OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 31, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-08-31/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Krewnym i znajomym donosimy tę smutną nowinę, iż naj
ukochańsza żoDa moja i matka nasza
Anna Habrylewicz,
Niewiasta Różańcowa, pożegnała się z tym światem, opatrzo
św. Sakramentami, dnia 30go Sierpnia, przeżywszy 56 lat.
Pogrzeb odbędzie się w Sobotę, dnia 2go Września, o godz.
^10:ej rano, z domn żałoby pn. 28 Bradley ul., do górnego ko
ścioła św. Stanisława Kostki, a stamtąd na cmentarz Św. Woj
ciecha.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkioh krewnych
i znajomych, w smutku pogrążeni:
Franciszek Habrylewicz, mąż; Stanislaic, Ignacy i Franci
szek, svnowie; Anna, Katarzyna, Zofia i Ewa, córki; Fran
ciszek Łobodziński, Wwwrzyniec Krzywonos, Józef Rompa
la i Michał Solasz, zięciowie; Marya Habrylewicz, Bynowa;
wnuki i wnuczki. :
Wszystkim krewnym i zna
jomym donoszę tę smutną no
winę, iż moja najukochańsza
żona i matka nasza
liozalia Jilka
(z domu Marach),
Niewiasta Różańcowa 28 Ró
ży 1 Drzewa i Korony Najś.
Oblicza, po krótkiej lecz cięż
kiej chorobie pożegnała się z
tvm światem opatrzona św.
Sakramentami, w Środę, dnia
30go Sierpnia, o godz. 1 po
południu, przeżywszy lat 41.
Wyprowadzenie zwłok odbę
dzie się w Sobotę, dnia 2go
Września, o godz. £9 rano, z
domu żałoby pn. 1140 N.
Hoyne ave., do kościoła św.
Jadwigi, a stamtąd na cmen
tarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich kraw
nyoh i znajomych w smutku
pogrążeni:
Józef Jilka,mąż; Weronika,
Pelagia, Bronisława, Paweł,
Stanisław, dzieci; Maryanna,
siostra; Franciszek Karłach,
Bzwagier.
Krewnym i znajomym do
nosimy tę smutną wiadomość,
że nasza najukochańsza có
reczka
Łncya Helena
po długich i ciężkich cierpie
niach przeniósła się do krainy
niebieskiej, w Środę, d. 30go
Sierpnia, o godz. 7mej wieczo
rem, przeżywszy zaledwie 8
miesięcy i zO dni.
Pogrzeb odbędzie się w So
botę, dnia 2go Września, b. r.
0 godzinie ... • rano, z domu
żałoby, pn. 113 Augusta ulicy,
do kościoła św. Jana Kantego,
a stamtąd na cmentarz św.
Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszają wszystkich krewnych
1 znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Jan J. i Marua Wiśniew
scy, rodzice; Piotr i Zuzanna
Wiśniewscy, i Tomasz i Apo
lonia Wasilewscy, dziadek i
babka z obojga stron, wraz z
całą rodziną. Iw
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Tow. św. Andrzeja Nr. 233 Z. P.
R. K. odbędzie swe posiedzenie w pią
tek dnia Igo września o godzinie 7:30
wieczorem; wszyscy członkowie po
winni być obecni z powodu tego iż
jeszcze są. tykiety od pikniku do za
płacenia i inne ważne sprawy tycząr
ce się przyszłego sejmu. — A. Wenda,
sekr., 335 Noble uL
— To.w. św. Antoniego Opata bę- ,
dzie miało swoje miesięczne posiedzę- i
nie w piątek dnia Igo września o go- j
dżinie pół 8mej wieczorem w hali nr.
2giej. — F. Szatkowski, prez., Józef
Morawski, sekr.,^661 Dickson ul.
— Administraćya Tow." Młodz. św.
Alojzego ma swoje miesięczne posie
dzenie dzisiaj w czwartek wieczorem
o godz. 7:30 punktualnie. Ważne spra
wy są do omówienia. — F. T. Pięch,
sekr., 692 Noble ul.
Z KANTOWA.
— Nadzwyczajne posiedzenie Tow.
Kadetów św. Jerzego M. odbędzie się
dzisiaj wieczorem t j. 31 sierpnia o
godzinie SmeJ t* Tan'kl¥nhiin>ini
dzeó. Każdy musi być obecny.""Sprawa
balu i tykiety do zapłacenia. — S. Ty
czka, W. Smagacz, komitat.
Krewnym i znajomym dono
simy tę smutną nowinę, iż
najukochańszy syn nisz
Jan Nejman,
po długiej i ciężkiej chorobie
pożegnał się z tym światem,
opatrzony św. Sakramentami,
w Środę, dnia 30go Sierpnia,
o pcdz. $2 po północy, prze
żywszy 33 lata.
Pogrzeb odbędzie Bię w So
botę, dnia 2go Września, o
godz. J9 rano, z domu żałoby
pn. 17 Hamburę ul., do ko
ścioła Najśw. Maryi Panny
Anielskiej, a stamtąd na cmen
tarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich kre
wnych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Antoni i Józefa Nejman,
rodzice. 1W
i Głód w Hiszpanii.
Głód, który powstał w wielu
dzielnicach Hiszpanii, wzmógł się
do rozmiarów ciężkiej klęski i
doprowadził ljuż do"; zaburzeń.
Depesze z Madrytu donoszą, że
w różnych okręgach robotnicy ro
lni nocą kradną całe stada owiec
i zabijają je, by głód zaspokoić.
Władze są bezsilne. Skoro tylko
zaaresztują kogo, wnet nadbie
gają wszyscy robotnicy i oznaj
miają, iż winni są wszyscy. Za
resztowani zapewniają, że są za«
dowoleni, gdyż w więzieniu o
trzymują przynajmniej pożywie
nie.
Doniesienia urzędowe z Anda
luzyi potwierdzają straszne poło
żenie ludności wiejskiej. Minister
rolnictwa ośiwiadczył, że kredyt
i2to miliofiowy nie wystarczy, by;
pokryć/ najpilniejsze potrzeby i
prowadzić daMj podjęte roboty
publiczne, które miały na celu
zażegnanie głodu. Cały rozmiar
klęski głodowej i jej strasznych
skutków przedstawiają ostatnie
wieści telegraficzne z Madrytu.
Depesza flonosi, że nędza na
południu kraju jest przerażająca;
stwierdzają to wiadomości zaró
wno urzędowe, jak i prywatne.
Burmistrz Osuny telegrafuje:
"W, mieście zupełna anarchia;
nie rozporządzam siłami dosta
tecznemi, by porządek utrzy
mać. Panuje taka panika, że tyl
ko mieszkania proletaryuszów po
zostją niezamykane. Gromady
głodnych wychodzą co noc na po
le i zabierają wszystko co się da,
Zabijają trzody, a mięso dzielą
między siebie. Żandarmerya are
sztuje ich dziesiątkami, ale gdy
by schwytać wszystkich win
nych, więzienia byłyby za małe.
W Utrera głodne gromady że
brzą, wydając przytem rozdziera
jące okrzyki. Szpitale przepeł
nione są chjoryma nędzarzami,
którzy przez tygodnie cate ży
wili się tylko dzikiemi figami".
—0
Leśniczy , (do kłusownika, któ
ry trzyma zabitego zająca w rę
ku) : A ty co tu robisz?
Kłusownik: Aproszę pana, tak
mi ciężko ną. świecie, że chciałem.
arm' £Y
nieszczęście chciało, że kula przy
padkiem trafiła zająca. (
Pan Szlojme Szwindler przed
stwia jednemu z przybyłych swo
jego syna Jabramka:
— Wiobraż pan sobie, co to za j
chłopiec Jest ten. mój Jabramek. j
On ma.^opiero dwanaszcic lat, a ;
jttsz potrafi opkiwać dorosłego
tak -samo, jak pan i:-;ja,-.,.
— Czemu się Wać Pan nie że
nisz z panną Bellą? ona tak edu
kowana i tak wiele języków po
siada.
— To też ja się języków naj
bardziej boję.
o
Drobne ogłoszenia
DO WYPOŻYCZENIA 1000 doi. na
pierwszy hipotekę (Mortgage). Zgło
sić się do Adm. Dz. Ch. 2w
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 614
N. Asliland ave. 2gie piętro front.
POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie.
161 West Division ul., pierwsze piętro
front.
POTRZEBA młodej dziewczyny na
stancyę z wiktem. 806 Milwaukee av.
POTRZEBA mężczyzn ńa mieszkanie.
216 West Blackhawk ulica. 2w
DLA ORGANISTY
zdolnego i trzeźwego jest miejsce ot
warte. Piszcie lub zgłoście się do
Rev. Alex. Lipiński, 603 Annesty str.
Saginaw, Mich. 2w
POTRZEBA dwóch-porządnych męż
czyzn na stancyę przy małej familii.
199 Cornell ulica^, 3cie piętro, wchód
i boku.
POTRZEBA d.wóch inteligentnych
mężczyzn na "board". 347 Noble ul.,
blisko Chicago ave. od frontu, 2gle
piętro. 2w
POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie
szkanie. 219 North Centre ave., na do.
le, w tyle. 2w
DO WYNAJĘCIA 5 pokoi.
731 Milwaukee ave.
PRACA.
Dosyć Roboty
dla wszystkich Mążczyzn, Nie
wiast, Chłopców i Dziewcząt
na 700 akrowych farmach firmy
L. A. BUDLONG CO.
Wypłata co wieczór.
Nasz specyalny pociąg dla robotników
opuszcza stacyę Ćlybourn Junctiono go
dzinie Gtej rano, koleją Chicago & North
western, a wraca wieczorem po zaprze
staniu pracy. Przeiazd pociągiem wy
nosi tylko 5c. Ci którzy nie mieszkają w
pobliżu stacyl mogą wziąć jakąkolwiek
"karę" z dzielnicy północnej, południo
wej albo zachodniej do Ashland Ave. a
potem "transfer" na A6hland Ave. hż do
Ćlybourn PI., gdzie stacya się znajduje.
Nie omieszkajcie korzyBtać z tej spo
sobności zarobienia sporo pienię
dzy i przebywania cały dzień na
śwleżem powietrzu. (31 *
POTRZEBA dzie.wczyny do domowej
roboty. 637 Noble ul. w salonie, xxx
POTRZEBA finiszerek da sukien. 657
Dickson ulica. Goldstein, Cohn and
C(\ 2w
POTRZEBA maszyniarek i ręcznych
dziewcząt przy surdutach. 144'Waban
sia ave. 31s
POTRZEBA maszyniarki do podszew
ki przy surdutach; także maszyniarki
do stepowania surdutów. 558 North
Paulina nl. 31s
POTRZEBA doświadczonego polskie
go albo czeskiego bartendra. Musi
mówić po angielsku i niemiecku. Do
bre miejsce dla odpowiedniego męż
czyzny. Zgłosić się w sobotę pod a
dres: Blum's New Place, 4371 Milwau
kee ave. Jefferson Park. Iw
POTRZEBA blacharza. — L. Zajdler,
591 Noble ul. 31s
POTRZEBA szewcó.w pierwszej kla
sy na reperacye. 220 W. North ave.
Iw
POTRZEBA maszyniarek przy surdu
tach. 199 West North ave. 31s
POTRZEBA dobrej filier stryperki,
dziewczyny. 353 North Robey ulica.
W tyle. ^w
POTRZEBA stolarzy natychmiast, do
świadczonych. Dobra zapłata. Zgło
ście się lub piszcie, Cable Nelson Pia
no Co., 200 Wabash av. róg Adams ul.
6w
POTRZEBA pierwszej klasy wierzch
nich kieszeniarek przy surdutach. 936
North Paulina ul. 2w
POTRZEBA trymera przy surdutach.
953 Leavitt ulica, blisko Milwaukee
ave.
POTRZEBA doświadczonego mężczy
zny do roboty w szmatami. Dobra za
płata. 39 Milton ave.
POTRZEBA chłopca w naukę do cia
stek i biszkoktów, Northwestern Ba
king Co., 1003 Milwaukee ave.
POTRZEBA dziewcząt w naukę do
robienia damskich kapeluszy; otrzy
mają zapłatę podczas nauki. Także
dziewcząt do przygotowywania form
i garnirowania kapeluszy. Dobra za
płata. Sezon :tr.wa przez cały" rok. —
P. Klein, 404 Milwaukee ave.
POTRZEBA- dobrej dziewczyny do do
mowej. raD^ty^. znającej się trochę, na
kućhntf 147 Mc Henry ul. Iw
POTRZEBA tkaczy i przykrawaczy
przy robieniu dywanów. Zgłosić się
natychmiast. 1183 .W, .Vaa, Bur en uL
Kupno i Sprzedaż.
— ■ , U „.1 i. EJ!
Na sprzedaż 5 pokojowy murowany
dom w pierwszej klasy stanie $2100}
164 Hamburg ulica. 2W
i i-1— ■ - iii —-——
NA* SPRZEDAŻ 8 pokojowy dom, mu
rowany basement, 30 stopowa lota,
blisko Milwaukee avę, "karów". Cena
$2150. $200. gotówką., rewia $10 mie
sięcznie. W. H. Giesecke and Bro.
2393 Milwaukee ave. 6.w
PIĘKNA grosernia na, sprzedaż pn.
4807 South Ada ulica, bardzo tanio
do nabycia. Jest to najlepsza sposob
ność do nabycia dobrej groserni w
polskiej okolicy. Interes jest dobrze
■wyrobiony. Proszę się zgłosić pn. 4807
Ada ul. blisko 48mej ulicy. 6w
PRMCA~
IJOTRZEBA 100 dziewcząt do mycia ataiek, 200
A do domowej roboty — zarazem kucharek i
dziewcząt do hoteli.
643 3IILWAUKEE AYE.
PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY.
codziennie dziewcząt do
■uurBcyi hotelów i domow j
roboty. Najstarsze polaki*
biuro w mieście.
POTRZEBA
909 Milwaukee At. bllzko Ashland ar.
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do
mowej roboty. 198 W. Diyision st., 2gie
piętro. xx
Potrzeba Dziewcząt
DO RESTAURACYI, HOTELÓW, FA- '
BRYK I DO DOMOWYCH ROBÓT.
Iw) 425 MILWAUKEE AYE.
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy dobrych spodniach. Em
pire Pants Co. 615 South Halsted uli
ca. 2 w
POTRZEBA mężczyzn do kładzenia
szyn w zachodniej stronie Wisconsin,
$2:00 i $2.25 dziennie. Robotników w
Michigan i Wirconsin, $2.00 dziennie.
Robotników do roboty dla kompanii
kolejowej w Wisconsin i Michigan,
$1.75 dziennie. Roboty na długi czas,
dobry wikt. Asping i Sweet, polscy a
genci, 81 So. Canal ul. i 20 W. Madi
son ul. xxxx
POTRZEBA 50 dziewcząt do
domowej roboty re.-tauracyl 1 hoteli.
Przyjdźcie gotowi do pracy. Dobra za
płata. Kolb, 772 Milwaukee Arenne,
naprzeciwko Clearer ol.
POTRZEBA dziewcząt do robienia
damskich kapeluszy od sztuki, mod
niarek (copyists) i dziewcząt w nau
kę. Najlepsza .zaplata w mieście przy
ręcznej roboty i gotowych do nosze
nia kapeluszach damskich. Roboty do
syć, nie potrzeba czekue. Przyjdźcie
natychmiast Goldstein Milljnery Co.,
262 Wabash ave. xxx
POTRZEBA maszyniarek i finiszerek
przy dobrych kostumerskich spod
niach. Stała praca 1 dobra zapłata. A.
S.Freer, 126 Dearborn ul. Pokój 4Q
31s
POTRZEBA dziewcząt przy kamizel
kach, kieszeniarek, tekarek, backers,
do, obszywania, prasowania 3ci raz,
przyszywania guzikó.w. Praca od sztu
ki lub tygodniowo; muszą rozumieć
po angielsku. G. Prebenson, 127 Had
don ave. 31s
POTRZEBA dziewcząt. Eisendrath
Glove Co., róg Elston i Armitage aves
313
POTRZEBA dziewcząt do roboty na
maszynach pędzonych elektryczno
ścią. Eisendrath Glove Co., róg Elston
1 Armitage aves. 31s
POTRZEBA dobrych ręcznych dziew
cząt' przy surdutach. 37 Haddon ave.
Iw
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek, oraz dziewcząt do rygli i lmi
szerek przy dobrych spodniach. Sec
tion robota. 280 W. Division ulica.
6w
POTRZEBA dobrego rzeźnika. 1055 S.
Whlpple ul., blisko 23ciej ulicy. Iw
POTRZEBA natychmiast prasownl
ków przy małych surdutąph; także
kieszeniarek 1 w naukę na maszynie;
także trymera. Stała praca, dobra
zapłata. 256 Armitage ave. Pierwsze
piętro.
POTRZEBA dziewczyny w składzie
kawy i herbaty. Doświauczenie nie
potrzebne. 615 Noble ul.
POTRZEBA prasownika na szewki i
ręcznych dziewcząt przy surdutach.
Dobra zapłata. Felder and Cohn, 78
Brigham ulica, 2gie piętro. v
POTRZEBA dziewcząt do przyszywa
nia guzików przy surdutach. 95 Had
don ave., 2gie piętro, Rothgieser
Bros.
POTRZEBA maszyniarek do wszywa
nia rękawów i bejściarza przy surdu
tach. 954 North Wooa ulica, róg Mc
Reynolds.
POTRZEBA kieszeniarek i do stycio
wania kantów, ręcznych dziewcząt.
757 North Ashland ave.
POTRZEBA kobiet do przebierania 1
darcia szmat. 581 North Ashland ave.
blisko Milwaukee ave. Iw
POTRZEBA dziewcząt 1 mężatek w
naukę szycia i kroju sukien z miary
podczas dnia lub wieczorami. A. Prze
kwas, 114 West Division ul.
POTRZEBA stryperki do tytoniu. 760
N. Rockwell ul., blisko North ave.
-• lw
POTRZEBA mężczyzny lub kobiety
do darcia szmat. 11 Luli place. .
POTRZEBA dziewczyny około 16 lat
do roboty w małej fabryce cięcia
szkła. Zgłosić się, 10 Gilpin place, bli
sko Polk i Center ave.
POTRZEBA służącej. 638 Noble tlL
Zgłosić się w aptece. *
POTRZEBA~panny" do " sprzedawania
żakietów. Zgłosić się, 518 Milwaukee
ave.
POTR2iEBA chłopaka który rozumie
trymować przy spodniach i nosić wy
kończoną robotę do miasta. 133 W.
Diyision uL , lw
POTRZEBA 5 mężczyzn do ładowa-'
nia 1 wyładowywania z wagonów to
warowych. |1;50 dziennie. Stała praca.
77$ JUllwąu&pe aore.
POTRZEBA 6 robotników do~roboty
w "coal yardzie". Zgłosić się natych
miast Baker Bros. 9. .West 12ta ulica.
i PRACA.
POTRZEBA KIESZENIAREK PRZY
SZAPOWYCH SURDUTACH. 718
! BLUE ISLAND AVE„ B. KUPPEN
1 HEIMER & CO. * IW
c POTRZEBA chłopaków do nauczenia
_ się fachu .w fabryce trzewików. Fargo
and Phelps, 820 North Robey ul. Iw
POTRZEBA stolarzy, mężczyzn do
tarcia piaskowatym papierem i kleja
rzy. LoOls Hanson and Co., 126 North
Curtis ulica.
POTRZEBA dobrej dziewczyny lub
kobiety do domowej roboty. 1079 Mil
waukee ave. Zgłosić się do składu.
POTRZEBA prasowm.;6w przy sur
dutach. 47 Brigham ulica.
POTRZEBA dziewcząt do sztaflrowa
nla podszewki, bejstowanla kenwesu
1 pikierowania kołnierzy i klapów
przy surdutach. 704 — 706 North Ash
land ave.
POTRZEBA balwierza do ukończenia
nauki, zaraz, stale. 2491 Milwaukee
ave.
POTRZEBA prasownika na szewkl,
dziewcząt na całkie spodnie. 1191 N.
Leavitt ul.
POTRZEBA pierwszych ręcznych
dziewcząt do rygli robienia i przyszy
wania guzików. 34 Bradley ul.
POTRZEBA 100 robotników, Arteslan
Stone and Lime Works Co. Grand i
Campbell aves.
POTRZEBA piekarza na drugą rękę.
W. Szymański, 621 North Ashland
ave.
POTRZEBA kobiet do szorowanis.
Zgłosić się o litej rano, 4te piętro. 75
E. Randolph ul.
POTRZEBA maszyniarek do Bukien,
bejściarek. 80 Brigham ulica. Iw
POTRZEBA dziewcząt do wierzch
nich kieszeni, do guzików przyszywa
nia i od 14 lat w naukę przy surdu
tach. K. Sobacki, 143 Cleaver ul.
POTRZEBA robotników do fabryki.
160 West Erie ul.
POTRZEBA mężczyzn na farmy,
chłopców do fabryki. 425 Milwaukee
POTRZEBA dziewcząt do czyszczenia
spodnf. 40 Fox ulace.
Kupno i Sprzedaż.
■'
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa
ny budynek; flats 5 i G pokojowe, oraz
2 piętrowa murowana stajnia. Tylko
$4500. 328 N. Paulina ul, blisko Chi
cago ave. 318
NA SPRZEDAŻ narożny salon. Zgło
sić Bię do admlnistracyi Dziennika
Chicagosklego. 2 w
DO SPRZEDANIA salon bardzo ta
nio, muszę sprzedać; w tych dniach
wyjeżdżam na farmy. 708 West 18th
place. Iw
• *** ' m «Mi -m u i .
NA SPRZEDAŻ dwie loty i muro.wany
dom pn. 931 N. Ashland ave. za $4600.
Rentu przynosi $40 miesięcznie. Po^
trzeba $1500 gotówki. Zgłosić się pn.
131 Cleaver pilica w mleczarni. 2 w
NA SPRZEDAŻ dobry narożny salon
na Jadwigowie. Zgłosić się do Admi
nistracyi Dziennika Chicagosklego.
6w
NA SPRZEDAŻ grosernia i skład
delikatesów w dobrej polskiej okolicy.
Doskonałe miejsce dla odpowiedniej
osoby. 106 West Huron ulica. Iw
i NA SPRZEDAŻ tanio dobra narożna
j grosernia i skład delikatesów; poko
je mieszkalne w tyle; blisko kościo
ła. 227 West Huron ulica.
NA SPRZEDAŻ piekarnia razem a
domem i lotą za $3,000. Przynosi
$35.00 dziennie. Zgłosić się do Theo
dora Spranger, 738 Milwaukee ave.
Iw
NA SPRZEDAŻ skład cuklerkó.w bli
sko kościoła w Avondale. 849 W.
George ul. Iw
NA SPRZEDAŻ domowe rzeczy. 1194
Seeley ave. Na Jadwigowie. 8w
NA SPRZEDAŻ 1% piętrowy dom,
tanio. 160 Frankfort ulica. 2w
SALON na sprzedaż, w tych 3 dniach
można dostać lease, w dobrym miej
scu, bardzo tanio. 965 Clybourn ave.
\ 2w
NA SPRZEDAŻ biznesowy narożnik
w no.wej lepszej polskiej okolicy. Pół
nocno wschodni róg Division ul. i
Hoyne ave. 55x120 stóp, tylko $4500.
Właściciel, 451 North Hoyne ave.
NA SPRZEDAŻ ciężkie konie i dwa
wozy ekspresowe; także pojedyóczy
i para puszorków, zaprzestaję interes.
3232 South Morgan ulica.
NA SPRZEDAŻ 3 loty 30 stóp każda,
jedna lota 35 stóp z dużym drewnia
nym domem. Tanio. Dogodne .warun
ki, róg Paulina i Bloomingdale Rd.
Kupno-i Sprzedaż.
NA SPRZEDAŻ properta ze składem
rzeźnlczym; wszelkie urządzenia; sta
re 1 wyrobione miejsce. 326 Cornell
ulica. IBwrzeł
U/unn-iumam
wypozyczam
Jeieil chcecie pieniędzy I prayjadeia, przyjdfrta
do mole, wypożyczam właane awoje plenljdze n»
meble, fortepian, konie i woajr, M cabrania ta
kowych a waazych rąk. Dam fwarancyn, JM*U
chcecie, te waeze meble nie bądą labrMMCooma,
gdyt ja wypożyczam pieniądze, Łby orlMeraĆ pro
cent, a ale atebr zabierać spruty. Dlatego alt
potrzebujecie obawiać *1q o waeze meble i t. p.
Moją epecyalnolclą jeat wypożyczanie od $20 dg
$9001 mo« je wam dać tego eamego dnia, w kt6>
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy
płaty albo też tylko procent a suma mote etać tai
ahigo jak wam eią budzie podobało. Jetell teras
potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je potyc**,
albo jelellbv4cle chcieli capładć coście winni, to
przyjdźcie do m&ie i rozmówcie alą a* mną, »
przekonacie aiQ, te ze foną łatwy jeat interea to
aaiatwienia. L fpeNCH, 95 Dearborn SL
Po kij ii. i, MOGILSKI. Polaki Klerk,
i. .
NA SPRZEDAŻ grosernia i salon w
polskiej okolicy. Adrea w Administra
cyi Dziennika Chicagoskiego. 1 w
NA SPRZEDAŻ na Holt ave., pomiędzy
Blaclthawk i Blanche str., 4 domy 1
2ft loty, 60x125, bardzo tanio.— A. J.
Stefański. 681 kolt ave. 7 w
SALONÓW — kilka dobrych do wy
boru, tanio na sprzedać. Wiadomości
udzieli M. Mazurkiewicz, 404 West
Chicago ave. fw
SKŁAD cygar, papierosów i rozmai-,
tych drobnych rzeczy, miejsce Istnie
je 18 lat', Sprzedaje i powodu choro
by żony ża pół ceny. 603 Noble ulica,
lw
NA SPRZEDAŻ grosernia w polskiej
okolicy. Sprzedam za |400. Adres w
Adm. Dziennika Chicagosklego. 2w
KTO CHCE
kuDld lab aprse*
da i pr.opert/|
grunt lab farmę,
albo polyczyo
pieniędzy nu bu
dowę Inb rakupno; albo ktomapienladtr
do wypożyczenia na pier* s«y morgecfe,
ten niech tlę zgłosi do polskiego kantora
C. W. OYNIEWIGZ & GO.,
808 Milwaukee lT«MMS™m/Mcago.
. Asekarajemy od ognL w najlepszych
ćompaniarh. Wyrabiamy wneelkie pa*
pi ery legalne, ociągamy ipadkobieratwa
z Europy 1 wystawiamy pełnomocnictwa
>zyli plenipote^cre.
Grunta po hurtownych Genach!
» akr.
5 tyolęcy jkr6w w Greely Co., Kanaa* po...ti.78_
8tr»i<;ey aurów " " " po. ..|4.AO
7 tyiiący Hkrfiw w Wallace Co., ,ł po...|4.fiO
6 tyaittcr akr6# w Kit faraon Co., Colo. po |3."l
Grunt zdatny m» kolonlr.acyą. Panowi* kaplta*
liści I Tu dl* Waa ałota okur.y* aaroblć fro>
bo.Tiazcia do Q. I. IDZIOP.EK. Coloy, Kaa.
Na Sprzedaż
w Ayondale.
Ridgeway Ave., obok domu Star
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2ch
pomieszkaniach, na łatwe miesię
czne wypłaty. — Potrzeba tylko
3300 wpłaty resztę można opłacać
miesięcznie tak samo jak rent.—
Loty są 26 i 27 stóp szerokie i 125
długie, cementowe chodniki i ładna
drzewa przed każdą lotą.
Bliższych informacji udzieli:
ED. SZAJKOWSKI,
MILWAUKEE 1 CENTRAL PARK AVES.
Mieszkanie: 1556 N. Hamlln Are.
W eubdywizyl codziennie 1 w Niedzielę.
SALON na Bprzedaż tanio. 150 Front
ul., blisko Elston ave. 31s
DOBRZE opłacająca się grosernla I
skład rzeźniczy bardzo tanio; sprze
daję z powodu choroby. Tani rent z
mieszkaniem. 1749 West North ave.,
blisko 42nd ave. 31s
NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe. 384
Cornell ul. IW.
NA SPRZEDAŻ skład cukierków. 289
Cornell ulica. • 2w
SPRZEDAM za $160.00 piękny tzap
krawiecki ze siedmiu maszynami pę«
dzonemi elektrycznością. Zgłosić się
pn. 59 Tell pl. 31*
NA SPRZEDAŻ bardzo tanio skład
włączając budynek o sześciu ładnych
mieszkalnych pokojach. 1094 North
Western ave. • Iw
NA SPRZEDAŻ za $300 grosernla,
stary interes w nowej polskiej okoli
cy. 494 W. Superior ul. Iw
SALON na sprzedaż na Milwaukee
ave. w dobrej a zarazem bizneso.wej
okolicy. Dobry powód sprzedaży. Mu
si być sprzedany dziś lub Jutro. Wia
domość w Adm. Dziennika Chicagos
kiego. Sls
NA SPRZEDAŻ tanio duży piec gazo
wy — do gotowania 1 pieczenia. 31
Sloan iii. 2w
A YOND ALB.
2 piętrowe domy do sprzedania na miesięczne wypłaty. —
$200 wpłaty, reszta $10 miesięcznie. Wypłacacie domy tak
jak rent i zarazem jesteście swymi właścicielami.
Mam 48 lotów, cztery bloki od kościoła i jeden blok od
Milwaukee Ave. karów po $300 do $356. — Inne loty cokol.
wiek dalej po $200, na wypłaty. Jest to nadzwyczajna oferta.
—Bargain na 30 dni, ponieważ właściciel opuszcza Chicago,
dobra sposobność dia tych którzy mają zamiar osiedlić się
w Ayondale. Przyjdźcie i przekonajcie się.
PARMY.
Mam kilka set farm do sprzedania lub w zamian na prtfc
perta. Farmy uprawione z inwentarzem, grunta e borem
lub prerye. Od $5 akier i wyżej. W stanach Wiscon
sin, Michigan, Indiana, Illinois, Tennessee. Nebraska i
Minnesota. Po bliższo informacye piszcie ao:
A. A JANKOWSKI*""
otwarty każdego dnia.do flt^j- wiecz. i -wNi>d«el»

xml | txt