OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 22, 1913, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1913-10-22/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Odezwa do Pola
ków w Ameryce.
Apel do składek na głodnych po
wodzian w Galicy i. Dar Zje
dnoczenia P. R. K. w sumie
$1,000.00. Straszna klęska·
Kto prędko daje, dwa razy
daje.
Od kilku już miesięcy hiobowe
wieści nadchodzą z Galicyi, któ
ra obecnie przedstawia obraz nę
dzy i rozpaczy. Żywiołowa kata
strofa powodzi dotknęła biedną
krainę, a głód zagląda do ognisk
domowych 300 tysięcy familii pol-1
skich.
O ogromie klęski niech poświad
czą ostatnie win rym xi ne wiado
mości. jakie do nas nadeszły.
Brzmią 0:1e strasznie, a dono
szą, że cały niemal kraj został
przez burze, nieustające słoty i
wielokrotne wylewy tak znisz
czony, iż parom il ionowej ludno
ści grozi poprostu głód i nędza,
a w dodatku jeszcze podkopanie
bytu na Oalsze lata. Badania rzą
dowe wykazują, że powódź zrzą
dziła blisko pięć set milionów
szkody.
Galicya przedstawia w chwili
obecnej obraz zupełnego spusto
szenia a najstarsi ludzie niepamię
tają takiej Strasznej klęski, jak
tegoroczna.
Pierwsza fala spustoszenia
przewaliła sio przez kraj w cza
sie przedwojennego przesileni'
które rujnuje zazwyczaj kraje η
silniejsze pod względem ekon
Ulicznym.
Powołano następnie do wojska
dziesiątki tysięcy rezerwistów,
żywicieli rodzin i najintensyw
niejszych pracowników i zredu
kowano w ten sposób liczbę rąk
zdolnych do pracy.
Do wojny nie przyszło, ale ka
tastrofalne skutki wojny bracia
nasi w Galicy i nieść muszą na
swych barkach.
Równocześnie rozpoczęła się
dezorganizacya instytucyi finan
sowych przez masowe wycofanie
wkładek z banków.
I.ecz i tu nie koniec nieszczę
ściom. straszna Nemezis poszła
dalej.
Pr7?cî kil'-u miesiącami otwo
rzyły się upusty niebieskie i
deszcz leje bezustannie prawie
a; do dnia dzisiejszego. Cały kraj
od nizin aż do płoskowzgórza to
nie w wodzie. Galicya dziś to je
den obszar bagna — to teren ja
kiegoś mściwego potopu.
Wszystko zalane. Zboże zgi
nęło, drogi przemieniły się w rze
Extra!! Extra!!
H. Abramsky
1222 Noble ulica
blisko Division ulicy.
SKŁAD TANIOŚCI!!)
Ni
za rnotek Fleisher'a
Μ£72 C wełny do wiązania,
warta i*9c.
*\\ n za motek Sunlight wełny
M 1 C do wiązania, warta 2ôc.
| ς za rnotek Fleisher'» hi·
il^C szpańskiej wełny do wią
aania, warta lik·.
*a dziecięce czarue pończo
/ C chy, warte lóc.
I O/' za ^ard łein,anej flaneli,
1 VC resztki, warta li9c.
ûS/ aa jard kartuny, jard sze
O/^łC roka. warta 12|c.
/ S/ za jard niebielouego iuu
O/^t C ślinu, warty 10c.
| C , jard i»asÎto\v«tej wsypy
1 OC do pierza, warta 23c.
^ -j za jard czerwonej wsypy
ZOL do pierza, warta o9c.
C O/ł ** 'unt Całego pierza,
jZC warte 7óc.
za funt białego gesiego]
OzC pierza, warte 85c. '
1-%r| i a kom ίο rte ry do łóżak.
warte
Ιλω za komfortery do łóżek,
."O warte 2.7.x
-j-j za męską ruai'tą spodnią
jjt od/iei, okasy. warta 59c.
^ -j za damską run sta spodnią
OjC odzież, okazy, warta 5i)c.
| Λ z damską runistą spodnią
1 VC odzież, okazy, warta S5c.
za dziecięco wełniane wią
4&VC zane czapki, okazy, regu
larna wartość 75c.
UWAGA!
Specysina sprzedaż wszy
stkich potaików.
DARMO!
Elegancki prezent dany DARMO]
każdemu kupo ącemu to wara za
$1.00 kb więcej w czwartek.
i. Abramsky.
ki. pasza dla bydła zniszczona,
ziemniaki, ów pokarm milionów
biedaków gniją.
Kieska ta to najważniejszy o
becnie wypadek, w obec którego
I bledną wszystkie inne.
Dwa miliony ludności cierpi
już nędzę, za którą pójdzie głód,
j a za głodem choroby i t. d.
Czy Polonia amerykańska po
może swym braciom w Galicyi?
Oto pytanie, na jakie powinni
śmy odpowiedzieć — i odpowie
dzieć dodatnio.
Pomoc powinna być i szybka i
wielka, jak wyjątkowo strasznem
jest spustoszenie Galicyi.
»
Telegraficzna wysyłka
pieniędzy (?o Galicyi
za 50 centów przez
fitm? Fleischman &
Co., 1471 Milwau
kee ave., Chica
go, 111.
' Pewna tutejsza gazeta pisze w
swera wydaniu z 4-go tego mie
siąca, że system firmy Fleisch—
: man and Co. — posyłania telegra
ficznie pieniędzy do Galicyi za 50
! centów, jest wierutnym humbu
giem, że niemożebnem jest to u
czynić, i — że wszystko obliczo
nem jest na to, aby publiczności o
czy zamyślić. Firma Flaischman
and Co. dowiedziała się o tym ar
tykule od jednego ze swych przy
jaciół dopiero w sobotę, 18go te
go miesiąca, a w dwa dni póź
niej 20go tego miesiąca znalazła
się w położeniu do przedsięwzię
cia kroków sądowych przeciw
rzeczonemu pismu i oddała tę
sprawę swojemu adwokatowi. Co
w tej napaści prawdą a co humbu
giem jest, tutejszy sąd rozstrzyg
nie. Dotąd firma Fleischman and
Co. zawsze głosi, że wszystko co
w jej ogłoszeniach mówi, zatrzy
ma i w przyszłości, że potem jak
przedtem będzie wysyłać pienią
dze do Galicyi telegraficznie za
50 centów, i że w dwu dniach po
leci zarządowi pocztowemu w E
uropie wypłacić naznaczoną kwo
tę wskazanamu adresatowi. Za
niektóre, przez kompanię kablo
wą popełniane błędy, nie można
naturalnie czynić firmę odpowie
dzialną. . .,
Firma Fleischman and Co., do
daje jeszcze, że pewien bank w
New Yorku, w którym także pan
Max Fleischman zaprowadził sy
stem kablowy, a który fco bank
także tylko liczy 50 centów za
telegrafowanie, w krótkim czasie
uskutecznił więcej niż 300.000 te
legraficznych pieniężnych wysy
łek i kwitami może okaza;, że do
| tego czasu wysłał telegraficznie
ij 36 milionów koron do Austryi i
Węgier. ' *
- Ogłoszenie).
Zjednoczenie P. R. Κ. na swym
Sejmie XXXIII zważywszy na
ogrom tych klęsk wyasygnowało
na powodzian ze swej kasy
$1,000.00 i apeluje niniejszcm do
wszystkich towarzystw polskich
i Braci rodaczej, by i oni tc po
moc nieszczęśliwym nieśli.
Giną nasi Bracia, cierpią głód
i nędzę, wiec mv tu za oceanem
którzy mamy więcej i poddostat
kiem wszystkiego nie powinniś
my czekać, ale coprędzcj słać pie
niądze.
Składki na powodzian należy
. nadsyłać na ręce skarbnika Zje
dnoczenia pod adres :
Leon Zamorski,
984—986 Milwaukee Ave.
Chicago, 111·
Wszelkie składki będą kwito
wane w pismach i natychmiast
odsyłane do Galicyi.
Wszystkie pisma prosimy o
przedrukowanie jak najprędsze
niniejszej odezwy.
W imieniu Zjednoczenia P. R. K.
Zarząd :
P. Rostenkowski, prezes,
Dr. A. Rusin, wiceprezes,
Marya Osuch, wiceprezeska,
Ks. F. M. Wojtalewicz kap.,
Jan S. Konopa, Sekr. Gen.,
L. Zamorski, skarbnik
Józef Puszkiewicz, W. Przy—
! byliński, St.Codzich, T. Weyna,
J. Pionke, J. 'Barć, St. Lachaj—
czak, Fr. Czaja, M. Zolińska, F.
Kiołbasa, J. Jóźwiak i J. Świder
ski dyrektorzy.
St. Walkowiak, syndyk,
Dr. J. Nowakowski,
Franciszek S. Barć.
j Kronika Miejscowa.
(Dokończenie ze stron. 1-ej)
dą przeszkadzały projektowi bur.
mistrza Harrisona, który może
być uzupełnieniem takowych.
Projekt hurm. Harrisona, któ
ry wymagać będzie wydania
$131,000,000, będzie rozważany
po załatwieniu sie z raportem
Arnolda. W iększość aldermanów
jest przeciwna projektowi burm.
Harrisona, lecz gotowi są pozwo
lić na jego przyjęcie przez radę
miejską w przekonaniu, że zgi
nie śmiercią naturalną, gdy natra
fi na trudności finansowe, które
podobno nie są do przezwycięże
nia.
Nowy projekt przystani zewnę
trznej.
Pułk. H. C. Carbaugh, były
oficer wojskowy, a obecnie sekre
tarz wydziału służby cywilnej
komisyi parkowej w dzielnicy po
łudniowej przedstawił nowy pro
jekt przystani zewnętrznej dla
miasta Chicago na miesięcznym
obiedzie klubu „Business Men's
Prosperity Club" w hotelu Sher
mana. Projekt ten usiłuje pogo
dzić różnice między inżynierami
rządowymi a zwolennikami par
ku nad wybrzeżem jeziora.
Proponuje on, aby rządowa
grobla portowe była przeciągnię
ta do ul. 16-tej, gdzie ma w niej
być przerwa, która ma być wej
ściem dc portu, poczem grobla
ma się ciągnąć aż do parku Jack
sona w odległości 4 tnili od brze
gu. Jeżeli miasto i komisya par
kowa ją wybudują z materyałów
z kanału sanitarnego, będzie ko
sztować mniej niż $500,000 od mi
li. Wysypywanie jeziora może
dalej iść swym trybem wzdłuż
południowego wybrzeża.
Doki nowej przystani będą po
łożone na wschód od parku
Granta i oddzielone będą od par
ku kanałem 1000 stóp szerokim.
Obejmować będą 300 akrów i
ciągnąć się będą na przestrzeni 2
mil.
Pułk. Carbaugh ze swym ra
portem przedłożył mapy i szkice.
Drugi raport o dworcach.
Komitet dworców kolejowych
z łona rady miejskiej nie będzie
czekał na raport inż. Biona J.
Arnolda w sprawie dworców ko
lejowych i natychmiast przystąpi
do rozbierania raportu eksperta
miejskiego, inżyniera'-Wallace'a.
Raport Arnolda będzie gotów za
cztery tygodnie. Aldermani oba
wiają się, że jeżeli się nie pospie
szą, prawo decyzyi w tej spra
wie nowa komisya stanowa urzą
dzeń publicznych może mu z rąk
wyjąć.
ZAMKNIĘTO NORĘ ZEPSU
CIA.
Na rozpqrzqdzenie burmistrza
Ilarrisona zamknięto wczoraj
„Cafe" Weissa, jedną z najgor
szych nor zepsucia przy ul. 22-ej
Uczynił to wskutek rcwelacvi i
zeznań, złożonych w sądzie fede
ralnym sędziego Landisa w spra
wie pewnej dziewczyny, prze trzy
mywanej w tej norze wbrew li
sta wom federalnym.
WCZORAJSZA ŚNIEŻYCA.
Wczoraj nawiedził miasto
Chicago pierwszy śnieg, połączo
ny z gwałtowną zawieruchą.By
ła to najgorsza śnieżyca, jaka
Chicago nawiedziła w paździer
niku. Spadł śnieg na wysokość 1
cala. W icher wyrządził niemałe
szkody.
Donoszą o szkodach wyrzą
dzonych na całej przestrzeni od
1'lorydy do Duluth, od Nowej
Anglii do New Orieans.
W Chicago wskutek burzy za
bity był przez pociąg C. Blake,
2258 South Wabasti ave. bzesć
osób odniosło mniej lub więcej
poważne pokaleczenia.
ŁAIMCUCH RATUJE IM ŻY
CIE. *
Wczoraj wieczorem mały łań
cuch stalowy, rozciągnięty
przez ul. Chicago, naprzeciwko
mostu pontonowego na rzece
Chicago, ocalił życie automobi
listom, R. Fankluirstowi, żonie i
2 przyjaciołom. Pankhurst nie
zauważył w nocy, że most był o
twarty i gdyby łańcuch nie
wstrzymał automobilu, wjechali
by do rzeki.
SPENCER JEST POCHO
DZENIA CZESKIEGO.
Okazuje się, że Henry Spen
cer, który zamordował nauczy
cielkę tańca, Mildred Allison
Rexroat, blisko YVheaton przed
kilkoma tygodniami, jest Cze
chem i pochodzi z familii dege
neratów. Nie jest Polakiem, jak
niektóre gazety amerykańskie
twierdzą. Nazywa się Henry
Skarupa. Ojciec jego był alko
holikiem i popełnił samobójstwo.
Także życie sobie odebrali brat
jego i siostrą.
ι Prawie każdy przemysłowiec w
; gielskich. — Po'.scy byzneslścl po
! Chicago ogłasza sie w eazetach an
! winni ich naśladować. osfas:ajac się
1 λ DZIENNIKU GU1QACÎO.SK1M.
telegramy Zagraniczne.
.Dokończenie ze str. lej.)
stosunki dyplomatyczne z innemt,
państwami. Zdaje się, że inne pań
stwa dadzą odpowiedź podobnąl
do odpowiedzi angielskiej. Stany
zjednoczone muszą się w przy--'
szłości kierować własną polityką1
w sprawach mexykanskich.
PUBLICZNOŚĆ NIE DOPI- j
SAŁA.
Nowy York, 2'i października.—
Wielką niespodzianką dla Pank*
hurstowej była publiczność w
sali Madison Square Garden,
gdzie wczoraj wieczorejn prze
mawiała. BojowniczUa angielska
spodziewała się, że kolosalna ta
sala będzie wypełniona po brze
gi, tymczasem ludzi było niespeł
na aiHH). Xa najwyższej galery i,1
gdzie za bilety płacono po 50 cen
tów siedzeń próżnych było kilka,
tylko kilkaset miejsc dolarowych
było zajętych, a siedzenia poito
raUoiarowe świeciły pustkami.
bala ta może łatwo pomieścić
12,000 ludzi i zarząd sali spodzie
wał się rekordowego tłumu. Na-1
stąpił straszny «zawód. Stawiło się
niespełna 3000 'udzi.
W przemowie swej Pankhur—ι
stówa chwaliła Stany Zjednoczo
ne a ganiła dyplomatów angiel
skich, którzy, jej zdaniem, byli
przyczyną trudności, jakie ją spo
tkały w porcie nowojorskim.
KOLEKTOWANIE PODAT
KU DOCHODOWEGO.
Waszyngton, 2 października.—
YV departamencie akcyzy przygo
towują się już do kolekto waniu
podatku dochodowego. Trudności
napotyka się ogromne. Jest bo
wiem mnóstwo wypadków takich,
gdzie trudno będzie orzec jak wła
ściwie rząd ma ten podatek kole
kto\vać. Xaj większą trudność
przedstawia kolektowanie podat
ku od osób należących do kurpo
racy i amerykańskich a zamiesz
kałych zagranicą. Urzędnicy po
wiadają, że w takich wypadkach
trzeba 'będzie koiektować podatek
w samego źródła. '
Na banki spada odpowiedzial
ność odciągania od bondow po
datku dochodowego.
NIE POJADĄ PRZEZ KANAŁ
PANAMSKI.
Racine, Wis., 2:3 października.
— Podobizny okrętów Kolumba
nie pojadą przez Kanał Panamski.
jak oryginalnie planowano.Wró
cą one do Chicago na wiosnę. O
becnie znajdują się te podobizuy
w mieście Cleveland. Trudności
•były tak wielkie, że promotorzy
musieli koniecznie 'zrezygnować '/
j rojektu swego. Chciano te okrę
ty mieć na wystawie w San Fran
cisco i zabrano je z Chicago.Prze
j»rowadzka ta kosztowałaby /a
".viele, a dochody byłyby stosu n-«
<owo małe.
Przestarzałe Choroby
Żołądka, Wątroby, Nerek i Ki·
s/©k, choroby η korne pochodzące z
nieczystej krwi usuwa w Krótkim czasie
Begàlego Ziołowa Herbata, paczka
2óc, ó paczek $1.00. Przesyłamy pocztą.
FR. BEGALE APTEKA
1654 Larrhbee St., Cbicago, U!.
400 Ciepłych Wełnianych Surdutów po S6
Pewien fabrykant na wschodnie, który koniecznie po
trzebował pieniądze, przyjął naszą ofertę (Kk; na dola
rze za 400 surdutów. W *
tej partyi znajdują się
surduty dla dam i panien w
bezgranicznym wyborze czy
sto wełnianych materyi, jak
Szewioty, Zibelines, Mie
szanki i Diagonals. $ długo
ści „Sport" modele, zapina
ne aż pod szyję, szalowy
kołnierz, szare, brunatne,
granatowe, czerwone, czarne
itd., niekompletne wielkości
tylko; wybór w czwartek po
Spodnia Bielizna
Wełniane koszule
dla mężczyzn, regular
ne 1.25 gatunki, ale z
powodu że tylko nie
kompletne wielkości,
dlatego wybór
jutro po O J C
Wełniane τ wielbłą
dziej sierci kos/.ulc dla
dam, sprzedawane zwy
kle i>o 85c, specyalnie
na tej wielkiej sprzeda
ży. tylko
za
67c
Kołdry
5 skrzyń kohler dlti
dzieci — okazy fabrycz
ni· — niektóro są mniej
lub wię3ej zbrudzone
albo pomięte: prze
ważnie duże gatnnki,
wyroby Beacon Blan
ket Company, ρυ
59c, 39c i
niżej do 29c
Gorsety
Cior*ety,śrefini biust
dlujfi sHii t di) Utóroiro
przyszyte >4 dwie par.
Sudwiązik. dobi-y wy
ór wielkości. regular
ne 30c wartości. -» ^
za ÓVC
Brans'eres, dobrr
gatunek, froul w/mo
cniony fiszbin-m. kr/.y
żują-się na plecach, pię
knie obsadzono: zwykle,
sprzedawane po 'i^c. —
specyalnie te
raz cena
19c
Potnikows surduty
Ca i kem trełuiaue
potni » o w t· surduty dl
dibci; rófc-me, Hęklt
ηβ i biaie, cie|.łe i
n w łe; dobre war
tości, 8| ectfalnl»'^|«w
u» czwartek, z V# C
Wełn. pra/k. sur
duty potulkowi; dla
chłopców — wyeuki
kołnierz; szare tylko
grabę i trwa!··; pd/lr
iwizlej żądają za nie
1.75; wybór— j ^
Pantofelki
D mowę pantofel,
dla mężczyzn, czar
ne i i runatne; Eve·
rett fasony; robione
z miękkiej vici kid
sl óry; obszerne w
palcach, wszystkie
wielkości, 6 do 11,
inni żądają za nie
1.50, specyalnie tyl
ko w czwar- ·7Τη
tek po II li
Pończochy
10c i 15c (losW. be '
-ïwut'ZHr i·» zimowe poû
c chy dla d^m;
t»w«· pufty i pwce, 'ur
dz« ela-tyczn" wivnselij,
f .brycïn·· <ικβζν —
lUc i 15c g «t., po...
f>Oe 175c kro hnin'o
ne neifliźoAP koszule
dla mężczyzn, przyszyta
mankiety, piękne shirt
injr desenie, niekomple
tne partye, wybór, .'ł za
/sztuka -j —
po ó*)Q M

xml | txt