwykłe potrawy, Musi mówić
po angielsku. 10§ North Centra ave.,
w restauriaGyf. 22 i
POTRZEBA dziewczyny "do domowej
roboty; taka która może obsługiwać
w grogerni, rano tylko. 66$ Holt ąve.
22 s
' '■ 11') I'1" ■ ')■ Wl I
Kupno i Sprzedaż.
SALON NA SPRZEDAŻ na 20tej ul]cy
i Lincoln ul. ' 20 s
•umil— ii ii.
NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny skjad
ryb i delikatesów w północno • zacho
dnioj dzielnicy. Wielki odbyt; dobry
zarobek; opłacająca się okolica. Zgło
sić się 1116 Milwaukee ave. 23 s
KILKA dobrych salonów do wyboru,
tanio na sprzedaż. Wiadomości udzieli
M. Mazurkiąwicz, 404 W. Chicago ave.
26 b
NA SPRZEDAŻ szap kra.wiecki; sześć
maszyn pędzonych elektrycznością;
motoh siły jednego konia; tani rent;
muszę sprzedać z powodu choroby; o
puszczam miasto. Zgłosić się po go
dzinie Ctej wieczorem do mojego mie
szkania p. n. 93 Potomac ave. Masso
ver. 23 s
NA SPRZEDAŻ "upright" fortepian;
wydaje miły dźwięk; bardzo tania o
ferta; opuszczam miasto. 492 Sedg
| wiek ulica, drugie piętro. 22 s
NA SPRZEDAŻ. Muszę sprzedać 2
piętrowy murowany dom i stajnię, u
lokowana pn. 255 W. Huron ulica róg
Armour. Tanio jeżeli sprzedam w tym
tygodniu. F. Koepke, właściciel. 745
Haddon ave. 22 s
NA SPRZEDAŻ grosernia; stare i wy
robione miejsce. 585 Dickson ulica.
26 s
NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy dom z lo
tg,. Sprzedam tanio, 4718 Hermitage
ave. 22 s
NA SPRZEDAŻ skład cukierków w do
brem miejscu. Adres w Administracyi
Dziennika Chicagoskicgo. 23 ■
NA SPRZEDAŻ dobra mocna bryczka
(side spring buggy). Tanio. 523 N.
Marshfield ave. w tyle.
NA SPRZEDAŻ narożny salon. Adres
w Administracyi • Dziennika Chicago
skiego. 24 s
SALON NA-SPRZEDAŻ, bardzo tanio,
jeżeli sprzedam w tym tygodniu. 301
W. Chicago ave. 20 «
SALON NA SPRZEDAŻ, dobre miej
sce dla Polaka na Kantowie. 150 Front
str. blisko Elston ave. 23 s
KTO CHCE kupić dobrego konia do
powozu (carriage;, niech się zgłosi p.
n. 844 West Madison ulica.
NA SPRZEDAŻ lub wymianę trzypię
trowy dom, kamienny front, trzy G po
kojo.we mieszkania; "mortgage" wy
nosi $3000. Trzeba płacić 5 procent na
takowym. Navratil, 521 West North
ave. 24 s
NA SPRZEDAŻ tanio piękny szap kra
wiecki z 6 maszynami elektrycznemi.
Zgłosić się 59 Tell place. 23 ■
NA SPRZEDAŻ grosernia i "ice
cream". Dobre miejsce na skład rze
źniczy. Sprzedam tanio z powodu in
nego interesu. Duże miejsce. Rent
$15.00. Adres w Administracyi Dzien
nika Chicagoskiego. 23 s
NA SPRZEDAŻ grosernia ł skład rze
źniczy z powodu choroby. Dobre miej
sce dla mówiącego po polsku i angiel
sku. Interes istniejący przeszła 20 lat.
71 Cherry ave. blisko Division str. 24s
NA SPRZEDAŻ sprzęty domowo * po
.wodu wyjazdu z Chicago. Zgłosić się
pn. 95 Wade ulica po Gtej wieczorem.
24 s
NA SPRZEDAŻ grosernia bardzo ta
nio, polska okolica. 320 Noith Carpen
ter ulica.
Grunta po hartownych Genach!
zn akr. i
5 tynłący akrów w Greely Co., Kansaa po...f2.75
6t.r8b.cy akrów 44 " " po...14.50
7 tysiący akrów w Wallace Co., " po...84.60
0 tjaięey akrów w Kit Cara"n Co., Colo. po $3 75
Grunt /datny na kolonbacyą. Panowie kapita
liści ! Tu dla Was ałots okarra r a robić gru
bo. Piazcie do G. I. IDZIOilEK. Colny, Kas.
Kupno TSprzedąg.
SĄ sprzedąż dobpy roewy ą^lSMł
ną Jad.\yigq^vię. Zgłoęió ąię do D^łert«
nłka Chlcagoskiego. 23 ■
NA SPRZEDAŻ grosernia ( saloij w
polskiej okolicy. Adres w Admlnistra
cyi Dziennika Chicagoskiego. 23 f
NA SPRZEDAŻ na Holt am, pomiędzy
Blackhawk 1 Blanche str.. 4 domy l
2ft loty, 60x125. b&rdzo tanio. -r- 4- J.
Stefański. 681 Holt avt. f w
NA" SPRZEDAŻ salop1 ną ' £ipaver' ufi
cy. Adres w Administracyi Dziennika
Chicagoskiego. Z2 •
NA SPftSBDA* pn. 1453. W/Pfllk uli
oa: 6-pokojowy doip w dobrym stąpię,
dogodne warunki. Zgłosić śię db.wła
ściciela pn. 1661 Lę^lngtoii ulica, Isze
piętro. 2o 9
NA SPRZEDAŻ pn. 1547 N. HamJin
ave.: dom murowany i basement, 2
piętra, pokoi na 2 familie, lota 30 stóp,
blisko Milwaijkee ave. tramwajów. £6
na $2150; $200 gotówką,, reszta na od
płatę jak rent. W. H. Giesecke and
Bro ., 2393 Milwaukee ave. 20-»
NA SPRZEPAŻ tanio lota l 2-piętrowy
dom, 4 renta, na Stanisławowie za
$2700. Lota i dom, 4 renta na Emma
ylicy za $3000. Lota i 4onj 2-piętrowy
na 2 renta i skład, w Avondale za
$2600. Farma 80 akró.w, z małemi bu
dynkami w Wisconsin, przy małem
jeziorze się graniczy, za $800. Grunta
we Wisconsin po $5-r$10 za akier.
Karty okrętowe do Hamburga. Adam
Majewski, 567 Noble str. ?£ ś
wpijam SEraSS*
Jeżeli chcecie pieniądzy i przyjaciela, przyjdźcie
do mnie, wypożyczam wlaane fwoje pieniądza na
meble, fortepian, konie i woży, bez zabrania ta
kowych a waazycli rak. Dam ewaranęyą, leżeli
chcecie, że wasze meble ńie bądą zabrano r. comt,
gdyż ja wypożyczam pt**Mądxe, aby odbierać pro
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego ni*
potrzebujecie obawiać sin, o wasze moble i t. p.
Moją epecya\nością jest wypożyczanie o4 $20 ao
$200 i mogę ie wam dać tego samego dnia, w fctói
rym je zażądacie. Możecie iryphwfW na tatwe wy.
piaty albo też tylko procent11 suma mote etoć tak
długo lak wam eią będzie podobało. J"żeli teras
potrzebujecie pieniędzy, tQ ja wam Je pożyczą,
albo jeżelibyAcie chcieli zapłacić colcie winni, ta
przyjdźcie ao mnie i rozmówcie b1q ze mną, «
przekonacie eią, że ze mną łatwy jeet interes da
•>iuwi«iv L FRENCfl, 95 Deirtoni ?Ł
retu «. J. NOGALSkl. fol.H Klłrlt.
Na Sprzedaż
w Avondaie.
Ridgeway Ave., obok domu Star
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2cl\
pomieszkaniach, na łatwe miesię
czne wypłaty. — Potrzeba tylko
$300 wpłaty resztę możpa opłacać
miesięcznie tak samo jak rent.—
Loty są 26 i 27 stóp szerokie i 125
długie, cementowe chodniki i ładna
drzewa przed każdą lotą.
Bliższych informaoyi udzieli:
ED. SZAJKOWSKl.
MILWAUKEE i CENTRAL PARK AVES.
Mieszkanie: 1556 N. Hamlin Ave.
W subdywizyl codziennie i w Niedzielą.
NA SPRZEDAŻ grosernia i skład rzeź
niczy, w dobrem miejscu dla Polaka,
Sprzedaję z powodu choroby tanio. A*
dres w Adm. Dziennika Chic. 22 8
GROSERNIA na sprzedaż w polskiej
okolicy. Sprzedam tanio z powodu wy
jazdu do North Chicago. Adres w
Adm. Dziennika Chicagoskiego. 22 •
NA SPRZEDAŻ z powodu innego in
teresu w najlepszej okolicy na Jadwl
gowie, 3-piętrowy murowany dom; 5
rentów, 5 i 6 pokoi, kąpiel 1 gaz za
|5500. Mała wpłata. N. Hennek, 985
N. Robey ul. 22 •
KTO CHCE Sra
a ! V i) potycsyo
pieniędzy nu bur
dowq lub zakupno; albo kto ma pieniądze
do wypożyczenia na pler« ser mor^ecs,
ten niech s1q zgłosi do polskiego kantoru
C. W. DYNIEWICZ & GO.,
805 Milwaukee
Asekurujemy od ogol*. w najlepazyck
ćompaniarh. Wyrabiamy wszelkie pa«
plery legalne. ociągamy Bp*dkobier«tw*
z Europy ! wystawiamy pełnomocnictwa
izrll plenipotencye.
TC NKTIWŁ
* "
NAJTANIEJ I NA ( Wymieniam ! wysyłam pieniądze do krają eoddeaeie.
IIA li CDP7C I liilC ) Zabcaspieczam °«1 O&nłą w nojlepufcfc kempMl#fcfc»
NAJLtroZt LIHIt ( Wyrabiam wszelkie prawu o i legplne doknmenta,
oraa robią pożyczki na realność na najniższy procent. Sprzedają i wymieniam domy, lot/i wyroblon#
farmy po Jak najtańszej cenią a za skorą i uczciwą usługą rączę,
WACŁAW DUŻEWSKI,458MllMflSf.fiMcag).
AYONDALE.
2 piętrowe domy do sprzedania na miesięczne wypłaty. »
§200 wpłaty, reszta $10 miesięcznie. Wypłacacie domy tak
jak rent i zarazem jesteście swymi właścicielami.
LOTY.
Mam 48 lotów, cztery bloki od kościoła i jeden blok od
Milwaukee Ave. karów po $300 do $350. — Inne loty cokol
wiek dalej po $300, na wypłaty. Jest to nadzwyczajna oferta.
—Bargain na 30dni, ponieważ właściciel opuszcza Chicago,
dobra sposobność dla tych którzy mają zamiar osiedlić się
wAvondale. Przyjdźcie i przekopujcie fi$. V ' , .
FARMY.
Mam kilka set farm do sprzedania lub w zamian na pro*
perta. Farmy uprawione z inwentarzem, gran ta z borem
lub prerye. Od b akier i wyżej.- W stanach Wisom
ąin, Michigan, Indiana, Illinois, Tennessee. Nebraaka 1
Minnesota. Po bliższe informacye piszcie ao:
A. A. JANKOWSKI, M
1 Gfis otwarty każdego dnia do 9tej wiecz. i w Niedziele po południu."

xml | txt