OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 01, 1914, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1914-07-01/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

NOTAT» METEOROLOGICZNE.
Wschód słońca o godz. 4 min. 17
rano.
Zachód słońca o godz. 7 min. 29
wiecsorem.
Goda 7 rtao M stopni wyżej
• 8 Ν ^ Η w
• β Η " M M
» « œ -
Pięknie dziś wieczorem i prawdo
podobnie Jutro. Cieple] dziś wieczo
rem. Lekki łagodny południowo-za
cbodni wiatr, zmieniający §i§ w śro
df.
Z parafii św.
Barbary.
Dzielnica Bridgeport — szcze
gólnie ta część w której znajdu
je się parafia św. Barbary — w
przyszłą niedzielę, t. j. dnia 5-go
lipca, obchodzić będzie nadzwy
czajną dwojaką -uroczystość.
Pierwsza będzie poświecenie
nowego kościoła, którego doko
nać raczy Najprzew. X. Arcybi
skup Quigley, druga zaś udzie
lenie wiernym Sakramentu Bierz
mowania, którego dokonać raczy
najukochańszy nasz Arcypasterz
JE. X. Biskup P. Rhode.
Przewidując liczny napływ
wiernych w dniu tak uroczystym
dla nas, komitet poczuwa się do
obowiązku ogłosić porządek ce
remonii, oraz pochodu, prosząc
o łaskawe zastosowanie się do
niżej podanego programu.
Porządek ceremonii mającycn
się odbyć w przyszłą niedzielę:
■ O godzinie G-tej pierwsza Msza
•Św., następne o 7-mej i S-mej go
% dżinie. O godz. l'Mej X. Arcybi
skup Quigley dokona poświęce
nia kościoła.
O godzinie 2-ej popołudniu JE.
X. Biskup P. Rhode dokona Sa
kramentu Bierzmowania.
i\V niedzielę, dnia 5-go lipca,
^towarzystwa miejscowe z par. św.
■Barbary zbiorą się o godzinie S
mej przed kościołem, skąd potem
ustawią się na Keeley ul., począw
szy od 31-ej do Lyman w na
£tępującym porządku:
1. Tow. św. Klary.
2. Dzieci i Dziewice Maryi.
3. Chór św. Jadwigi.
4. Tow. św. Weroniki.
5. Tow. św. Barbary.
6. Tow. św. Elżbiety.
7. Tow. Św. Ireny.
8. Tow. św. Agnieszki.
9. Tow. Najsł. Serca Jezus.
10. Tow. ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła.
11. Tow. św. Józefa.
12. Bractwo św. Michała Arch.
13. Tow. Młodzieży św. Aloj
zego.
• Î4. Tow. Br. pom. św. Antonie·
go
Towarzystwa z sąsiedniej pa
trafii Xajsw. M. P. od Nieustają
cej Pomocy, zbiorą się o godzinie
3:30 przed kościołem, ustawią
isię na 32-ej ul., czołem do Μ.Γ
gan. Towarzystwa wojskowe i
•narodowe zbiorą się łaskawie w
tym samym czasie na Morgan ul.
do Keeley, skąd po uformowaniu
pochodu udadzą się na spotka
nie X. Arcybiskupa, które nastą
4 pi o godzinie 9-tej.
Pochód posuwać się będzie na
stępującemi ulicami: od 31-szei
po Keeley, Lyman, Throop, 29ei,
do Union ave. Z powrotem 2£ta,
Throop uO kościoła. — Pożąda
nem byłoby zachowanie tego po
rządku podczas pochoau; kotr..
tet uprasza ażeby rodacy, zamie*
szkali przy ulicach, po których po
chód postępować będzie zechcieć
udekorować swe domy w barwy
narodowe. Wzywamy niniejszem
wszystkich rodaków parafian, o
raz rodaków z sąsiednich parafii,
o uświetnienie dnia tak ważnego
dla nas, swą obecnością, oraz
gremialnem wystąpieniem, aby
okazać wobec innonarodowców
naszą siłę i przywiązanie do Wia
ry i Kościoła Rzymsko-Kato—
lickiego.
Komitet.
BANK POLSKI, Mil
waukee Ave., róg Divi
sion ulicy, przyjmuje—
składki oszczędności i
płaci od nich 3 procent.
Gdybyście się obawiali
trzymać pieniądze w in
nem miejscu, w takim
razie przenieście je do
BANKU POLSKIEGO,
który daje wszelką gwa
rancyę co do depozytów.
Bankier Argoriski
znów aresztowany
Smrz w kłopotach
z rządem.
Sprzeniewierzył $4000 z funduszów
pocztowych.
| Hieronim J. Smrz, bankier,
I pocztmistrz, właściciel kantoru
realności, dyrektor szpitala — w
J jednej osobie, operujący przez 2
lata w Argo, 111., a aresztowany
kilka miesięcy temu za sprzenie
v\ ierzenie znacznej sumy pienię—
dzy, został wczoraj aresztowany
przez władze pocztowe. Zarzuco
no mu kradzież pieniędzy należą
cych do rządu Stanów Zjednoczo
nych. Smrz był pocztmistrzem i
j odbierał depozyta pocztowe,
I stąd jego konekcya z funduszami
j federalnymi.
W czoraj zabrano go przed in—
spektora pocztowego Ε. H.
Clarahama i spytano go się dla—
czego nie pokrył jeszcze deficytu
w rachunkach pocztowych, jak to
przyrzekł w miesiącu styczniu
kiedy jego bank zamknięto. Wten
czas już aresztowano go i stawio
no pod kaucyą $2,500. Inspektor
powiedział wczoraj, że bankiero
wi czeskiemu dał sposobność ' i
ten mógł wszystkie swe zobowią
zania spłacić.
Smrza zabrano następnie przed
komisarza Stanów Zjedn., Alarka
Foote i ten kazał mu stawić po
ręczenie w sumie $300.
W styczniu, kiedy rząd poraź
pierwszy aresztował Smrza, ban
kier przyrzekł oddać wszystkie
pieniądze. Wypisał wtenczas
czek na $1,800 i przesłał go rządo
wi. Krótko potem bank jego zo
stał zamknięty. Rządowi Sta
nów Zjednoczonych z przekazów
pocztowych i z depozytów pocz
towych należy się jeszcze $4,050.
Rząd będzie się starał dowie
dzieć teraz dlaczego Smrz przed
paru miesiącami odebrał $125
od pewnego człowieka, przyrzekł
je przekazem pocztowym wysłać
do kraju i tego nie uczynił.
Smrz teraz nie narzeka, że go
prześladują. Sprawa jego w są
dach stanowych odbędzie się nie
bawem. Tam czeka go proces o
sprzeniewierzenie funduszów na
leżących do osób tych, które przez
niego wysyłały pieniądze do kra
ju.
Z Sercowa.
W przyszłą sobotę rano, o go
dzinie lOej, w kościele Najśw.
Serca Pana Jezusa, na Town of
Lake, gdzie proboszczem jest
VY iel. "ks Franciszek Karabasz,
odbędzie się Bierzmowanie. Prze
szło 600 osobom Sakramentu te
go udzieli Najprzew. ks. Biskup
Paweł Rhode.
W zeszłą niedzielę w sali poci
kościołem odbyło się posiedzenie
wszystkich administracyi towa
rzystw kościelnych i tam posta
nowiono uroczyście przyjąć Xajp.
ks. Biskupa.
Marszałkiem wymarszu tego zo
stał wybrany oby w. Józef Gogo
la. Wszystkie towarzystwa wy
stąpią na przyjęcie Dostojnego
Gościa. Towarzystwa zbiorą się
w sali o godzinie Sej rano, a po
chód rozpocznie się o godzinie 9.
Pochód uda się ulicą Lincoln
do 4bej, itftą do Winchester,Win
chester do olej, gdzie spotka sa
mochód, którym przyjec^zie ks.
Biskup Rhode. Tąż samą drogą
pochód wróci do kościoła.
Uroczystość sobotnia zapowia
da się świetnie. Cała parafia weź
mie w niej udział.
Obyw. Stanisław Sienkiewicz za
mienił swój skład wiktuałów pnr.
2027 Hamburg ul. za realność Fran
j ciszka Rudnika pur. 171G Dickson ul.
Tranzakcya zamiany przeprowadzony
została przez p. G. Swobodę, agenta
firmy Dom Komisowy (M. J. Berecz
kowski & Co.), 1543 Divish?a ul.
O O * O
Obyw. Bolesław Szczęsny nabył od
Niemca Jana Meima, za pośredni
ctwem firmy Dom Komisowy (M. J.
Bereczkowski & Co.l, dwupiętrowy
budynek pnr. 1745 Arteslan ave.
ODO
Redaikcyę „Dziennika Chicagoskie
go" odwiedzili: p. Piotr Maślanka, a
bituryent Seminaryum Polskiego w
Orchard Lake, Mich., oraz p. A. Dziu
ban z Detroit, M-ich.: obaj zabawią w
Chicago około dwu tygodni.
OU) POLISH CAPITAL
SEES MANY CHANGES
Ancient City of Cracow Has Grown
Rapidly in Last Two Decades. ·
SOME LANDMARKS REMAIN,
Improvemenls Are NoM Especlallf In the
SHberlis—Important Canal Belng Bullt.
OD REDAKCYI: — Chlcagoski
dziennik „Daily News" zamieścił
wczoraj nader udatny sympatyczny
dla czytelnika polskiego artykuł o
Krakowie od swego tamtejszego ko
respondenta p. Drzewieckiego. Arty
kuł omawia zupełnie poprawnie
zmiany nowoczesne poczynione w
prastarej stolicy Piastów i Jagiello
nów, pragnąc wzbudzić zaintereso
wanie turystów amerykańskich mia
stem naszem tak bogatem w skar
by pamiątek dziejowych, które are
szt? coraz częściej i liczniej odwie
dzają zagraniczni turyści. Dla tych
co — jak w artykule powiedziano —
nie widzieli Krakowa w latach o
statnich przytaczamy koresponden
cję ową poniżej w całości:
Cracow, Poland, June 10. — There
are many Pôles in Chicago who have
not seen the ancient ca;»5ial of their
country for ten or even for twenty
years. They can form no adequate
idea of the changes that bave taken
place within that lapse of time botb
on account of the natura 1 develop·
ment of tialicia and of the gravita
tion of ail classes of men toward
tbis city, which may trnly be called
the heart of Poland. If anyone should
chance to return on a pilgrimage ta
tiacow, he wonld not be so much
struck at the first glance. That the
raihvay station should be corapletely
rebuilt, vast and unrecognizable,
would not be of much import. Ali
the distinctive characteristics and
landmarks have been piously pre
ser ved.
SOME LANDMARKS REMAIN.
On alighting from the train he
would enter the „plantations" —
that great garden or park planted
with horse chestnuts ail around the
central city in the place of the des
troyed walls and filled up moat —
and seemingly find nothing changed.
The old gray Florian gâte would
look down upon him, and so would
the spires of Our Lady's chureh,
and the pinnacles of the „Clothiers'
Hall" (Sukiennice), just as of old,
True, where there were no street
railways or only a one-horse affair
he would now see as many as five
huge electric cars clanging along to
gether; and if he came in the eve
ning, instead of the „darkncss visi
ble" of a few gas lamps, he would
see the whole plai e lit up by more
than t.hlrty eleotric suns.
CHANGES OX OUTSKIRTS.
Rut the great. changes are on the
outskirts of the town and beyond
the „plantations·" In Karmelicka,
Długa, Zwierzyniecka, where almoet
every house was thatched and h ad
but one story, ail have two, three or
even four s tories. I went to the old
convent by the Vletula the other
day; all along the shores great era
bankments are being swiftly raised,
and a long canal joining Gra co w with
the Oder and the Baltic sweepe down
to the Vietula from beyond the
Błonie. Where is the Rudawa?
Where are the yearly possibilities of
inundation all along ita course? E
cho answers, where? The pictures
que fortifirations, the bank over
which a local railway used to eweep
round the city, are now destroyed
and car ted away; our fortifications
are six miles out of town and in their
place housee are rising rapidly.
IN THE GHETTO.
The Kazmierz (or Ghetto) is per
haps the least changed, but old
houses are swept away there, too, in
great numbers, only Ieaving certain
parts of their fine 15th century
walls and antique shop fronts stan·
(ling to form part of the new houses
that aro to arise. Greater Cracow we
have now, indeed, that the Porgorze
has been annexed to it, and as to
the newly built church in that town,
and all the glorlee besides, I shall
say notlilng; but merely remark —
and all who know the place will mar·
vel — that I have walked for more
than half a mile down Ulica Kalwa
ryjska on a first rate sidewalk of ce
ment slabs.
M. H. DRZEWIECKI.
Wczoraj popołudniu o Godzinie 4-eJ
odbył cię ślub panny Maryi Metz a
panem Franciszkiem Kordą, w koś*
cielą św. Jadwigi. Rodzice panny
Metz należeli przez 19 lat do pax*fii
św. Stanisława K. a przez ostatnich
11 lat należą do parafii św. Jadwigi.
Druźbowali następujący: p. Ludwik
Korda, brat pana młodego, z panną
Agnieszką. Metz, siostrą pani mło
dej. Uczta weselna odbyła się w
domu rodziców pani młodej pnr. 1936
No. Hoyne ave.
Państwo wyjechali wczoraj o godz.
7-moj wieczorem w podróż poślubną
do Stevens Point, Wis., a gdy powró
cą zamieszkają pnr. 2708 No. Artg·
sian ave. blisko Diversey ave. *
Automobilów na wesele dostarczyi λ
p. ^aweł Kryszewski.
0 0 0
Panna Klara Dymek, córka pań
stwa Bolesława i Maryanny Dymek,
starych parafian Trójcowa, zamiesz
kałych pnr. 1035 N. Marshfield ave.,
wyjechała z bratem Lucyanem, na
wakiacye, do pięknego miasteczka
Kankakee, III. Oprócz tego odwiedzi
kre vnych swych w Momence, 111. —
Panna Klara Dymek jest zatrudniona
w głównem biurze miejskiem kompa
nii „Postał Telegraph-Cable Co."
0 0 0
Siostry Różańcowe w East Grove
(Gostyń), w par. M. B. Gostyńskiej,
urządzają towarzyską zabawę w przy
szłą niedzielę, dnia δ-go lipca, przy
kościele. Dochód obróoony zostanii
na korzyść kościoła. Liczni goście z r
Ch'cago są oczekiwani.
„WANDA".
Jedyne polskie uzdrowisko w Ameryce.
Seaon letni w uzdrowisku „Wanda"
otwiera aie 1S go czerwca, r. b.
KRÓTKI OPIS UZDROWISKA ..WANDA", ■
POŁOŻENIE. Uzdrowisko „Wanda'' wznosi się pomiędzy dwoma jezio
rami Munson i North Lake. Dwie i pół mili od Grand junction stacyi
kolejowej i 10 mil od So. Haven przystani okrętowej. Wszystkie zabu
dowania i 15 domków w których przebywają letnicy znajdują się, w dzie
sięcioakrowym ogrodzie owocowym. Każdy domek z werandą ładnie i
wygodnie umeblowany.
OKOLICA tak zwana Fruit Belt" jest zdrowa, sucha, jeziora, sady, la
sy, winnice itp. przedstawiają piękny krajobraz. Woda do picia — mi
neralna obfituje najwięcej w składni żelaza i skuteczna w blednicach,
chorobach żołądka, kiszek, krwi itp. Znakomite miejsce wypoczynku,
spokoju i nabrania zdrowia.
KUCHNIA. Znana jest kuchnia „Wandy" bo podobnej żaden nawet naj
lepszy zakład amerykański pochwalić się nie może. Najlepszych kucha
rzy zamawia aie na sezon łetni i w tym czasie pozyskano znakomitego
kuchmistrza. Wszystkie produkta spożywcze: jaja, masło, ser, mleko,
jariyny; wszystko świeże i z własnej 45 akrowej farmy.
SPORT. Amatorzy sportu znajdą tam: tennis, croquet, huśtawki, łódki,
kąpiele, a rybacy — dwa jeziora obfitujące w niewyczerpaną ilość ryb
„black bass".
OPŁATA. „Wanda" jest ietnisiciem przystępnem m» Kazuogv u»woi ai»
zwyczajnego robotnika, który nie wiele zarabia. Za domek, życie, łódki,
przyrządy gimnastyczne, kąpiele itp. płaci się $10 tygodniowo; dziennie
wychodzi znacznie drożej.
TOWARZYSKIE STOSUNKI. Można się zawsze spotkać ze swoimi
znajomymi z Chicago a swobodno i przyjemne warunki w tem letnisku
zapraszają do siebie wszystkich.
UBIÓR LETNIKÓW. Nikt tam na wystawę ubiorów i paradę nie
przyjeżdża. Najzwyczajniejsze i najprościejsze ubranie zupełnie nadaje
się do wygodnego spędzania letnich wakaoyi na „Wandzie".
CZYTELNIA. Dwie dzienne gazety polskie i angielska „Tribune". Bi
blioteka z kilkudziesięciu tomami polskiej i angielskiej literatury. —
Poczta i telefon na miejscu.
JAK JECHAĆ DO UZDROWISKA ..WANDA": Okrętem, albo koleją. - Koleją: Bie
rze się pocił* Pere Marquette na Harrisem i Fifth are. do Grand Junctlon. Pociągi do
Grand Junotion odohodząo 4:30 popołudniu, o 11:40 w nocy t o 7:30 rano. Najlepiej i naj·
wygodaiej bra6 pociąg o 7:30 rano a do Grand Junctlon przybywa się o 11:85 przed połudn,
OKRĘTEM. Okręty odchodzą dwa razy dziennie do So. Haven. W So. Haven czeka po
ciąg Michigaa Central 1 w 80 minut przyjeżdża się do Grand Junotion.
KONIECZNIE zarezerwować domek 1 zawiadomić zarządcę uzdrowiska naprzód o przy·
ieźdMe. aby można było w odpowiednim czasie wyjechać końmi na stacyę.
KOSTYCMY KĄPIELOWE. Przyrządy do sportu. poctówkl. kapelusze, pamiątkowe
przedmioty nabyć można po przystępnych cenach na miejscu.
OWOCE. Z owoców z nasz-go dzleeięoioakrowego sadu w sezonie goAcie korzystają do
woli: jabłka, gruszki, śliwki, brzoskwinie, winogrona, wysyłamy na zamówienie, owooe
beczkami albo buszlami.
Po dalsze infonnaore książeczki ilustrowane i mapę „Wandy" pisać:
„Wanda" Health Resort —Grand Junotion, Mich., albo
„Wanda14 Health Resort, 866 Milwaukee av., Chicago.
Telefon 3311 Monro·.
iÉMdÉÉMÉHÉiftjiUÉilifli

——
Przeróbkowa Sprzedaż
Rozpocznie się we czwartek, dnia 2go lipca i potrwa 10 dni!
Dla wygody naszych kostnmerów, zrobimy wiele przeróbek. Zapasy towarów muszą być zmniejszone, i to bardzo prędko. Po cenach,
które naznaczyliśmy na tę sprzedaż, dokonają tego bardzo łatwo. Zaopatrzcie się letnimi potrzebami podczas tej sprzedaży·
Sprzedaż ta rozpocznie się we czwartek rano, punktualnie o godzinie 9-tej.
MiLWADREE avenues.
UWAGA:4 Skład otwarty w piątek do 10-tej wieczór,
zamknięty cały dzień i wieczór 4 lipca.
DARMO: Dajemy „CarroH'e" Tykiety Handlowe lub
„S. & II." Zielone Znaczki z kaźdem zakupnem.
Telefon Monroe 1249 we wszystkich oddziałach.
85c
JKDWAIHK I MATE Κ Y Κ.
Jedwabiem wykończony poplin, .36
ical} szeroki, biały, jasno-niebieski
różowy i brunatny, -j Q
59c gatunek, po OVC
Jedwabna pongee, 30 cali szero
ka. we wszystkich kolorach, dobra
pralna materya,
50e gatunek dOL?
( 'żarna jedwabna Taffeta, 86 ca
li szeroka, dobrze sie nosi. regu
larnie $1.25 gatunek,
jard po '!
• · ' * " .
Serze, czysto wełniana we wszy
stkich koloraph, 5Sc wartość, —
specyalnie Jârd a
tylko do
SPODNIA ODZIEŻ.
Meskie Halbrigsan koszule i kale
sony, wszystkie wielkości,
reg. 50c wartość, po ... .v «JVC
Męskie koszule i kalesony, we
wszystkich weilkościach, regular
ny 39c gatunek,
tylko po .^VC
Msękie rygowane Union Suit8. —
wielka okazowa linia, wartości
do $1.50, wasz A.Qi"
wybór po
<
Dziecięca rymowana spodnia bieliz
na, w białym kolorze, wszystkie
wielkości, warta do
29c, spec. po « « 72
Dziecięce bawełniane rygowane
koszulki spodnie, białe, wszystkie
wielkości di) 14, 12c Q ~
wartość, po . ....
POŃCZOCHY.
MeskJe trwało czarne bawełniane
skarpetki, wielkości do 11%, re
gularna 10c i 12%c
wartość, para
Dziecięce trwałe czarne bawełnia
ne pończochy, wielkości 5% do
9%, pełna 12%c
wartość para za OC
Bawełniane pończochy dla niemo
wląt, białe, różowe i niebieskie,
wartości do 15c, 'l Χάη
para za .. * 72. C
Damskie jedwabne pończochy,
białe, Gzarne i żółte, wszystkie
wielkości, regularna f Q
35c wartość
Damskie trwałe czarne bawełnia
na pończochy, dobra 10c "Ί\/ ^
wartość, spec. za » 72 w
MĘSKA GALANTERIA.
Męskie do prania koszule, z przy
.czepionemi mankietami, wszyst
kie wielkości, każda „.49c
Męskie koszule do roboty, niebies
kie chambray, czarne satynowe 1
w paski, różne wielkości 'j |
60c wartość, po .. ^
Męskie jedwabne krawatki, do w la
zania, w najnowszych kolorach,
35c wartość, specyalnie |
Męskie piękne kamizelki, w jas
nych ciemnych kolorach, wartości
do $3.00. "
specyalnie po
Msfkie 50c szelki, najlep. wyrób
tego gatunku, spec. 1 O »
podczas tej sprzedaży para I VC
TANIOŚCI W OBUWIU.
Dziecięce i panieńskie lakierkowe
Baby Doli ślipry, wielkości 8% do
11, $1.35, 11% do £ | a ς
2, spec. po I
Szkolne trezwiki dla małych chłop
c6\v, grube skórzane podeszwy, —
zapinane, wielkości QP
do 13%. po VOC
Damskie aksamitowe i satynowe
pantofle z sprzeczką, wszystkie
wielkości, $2 it 1 ' O Ç
wartość po .«D 1
Chłopięce wycieczkowe oxfordy,
podeszwy z jeleniej skóry, 1 do
5%, wielkości, <Łl
para Φ1
Damskie .Tuliets, wygodne ślipry
do noszenia wiecie, po bardzo nis
kiej cenie, fiOr*
para po . 0>Ό
Dziecięce 75c sandałki na bose
nogi, z cielęcej skórki wierzchy z
jejeniej skóry pode- COr*
szwy, 5 do 2, po OVC
Męskie czarne krokodylowe ślipry
bardzo wygodne, wielkości 7 do
11. warte 69c para 45C
Męskie trzewiki, lakierkowe i srun
metal, nie wszystkie wielkości, —
zapinane i sznurów. rt» j s Q
$3 wartość, po 3)1 »OV
Mamy wielki zapas niemowlęcych
trzewiczków, zmiękkiemi podesz
wami, białe, niebieskie i różowe
wierzchy. 1 do 4, . Λζ
warte 50c, para C
Lakierkowe trzewiki dla małych
chłopców, z grubemi skórzanemi
podeszwami, zapinane, wielkości
9 do 13%, warte (£ 4
$1.75, po .. .. 1 .xy
GOTOWE UBIORY.
Damskie Voile bluzki, najnowsze
odcienie, kołnierze i mankiety —
białe, tanio po COr*
98c, teraz po OVC
Śliczny wybór damskich i panień
skich letnich sukien, różne kolo
ry, $5 i $5.98 ^OK
wartości, $3.48 i ..
Damskie i panieńskie letnie suknie
wartości do $7.98, najwięcej ma
łe wielkości,
tylko
Damskie niebieskie chambray su
knie, w piękn. stylach, wielko
ści do 46, $1.50 q E/-»
i $1.98 suknie ........ . ..0*5C
Damskie satynowe spódnice, pię
kny wybór kolorów, $1.50 spódni
ce, specyalnie, 95C
Damskie z japońskiego jedwabiu
bluzki, białe, purpurowe, różowe
i niebieskie, po aO
tylko yOC
Dziecięce pralne sukienki, wielko
ści 2 do 6. z giragamu 1 g g
perkalu, 75c sukienki, no OOC
Dziecięce białe sukienki, zrobione
z lawn materyi, trochę zapruszońe
wielkości 2 do 6, i g
po ..... v, ....
Damskie dłubie Crepe kimona,
piękne jasne i ciemne kolory, re
gularna $1.50 wartość, Λη
tylko ,VOC
Dziecięce muślinowe majtki. —
wszystkie wielkości, I f\ —
tylko - .1 VfC
Damskie gładkie pokrycia na gor
sety. z dobrego kambryku, j
pięknie zrobione, po • · ·(· i v w
TANIOŚCI ΧΑ TRZECIEM PIĘ
TRZE.
Prześcieradła. „North Shore" wy
robu, najlepszy gatunek, warte
98c, pokąd 1 skrzynia, COr»
starczy, po ....... ...« . OVC
Posze*vki na poduszki, „Pour Sea
sons", extra dobry gatunek, gład
kie lub obrębione, wielkości 42x
36 lub 45x36 cali, tanio f ç
za 25c, teraz
„Pe<iuot" bielone płótno nn prze
ścieradła, 72 cale szer, f Q
33c war., i kawałka lard . I
Mamy kompletny zapas flatr i na
rodowych odznak po bardzo niz
kich cenach. Przyjdźcie i
zobaczcie.
* \
Bielone Tureckie ręczniki, wiel
kość 18x38 cali, miękki gatunek,
z fręndzlami lub obrębio- /Cl/^r
ne. tanio za 10c, teraz . .vJ/ZC'
Resztki „Plisse'· materyi, w naj
nowszych odcieniach, pięknie fi
gurow. sprzed, z kaw. | ^1/^»
po 25c, teraz jard Po .. I ^/2 C
Voile materya na suknie, miesza
na z jedwabiem, we wszystkich
odcieniach, kombinacyjne j q
kolory, warta 29c z kaw., . 1 VC
Irlandzkie płótno na ręczniki, 17
cali szerokie, z różową, i niebie
ska obwódką, war. 10c, gl/
spec. w czwartek i piątek, O 72 w
SPECYALNIE NA PONIEDZIA
ŁEK, punktualnie o 8:80 rano.
Resztki perkalu, jard szeroki, w
jasnych l ciemnych kolorach, do
bre długości, aby wykończyć 2000
Jardów, oceniliśmy tako- λ "2
wy, spec. na poniedziałek,
jard po tylko , . . 4
SPECYALNIE NA PONIEDZIA
ŁEK TYLKO.
Cerata na stoły, wielki wybór roz
maitych wzorów, także ciemne i
marmurowe, 5—4 szerokość,
sprzedawana regularnie po całem
mieście po 22c jard, spe « λ
cyalnie w poniedziałek, | II/·
jard po - *
W PONIEDZIAŁEK
od 2-ej do 4-tej po południu.
Evereit Chassies er ίη sram na suk
nie, w Nurse paski, we wszystkich
szerokościach, także w rozmai
tych kratkach, kostkach itd., re
gularna 10c wartość, ρ 2
w poniedziałek,
jard po ...... .. „· ... . 4
W PONIEDZIAŁEK
od 2-ej do 4-tej po południu.
Nie bielony muślin. 28 cali szeroki
— L. L. wyrobu, bardzer piękna 1
czysta mterya, specyalnie 7
oceniona na ten ponle
działek^ jard po . 4
(tylko 15 jard. kost.)
przeróbkowa sprzedaż w
ODDZIALE UBRAŃ DLA MĘŻ
CZYZN I CHŁOPCÓW.
Także Kufrów. Walizek i Toreb
do podróży po zniżonych cenach
Męskie i młodzieńcze wełniane nie
' bieskie serge ubrania, re- o νη g
gularna cena $12, tylko O·/ v
Męskie wełniane worsted nbrania,
niektóre Jasne i ciemne kolory,
sprzedawane po $16.50 i $18.50,
nie kompletne zapasy lecz wszyst
kie wielkości i style, d»Q ΗΊΖ
po $9.75 i « ι / O
Chłopięce niebieskie serge ubra
nia, Norfolk surdut, Knlckerbock
er spodnie, wiel. 6 do £ j λ —
lanie sprzed, niż $3 po3) 1 «V5
Chłopięce wełniane niebieskie
serge ubra/nia, Norfolk surduty,
spodnie całe podszyte, szerokie, z
pentelkami na pasek, kieszonka
na zegarek, wielkości <y Λ —
do 18, $5 wartości
Wielki wybór chłopięcych pral
nych ubrań po bardzo zni.
żonych cenach.
Specj alna sprzedaż męskich m łęk
kich kapeluszy, w kolorach bru
natnym, jasno i ciemno siwym,
London dymowym także niektó
re czarne, niektóre z satynową
podszewką, warte $2 1<I*| f ς
$2.50, po tylko 1. Id
EXTRA SPECYA LNOŚĆ Î
Chłopięce Khaki spodnie. f
5 do 15 wiel., warte 39c po I OL·
Darmo z każdem chłopięcem ubra
nlem za $2.95 1 wyżej, kombina
cyjny „Football lub Punching
Bag', za 1.95 lub wyż. lub piękny
sztuczny ołówek.
TANIOŚCI GROSERYJNE,
Mydło, Ρ and G. Mottled Λ i _
niemieckie, 7 kaw. za
Gold Duet proszek do my- f η
cia, 25c paczka za .. ... lOC
Białe Borax krajane my- f f
dło, 3 funty za 1 i L
Biszkopty, z kruszonej
pszenicy, paczka za ..
Toasted Corn Flakee.
1 le
paczka za
17c
Gruszki, w syropie, 25c
puszka za ·>· · ·»· · · · φ 0 1
Summer kiełbasa, Swifta -1Λ _
Premium, funt za • · · ·«· · Jmî / v
Gumowe obrączki na słoje. o _
extra grube, tuzin za .«..» OC
Gwarantowane wyży- ί ^ Λ ζ
maczki, 11 cal. walce.
Miski do mycia naczyri, 4 Q „
siwo enamel., duża wieL y 1
Blaeza pudla na make AQr*
lub chleb, spec. po
New Cen tury mąka, Vi d? | | Q
beczkowy worek, za
Wasza nowa lodownia oczekuje na was w składzie mebli Carrolla, 780-782 Milwaukee Afenoe. Dobre lodfwnie i najniższe ceny.
NIE ZAPOMNIJCIE! WASZ KREDYT JEST DOBRY U CARROLLA? I
-*·· . |V t.*.;

xml | txt