OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 26, 1914, Image 9

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1914-09-26/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

HAMMOND. INO.
W następujących agenturach
można zamawiać „Dziennik Chi· j
cagoski": Stefanowski, 127 — j
136-ta ul.. F. B. Hall. 141 Sibley :
ul., J. Krysiński. 558 Ames ave. !
DZIENNIK CHICAGOSKI jest Je
dynem pismem polskiem co apeluje
<·o wszystkich: starszym dostarcza
wszelkich nowin z Chicago, Stanów
Zjelnoczonych, Europy i z całego
świata, a dla mlodziezy redaguje w
sposób amerykański każda wiado
mość sportową dotyczącą Polaków.
JADWIGOWO.
W następujących agenturacn
można nabyć „Dziennik Chicago
ski":
Wieczorkowski. 1958 N. Robey
ul., Jendrzejczyk, 2107 N. Hoyne
ave., Zeglewslri, 2128 N. Robey
ul
..DZIENNIK CHICAGOSKΓ
można nabyć w składzie ubrań
Jozefa Fiwnickiego pnr. 2159 W.
21-sza uL, róg Leavitt uL
DZIENNIK CHICAGOSKI zamie
szcza więcej drobnych ogłoszeń, ani
żeli wszystkie Inne dzienniki polskie
w Chicago ra/.ein w/iote.
Do η osi ni tę smutną wiado— ■
mobc iż najukochańszy mąż mój I
i ojciec nasz
Ś. P.
Jan Wrocławski
członek Tow. św. Wojciecha — l'
Stow. Polaków i Zw Nar. Pol. I
św. Stanisława K. i Matki Bos- I
kiej Szkaplerznej, Unii Polskiej I
po długiej i ciężkiej chorobie, I
pożegnał się z tym światem, o- g
patrz ου y św. Sakramentami, d.
24go września. 1914 roku, o go
dzinie 2giej popołudniu, w po
deszłym wieku.
Pogrzeb odbędzie się we wto
rek. dnia 29g:o września, o go
dzinie lOtej rano. τ domu żało
by pnr. 3230 X. Lawndale ave.
do kościoła św. Wacława a stam
tjid na cmentarz św. Wojciecha.
Xa ten smutny obrządek za
praszamy wstystjękita krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni: ·
Mar vanna Wrocławska, żona;
Vuestazya. Marta. Anna, Anto
ni. Bronisława, Zofia, Helena i I
Stanisław, dzieci: Feliks Szukaj I
Władysław Nawrocki. Leon Ły- I
ci wek. Albin Bartosiewicz, An- I
cłrzej Dreewiecki. zięciowie; — I
wnuki 1 wnucxki.
Pogrzeb autoom»bilo«r<r. 23 I
f Ruch w Towarzystwach. |
ZE STANISŁAWOWA.
— Macierz Polska oddział 26tr
św. Klary odbędzie posiedzenie w
poniedziałek, dnia 28 września o go
dzinie 7:30 wieczorem. Obecność
wszystkich członkiń pożądana, bo sa
ważne sprawy do załatwienia. —
J. Henko. prez.; J. Piotrowska, se
kretarka prot., 1332 Holt ul.
— Tow. Pol. Rz. Starców p. o.
M. B. Częst. odbędzie posiedzenie
pół roczne w niedzielę, dnia 27go
września po nieszporach. Każdy czło
nek obowi^jizany jest stawić się po
nieważ sa ważne sprawy do załatwie
nia. Kto chce wstąpić niech się zgło
si A. Wiaiecki, prez.; F. Lus'·., se:*.
kretarz prot., 131» N. Ashland av.
— Tow. św. Walentego nr. 1 od
!->io posiil-. w tym tygodnii w o
beenośti ks. Siatki i prezesa Zjedno
czenia p. Rostenkowskiego 1 uchwa
liło przystąpić do Zjedn. P. R. K. —
Członkowie którzy nie otrzymali a
î.likacyi sa proszeni zgłosić się po
nio w niedzielę, ponieważ na
przyszły tydzień odbędzie się egzami
naeya doktorska. — P. Nawrocki,
prez ; Ant. Zientek, sekr. prot., —
1216 Holt ul.
— Stow. Właściciel Realności czy
li North-West Side Tax Payers Ass.
o1 będzie posiedzenie w niedzielę d.
i', czerwca υ cv dżinie 2giej popo
łudniu. w bali Macierzy Polskiej p.
nr. 1437 Division ul. Każdy obywa
tel powinien być obecny, bo sa waż
ne sprawy do załatwienia. —E. Ba
ranowski, prez.; M. Wardziński, se
kretarz 1401 Dickson ul.
— Tow. św. Michała Arch. nr.
1"3 S. P. w \ odbędzie roczny spo
wiedź w sobotę, dnia 26go września
Ka/d\ członek obowiyzany jest obo
wiązek ten wypełnić pod kar;j pod
lu* konstytucyi. Do Komunii św. w
niedzielę raao, o godzinie Gtej. —
Mkhał Wiechowski, prez. A. Kuno
wski ,sckr. prot., 18»>6 Ołeaver ul.
Z MŁODZI AN KO W A.
— Oddzał nr.* 33ci ś.ś. Młodzian
ków odbędzie miesięczne posiedzenie
w poniedziałek .dnia 28go września
w hali i?akolnej o godzinie pół do ós
mej wieczorem. Każdy członek jest
obowiązany być obecny. — Józef Za
rórski. prez.: Jan Deka. sekr. prot.
S26 N. Paulina ul.
Z »ADWIOOWA.
— Tow. św. Antoniego gr. 138 S.
P. w A. odbędzie posiedzenie w nie
dzielę, dnia 27go b. m.. o godzinie
fcgiej popołudniu, w bali posiedzeń.
ćvażdy członek powinien być obecny
>i s$ ważne sprawy do załatwienia.
— A. Zieliński, pres.; Jan Macie
41. sekr. prot„ 141Î W. Ecie ul. »
*
Z KANTOWA.
— Wszyscy delegaci do Osady Z.
P. R. K. w parafii św. Jana Kante
go maj* pierwsze posiedzenie we
wtorek, dnia 29go września o godz.
7:30 wieczorem, w hali posiedzeń
nr łszy. — M. Pudło, S. Pitera, ko
mitet tymczasowy.
Drobne ogłoszenia
Jedyne Polskie Biuro Opieki Wla
ścicieti Domów.
Gwałtowne wyrzucanie zijreh i niepłacą
cych renclaray tylko 91 od członkstna
cały rok.
2111 N. Robey ol., naprzeciw Frankfort ul.
1121 Noble ul., naprze, kościoła św. Trójij.
Wsrodmieściu: 105 W. Monroe ol., pokój
1307, Fort Oearkorn Bldg.
KWAŚNIEWSKI, manażer.
SZKOŁY WIECZORNE
Języka Angielskiego
w Cragin i na Józafatowie
juź otwarte.
w Cragiii w sali Humboldt; na Jo
zafatowi* w szkole parafialnej przy
kościele św. Józafata. W Cragin zapi
»ywać się tiależy w poniedziałek
28go września, na Józafatowie zaś we
wtorek 29go września. Przybywajcie
młodzi i starsi, wyuczcie się po an
gielska tanim kosztem, abyście nie
potrzebowali klepać biedy w tym
kraju!
Józef Wiśniewski,
k'erown'k.
WIECZORNE SZKOŁY
'· JEŻYKA ANGIELSKIEGO
Zawiadamiam Szanowną Pu
bliczność, ii jako rok - rocznie
I tak i w tym rok j wieczorne szko
lly Języka Angielskiego już
otwarte, a więo Mężczyźni jako
i Niewiasty, którzy nie władają
mową Angielską to zaraz przyjdź
cie w ten poniedziałek zapisać
I się do wieczornej szkoły.
Na Kantowie
1100 Fry ulica róg May ulicy, w
sali ob. S. Kieea, to jest jeden,
blok na północ od Milwaukee av.
| i Chicago ave., a także jeden
I blok od Eltton ave.
Na Wojciechowie
1808 S. Ashland avenue,
blisko 18-ej ulicy.
| Na Towu oi Lake
1703 W. 47-ma ulica
róg Paulina ulicy
w sali ob. W." Woźniak
W. South Chicago
i 3015 E· 83-cia ulica, w sali ob.
I A. Buza, blisko Commercial ave.
Z szacunkiem
P. HANCZUK,
Dyrektor
JEDYNA TYLKO
SZKOŁA JEŻYKA
ANGIELSKIEGO
131! W. CHICAGO AVE.
! w Której nancxyez eią poHOirelska.
Wiele juZ ludzi wyucz\łfm przez ostatnie 5
lat. lTczoio«ie ninkGWAB %VCYA.
Stkoła otwarta DZIÊN i WIECZOREM, LA
| TEM i ZIMĄ.
Proszę się agtuaić po iuformacye,
Z szacunkiem.
Labom ir Skaryszewsk î Ν a acz v ciel.
Nasza Niezrównana Metoda
ANGIELSKIEGO JEŻYKU
zapewnia polakim imigrantom dubrą pra·
i stały postęp w Ameryce.
Ceny jak najprzyatępniejsze. Ladzie
bez j^racy nir nie płacą aź po objęciu
dobrze płatnej posady.
Chobcm poiamiejaoowym udziel, my
nauki listownie.
NARODOWA SZKOŁA
1152 Milwaukee Ave., róg Haddon
największa i uznana za najlepe ą
axkoiq w Ameryce. Otwarta zimą 1 latem, *e
dal· i wlscior mi. W niedzielą i święta né 10 do
i U prz«d południem.
UCZ SIĘ SÀLWIERSTWÂ
W kilka tygodniach; Jasna, cayeU i hu
twa praca; narzfdzia dajemy w· dnie I
wieczorne klasy: egzamioaeya ! wydajrw
mj dyplomy; miejsce dla każdego męi
esyini; mota· aarablad pieniądze pod.
nu sanki.
| New Method Barber Scłioot,
€12 W. Madison oL, Chicag·.
WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA
BALWIERSTWA ,
Pk8p»ret i>cłą. Przrrrjdy dajemy. Mała zapl&tn
I ρο<ί«·5 Qsuk.. Czyś·-» :enld facii. Osobista o
j UniMo;». Durao* wieczorne kur*·. Zapyta.* si ;
o pana Witkowskiego
Weeden'* High Class Barber School
l'Jôtt W. Madison ul. CHICAGO
; FRATKRNAL Insurance Arijustmeni
j biuro należyto^ci zabezpieczeniowe
kolektujemy. 720 Globe Bldg., St.
! Paul. Minn. 20
i POTRZEBA porządnego mężczyznę
; na mieszkanie. 1113 Noble ul., 3cie
piętro. 2 G
' POTRZEBA mfżczyzn na mieezka
I nie. 1740 — 22ga ul. 26
! UMEBLOWANY pokój do wynajęcia
z elektrycznem światłem i kąpielą
lsze piętro, front. 1226 Dickson ul.
' 26
POTRZEBA dwie panny na mieszka
nie. 1307 Holt ul., w tyle.
MŁODY mężczyzna poszukuje pra
cy przy jakiem kol wiek zajęciu. —
Adres w adm. Dziennika Chicago
' skiego.
JAN Męczyńeki poszukuje swej żo
' m· B^n'^v.v MęcryńsWel <z do
mu Bogdanowicz.) Ktoby o niej wie
u. α· u.ccii da znać a otrzyma na
grodę. 1416 Stubound str. Sioux
1 City, Iowa.
POTRZEBA mężczyzn na mi€«zka—
1 nie. 822 Ashland ave.
Drobne ogłoszenia
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 3 piętro, frontowy pokój. 1024
Milwaukee avc. 26
Pokój do wynajęcia para ogrzewa
ny. 845 Robev ul. 28 ;
Pokój frontowy lub sypialnia z ką- '
pielą, dobry wikt dla inteligentnych 1
panów. 1118 N. Robey u]., lsze pię
tro. 26
ODDAM "dziecko rok stare chłopca
za własne porzydnej familii albo na
wychowanie. Zgłosić się 1710 N.
Paulina ul. 26
PIEKARZ na druga lub trzecia rękę
poszukuje pracy. 1500 Cortland ul.
26
POTRZEBA mężczyzn na mieszka— !
nie. Osobne wejście i kąpiel. 2037 '
! Augusta ul. 26 !
' POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie, z wiktem. 5 minut do Deringa
fabryki. 2338 Eleton ave., front, na!
! dole. 26
POTRZEBA dwie dziewczyny na miej
! szkanie 1346 Dickson ul. 26
SZKOLĄ
damskiego kroju i szycia sukien. —
i Lekcvi udzielam dniem i wieczorem.
M. K. Piasecka
1064 W. Chicago Avenue
naprzeciw Milwaukee Avenue
> — —— — — —- — λ «ν μ λ. m m m
SZKOŁA KKUJU
; I SZYC iA !
Podług najnowszej mody kr su ruożnasię
wyuczyć w dwóch tygodniach kompletnie
CENA PRZY8TÇPNA.
lekcyg odbywają się w dzień i wieczór,
1363 ASHLAND AVE., róg Blackhawk
3-ete piętro, naii apteką.
Jedyna Polek* Amerykańska
Szkoła Tańców
In kor. w Choago, Ul.
! Lekcye Tańców odbywają się stale w .
Poniedziałki i Czwartki w
1 LIBERTY HALI _ 1511 EMMA UL.
Zapisać się można od 7ej wieczorem.
Frof. Wiad. Malinowski.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka—
nie. 3cie piętro. 1114 Milwaukee av.
POTRZEBA porządnych mężczyzn
na mieszkanie. 521 N. Ada str., na
dole.
POTRZEBA mężczyzn albo dziewcząt
na mieszkanie u bedzietnych. 1617
N. Robey ul., bll&ko Milwaukee ave.
na dole, od tyłu.
POTRZEBA mężczyzn albo panien
I n?. mieszkanie, osobne wejście. 1531
Milwaukee ave., 2gie piętro, od tyłu.
ι WAŻNE! Zawiadamiam Szanownych :
kostumerów iż swój ofis przeprowa-1
dziłem z pnr. 1545 Tell pl., pod nr. \
1016 Western ave., w centrum He-j
lenowa; jak poprzednio tak i teraz
grzeszna obfłnea. — Z uszanowaniem
i M. F. Motyliński.
POTRZEBA porządnego mężczyzny
na miesz'kanie. 1376 Dean ul., blisko
Paulina teatru.
Pokój do wynajęcia frontowy. 1144
N. Wood ul. przy Division, na dole.
OSOBA albo ktokolwiek co wie kto ;
strzelił do Józefa Borowskiego na
cmentarzu św. Wojciecha. Proszę
się zgłosić pnr. 1016 N. Winchester
ave., a otrzyma nagrodę.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1347 W. Huron ul., lsze piętro,
w tyle.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka— !
nie, tanio. 1043 Huron ul., 2gle piej
tro, w środku.
POTR2 EBA mężczyzn na mieszka- !
uie, parą ogrzewane z kąpielą. — !
1421 Chicago ave., blisko Parku, 2j
piętro. I
POTRZEBA dwie dziewczyny na
mieszkanie. 1341 Holt ave.t front.
POKOIK dla pana. z elektryka i
kipielą. 1110 Lincoln ul., przy Di-;
I vision.
! POTRZEBA dziewcząt na mieszka
nie. 1467 W. Erie ul., lsze* piętro,
front. I
POTRZEBA porządnych mężczyzn na
mieszkanie. 1350 Augusta ul. ostat
nie piętro.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 865 Marshfield ave.
POKOIK do wynajęcia dla mężczyzn
155» Emma ul., 3cie piętro, front.
Piękny frontowy pokój do wynaję
cie. 1139 Milwaukee ave.
POKOIKI do wynajęcia, umeblowa
ne. 923 Lincoln. , ł a '
FRONTOWY pokój do wynajęcia, z
osobnem wejściem dla porządnych1
mężczyzn. 1350 Augusta ul., ostat-;
j nie piętro.
; Pokój do wynajęcia z osobnem wej
! ściem. 1939 Evergreen ave.
.... ι
1 POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1003 Milwaukee ave., drugiej
I piętro, front. |
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- i
nie. 1012 N. Ashland ae., 3uie pię-'
i tro, front. J
• POTRZEB \ pana lub panny na mie-!
! szkanie, niema dzieci. 1351 Sloan ul.
j u góry.
POTRZEBA inteligentnych panów
na mieszkanie. 1109 Marshfiled ave.
w tylnym domu.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. U bezdzietnych. 14U1 Ashland i
' ave., 2gie piętro. |
DO WYNAJĘCIA DUŻY SKŁAD —
ROG SUPERIOR I RACINE AVE.
BARDZO ODPOWIEDNΕ MIEJSCE
I NA SALON. KORZYSTNE USTĘP
STWA, JEŻELI WZIĘTY ZARAZ.—
ZGŁOSIĆ SIE DO PANI P. WOLF,'
| 727 K. RACINE AVE. TELEFON ι
I HAYMARKET 2070.
POTRZEBA pana na mieszkanie.
1209 Chicago ave., 3 piętro front.
3N80Hq
POTRZEBA mężczyzn na stancyę na
2feiem z frontu. 1327 Chicago ave.
, · - ·-i- 26
- . À- Ł "1: τ.Lii -kJia
Drobne ogłoszenia
POTRZEBA porzQdnego pana na
mieszkanie. 1818 Augusta ul., lsze
piętro. 2 6
PORADA 1 OPIEKA darmo każdej
kobiecie i dziewczynie, która pracu
je w restauracyi lub hotelu długie
godziny a otrzymuje mała zapłatę 1
biedny wikt. Także te dziewczyny,
lub kobiety które zapłaciły agen
cyom pracy, a nie otrzymały takowej
lub otrzymały niewłaściwa pracę_
Piszcie: 1917 Dziennik Chicagoski.
26
Do wynajęcia 4 pokoje widne; gaz i
ustęp wewnątrz. 2928 N. iiamlin
ave. Avondale. 26
Pokój do wynajęcia. Proszę się zgło
sić wieczorem, 2gie piętro. 1437 Wi
cker Park ave. · 26
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- :
nie, albo małżeństwo. 956 As-blana
ave.
POTRZEBA 2ch mężczyzn na mie
szkanie. li·58 N. Marshfieid ave., 1
piętro, front ·
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1516 Waltou ul., 2g!o piętro,—
fiat.
FRONTOWY po!<6j do wynajęcie. —·
1108 N. Paulina ul.
Przyjmę na mieszkania inteligentne
go pana. Pokój frontowy. 1472 Ν.:
« autiua 3cie piętro.
POTRZEBA jednego albo 2ch męż
czyzn na mieszkanie. 1220 Fry ul.,
3cłe piętro, front.
POTRZEBA m<>/pzyzn na mtoszka
iie. 725 Milwaukee ave.
POTRZEBA 2ch inteligeutnych pa
nów ua mieszkanie. Diverseyj
ave. Avondale.
POTRZEBA 2ch mężczyzn na mie
szkanie, wszystko no wczesne. 12Û4
Dickson, 3cie piętro.
PAN Fr&n. Kwiatkowski z Warsza
wy proszony o zostawienie swego I
adresu w adm Dziennika Chicago
Bkiego.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie, na dole. 1750 Haddon ave.
Pokój z osobnem wejściem naprzeei- I
wko szkoły. 925 N. Ashland ave , 3 ι
piętro, front.
——* ■ ■ i
POTRZEBA panów na mieszkanie. 1
S26 N. Paulina ul., lsze piętro, —
fromt. | J
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. z wiktem. 1735 W. Division ul.
2gie piętro..
DO wynajęcia mieszkanie wszystko
odnowione i widne. $7 na dole, w
tyle. 1610 Lincoln ul.
POTRZEBA pan'en na mieszkanie.
1366 Bauwams ul., front. 2gie pię
tro.
POTRZEBA 1 lub ? dziewczęta na
mieszkanie. 1420 Comell ul. _
DO wynajęcia duży frontowy pokój,
osobne werście. 1670 W. Division
wejście z Paulina, 3cie piętro.
POTRZEBA jednego lub dwóch męż
czyzn porządnych nn mieszkanfe, —
przy małej familii. 1021 Paulina ul.
lsze piętro, front.
POT,RZEBA dziewczyny na mieszka
nie bez wiktu. 1230 Augusta ul.
POTRZEBA panien na mieszkanie.
Wchód z tyłu. 1123 Ashland ave.
POTRZEBA panienki na mieszkanie
1137 Noble ul., fToi^ .
POTRZEBA mezezvzn na mieszka
nie z wiktem lub bez, tanio. 1609
N. Ashlamd ave , zapytać się w restau
racyi.
POTRZEBA dziewcząt na mieszka
nie. 1114 N\ Paulina ul., przy Divi
sion, 2gie nj.ętro. w tyle.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie lub dziewcząt. 1236 Mautene ct.
2gie piętro, od tyłu.
DO wynajęcia 5 pokojowe mieszka
nie. 1742 W. Division ul. Wszystko
nowe, kąpiel, elektryka. wszystko
nowoczesne piecem ogrzewane, war
te $23 od odpowiednich ludzi z ma
łą familią tylko $20.
filtra
nie. 154fi Augusta ul., front na dole.
POKOJE do wnajęcia widne. Osób-1
ne wejście. 824 N. Marsh field ave.
POTRZEBA jednego lub dwóch męż-;
czvzn na mieszkanie. 1314 Cornell j
ul., ityłu, na dole.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- !
nie Osobne wejście, u bezdzietnych j
ludzi 1232 Mautene ct. i
POTRZEBA 3 dziewczyny na miesz
kanie. 1305 Wade ul., w tyle.
' ■' 1 ■ ■ ■■■ 11 — 11 ■ i— .
POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 1
nie. 2027 Haddon ave., przy Robey I
3cie piętro. Rodzina z Warszawy.
ERONTOWY pokój do wynajęcia dla
2c.h panów, osobne wejście. 1721 W.
Division ul.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka-1
nie. z utrzymaniem lub bez pokój
frontowy, parą ogrzewahy. 203 9 Le
Moyne ul., i Robey. Wicker Park.
POTRZEBA inteligentnych panien
na mieszkanie. 910 N. Ashland ave
28 i
POTRZEBA wspólnika do salonu,
musi mieć $80. 1314 Grand ave.
Przyjmę niewiastę z dzieckiem na1
mieszkanie. 1307 Holt ul., blok od;
Division. 29 ;
POTRZEBA dziewcząt na mieszka—
nie. 1307 Holt ul. 29
Pokój do wynajęcia dla 2ch męż
czyzn. 1741 Luli pl frontowy dom,
2gie piętro.
SKŁAD do wynajęcia. 1625 N. Her
niitage ave. *
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. lsze piętro, front. 1331 Huron
-J
POTRZEBA męzczyzn na mieszka
nie. 1421 Augusta ul., w podwórzu.
PR AC A"
j· ■■■■. ■■ ■ ι· ι
POTRZEBA doświadczonych toaszy
niarek przy sukniach i spódnicach.
.B. Miller and Co., 124,4 N. Ashland
i Milwaukee ave. ' 2C
' ·
PRACA.
POTRZEBA 6 polskich sprzedawaczy
(canvasing salesmen). Zapłacimy t
dobre komisowe i pensję dla odpo
wiednich. Zgłosić się od 6 do 8:30
wieczorem. 1744 W. 18ta ul, 26
POTRZEBA dobrych maszyniarzy do'
całych specyalnle zamówionych spo
dni. 708 N. Carpenter ul., róg Mil- j
waukee ave. 26
POTRZEBA dziewczyny do bawienia
31etniego dziecka, może być świeżo
z kraju. 1118 N. Lincoln ul. 26
POTRZEBA maszyniarek przy suk
niach i spódnicach, dobra zapłata
1720—22 N. Winchester ave., 1 pię
tro. 29
POTRZEBA mężczyzn do nauki pra
sowania po wyuczeniu dobry zaro
bek. 2153 Milwaukee ave. 30
POTRZEBA 50 maszynjarek pr/.y
bluzkach i sukniach. Najelpsza za
płata I stała praca. Zgłosi ćslę Na
tional Romper Co., 1222 S. Jefferson
u!. , · 26
MA SZYN ΓΛ HZ Y POTRZEBA, doś
wiadczonych mężczyzn 'przy ubranio
wych spódnicach (suit skirt.s). Płaca
tygodniowa lub od sztuk1 Zgłosić się
do fabryki 4054 W. 12ta ul., Sears
Roebuck and Co. 26
MASZYN ΙΛηηΚ Ι'ϋΤΚ/ΚΒΑ doś
wiadczonych kobiet przy spódnicach
ubraniowych (suit skirts). Płaca ty·
gorioniowo lub od sztuki. Zgłosić się
w fabryce. 4054 W. 12ta ul. Sears,
Roebuck Co 26
POTRZEBA dobrego balwierza na
soboty 1 niedziele. 1155 N. Ashland
avg. · 25
POTRZEBA dziewcząt do guzików
przyszywania przy damskich płasz
czach i ubraniach. Royal Cloak and
Suit Co.,'1121 N. Ashland ave. 26
POTRZEBA inaszyniarek, wykon- j i
czarek i pracowników przy krstumer ! ς
skich spodniach. 1471 Milwaukee ]
ave. ( j
POTRZEBA ,,bushelmana", musi u
mieć prasować. 2645 N. Kedzie ave.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty, natychmiast Mała familia.
1343 N. Hoyne ave 26
POTRZEBA mężczyzn do nauki pra
sowania na czysto. 926 Milwaukee av
23-24-26-28-29
POTRZEBA dziewczyny do 31etnlego |
dziecka i pomocy w domu. 2014 Cor- .
tez ul., 3cie piętro, od tyłu, przy u- !
licy Robey, blisko Division. Zgłosić j
się zaraz. t,
POTRZEBA dziewczyny do domowej i
roboty. 1341 N. Paulina ul., 2gie plç- (
tro, front. 28 j \
POTRZEBA mocnej praczki. 1326
W. Division ul., 3ció piętro.
POTRZEBNA natychmiast niewiasta
do domowej roboty i jako kucharka.
Tylko dwie osoby w familii. 4540
Hazel ul. 2gie piętro. ,
POTRZEBA dziewcząt do obszywa—
nia tasiemki przy surdutach. 1648
Haddon ave., róg Paulina. Ostatnie
piętro.
POTRZEBA wykońzarek przy spe—
cyalnie zamówionych spodniach.
1915 Girard ul., róg Cortland. 29
POTRZEBA dziewczyny do domowej 'l
roboty. 2534 W. Division ul, 1 pię- j
tro. l' 29 11
POTRZEBA doświadczonych sprze—
dawaczek przy płaszczach, 3 dni w
tygodniu. Marks Cloak Store. 1284
Milwaukee ave.
POTRZEBA wykończarek przy spo
dniach Przyjdźcie gotowe do pracy.
1437 Ń. Ashland ave., 1 piętro.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
posługi. Niema dzieci. Dobra zapła
ta. 1228 W. Chicago ave., w skła
dzie. 28
POTRZEBA „prasowniczki" (body
ironer) i dziewcząt do manglowania.
1328 N. Halsted ul., blisko Division.
POTRZEBA kobiety do szorowania
i czyszczenia w pralni. 1328 N. Hal
sted ul., blisko Division.
POTRZEBA dobrego krawca; przy
jechać lub pisać zaraz 34 95 Michi-i]
gan ave., Indiana Harbor, Indiana. |
T. Tomczak.
POTRZEBA DOŚWIADCZONYCH
WYKOŃCZAREK PRZY DAMSKICH i I
ΓΒKANIACH I SURDUTACH. NAJ- j
WYŻSZA ZAPŁATA. STAŁA PRA- ι
CA COHN BAER AND BERMAN, i
172 \V ADAMS ULICA.
POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- i
ju, szycia i prasowania na czysto. | a
1412 Ń. Ashland ave., blisko Black- ;
hawk. 301
NajwifŁi:e'i Najstarsze Biuro Pracy
Potrze/a wielu ćzlewcz^t do restarancyl. mycia
Kątków ir> do $7 tygrodtrowe. Niedziele'wolne
lub z niedziela. Kot.iet do klubów od 1 do 2 do
ubierania statków. Kucharek do reetanrancyi
1 salonów. Dz cwcząt do domowej roboty, do
hotelów i na wyjazd. Dz ewcząt dn fabryk. No·
w przybyłe otrzymuj* dobrą stała pracę, niepo·
bujecie czekaó możecie zaraz do pracy. .Tes
leśmy w interesie 13 at i dajemy najlepszy pracę.
• 75 Milwaukee Ave. n»d aptek*
Kupno i Sprzedaż.
Γ U Λ (i Λ ;
NA SPRZEDAŻ salon z halą blisko fa '
bryk w najlepszej okolicy albo wy
mienię za. projjerta. 650 N. Ashland '
*V5 ..... ..... . _ ]
GROSERNIA na sprzedaż. lo23 Ν. i
Asrland ave. 2 :
CZTERY loty 125X127 st6p, nieda-' ,
leko Irv1ng Park boul. wartości $8(Ό >]
sprzedam za $600, byle zaraz. Wię- ;
cej ogłaszać nie będę. A. Rybicki, — ,
2236 Lorel ave.
" ' ' I ]
NA wymianę mała farma 8% akrów
dobrej i równej ziemi, na małe pro
pert Jeden lub dwa renta w Chi- .
cago na tej farmie są budynki — j (
farma leży około wody, w której jest !
dużo ryb jest mały sad. Od miasta
2 54 mil, w którem Jeet 3000 miesz-,
kańców i duża papiernia, w której
robi kHkaeet ludzi. Zgłosić się za
raz. JuHus Mayer, 1910 N. Leavitt
ul.
BuczemJę 1 grosernię epTzedam lub
prajmę wspólnika. 923 Lincoln.
Kupno i Sprzedaż.
Na Sprzedaż
NOWE DOMY
Obecn.Vï w budowli trzy
piętrowy dom; pięć komnat
na pierwszem piętrze, czte
ry komnaty na drugiem pię
trze i pięć komnat na trze
ciem piętrze; wielka góra,
porcelanowa kąpielnia; naj
lepsza plombiarska robota,
emaliowane zlewy; wykoń
czenia z brzozowego drzewa
podłogi z twardego drzewa;
cementowe chodniki, za do
mem trzy szopy. Lota 27x125 I
Cena $5250.
$500 zaliczki, reszta po $25 I
miesięcznie i procent.
Dzierżawa z tych trzech I
mieszkań opłaci miesięcznie I
spłaty i procent a z czasem |
budynek sam się opłaci.
Józef Waliewski I
827 N. Kolii) Avenue * |
Brać W. Chicago Ave. tram
waje do Kostner Ave.
[Ν. 44th Ave.]
Bargain na
Kantowie
B2SOO kupi rogowy domek i
tajnię blisko Milwaukee ave.
)onosi $30. Musi być sprzeda
te. Potrzeba gotówki $1300.
Po informacye zgłosić.
1141 N. Winchester ul.
1 piętro.
Przy Humbold Parku
'rzy Humbold Parku Richmond ul.
i.i^ku liaddon Av., 3 | iątrowr budynek
wysokim b»sem?ntero, duże p< rcze od
yłu. 0 uilMzkHń po 4 pok<>je. Uetępy 1
ax wewnątrz vr najlepszym porządku,
lentu $900 rocznie
Vpï'ty *3000, resztę właśoiciel zostawi
norijecz.
Józef Nowotarski
134 N, Marsiifield Av., blisko Chicago Av.
ηη · .
lania
Wyprzedaż !!
LOTA
Znajdujących się na
MCE UL. i IOWA UL.
ponlçdzy (USINER I N. XILBÛUBM «VENUES.
O. 44·th Ave. I >\ te-th Ave.)
Jeden blok od tramwajów
uliezn. na W. Chicago ave.
Jeden blok od aowege Polik. Kościoła.
WIELKOŚCI 30 z 124 stóp.
Cena $450
$<>0 gotówki, reszta $5.00
miesięcznie
To jest stanowcza taniość
Niska cena i łatwe warunki
są zrobione, ażeby wyprze
dać cały blok zaraz.
Józef Waliewski,
Agent
8-J7 X. KOLIX AVE.
Wziąść tramwaj uliczny W.
Chicago Ave. do N. Kostner
Ave. fN. 44 Ave.]
Młodzi ankowo
Mękny budynek podmurowany ua H»?r-1
litagc Ave. Rentu $45.
(Niemiec da moree.cz. Wpłaty $1CUU)
JÓZEF NOWOTARSKI
34 N. Marshfield av., bl. Chicago av.
TERAZ CZAS
ulokować swcje pieniądze w realności.
I pokojowa cottage przy 36tej ul.
$2000
.326 Ashland ave. 3 piętrowy frame
ta 3 mieszkania po 4 izby. (Na łat
ve spłaty) $2600
255 S. Ashland ave. 2 piętrowy fra
ue na murowanym fundamencie, —
ztor i dwa mieszkania. (Na łatwe
piaty. ) $4250
1808 Kmerald ave., 2 domy, brick i
rame, na 4 mieszkania po 4 izby.
Na łatwe spłaty. ) 82000
'"rame cottage przy Bishop ul. $1250
•'rame na dwa mieszkania i cottage
ia jedno mieszkanie przy Winche
>ter ave. (na łatwe spłaty). $2500
Trzy framy ze składem przy Hermi
.age ave., dobre miejsce dla rzeźni
ca $3000
ί piętrowy frame ze składem przy
ITmej ul , blisko Ashland av. $3500
?rzy Bishop ul. ,frame na 2 mieaz
cania po 5 izb, ustępy wewnątrz. —
$2400
3owyższe domy muezą być sprzeda
îe w najkrótszym czasie l dla tego
;ena loh tak ni*ka a warunki spłar
:y najdogodniejsze.
PEOPLES REALTY & INS. CO.
1542 W. 47-ma ulica.
IGNACY KOWALSKI.
$1500 kupi piçknq rezydencyjna lo
ą iia Matshall Boul. blisko 23ej ul.
Właściciel W. A. Koss, 3247 W. 22
ulica.
Kupno i Sprzeaez.
Na Sprzedaż
Helenowo.
2 piętrowy murowany dom 2 miesi·
kania na 5 i 6 pokoi. Gaz 1 kąpiel
ct:rn- $42oo
3 piętrowy- murowany dom, 3 ruio
ezkania po 4 pokoje, letępy wrw
SS-Rr..'": $3400
2'/2 piętrowy murowany dom na 'i
mieszkania po 4 pokoje i 2 pokoje.
52,st: $3200
3 piętrowy dom na 3 mieszkania l>o
szkania po 7 pokoi, wysoki baseuicnt
nowoczesne urządzenia. d»OA/lA
Rent $75. Cena . ..φΟΟΙ/Ι/
3 piętrowy murowany dom na 6 mi·
BZkaó po 4 pokoje. Nowoczesne urzą
dzenia. Rent $110. <T» f 4 / Λ/λ
Cena $1 1ÓUU
koło Humboldt Parku.
2-2 piętrowe domy, 4 mieszkania po
4, 6 i 6 pokoi. Rent /£
<48. Cena ... J>OOUU
2 piętrowy murowany dom na 4 m e
szkania po 4 pokoje. Wysoki bai=e
ment. Ustępy w sieni. ^rg*An
Rent $53. Cena
3 płtęrowy dom na 3 mieszkania po
5 pokoi. Gaz i kąpiele wewnątrz. —·
$3800
2 piętrowy murowany dom na 2 mie»
szkania po 4 i 2 po 2 pokoje. Ustę
py wewnątrz. Rent £ λ
$45. Cena J)40UU
Na Wood str.
2 piętrowy dom na 2 mieszkania po
6 pokoi. Ustępy wewnątrz. Reni $L't>.
ÎX ,..$2000
lNa wymianę
8 piętrowy murowany nowooz#»my
dom, 3 mieszkania f?o ó pokoi, wy·
mienię na mniejszy.
2 narożne loty 3 e_lnrki i mies/.k*·
nie,· dobra polska okolica, wymienię
na dom prywatny.
2 piętrowy dom na 4 mieszkania no
4 pokoje, wymienię na dobry cotta
ge albo dwa mieszkania po 6 pokoi.
2 piętrowy murowany na 4 mieh/Jka
na po 4 pokoje, wymienię na mniej*
szy
2 rk'frov y murowany w tyle cutta
ge, 3 mieszkania po 4 pokoje, bet
długu, wymienię na większy.
2 piętrowy w Avondale na 2 mięsa·
kania po 4 pokoje, ustępy wewnątrz.
Wymieuię na .'.«iti u x Młodzianko
wie.
FARMY
20 akrów, blisko South Haven. Mk-h.
dom i zabudowania w dobrym porz$d
ku, wymienię na cottage albo lotę.
80 akrów wMichigan bez inwentarz*
zamienię na małe properta.
60 akrów w Wlsconsln, dom 4 po
kojem y, dobre zabudowania, wymie
nię na dom w Chicago.
120 akrów w Michigan, wymienię
na 2 fiaty po 6 pokoi.
L. J. Lewicki
1702 W. Chicago Ave.
Róg Paulina ul.
Telefon Haymarket 1602
Throop ul., blisko 48ej. Dwu piętro
wy frame na 4 renta po 4 izby. base·
ment i góra, w tyle duża stajnia, —
przynosi rentu $35 miesięcznie bar
dzo tanio za #2700. Potrzeba tylke
$700 gotówki. Wiadomość p. nr. —
4052 S. Paulina ul. 2(J
wmmHrKmHmammmamm&mmmmm
SALON z· sprzedaż dobry narożnik
blisko fabryk z baig, 3071 Broad ul
i W. 31szej. 2(
Taniość 5 koni, puszorki, ekspreso
wy wóz i mleczarski wóz. 245 7 J'·
cago ave. 2C
1/lnroln uJ., blisko SOtcj. Dwu pi?
trowy fraine na 2 renta, 5 i 4 poko
je i góra. z powodu wyjazdu sprze
dam bardzo tanio za $2100. Γο
trzeba $700 gotówki. Wiadomość p.
nr. 4952 ho. Paulina ul.
2 β
■■■■—·Β·Β·1
ΝΑ SPRZEDAŻ domowe rzeczy. —
1221 Fry ul.. 2gie piętro, w tyle.
26 *
SALON na sprzedaż stare wyrobio
ne miejsce. 1412 Ilolt ul.
MŁODY, dobry koń na sprzedaż —
bardzo tanio. 1637 W. 18ta ul. 28
SKŁAD GR08ERYI ! DKLIKATK
SÓW KOBLiOY PIERWSZORZĘD
NY 1XTKRE8 GOTÓWKOWY. NA
SPRZEDAŻ 3254 DRA Κ Κ A Vi:.. —
RÓG SCHOOL ŁŁ. !
RZECZY domowe na sprzedaż. —
1628 N. Paulina ul., 2gle piętro.
RZECZY pa sprzedaż i piec bardzo
tanio. 826 N. Paulina ul. lsze piętro
front.
ODBIORCY nasi zaoszczędza połowę
swych pieniędzy kupując u na*.
Chicagoska agencja jeprezentująca
pierwszorzędnych fabrykantów me
bli parlorowych, mebli do sypialui 1
jadalni. Fabrykanci ci wyrabiaj» tak
że mosiężne i żelazne łóżka, spręży
ny, materace, dywany, piece: cedro
we kuferki, skrzyûie i różne pudeł
ka, maszyny do szycia, organki, for
tepiany i różne inne domowe me
ble. Agencya nasza życzy sobie uwia
domić kupując? publiczność, że mo
że jej oszczędzić od 40 do 50 pro
centu na pieniądzach, które by w
innym razie musiała zapłacić za wy
prawę weselną albo nowe umeblo
wainie domowe. Osoby które maje
zamiar kupić urządzenie domowe ja
kiegokolwiek określenia, niech na
piszą do nas i podadzą nam swe
nazwisko i adres, a my w odpowiedz!
naznaczymy wam czas, kiedy będzie
cie mogli przyjść i zobaczyć rzeczy
przez was pożądane, które sprzeda
je nasza firma.
Kupuj u nas i oszczędzaj dolary,
155 K. RrPERIOR UL.
MEBLE muąz esprzed tanie. 1Π!>·
Emma ul., blisko Milwaukee nve.,—.
na dole, w tyle.
_ '-V», . . _ - - -

xml | txt