OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 03, 1914, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1914-07-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

LKA PILKOWA
LAKK shoiu·:.
W. P. Proc.
Klub KościHMki 2 .777
Khrtoyicau 3 2 .714
Mi|tv«L'!(ee >»«»\ 4 3 .573
(•unther* 4 5 .444
M»nitowuc 2 5 .2JMi
Purt U ^ingtua 2 7 .222 ;
JACENTY jt *ś· '
0 SPORGH.
V * ❖
Klub KoM-iuAzki x Milwaukee icrać
■»·* 'jutru popolutlaiu, 4-go lipce, z
kbiliem liuather* aa pólawnej »tro
nk'. ł'r»)jiż(łM z «rudu śmietanko·
«fil» wielka liezba *pt>rtowców pol
skich, by rutować <lla Kościuszków.
O O O
Jan Picu» (alias ..Jack"' Quinu)
rzucał wczoraj w Pittsburgu przez
sied m kolejek, a gdy obie strony
miały po 3 punkta. rzucać - począł
Conley l ten kontest przegrał.
BALTIMORE:
0010002000 — 3
PITTSBURGH:
00001 20001—4
Batery: Picué, Conley 1 Baltimore;
Camnitz-Berry, Pittsburgh.
o o o
Klub św. Kazimierza zmierzy się
w niedzielę popołudniu z Klubem św.
Franciszka na boisku przy West 14-ej
ulicy i South 42-giej ave., w miejsco
wości zwanej Franklin Park. Kazi
mierzowianie wybierają się na ten
kontest z okropną zemstą w duchu,
bo owi Franciszkanie to jedyny klub
w Lidze Katolickiej, który zwyciężył
ezampionów z Kazimierzów a.
O O O
Stanisław Sc hu ba (z Washington
Heights) walczył wczorajszego wie
czora w miasteczku Aurora, Π1.:
przeciwnikiem jego był „Mike"
Hirsch. którego Staniek uśpił potęż
nym kułakiem w trzeciej kolejce.
o o O
Starsze kluby piłkowe bacznie śle
dzą postęp kapeluszników Kondzior
akiego W tym sezonie awansowano
trzech kapeluszników do klubów
starszych: G· Koy a, krótkopolowego
,.K. C. Hatters" do klubu „White
Doves'-: H. Korzeniewskiego do klu
bu ..Century Rubber Works" i J.
Nielsena trzecio-stanowego, do klu
bu „Mathiesens".
Piotro-Pawłowianie konieczni^ chcą
Kapelusznikom Kondziorskiego ode
brać śmieszkała: nie mogą zapomnęc
lanie 10 — 0 jakie inc śmieezkał spra
wił roku zaszłego.
Pewien klub avoodalskl chciał
skraść Kapelusznikom Kondziorskie
go trzech doskonałych piłkarzy:
Przenłczkowskiego. Pe3tkę i śmiesz
kała: dowiedział się o tem Kondzior
sfci i nic z tego: Przeniczkowski.
Pestka i Omieszkał są nadal z Kape
lusznikami
O O O
Na boisku K. C. Hatters. przy uli
cach Milwaukee i Sawyer. klub Kon
dziorskiego zmierzy się jutro z klu
bem „Granwood A. C." Dla Kapelusz
ników rzucać będzie ..Ki" Pestka, a
dla ..Granwood A. C." mańkut McCar
thy.
W niedzielę .,K. C. Hatters- zmie
rzą się z klubem „ATers". Dla Ka
pelusznikw rzucać będzie ,.Ki" Pest
ka.
o o O
W niedzielę popołudniu o godzinie
trzeciej, na głównem boisku w Elm
hurst, odbędzie się gra w piłkę po
między klubami Griffia A. A. (z Kan
towa) a Elmhurst Tigers z Elmhurst,
111. Kapitan klubu Griffin A. A. spo
dziewa się zaciętej gry i ostateczne
go zwycięstwa.
Vell, że się już owe 5-ciomilowe
wyścigi odbyły zeszłej niedzieli i
wszystko poszło fajniście, więc choć
nieco późno, wołam: niech żyje Pol
sko-Amerykański Klub Atletyczny, no
i Jan Piętek z nim!
O' o o
Wstęp do tegoż klubu 25c, a poda
| tek miesięczny tylko 25c. Ćwiczenia
tegoż klubu odbywają się co. ponie
działek, środę i piętak wieczorem w
kole zabaw w parku Eckhhart'a przy
Noble ul. i Chicago ave.
O O O
Polski boks-fajter Fracek Małecki
alias Spike Kelly vs. Pni 1 Harrison
ze Springfieldu. Fajt ten odbędzie się
jutro, t, j. 4-go dziulaja, a że dzień
w którym strzelaniny nie brak, więc
spodziewać się można, że Fracek te
mu żydkowi ot tak po naszemu kilka
porządnych kułaków wstrzeli. ·
O O O
A dalej no tam Fracek, dej sa mu
tam w kiszki aż się żydek obliżnie..
I O O o
Klub Nr. 1 z Piotro-Pawłowa zesz
łej niedzieli dostał smary od klubu
Lake Shore, veii, ale to już nie zna
czy, że oni już przepadli. Szkapa mo
ci człeku aż cztyry s2kity, a jednak
i tak kozła przewali.
o o o
Pranke jesia faj pycier ju bet i
musi to być już klub, który jego po
trafi zbitować.
> O O
Łorety ludzie kochani, co wy też
na siur myślita, Dzioł Tinker pono
ma ochotę sprzedaj za tuł-bits na
szego Staśka Ciołka. Może się boi, że"
by mu jego koledzy znów fajnego
pirścianka nie sprawili.
O O O
No, kiedy cię na siur maja Staśku
przemufować do St. Louis, vell lets
hołp for ie best.
OOO
Bilardziści Ryan'a dostali w skó
rę. Stało się to pono z winy Jimmy'
ego Ryan'a; vell, poco łun tego bied
nego Hicks'a wcięż do piczowania
pcha? Sej. Jimmy. wats de meder
mit Freddy Greene? v
o O O
Vell, Majek J. Blejzes, ty znasz sa
Jimmy ego to mu tam nagadaj coby
tak Hicks'a nie mordował, ju syj, a
jak nie, to sygiem go Cussack.,..
O O f o
Pinkey też pono dostał smary od
tych białych dziajentów na Zajęczko
wie. Wats de meder, Pinkey? Sleken
! dałn, abo co?..,.
! 000
I Oho, jeszcze jeden fajt, ale aż w
Kalifornii, a to pomiędzy Litwinem
Dziordziem Chipulonisem i Billy
Murray, jednym z tych pysznych oz
dóbek z zielonej wyspy. Fajt ten od
będzie się jutro, a wszyćkiego ra
zem będzie 20 rałnds. Goł tu it,
Dziordzi, tak jak ty umiesz....
O 0 0
Władek i Bolek Kempscy wraz z
Rufińskim i Plantanem sa to fabry
kanci nielada. Zbudowali oni fajna
łódkę motorowa, no i pono maję za
I miar brać ndzial we wszystkich wy
ścigach na lejku. To wszyćko fajne,
j jeno mi się bojsy waczujta, bo woda
I jesta mokra, no i czasem można się
I w tej wodzie.... wykapać. Z pik
I ciera widać, żq Jest to łódka elegan
cka, a budowano ja na jardzie przy
ulicy Mautene, ot z jakie dwa bloki
łod nas.
O O O
Sa ci moi serdeczni przyjaciele ze
South Chicago, to jesta klub św. Mi
chała z Me*yku (najnowsza nazwa
kierzków na Michałowie) dostali la
nie od swych kochanych (?> rywali
w Roseland. Nie wiem co też Dzioł
kowi brakowało, jednak nie grał on
tak jak się tego od niego spodziewa
no.
o o o
Gumiarze jak zwykle (?) wygrali.
Wat ju mijn, Antoś? Czy u nich prze
grać, to rzecz niemożliwa? Zobaczy
my w niedziel#....
o o . o
Griffin Α. Α., choć Wysockiego nie
ma jednak te sanowogany wygrywa
ją — ejnet, broder Dypy?....
O O O
Karzmierzaki — choć Władek Her
man bardzo nie fajn aię spisał —
jednakże wygrali oni nietylko jeden
gejm więcej, ale i fyrst plejs im się
także dostał. Hurrej for de Kazimie
rzoki!
O O O
No, już widzę jak sobie Jot H-a-a
a-a Paprocki wesoło podśpiewywał, a
pigułki fabrykował. A Henryś Choj
nacki, no, że to bas od Kazimierzo
wian, pono jeszcze dziś świętuje.
O O O
Jeno biedny Władek w kącie sie
dzi i płacze. Biedny, biedny Wła
dzio! Bu-u-u-u-u-e-e
O O O
Chłopoki, uszy do góry! Chcę
wam wszyćkim powiedzieć, co to
mam jeszcze jeden buńcz fajnych
bejsbalistów aż ze Sercowa.
O O O
Przechwalać ich nie będę, bo
strach mnie godo, co to za wiele
chwalić nie wolno: ja zaś o ile na to
zasłużą, to ich pogłaskam no i....
czasami i też s-m-a-r-y dostaną.
O O o
Dziewiątka parafialna z Trójcowa
j jedzie aż do Blue Island, 111., gdzie
zmierzy się z silnym klubem św. Izy
dora, przy 119-tej ulicy. Gra ta od
będzie się jutro, t j. 4-go dziulaja.
Gut lok, chłopoki!
O O O
A czytałeś bratku artykuł o na
szym fajnym pycierze Kowalewskim?
o o.· o
Skauci w Cragin poskromili jakichś
tam lwów morskich Teddy'ego (?)
a wszystko to pono za pomocą Ginka
. Kędziory.
Λ λ ô
I - - - ,
Sekretarz protokółowy Tow. Pol
sko-Amerykańskiego Atletycznego
nadesłał podziękowanie „Dzienniko
wi Chica^osklemu" za pomoc im da
na. Cl to na siur potrafią uszanować
fejwer im wyświadczony...,
O O O
Edek Rydzewski, sa ten gut py
cier dla młodszych Michałowian z
Kierzkowa, spisał się fajniście. Wy
strzajkował on 14tu Magdalcnowian
i podarował im tylko jedno bezpiecz
ne uderzenie.
O O O .
Słuchaj, Edek, jak tak będziesz
pyczował, to na siur gdy podrośniesz,
będzie z ciebie drugi Kowalewski. —
Ejnet, Eddy?
O O O
A co tam porabiają moi kochani
Alojzyanie? Czy ten co to widzioł,
już więcej nie widzi.... przyczyny,
aby się też raz poraź odezwał?
O O O
Sej. Franciszkanie (z Michałowa),
czy wy się na mnie tak bardzo roz
gniewali, że do mnie ani razu nie pi
szecie? hę?....
O O O
Bojsy z Kentucky pono vszyscy po
tej ostatniej konferencji t.. zacho
rowali.
Feluś, dziecko mo'je, łodezwij się
choć raz, gdzie jesteś?
o O O j
Mleczek, . eżeli cię jeszcze z Chicago
nie wytransportowali, to radbym cię
widział na gejmie w Polonia, parku
w niedzielę na siur!
O O O
Michałowianie ze South Chicago
grać będ* z klubem Netsla i Zblew
skiego: Century Rubber Works, w
parku Polonia przy Sleton ave.
O O O
• I
Ja się na ten gejm także pokażę,
jeno nie tak rychło jak zawsze, bo
dopiero, ot tak w 7-mej kolejce, a
to na Gl*T - LOK dla Michałowian.
O O O
Lepiej cl teraz, DziekT Już ten
hułduł tam nie będzie ci zawadzał.
o o o'
Vell, aj ges, że to już czas iść na
i polowanie, a więc gutfraj wgzyćkim.
1 trzymejta s!ę zdrowo tak, ażeby 5-go
i dziulaja żadnego mi nic brakowało.
— NA NI UDZIELĄ: —
Klub św. Michała ze South Chica-j
go v8. Century Rubber Works — w '
parku Polonia przy Elston ave. i
Blackhawk ulicy;
Netzel Trouters vs. Foster Colts
przy Southport ave. i Marianna uli- i
cy, na Józafatowie;
Piotro - Pawłowianie vs. Prairie j
A. C. — przy ulicach U8-ej i Paulina |
na Piotro-Pawłowie;
Mathiesens vs. Wiederrechts —
przy Milwaukee ave. i Sawyer ave.,
w Logan Square;
O. K.'s vs. Doody and Co., 52-giej
ave. i Thomas ulicy;
White Doves vs. Knicks — przy
Elstou ave. i Campbell a^e.
O O O
W sobotę popołudniu o godzinie
trzeciej, na boisku przy Hamlin ij
Cortland. odbędzie się gra w piłkę
pomiędzy klubami ûriffin A. A. a
Kimball A. C.
O O O
W Miejskiej Lidze PiłkoweJ zaan
gażowano następujące kontesty na
sobotę 1 niedzielę, 4-go i S-go lipca:
— SOBOTA —
Romeo Billiards *s. Italien Pro
gressive Club — na boisku Uniwersy
tetu katolickiego De Paul, przy Web
ster ave. i Sheffield avc.;
White Giants vs. Tigers — w par
ku klubu Tigers przy W. Lake ulicy
i N. Kilpatrick ave. (dawniej 47-nia
ave.)
— NIEDZIELA —
Magnets vs. Loudins — przy Iowa [
ulicy ·! Western avé.;
Ideals vs. Tigers — w parku klu
bu Tigers przy W. Lake ulicy i N.
47-mej ave. (dawniej Kilpatrick
ave.) ;
Mutuals vS- italien Progressive
Club — na boisku Uniwersytetu ka
tolickiego De Paul, przy Webster ave.
i Sheffield ave.;
Romeos vs. White Giants — w par
ku White Giants przy 22-giej ulicy
i Rockwell wlicy.
'J O O
— NA 4-GO ,,DZIULAJA". —
Na sobotę, 4-go lipca, kluby nale
żące do „Amateur Baseball Mana
gers League" zaangażowały następu
jące kontesty piłkowe:
Piotro-Pawłowianie vs. Chicago
Parkways — przy ulicach 38-mcj i
Paulina, na Piotro-Pawłowie;
Knicks vs. Kedzie Stars — przy
Elston ave. i Campbell ave.;
Netzel Trouters vs. Stanton Parks
— przy Southport ave. i Marianna
ulicy;.
Klub św. Michała vs. Elizabeth
Colts — do południa — przy W. 30ej
ulicy i S. Oakley ave.;
Century Rubber Works vs. Lou
dins — w parku Polonia przy Elston
ave. i Blackhawk ulicy;
Ideał Billiards Ά. Wiederrechts—
przy Western ave. i Iowa ulicy.
O O O
Pod egidą Portage Park Athletic
Association odbędzie się jutro tur
niej atletyczny w parku Portage przy
Irving Park boul. i Long (dawniej
54-ta) ave., aprobowany przez Cen
tral Association of the Amateur A
thletic Union.
Dla kontestantów przeznaczono
dwanaście (12) puharów, 10 złotych
medali, 10 srebrnych medali, złoty ze
garek i kilka drobniejszych nagród.
Podobno w turnieju juirzejszym
weźmie udział także kilku polskich
atletów z różnych dzielnic miasta.
NOTATKI
OSOBISTE I TOWARZYSKIE.
.Gniazdo Sokołów Poskich ,,Brat
nia Dłoń", Nr. 132, z Annowa, urzą
dza wycieczkę letnią w niedzielę, 5go
lipca, do ogrodu Pułaskiego w Cra
gin.
0.0 O
Towarzystwa męskie z Jadwigowa,
należące do Zjednoczenia, urządzają
wieiki doroczny piknik w niedzielę,
5-go lipca, do parku Brand'a przy El
ston ave., Belmont i California ave.
o o o
Jutro odbędzie się wielki piknik ko
szykowy Kółka Dramatycznego z pa
rafii św. Jacka w ogrodzie Boettche
ra w Park Ridge, 111. Uczestnicy pik
niku zebrać się mają w sali obyw.
Narkiewicza o godz. 8:30 zrana, skąd
razem udadzą się na dworzec kole
jowy w Avondale i pojadą na swą
zabawę.
Q O O
Dziś wieczorem pociągiem „Wie
consin Central" wyjeżdżają do Thorp,
Wis. dwie Macierzystki panny Lucya
i Bronisława Mucha. W Thorpie za
mierzają pozostać dwa tygodnie u
państwa Andrzejostwa Ogurek, wła
ścieli wielkich farm w Wisconsinle.
O O O
Informuję nas prezes Z. H. Ka
dow, że demokraci z frakcyi Harrl
son'a wybrali komitet polubowny
mający zawezwać podobny komitet
z frakcyi Sullivan'a na wspólną kon
ferencyę pokojową ' do redakcyi
,.Dziennika Chicagoskiego." Harri
sończycy wybrali komitet kosmopoli
tyczny, do którego należą:
Z. H. Kadow — Polak;
Λ. A. Behi^ke — Polak;
Oeo. Emmicke — Niemiec;
Charles Bellak — żyd;
James Carney — Irlandczyk.
O » O
Na Town of Lake, w parku Davis
Square, program uroczystości Czwar
tego Lipca rozpoczyna się o godz.3:00
popołudniu i potrwa do dziesiątej wie
czorem. — Wstęp wolny.
O ^ O
Państwo Józef i Marta (z Grocho
walektch) Maciejewscy wyjechali na
dłuższy pobyt do Minnehaha Springs,
Wisconsin.
jSilna baterya klubu southchi
cagoskiego św.
. Kataiczak Szu pry t . . Kowałeki
^Johusou") (Mi,bloJ(',|
Sa ta trójka powyższa będzie czynną w niedzielę jeser. Majkels
ze South Chicago stoczą fajną walkę ze sa tymi Gumiarzami dwóch
byzneemanów, Frącka Netzfa i Dzioła Z We ws kiego. Gejm ten w
parku Polonia przy Elston ewniu, będzie reculer hat łan, bo Maj
kels starać się będą owym Gumiarzom wstrzelić suchą, to jest, ład
e zerkodo skorsu przyprawić. - Gut lok, Majkels!
^ Notatki Reportera^)
Jutro rano, o godzinie lOtej, w ko
ściele Najsłodszego Serca Pana Jezu*·
«a, na Town of Lake, gd?ie protosz- '
czem jest X. Franciszek Karabasz od
będzie się Bierzmowanie. Przeszło
600 osobom Sakramentu tejjo udzieli
Najprzew. X, Biskup Paweł Rhode.
Marszałkiem wymarszu został wy
brany 0b. Józef Gogola. Wszystkie
Towarzystwa wyttąpi* na przyjęcie
Dostojnego Gościa. Towarzystwa
zbiór* się w sali o godzinie 8ej ra
no, a po chód rozpocznie się o godzi
nie 9:00. -I
Pochód uda się ulic* Lincoln do j
46tej do Winchester, Winchester do
5lej, gdzie spotka samochód, którym
przyjedzie X. Biskup Rhode. Taż sa
nu# drogą pochód wróci do kościoła.
Uroczystość jutrzejsza zapowiada
się świetnie. Cała parafia weź.nie w
niej udział.
.'· + Ψ +
Trzech łobuzów niestety polswich
zakradło się \> godz. 3:00 nad ranem
do mieszkania Józefa Pawelczyka,
właściciela składu mięsa i wiktuałów
pnr. 2308 S. Whipple ul., skąd zabra
li około $30 w gotówce. Policya
przydybała w parku Douglasa mło
dzieńca Franciszka Parobka jako je
dnego z podejrzanych o ów rabunek.
oao
W parku Eckharta, przy Chicago
ave. i Noble ul., odbędzie się jutro
wieczorem bezpłatny koncert publi
czny, który urządzają, bracia Kipkow
scy ze Stanisławowa. it* v >r&m,
o o o
Klub Obywatelski Kazimierza Kró
lewicza, razem z Klubem Pań Królo
wej Wandy, urządza jutro (4-g0 lip
ca) wycieczkę parafialną w Cragin.
Dochód na rzecz parafii.
O 0,0
Dnia Lgo lipca rozpoczął się w pa
rafii M. B. Częstochowskiej w
Hawhorne wiehki bazar na korzyść
parafii.
O o O
Dziś wieczór można starać się o
drugie papiery w sądzie wyższym (Su
perior Court). Biuro dziś wieczorem
będzie otwarte od godziny 7:30 do
9:30 i kto chce wnieść aplikacyę o
drugie papiery, ten musi tam się sta
wić ze świadkami. W lipcu i sierniu
biuro tego klerka będrie zamknięte
wieczorami i tylko we dnie można
aplikacyę wnosić.
F O O
Kilka obywateli donosi, iż co do
dekoracyi na czas Zjazdu Polskiej Ra
dy Narodowej, który się odbędzie w
Ρ zyszłym tygodniu.mają bardzo ła
twą drogą wyjścla.Oto dekoracye na
swych domach z ok&zyi święta ju
trzejszego (4-go lipca) pozostawią
nietknięte. Jest to znakomita wska
zówka dla Rodaków, mieszkających
w okolicy Domu Zjednoczenia 1
wzdłuż linii pochodu delegatów 1
Skautów na nabożeństwo do kościoła
św. Stanisława K.
o o O
Franciszek Dombrowski, 526 No.
Ada ulica, skoczył z pociągu frachto
wego Pennsylania przy Halsted uli
cy i złamał sobie obojczyk, odnosząc
przytem wewnętrzne uszkodzenia.
O O O
Czterech chłopaków spijało piwo
z blaszanki w zeszła niedzielę w zauł
ku przy Winchester i Armitage ave.
Po pijatyce jeden z chłopaków za
proponował zabawę, coś w rodzaju
urządzenia sobie krwawej sceny z
..Polackami". Najmłodszy z tej ban
dy, liczący lat 17, poszedł do domu
po rewolwer. Jan Polzin, 1926 No.
Winchester aveM przechodził zauł
kiem. Chłopak z rewolwerem w rę
ku wstał w tej chwili i trzy razy
strzelił do Polzina. Polzin umarł w
szpitalu św. Elżbiety.
Pod zarzutem morderstwa pod sad
kryminalny oddano czterech chłopa
ków; sa nimi:
William Rahn. lat 17, 1830 N. Lin
coln ulica.
Edward Rahn. 22 lata, jrgo brat.
Filip Krajecki, lat 17, 1824 No.
Lincoln ul.
Antoni Piotrowski, lat 21, 1747
N. Lincoln ulica.
OOO
Józef Rudnicki, 1730 West 15ta
ulica, i jego żona, zostali oddani pod
opieka urzędnika sadowego na jeden
rok. Czworo dzieci tej pary sad oddał
matce, Katarzynie Englram, 1720
West 15ta ulica.
O O O
Na dzień Czwartego Lipca komisa
rze parkowi zapowiadają ogromną
liczbę koncertów po parkach. W róż
nych parkach bawialnych odbędą się
•ilustrowane odczyty.
Koncerty odbędę się także w par
kach Eckharta, Holsteiu, Humboldt,
Tjuglas i Garfield.
W South Chicago komisya parkowa
urządza specjalny program dla pu
bliczności. lam odbędzie się ceremo
nia ustawienia drzewca 70 stóp wy
sokiego darowanego przez stalownię.
Komisarze parkowi chcą koniecz
nie do parku spędzić wszystkie dzie
ci by je wstrzymać od czynnego u
dzialu w strzelaninie nau licach. Chcą.
oni koniecznie zmniejszyć liczbę
nieszczęśliwych wypadków:
Ψ + 4*
Adwokat Z. H. Kadow, jako prezes
Organizacyi Demokratycznej lÇ-tej
Wardy oznajmia, że dzisiaj wieczo
rem posiedzenia nie będzie, ponie
waż wielu członków wyjeżdża z mia
sta na krótkie wakacye.
σ π
P3iina Berta C. Wojtalewicz, asy
stentka sekrefarza generalnego Ma
cierzy Polskiej, wyjechała na waka
cye do Starved. Rock, 111.
Z GOSTYNIA.
(East Grove.)
W przyszły niedzielę, tj. ogo
lipca, zaraz ρυ amerykaliskiem na·
rodowem święcie „The 4-tli of
July", Siostry Różańcowe, przy
tamtejszej par. istniejące, urządza
ją zabawę towarzyską, która się
odbędzie przy szkole parafialnej,
na gruncie kościelnym. Dochód «ç
tej pracy podjętej przeznaczyły
SS. Różańcowe wprost na korzyść
kościoła naszego. Goście z róż
nych stron zwiedzający tamtejszy
śliczny Gostyń — osadę czystoj
polską, którzy mieli sposobność j
przynajmniej chwilowo tam się za
trzymać, zawsze z przyjemnością
o tym Gwstyniu się wyrażają i z
prawuziwą przyjemnością do nie
go, kiedy tylko okazya s>ię nadarza
powiacają. Lubią gostyńskiem,
raiłem, swieżem przeźroczystera
powietrzem oddycliać, a nasycić
się niem nigdy nic podobna O
wszeni im częściej takowe się po
łyka, tein więcej i obficiej się go
pożąda !
Aa tlgo lipca, wybiera się do
Gostynia wielkie grono gości,
którzy zamierzają spędzić noc
na świeżem, orzeźwiającem po
wietrzu, a w niedzielę, zaraz po|
sumie wśród lubej pożytości tam
tejszych Rodaków, wesołej zażyć
w cieniu gałęzistych drzew, roz-1
rywki.
Do Kast Grove dochodzą wszy
stkie pociągi linii „Burlington"
odchodzące z „Union Depot" o
raz ze stacyi na Western i l<c]
ulicy. Współuczestnicy zabawy
będą próbować swego szczęścia j
przy losowaniu na rozmaite ślicz-1
ι ne i kosztowne przedmioty poda
rowane tutejszej parafii przez ży
czliwe osoby.
BEZ RYWALA.
Bardzo trudno jest znaleźć wie
le preparatów bez rywali, lec*z
my możemy wskazać Trinera A
merykański Elixir Gorzkiego
Wina z dumą jako lekarstwo,
które góruje poiiad wszystkie. |
Ono ma wiele imitacyi, lecz nie
ma rywala, który może wykazać
tę samą medyczną wartość. Lu
dzie to zauważyli i odtąd odrzu
cają wszelkie imitacye. Trinera'
Amerykański Elixir Gorzkiego
Wina jest pewnym lekarstwem
on szybko czyści kiszki wzmac
niając je jednocześnie. W wielu
chorobach żołądka, wątroby i ki
szek on nie ma rywala, ponieważ j
jego działanie jest łagodne, bez
bólu, bez żadnych dolegliwości. |
W aptekach. Jos. Triner, Ma
nufacturer, 1333-1339 So. Ash
land ave., Chicago, 111. \*a zeszty
wniałe muskuły i stawy, na reu
matyzm i neuralgię, na opuchnię
cia i nadwyrężenia używajcie
Trinera Uniment.
I-C . * - 1 1
Ruch « Towarzystwach.
ZE stanisławowa.
— Towarzystwo Muzyezno-Litera
ckie im. Leona XIII będzie miało pół
roczne posiedzenie dziś, t. j. w pły
tek, dnii. 3-go lipca, o godzinie 8-mej
wieczorem w sali Klubu Tad. Koś
ciuszki. Omawiana będzie sprawa
naszej prywatnej wycieczki która się
odbędzie dnia 2-go sierpnia. Także in
ne sprawy będę, omawiane. — Ber
nard. Szczuka, prez. ; Józef G. Mucha,
sekr. prot., 1441 Blackhawk ul.
— Bractwo MJodz. św. Józefa Od
dział lwy ma miesięczne posiedzenie
w niedzielę dnia 5-go lipca o godz.
1-ej popoł. w sali nr. 3-ci. — M. Ża
rek, prez.; Józ G. Mucha, sekr. prot.
— Tow. Najei. gerca Jezusa, gru
pa 12i-ta Stcw. Pol. w Am., przy pa"
rafii św. Stanisława Kostki, odbę
dzie swoje pół roczne posiedzenie
w przyszły poniedziałek, t. j. 6-go
lipca, o godzinie 7:30 wieczorem, w
hali zwykłych posiedzeń. Tomasz
Skw<v*es, prezes; J. N. Kupczyk,
selęr.
— Klub Obywatelski Tadeusza Ko
ściuszki odbędzie posiedzenie w po
niedzia'ek wieczorem, o godzinie 8ej
w hali klubowej. — Józ. Grabowiec
ki, prez.; W. Barwig, sekr. prot.
— Klub Pań Królowej Dąbrówki
odbędzie posiedzenie we wtorek, wto
rek wieczorem, o godzinie 8meJ, w
bali klubowej. Michalina Grabarska,
prez.; Zofia Glabae, sekr. prot.
— Lekcyi Chóru Męskiego dzisiaj
nie będzie. A. J. Kwasigroch, dyry
gent.
— Członkinie Dworu św. Stanisła
wa Kostki, nr. 255 Z. Ν. K. L. maj*
się zebrać p. nr. 2971 Wisner ave., w
Avondale skąd wezmą udział w po
grzebie zmarłej siostry ś. p. Anny Mi
dura, w poniedziałek dnia 6go lipca,
o godzinie pół do lOtej rano, do ko
ścioła św. Jacka. — A. 'Klarkowska,
nadl,, A. Je'ka, sekr. prot.
[ —Tow. éw. FJorysna M. gr. 58m»
Stow. P. w A. odbędzie regularne po,
siedzenie w sobotę, dnia 4go lipca, o
godz'nie 7:30 wieczorem, w naii zwy
kłych posiedzeń. — Fr. Chyłła, prez.
K. Urbanłkiewicz, sekr. prot., 1454
Holt ul.
— Tow. ów. Józefa nr. 185 Zjed.
odbędzie półroczne posiedzenie w po* '
niedziałek; dnia 6go lipca, o godzinie
7: CO, w tali zwykłych posiedzeń. —
Każdy członek jest obowiązany eta
wić się na to posiedzenie, bo e# waż
ne sprawy do załatwienia. Członko
wie zalegający z podatkami miesię
czneml, jeżeli nie uiszczą się na teni
posiedzeniu,, zostaną euspendowani.
— Józef Sobieski, sekr. prot.
Z MAKVAN'OWA.
— Bractwo Młodz. św. Jó efa od
będzie pos-ltd enie w niedzielę, dn.
•>go lutego o godzinie pół do drugiej
popołudniu, w sali zwykłych posie
dzeń. Prezfs zaprasza wszystkich
członków bo sprawy bankietu do
załatwienia. Zaśw adczenla od spow'e
dzi muszy, być dostarczone na to po
siedzenie. W przeciwnyqi razie kar<
podług konstytucyi. — Józ. F. Re
gesz, prez.; Fr. H. Motzny, sekr
prot., 1629 Crossing ul.
2 'ADWIGOWA.
— Tow. Sokół Polski Zgoda gn.
192 Z. S. P. odbędzie półroczne poslc
d/enie w poniedziałek wieczorem, t
godzinie 8mej, dnia 6go lipca, w ha
li Webster i Robey ul. Obecno»»:
każd-ego pożądana. — Czołem! — Λ
Mikrót, prez.; Adam Rywczyński, —
ekr. prot.. 2210 N. Leavitt ul.
— Wszyscy ci, którzy niesprzedaii
małych tykietów na piknik w Brand*
parku, dnia 5 lipca, b. r., niech ta
kowe zwrócą do sekretarza, do hali
posiedzeń, dnia 4 lipca, b. r., o go
dzinie 6 wlecz. — Komitet.
— Tow. Polek Króiowej Jadwigi,
odbędzie pół roczne posiedzenie h
niedzielę, dnia 5-go lipca, o godz
1:30 po południu w hall zwykłycl
posiedzeń. Obecność każdej członkiń.
je;;t pożądana na tem posiedzeniu.—
Konstancya Czekała, prezeska, Stani
sława Slupikowska, skr. pret.
— Członkowie Tow. św. Władysła
wa, nr. 300 Zjednoczep.ii, co wzięli
bilety na sprzedanie na piknik, którł
sie odbędzie w niedzielę, dnia 5-gc
lipca, a takowych nie sprzedali ma
jy oddać pozostałe al ety, w sobotę
wieczorem, o gedzinie 7:30 w hali
zwykłych posiedzeń, do sekretarza od
biletów piknikowych. Woj. Basawsk'.
Z JACKOWA.
— Tow. Króla Wład. Jag ełły pod
op. św. Czesława, odbędzie · swoje
ćwierć roczne posiedzenie w ponie
działek, 6-go lipca, r. b. o wpół do
ósmej godz. wieczorem, w uali zwyk
łych posiedzeń. Obecność każdego
członka jest pożądaną. Rr. Trochow·
ski, prezes; Teofil Ratkowski, sekr.
prot.
I)« Polaków w Pullman i Kenv'nijton.
Niniejazem zawiadamiam S?an. O
bywatell w Kensington. Pullman 1
okolicy o majacem się odbyć roczneir
posiedzeniu Polskiej Kooperatywy,
dnia 4go lipca, o godzinie i#tej zran«
w hali obyw. J. Stańczyka, 205 E. 11."
ulica w Kensington. — Obecność kej
dego członka jest konieczna, z powo*
du bardzo ważnych spraw. — P. Za
dora, sekr. prot., 11339 Langlay ave.
Pullman.
mym donosimy tę smutp wia- H
domość iż najukochańszy ηιμζ Β
mój i ojciec nas?:
ś. I».
Wojciech Wlnieckl
członek Dworu sw. Marcina Pa- ■
pieża. nr. 1143 Zak. Kał., Lcśn., ■
pożegnał się ztym światem, opa- I
trzony św. Sakramentami, dnia Β
1 «ço lipca, o godzinie pół pierw- Η
Bzej, w nocy, przeżywszy lat 37.
Pogrzeb odbędzie się dnia 4
lipca, z domu żałoby p. nr. 1325
N. Ashland ae.. o godzinie 9tcj
rano — do górnego kościoła św.
Stanisława Kostki, a stamtąd
na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Konstancja, żona; Cecylia i |f
Janina, córki; z familii Kowa- I
lewskich. teściowie; Andrzej. I
Maryanna Winieccy, rodzice; g
Jan, Franciszek, .K»7.ef. Włady- I
| sław. Antoni, bracia; lionstan- 1
I cya Owczaizak, siostra; Włady· I
I sława (ia Ii liska, siostra; Józef fl
I (Baliński. szwe*W: Pelagia, Ma· I
I tylda, Rozalia, bratowe. 3 |
+ ι
Z bólem serca donofiimy tę R
smutna wiadomość iż najuko— I
chańszy syn i brat nasz
6. p. L·
IRWIN RUSZKIEWICZ
pożegnał się z tym światem, po
krótkiej leci ciężkiej chorobie,
opatrzony św. Sakramentami, d.
3go lipca, o godzinie 12:30 w
nocy, przeżywszy lat 12.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 6go lipca, o go
dzinie 9tej rano, z domu ża'o*
by "nr. 2711 N. Lawndale av., a
stamtąd do kościoła św. Jacka i
na cmentarz św. Wojciecha.
W smutku pogrążeni:
Ignacy 1 Rozalia Ruszkiewirz,
rodzice; Edmund. brat; Irena,
sloitra.
i
SZKOLĄ
damskiego kroju i szycia sukien. _
Lekcyi udzielani dniem i wieczorem.
M. K. Piasecka
1064 W. Chieafp Atom
nanrzeciw Milnnnh^ Aw ί

xml | txt