OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, April 01, 1915, Image 10

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-04-01/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

Z POLITVKll
List Polki o Sweitzerze.
Dobry mąż i ojciec będzie dobrym
mayorem.
\
Otrzymujemy następujący list z
prośbą o zamieszczenie:
Szanowna Redakcyo
„Dziennika Chicagoakiago":
Proszę o gościnność dla mojego pi
sania w Waszem pięknem i pożytecz
nem piśmie. Nie jestem wielką pisar
ką i do polityki się nie mieszam. Ale
lubię wypełnić moje obowiązki jakie
iy<rfe na mnie nakłada. A skoro ko
biety w Illinois, mają prawo głosowa
efa na mayora prieto sądzę, że jest
obowiązkiem wszystkich Polek — o
bywatelek zaznajamić eię z tą spra
wą, ażebyśmy wiedziały na kogo gło
•owai mamy.
Otóż wczoraj miałyśmy sposobność
poznania się z panią Sweitzer'owç i
jaki fcwadrans czasu z nią rozmawia
lyśmy. Od raza chwyciła nas za ser
ce. Skromna i spokojna kobiecina,
prawdziwa matka rodziny, która poza
mężem, dziećmi 1 domem nie ma nic
droższego. Warto było słyszeć jak ona
mówiła o Sweitierze — swym mężu!
Pierwszem i wyłącznem staraniem
mego męża — rzekła nam pani Swei
tzerowa — było zapewnienie dobro
bytu 1 loeu naszej rodziny. I znając
go jestem tego przekonania, że jeżeli
będiie wybrany mayorem. to będzie
on dbał o to, ażeby zapewnić miesz
kańcom naszego miasta wygody im
potrzebne. Nie wątpię, że będzie on
dbał o to. by ulice były bezpieczne
dla kobiet i dzieci. Tak jak dba o nas
w domu tak samo będzie dbać o wszy
stkich w Chicago zamieszkałych. Nie
hibi on patrzeć na niewygody i zmę
czenie drugich. Nie raz dawniej mi
mówił, że jeżeliby miał władzę to
smnsiłby kompanie tramwajowe do'
zwiększenia liczby wozó* tak. by
każdy x pracy wracający miał d!a
siebie wygodne miejsce w tramwaju.
W całera swojem życiu — mówiła
dalej pani Sweitzer'owa — męż mój
Brońmy się
ł
Podła agitacya przeciwko
wyborcom wyznania
katolickiego.
Polscy członkowie Rady Szkolnej
w mieście Chicago zawpze chlubnie
służyli miastu 1 każdy to musi
przyznać.
Pierwszy członek Rady Szkolnej,
Athvakat Maxymilian Drzymała., |
wiele zdziałał w szkolnej radzie. Po 1
nim Dr. W. A. Kuflew*ki piastował
urząd w komisyi Rady Szkolnej za
szczytnie 1 z chluba dla Polonii, a
były syndyk Związku Narodowego
Polskiego i obecny kolektor akcyzy.
Juliusz F. Śmietanka, także był dziel
nym członkiem Rady Szkolnej.
Całe miasto uznaje, że obecny Po- !
lak. który jest członkiem Rady !
Szkolnej, Dr. Stefan R. Pietrwvicx, j
dzielnie swe obowiązki sprawuje.
Wszyscy ci Polacy, którzy zasia
dali w Radzie Szkolnej, czy to za
jednego lub drugiego burmistrza, są
nietylko Polakami, lecz także i ka
tolikami. Popierali oni zawsze i dzi
siaj popierają takie nasze katolickie
szkoły.
Fakt. że wiernymi są wierze oj
ców swoich, bynajmniej nie robił ich
gorszymi urzędnikami od innych.
Mianowano Ich dlatego, że zawsze
uznawano słuszność dania Polakom
należytej reprezentacyi za podatki,
które my Polacy opłacamy. Przecież
grosz Polaka-katolika. piacony w po- j
datkach na utrzymanie rządu, jest j
także używanym na szkoły miejskie j
I sprawiedliwość nakazuje, ażeby
Polacy mieli reprezentację w Ra
dzie rozporządzającej tymi podatka
mi i groszem na szkoły miejskie.
Jednakowoż obecnie rozpoczęto
podłą agitacyę, ażeby szkoły miej
skie wydobyć z rąk ludzi reprezen
tujących ró<:ne żywioły miasta Chi
cago i ażeby nie dopuścić w Radzie
Szkolnej do tego, ażeby członkiem j
tejże był jakikolwiek Polak. To |
znaczy, że w Radzie Szkolnej, jeże-1
II partya Thompeon'a zwycięży, Po- j
lak-katolik nie będzie miał szansy
być członkiem tejże Rady. To znaczy,
te tacy ludzie jak nasi dotychczaso
wi komisarze szkolni, nie będą trzy
mali tego urzędu chyba, że się wy
rzekną religii katolickiej.
Polityka, ktSra atakuje obywateli
4 kandydatów dlatego, >.e są wyzna
nia katdlickiągo, jest podłą i powin
na być ostro potępiona. My Polacy
mamy prawo i racye żądać, ażeby w
Radzie Szkolnej byli członkami na
si ziomkowie bez względu na to, ie
cą katolikami i musimy głosem zbić
tycto, którzy inaczej utrzymują.
Robert M. Sweitzer wyraźnie po
wiada. że w Radzie Szkolnej — jeżeli
on zostanie wybrany — będą się
zawsze był czuły na niedolę drugich,
żaden biedny 1 potrzebujący nie od
szedł od niego z próżnemi rękami, a
setki ludzi dostawało pracę za jego
staraniem. My musimy dać tym bied
nym pracę — mówił ou do nas w
domu przed ldiku dniami. Gdy zo
stanę wybrany, rozpoczniemy pracę
całą siłą. Trzeba tym ludziom dać
, możność zarobku.
Panie się może śmieją ze mnie. że
j ja tak chwalę mego męża — zakoń
) czyła swą rozmowę pani Sweltzero·
J wa. Ale to trudno. Ja wiem kim on
j jeet i jakim on jest. Urodzony w
Chicago kocha ou to miasto i chciał
by zrobić z tegoż najpiękniejsze mia
! sto na świeci. Pracy on się nie boi.
; Całe życie pracował ciężko, a nigdy
nie był zmęczonym. Co sobie posta
nowił to zawsze dokonał. Gdy go wy
bierzecie, wtedy się przekonacie czy
zanadto go chwaliłam....
Pożegnałyśmy się z żoną kandyda
ta i przyznajemy, że jej słowa wy
warły na naa niezwykłe wrażenie.
, Wyczytać można było z jej twarzy, że
I mówi co myśli. Nie starała się ona
j o nasze głosy ale mówiła prywatnie,
jak kobieta mówi do kobiety.
I także przyznaję, że zyskała pani
Sweitzer'owa kilka głosów dla męża.
My wszystkie, które ją słyszałyśmy.
; będziemy głosować za Sweitzer'em.
Człowiek który jest dobrym mężem i
ojcem rodziny musi mieć zacne ser
ce i dobrą naturę. 1 damy mu wszy
stkie nasze głosy. I mamy nadzieję,
że tégo żałować nie będziemy.
Dziękuję Szanownym Panom z
j .Dziennika Chicagoskiego" za za
r mieszczenie teso listu. A także wy
rażam zadowolenie nasze, że pismo
to popiera kandydaturę Sweitzer'a.
Z winnym szacunkiem,
Helena L.
znajdowali Polacy nadal jak dotych
czas. Jego przeciwnik milczy zacię
cie. kiedy jego agitatorzy wysuwają
ataki i przyrzeczenia co do przysz
łości Rady Szkolnej, w której — ot
warcie mówi$ — niema być katoli
ków.
Nie potrzeba być mędrcem, ażeby
wiedzieć co się powinno zrobić w tej
sprawie. Trzeba potępić politykę par
tyl Thompson'a i oddać głosy pol- j
skie solidarnie na Sweitzer'a przez
zrobienie krzyżyka w drugiem kół
ku, u samej góry.
W imię sprawiedliwości,
KrandMek Bygda,
, Stanisław Karl lnów ski,
Józef lia niecki,
Komitet.
Z 17-tej Wardy.
Stare przysłowie powiada, że kto
pod kim dołki kopie, ten zwykle w
nie wpada. Ńa nieszczęście mamy
wśród polskich wyborców wielu ta
kich kopaczy dołków, gdy chodzi o
wybór polskiego kandydata. Nie jest
to u nas rzeczą nową i społeczeńst
wo nasze celuje w tej hańbiącej nas
wadzie. Kiedykolwiek ubiegał się o
jaki urząd Polak w Chicago, chociaż
by miał najlepszy rekord i był za
służonym dla naszego społeczeństwa,
zawsze znaleźli się kopacze dołków
pod nim. którzy się starali wszelki
mi sposobami zaszkodzić mu w opi
nii publicznej. Inaczej umieją się po
pierać obconarodowcy. gdy chodzi
o wybór ich kandydata. U nich jest
zasadą popierać swojego bez względu
na jego charakter, kwalifikacye i
rekord i dlatego przeprowadzają po
największej części swoich kandyda
tów.
Takich kopaczy dołków powinno
się postawić na czarnej liście i wy
tykać im te błędy wstrętne. Inaczej
nigdy nie wyrobi się wśród naszego
społeczeństwa hasło popieranie swo- j
ich. Charakterystycznym jest i ten
fakt,v,że ci spadkobiercy nieszczesne
go „Liberum Veto", którzy przy
końcu istnienia Polski najlepsze
uchwały sejmowe niweczyli, ci ko
pacze dołków na tutejszej emigra—
cyi, gniewają xię i sarkają na społe
czeństwo nasze, gdy się pozna na
tych farbowanych lisach i równą
miarą Âm odpłaca, gdy się chcą do
stać na jakie wyższe stanowisko.
Jak długo nie pozbędziemy się te
go poniżającego nas grzechu, tej cho
roby dziedzicznej, tak długo najlep
sze nieraz zamiary nasze pójdą na
marne. Mamy takich grzeszników na
rodowych w naszej 17-tej wardzie.
mamy ich wszędzie. Lepsza zaś
część naszego społeczeństwa stara
się wszelklemi siłami pracować współ
nie, gdy chodzi o podniesienie na
szego imienia i znaczenia czy to w
życu społecznem, czy też rr polityce.
Tak samo ma się rzecz z.kandyda
tem na aldermana 17-tej wardy. p.
8. Kiełczyńsknn. Obywatele dobrzy,
jPolskieMityngl
! dzisiejsze na korzyść
i Sweitzer'a. I
4-ta warda — w kwaterze demo
kratycznej przy 31-szej ul. 1 Parnell
ave na „Bridgeporcie";
8-ma wapda — w sali Ginalskiego
pnr. 13259 Houston ave., w Hege
wisch;
8-ma warda — w sali Czeskich So
kołów pnr. 108 Green Bay ave.
8-ma warda — w kwaterze demo
kratycznej pnr. 3054 E. 92-giej ul.,
South Chicago;
9-ta warda — w sali Nelson'a przy
ulicach 120-tej i Wallace;
11-ta warda — w sali Białego
Orła pnr. 1G20 W. 17-tej ul., na Woj
ciechowie:
16-ta warda — w sali Kortasa przy
rlicach Dickson i Blao^iiawK;
16-ta warda — w sali ćwika przy
ulicach Blackhawk i Ashland ave.:
27-ma warda — w sali „Irving
Park" przy Irving Park boul., Montl
tello ave. i Elston a\'e.; *
33-cia warda — w kwaterze demo
kratycznej przy Armitage ave. 1 Craw 1
ford ave.;
i 33-cia warda — w rezydencyi pani!
Bronisławy Morgensztern, pnr. 2732
j Drske ave., w Avondale;
3+ta warda — w pali , Dougls Park '
I Auditorium" przy Kedzie ave. 1 Ogden
ave., na Kazimierzowie.
: I
dbający o'* naszą przyszłość, popiera
ją go bez względu na przekonania
! polityczne. Kandydat na aldermana
p. S. Kielczyński nie należy do tych
krzykaczy politycznych, którzy złote
góry obiecują. Spokojny, przystępny
i otwarty dla każdego, oto jego za
lety, które nie każay posiada. Gdy
by tylko polscy wyborcy czuli wszy
scy prawdziwie po polsku i dbali o
popieranie swoich kandydatów na u
rzędy, to w 17-tej wardzi* mielibyś
my zawsze dwóch polskich alderma
nów, bo to warda polska. Pomimo
tej naezej niesolidarności w polity
ce, kandydat St. Kiełczyó&ki ma do
bre szanse zwycięstwa, ponieważ po
pierają go obconarodowocy i znacz
na większość szczerych Polaków.
Κ. M.
DZIENNIK CHICAGOSKT Jest Je
dynem pismem polskiem co apeluje
do wszystkich: starszym dostarcza
wszelkich nowin z Chicago. Sianów
Zjednoczonych, Europy i z całego
świata, a dla młodzieży redaguje w
sposób amerykański każdą wiado
mość sportową dotyczącą Polaków.
Z 11-tej W ardy.
Wakie posiedzenie demokratyczne
odbyło się we wtorek wieczorem, w
etarym kościele św. Wojciecha, na
rożnik ulic Paulina i West 17-tej.
Stary kościół był zapełniony po brze
gi obywatelkami 1 obywatelami, któ
rzy poszczególnych mówców nagradza
li burzą oklasków".
Sentyment w U-tej wardzie jest za
Sweitzer'em, Polacy pracują w zgo
dzie i jedności w tej \*ardzie.
Następujący przemawiali: — Rzecz
nik Miejski N. L. Piotrowski, John
F. Lally, P. J. Quinlan, alderman
Stan. H. Kunz, alderman K. F. Pett
koske, Komisarz Powiatowy Tomasz
Kasperski, dr. W. F. Kuflewski i
Piotr Rostenkowski.
Przewodniczył na tem posiedzeniu
Komisarz Tomasz Kasperski, a sekre
tarzem był Jan J. Łagodny.
Z 33-ciej Wardy.
W Avondale — w rezydencji pani
Bronisławy Morgensztern pur. 2732
Drakę aye. — odbędzie si? dzisiaj (w
czwartek) wieczorem, począwszy ó
godz. 8:00. zebranie polityczne w in
teresie kandydatury p. R. M. Sweitze·
r'a na burmistrza, specyalnie dla ko
biet z 7-go precynktu 33-ciej wardy
na Jackowie.
Przygotowano nader interesujący
program. Paniom podana będzie ka
wa i ciastka. Przemówią dobrzy mów
cy w języku polskim i angielskim.
Klub Demokratycznych Pań Siód
mego Precynktu XXXIII wardy za
prasza każdą obywatelką polską na
dzisiejsze zebranie.
Panna Stefania Wawrzyńska,
Adw. Józef L. Lisak,
komitet gospodarczy.
Z Mityngu wczorajszego
w sali Z· P. R. K.
Na walnem zebraniu demokratycz
nem w sali Zjednoczenia P. R. K„ od
bytem wczorajszego wieczora, jeden
ze starych obywateli 17-tej wardy,
mówiąc o kandydacie na alderma
na p. S. Kiełczyńskim, taką wyraził
opinię:
.,Warda 17 zamieszkała przeważnie
przez Polaków, należy do ward wy
jątkowych. Kiedykolwiek w tej war
dzie wysuną Polacy jakiego kandyda
ta na urząd stanowy, powiatowy lub
miejski, to kandydat ten musi jyć
przygotowanym na wielkie wydatki,
ρ mimo tych Btrat finansowych i u
silnej pracy, po większej części wycho
r'.zi z urny wyhorczoj pobitym. Przy
czyną tej naszej nieżyczliwości i
zazdrości znamy wszyscy tak w życiu
naszem codziennem, jak i w życiu po
litycznem, ale się jej pozbyć nie mo
żemy, bo nie mamy tej silnej woli
ducha, tej praojców naszych zalety,
którą trafnie ujęto w wiekopomne
hasło: Jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego. Gdyby w wardzie zamie
szkałej przez obconarodowców chciał
| się jaki Polak wysunąć na urząd, to
j ΐ y miał tyle szansy do zwycięst λ
1 jak małe jakie państewko europej
skie, któreby się odważyło wypowie
dzieć wojno potężnym Stanom Zjed
noczonym. W naszej wardaie ubiega
tdę o urząd aldermana wszystkim nam
dobrze znany i poczciwy sasz rodak,
1. St. Kiełczyński. Wiemy o tem do
trze, że większość Polaków popiera
go aa ten urząd, raz dlatego, że ma
dobry rekord i zna nasze potrzeby,
a po drugie, że jest Polakiem. Ci,
którzy go nie popierają, czynią to dla
tego, że mają do niego albo jaką u
razę osobistą, albo są zwolennikami
jego oponenta, albo też zazdroszczą
mu tego urzędu. Tych ostatnich, zda
je się, mamy najwięcej, czy to cho
dzi o wybór polskiego kandydata
czy też o poparcie w interesie. Obco
narodowcy umieją Polaków zjedny
wać sobie obietnicami, a my jesteśmy
tak łatwowiernymi, że się damy prze
konać i złapać, jak ryba na wędkę.
Ta nasza niezdarność w polityce jest
rcżało\vania gedną. Miejmy jednak
nadzieję, że w nadchodzących wybo
rach przeprowadzimy naszego kandy
data na aldermana S. Kiełczyńskiego
| a jeżeli tego dokażemy, to będzie naj
lepszym dowodem, że Polacy nie ow
ce bez pasterza, że mamy swój ho
nor narodowy i tego bronić na każ
dem miejscu jest naszym świętym
obowiązkiem."
Prawda, jaką wypowieJzlal szc/e
rze mówca nie potrzebuje żadnyco
komentarzy. Bije z niej cala nar
prawda 1 gdybyśmy się tej zasady
trzymali w żvcjn "■ " ·■
no-społecznem. byłoby nam lepiej na
tutejszem wychodżtwie. Κ. M.
PODZIĘKOWANIE.
Wszystkim krewnym, przyja
ciołom i znajomym, którzy brali
udział w pogrzebie śp. Apolonii
Przybylskiej zasyłamy serdeczne
podziękuj anie.
Ignacy Przybylski,
z familią.
SO. BOSTON, ^ASS.
Kto chce czytać „Dziennik
Chicagoski" lub zaabonować na
rok, na 6 miesięcy, lub na kwar
tał, niech się uda do naszego a
genta niżej podpisanego:
W. URBANOWSKI
16 Woodward str.
Stan ekonomiczny
Galicyi.
Jak donosi „Kljewekaja Myśl", w ι
Wiedniu w Towarzystwie goepodar
czera dyrektor Galicyjskiego Banku
przemysłowego we Lwowie, dr. Slusz
kiewicz wygłosił interesujący odczyt
o ekonomicznem położeniu Galicyi-w
związku z wojną.
Według powszechnego przekonania,
które się utrwaliło w znacznej części
na podstawie opowiadań osób, bez
pośrednio dotkniętych szkodami wo-1
jennemi — mówił prelegent — Gali- :
cya, ta największa i najludniejsza pro
v.'incya cesarstwa, została opustosz©
na i wyniszczona na długie lata. To
przekonanie, zdaniem dra Słuizkie
wicza, należałoby poddać dokładnej
kontroli. Szkody, poniesione przez
Gallcyę, są. bezwarunkowo ogromne.
W każdym razie mają. przejściowy
charakter.
Galicya w przeważnej części jest
krajem rolniczym i takim pozoeta
nie jeszcze przez długi czas. Jej eko
nomizne położenie w pierwszej linii
jest zawisłe od urodzajności jej le
by. âradina wydajność rocznej pro·
dukcyi jej zboża w czterech Jej okTÇ
gach równa się 440 milionom koron.
Wskutek ustawicznego przeciągania
milionowych armii, pola uprawne
doznały silnego pogorszenia, ale ten
defekt może być naprawiony w krót
kim stosunkowo czasie.
O wiele większe »traty są w zakre
sie hodowli bydła, koni i w gospo
darczym inwentarzu. Ale i te części
wiejskiego gospodarstwa mogą. być
odbudowane w okresie sześcioletnim.
To samo trzeba powiedzieć o hodowli
drobiu i o produkcji jaj, stanowiącej
wielką gałąź wiejskiego gospodar
stwa w Galicyi. Niezawiśle od tego
trzeba wziąć pod uwagę przyrodzone
bogactwa prowincyi. Wartość codzien
nej produkcji soli równa się 20 mi
lionom koron; bardzo wielka jest
także wartość produkcyi soli pota
sowych. Bogactwa węglowych zagłę
bi w zachodniej Galicyi specyaliści o
ceniają na 23 miliardów koron, pod
czas gdy zagłębia: Morawii i śląska
tylko na 2 i 1-10 miliarda. Produkcya
olejów mineralnych przedstawia się
przeciętnie w cyfrze 75 milionów
ton.
Najbardziej ucierpiały koleje, dro
gi i budynki publiczne.
Wielki przemysł, przeważnie w· za
chodniej Galicji, w ostatnich czasach
dopiero zaczął się rozwijać. Wbrew
pogłoskom, z większości galicj'jskich
fabryk znaczne szkody poniosła część
ich tylko niewielka. Większa zaś
część przedsiębiorstw może być na
nowo doprowadzona do ładu i pusz
czona w ruch.
Damskie rękawiczki
Krótfcto import. Κ id overseam
skórk. rękaw, dla dam, /Li},-,
białe i czar. $1 wart. po OVC*
Krót. jedwab, damskie rękawi
czki, dubelt. czubki u paiców, 2
klamerk. fas., biiMe i
czarne. 50c jjat., za .... W/v
Krót. białe pralne, chamoisette
rękawiczki dla dam, dobre 37c
wartości, w a
piątek, po
Kayser's długie po łokcie białe
jedwabne rękawiczki dla panien
z dubeltow. czubkami,
u palców, po
59c
w ielknnocne wstążki
4'/2 cal. rnłk. jł«d«al>. pasków,
wstą ki we wezyst. najnow. kol.
kombinac.. stosow. kokardy do
włosów dla dzieci i siarfy j /*|
reg. 18c gat.. spec. jd. .. 1 l/C
Xr. 7 czarne akeam. wstążki, od
wrotna strona aksamit., 1 '/W ca
la szer., do plęk. robótek, do u·
gainirowania suiilen itd., j r*
reg. 18c gat., Jutro jd. . I I 'C
Czarna Antique moire wstijżka,
piękne lśnięce wykończenie, 5V4
cala szeroka, dobry 25c gatunek,
wybór, specyalnie
jard po
Wytworne Wielkanocne
Ubrania
Wielkanocne surduty «lia dani i pa
nien piękne czarne i białe kratkowa
te i całkiem wełniane crepe mate—
rye, serże. novelty materye, jedwab
ne taffetas i atlasy, fasony z pas
kiem i piękne flarę i box surduty z
patch kieszeniami i wyłożonymi man
kietami etc.; czarne błękitne i ce
glaste, copenhagen etc. r\i-j
$7 i $8 surduty po i
('alkiem wełniane dziewczęce surdu
ty na Wielkanoc, robione z serżów,
covert materyi, no\'elty kratkowatej
i paskowatej materyi, — style z pan
kiem, wysoki stanik i flarę fason,
długie rękawy—kołnierz i mankiety
z odmiennej materyi; błękitne, bru
natne, cadet i czarne i białe kratki;
wielkości 6 do 14 lat: -y fkmm
$5.60 surd. w piętek po
Damskie bluzki, taffeta paskowaty
Tub jedwab, kombinacye koronek i
jedwabiu; wielki wybór pięknych e
faktów; długie rękawy; czarne, błę
kitne, różowe, białe itd.,; niekom
pletne wielkości, warte
do $2.00—za ..'·
$«"5.00 suknio w pas (skirts), robio
ne z czarnej jedwabnej taffeta i po
plinu—Dolly Madison Modele—e
fektu cording i shirring —wielkości
v.· pasie 23 do 30. długości 3 7 do 4 2,
także suknie w pas z poplin materyi.
i serżu—modele z szelkami 1 flaro
efekty, box fałdy; czarne, błękitne,
cadet 1 szere, w tej 7 OT
sprzedaży po
Dziewczęce suknie z białego batystu,
pięknie ugarnirowane szerokim haf
tem, koronka i wstawkami, piękne
zmarszczki etc.; długie tunlkowe
etyle, saeh z kolorowej wstążki, ni
ska szyja,'krótkie rękawy; wielkoś
ci od 6 do 14 lat, $2.50
suknie ofiarowane po .
1.19
1.97
Piękne Wielkanocne Kapelusze
l'garnirowane kapelusze dla dam po $2.07
Wszystkie najnowsze mody, średnie i małe
Poke efekty i marynarskie style; ronda pro
ste albo okrągłe, niskie, albo wysokie faso
ny; ugarnirowane kwiatami i wstążkami, po- 1
pularne wiosenne odcienie: i ^ A "7
czarne; wart. do $5, wybór za ^.0/
Konopiane i piękne słomkowe kapelusze po ζ\
bardzq' niskiej cenie; wszystkie kolory włą
czone—wszystkie popularne wio- *
senne mody, specyalnle po 4*5C
Garnirowanie kapelusza darmo.
Dla chłopców na Wielkanoc
Wielkanocne ubrania dla chłopców, Bałkan
Norfolk fasony z Piitch kieszeniami i przy
szytym paskiem, robione z dobrych materyi,
[ kratkowate i paskowate efekty; wielkości 7
\ do 15 lat; marynarskie, rniddy, rosyjskie i o
^ liver twish ubrania, pięknie ugarnirowane—
piękne kombinacye—wielkości 3 do 8 lat,
/ warte $3.00, w piątek ·
' za
1.87
Wielkanocne Kapelusze
Filcowe kapelusze dla mężczyzn i chłopców;
wielki wybór najnowszych fasonów, brunat
ne i azare; warte do 75c,
wybór po *5VC
Tiah Rah kapelusze dla chłopców, gładko czer
wone, brunatne, błękitne i szare, i wiele in
nych mieszanek, 50c i 60c gatunki
po 29c
Wielkanocna odzież dla dzieci
Wiosenne płaszczyki dla dzieci —
robione z gładkiej albo kratkowatej
materyi, piękny kołnierz i mankiety
regularnie sprzedawane t «λ
po $1.69 — tylko 1.1"
Białe batystowe sukienki dla dzieci
— francuski styl, falbana z haftu—»
haftowa wstawka z frontu od góry
aż do dołu—warte
$1.76, po / /C
Kolorowe sukienki dla dzieci, cham·
bray i pr*żkowaty gingam,# wiele
pięknych fasonów, wielkości 2 do
6 lat. 76c wartości,
Ładne
Firanki
Pojedyncze firanki i niekompletne
partye-— do 10 par jednego gatunku,
cable, szkockie net i madrasowe nia
terye; piękny wybór ślicznych dese
ni; tylko 500 par Λν całym zapasie,
wartoécl do $3.00 para, —
pojedyéeeo O/C
Nottingham koronkowe firanki, 3
Jardy długie, 4ó i 50 cali uzerokje,
białe i ecru, węskie albo szerokie
borty; dobrze $1.25
Dobre Wielkanocne
Trzewiki
Szczęśliwym trafem akurat na czas wielkano
cny zakupiliśmy od pewnego z największych
fabrykantów w Chicago coś około 700 par
pierwszej klasy ,,Trade Mark" trzewików dla
dam. które po sensacyjnie niskiej | ✓ —
cenie ofiarujemy po I
Te trzewiki uwatane N4 przez fabrykę Jako
drugorzędne, Jednakowoż w wielu wypadkach
będziecie się dziwić dlaczego, ponieważ nie
dokładności s& zupełnie nieznaczne, niektóre
mają małe zadraśnięcia, Inne mały bład w
szyciu. Każda para nosi przyczepiony tykiet
z nazwiskiem fabrykanta, chociaż musieliś
my przyrzec tu tego nazwiska nie wyjawić.
W zapasie są. zapinano i sznurowane style,
gunmetal calf i patent colt skóra, niskie i
wysokie korki; wierzchy z kld ekóry albo z
materyi—także Suede Baby Doli trzewiki;
wielkości 3 Η do 7, Marka h&ndlowa świad
czy, że to są reguł. $2 do $3 trzewiki co do
wartości, specyalnle pa tej -
sprzedaży, para aa , | ,05
1
\ ftełAjÀ
Podwójtó*^
Zielone znaczki
*do 12 godz. w południe.
Pojedyncze po południa.
DAMSKIE PŁASZCZE
Te płaa/.c%« at\ uszyt·· z wełni»·
nej basket weav» materyi, ustami,
rowtne jedwabujm kołnierzem 1
^minkistuml, w czarnym Kulo rze«
tylko, wielkości do 44,'na -» AQ
liątek tylko «Î.VO
8UKNIE W PAS
Damskie suknie w pae, w regu
larnych i extra wielkościach, usujr.
te ■/. męskiego ser/u, granatn we lu b
czarne, re:ular. cena $5, -j <\0
.na piątek po O.yO
ΦΑΜ8Κ. TRZKWIKI
OgUste RussUu calf, patent -
colt. matowe calf. matowe kid. —
wsztstkie popularne fasony, wy.
■ukieiub niskie obcasy, lekicle lub
grube podeszwy, skórzane wierz
chy, wszystkie wielkości, f ιΛ
warte 2.60, para za l»ł3V
> DZIEC. TRZEWIKI
Patent colt, ceglaste kid lub vici
kid, ręcznie wywracane, niskie ob·
citey, zapinane lub sznurowane,
l.UOi l.n wart. we vrszyst. / Π„
wielk. do 8, tylko po 0>/C
CHŁOPIĘCE UBRA
NIA.
^ Wielkanocne ubrania Norfolk'
style, doskonałej krawleczyzny,
w wielkim wyborze mieszanek,
i prazek. wlel. β do 16 lat. zwykle
sprzedawane po 2.50. | A O
teraz po . I«U7
CHŁOPIĘCE KOSZU
LE.
y Chłopięce białe plisowane ko-1
szule. do komunii, extra gatunek
wielk. IS do 14. wielk. cAr
ezyi, specyal OUC
UNION UBRANIA
Damskie lisie union ubrania.
Obcisłe, wielk., 4, 6 — β. lfl/,
60owartość, za Ο/ν
± UNION UBRANIA
* Męzkie lisie union ubrania, do
skonale pasujące, peerles ecru
wszystkie wielkości. ΑΠ/
$1 wartość, za UVC
DAMSKIE POŃ
CZOCHY .
Damskie czarne ι białe baweł
niane lisie bez szwu pończochy.
f podwójne pięty l palce. | 'l K-r '
specyalnle po I ju '2L
DZIEWCZĘCE
POŃCZOCHY
Dziewczęce czarne prążkowe
bawełniane bez azwu pończochy.
podwój, pięty i palce, wiel.|
6 do 94,16c wart., spec. za lvfL
► KORONKOWE
i^TU a v tri
• -*.· χι a» &
Białe Nottingham koronkowe
firanki, aeorto weny zapas. 3 jard. U1
szeroki, bogate desenie, f rQ j j
wzmacniany brzeg, para 1 ·Ozf f=]
G KABLE DO TRA
WNIKÓW
Grabie z 94 zębami, robione z
blaszanego drutu, specy
alnie za
LIKIERY
Jack Cown bourbon, wódka, 6
letnia, butelkowana w bondzie, peł
na kwarta 79c, spec/al- f grt
nie 2 butelki za., l.ul!
> Prirata Htock wódka pała AA ι
na kwarta S2c, albo 2 za 1 .UU
Bock piwo, * tuziny bute-»7 g _
lek. po /uW
ŚWIEŻE CROSS
BUŁKI
Snieźo pieczona bulki, najlep
azego gatunku, specyalnia f _
'tuzin za IZL
GROSERYE
Dy hu różnego rodzaju dwie
nJuJ że i ze słonej vrody
po najniższych cenach.
.Piknikowe szynki !$°ι.
nr. 1, funt V^C
Holly brand i"f *°neJf0
funt τλ 1 J4C
Swifts Premium szynki,
specjalnie funt
Jaja ^ifnwie:i9k
Maalo Mn·
dow Hill Créa·
mer/ — niama
•g'p"'»t 32c
Dobry SwiM
25c
Najl. «malec
ΪΓ. 12%c
SwifZo upalo
na golden rio
kawa, 2 £t. kos
r.iO%c
Japońakaber
bata przesiana,
K"" 10c
Awietecoeoa.
Ά.... 18c
•Talio bard co
emacany kom·
pot we wazyat.
smakach β
r"23c
D rom edary,
Golden daktyle
îî"."... 8c
Eeil. import,
wiotkie orze.
ehy odłupane-.
£"L.49c
Runkels Pre
mium orekola
da. M funt. ka
w.".k·.. lóc.
Wczesny czer
woowy proszek
kukurydza 1 po
midory.^e
3puszk
Pileburyalbo
New Century.
*fei,90
Najlep. mie
lonyoukier zaz
mówi en lem gro
aeryl. iOCftr»
TuntOw OyC
Renforts pro
szek po piecze
nia. lft.Si
puszka XrlL.
·<
HENRYK SIENKIEWICZ
Quo Yadisi
POWIEŚĆ Z CZASÓW
NERONA
WYDANIE NOV1È
:
Jedna z najpiękazych powieiciat·
atego mistrza, Hwnr) ta. Sienkie
wicz·. — W mocnej, \kórfeow«j
oprawie. — Cen·
$ | .£fi
(Pocztą $1.18)
Do a·hycla w błon·
Dziennika Ghlcagosklsgo
Ł 1455-1457 W. Diriiion al,
ΟΙΙΦΑβΟ, iu*
tli
Csyujele w DZIBN.VIKU CHICA
GOSKIM drobne afłouenla 1 korty·
•tajale a nlofc.

xml | txt