OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 25, 1913, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1913-10-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

NOT (>! <Η»
W cią?u doby wczorajszej najwyż
sza temperatura wynosiła 60 stopni,
najniższa 41 stopni. Normalna tempe
ratura w tym dn u wynosi 49 stopai: |
nadwyżka temperatury w tym roku
661 stopni.
Wschód słońca o goJz. 6 min. 14
rano.
Zachód słońca o sodz. I min. 34
popołudniu.
* r»no «ΐ ttopat wyzfj 0
- » - « .
.. 10 „ 47 *
V1 » .. κ *
Pięknie dziś wieczorem; jutro
deszcz zmieniający się w śnieg i o!
wiele zmuej. ł.a^odne połudnowe
wiatry, zmieniające sie na północno
zachodnie; ostre w niedzielę rano.
Konwencya Ligi Sta
nowej wszystkich spo
|ek budowniczo - poży
czkowych ni Stan !
Illinois. !
Dnia -3 go i ^4go bm. odbyła
>:.· w Springtield. Ul., w hotelu
„Lolami". konwencya wszystkich
spi'îek budowniczo - pożyczko
wych na Stan Illinois.
Konwencya została otwartą
;>r/cz gubernatora Stanu, Edwar
da F. Dunne'a.
Między wieloma odczytami,
był także i odczyt przedłożony
przez Alberta W achowskiego
(zwanego „Ojcem Polskich Spó
łek Budowniczych") na temat:
„Pol-kie spółki budowniczo - po
życzkowe jako główny czynnik
w zwiększającym się dobrobycie
polskiego społeczeństwa w Ame
ryce"; był również odczyt Cze
cha, pana Józeta L. Y oborskiego,
o spółkach czeskich.
Następujący urzędnicy zostali
obrani na rok przyszły:
Mark D. Rider, z Chicago —
prezes; Albert Wachowski, z
Chicago — wiceprezes ; O. W.
Walkup, z Galesburg, 111. — dru
gi wiceprezes; Lake W. San
bom, z Galesiburg, 111. — skarb
nik; B. G. Yasen, z Quincy, ÏH.
— sekretarz.
Następna konwencya tejże or
ganizacyi odbędzie się w Moline,
111.
Sprawozdanie polskich delega
tów, oraz referat Alberta Wa
chowskiego, będzie przedłożony
Polskiej Lidze Spółek Budowni
czo - Pożyczkowych na nastep
nem posiedzeniu, mającem odbyć
się w pierwszą niedzielę grudnia.
Prócz p. A. Wachowskiego, w
Springfieldzie obecni byli na tej
konwencyi: rewizor stanowy Jan
Kowalski, ahl. Jan Czekała ze :
Stanisławowa, Władysław F. ι
Armknecht z Jadwigowa i poseł
do Legi siat ury stanowej Albert
Rostenkowski.
Koncert Fiiaretów.
Zapowiedziany przed trzema
miesiącami koncert chóru Fila
retów odbędzie się jutro, tj. w
niedzielę, dnia 26go października,
w hali Schoenhofena, róg Mil
waukee i Ashland aves.
Xa program koncertu składają
się następujące utwory: 1) Me
lodye Polskie, Gnatkowski—wy
kona orkiestra; 2) Polonez z o—
pery Halki, S. Moniuszko, wy
kona chór Filaretów; 3) Solo bas,
„Cicha pieśń", Balie — wykona |
Wiktor Sillo; 4) Duet z opery j
Halki, S. Moniuszko — wykona
ją pp. Bronisław Rybowiak i Ta
deusz Kempski; 5) I>armo Wy
lane, B. Rybowiak — wykona chór
Filaretów.
Część druga : C) Uwertura
vKmieć i Poeta", Suppe — wy
kona orkiestra ; 7) Pastuszek —
wykona chór Filaretów ; 8) Kwar
tet męski; £) Kwartet mieszany,
„Gdzie kraj jest mój", R. Wag
ner — wykonają pp. Stanisław
Józefowicz, Julianna Kurek. Bro
nisław Rybowiak i Tadeusz
Kempski; 10) Walc, wykona
Chór Filaretów.
Po wyczerpaniu numerów na
stąpi zabawa taneczna czyli Bal.
Jak widzimy, program jest bar
dzo bogaty, więc nikt nie pożału
je, przyszedłszy na takowy —
gdzie w gronie swych przyjaciół
przepędzi czas jaknajrzyje—
■miej.
Zachęta
— Panno Maniu. coby te/: pani zro
biła. gdybym tera* skradł pani buzia
ka?
— Mój Boże. ja jestem bardzo ro*- i
targniona; uiedawno skradziono mi
złoty zegrek. a ja wcale tego nie s\k>·
strcegłam.
μ
Dzisiaj wieczorem znów będzie
się odbywał bazar w hali parafialnej
aa Jadwigowio. Ostatni dzień bazaru
będzie jutro. Jadwigowianie spodzie
wają się wielu gości w ostatnich
dwu dniach bazaru.
O O O
Jutro, w niedzielę popołudniu o
godzinie 4-tej, odbędzie się w hall
szkolnej na Trójcowie drugi z rzędu
występ Kółka Literackiego. Będzie
to obchód ku czci setnej rocznicy
śmierci księcia Józefa Poniatowskie
go. Program pięknie dobrany i uroz
maicony. Główny mowę wygłosi X.
Bolesław J. Sztuczko, miejscowy wi
kary. Wstęp na halę, jak zwykle bez
płatny. Młodzież z Trójcowa w szcze
gólności i serdecznie zaproszona.
β O O
W East Chicago zaszedł wczoraj
fatalny wypadek. Na piecu w kuch
ni Józefa Szerdy znajdował się ko
ciół z lnianym olejem. Kocioł.eks
plodował i wrzący olej oblał dwoje
drobnych d-:leci i Ich matkę. Dzieci
prawdopodobnie nie przeżyją popa
rzeń.
Matka znajdowała się w sąsiednim
pokoju, kiedy nastąpiła eksplozja.
Wpadła do kuchni i zauważyła, że
sześcioletni synek i czteroletnia có
reczka znajdują się w płomieniach.
Wywlokła ona żywe pochodnie na
dwór i tam starała się ogień stłu
mić. przyczem niebezpiecznie popa
rzyła się.
O O O
Bazar na korzyść parafii Dobrego
Pasterza odbywać się będzie w dal
szym ciągu jutro od godz. 6ej wieczo
rem w hali obyw. Stanisława Biesia
dy. na ..Krakowie". Przyjaciele pa
rafii zaproszeni sa do wzięcia udzia
łu.
o α o
Xiewiasty w parafii św. Stanisła
wa, w Poznaniu (obok Blue Island)·
urządzają Jutro bankiet w sali szkol
nej na korzyść parafii. Początek o
godz. 4:00 popołudniu.
Po bank ecio zabawa towarzyska,
w sali ob. J. Cerekwickiego.
o O O
Wczoraj odbyły się oględziny ko
ronera nad zwłokami niejakiej Ma
ryi Turuczek. która umarła w domu
Kdwarda Guthmana, 4944 S. Michi
gan ave., gdzie była służącą. Dalszy
cięg przesłuchów odłożono do 4-go
listopada.
D >*
Czeski jubiler, Józef Smaha. 1833
Blue Island avc., zbankrutował Zo
stawił ou $454.73 długu.
O O O
Wczoraj samochód dość niebez
piecznie pokaleczył Polkę, Zofię
Szalep, zamieszkałą nnr. 2320 Li
ster avenue.
O O O
~
Notatki Reportera ^
Wczoraj pociąg na kolei Chicago,
Indiana and Southern na miejscu
zabił Mateusza Smegera, zamieszka
łego pnr. 9942 Avenue M. Wypadek
zaszedł w pobliżu mostu nad rzekę '
Calumet, przy 95-tej ulicy.
O 0 0
..Nieporozumienie", jednoaktowa
komedya i ..Rekuza", jednoaktowy
iramat z życia w ielkiego bohatera !
naszego Tadeusza Kościuszki; oprócz
Lego sylwetka ekranowa, sztuki akro
batyczne, śpiewy wyborne i monolo
gi; wszystkie te ciekawe numery znaj
i u ja się na program e Wielkiego Wie
?zoru Wodewilowego, który urządzą
Towarzystwo Dramatu i Śpiewu z
Maryanowa jutro wieczorem w sali
parafialnej na Maryanowie.
*· <> $
Członkowie Unii Murarzy (Br ck
layers' and Stone Masons Union) gło
łować będą jutro w swej sali posie
dzeń przy ulicach Adams i Peoria
(Bricklayers' Hall) nad kwestyą za
prowadzenia stałego podatku w celu
wypłacania wsparcia unistom w po
deszłym w eku. Głosowanie rozpocz
nie się o godz. 9:00 rano, a zakończy
się o godz. 6:00 wieczorem.
O O O
Do składu Wład. Pietrzyka pnr.
S430 Commercial ave., w South Chi
cago. włamali się onegdaj w nocy zło
dzieje, zabierając $3.50 w gotówce i
różne drobiazgi. Ze sposobu włama
nia się wnosić należy, że byli to do
piero początkujący w rzemiośle zło
dziejskim, chłopcy z bliskiego sąsie
dztwa.
o o O
Franciszek Adamski, S448 Muske
?on ave., jest „szczęśliwym"' właści
cielem krowy,która choć podobno nie
ryczy, ale sąsiadom szkodę wyrządza.
Puszczone samopas krowisko, w
przeć agu ostatnich sześciu miesięcy
cztery razy aresztowane zostało.
Właściciel musiał w każdym wypad
ku swego mlekodaja ,,wybelować , a
trzykrotnie zapłacił kary po $1, $«>
i $10, z kosztami.
o o o
z wielką okazałością odbyło się
♦ 0-godzinne nabożeństwo w parafii
śś. Młodzianków, we wtorek, środę i
•zwartek b. tygodnia.
X. Władysław Krakowski z Grand
Kapids. Mich., wygłosił podczas te
;oż nabożeństwa szereg nauk. Znacz
na liczba k?ięży pośpieszyła z pomo
ą X. proboszczowi J. Zwierzchow
jkiemu.
W dniach 4-go, 5-go i 6-go listo
pada Oifbędą się 40-godzinne nabo
żeństwa w parafii Najśw. Serca- Je
sus na „To w η of Lakę i św. Barba
ry na „Bridgeporcie".·
O O O
W przystępie chwilowego obłędu,
Mikołaj Góral, 28-mioletni robotnik,
zamieszkały pnr. 8456 Sherman ave.,
poderżnął sobie gardło od ucha do
skończył śycie samobójstwem niewy
ucha. Wskutek wielkiego upływu
jkrwl, ratunek był niemożebny
tłomaczonem, desperat bowiem nale
żał do ludzi pracowitych, spokojnego
temperamenntu 1 trzeźwego usposo
bienia.
« O O
Jutro w parafii św. Izydora w Blue
Island, odbędzie się Wieczorek Roz
maitości, urządzany przez młodzież z
„Bridgeportu" Program będzie nastę
pujący: śpiew eolowy „Oj! Ten Ma
zur,, czysta bieda'4, przez pannę Kla
rę Brywczyńską, akompaniowaną
przez pannę Elżbietę Okoń; monolog
„Agent do wszystkiego" Vypowie pan
R> szard Zalewski, a na zakończenie
odegrana będzie Jednoaktówka, pełna
śmiechu i uciechy, p. t.: „Wicek i Wa
cek".
Wieczorek ten powinien ściągnąć
nietylko wszystką publikę z Blue Is
land. ale także Polonię z Chicago i są
siednich osad. Początek o godzinie
5tej popołudniu.
o * Cf
Z dniem 1-go listopada pp. Edmund
Szajkowski i Nikodem S. Budzban o
twierają bank pod nazwą „Central
Park Commercial & Saving Bank", w
lokalu dotychczas zajmowanym przez
interes realnościowy Szajkowskiego
i Budzbana. pnr. 2975 Milwaukee
ave., w Avondale.
S O 0
Galerya fotograficzna Kościuszko
ną Milwaukee ave., przechodzi różne
koleje, z powodu zmiany właścicieli.
Przed sędzią Prindiville toczyła się
sprawa, w której p. Moneta skarżył
p. Wiśniewskiego o część aparatów
fotograficznych, które, jak powiada,
rychło rano miał usunąć z galeryi. I
Wiśniewski, któreso p. Moneta po-|
ciągał do sądu kilkakrotnie, twierdził, |
że kupił ową galeryę, że wpłacił $600,
a gdy nie mńgł na czas zapłacić resz- ί
ty. p. Moneta hipotekę egzekutował, ί
lecz nie zostawił stróża, ani też nie
wyciągnął rzeczy do ..storage", lecz!
zostawił w mieszkaniu p. Wiśniew-!
skiego. j
Adwokat Kaczmarek, zam. pnr. 1133 i
W. Chicago ave., bronił Wiśniewskie- j
go i twierdził, że jego klient jest nie-1
winny i nie odpowiedzialny za owe
aparaty.
Adwokat Zillman twierdził, że p.
Moneta miał prawo zabrać nawet łóż- j
ko, pomimo że pani Wiśniewska by
ła chora, i żądał, ażeby p. Wiśniewski
był odpowiedzialny za wszystko, żąda- j
nia tego sędzia nie uwzględnił i spra
wę po długich rozprawach odrzucił.
O O o
Pan Władysław Helezer, pracujący
od szeregu lat z firmą .,J. K. Haas & ;
Co." objął w tym tygodniu zarząd
działu realnościowego w banku przy
Chicago ave., pnr. 1942 blisko Robey.
Bank ten nosi nazwę „Chicago Ave
nue Savings Bank".
Przy bawieniu się n>a huśtawce,
Zofia Tomczak, sześcioletnia córecz
ka Franciszka J. i Elżbiety Tomcza
ków, 2648 Drakę ave., spadla tak nie
szczęśliwie, że złamała sobie lewe ra
mię w dwu miejscach. Dzieckiem o-j
piekuje się dr. E. F. Czesławsin.
O O *
Polska firma realnościowa w Bo w
manville, Niepokojczycki i Dąbrowski
przeprowadziła swój lokal do własne- j
go budynku pnr. 5110 Lincoln ave. i,
zmieniła nazwę na „R. Z. Dąbrowski
& Co.".
Pan Leon A. Niepokojczycki pozo
stanie nadal członkiem firmy.
O O O
W Indiana, Harbor, Ind. ubiega się
o urząd aldermana β-tej wartiy obyw.
Stanisław Rączkowski, właściciel,
składu wiktuałów.
Z EasłChicap, Ind'
Towarzystwo Oświaty urzą
dzać będzie podczas pory zimo
wej wieczorki literackie co mie
siąc.
Pierwszy z tych odbędzie się
jutro w sali parafialnej. Odegra
ną zostanie zajmująca sztuka p. t.
..Redaktor Gazety Polarnej". To
warzystwo Oświaty dało w ubieg
łym roku piękny przykład przy
stojnych zabaw i pouczających
wieczofków ; spodziewać się wiec
można, że i w roku następnym
rozwijać będzie swoje szeregi i'
mrówczą a chwalebną pracę na j
polu oświaty. Należy tu zwrócić
uwagę rodziców, których niedo—
rosła młodzież tak gęsto i często
uczęszcza na przedstawienia 3 i
10 centowych teatrzyków, gdzie
wchłaniaxw siebie nieobyczajność
różnych dziew — tancerek i in
nego gatunku niemoralne sceny
kinoteatru. Mając tak dobrą spo
sobność poznania przez dziatwę
ojceystej, polskiej sztuki i litera
tury, oraz obcowania w swojskim
kółku młodzieży szerzącej zami
łowanie do piękna — rodzice po
winni nakłaniać swoją dorastają
cą młodzież do wstępywania w
szeregi Towarzystwa Oświaty,
przeważnie zaś do uczęszczania
na wieczorki i występy teatralne
tegoż Towarzystwa.
Narożnik ulic 105-tej i Magoun
ave., w samym środku polskiej o
kolicy, upiększy ją nowy okazały
budynek, wystawiony kosztem
$16,000, w którym mieścić się bę
dzie skład towarów żelaznych,
mebli i urządzeń domowydh.Wła
ścicielem tej nowej placówki han
dlowej jest obyw. Józef Wadas,
jeden z wybitnych polskich prze
mysłowców. P. S.
Ks. Dr.' Wojciech Kmiecik, jeden
z asystentów przy par. św. Jadwi
gi, przeszedł wtych dniach ciekawy
operacyę nosa. W nosie wyrosła kość,
która zamykała otwór i drażniła prze
i ciwległe muszle, co powodowało bar
ί dzo przykre uczucie i ogólne . roz
| drażnienie. Przez dłuższy czas X.
Kmiecik szukał porady lekarzy ex
pertów w tych sprawach, lecz żaden
z nich nie usunął narostu. Dr. Fran.
Dobija wreszcie zabrał się do tej
sprawy, zręcznie usunął kość i te
raz X. Dr. Kmiecik czuje się do
brze. Operacya była niebezpieczna,
ale udała się świetnie.
o O O
Klub Pań Królowej Jadwigi, na Ma
ryanowie, ma zebrać się jutro wieczo
rem o godz. 7:00 w sali zwykłych po
siedzeń, skąd uda się „in gremio" na
bazar odbywający się w sali parafial
nej na Jadwigowie.
O O O
Klub kręglarski Józefa Rostenko
wskiego (Littau Bowling Club) u~
rządza zabawę taneczną w środę wie
czorem, 12-go listopada, we wielkiej
sali Schoenhofena. — Orkiestra Ja
na Budy.
\ G O. o
żydzi nabyli od Stanisława Go
derskiego, byznesisty polskiego w A
vondale, dwie narożne loty przy N.
Ashland ave. i Bauwans ul., na któ
rych zamierzają pobudować kamieni
cę z pomieszczeniem dla wyszynku
trunków i obszernej sali.
CO O
Kazimierz Lach, który prowadził
wyszynk trunnków w dwu lokalach
na północno-zachodniej stronie mia
sta, przeprowadził się na Annowo,
gdzie otworzy! podobny interes przy
W. 21-ej ul. i S. Oakley ave.
O O O
Jako w czwartą rocznicę istnienia
swego, Gniazdo Sokolic Królowej
Wandy, Nr. XII Związku Sokołów
Polskich, odegra jutro wieczorem
dramat pt. „Gwiazda Sybcryi" w sali
Pułaskiego na ,,Town of Lake", pnr.
4831-33 Throop ul. — Początek o
godz. 7:00; po przedstawieniu zaba
wa taneczna.
O O O
Tow. św. Jana Chrzciciela, grupa
702 Zj. P. R. K., urządza bal jutro
w sali ob. Trojanowskiego, pnr. 8333
—37 Ontario ave., w South Chicago,
o o .o
Dwór Papieża Leona XIII, nr 1483 j
Z. K. L.. urządza prywatną zabawę (
w niedzielę. dnia 20-go listopada, w j
mniejszej sali św. Stanisława Kost- (
ki. Członkom Dworu wolno przypro
wadzić swoich przyjaciół. — Muzyka !
pana Edw. Kolodzińskiego.
o o o
Towarzystwo Polek św. Apolonii
(z parafii św. Stanisława Kostki) nr. j
482 Zjedn. Pol. Rzym. Kat. urządza
jutro wieczorem wspaniały bal, w no
wej i pięknej sali jednoczeni a, miesz- J
czącej się na narożniku Milwau
kee ave. i Augusta ul. — Poęzątek ba- !
lu o godzinie 7-moj wieczorem. — Do
borowa orkiestra pana Antoniego Bar
wiga.
o o o
Towarzystwo Muzvczno-Literackie ι
im. Leona XIII. z parafii sw. Stalli- j
sława Kostki, urządza przedstawienie |
"wodewilowe w niedzielę, dnia 23-ęo li- j
stopada w Auditorium św. Stanisla-1
wa Kostki. Towarzystwo daje dwa ι
przedstawienia: popołudniowe i wie
czorne. Atrakcyą przedstawienia bę- '
dą ruchome obrazy, sztuka komiczna
p. t.: „Wyprawa ślubna" i magik p.
Jan Wróeiński, który będzie pokazy
wał rozmaite sztuczki.
Czysty dochód obrócony na korzyść
parafii.
O * O !
Chór panien „Halka" urządza pią
ty doroczny koncert i bal w niedzielę
wieczorem. 23-go listopada, w nowej
sali Zjednoczenia przy Milwaukee av.
i Augusta ul. j j
O O1 O
Adw. ^Maksymilian Kaczmarek o
tworzył kancelaryę adwokacką w no
wym lokalu pnr. 1133 W. Chicago S
ave., niedaleko stacyi policyjnej. — ι
Sprawy realnościowe załatwia Stani
sław Hańcze wski.
o o o 11
Karol Jaźwiński. adwokat staro
krajski, przeprowadził swe biuro do j
lokalu Karola Nowińskiego pnr. 1G32
W. Division ul., przy Mar?hfield ave. ]
I
Chóry parafialne św. Stanisława ]
Kostki, kościoła górnego, urządza do-, ι
rorznv bal . w'l-;ołukó\v"iutr? wirem- ι
' , . ι
rem w Auditorium sw. Stanisława K.
Początek o godzinie 6:30 — Orkiestra i
braci Kipkowskich.
Na sądzie.
Przewodniczący: Czy oskarżony ma:
jeszcze co dodać na sw'oja obronę.
Chłop (poskrobał się w głowę i po-!
wiada wskazując rozpaczliwym gie- '
stem): Ani fenyra, wysoki sądzie! o- ]
htatnîé 12 mar?k zabrał pan adwokat! j j
Pełen.
— W twoie ręce, panie Wacławie. ]
— mówi gospodarz, podając gościowi (
dwudziesty z kolei kieliszek wina.
— Chyba, że w ręce, — odpowiada
bełkocąc pan Wacław, — bo w gardło l
już Hic uie zmieści
MAHMUT
NIE ŻYJE!...
. ι ;
Padl ofiara bałkańskich walk. .
Do Chloago nadeszła wiadomość, że
jussif Mahmut, znany tak dobrze wj
świecie sportowem Ameryki, jeden z
najznakomitszych zapaśników ciężkiej
wagi, kandydat do szampionatu świa
towego — został zamoTdowany w o- j
kolicy Sylistryi, w Bułgaryi. Wieść
tę przywieźli do Ameryki dwaj turec
cy, czy też bułgarscy zapaśnicy nowi,
którzy tu zjechali na sezon zapasów,
a potwierdziły ją. podobne listy, w
tych dniach nadesłane od rodziny
Mahmuta. Podług owych listów i opo
wiadań sprawa tak się przedstawia:
Kiedy wybuchła wojna bałkańska.pier
wsza z Turcyą, Mahmut jak na po
rządnego patryotę przyszło nol^cnat
do Bułgaryi, by wziąć udział w walce
o wolność swoich roda .ów i pobra
tymców, wybijających się z pod nie
woli tureckiej: a choć się w Amery
ce za Turka podawał „Terrible Turk"
zwały go gazety, to jednak walczył,
jak należało, po stronie bułgarskiej
przeciwko Turkom. I przebył szczęśli
wie obie wojny, a że miał z zapaśni
ctwa dość pieniędzy, przeto sformo
wał oddział ochotników i z nim oj
czyźnie cenne oddał usługi. Przed kil*
ku tygodniami Mahmut udał się do
Sylistryi, gdzie mia*. w banku pienią
dze, aby ich część wziąć na wypłatę
dla swoich wojaków: wiedzieli o tem
rzezimieszkowie, których bandy całe
grasują teraz we wszystkich krainach j
bałkańskich i napadli w górach na:
powracającego Mahmuta, żądając wy
dania pieniędzy. Ale Mahmut pienię
dzy nie miał, bo mu bank tylko prze
kazy dał, gdyż wszelkie wypłaty w
gotówce zostały w Bułgaryi zawieszo
ne (jak to potwierdza nasz korespon
dent w dzisiejszej korespondencyi z
Bałkanu) ; bandyci, rozwścieczeni za
wodem, zamordowali Mahmuta i j
śmiertelnie ranili towarzyszącego mu
żołnierza, poczem uszli. Tak zginął,
Mahmut, dzielmy zapaśnik maty, a
co ważniejsza wierny syn swej Dul- j
garskiej ojczyzny i jej zasłużony o-1
brońca.
Mahmut należał do najznakomit
szych zapaśników ciężkiej wagi, jacj i
się osiainimi czasy pojawili na ma I
cie: znany on był w Ameryce ze ^
swych doskonałych występów w cią- (
Bu Kilku sezonów : w r. lyoS przybył
do Ameryki po raz pierwszy i w pa
wuuuie Dextera walczył o szampionat
światowy z Gotchem, wobec najwięk
szej ciżby publiki, jaka kiedykolwiek
przyglądała się takim zawodom
Grotch pokonał go w 17-tu minutach
dlatego, ze iuaumut nie mml pujwa ι
0 amerykańskim sposobie walki, ale
w następnych sezonach Mahmut nau
czył się tak wiele, że dla wszystkich
zapaśników stał się niezwyciężonym
pogromcą i tylko Zbyszko jeszcze po
konał go w r. 1910-tym. Mahmut te-,
raz, po wojnach, syt sławy, lepszej
niż ta, jaką mata daje, bo sławy w
3lużbie dla ojczyzu; nabytej, — miał
przybyć do Ameryki i popróbować
jeszcze raz walki o szampionat, gdy ι
śmierć tak tragiczna pasmo życia je- j
go przecięła.
Owi dwaj Turcy, czy Bułgarzy, co
) tem wszystkiem opowiadają, to Ali
Mustafa, zapaśnik ciężkiej wagi (192 |
funtów) i Kara Ahmet (190 funtów) !
-ównież poważny zapaśnik; obaj w
sezonie tesorocznym będą występowa
1 w Ameryce.
y\. vs.
Polski klub piłkowy na północno
zachodniej stronie miasta, noszący na
wę „Warsaw Athletic Club", zakoń
czy swój sezon jutro popołudniu, na
joisku przy Clybourn ave. i South
sort ave. Za przeciwników ma silny
ilub kaszubski „Violets Colts" które
go gracze liczą przeciętnie 18—19 lat.
Józef Rosiński, manażer „Warsaw
\. C.", ogłasza na ten bstatni kontest
.bateryę" następującą: Franciszek
îtyma. rzucacz i Józef Pokrzewiński,
jhwytacz.
o O /N
Układ kontestów dla Ligi Kręglar
ikiej Macierzy Polskiej jeszcze nie
est skompletowany, więc zamieścimy
;o dopiero w przyszłym tygodniu.
Sezon kręglarski napewno się roz-j
)ocznie w środę. 29-go października,'
) godzinie ósmej wieczorem, w nowej
>olskiej kręgielni „Universal", która
się mieści na trzeciem piętrze nowego
inuichu Honsou'a i lfansen'a przy
Milwaukee ave. Nortb ave. i Robey
I
Na środę zapowiedziano kouteaty
lastępuiące:
Oddział 11-ty vs. Oddział 33-cI.
Oddział 2-gi vs. Oddział 10-ty. ·
Oddział 58-my s. Oddział 3-ci.
Oddział G3-cl wystąpi dopiero w
liątek wieczorem — najprawdopodo
iniej z Oddziałem 14-tym.
Liga Kręglarska Macierzy Polskiej
występować będzie stale dwa wieczo
y z tygodniu, w środy i piątki, po
lwa kluby każdego wieczora.
o o
Klub.Kostucha, stałe występujący
îa polu przy Elston ave. ł Western
ave., grać ma jutro popołudniu z sil-1
nym klubem „Union" Giants", na
swem własnem polu.
O O O
Klub polski p. n. „Wołczyk A. C.H |
wzywa do gry w piłkę koszykową
(basket bali) wszystkie piątki pol-1
skie w Chicago, w wieku 15—17 lat, !
które mają. swe własne sale girana- j
styczne. Wszelkie zgłoszenia adreso
wać iależy: Thomas Conwell, 119 W.
Ohio st., Chicago.
O O O
W lidze kręglarskiej „North—
West", występującej obecnie w no
wej polskiej kręgielni przy Milwau
kee ave., North ave. i Robey ul., ro
zegrano wczorajszego wieczora dwa
kontesty, z następującym rezulta
tem: klub „Barrow Clothiers" wy
grał wszystkie 3 partye od klubu
„Imperial Electrics'', a klub z para
fii irlandzkiej (Annunciation Young
Mens Club) wygrał dwie z trzech
partyj od klubu „Comptometers". ι
Na specyalną wzmiankę zasłużyli
sobie: Głoń i Richter z klubu „Bar
row Clothiers", Gleason z parafial
nego klubu irlandzkiego i George z
klubu „Comptometers".
Oto r>vfrv·
Apel do Ogdłu Sportowego.
Jak nazwać boisko Zblewskiego, przy Elston ave. i Blackhawk
ul., które obecnie nosi uiewłaściwą nazwę „POLISH LAKE FRONT PARK"?
Kto chce oddać głos w tej szeroko omawianej kwestyi, niech wytnie niżej
podany balot, zaniesie go jutro popołudniu do boiska Zblewskiego i tara odda,
albo też niech przyniesie balot do Redaktora Sportowego lub nadeśle go pocztą
natychmiast pod adres następujący: CONTEST EDITOR, Dziennik Chicagosk i,
1455-57 W. Division st., Chicago, 111,
BALOT „Dziennika Chicagoskiegn"
Z] Polonia Square
Ul Polonia Baseball Park
Eltanrico Baseball Park
^2 White Eagle Square
~ Polish Baseball Park
Pułaski Park
_ White Eagle Baseball Park
Stanislaus Baseball Park
^ Polish Riverside Park
Blackstone Grounds
Kościuszko Bali Park
Imię i Nazwisko
Adres
„liarrow Clothiere":
Augustynowicz 131 136 141
Richter 155 159 198
J. Gajewski 147 137 148
Lewandowski 166 149 130
Głoń 163 178 205
762 759 822
„Imperiale":
F. Walczyk iew śez 138 147 134
F. Breycha 150 123 143
B. Łukaszewski 120 143 163
T. Pinkowski 159 168 183
Kosmeja 120 152 169
687 733 747
„Annurrciation Young Men's":
Smith · 157 145 165
Hayes 127 149 119
Szplit 146 166 149
Kileen 108 155 116
Gleason 194 145 . 236
Razem 732 · 760 785
„Comptometers": ·
Kurtz 134 131 131
George 163 187 167
Głoraski 137 150 160
Dwyer 161 124 138
Gawiński 145 149 142
Rzem \ 740 741 738
O O O
Władek Smorowski, Sokół i Macie
rzysta, zwyciężył wczoraj wieczorem
Irlandczyka W. Hughey w specjalnym
knnteścin o pięciu partyach. Kontest
te<n rozegrano w nowej kręgielni pol
skiej „Universal", której właściciela
mi są Macierzyści. Oto rezultat we
dług partyj:
Smorowski:
156, 140, 162, 151, 158 — 767
Hughey:
153, 154, 153, 146, 158 — 764
Z powyższycs cyfr widać·, że obaj
ślamazarnie grali, ale Władkowi uda
ło się wybrnąć z kontestu zwycięsko.
Szczęcie mu posłużyło.
O O O
Michał Jankowiak, manażer avon·
dalskiego klubu „Pennocks", koniecz
nie domaga się rewanżu, więc klub
jego -mierzy się jeszcze raz jutro po
południu z klubem „Murleys" na boi
sku przy Elston ave. i Kodzie ave.
Z Kollegium św Stani
sława Kostki
W przeszłym tygodniu rozpoczęli
uczniowie Kollegium ów. Stanisława
Kostki swe ćwiczenia w piłce koszy
kowej. Piątka zeszłoroczna spisała się
znakomicie, gdyż zdobyła drugie miej
sce w Lidze Katolickiej (Catholic
High School League). Chociaż kilku
uczniów, należących do piątki, ukoń
czyło Kollegium, to jednak zdaje się,
że i tego roku uczniowie nieźle się
spiszą, ponieważ na samym początku
zgłosiło się 14 nowych kandydatów.
Zapewne kolega Pawiński zajm ę
pozycyę „right forward",a kolega Bo
nin zajmie swą pozycyę jako „left
forward" a kolega Księżopolski jako
„left guard". Ci trzej spisali się do
skonale przeszłego roku i zapewne
spiszą. się równie dobrze w bieżącym
sezonie.
W tym roku studenci Kollegium
św. Stanisława spodziewają się także
zorganizować piątkę młodszą. Jestto
pierwszy rok, w którym będą młodsi
brali udział w tym sporcie. Okazuje
się, że i oni są zainteresowani grą w
piłkę koszykową, bo na plerwszem
ćwiczeniu zgłosiło się 21 kandyda
tów. r
Kolega Rydzewski otrzymał swój
urząd dawny jako „coach".Kolega Pa
włowski, niżej podpisany, otrzymał
urząd redaktora sportowego (sportlng
editor) dla wszelkich wiadomości
sportowych.
B. Pawłowski.
« » O
Zeszloniedzielny komtest pomiędzy
rywalami bilardowymi — „Romeo Bil
liards" i „Ideał Billiards" — był tak
zacięty i dla widzów interesujący, że
kapitan! Ryan i Grejczyk zawarli ugo
dę na jeszcze jedną grę, która odbyć
się ma jutro popołudniu, na boisku
Józefa Zblewskiego (jeszcze
„Polish Lake rFont Park") przy El
ston ave. i Blacksawk ul.
Dla klubu „Romeo Billiards" rzu
cać będzie Witte lub Greene, a chwy
tak ma Franek Kaforski, członek Klu
bu Pittsburskiego.
Dla klubu Grejczyka („Ideał Bil
liards") rzucać ma jutro „Young Cy"
Young. (mańkut) znakomity rzucaez
Klubu Milwauckiego, który zdobył
szampionat w Lidze „American Asso
ciation".
Możoa więc spodziewać się jutro
popołudniu zaciętej gry, bo oba kluby
wygrały po jednym koteście, a jeden
został nierozstrzygnięty.
Jutrzejsza gra jest ostatnią w wię
żącym sezonie, więc podniesiono ce
nę wstępu do 25 ceaitów.
sam
Zapraszamy wszystkich kre
wnych i znajomych na pierwsza
rocznicę śmierci ś. p. Andrzej»
Witkowskiego, odprawi się ża
łobne nabożeństwo o godzinie
8mej zrana, w poniedziałek, d.
27go października, w kościele !
Najśw. Maryi Panny Anielskiej.
Magdalena, żona. wraz τ
dziećmi.
mm iii —

xml | txt