OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, November 24, 1913, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1913-11-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Dalsze Ofiary oa Powodzian.
β.oc
δ.OC
Tow. św. Antoniego Pad. nr.
353 * 5.21
Tow. św. Bartłomieja nr. 721 ó.i)(
Tow. Serca Jezua nr. 306 10.0(
·.»
Tow. Najel. Serca Pana Jezu
sa nr. 748 _ 5.0(
Tow. św. Jadwigi nr. 324 10.0(
Tow. Najśw. Rodziny nr. 105 10.0(
Michał Lorkorowski czł. Tow.
nr. 105 ·'!
Wlad. Markiewicz 1.·(
W ład. świtała
Wład; Wolek 1·0(
Jan Tupik ·β<
Kaz; Madej 1·0<
At
Frań; Janeczko ·»
Syl: Odrowski ·δ<
Z kolekty przez K. Madej i A.
Sulek 25.65
Tow» Matki Boe. Częst. nr. 646
Tow: św. Franciszka nr. 528
&6W, Polek Najeł. Serca Ma
ły! hi* 537 5.0C
{Tow. im. Najśw. Maryi Panny.
w Peru, 111. 10.0C
Tow. św. Floryana w Peru, III. 10.0C
STow. św. Józefa nr. 449 10.0C
Tow. Stow. Kapł. Pols. w Am.
ι nr. 15 50.0C
>Wiel. ks. Wład. Krakowski 25.00
{Tow. Najśw. Im. Maryi Pan
ny nr. 328 25.00
(Tow. Polek św. Barbary nr.
; 368 10.00
frow. św. Jana Chrx. nr. 186 5.00
jtow. św. Kazimierza Król. nr. %
f 131 5.00
E* staraniem Wiel. ks. J. Man
t teuffel. prob. skolektowa·
no od parafian w Passaic,
N. J. 260.7-J
JWieL ks. J. Manteuffel 25.00
Ks. Jakób Wrzeciano 5.00
Ks. Waw. Szorc 5.00
Ks. Tytus Wojnowski 5.00
.Tow. Św. Trójcy nr. 157 5.00
,Tow. Bos. Serca Jezusa nr. 623 11.17
fWiel. ks. J. Ostaszewski prob.
r
parafii św. Józefa, w Ever
son. Pa. 10.00
EJednoczeńcy z Everson, Pa.
za staraniem Wiel. ks. O
staszewskiego 41.87
Kolekta w kościele Najś. Ma
ryi Panny Karmelitańskiej
w Gaylord, Mich. 31.75
Tow. św. Stanisława nr. 43 10.00
Różne kolekty z Gaylord, Mich.
za staraniem Wiel. ks. Pan
ganls 15.25
Tow. Matki Boskiej Gidelskiej
nr. 498 50.00
Tow. św. Józefa nr.-315 . 50.00
Tow. Serca Jezusa nr. 263 25.00
Tow. św. Józefa nr. 314 25.00
Tow. św. Barbary nr. 255 16.00
Tow. św Michała Arch. nr. 78 Γ5.35
Tow. Br. Pom. św. Ignacego
• nr. 103 · 12.40
Tow. ś*. Kazimierza Król.
nr. 30 11.25
Tow. śś. Piotra i Pawła nr.
<69 10.00
Tow. Polek św. Jadwigi nr.
84 10.00
Tow. Niep. Serca Najśw. Ma
ryi Panny nr. 700 *· 10.00
Tow. św. Józefa nr. 5* 10.00
Tow. Polek Matki Bos. Cz.
nr. 266 10.00
iWlel. ks. Stan. Przybysz,
prob. w Peru. ΠΙ. 10.00
fTow. Polskich Górników pod
wez. św. Barbary w Peru 10.00
Tow. św. Józefa nr. 367 5.00
pow. polek św. Jadwigi nr.
I 673 5.00
Tow. św. Stanisława B. i M.
nr. 540
Tow. Najśw. Serca Jezusa nr.
162
Tow. Matki Bos. Częst. nr.
34 i
Tow. św. Jâna Chrz. nr. 427
Tow. Najśw. Serca Jezusa nr.
55
Tow. éw. Jerzego nr. 168
Tow. Ułanów éé. Piotra i Pa
wła nr. 411
Mateusz Bilski, z Minnesoty
Tow. św. Bartłomieja Ap. nr.
♦07
Tow. Król. Kor. Pol. nr. 317
Tow. św. Stanisława Koetki
nr. 149 » 15.00
Tow. Najśw. M. P. N. nr. 202 10.00
Tow. Polek św. Anny nr. 323 10.00
Tow. św. Jana Chrz. nr. 590 5.00
Tow. Polek św. Anny nr. 616 5.00
Tow. św. Florentyny nr. 591 4.00
Tow. św. Kazimierza Król.
nr. 506 » 2.50
Tow. Ryc. Najśw. Maryi Pan
ny nr. 139
Tow. św. Jana Kantego nr. 194
Zebrano na obchodzie listopa
dowym w parafii Najśw.
Serca Pana Jezusa za sta
raniem Wiel. ks. F. Kara
basza
Tow. św. Józefa nr. 165
Tow. św. Rodziny nr. 396
F. Mrukowski z Chicago, 111.
Członkowie Tow. św. Józefa.
No. 165 ofiarowali nastę
pujące ofiary:
Michał Zakes
Józef Fiedorowicz
Frań. Wilkiewicz
Feliks WHkiewicz
Kaz. Gensiorowski
Wal. Dawi&t
Jan Śptezka
Stan. Ploski
Kons{. Wojtowicz
Stan. Radecki
Fr. Miecznikowski
Teofil Zatgueki
Józef Bober
Konet. Kalendek
Wiktor Smoliński
Razem $8.25
Tow. Najśw. Serca Jezusa No.
144 5.00
Parafianie św. Józefa w Mor
ris Run, Pa., złożyła nastę
pujące ofiary:
Leon Chlebowski $2.00
Władysław Chlebowski 1.00
Stanisław Chmielewski 1.00
Fran. Jankowiak 1.00
Bolesław Chlebowski .50
Fran. Baranowski *' .50
Roman Rudnicki .50
Nast. Rudnicki .50
Józef Micek .50
Stan. Chlebowski .25
Jan Rudnicki .25
Józef Nowakowski .25
Józef Świecikowski .25
Marcin Nowik .25
Józef Micek .25
Jan Janiszewski .25
Razem $9.25
Zostało skolektowane przez
pp. F. Baranowskiego i St.
Chlebowskiego jak nastę
puje:
Ign. Batkowski $0.50
Jakób Klimek .50
Helena Michleweka .50
M. Pieprzycki .50
W. Majewski .25
âme na s
Stan. Świecikowskł -25
Antoni wiecikowski -25
J. Hankowiak , .25
Mar. Pawlak -25
St. Skweres , ,.. , . .25
J. Peczyński ;.25
F. Lipiński .26
J. Skorczewski .50
J. Gubała « .25
F. Kurzejewski .25
W. Kurze jewąki ' .25
Br. Skweree .25
Fr. Chrzan , -25
A. Nowicki .25
| Stan. Myszak .25
I L. Bednarek .25
M. Kościelny .25
T. Walkowiak .25
Teod. Lutomski .25
M. Kumasa .25
A. Kumasa .25
Razem $8.25
Leon Zamorski,
skarbnik.
(Dokończenie nastąpi.)
Γ Notatki Reportera Ί|
■**· ■isa>
Na plebanii św. Wojciecha odbędzie
się jutro popołudniu o godz. 3:00 ze
branie przedstawicieli Zjednoczenia
Polskich Towarzystw Dobroczynno
ści w Chicago, ze wszystkich paraf i j
polskich w archidyecezyi chicago
skiej.
Do komitetu wchodzę,: X. Kazi-j
mierz Gronkowski, X. Stanisław
Siatka, X. Ludwik Grudziński, adw.
Jan S. Rybicki, p. Stanisław Lachaj
czak, p. Bronisław Kowalewski, p. Ma
rya Szymańska, p. Leokadya Kadow i
ρ. M. Sierocińska.
O O O
W Sędzię Wyższym (Superior
Court), przed sędzią M. Kavanagh,
odbyć się ma w bieżącym tygodniu
proces X. Michała C. Pyplatza, da
wniejszego proboszcza parafii św. Jó
zefa na „Town of Lake", przeciwko
spółce wydającej „Dziennik Narodo
wy" o rozmyślne podawanie oszczer
czych artykułów dotyczących jego o
soby. /
O O O
W ostatnim czasie zorganizowało się
w mieście naszem Towarzystwo ku
zajmowaniu się stałem wspomaganiem
instytucyi wy chowa wczo-dobroczyn
nych w Miejscu Piastowem, w Gali
cyi; na rzecz tej instytucyi urządzono
ostatnio losowanie na piękny, ręcznie
rzeźbiony wazon, które jednak- nie
przyszło narazle do rozegrania, ponie
waż nie wszystkie bilety zostały/jesz
cze zwrócone, lub należytość za nie
uiszczona: przewodnicząca Towarzy
stwa, pani Wróblewska, prosi nas o
podanie do publicznej wiadomości, że
rozgrywka odbędzie się w dniach nal
bliższych, data i miejsce zostaną po
dane do publicznej wiadomości za po
średnictwem naszego pisma.
8 O O
Na Młodziankowie odbywa się w
bieżącym tygodniu bazar na dochód
parafii śś. Młodzianków, urządzony
przez Dziewice Różańcowe: początek
bazaru we czwartek. 27-go b. m., o g.
3-ej popołudniu: bazar zapowiada się
świetnie, wiele cennych fantów jest
do wygrania.
α o o
Wczoraj w sali św. Stanisława K. To
warzystwo Muzyczno-Literackie Mło
dzieży im. Leona XIII z parafii św.
Stanisława Kostki, urządziło dwukro
tne przedstawienie wodewilowe na do
chód parafii: popołudniu i wieczorem.
Na program złożyły się ruchome obra
zy, monologi, jednoaktówka, magik,
etc.: grano wesołą komedyę „O. S. S."
reżyserował ją pan Jan Liss, któ
ry się ze swego reżyserstwa dzielnie
spisał, a prócz niego występowały
także panny Aniela Okoń i Anna To
maszewska, oraz pp. Jan Kalisz, Ber
nard Szczuka, Jan Hintzke i Jan Liss;
monolog wygłosił p. Hintzke, a magik
p. Antoni Wróciński ubawił publicz
ność udatnemi sweml sztuczkami, za
które otrzymywał huczne oklaski. Za
znaczyć należy, że całe to przedsta
wienie wykonano zupełnie bezintere
sownie, nawet filmy do obrazów ru
chomych dostarczyła bezpłatnie fir
ma „Schiller Feature Film Co., wraz
z operatorem, a to głównie za stara
niem p. Józefa G. Muchy, który rów
nież postarał się o bezpłatną muzy
kę: dostarczyli jej pp. Jakób Netzel i
Stefan Brzozowski. Wszystkim uczest
nikom programu, którzy się przyczy
nili do powodzenia tego wodewilu, na-'
leży się uznanie i wdzięczność.
α o o
Wozoraj, w niedzielę popołudniu, w
sali parku Eckhardta odbył się pięk-1
ny Obchód ku czci i pamięci Powsta
nia Listopadowego, urządzony przez
Tow. Abstynentów „Trzeci Maj"; na
program złożyły się śpiewy panny
Zakrzewskiej i pana Wonsa. deklama
cye pp. Mleczko i Romińskiego, pięk
na gra na fortepianie panny A. Neu
man, referat obyw. Firszta, oraz mo
wa ob. K. Wachtla. współredaktora
„Dziennika Chicagoskiego". Po Ob
chodzę, na którym publiczność zebra
ła się bardzo licznie, odbyło się jesz
cze informacyjne zebranie Towarzy
stwa, na którem kilkunastu członków
doń się przyłączyło. Obchód robił
wrażenie bardzo udatne 1 poważne
nastrojowe.
O O O
Trzech łobuzów usiłowało onegdaj
obrabować Józefa Jesza, 2458 S. Cali
fornia ave., idącego z małżonką na
Blue Island ave. i Oakley boul. Na
krzyk kobiety napastnicy dali drapa- j
ka. nie zabierając Jeszom ani jednego '
eenta.
» » O * '
le irlandzli^n^ «w, ^adr^Î, ,Ρϊψ Ν·
Paulina uL i Adàfson ave;,· którego! ui
foczj'stego frofcwfëcenià dokona! J.'E'.
Najprzew. X. Arcybiskup Quigley. —
Proboszczem parafii św. Andrzeja
jest X. Andrzej Croke.
C O O
Murzyn zastąpił drogę pannie An
| nie Stazel. ?.ô47 S. 5-ta ave., gdy ta
szła sobie spokojnie ulicą State nieda
leko 35-tej ul. Czarny rabuś zabrał
dziewczynie portmonetkę zawierają
cą $7 w gotówce i uciekł.
, ł ψ +
Na „Town of Lakę", w szynku pnr.
4321 Honore ul., polski robotnik na
zwiskiem Tomasz Urban, lat 21, 434C
S. Wood ul., został onegdaj boleśnie
poturbowany w bójce z czterema męż
czyznami. Przewieziono rannego do
szpitala powiatowego, gdzie lekarze
podobno stwierdzili u niego pękniecie
czaszki. Detektywi Craig i McDonough
ze stacyi policyjnej „New City", osa
dzili napastników w kozie. Przyczyna
kłótni dotąd nieznana.
W niedzielę, dnia 30-go listopada,
rzucane będą na ekran w sali św. Sta
nisława Kostki obrazy ruchome z pro
cesy! Bożego Ciała, w parafii św. Sta
nisława Kostki. Obraz ten jest tysiąc
stóp długi i poraź pierwszy będzie po
kazywany. Oprócz tego obrazu będą
pokazywane J inne. Początek popołu
dniowego przedstawienia o godz. 3:30
wieczornego o godz. 8:13.
ψ ψ r
Przy Milwaukee ave .i North Puła
ski ave. pewien nieznajomy mężczyz
na żgnął nożem w twarz Henryka
Lipkego, zam. pnr. 1339 X. Pułaski
ave.
Ώ Ώ $
W* szwedzkim zborze ewangelicko
luterańskim, przy ulicach May i Hu
ron, wybuchł wczoraj pożar, który
zrządził szkody na $800 nim go uga
szono.
O κ* O
Na „Bridgeporcle*' wydarzył się
wczoraj nieszczęśliwy wypadek: 10
letni chłopczyk litewski, Karol Jan
kowski, mieszkający pnr. 3245 Par
nell ave., wypadł oknem z trzeciego
piętra i fatalnie się potłukł. Ma on
czaszkę pękniętą i lewą nogę złama
ną.
Adam Bogacki, li- !
cząc^ lat 30, a zam. pnr: 1833 Grand
ave., przypadkowo zażył wczoraj wie
ęęoreui sppr? dozę!trucizny w ^estau-j.
Ket! pnr. 624 W. * adisdii ul. L^karjs I
Wy^om'po^al Bogackiemii; trucjlznę.' z
żołądka.
OOO
W pokoju ponad szynkiem Adama
Filipa, 1228 Cornell ul., polieya ze
staryi przy W. Chicago ave. areszto
wała zeszłej nocy sześciu mężczyzn
przy grze w „pokra". Szynkarz rów
nież powędrował do kozy razem z
karciarzami.
O « O
Tramwaj linii Halsted najechał
wczoraj popołudniu przy Ohio ulicy
wcoraj popołudniu przy Ohio ulicy
j na powóz, w którym jechały cztery o
] soby z chrzcinów. Motorowy H. B.
Kramer nie zauważył jadącego powo
zu aż było już zapóźno, Iły tramwaj
wstrzymać.· Oto lista skaleczonych
osób:
Krastowicz. Grzegorz, woźnica,
1318 Cornell ul., ma lewą. rękę zła
mana i guzy na głowie;
I Drabicki Władysław, 1316 W. ΓΜ
« vision ul., rany i guzy w kilku raiej
jscach;
Tadeusz Ziaja, 646 Grand ave., bo
! leśne rany na głowie;
! Franciszek Ziaja. 616 Grand ave.,
i ma pokaleczoną twarz i ręce;
George Siminson, 1219 N. Halsted
ul., pasażer jadący na frontowej płat
j formie, ma kość pacierzową naruszo
| ną, tudzież rany na grzbiecie i na
twarzy;
John 0'Malley, 1311 N. Halsted
ul., również jadący na platformie,
; ma ciężkie rany na grzbiecie i obra
żenia na lewym boku.
O O O
. Z niewiadomej przyczyny wybuchł
pożar dziś krótko po północy w skła
dzie mięsa i wiktuałów Franciszka
j Różańskiego, pnr. 2801 N. Central
Park ave., róg Diversey ave., w A
vondale. Szybkie zjawienie się straży
ogniowej zapobiegło znaczniejszej
szkodzie.
— Musi to jednak być straszna
myśl dla kobiet umierać jako stara
panna — docinał żonie mąż.
— Naturalnie! — odparła. —
Spójrz tylko na siebie, za jakich męż
czyzn musimy wychodzić zamąż, aby
ujść tego losu.
•arasAZHVMOi i aisiaoso
I>!1V10M ι»'*'·
^ ' t ' ■ * ' —r"
Chóry /parafialne św'. Stanisława
Kostki kościoła dolnego, urządzają
flżiś wieczorem doroczny biesiadę dla
swych członków. Członkowie zbiorą
się w hali śpiewu, poczem udadzą, się
do hali Klubu Kościuszki, gdzie po
małej przekąsce będzie wykonany pro
gram. w końcu nastąpi zabawa z
tańcami.
O O α
W kościele górnym św. Stanisława
Kostki połączeni zostali dziś rano o
godz. 10:00 dozgonnym węzłem mał
żeńskim: panna Helena Dulińska. cór
ka państwa Jana i Antoniny Duliń·
skich, dawniejszych parafian Trójco
wa, a od pewnego czasu zam. pnr.
2509 S. Halsted ul., z panem Janem
Osińskim, synem dawniejszego byzne
sisty na Maryanowie, obecnie zam.
pnr. 1350 N. Claremont ave.
Drużbowali: panna Wanda Duliń
ska z panem Janem Małeckim, pan
na Marta Osińska z panem Leonem
Dulińskim, panna Stanisława Osińska
z panem Hieronimem Jarzembow
skim, panna Antonina Kalinowska z
panem Franciszkiem Rembowiczem.
panna Monika Siekierska z panem Mi
chałem Nowickim i panna Franciszka
Michałowska z panem Józefem Kozi
nem. — Honorową druhny* była pan
na Marta Pankanin.
Huczne gody weselne odbywają się
w sali Kaiser'a, przy Archer ave. i
Halsted ul., na ,,Bi»idgeporeie", w na
der licznem gronie krewnych i przyja
ciół.
Dom pewnego kupca znanego z n:e
uczynności i skąpstwa, nosił nazwę:
,.Do dwunastu Apostołów". Pewien
dowcipniś'przechodząc razu pewnego
około północy ol)ok domu, nagle za
dzwonił. Kupiec wyjrzawszy przez
okno. z gniewem zapytał:
— Czego pan chcesz tak późno?
— Nic panie — brzmiała odpo
wiedź — chciałem się przekonać, czy
Judasz jest w domu, a oto na szczę
ście widzę go w oknie w całej okaza
łości.
Skłonił się i odszedł.
— Panie Magenfisz, czy pan by się
nie puścił z tym balonem?
— Nu, na co mnie to?... Ja tam w !
powietrzu nie mam moje dłużniki! I
NA CZASIE.
♦' il i : ' 5 ł U'*
Dobry towar, fason modny
I rzetelność w każdeui słowie,
Kto to daje, ten Jest godny.
By go poprzeć, co się zowie.
Przyteni trzeba też szanować ..
Nasze hasło: swój do swego —
żyd u żyda ina kupować,
Polak — κ Idzikowskiego.
Czy to palto, czy ubranie,
Krawat zwykły, czy Jedwabny,
Wszystko mocne, trwałe, tanie,
Dobry towar i krój zgrubny.
Pocóż wspierać cudzoziemców
f narażać się na troski,
Zamiast żydów, Włochów, Niem
ców
Niech Wam sprzeda Idzikowski..
Skutfci takiej polityki
Wne( poznacie niezawodnie;
Nie oberwą się guziki,
Nie obstrzępia siç M'as spodnie.
Nie utworzy się zwierciadło
Tam gdzie / krzesłem macie sty
. czność. ..
Nikt nie powie: „Czupiradło",
Kiedy zajdzie okoliczność.
Każdy pozna towar przedni
I pochwali kKój mistrzowski,
Znaja howlem nas niejedni,
Firmę — Michał Idzikowski!
Wtorek, 2S-go listopada
jgf Sprsedaż Oaiękczynnych Taniości ^
Modniarstwo
Damskie ugsmirowane kapelusze, po..98c
Piękne ptora. po «9c
, Gotowo haftowane obrusy i szarfy. EQ,-.
regularnie 98o. aa
Hemp dvwany. wschodnie desenie Γ Or·
wielk. 37χβΟ. po JVC
Krzesła jadalne i kuchenne, wzmóc- QCr
niene ramiona, wielce poler.. l.5ogat.yOL.
6otowa do noszenia odzież, 2 piętro
Zakupiliśmy cały fabrykanta zapas Dziew
częcych potnikowyoh surdutów. 5 różnych
fasonow. czysto wełniane Worsted. | AQ
warte ft po IłUy
Lekarstwa, główne piętra
Vo Beef. Iron* Wine 98e
t3cByrud»lekarstwo na odciski 8c
10ο Aogel lub Diamond farba 6c
Si Caiwell's Pepsin syrop S9e
Dziękczynne tanicści na giównem piętrze
Ubław. obrusy. 89^ gatunek, za βθο
Lniane s«rwetki. tuzin, |8 zat 4.75
Ubławat serwet*!, tuzin. f"> zat 3.88
Duże oiebiel. tureokie ręczniki. 'J 7 _
35o gatunek, sa XJL
Trzewiki, 2 piętro
Panieńskie wysokie zapinane trzewiki: Pa
tent i G inmeti»!. trwale sttórzaoe. | ΧΠ
wielk. Uł doS. warte 1.W. po I.UV
Dsiecieot* sznur, i zapinane trzewiki. Patent
i Vici kid. wszystkie wielkości do 8. λ ff
warte 1.50. po "OL
SPECYALNIF.: Sinlpuodo trzewi
k6w. 10c pudełko za
Męs*ie robocza spodnie. I.ÎO ί I; rat. 1.39
Czarne sat»nowe ttoszule. wielk. do -j 2^
17. SOo tataoek t)t)C
Końce firanek, po 19r
Jard mr. Swiss na firanki 10.·
Cerata, jard 18Hc
Taierre obiadowa i do rosołu, złoe.. po... 9c
Złocone filiżanki i podsuwał. z - Q-.
otemiee. porcelany VL
Szklanki do wina s pras. szkła 3e
Prawdiiwe ..Savory Self B<u»ting" dubeito
we blach r do pieczenia. 13 funtowe i Λ„
wielkości. po ^łUC
Groserçe, 4 piętro
Ceresota lub Plllsbury mąk*, becrki 08c;
Vi beczki 1.35; ł becz u i 2.70
10 funtów mielonego cukru 46c
Dobre nowe włoskie orzechy, funt . .sac
Nowy Citron, funt ltfc
Pomamńe7->we lub cytrynowe lAr»
skorupki, funt IU L
Duże Pecan orzechy. funt Ιβν
Dobra Peaberry kawu. 'S Sc; dwa AQr>
funty z*
i—Uc puszki wczesnego czerwcowego | Q _
groszku l7t
Dobre borówki, funt 9}c
Nowa puszka dyni lOe
Nowy iliwkowy pudyng Ιδο i 85c
Likiery, 4 piętro
$1 butelka Kentucky wódki, pełna AQr
Kwarta ·Ον
Sunny Brook. but. w bondzie.lub Old/CQ
Me Brayer Keutucky Bourboa b'it.. U7t
Extra dobry dubelt. Getreide Kimmei lub
Calłfornia Cognao Brandy. 3 Star Cl/-.
butelka wit
Calif. Port wino. sraioo 7»c
$1.10 butelka Old Seulers Kentucky cQr
Bourboo. pełna kwarta
Piwo butelkowe, pudło z 3 tuzinami
butelek UOt
Mięso, 4 piętro
Świeży drób, indyki, kaczki, gęsi i kory,
wprost z prowiacyi po aąjaiiszyck tnarkieto
wych cenach.
Przednia ćwiartka cielęciny lub η* | λ 1^.
pofrawką, funt za I^T 2C
Wyborny ciok na pieczeń.
funt za
Chude żeberka do rooołu, f * 1^,
funt za 1 I '2t
Świeżo siekana wołowina,
funt za
ł'r/.ednU ćwiartka ekopowiny,
fu't *a
ChudH świeża skopowioa aa potrawkę,
fciM
Chuda cukrem zaprawiana ałonina 2^1 ς
14c
1%
12c
Uhc
12c
oa euladinie, funt
Obfttiśay afencyç dynaych Pictorial Review modHelt da sprzedaż tułaj ' »
lL " - "
M. Idzikowski
1009 Milwaukee ave.
Skład ubrań męskich, bielizny, ka
peluszy, czapek i wszelkiej galauteryi
Chtirch
Chime
Peal
Memoriał Helis λ Mpccla'ty.
Mcekaa* Dell FołłItj <j*,{;ilU*iort,fe(2,T
• ^
KUCHARKA
Polska i Amerykański
zawierając* kilka fet pr/.epi-ó*·
kiu-b-irsUifh dla młfd* cli niężuteu,
kucharek 1 gospodvń u.t tanie i
Bm. czne przyrządzenie potraw, a
izczególnie: zup, bobów, Jarzyn,
potraw m!ę*n\'ch, po«tnvrh z u
wzijlęilnieniera potriw ρ Is'iieh, η
minriowłcie: barszczu, lngosu, ζ·<ι·
łów, flaków i piecz*wh «incryk ή
tklego jako to: cakes, ûijcu'ta.
rniiiTinc, pies i t. d.
Cena 3(>o
DZIENNIK CHICA80SKI
1457 W. Division ul. Chicago, ΊΙ.
v. >
Odwiedź
cie bazar
zabawek
i lalek
na 4-tem
piętrze.
ESTABUSHED IB75 BY E. J. LEKMANN
The Store of To-Day and To-Morrow
STATE. ADAMS DEARBORN STS. PHONE PRIVATE EXCMANOE 3
Prawdziwy
Gwiaidor
chce spot
kać dzieci
r,a 4-tem
piftr/e.
Wtorkowe Taniości w Easemeecie
■ WWW I 1'IF win I ( »nim
Damska odzież
'Γ·—·»»in lîasement
m
ΤΛΟΒΚΚ perkal. i
■* (jinpnuowe eu
tnie domowe, j*s.
ne i ciemue kol ry
wart»· SI i 5125,
i u t r o 8 ecj alult·
tylko po
77c
Damskie runli*
te koszule i majtki
éii ietwnko'vegn ko
loru, 25c gatunek,
u tro specjalnie \~1 r
tylko po 1 J C
Dziecięce dobre Wor
ted pottiiki. wyi rzątnią
cit·. 2.<Xi wartości.
. Q5c
specyalnie po
Niemowlęce dobre
kas/.mirowe pończochy. —
czarne, cerlaste czerwone,
niel-iefki* i różowe.f O
:5c (jatu- ek, po lOC
5<>c corsety, średniej
dltijt éci. z p»«lwitvzk. mi,
ejecyalnie jutro 'JA -
tjlko po
DzleciÇce i>askownte
flnneictowe majtki, 3 do
1U lfit. 19o gatunek, Fp.·
cyalnie podczas ju- j 'y -
trzejezej sprzedaży
surduty, 9
V %)
Coat Co., 15 East 16-ta ul., New York, za
pośrednictwem ich reprezentanta w
Pal mer Iloiise.
$
TE surduty były dostawione do nas
wprost bez opłaty nawet kosztów
expresowych. Ilustrujemy jeden
surdut z Velour, z pełna podszyty atłasem.
Mamy dużo innych fasonów z pięknych
materyi, jak American Lamb, Astrakhan,
Boucle i pięknych Novelty materyi, czarne!
i wszystkie kolory. Wielkości dla panien
14, 16 i 18 let
nich; dla dam
34 do 44. Warte
do $20, specyal
nie na tę wyprze S 0
daż, tylko po —
Palta
■""Hararitiii Battement.
Męskie p:i 1 ta, z aksamitu i prze
wracalne palta, z czyst · wełnianej
materyi, elegancko us/.yte, wielko
ści 34*do 4ó w piersiach, λ / /
warte do 15.00, spec pu ...7,00
Męskie 1 <> i
i #12.50 w.ł
niane kaszmi
rowe ubraniu,
/pralnie <lese
nie, ręcznie
szyte i serźeiu
podszyte, wiel
kości .*<4 do
44 w piersiach,
specyalnie oa
tę wielu a wy
F 7-69
Chłopięce rzTHto
ueiniioe Chii.cluUa
pallH, żai-lnnn* (lu
β/.yi, z ftkeainitnern
kołnierzem, zoili» na
rtjkHwio. wielkości 3
<lo 3 lar, warte 3.OU.
sperynlme w tej
sprzeda?.}· f r>Q
tylko P0....1.VO
km

mr
9
Lniane obrusy
Rasement.
Dziękczynny dubelt. adamaszek,
czy. lniane obrusy, wielk. 8-4,
$1.89; 8-10, $2.45 Λ qa
8-12 — Z.oy
-3Χΐί;{ calowe serwetki ^ j—
do pary, tuzin
$1.08 czy. Jrish lniane serwetki,
wiel. 20X20, do hotelów, restau
racyi i domowego u- \ A
żytku, jutro, tuzin 1 ·Τ"^
81 Irish adamaszek stołowy, 70 j
cali szer., śliczne "7ΰ/^
desenie, jard /
$1.25 czy. lniane obstyc. obrusy,
wiel. 56X56. dopóki 0*7 -»
500 starczy, jutro V/C
Roscmary adamaszek, słynny Irish
lnianego wykończenia, piękne de
senie, dopóki 5000 'yZf
jardów starczy, jard ....
Oferty na mat. na suknie
^Barcain Battement.
l.OO I 1.50 pierwszorzędna materya na suknie, 45 do 54
cali szeroka, zjirabne cłówkowe paski, ślii zne kraiki i równe
kolory, /.a mniej niż koszt wyrobu, siecyalnie
po
35c— 27 calowy j"dwabny i lniany I 65c, 75c jedwabny BrocaJe Crcpe de
Brociidod CUarmeiis» Ttissah. ślic/n»· wy- Chine, jedwabny Brucaded Po · in. ie'wu
bór oâcieoi αο ulie α u·· i wie-<| Λ1 / Λ bnv Ratine, różowe, jasne, białe ΟΟλ
e- J Yj ' śmietankowe. ró.~o«-e. Nile. itd..
49c i 59c
czorncłto noszenia, jutr. spe
cyalnie jonl po
Resztki ~5c prawdzi.
wej Robeland flaneii do
kąpielowych pła.-zezy —
bardzo dużo cieśli, spo*
cyalnie
tylko
po
7r perskie Kimono
Challis. bielona irri:
ba Twilled Canton
ilanela. snecyalnle w
tej wie!Ulej sprzeda
ży jard
tylko
po
! śmietankowe. różowe. Nile. itd.
I jutro jard.
:o cies^m. spe
12'/2c
Resztki 12icjard szerok·
flanelety. run >-ta x tyłu —
perskie i stałe ko-1
lory, do kiinonów
i reprów. jard.
ii z tym —
7!Ac
uiej snrzeoa
,AlAc
Κ β β τ. t k I 1 Oc
Twille Drarery Cre
tonne, do drsperji
ι koir.fo-tfrftw. —
eeecyalni» w tej
epr/.e
dąży
1.0-,
iiuh wiej
s'Ac
niuglo resztki
perpkiej flaneii, —
runistr tył, do ki
inonów I reprów,
zgrabne f«Fonv,—
6L>«cy
alnie
po....
Resztki 25c prawd/i
weuo noweiro płótna ι
lnianetro wykończenia Ra
tine. pierze sir; dobrze
białe i kolorowi "* ~"
specyulnie
jard ..... .
Kesztki 12ic jard
szero <a Sitkoline. I 'c
ji>rd sOroka Challis
dłubie kawały, soecy
alnie w tel wielkiej
wtorkowej
sprzedaży
jard po....
~ 15c
e' wiMKiej
7·Λο
Resztki pierwszorzędnej materyl na suknie,
blaski i Skirts. równe i pięune nowości, ze sztu
ki po 75o do 1.50 za jard. speoyalnie wasz wybór
jard po.
Ρ I IPOFI v, —
sy2c
39c, 49c. 59c, 69c
Skórzane torebki u
■""""""RiłPgaln ISaHeiiieiit." """ H
Pozost. damskich cal- skórzanych
ręcznych torembek, skórzane Kn
ratol i Moire podsz. skórz. pug'la
resy, pięk. metal. ramy. To jest
fabrykanta wyprzjt., klika nieco
niedoskon.. $1 gat. dop. g»/-|
starczą, w basemencie, po. OyQ i-}
1.25 weionki, S9s jj
ç
Handlarza oka/., i pozost. damskie
jedwab. Chiffon welonki, y.S cali
szer., 72 cali dłubie, równe i obstv
ciowane koôce, białe, czariiê i a
sort. kolory, 1.25 i / r-O
1.50 gat., po
■η··—·— m· — u
Męskie 75c koszule, 33c
1 Bargiiln Baaeiueut.
SETKI tuzinów tych nadzwyczaj pięknych
mad rasowych i perkalowych wypraso
wanych koszul. Zgrabne desenie, jasne
i ciemne, równe i zakładkowane gorsy. Z o
paskn na szyi i z przyszytymi mankietami.
Dość dużych wiel
kości i wszystkie
wyjątkowe tanio
l ści, na sprzedaż
w naszym Bar
I jąrain basemencie, specyalnie po
Męskie Ardics trzewiki, para 85c
We wtorek wyłożyliśmy na sprze
daż wielki zapas męskich grubych Jersey
Arctic z jedną sprzączką, extra grube po
deszwy. Dobre dla pracujących na ze
wnątrz. Wârte do §1.50, specyalnie na
jutro, wszystkie wiel
po
kości włączone, 6 do 11,
Damski© #2./>0 i #3 „Baby
Doli" buciki, zapinany wierzch, dob.
pasujące, nieszklące Calf | Q 'J
i Patent, płótuiany wierzch | ,OJ
EM
Chłopięce trzewiki rto s/koi
I nevo i strojnej noszenia, zap.i blu
cher, Patent li-b nieszklą
I ce, warte 1.75 i $2, spec. po
0 S/KOI- ■
ap.i blu- ■
1.33

xml | txt