OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 26, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1913-12-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

BNTBftKD AS SECOND-CLAM MATTKR DBCBMBBK 2»-TH. IWO, AT THB POST OFFICE AT CHICAGO, ILLINOIS, UNDBK ACT OF MARCH 8-RD. 187t.
No. 302
PIĄTEK, DNIA 26-GO GRUDNIA - FR1DAY, DECEMBER 26,1913 ROKU.
Wczorajsza
cyrk u Jacy a
Yesterday'e
circulation
ROK XXIV
Zacieśnia Się Koło.
Mexyk miasto zagrożony.
2 WŁOCH.
\
Z WATYKANU.
Japonia się zbroi.
Carewicz znów raniony.
Z Danii. -- Z Awiatyki. -- Z Austryi.
Nowy Kłopot cesarza Wilhelma.
Straszna katastrofa w Calumet, Miel;., gdzie w panica ginie 80 lu
dzi, — Chcą wykluczyć Jamesa Larkina. — Bomba śmiertelnie
kaleczy kobietę i jej córkę. — Nowy kometa.
Telegramy Zagraniczne.
SPRAWY MEXYKU.
Mexyk, miasto, ''U grudnia.
Przez święta — Mexyk nie świę
tuje: Donoszą z całego kraju, ze
walki z rewolucjonistami toczą
się bez chwili przerwy, a rewo
lucyonisci czynią ogromne i szyb
kie postępy równie od strony
połnocnej, jak od południowej.
Miasto Torreon. jeden z najważ
niejszvch punktów całego kraju
został właśnie w tych dniach o—
blężóny, ważne miasto Guaymas,
w Sonom, zostało już opróżnione
przez garnizon rządowy i odda
ne rewolucyonistom na pastwę,
gdy dopiero przed kilku tygod
niami miasto to federalni rewo
lucyonistom odebrali. Z Cluhua
hua podobno silny korpus rewo
lucyonistów ruszył na Ojinaga,
aby tam zetrzeć ostatnie wojska
rządowe na północy P'>d genera
łem Mercado. Późniejsze wieści
ntrzvmuja. że Torreon już nawet
τ:ostało zdobyte, a garnizon rzą
dowy po krwawej walce poddał
sic rewolucyonistom. Od strony
miasta Tampico wciąż trzyma
nego przez rząd, ruszył spory od
dział federalnych ku miastu Vi
ctoria, aby je odebrać rewolucyo
nistom: walki tam toczą się
wzdłuż całej linii kolejowej, ku
miasto temu wiodącej : po dro
dze rewolucyonisci mieli zostać
pokonani pod 1 empual, ale już
się tam w okolicy znowu ściągają,
i rządowi mają być w mniejszo
ści. Na południu Zapatę jakoby
i wy ciężono w kilku punktach, a
e rabunkowej i' łupiezkiej jego
gospodarki nie zdołano ukrócić:
iiidzi jego rządowi wyparli z Axo
jhiapan ; zato Zapatysci urządzili
rzeź wśród żołnierzy rządowych
w Juchipila. Zacatecas, gdzie trzy
stu żołnierzy federalnych wzięto
do niewoli i wymordowano w>zy
st.<ich ;·*» zadaniu im wyszuka
nych tortur ; potem miasto zrabo
wano i wielu obywateli jego wy
mordowano również. \λ szystko
wskazuje, że dokoła stolicy Me
x\ ku zacieśnia się nieustannie
oierścień działań rewolucyjnych:
Zapatyści z dniem każdym zy
skują całe gromady stronników,
również i Carranzistom przyby
wa ochotników wielu . podczas
gdy rządowi są skazani na opero
wanie siłami tylko temi, jakie
teraz mają i nie mogą ich odświe
żać.
Na wody mexykańskie przy
był jeszcze jeden zagraniczny o
kręt wojenny — mianowicie hisz
pański „Carlos Quinto".
__ Donoszą z Tokio, z Japonii,
że przybył tam Francesco dc la
Barra, specyalny poseł Huerty
ao Mikada, który przyjął go na
śniadaniu: de la Barra oddał list
Huertv cesarzowi, który dekoro
wał posła wysokim japońskim or
derem.
Z WŁOCH.
Rzym, 26 grudnia. — Ojcu
Św. papieżowi Piusowi X. kolle
gium kardynalskie składało wczo
i
raj życzenia świąteczne: Papież
czuje się jak najlepiej.
— Senzacyę budzi tajemnicze
zniknięcie testamentu, papierów
j wartościowych, dokumentow i
klejnotów zmarłego przed kilku
dniami kardynała X. Rampolli:
podejrzewają o kradzież tych
j przedmiotów sługę kardynała, ο
ι raz kuzyna jego, księcia Campo
! bello, który jest podobno utra
Icyuszem i marnuje pieniądze na
hulanki, śledztwo w toku.
Papież Pius rzucił interdyktj
na miasto (Jalatina, a to za na
pad urządzony przez jego miesz
kańców na biskupa tamtejszej
dyecezyi, Otranto: interdvkt za
kazuje odprawiania Mszy św. i
udzialania Sakramentów św.
V/ fabryce ogni sztucznych,
w Torre Annunzia. koło Neapo
lu wydarzyła się explozya: przy
czcm zginęło 14 osób, a wiele ra
ny odniosło.
JAPONIA SIĘ ZBROI.
Tokio, ίί> grudnia. — Rząd ja
poński poszukuje w Europie ex
pertów w sprawie budowy armat;
których zamówić ma w najbliż
szej przyszłości za 15 milionów.
Z ROSYI.
i Petersburg, 26 grudnia. — Do
noszą z dworu carewicza, przeby
wającego wciąż w kąpielach le
czniczych na Krymie, iż został w
chorą nogę fatalnie uderzony
przez jakieś ciężkie wrota i od
niósł poważne uszkodzenia: stan
dziecka ma być groźny.
Z DANII.
Kopenhaga, 26 grudnia. — Ja
kób B. Scavanius-Estrup, wy
bitny mąż stanu duński, były pre
mier i minister finansów Danii
umarł w podeszłym wieku.
Z HOLANDYI.
Amsterdam, 26 grudnia. —
Pociąg expresowy wykoleił się
pod Groningen : ośm osób zo
stało zabitych, a 25 ranionych.
Z AWIATYKI.
Berno, Szwajcarya, 26 grud
nia. __ Oskar Bider, szwajcarski
lotnik przeleciał ponad Alpy.
Trypolis, Afryka. 26 grudnia.
Jules Vedrines, który się wy
brał w podróż napowietrzną aero
planem. przybył tu i udaje się
dalej do Cairo.
Z AUSTRYI.
Wiedeń, 26 grudnia. — Arcy
książę Fryderyk urządza ze zbio
rów swych sztuki wielką galeryę
i muzeum i zamyśla je potem o- ;
fiarować narodowi.
Z NIEMIEC.
Berlin, 26 grudnia. — Księżna
Zofia Oldenburska, żona syna ce
sarza Wilhelma, Eitel Fryderyka,
opuściła męża i stara się o sepa
racye powodem ma być zbytnia...
tusza małżonka.
„PORZĄDNY."
Dembnikower. — Ty! Szmul! po
rządny człowiek trzyma co przyobie
cał! Ty obiecałeś mi talara!
Ludwikower. — Ny i co? .Ta ci o
biecałem talara i trzymam go! Mo
że nie jestem porządnym człowie
kiem?
Telegramy Krajowe.
OKROPNA KATASTROFA W
CALUMET.
Calumet, Mich., 26 grudnia. —
Straszny wypadek zaszedł tu w
AYigilię Bożego Narodzenia. We
włoskiej hali zebrały się rodziny
strajkujących górników przy
wielkiej choince. Jakiś mężczyz
na zajrzał do sali i krzyknął „Go
re!" Powstała okropna panika,
w której zginęło na miejscu osin·
dziesięcioro dzieci, kobiet i męż
czyzn. W panice tej zginęło '01
dziewcząt, 19 chłopców, trzyna
ście kobiet i pięciu mężczyzn.
Ognia nigdzie nic było. Nie
znany jakiś zbrodniarz krzyknął:
„Fire" i wszyscy rzucili się do
drzwi. Słabsi zostali zaduszeni
w tłumie. Zatarasowano drzwi
trupami.
W hali włoskiej urządzono
choinkę dla rodzin strajkujących
górników. Sala była nabita mło
dzieżą. przeważnie dziećmi.Dzie
ci właśnie szły gankami do choin
ki, gdzie im rozdawano upominki
i zabawki.
W czoraj Λνίε^'ζοΓειη odbyło
się wie1 kie posiedzenie obywateli
i tam obradowano jak się zająć o
liarami tej strasznej katastrofy.
Komitet odwiedzi każdą rodzi
nę i dowie się, jakiej pomocy ro
dzina potrzebuje.
Policya tymczasem stara się
wykryć zbrodniarza, który wy
wołał te panikę.
Powiadają, że czeka go doży
wotnie więzienie, a może nawet
śmierć za ten jeden okrzyk.
Niektórzy powiadają, że o—
krzyk „Gore" dał się najpierw
słyszeć w sali.
Pawiadają, że pewnemu chłop
czykowi zapaliła sic czapka na
głowie i starsi zaraz zaczęli
krzyczeć „Fire".
Na miejscu wielu odznaczyło
się bohaterstwem.
W dniu wczorajszym zebrano
przeszło $100.000 dla ofiar tej
strasznej katastrofy.
Policya nie zdołała jeszcze spra
wdzić kto w tej okropnej panieb
' zfe nąl.
PRZEZ TELEFON.
Yotikers, Ν. Y., 26 grudnia.—
Po raz pierwszy w historyi sądo
wnictwa nowojorskiego odbył się
tu proces przez telefon. Sędzia
i
miejski Bcall z a ćliofb wn i c
mógł się stawie w sali sadowej.
Aresztowano tu niejakiego Józe
fa Bush i Annę W ood za cało
wanie na ulicy. Przyznali się oni
do winy. Sędzia telefonem wy
słuchał ich przyznania się do wi
ny i skazał ich na zapłacenie ocli
dolarów kary.
NOWA KOMETA NA
NIEBIE.
Waszyngton, 2\i grudnia. —
Kometa Delavaua. najnowszy po
dróżnik obdarzony ogonem, zbli
ża się szybko do ziemi i wkrótce
będzie widzialna bez pomocy te
leskopu. Do chwili obecnej wi
dziano ją tylko przez teleskop o
średnicy pięciu cali. Kometa
podróżuje powoli i jeszcze nie o
brachowano jej drogi naokoło
słońca.
Obserwatorvtim przy szkole
marynarki pilnie strzeże każdy
krok tego nowego gościa. Poraź
pierwszy ukazała się ona światu
astronomicznemu.
PIĘĆ KOZIOŁKÓW OD RA
ZU.
San Francisco, Cal., 2G grud
nia. — Lincoln Bcacby obotoodzil
tu święta Bożego Narodzenia w
bardzo ciekawy sposób. Z wyso
kości 750 stóp puścił się ku ziemi
i wywrócił od razu pięć kozioł
ków, na co się dotychczas żaden
lotnik nie odważył. Lotnik spuścił
się potem bezpiecznie na ziemię
wcale nieuszkodzony. Podwójne
go koziołka Beachy wywrócił na
wysokości '500 stóp. Złamał
przez to rekord światowy, ba
Francuz Pegoud zawsze wywraca
swoje koziołki na wysokości o
gromnej.
BOJKA POMIĘDZY BEZRO
BOTNYMI.
Los Angeles, Cal., 26 grudnia,
— Rafael Adames został zabity
na miejscu, a pięciu polieyantów
zostało skaleczonych kiedy poli
cya starała się rozbić zebranie
bezrobotnych i głodnych odbywa
jące się pod gołem niebem. Dwu
dziestu awanturników, aresztowa
no.
Kiedy polieya nadeszła, tc
tłum obrzucił ją kamieniami
Przywódcy najgorzej z policyą
walczyli i Mexykanin Adames
został przez polieyanta zabity na
miejscu, rjrzemowy anarcnisiy
czne zmusiły policyę do rozbicia
posiedzenia.
OPERACYA NA SERCE.
Nowy York, 'id grudnia. — De
likatnej operacyi dokonali leka
rze w szpitalu Xajsw. Rodziny w
Brooklynie kiedy do rąk swych
wzięli bijące serce Wincentego
Lauro, pożganego sztyletem
przez nieznanego człowieka. Le
karze zaszyli ranę w sercu i po
wiedzieli po operacyi, że pacyent
prawdopodobnie wyzdrowieje.
Pac) enta przywieziono do szpi
tala w stanie umierającym. Głó
wny lekarz postanowił nie dawać
pacyentowi chloroformu, wie
dząc. że osłabiony nie zdoła prze
trwać operacyi. więc lewy bok
znieczulono kokainą i rozpoczę
to delikatną pracę.
BOMBA RANI LUDZI.
Des Moines, 26 grudnia. —
Bomba, jaką ktoś rzucił pod łóż
ko w domu Johnsona boleśnie ska
leczyła S. Jolinsonową i jej 11-le
tnią córeczkę.
Policya dowiedziała się, że
bombę podłożono pod łóżko, a na
stępnie przy pomocy lontu^ 73
stóp długiego, przeciągniętego z
zaułka przez okno aż pod łóżko
eksplodowano ją.
W szpitalu, gdzie zabrano ma
tkę i jej córeczkę, powiedziano,
że kobiecie trzeba będzie koniecz
nie odciąć obie nogi. Zdaje się, że
córka została śmiertelnie pokale
czona.
WYKLUCZĄ PRAWDOPO
DOBNIE LARKINA.
Waszyngton, '^6 grudnia. —
Larkin, król robotników kolejo
wych w Irlandyi powiedział w
tych dniach, że w krótkim czasie
odwiedzi Stany Zjednoczone i tu
rozpocznie kampanie. podobną
do tej, którą prowadził na zielo
nej wyspie. W Waszyngtonie te
raz urzędnicy imigracyjni pytają
się czy mają wpuścić Jamesa
Larkina do tego kraju i czy nie
jest rzeczywiście niepożądanym
gościem.
Na pytanie to decudującą od
powiedź mają dać inspektorzy i
migracyjni w Nowym \orku.
Sekretarz pracy Wilson po
wiedział onegdaj, że jego wy
dział nie będzie miał nic z tą
sprawą do czynienia dopóki ins
pektorzy nic zgodzą się na jakąś
decyzyę.
Larkin jest skrajnym wodzem
robotników: wywołał on mnóst
wo awantur, które kończyły sie
rozlewem krwi. Został on nawet
aresztowany i siedział trzy tygo
dnie.
i · :ί :v,;è,
Hatterman i Glanz pożyczają pienią
dze na properta. 1110 Milwaukee av
ZA WIELE I ZA MAŁO.
1^ ^ VVNORWOQD ^kWĘ_ W
KŁOMUKAW
RECeiVING DtPT
' ~ W CHICAGO ^ŚRÓDMIEŚCIU jf~ \
W Norwood Parku tyle chleba, że chłopcy się bochenkami obrzucają, a
w Chicago chleba dla ubogich — za mało -
ι
Choinka sukcesem.
Wigilia w śródmieściu ściągą
80,000 osób.
Unioniste postrzelony.
Urzędnik unii raniony przez niezna
nych napastników,
Z wydziału powiatowego.
Koszta adwokackie prezesa wydziału
zakwestyonowane.
Spór o superintendenta ma być rozstrzygnięty przez sądy. — Tragedyt
w świecie niesławy. — Dzielna policyantka aresztuje
hałaśliwego automobiliste,
CHOINKA W ŚRÓDMIE- i
ŚCIU.
Pierwsza choinka w śródmie
ściu, którą ustawiono w parku
Grąnta, ściągnęła onegdaj wie
czorem około 8o.coo osób. U
roczystości wypadły pomyślnie.
Pomimo nieprzychylnej pogody
— cały dzień bowiem gruba po
włoka mgły, dymu, wisiała nad
miastem, a wieczorem w dodatku
deszcz pojzął mżyć — cały pro
gram zostaj wykonany. O godz.
O-tcj burm. Harrison powitawszy
zebrane tysiące i życząc im We
sołych Świąt, w imieniu miasta.!
nacisnął guzik elektryczny, kt<>ryi
rozświetlił olbrzymią choinkę,,
przyozdobioną setkami świateł c
lektrycznych i zapalił lampki, roz
wieszone we formie łuków na o
koło choinki.
Soliści i chór z wielkiej opery
artystycznie odśpiewali kilka pie
śni. Chór XX. Paulistów także
wystąpił ze śpiewami.
Całość przedstawiała się cza
rująco.
Później z jednej strony parku
przygrywała kapcia, a blisko In
stytutu Sztuk Pięknych rzucano
na ekran obrazy kinematograficz
ne.
Organizacve dobroczynne wczo
raj wytężyły swe wysiłki, ażeby
uszczęśliwić jak największą licz
bę familii. Staraniem jednego
dziennika „Tribune" 20.000 osób
otrzymało podarki gwiazdkowe.
Wczoraj natomiast park Gran- .
ta świecił pustkami. Chicagowia
nie spędzili dzień w domach
swych, obchodząc uroczystość, w
kółku fanrilijnem.
W kościołach 'katolickich od
prawiono Pasterki, w jednych o
północy, w innych rychło z rana.
Jak zwykle bywa we wielkie u
roczystośei, świątynie były prze
pełnione.
Specyalne nabożeństwa odpra
wiono w kościołach protestanc
kich.
W katedrze Xajśw. Imienia u
roczystą Mszę pontyfikalną od
prawił o god.z. n-tej Arcybiskup
Quigley i wygłosił także kazanie
na temat: „Chrystus w dniu dzi
siejszym."
WYBITNY UNIONISTA PO
STRZELONY.
Waśnie unijne podobno spowo
dowały, iż wykonano wczoraj na
paść zbrodniczą na Henryka L.
Deike,' zam. pnr. 2250 Kirkłand
ave. Deike liczy lat 49 i jest se
kretarzem i skarbniki-em grupy
nr. 725 unii ..Baggage and Parcel
Deliverv Drivers".
Deike był w drodze na zebra
nie swej unii, pnr. 732 West Ma
dison ave. Na rogu Kirklaud avc.
i Ogden ave. czekał na tramwaj,
gdy czterech mężczyzn z drugiej
strony ulicy zbliżyło się do niegc
i bez słówka jeden z nich wyciąg
nął rewolwer i dał strzał. poczem
wszyscy uciekli. Kilku przechod
niów puściło się za nimi w pogoń,
lecz napastnicy zniknęli w ciem
nościach nocy. Deike, chociaż ra
niony. wrócił do swego domu.nic
cały „blok'' oddalonego i zawia
domił polkyę na stacyi policyjnej
w Lawndale. Następnie udał się
do szpitala św. Antoniego, gdzie
' o£atrz < > 11 o. Podobno nic
grozi mu żadne niebezpieczeń
stwo.
Deike opowiedział policyi. żc
otrzymał listy z pogróżkami.
Wczoraj wieczorem odbyły się
nominacye na urzędy w unii, a
Deike ubiegał się o urząd, który
piastował. Grożono \m u w listach,
iż nic będzie obecnym na nomi
nacyach. Walka w unii o urzędy
jest .zawzięta. Detektywi na pytki
wezmą Karola Applequista, byłe
go wiceprezesa unii i Daniela
Gilberta, który miał być hontr
kandydatem Deike'a. Podejrzenie
na nich padło wskutek listu, któ
ry Deike otrzymał.
KOSZTA ADWOKACKIE ZA
KWESTYONOWANE.
Koszta adwokackie, wynoszą
ce $12,000, które A. A. McCor
mick ma zapłacić adwokatowi
Merritt'owi Starr za bronienie go
w sądach w procesie mu wy^czc
nym w «celu usunięcia go ze sta
nowiska prezesa wydziału, zosta
ły wczoraj z a k w e st von o want w
liście do Chicagoskiego Stowa
rzyszenia Prawniczego, podpisa
nym przez progresywnych człon
ków wydziału powiatowego i
przez komisarza Moriarty.
Koszta te pochłaniają prawie
całą pensyę dwuroczną prezesa
wydziału. McCormick przyobie
cał tę pensyę ubogim w Chicago.
Jego zwolenicy we wydziale są
dzą, żc mu się dzieje niesprawie
dliwość i że honoraryum jest
z'byt wygórowane. Z powodu, iż
McCormick postanowił nie pro
testować przeciw temu honora
ryum, zajęli się tem jego zwolen
nicy.
Prezes Stowarzyszenia Adwo
katów, S. H. Strawn. odpowiada
natomiast, że chociaż 011 sam u
waża osobiście honoraryum za
zbyt wygórowane, jednakowoż o
pmii żadnej pod tym względ-ein
nie wyda Stowarzyszenie, chyba
że otrzymałoby dowody, iż 'cos
nieuczciwego popełniono.
Adw. Starr podobno tylko i1*
miesiąca nad sprawą pracował
i tylko raz był w sądzie i to w niż
szym. Kilku adwokatów i sę
dziów wyraziło opinię, iż Siooo
do $4,000 powinno wystarczyć.

xml | txt