OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, April 01, 1915, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-04-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Bomby w Pałacu Królewskim.
CETYN JE, Czarnogóra, 1. kw. — Awiator
austryacki szybował nad miastem i rzucił kilka
bomb na pałac królewski: cztery osoby ze służ
by zostały zabite na podwórcu pałacowym.
Turcy na granicy Bulgaryi.
SOFIA, 1. kw. — Na poludniowem pogra
niczu Bulgaryi Turty skupili wielką masę wojsk.
Fortyfikacye Adryanopoia wzmacniają pośpiesz
nie.
Z North Chicago.
Dnia 29go marca, pożegnała
się z tym .światem śp. Antonina
Łapacz, licząca lat 71. Pogrzeb
odbył się dnia 31go marca z ko
ścioła Matki Boskiej Różańco-»
wej w North Chicago na cmen
tarz Najśw. Maryi Panny λυ YYau
kegan.
Ψ
Pod dyrekcyą klubu „Polonia"
młodzież tutejsza odegra Teatr
Rozmaitości w przyszłą niedzie
le, dnia 4go kwietnia, począwszy
o godzinie "4ej popołudniu w sa
li parafialnej Matki Boskiej Ró
żańcowej. Energiczna i pracowita
młodzież tutejsza rzeczywiście
zasługuje na uznanie.Jest to już
jej drugi występ publiczny w bie
żącym roku. Spodziewać się na
leży, iż po takiej pracy i wysił
kach doczeka się błogich owoców.
Każda bowiem praca w kierunku
umysłowym podnosi człowieka do
ideałów wyższych i wspanial
szych i do tego właśnie dą4ą na
si młodzi. Brawo, droga Młodzie
«AltittÎM
4>
Pan Antoni Jakrzewskł, znany
nasz rzeźnik, był zniewolony wró
cić z podróży przyjemnej ' po
Stanacfr Ttschodnich.Wîeikie za
mów ienia na polską kiełbasę zmu
siły naszego przemysłowca do
powrotu. .«
Maksymilian Przyborski, ad
wokat miejscowy, ubiega się o u
rząd Prokuratora miasta North
Chicago. Widoki dotychczas są
pomyślne. Spodziewać się nale
ży, iż każdy Polak i każda Pol
ka w North Chicago poprą swe
go rodaka. Także na poparcie ze
strony naszej zasługuje pan Fran
ciszek Kuszewski, ubiegający się
o urząd Skarbnika Miejskiego.
Z \KWARK, X. J.
— Jan Toma, zam. pnr. 4Λ8 14th
ave., tak wzruszył się wzięciem Prze
myśla przez Roeyan, że usiłował się
ipowiesić. Samobójcy przeszkodził
przechodzień, który zobaczywszy
przez okno co się dzieje, zawiadomił
gospodarza domu, p. Randeckern.
Niedoszłego samobójcę w etanie nie
przytomnym odwieziono do miejskie
go szpitala, gdzie po przyjściu do sie
bie, powtórnie usiłował odebrać so
bie życie. Tym razem przeszkodził
mu posługacz. Deîiperat oddany zo
stanie pod badanie lekarzy psychia
trów.
Z HCOSOV, PA.
— Skutkiem lekkomyślnego ba
wienia się rewolwerem postrzelił
Stanisław Dobosiewicz z Hudson,
ewojego kolegę Fgnacego Kazańskie-»
go. zamieszkałego przy ul. Cleveland
w Hudson. Kula przeszła pjrzez żołą
dek i naruszyć miała kiszki. Dobo
siewlcsa aresztowano i osadzono w
więzłeniti a Każański znajduje się
w stanie krytycznym w szpitalu.
Wielkie otwarcie
parku Polonia
W przyszłą niedzielę t. j. dnia 4go
kwietnia (w niedzielę Wielkanocną)
ma się €dbyć uroczyste otwarcie Po
lonia parku przy Blston ave., i Black
hawk ulicy. Na otwarcie tegoż parku
ma się odbyć pierwsza gra w pitkę
tego sezonu pomiędzy klubem Romeo
Billiards a dziewiątką. Grejczyka
Ideał iBilliards. W roli rzucacza po
stronie klubu Romeoe etanie Jan
Zwiefka a zaś dla dziewiątki Ideals
rzucać będze Stanisław Kiełczyński.
Obaj, Jak mi 'doniesiono mają brać
udział w tej grze „udekorowani" w
uniformy klubów z którymi występo
wać będą. Aby dodać otuchy tak tym
od Romeos jak i „bojsom" od Ideała
stawią się także członkowie Romeo
Olee Club i wszystkim znany z prze
szłego sezonu Szwama klub. Wincen
ty Zwiefka ma rzucić pierwszą ło
ficyalną" piłkę na rozpoczęcie gry.
Dowódzcą ruterów ma być Józef A.
Trandel poseł do leglslatury stano
wej, wody caś dostarczać będzie Or
likowski. Będą i Inne tam „niespo
dzianki" dla przyjaciół tak klubu Ro
meos jak i dziewiątki Ideals ale te
aranżerowie owej gry trzymają w
st krecie. " ; " * .
Wstęp na ową grę niedzielną tylko
za biletami które można każdego
czasu dostać za zgłoszeniem się do
redaktora działu sportowego „Dzien
nika Chicagoskiego" lub w składzie
Perfect pnr. 1215 Milwaukee ave. Jó
zef Zblewski ma także bilety do roz
dania.
Nie zapomnijcie: 4go kwietnia, w
Polonia parku, przy Elston ave. i
Blackhawk ul., na Stanisłowie.
O O . O
Z okazyi otwarcia nowej sali klubu
blcykllstó-w „Rtv«rvlew Cycling Club"
w przyszłą niedzielę odbędą się wy
ścigi na bicyklach urządzone przez
klub powyższy. Wyścigi te rozpoczną
się od sali klubowej przy bulwarze
Rcscoe i Western ave. Drosa prowa
dzić będzie na północ do Lincoln ave.
do linii granicznej miasta a potem
z powrotem co razem będzie około
dziesięć mil. Wyścigi te odbędą się w
niedzielę popołudniu.
O O O
Turniej kręglarski, który się odby
wał w mieście Peora zakończono
wczoraj. Ogłoszono także listę kręgla
rzy, którzy jakie takie nagrody o
trzymali. W grze pojodyńc^ej (indl
vidual) nagrodę w sumie $22.00. zdo
był. Chjcagowiania W. Fuhl. W grze
zaś podwójnej nąsrcly zdobyli An
drzej Fojnt i P. Huottner bfdąc ós
mym! na liście $180.r0 a uku
lall 1,239 szpilek. Po nich następuj?
M. Re m las ł Franciszek Kaforeki któ
rym. eiç dostało $120.00 jako nagro
dę dziewiątą, za ukułanlę 1,237 szpi
lek. Nagrodę numer 45 zdobyli P.
Bezdon I R. Pickett także z Chicago;
dostali oni $33.00 a ukulali 1,171
Bzpllek. '
Z Pruskiej Li
sty Strat.
Objaśnieni» skróceń: pol. — po
legł; r. — ranny; c. r. — ciężko
ranny; Lr. — lekko ranny; ł —
2 komp.: Antoni Kubeł z pod
Wecliowy, 1. τ. Stan. Płatkiewicz z
Zabikowa, pod Poznaniem, pol. Józef
Ciesielski z Poznania, pol. Józef Ko
wala z Wituchowa, p. iniędzyrz., 1. r.
Stan. Kurek z Trzebawia, 1. r. Jerzy
Szóstek z Poznania, 1. r.
5. komp.: Antoni Janik ze Zbąszy
nia, 1. r. Jan Kwaaowski z Biskupic,
szal., pol.
6 komp.: Wawrzyn Pawiak z
War&owa, p. obom., c. r. Franc.
Drzybicki z Rataj pod Poznaniem, c.
r.
7 komp.: Ign. Sobcaak z Ostrowa,
1. r. Jan Chrempa z Durowa, p. wą
growieoki, 1. r. Fr. Szczechowski z
Nowegomiasta, p. nietom., 1. r. Ka
rol Ratajczak II. ze Slocin, p. grodzi
ski, ciężko ranny.
8 komp.: Antoni Pieronek ε pod
Krotoszyna, pol.
9 komp.: Mikołaj Kolasińskl z
Wierzonki, r. Jan Zimny z Gcrki,
ranny. Kazimierz Rachwalski z Ło
chowic, r. Franc. Czajka z Trzcinicy
r. Józef Jańczak z Pawłówka, p.
pleez., r. Stefan Borak e Poznania,
r. Franc. Oleeińeki z Krotoszyna, r.
Andrzej Szóstak z Będzleezyna, zag.
Maksym. Kasprzak II. z Mikoszek,
p. koâc., zag. Robert Mikołajczak z
Kokolewa, p. nietom., zag
10 komp: Andrzej Kaczmarek z
Bolewic, p. nietom., pol. Jan Mocy
dlarz z Dąbrowa, p. krot., pol. An
toni Gorlna z Garstnicy, p. émig., 1.
r. Józef Ciborski z Piły, lekko ran
ny.
11 komp.: Jan Nowacki c Wygano
wa, p. kożm., 1. r.
12 komp.: Marcin Łuczak s Dą
browa, p. śremski, 1. r. Egidiusz Mu
skała z Wyszanowa, p. kęp., r. To
masz Skolarski z pod OstrzeazoAva,
r. Tomasz Bernacik z Wilkowyi, p.
jaroc., r.
52 pułk piech. land w. 11 komp.: !
Jói,cf Olejniczak z Sroczyna, p. gnie
źnieński, 1. r.
59 pułk rez. piech. δ komp.: Fr.
; Jasik z Rączyc, r.
7 komp.: Jan Kubacki z Binko
wa, ranny.
8 k,omp.: Jan Jaśko z Krzywiń
skic?o. ranny.
61 pułk rez. piech. 2 komp.: Mle
czak i Pniew, r. Michał Smakowski
;:o Skórzewa, zaK.
07 pułk piech. 11 komp.:' Józef j
Kędziera z Katarzynowa, p. krot..
. j Ś8 pułk piech. 2 komo.: Michał,
Cwojdziński z Pudliszek, r.
12 komp.i Stan.4 Borooh z Orpi-.
sżewa/p. fcowr., r· Cze3ła.v Jankie
wicz z Krotoszyna, r. Andr:eJ Ro- :
manowski z Sobiejuch. r. Michał No-1
! wacki 'e Smolić, r. .ian Cliwaliszew- ^
| tki z Sielca st., r. Adam Adamski >-.
i Uóreczok, r. _ ι
! 129 pułk piech. 10 komp.: Jan
I Coł ; «-SKupie. r. .
140 pułk piecn. (bitwy: Mostki
oO listopaća, jasionna 3. Piaski - wy
my sław 5, l.owicz od 2»» do gru
dnia, 14. ι Boumowo 1 i - stycłu ia
10). II
9 komp.: Jan ToraaszewpKi z
Ojrzauowa, ι», szub., 1. r. . Teodor
Bartnicki >. i;od Bydgoszcz}, 1. r.
11 komp·: Wrth. Nasiłowski z\
Solca, c. r. Franc. Kuciński 7. pod :
Szubina pol. Jan Cabań&ki z inov.ro-1
cławla, pol. Józef Jagodziński z Ła
biszyna, c. r. Winc. Jesionowski z|
Murowańca, p. bydg., 1. r. Antoni j
Jakubowski z Rvnarzewa, 1. r. rr.
Kaczmarek z lizeszyna, p. strzel., 1.
r Fvanc. Kaczmarek z Rzeszyna. ρ.
strie!., i. r. Stefan Kurak z P0U0
?ci, 1. r. Jan Marcin z Gniekowic, p.
inowr 1 i-· Andrzej Napierała z pod,
Zr?na * c. r. £:ull Szalej z. Dębowka,
0 wvrz za g. .łan WÓjclńskl z Wój
clna, p."strzel., pol. Franc. Ciesielski
7 nr.fi Strzelna, 1 r. Maciej ŁosUł z
îitnJX strzel., ® Ja»
ski z Wójcina, p. strzel., pol. Franc
Ciesielski z pod Strzelna, 1. r. ...aciuj
1 osik z Młynów, p. strzel., zaginał.
Jan Saczut-koweki z pod Inowrocła
wia komp.: Jan Kamlćski z Bach ar-1
cła, p. strzel., pol. Stan. Gqeiorow-1
ski z Kochana, p. szub., prl. Antoni |
Solarek z Konikowa, p. gniezn., po . j
Kanni. paprzycki z pod Szubma, i.
ranny. ., . Tn_
Oddz. karab. maszyn. Józef Jas
kulski, 1. r. Jan Frankowiak, 1. r.
Michał Baranowski, 10 komp., z wç-1
glerskiego, p. inowr.. zmarł skutkiem
Ch°149bypułk Piech. (bitwy: Marków-j
ka S, Andrespol 9., Łódź 15., Boh-,
\mo* od 17 do 30 grudnia. 14 i 1
stycznia. 15)· , . .
9 komp.: Brunon Jankowski
Łozin, p. inowr., 1. r.
10 komp.: Ignacy Degorski z Kru
éwiev c r. Aleks. Ludwikowski z
Kurnàtowa. P· chodź., c. r. Hiero
nim Biolcwski z Krucza z Czamko.
wa, 1. r. Stan. Lubawy z Bukowca.
p. c. Franc. Michalski z
nod Chodzieży, ł. r. Franc. Szczepa- ;
nîak z W»gr6wca. ni. Micha Ko- :
nuiiski z Siedumowa, p. strzel., zag.
Franciszek Stachowiak z Zakrzewa. |
T. śrem ι. Γ· Wład.. Morach z |
Wyrsyska, 1- Γ· Stan· G°ebel 2 KU"
rhowa ό. ΙΠ'ΓΟΟ., 1. râUHj ·
ï? kom ρ : Marcin Nałazek z Wc<
etnai p. strzel.. 1. r. Michał Woźny,
z nod Wyrzyska, pol. i
1G9 pułk Piech, (bitwy: Cuincy
29 i 31 12» l4» * inne °d 6 do 9 sty- j
cznia 15). 1
2 kompania: Stan. Smardz z Bu- j
kowiny, Ρ· ostrz., 1. τ.
173 pułk pioch. (bitwy: las ΛΓ
goński od 2 do 9 grudnia 1 od 12
grudnia, 14 do 1 stycznia, 12 i dal
sze od 3 do 14 stycznia 1C:).
9 komp.: Stan. Walczak z Wlc
ściejewek. 1. r. Franc. Górski z Dra
wska, p. bydgoski, 1. r.
10 komp·: Stan. Kasprzak z Tar
chalina. p. r a wieki, 1. τ. Ludwik No
wak z Ludwinowa, p. gost., 1. r.
12 komp·: Tomasz Walczak z Ro
kułowa, p. pl6®*·» Pol·
205 pUlk rez. piech. 2 kompania:
Wydarty, z pod Bydigoszczy, pol. Jas
kowski z Kurowa, p. kośc.. c. r. '
213 pułk rez. piech. 6 komp. An
toni Gierazeweki z Stodółki, zmar
skutkiem choroby w niewoli angle ^
Bk 227 pułk rez. piech. Zmarli Out- ,
vlem choroby: ul Nieszawa 3.kom- \
panią. Franc. Kmieciak oddz. karab.
^^Pułk piech v. Reinhardta bat. τβζ.
18 pułku Piech, bitwy: Scharnau, ,
Dzbonlc, Opinogóra, Opoleńka, ma
aznyaz i Słowagóra Nowa, 2 komp.. j
Sta, Szymczak z po d I»ow«£aw ą. <
zaginał· Antoni Toûczuk z Grabia
*Tiw'? mnc.'cUiyûskl » Ρ»» I
Z°M łJ^W bryg. land*. 3 kom- i
pailla: Katim. Sobkowiak z Srodj, !
L 4 komp.: Jan Burek z Olblny, Ρ· I
"ΐ'β pułk" art. płesz. 2 Dat.: J6ze! '
Daukoweki z Chraplewa, p. nletom.. ^
L 16 bat. 1 pionierów, 3 komp.: Ml
chał Dworczak z Poéwiçtowa, p. j
gl6MM-y'narka cesarska. — Jan An
drzejewski. pionier, z -so»ei"11 j
niewoli. Prane. Br ach acz ak, iolnlerz ,
Ł!zK»na a- niewolą AnUnl ,
Krajewicz ze àSu, w niewoli. Al-,,
l
Czarnkowa w niewoi11. y
lrX»uWrnTeL,HAc.
:!Ξ?η^λ=ιρ;.
ńmsgkompr.': Józef Pawlik z Glucbo
wa, p· koźm., 1· *· Prań
2 pułk gwardyi
cłezka, 9 komp.: Paweł Stach z Sta
*Tiu7k?w«dT« *o»p-: Fra"· ■
SoŁl*.»«» t'Îomp,.
11 pułk piech. laraąw. ,
r^zy^ziotusza w nlewo,,.
M 9t«"noU 'Łoi a.,
""T pułk rez. Piech. 7 kompania:'j
Tomasz Olszewski z Niem' rkn' 1
Paweł Kośnlk. 1. r. Kranc Lieberko- Λ
w,ki z SiarzYŻewa, pol. W<fltynlak, .. \
Γ·?™»"?'ίίώ Kalinowski z Sro-I
dv8 ir W niewoli. Sta^KowalsHz ,,
Torzeńca, p. keP·. w nie v . L
Karbik z Mikstatu, pol. \V »>· Ko™. !'<
ok i z Pfzvborowa, ρ· kosc,, po»· ,
ski, w ntśwoll Januszewski, 1- r. K.e-,(
riołrw^ki i r. Pisiora, 1. r. „ . ι
9y pułk rez. piech· » komp.: ;JS- i
Tenfeowsfci z Poznania, 1. r. \
30 pułk Piech·, 3 komp.^Waw-ij
rz;n Kojclechowakl z Chytrowa, P ;j
'"«"komy.: Jan Sobolewski z Bu-1
uń ca υ wschowski pol.
ϊτ iulk rez. piech. 8 komp.: Bo-;
ŁiMrr!i.»Kup^yS· V
w s^-,^ι
u"?vnPia.rc. r! wal. »t«łKotrrtł « Ort- ;
cholina, p. szub., zmarł skutkiem
ran.
C A -·» .
ΐυ 1' Ul Κ pivvuv;. Χύ nuiuu. »ιαι.. ■ ·
Jagielski ζ Czerlejuka, p. iredzki, 1.
r. S! an. Małecki z Kostrzyna, p. 'j
wrzçs., 1. r. Stelan W'dowicki ze|]
Stęszewa, p. pj;::iu. zach.. 1. r. Mar- jI
ci η Perliński ζ λ"'ed". la nowa, 1. r. j,
52 pułk piech. 12 komp.: Ludwik j
Kozioł z'Pleszewa, w niew. franc. j
53 pułk rcz. piech. 2 konip.: An- I.
toni Tomiak z Grodziska, 1. r.
6 konip.: Jân Szaldra z Drawska. /
p. wiol., c. r. Ij
54 pułk piech. 7 konip.: Ludwik !(
Stemkowski z Rudek, p. witk., zag. !
(51 pułk piech. 6 kompania: Fr. L
Jankov/iak z Borka, 1. r. Stanisiaw 1 !
Nowak z Kościana, c. r. i
(J7 pułk pi?ch. 10 konip.: Woje. '
Skweres z Szein borowa, pol.
12 konip.: Franc. Bozeryński z
Bydgoszczy, c. r.
78 pułk piech. landw. 7 konip.:
Paweł Narkowski z pod Czarnkowa,
1. r.
10 konip.: Wal. Srubcrski ze Stu
dr.ieńca. p. obom.. 1. iv
86 pułk fizyl. 12 kompania: Stan. :
Opala z Niewierze, p. β-uUiot., zmarł
skutkiem ran.
80 pułk rez. piech. 2 kompania: !
Gustaw Marszałek z Pieczyńska, p. '
ostrz., 1. r.
147 pułk piech. 1 konip.: Siani-j
sław Balccrzak z Nowego F lewarku
p. wrzes., c. r.
155 pułk rez. piech. 11 komu.: j
Aleksander Bartkowiak z Kurnato
wa. i), miedzych., ranny.
IGI pułk piech. 10 kompania: Μ. ,
Paszko w jak ze Starej Krobi. 1. r.
214 pułk rez. piech. S kompania:
Stefan Wojciechowski z Babina, ρ. ,
wrzes., zag. Franc. Włodarczak 7 kj».
z Rusocina, pol.
Mięsz. bat. landw. i rezr pułku j
piech. nr. 10 1 komp.: Jan Dutka,
lekko ranny.
2 komp.: Antoni Jarząbek. 1. r. i
8 bat. zap. bryg. 1 komp.: Szv-i
mon RambeTski z pod Wyrzyska, pol.
4 komp.: Wal. Rybarski ze Srocka
M., lekko ranny.
80 bat. zap. bryg. 1 komp.: Stan. j .
Jóiwiak z Płoniowa. p. inowr., zag. '
Bat. posp. ruszenia (Szamotuły), (
4 kompania: Wawrzyn Dorna z Sza-] (
mituł, r. Tomasz Oziański, r.
1 pułk strzelców 1 komp.: Sajko
wski, ranny.
9 pułk art. pieszej, 6 bath Piotr '
Szmatu la z Lubnicy, p. śmig., 1. r.
81 pułk art. pol η. 4 bat.: Ja4i Go- .
rzejewski, zmarł skutkiem ran.
6 dywlzya rez. Józef Szymaniak, ,
zmarł skutkiem choroby. 1
33 dyw. rez.: Stefan Kaczmarek, ·
zmarł ekutk. choroby.
2 pułk rez. gwardyi. 1 kompania: ,
Antoni Adamczak z Gułtów, c. r.
Pułk gwardyi fizyl. 8 komp.: Jó
zef Stefaniak z Gołębic, r. Nikodem !
Franek z Dębowa, r. w niewoli ros.
18 pułk rez. piech. 2 kompania: '
Wojciech Rogala z Bubimostu, lek- 1
srzemnik, p. nietom., c. r. Anton) D- «
rzechowski z pod Mogilna, 1. r. To
masz Dudziak z KaTchowa p. leszcz.,
1. r. Oton Knut z pod Bydgoszczy,
zaginał.
6 kompania: Józef Jóiwiak z Lu
tomia, p. międZych., pol. Jan Hum
bla z Kobyłami, p. międzych., 1. r.
Wal. Wałkowiak z Lubaeza p. mię
dzych., pol. Bronisław Sczydureki z
Sierakowa, 1. r. Aug. Domdej z O
sielska. p. bydg., 1. r. I
7 komp.: Teod. Michalski z pod I
Wschowy, r. Jan Pacholski z Złoto- I
wa, p. strzel., pol. Hieronim Skora- 'I
cki z Brońska, pow. śmig. pol. Woje. I
Klara z Kopanina, p. Szamot., r. An- Ε
I^êpCTYAnSïF^ûW mil~ńa Wielkauoc wielkie, ^ ^
Ji£V/InLIilL· w |^wiCie, 2 do 4 białe lilie lia kHŻ- 1 i
■ <lef roślinie na sprzedaż w piątek, keżdr |ią</.«u 1 \/v
I ■■ ss
Β π—r—τ —— ^——«
f 7.50 damskie i panieńskie surduty, po 4.98
Damskie i panieńskie najnowsze wiosenne ]
* surduty, robione z wełnianych serżów, gaberdine, !
granité — piękny jedwabny albo chiffon koronko- i
I wy kołnierz — 6 bardzo pięknych stylów Λ ΛΑ
1 na sprzedaż w piątek — do wyboru fl. Mn
ononvralnip *nn iiWlr |
1000 damskich 1 panień
skich pięknych organdie hlu
ïek, allover haftowe dese
nie — duży wyłożony koł
nierz, ugarnirowany koron
ką, warte 1.25,
w piątek, spec.
po
Dzterifce sukienki, ro— I
bione r najlepszego gin- j
gamu kratkow. i plaids, '
ε-tyle z szelkami i tuni
kowe. wielkości fi do 14 i
warte 1.50, Π II I
9cCj
Wstążki — zapas pięknych
wstążek, także piękne taffeta
i moire, wszystkie kolory, —
wartości do 25c,
Ι2!θ
w piątek —
jard po
Przykłada na gorsety — za
pas przykryć na gorsety z do
brego muślinu, ugarnirowane
koronką 1 haftem, ι Λ ι
2óc gatunek, — I /qP
w piątek, po ■ fc Z tJ
Spódnice — damskie muślino
we spódnice z szeroką hafto
waną ruflą, regularnie 1.50 —
wartości, w piątek a
!pr,c!aln.!e - HoC
4.00 Suknie po 2.
lia:·»? kic «pace-row*
:;uknie, robîonc z
|wełnia:i. tscrżów, —
iładklc i szelkowe
tyle, κ anatowo 1
'czarne. szerokie fla
rę modele, regular
ne $1 v.artovci, w
pUtek, po
2.48
Pońcaorhjr, dam-1
skie bawelnlcowe
pończochy czarne i
ceglaste, gładkie i
[· prą.i'<owate, regu
larne lóc
wartości, 3
za 26c, para
9C
Pończochy, zapas
męskich czara,
kaszmir, skarpe
tek. szare pięty i
palce. wszy. wiel.
19c gat.f
w piątek
para ...
lOc
Pończochy, chłopię
ce i dziewczęce —
czarne prgżkawate
bawełnicowe poń
czochy wszy.
5 do .9,
najlep. lóc
wart. para
wlelk.
9c
$1 panieńskie trzewiki (i9c
Białe canva.ss pumpe dln panien i
dzieci, 2 rzemykowe style, · dobre
skórzane podeszwy, ! korki, piękne
kokardy, wielkości 81/·»
wartości, para . #
do 2 .najlepsze $1
T>ziecięce trzewiki, miękkie vi
ci kid i Bzkl. kid,ręcznie prze
wracane podeszwy, patent tlp
wielkości 3 do 8,
regularnie
para ,
VUWU tf /| y»· "V·* W —r
3 do 8, ■■ f
$1 wart., Tlp
Ihtm.sluo domowe £11 pry, prln
cess'i Juliet style, elast. z fron
tu akbo po bokach, giętkie po
deszwy, gumowe kork.i
wielk. 4 do 8, warte
1.26, para ...... ..
79c
j
Koronkowe firanki, Nottingham
koronkowe firanki, białe i kre
mowe, gładkie i alover desenie,
sprzedawane regu
larnie po 1.25 —
specyalnie po
Karpety na schody, — 27 cali
szerokie, piękne desenie i kolory
regularny 65c gatunek, w piąt
kową wielka wyprzedaż
jard specyalnie
za · ·
Zsylouy na okna — l>ióci«?nne
zasłony do okien — dobre sprę
żynowe rolki — wszystkie kolo
ry. 30c gatunek,
w piątek —
sztuka, po ........
67c
39r
19C
I
CWopiçc© ubrania, granatowe
serze, kaszmiry i szewioty, 0!;
ver twls ti Xorfolk style?, wiel
kości 2Vś do .17 iat, a a λ
$3 wartości, w piątek I Vjj '
epecyalnie po .#.. .. I ■ U U \
Chłopięce bluzki, robione z czai- ί
nej satyny, błękitnej chambray i I
jasnego madrasu, wielkości 6 do fi
14 lat— w ΠΟλ 1
piątkową wyprzedaż # #P I
para, po ŁfcU I
Okazowe koszule zapas okazo· I
wych niebieskich koszul, perkalo- J
we, z madrasu i -pongee, jasne il
ciemne kolory, wielkości
14 do 19 lat,—warte
do $1.25, w piątek
63c
oni Prałat z Rzeczki, p. leszcz., r.
i'/lad. Nowakowski z Kroczyna r. T.
?akrzer.'skl z Bydgoszczy, r.
G komp.: Wład. Wielowiejski z
sod Bydgoszczy, L r.
12.,,konip.: Jan Piotrowski z Le
;zna, 1. r.
30 pułk piech. C komp.: Marcin
Drozdowski z Ceradza kośc. powiat
szamot., 1. r.
3 4 pułk flzyl. 10 komp.: Bolesław
Makowski z Bydgoszczy,, c. r.
37 pułk rez. piech. 1 komp.: Jan
B^ozkiewlcz z poĄ Środy, 1. r. An·
irzej Jurek z Krępy, pow. oetr., 1. r.
Antoni Jurkiewicz z Godaw, pow.
toiński, I. r.
4 komp.: Kazlm. Fludrą z Zmy
słowa, pow. éredzki, zag. Józef Flu
ira z Zmysłowa, pow. średzki, zag.
Michał Jędczak z Młodzikowa, pow.
średzki, zag. Jan Preis z Zaniemyśla,
)ow. średzkl, zaginał. Kazim. Kacz
narek z Poznania, zag. Stanisław
Fraszczak 2 komp. z Wierzbna, po
wiat odol., zmarł skutkiem choroby.
Boi. Murawski 8 komp. z Ludwlko
îva, zmarł skutkiem ran.
4 9 pułk piech. 5 komp.: Czesław
Frączak z Tuczna, pow. inowr., zag.
iVal. Brodala z Wągrowca, c. r.
6 komp.: Józef Florczak z pod Ja
-ociną, ranny.
7 komp.: Franc. Wawrzyniak z
>aju, pow. strzel., zag. Andrzej Gro
•how-ki 7. Cifzkowa, pow. czarn., po
egł. Feliks Kabza z pod Rawicza,
)ol. Wacła.*v ."\Ierzany z Łysina, pol.
iózef Dęrei.yf^ki z Biskupina, pow.
inlńeki, 1. r. Franc. Pawelczyk z
3ogusławia pow. jaroc., c. r. Waw
•zyn Kusy z Mącznik, pow. gnieźń.,
i. r. Woje. Popek z Kędzierzyna, po
arlat witkowskl, 1. r. Andrzej Garba
owski, z Wyeoki, pow. wagr., 1. r.
Kich. Purczyńeki z Kołybek, pow.
irąęr., zag. Leon Jellńskl z Szwede
rowa, pow. bydg., zag. Józef Ka
nińskl z Potullc .pow. bydg., zag.
rózef Konieczny z Owieczek, powiat
,rnieźń., zag. Stan. etanlewski z Ku
awek, pow. wągr., zag. Frano. Chef-,
nickl z Kopydłowa pow. gnieéiL, sag.
Władysław Żmudziński z pod Byd
goszczy, zag.
8 komp.: Józef Klubichowski :
Łochowa, pow. wyrz., pol. Jan Mał
kowski z Niedźwiadków, pow. szub.
1. r. Dąbrowski z Lubiszyna, 1. r.
10 komp.: Michał Iwiński z Mam
liczą, pow. szub., pol. Tomasz Gąsz
czak z Dąbrowy, pow. mogiln., zag
Jan Sniadecki z Ruśca, pow. źnińeki
r. Prane. Chmiel z Kamionki, pow
witk., r.
11 komp.: Mich. Frydryszak z Pan
linki, pow. wyrz., 1. r. Stan. Kończali
z Bożejewic, pow. źniński, 1. r.
12 komp.: Rusyn Nowicki z Gałp
zowa, pow. źniński, 1. r. Antoni Lę
ski z Gniezna, o. r.
Oddz. karab. maszyn. Ludwik Ml
chalak z Pęczkowa, pow. bydg., 1. r
Teodor Templln z pow. bydg., 1. .r.
49 pułk rez. plech. 9 komp.: An
toni Polęga z Zelic, pow. wągr., r.
12 komp.: Jan Patyna z Runowa
pow. wyrz., c. r. Toraàsz Placek j
pod Wyrzyska, zmarł skutkiem cho
roby.
49 pułk piech. landw. 6 komp.!
Stan. Jóźwiak z Góranina, pow. Wit
kowski, 1. r.
66 pułk rez. piech. 7 komp.: Pa
weł Kurek z Bydgoszczy, pol.
ó5 ptiłk piech. landw. 7 komp.:
Jan Woźniak z Gostomki, powiał
gnieźnieński, c. r.
74 pułk piech. 4 komp.: JózH
Chmarzyńeki z Mąkowarska, pol.
5 lcomp.: Mich. Kawczyński j
Rogowa, zag.
10 komp.: Józef Żurek z Komor»
nik, r. i w niewoli francuskiej.
88 pułk piech. 12 komp.: Leon
Swierz z Szymborza, pow. inowr.,
poległ.
96 pułk piech. 11 komp.: Piotl
Oberznlczek z Lipy, pow. obom., z*
ginął. .
110 pułk rez. piech. 8 komp.:
Franc. Wojtkowaki z Niesłabina, 1,
ranny.
146 pułk piech. 11 komp.: Roman
Lewandowski z pod Międzychodu, L
ranny.
Specyalna Premiowa
Oferta
! 1 : S V iPT.·"
owijek od
American Family Mydła
Najlepszy gatunek
Wm. A. Rogers Srebra Stołowego
3 SREBRNE NOŻE
— ALBO —
3 SREBRNE WIDELCE
— ALBO —
3 SREBR. ŁYŻKI STOŁOWE
^ — ALBO —
O SREBRNYCH ŁYŻECZEK *
Wszystkie te same desenie i gatunki jak sre
bro, które dostajecie za OAijki z American Family
Mydła. ' . ..
_____
za owijek
American Family Mydła
OBRUS
Prawdziwy z irlandzkiego płótna, piękne dese
nie, biały, wielkości około 62x70 cali,
asortowane desenie.
SPECYALNA UWAGA: — Do owijek posłanych pocztą
trzeba dołączyć 10c na każdy serwis srebra, i 15c do każ
dego obrusa, na koszta opakowania i przesyłkę. Znaczyć
paczki De pi S.
Oferta upływa 30 kwietnia, 1915
Prawo rezerwowane do ograniczenia ilości. Te premie
będą dawane tylko stałym kostumerom naszego mydła.
Przynieście owijki do najbliższego American Family Premiom składa:
108 E. Austin Ave., tawołij Mlcblga· il. 154-7 Milwaukee Ave.
hliiiko Kush Str. monta blisko ftobey j
6Ι2β So. flilMted ul. 1658 Blue f«lnnd Ατβ.
h)t«kn A3 rri ul Itlleko ΙΜ-th Str.
ilwMtotae IłstaI
sfMini M
!———' JAMES S. KIRK & CO., CHICAGO, U. S. A.
HT" UWAGA: Aarrlce· Family wypierze bieliznę lepie) yr rimnej wodrienlż jakie inne mydło.
SPECYALNIf
NA ŚWłĘTA
poleoa
Babki, Mazorkl,
Przekładane
Serowoe
oraz wszelkie
Torty, po oenaoh |
umiarkowanych.
POD HALĄ WALSH'A
1014 NOBLE ULICA.
Nowo Otworaona
Cukiernia i Restauracja
Pol«èa wflMlkł· wyroby wchodtąre w Mikre· cokłernletw·
u apoaób •oropejekl; równie* prayjmaj· waielkle ta mó
wi· nim ot weael*. bankiety· I i. A.
MioHal Ltnard, włatfcloieL

xml | txt