OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 07, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-09-07/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Polacy w Chicago.
SEJM ZJEDNOCZENIA M. B,
CZĘST.
Na sesyi nadwieczornej wtor
kowej nadszedł telegram od ks.
Olszewskiego z Joliet, kapelana
Zjednoczenia, w którym winszu
je Zjednoczeniu szczęśliwych o
brad. Przemawiali też goście,
którzy odwiedzili izbę sejmową a
mianowicie pp. A. Polenc, O.
Grochowski i KI. Beliński. Po
dyskusyi nad kilku sprawami sc
syę zakończono i odroczono sejm
% do śirody rano.
W środę po powrocie z ko
ścioła, przeczytany został proto
kół z ostatnich sesyi, i potem
przystąpiono do obrad nad no
wemi sprawami.
Wniosek, ażeby zaprowadzić
dla Zjednoczenia stopniowy po
datek, wywołał długie rozprawy.
Jedni utrzymywali, że jestto nie
dogodne dla mniejszej organiza
cyi, drudzy znowu wielką nadzie
ję pokładali w tern, że jeżeli stop
niowy podatek będzie zapro
wadzony, przygarnie do Zjedno
czenia młodszych ludzi. Przema
wiali w tej sprawie delegaci Ka
miński, Pełka, Doman, Petlak,
Grubiński, Kielmiński, Strzoda,
Wichłaczyński, Morzyński i wie
lu innych, i wreszcie odbyło się
głosowanie nad wnioskiem, aby
wybrać komisyę do zajęcia się
tą sprawą i do opracowa tabeli,
która będzie przedłożona po
szczególnym towarzystwom, na
leżącym do Zjednoczenia, do za
twierdzenia.
Do komisyi tej wybrano dele
gatów: Jan A. Pełka, Fr. Kamiń
ski, Wal. Zwierzyński, Ign. Mo
rzyński i W. Spychała.
Następnie del. Doman podał
myśl, aż^by porozumieć się z in
nemi organizacyami katolickiemi
w sprawie połączenia się ogólne
go dla dobra obozu katolickiego.
Wnioskodawca argumentował że
obóz liberalny się skupia, dzego
najnowszym dowodem jest łą
czenie się ze Związkiem Naro
dowym mniejszych Związków,
więc należałoby pomyśleć o połą
czeniu się organizacyi, a zwłasz
cza różnych Zjednoczeń katolic
kich w jedno ciało. Dyskusya by
ła żywa. Jedni twierdzili, że Zje
dnoczenie Matra Boskiej Często
chowskiej tak długo istniało i że
swego imienia nie zatraci. Po
wyjaśnieniu powtórnem projektu
przez del. Domana, izba uchwali
ła sprawę tę poprzeć i poleciła
przyszłemu zarządowi zajęcie się
nią.
Teraz przyszła na stół sprawa
0 zatrzymanie wypłacenia $200
wdowie po nieboszczyku Wiórku.
Zeszłoroczny sejm uchwalił wdo
wie wypłacić $200, chociaż zmar
ły był zasuspendowany, ażeby
wdowie dopomódz w biedzie, jak
twierdzono. Po sejmie dwa towa
rzystwa zaprotestowały przeciw
ko temu na tej zasadzie, że wdo
wa ta odebrała od Z w. Nar. Pol.
po męihi pośmiertne w sumie
$600. Zarząd więc nie wypłacił o
wych $200. Długie debaty nastą
piły nad tą sprawą, gdyż jedni
utrzymywali, że delegatów na
sejmie ostatnim oszukano, jako
by wdowa była w biedzie, a inni
twierdzili, ze to co Dyło uchwalo
ne przez ostatni sejm, nie moźfc
być obalone przez sejm teraz-'
niejszy i opierali się na zdaniach
adwokackich. Izba wreszcie po
stanowiła nie wypłacić owej wdo
wie rzeczonej sumy.
Sesyę* odroczono na pół godzi
ny.
Nadszedł telegram od arcybi
skupa Quigley. Arcypasterz daje
swoje błogosławieństwo pracy
Zjednoczenia. • .
Po zagajeniu sesyi, wniesiono
sprawę urządzenia pomiędzy to
warzystwami dobrowolnej skład
ki na rzecz wdowy po śp. Wriot.
ku, co sformułowano we wniosek
1 przyjęto większością głosów.
Sprawa organu przyszła pod
obrady następnie i zgodzono się
wreszcie polecić przyszłemu za
rządowi zawarcie kontraktu z pi
smem, jakie będzie uważał ia od
^pęwiednie nadal.
Delegaci Fr. Kamiński i J. A.
i podatku i w ich miejsca |
wybrano delegotów >. Stranca ■>\t
forubińskiego.- v<'• .*
Wyasygnowano Wiel. ks.
Gronkowskiemu za halę, Msze
św. itd. czterdzieści dolarów, a
na sieroty w Avondale $10.
Na ostatku1 wybrano zarząd
jak następuje:
Józef Wichłaczyński, prezy
dent; Józef Sobieszczyk, wice
prezydent; Wal. Zwierzyński, se
kretarz generalny; Winc. Spy
chała, kasyer; Wiel. ks. Gron
kowski, kapelan; Dr. E. Napie
ralski, lekarz; ?rustysi: Tomasz
Piechnik, Szymon Strans, Teodor
Grubiński, Wł. Kotarek, Ign. Mo
rzyński i Kalinowski.
Przyszły sejm odbędzie się za
rok.
o
Szkoły parafialne rosną.
Liczba dzieci zapisanych do
szkół parafialnych przy kościo
łach rzymsko - katolickich rośnie.
Tego roku spodziewano się $100,
ooo, a tymczasem zapisało się już
120,000 dzieci. Trzeba będzie bu
dować kflka nowych szkół. Naj
więcej dzieci uczęszcza do szkół
parafialnych polskich. Stosunko
wo mało Polaków posyła swe
dzieci do szkół publicznych.
Podziękowanie.
Najserdeczniejsze podziękowa
nie zasełamy wszystkim tym, któ
rzy wzięli udział w pogrzebie ś.
p. syna naszego Franciszka, lub
przyczynili się do upiększenia ta
kowego, mianowicie Wiel. ks.
Józefowi Ziembie za wyprowa
dzenie zwłok, towarzyszenie na
miejsce wiecznego spoczynku i j
przemowę na takowym, członkom
Tow. Młodz. św. Kazimierza |
Królewicza i Macierzy Polskiej, |
oddziału I, organistom pp. A. J. I
Kwasigrochowi i J. Golubskie
mu, przedsiębiorcy pogrzebowe
mu J. Jarzembowskiemu i wszy
stkim krewnym i znajomym za
sełamy staropolskie ,,Bóg za
płać''.
Józef i Maryanna Szczukowscy,
rodzice.
— o
Wielkie zebranie Piekarzy
Polskich.
odbędzie się w sobotę dnia 9go
września o godzinie 2giej po po
łudniu, w hali ob. Kucharskiego,
na 48ej i So. Wood ul. Główny
sekretarz stowarzyszenia między
narodowego, H. Harzbecker i in
ni dobrzy mówcy będą obecni.
8w. Komitet.
o
Dr. Marya Dowiatt
zawiadamia niniejszem, że od
przyszłej soboty, dnia 9go b. m.,
powróci z mieszkania letniego i j
odtąd stale przyjmować będzie
tąd stale przyjmować będzie
swych pacyentów, jak zwykle,
pod nr. 723 W. i8ta ul. (9W.
o
szczerej i prawdziwej pomocy, a
chceodzyskakćswą siłę i zdrowie,
niech pisze do Prof. J. A. Kules
kiego, generalnego sekretarza, a
on przyśle ksiązeczkę, która Was
pouczy, jak macie zastosować się
podług swego zdrowia. Mężczy
źni! piszcie zaraz, gdyż to Was
nic nie kosztuje, a będziecie mie
li pomoc. Pamiętajcie adres:
J. A. KULESKI,
13W) Box 722, Hartford, Conn. ;
Z Hammond, Ind.
(Dla Dzień. Chic.)
W Hammond odbędzie się mi
sya w kościele św. Kazimierza,
którego proboszczem jest Wiel.
ks. Kahellek, na którą zaprasza
my wszystkich rodaków z okoli
cznych parafii. Misya rozpocznie
się w sobotę, iógo września i po
trwa przez kilka następnych dni,
będzie to zależeć od ks. Misyona
rza.
Józef Kaczor,
parafianin.
Akuszerka A. Wojtanowska,
Przeprowadziła się pn. 817
Milwaukee Ave., 3cie piętro. Dla
osób spodziewających się słabo
ści są urządzone wygodne poko* ;
je. Troskliwa opieka. 2, 6 i 9 w j
SPRAWY W KRÓLESTWIE
POLSKIEM.
C. " - ,
W wrażeniu, jakie manifest
carski wywarł na mieszkańców
Warszawy, dowiadujemy się z na
stępującego listu: Wobec tego —
piszą ze stolicy Królestwa — iż
wszyscy byli przekonani o niesły
chanej słabości państwa rosyj
skiego i o zupełnym jego rozkła
dzie, manifet pełen dumy i zaro
miałości zrobił jak najgorsze wra
żenie. Atmosfera przepełniona
była tak wygórowanem oczekiwa
niem, że nawet istotnie liberalna
konstytucya wywołałaby w pier
wszej chwili rozczarowanie. Więc
też Duma państwowa, ze wszyst
kiemi ograniczeniami, oddaliła
od tych nadziei, rzecz prosta,
daleko.
Stan taki w społeczeństwie bez
doświadczenia parlamentarnego
całkiem zrozumiały, riie mógł nie
przejawić się, rzecz prosta, w o
cenie ukazu konstytucyjnego. W
dodatku społeczeństwo nie mając
&ni czasu, ani może nawet możno
ści rozpatrzenia się w ordynacyi
wyborczej, nie zrozumiało, jak się
zdaje, co znaczy odroczenie ordy
nacyi wyborczej dla Królestwa.
Ordynacya rosyjska opiera się na
gminie włościańskiej, której w
Królestwie niema, jest natomiast
gmina wszechstanowa i do tej or
dynacya będzie musiała być adap
towaną. Tego nie zrozumiano.
Przeczytano tylko sam manifest i
zapowiedź późniejszych postano
wień, i rozbiegło się lotne słowo
o "wyłączeniu Królestwa z Du
my''. W ślad za niem poszły ze
stawienia z Turkiestanem, Sybe
ryą i ludami koczowniczemi" —
jednem słowem całe podniecenie
chwili. Stąd już był tylko krok do
przygnębienia, które w szerszych
a pobudliwych kołach było isto
tnem i faktycznem jako wyraz
pierwszego wrażenia.
*
Oddawna już społeczeństwo
polskie pod zaborem rosyjskim
nie stało przed tak doniosłem i
tak trudnem do rozwiązania za
gadnieniem, jak w tej chwili. Ma
my tu na myśli kwestyę strajku
szkolnego, najpilniejszą dziś, naj
bardziej palącą. Warto wicfli
zwrócić uwagę na to, co w tej
sprawie wypowiedział w warsza
wskiem Słowie doskonały peda
gog i wytrawny publicysta, p. Lu
dwik Straszewicz. Jest on jedy
nym w całym kraju ojcem, który
przed wieloma laty zapowiedziaf
głośno i drukiem to ogłosił, że
dzieci swoich do szkoły rosyj
skiej nie odda, dla tycli samych
względów i przyczyn, dla których
wszczął się w roku bieżącym
strajk. Zapowiedź tę spełnił ści
śle: żadne z trojga dzieci jego w
szkole nie było. Ile razy też czło
wiek zamożny pytał go (był nau
czycielem), jak pokierować nauki
syna, radził zawsze, aby postąpił
tak samo. Jako publicysta, pisał o
szkole dużo. Nie czekał "innych
czasów'', lecz w najgorszych do
wodził, że dzieci winny być u
czone w języku rodowitym. Zwra
cał się do społeczeństwa polskie
go i do rosyjskiego. Pisał artyku
ły i memoryały. Odgrzebał me
moryał Milutina i powołał go na
świadectwo, iż myśl rusyfikowa
nia przez szkołę jest błędem i złu
dzeniem. Wynalazł i wielokro
tnie drukował artykuł rosyjskiego
pedagoga. Uszyńskiego, w któ
rym nieprzepartymi argumenta
mi, a piorunującą siłą głębokiego
przekonania potępia krzywdę, wy
rządzaną językowi ojczystemu w
szkole.
A dzisiaj nawołuje on z całych
sil: do szkoły!
Sprzeczności w tem nie ma ża
dnej. Tego, co stanowi powinność
jednostek niektórych, posiadają
cych większe od innych środki,
nie można wymagać od ogółu, a
tembardziej nie wolno ogółowi
tego dowodzić?! One kraj,
ma żadnych złych następstw dla
rodzin zamożnych i bardziej wy
kształconych, ale cały ciężar tego
politycznego Hazardu, jeśli się
bojkot szkoły przeciągnie, spa
dnie na rodziny biedne. Ileż z nich
musiałoby wyrzec się marzenie, iż
odejmując sobie od ust, zapewnią
dziecku byt lepszy, a krajowi da
dzą obywatela*/ .użyteczniejszegola:
Dwa lata, stracone tam^dzie pO- i
t Kamlotowa Obsz / wka
do Sukien, wezy*tkicłr
kolorów— krq2ek 6c
Biała Bawełnicowa
Tasiemka— 2
krążki za | Q
Zeszyty do Wypra
cowań, warte
5c,po 2%C
Najlepszy Atra
ment— wart 5c—w
Piątek, butelka
p° 2c
Piórniki — z klu
czykiem, warte 5c
w Piątek _ »
po 3c
Ołówki z gumą na
końcu — 2)^o
p° IC
Papier Toaletowy
2 duże rolki
za 50
Dobre szczotki do
szorowania, twarde
lub mięk
kie, po 5C
50 stóp dobrego
Sznura do wieszania
•bielizny, tylko ("n
za 0U
Męzkie brunatne
b\welnicowe Skarpe
tki bez szwu, A.
warte lOc, po Dii
Damskie czarne
bawełnicowe Pończo
chy, regularne lOo war
6c
_ :•
■•••■ ■
Milwaiikff Avłnuł aaud Paulini Stbcjct.
29C
Męzkie 58c pół wełniane i pół ba
wełnicowe koszule i gacie—500 tuz.
razem — wielkości 30 do 44 —
29c
Chlopiące piąkne
nrążkovvnne koszu
le 1 majtki, 50c war
tości po
150
Męzkie szelki—
warte aż do 50c
-po
15C
Chłopięce szel
ki—warte aż do
25c—po
5C
Mązkie i chłopięce
robocze koszule z
grubego madrasu—
warte a* do 48c po
2 Ic
za 29o do 50c Materye na Suknie
50; Krepy na bluzki
3V! równe 1 barwiste flanele
Wielki wybór 2flc nowych kratek •
29c cał. wełn. trykotowe flanele, wszyst. kol
I OC 28 M"ter>'1 nfl huknie, tartej a i do 80c ze sztuki —
19c
9e
aby wyprzątnąć — yardpo.
IOC
Trzy wielkie oferty na Flanele
Eleganckie outing flanele,
tylko o ciemnych tlach —
resztki fabri c/.ne od 2 do
10 yardów długości— warte
lOc, po
3,
4%c
32 calowe czysto wełniane
szkockie flanele — naj
lepsze materye na robocze
koszule, 89c waitości —
po
I9c
8:30 do lotej rano.
Grube Diebielone
Shaker flanele — yd.
po
3%c
Specyalności Porcelanowe i Szklartne.
I
Szklanki do kon
fitur, z blaszaa
nemi pokryw
kami, w Piątek po
Ic
Pielenie dekorowa
ne Filiżanki 1 pod
stawki, talerzyki
do deseru 1 talerze
obiadowe, po
5c
Dekorow. mi
seczki do owsia
nej kaszy, spe
cyalnia po
2c
Niebieskie i biała
miski do miesza
nia, tylko jedna ko
et Umerowi, po ki
atarczq, po
SC
19c
za Sztukę Nottingham Koronk. Firanek
wybfir z wielkiego zapasa — warte aż do 7te para —
sztuka po....
19C
Angielskie T o r c h o n
Ky wMi W.U- I p
wkido pary, yd. po | b
Spunglass 1'odszowkl,
c/.ame i kolorowe, w
długościach od i do 10
yd.. warte 15c, Ca
yard po Ob
18 cali szerokie Cottoo
Craab, z trwało ocerwo
nym brzegiem, A L-*
warte Ite, yd. po.O »w
3000 yardfiw bielonego
muszllnu, kambryko
wego wykońc., 84J cali
szerokiego, zwy
kiej lOc wart., po..DU
Pełnej wielkości Kom*
fortery, z dobrą trwało
kolorową kaKunową
poszewką, wypełnio
ne baweł., $1.50
wartości, po.
98C
Dziecince 1 dzlewczące
Szkolne Trzewiki,don
gola kozłowe, z wysta
Jąceml Dodes/wsmi —
wazystkle wielkości —
$1.35 wartości, 0^Q
po
Damskie Okazowe
Trzewiki — vlcl kozło
we — nie wszystkich
wielkości,warte AA*
$2.001 J2/j0—po5J O U
Damskie Pralne Bą
knie— w Polka kropki
Flaneletowe Repry —
z.ruflą na ramionach
ugarnirowane plecion
ką — z (albiną — ob
szernego kroju, [
PO
68C
Damskie mtiszlinowe
Nocne Koszule—wszy
stkich wielkości— peł
nej długości — ugarol
rowane haftami
-po.
38c
D z i e c 1 ą c e filcowe
Szkolne Kapelusze —
bardzo specyalnie na
I5c
PIĄTKOWE OFERTY NA OROSERYACH i LIKIERACH — SPECJALNIE:
Owsiana kasza — 5 funtów I4C
Jęczmienna Kasza, 4 funty I0C
Wyborne Santa Clarj ś iw- |
ki— 3 funty -/a Ilu
Wyborne Dright Aprykozy, I E n
2 funty za I UU
Śliwkowe Powidła— kwar- O Cp
to wy etój za tuu
Lion Syrop Stołowy, Vt gal. | r.
t>us%ka zh. ....... I Oli
lodzynki
ac/.ka zh
Rodzynki bez pestek— 10 unc.0Q
250
uac^Ka za
Mielony Cukier— 5 funtów
Wieboldfa najlepsza Patentowa
ni mąka — & beczkowy worejc
12.59 — M beczkowy
worek
$1.30
Najlepsze łojowe krajane i A.
mydło— 3 funty za I Uu
Wyborna Sól stołowa— 10 ft. ir n
worek za OL
Santa Olane mydło-5 ka
walkOw za
Wyborna Maracaibo Kawa,
3l i ft. za 60c lub ft
Mieszana Herbata — 22c
gatunku, po
Holenderska Jałowców ka— ni.
W galona za 34u
Nordbauatr Korntchnappe.^n.
Importowany H fal. kruka / «7u '
Czysta Żytnlówka, b letnia, n/j
lĄ palona za jDb
Tonik Gorzkiego Wina— znalco
mity środek pokrzepiający— na
nerwy 1 na przeczyszczenie JA.
krwi — pełna kwart* za....*f 3w
słanie dziecka do szkoły wymaga
wysiłku nad możność niemal, to
ruina wszelkich planów.
A teraz posłuchajmy w tej
sprawie p. Straszewicza. Pisze
on:
Bojkot szkoły wszczęły dzieci
— t. j. istoty, które w sprawach
społecznych i politycznych nie
mogą, nie powinny mieć głosu
żadnego, nawet doradczego. Czyż
tego tego dowodzić?! One kraj,
one naród wciągnęły w dzisiejsze
powikłanie, w dzisiejszą przykrą
walkę wewnętrzną. Stało się to
pomimo wiedzy, a często i wbrew
woli rodziców, oraz całej dojrza
łej części społeczeństwa. Był to
zamach na powagę rodziny, był
to cios, zadany władzy rodziciel
skiej.
o
"Koleżeństwo".
Pewien student uniwersytetu
w Cesarstwie, Polak, w przejeź
dzie zagranicę dla dalszych study
ów znalazł się na bruku warszaw
skim w krytycznem położeniu
pieniężnem. Zbrakło mu miano
wicie funduszów na przejazd z
Warszawy do celu podróży. Mło
dzieniec, doskonale rozwinięty
/fizycznie, postanowił zapracować
'na dalszą drogę i w tym celu wy
najął się na pomocnika murar
skiego na jednej z fabryk budo
wlanych przy ulicy Świętokrzy
skiej. Przed kilku dniami przy
wypłacy tygodniowej, student
podniósł pieniądze zapracowane i
żegnał się z kolegami przygodny
mi, pracownikami. Murarze, w
przypuszczeniu, że sumka, którą
utrzymał, jest zbyt szczupłą i nie
wystarczającą, bez jego wiedzy
zwołali składkę. Młodzieniec opie
rał się przyjęciu zasiłku, którego
rzeczywiście potrzebował, mura
rze jednak wcisnęli mu pieniądze
pi*zemocą, mówiąc: "jak pan bę
dziesz miał, to nam odeśle lub
rozda ubogim." Dłużnik przyjął
pożyczkę ze łzamł wdzięczności
w oczach i odjechał, żegnany na
dworcu przez grono byłych towa
rzyszów pracy.
wm. tinmerioff]
Fabrykant nx,n . Skład barto#.
~^CYGAR
Ilawańakich tazego tytoniu#
•#* - i * Vj * "Os ?
MILWAUKEE AVELAMD CARPENTERTSTł
ęHYEKTORE
KAŻDY ODBIORCA KORZYSTA Z ZYSKÓW.
Piątkowe Oferty Taniościowe
popędzą nasze towary galopem z
naszego składu do waszego domu.
Z3 Turecko* Czerwona Kartuna na
f" Suknie, resztki fabryczne w przy- W f"
4" datnych długościach — yd Im Ą\3
^ I Brokatowane Kaszmiry i ^ ^ <
I H I a Serże, w pięknych barwach 1 ylA
j f |j i deseniach, 34 do 36 cali I Anie
szerokie, 19c wartości, yd... »
22 Resztki fabryczne Haftów i Koro- A J
i* nek, wielki wybór wzorów i szero. m . f®
4U kości — wartości aż do lOc, yd.... ™ 4^
I A || 10 kwartowe galwanizowane Kubeł- I II
I Ub warte 25c, po | |)u
[% Doskonałe krzesła do jadalni, z Alf
hUP wysokim tyłem, trzcinowem sie- hllP
^ ^ W dzeniem, $1.00 gatunku, po w w U
P Mielony Cukier, najlepszego gatunku, r _
3(J funt po ^ ilu
49C Za 10 funtów 10 funtów z& 49C
r(| Najlepsza Czeska Żytnia Mąka, C fi n
0 U C (24$ funtowy worek) U U U
^ Chuda wołowina do gotowa- Q ^
j(j nia, po J (j
1 0 I a Extra wyśmienita Salami kiełbasa, l A |
| J2U warta 25c, funt po | J2u
MILWAUKEE AVE. C0=0PERATIVE STORĘ.
FI LOTE A
CZYLI
DROGA DO ŻYCIA P0D0ZNEG0
NAPI9ANA PRZEZ
ŚW. FRANCISZKA SALEZYUSZA
Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu
Nawiedzenia Najśw> M. Panny,
Cena 50c.
DO NABYCIA W ADMINI6TKACYI
DZIENNIKA $HICAG0SKIEG0,
141-143 W. Dltision Śt* CflICAGO.,
"" rmmrii— >. . _ . • - - • —■ — .. _
. !RVP*. UIWjUM 1 LWMMMnnm "--"TT

xml | txt