OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 19, 1915, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-06-19/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Czwarta Niedziela po
Świnkach.
Ewangelia ćw. Lukaeza rołdz. 9,
wiersz 1 — 11.
Onego czasu, gjdy rzesze nale
gały na Jezusa, aby słuchały
Słowa Bożego, a On stał podle
jeziora Genezaret i ujrzał dwie
łodzie stojące przy jeziorze, a ry
bacy wyszli byli i g>łókali sieci,
wiaedłszy w jednę łódź, która
była Symonowa, .prosił go, aby
maluczko odjechał od ziemi. A
siadłszy, ticzył rzesze z łodzi. A
przestał mó\»ić, rzekł do
6ymom: Zajedź ne głębie, a za
puśćcie sieci wasze na połów. A
Symon odpowiedziawszy, rzekł
Mu: „Nauczycielu przez całą noc
pracując, niceśmy nie ułowili;
wszakze na słowo Twe zapuszczę
sieci. A gdy to uczinili, zagarnęli
ryb mnóstwo wśellde iż rwała się
sieć ich. I skinęli na towarzysze,
co byli w drugiej łodzi, aby przy
byli i ratowali ich. I przybyli i
napełnili obie łódki,«tak iź się ma
ło nie zanurzaj. Co widząc Sy
mon Piotr, upadł tr kolan Jezu
sowych, mówiąc: WJynijdź odem
nie* bom jest człowiek grzeszny,
Panie! Albowiem .go było zdu
mienie ogarnęło i wszystkich, co
pray nim byli, z połowu ryb, któ
ry pojmali. Takie tjeż Jakóba i
Jana,, synów Zeb*?deuszowych.
którzy byli towarzjtsze Symono
wi, I rzekł Jezus do Symona:
'Nie bój się odtąd jnł ludzi łowić
będziesz. A wyciągnąwszy łodzie
na ziemię, wszystko^ opuściwszy,
szli za Nim.
Objaśnienia.
A .
Powyższa Ewangrlia opowia
da nam, iż Pan Jezus wsiadł w
łódkę, gdyż liczne rzesze stały na
brzegu a ka^vał ziemi po nad je
ziorem był zbyt vj,ązki. Aby Gd
więc wszyscy usłyszeć mogli, za
jął miejsce w czółnie i stamtąd,
jalcby z kazalnicy, pouczał lud
chciwy nauki.,
Z dwóch łódek wybrał sobie
Fan [Jezus PioiŁrową, dlatego, aby
;uż teraz, jak >póiniej przy in
nych sposobnościach ,odznaczyć
r?otra przed irmemi uczniami i
zwrócić uwagę jego na wysokie
dostojeństwo, które go czeka jako
przyszłą głowę i sternika nawy
Kościoła. Jak wtedy z łódki Pio
trowej, tak i dzisiaj uczy Pan Je
zus w Kościele, którego zwierzch
nikiem jest następca Piotra, pa
pież rzymski. Tylko Kościół
rzymsko - katolicki jest Kościo
łem Chrystusowym i wiernym
stróżem nauki Jezusowej.
Zdziaławszy cud obfitego ryb
połowu, chciał Pan Jezus Piotra
i towarzyszów jego utwierdzić w
wierze w Swe Bóstwo i pragnął
ich ściślej do Siebie przywiązać.
Dotychczas bowiem towarzyszy
li Mu często, ale jeszcze nie byli
porzucili wszystkiego, aby po
święcić się wyłącznie Jego służ
bie. Dopiero po tym cudzie u
czynili to. „Wszystko opuściw
szy, szli za Nim ', aby odtąd pos
połu z iNim pracować w sprawie
zbawienia.
Nadto przez ten obfity połów
pragnął im dać obraz tego, d.·
czego ich powołał. Jak dotych
czas łowili ryby w sieciach, tak
odtąd mieli łowi ludzi dla Króle
stwa Bożego. „Siecią", mówi św,
Ambroży, „są słowa prawdy, któ
re tworzą jakby tkankę kazań e
wangelicznych, które wydobywają
dusze ludzkie z łona ciemności
na światło dzienne prawdy i wio
dą ludzi do nieba."
Zbawiciel {również chciał ich
zachęcić do przyszłego ich po
wołania ,i okazać im, że starania
ich, zmierzające do pozyskania
niebu lucjzi, będą uwieńczone
pomyślnym skutkiem, jak zarzu
cenie sieci na przestworze mo
rza, aby wreszcie chciał ich po
uczyć, że pomyślnego skutku
swych usiłowa ńnie powinni o
czekiwać od sił swych, lecz od
zauiania do Jego mocy i imienia.
Pan Jezus na Apostołów wy
brał prostych i nieuczonych ry
baków, aby założenie i rozkrze
wienie nauki i Kościoła nie przy
pisywano nauce i potędze ludz
kiej, lecz aby wszyscy uznali, że
Kościół jest dziełem Bożem, a
nauka jego prawdziwie Boską.
Naukę nam daje w powyższej
ewangelii Chrystus Pan, lud i
uczniowie Zbawiciela: 1) Chry
stus nam okazuje, jak Serce Jego
umiłowało lud, gdyż jako dobry
pasterz korzysta z każdej sposo
bności głoszenia prawdy i ocale
nia ludzi przez prawdę. 2) Lubo
jest Panem świata, prosi Piotra,
aby cokolwiek odjechał od brze
gu, i daje przez to dowód pokory
i uniżenia, którem chce Sobie u
jąć serca uczniów. 3) Sprawiw
szy im cudownym sposobem ob
fity połów, daje dowód, jak do
brotliwie i łaskawie pamięta o
ich doczesnych potrzebach, byle
by Mu ufali i posłuszni byli Je
go przykazaniom.
Od ludu nauczyć się możemy,
że powinniśmy chciwie i gorli
wie słuchać Słowa Bożego, gdyż
ono jedno wskazuje nam drogę
do nieba.
Od uczniów zaś uczmy się. że
w pracach i zatrudnieniach na
szych chodzić nam nadewszystko
powinno o błogosławieństwo
Boże; od tego błogosławieństwa
bowiem wszystko zależy. Gdy
nam Bóg; coś nakazuje, winniś
my być posłuszni ł ufać, że do
wykonania udzieli nam potrzeb
nej łaski i siły. Pomyślnego zaś
skutku usiłowań naszych nie ma
my przypisywać sobie, lecz jak
Piotr klęknąć w pokorze, dać
chwałę Bogu i uznać się niegod
nymi darów łaski Jego.
Uroczystość Serca
Jezusowego.
(Dokończenie.)
W roku 1722, w miesiącu Maju
zaraza która jak zdawało się da
wno już ustała, z nową gwałto
wnością wybuchła i szerzyła prze
strach w całej Marsylii, śmierć
ta „władczyni trwogi", jak się
wyraża rłsmo święte, rozciągnę
ła panowanie swoje nad tem mia
stem,tak niegdyś świetnem i we
sołem. Kto mógł, ratował się u
ciecz&ą, a Marsylia przedstawiła
wkrótce obraz pola bitwy, zasła
negov trupami i umierającemi.
Wtedy-to ujrzano znowu owe
wzniosłe poświęcenia, które .poia
wjać'się będą zawsze w czasie
wszelkich klęsk powszechnych,
dopóki tylko katolicyzm zacho
wa swoją władzę, Biskup de Bel
zunce okazał się w Marsyly tem,
czem Święty Karol Boromeusz w
Medyolanië. Tam znowu widzia
no szczytną walkę, godną oczu a
niołów i ludzi, walkę pomiędzy
wściekłością straszliwej choroby
a gorliwością chrześcijańskiej mi
łości. Przejęci nią śmiało stawia
li czoło niebezpieczeństwu, wspie
rając ubogich lub sposobiąc na
śmierć umierających. Kapłani se
cinami padali trupem przy łożu
zarażonych morowem powie
trzem, a wydając ostatnie tchnie
nie, jeszcze drugich zachęcali do
dobftj śmierci. Okropne cierpie
nia szły w parze z najwznioślej
szemi pociechami. Nieraz zabra
kło drzewa na trumny i tragarzy
do noszenia umarłych na cmen
tarz ; ale nie zabrakło nigdzie Ka
płanów, niosących wsparcie i po
ciechę.
Biskup Belzunce, pisząc z Mar
sylii itak się wyraża: ^Z tfaski
Boga, trzymam się jeszcze w po
śród umarłych i umierających.
Wszystko wyginęło obok mnie;
ze wszystkich Kapłanów, którzy
mi pomagali, jeden tylko mój
spowiednik pozostał przy życiu.
W ciągu tygodnia, dwuchset u
marłych gniło naokoło mego do
mu, pod memi oknami. Musiałem
chodzić po ulicach, między dwo
ma rzędami trupów, na pół zgni
łych, poogryzanych już przez psy
a środek ulicy zarzucony był łach
manami nieszczęśliwych i pluga
stwem, tak że niewiadomo było
gdzie stąpić nogą. Zaopatrzony
gąbką zmaczaną w occie, którą
ciągle wąchałem, zawinąwszy
pod pachę swoję sutanę, przeci
skałem się przez te cuchnące tru
py, aby rozpoznać pomiędzy nie
mi umierających, wyrzuconych z
domu, których jeszcze pocieszyć
lub wyspowiadać można było.
„Nie mam już całkiem prawie
spowiedników. Kapłani dokazy
wali cudów gorliwości i miłości
hlivniporr» Icłartar żvcie «woie za
współbraci. Ze wszystkich tutej
szych Jezuitów tylko trzech lub
czterech pozostało, a mnóstwo
ich przybiegło z daleka aby tu
poświęcić się na śmierć. Trzy
dziestu trzech Kapucynów padło
trupem. Ojciec de La Gare, po
mimo podeszłego wieku, ocalał,
jak gdyby Bóg chciał, by jeden
przynajmniej zakonnik .Świętego
Krzyża przeżył innych. Dwu
dziestu Reformatów i tyluż Fran
ciszkanów, poubierało na usłudze
chorych, również wielu Karme
litów bosych, .Bernardynów i
i Karmelitów trzewikowych. Mam
ie jeszcze mówić o duchownych,
mnie otaczających? Jestem jako
wódz, który stracił czoło swego
wojska."
W istocie, dwustu pięćdzie
sięciu księży Marsylsikiej i in
nych sąsiednich dyecezyi wygi
• nęło podówczas; a nawet gdy
już ustała zaraza, codziennie
przybywali nowi, którzy zazdro
ścili losu poprzedników.
. ft
-·-■■■ - ^ ■
Gdy juz zaraza zaczęła usta
wać, Biskup de Belzunce, w
dzień Wszystkich Świętych, ka
zał wystawić ołtarz na środki
placu, a wyszedłszy zc swegc
biskupiego pałacu boso, z powro
zem na szyi, jak niegdyś Święty
Karol, poprzedzany przez Ka
płanów zakonników, którzy oca
leli, padł na kolana przed Bo
I gićm, karzącym i przebaczają
cym, i zaintonował: „Parce, Do
mine parce populo tuo 1 „Prze
bacz Panie przebacz ludów
Twemu!" modląc się gorąco za
trzodę swoję. Któż wypowiedzieć
zdoła wzruszenie Świętego Pa
sterza i rozczulenie ludu, w cza
sie tego obrzędu! Suplikacyc
trwały ciągle; dnia 15 listopada,
Biskup de Belaunce udzielił bło
gosław ieństwo całemu miastu z
wysokości wieży, przy odgłosie
dzwonów i huku dział, wzywając
mieszkańców religijną trwogą.
Pomimo takiej miłości bliźnie
go ze strony Kapłanów,, pomimo
łez i modłów ze strony Wiernych
Bóg nie usuwał karzącej prawicy,
a zaraza szerzyła swoje spusto
szenia. Serou-to dopiero Jezusa
zostawiona była chwała wytępie
nia jej do szczętu. Jakoż do tego
świętego Serca po raz drugi od
wołał się Święty Pasterz. Zachę
ceni przez niego członkowie urzę
du miejskiego, uczynili ślub iż
corocznie, w imieniu miasta, ca
łem gronem, pójdą do kosciato
Nawiedzenia Panny Maryi, v<
dzień uroczystości Serca Jezuso
wego, aby tam oddać cześć temu
tak godnemu przedmiotowi miło
ści naszej, przyjąć świętą Komu
nią, ofiarować świecę jarzącą,
ważącą cztery funty, ozdobioną
herbem miasta, i być obecnymi na
procesyi ogólnej, którą na ten
dzień ustanowił świątobliwy pa
sterz, na wieczne czasy. Ten
ślub był uczyniony publicznie
przed ołtarzem' kościoła kate
dralnego przez pierwszego człon
ka urzędu miejskiego, w imieniu
wszystkich, w dzień Bożego Cia
ła, przed procesyą Najświętsze
go Sakramentu, który Biskup
trzymał w swym •ręku, a człon
kowie urzędu przed nim klęczeli.
Lud całv przyjął udział w wy
konaniu ślubu, pełen ufności iz
otrzyma pożądany skutek.
Ufność ta nie została zawie
dzioną. ksu pocieszeniu i uwiel
bieniu całego miasta. Od tego
dnia, wszyscy chorzy zaczęli wra
cać do zdrowia, a nikt juz nadal
nie uległ zarazie. Znikła obawa,
która podczas takich klęsk niesz
częsnych, szkodliwszą jest czę
stokroć od samej plagi; bo mie
szkańcy Marsylii czuli się bez
piecznymi pod opieką miłosier
nego Serca Zbawiciela. W szesc
tygodni potem śladu zarazy nie
zostało; a cnotliwy biskup listem
pasterskim zachęcał swoich dye
cezyanów do wdzięczności, w
tych wyrazach: „Cieszymy sie te
raz tak doskonaleni zdrowiem, że
nietylko av mieście tak obszer
nem i zaludnionem jak nasze, ale
nawet w całym jego obwodzie,
czego dotąd nie było przykładał,
nie ma prawic wcale ani umar
łych, ani chorych na żadną cho
robę ; w istocie za cud to uwazac
można." »
Przejęty wdzięcznością za tę
drugą łaskę, jeszcze prawie cu
downiejszą i rychlejszą od pier
wszej, Biskup de Belzunce pos
pieszył z dopełnieniem śhibu swe
go i ustanowił na wieczne ćfcasy
publiczny ptocesyę, w dzień uro
czystości Serca Jezusowego
Wszystkie te wypadki stwierdzo
ne zostały listami pasterskiem
tego (Biskupa i aktami Zarządu
1 miasta Marsylii.
Tin >t XTÎaVe
łł aivicvj &· —
święcającym nabożeństwo dc
Serca Jezusowego, połączył się
jako nieomylne jego echo, głos
Kościoła Katolickiego. Po zwy
kłych w podobnym razie informa
cyach i badaniach, (a wiadome
jak są długie i ścisłe takie infor
macye dworu ^Rzymskiego) Pa
pież Klemens XIII, 'potwierdzi
uroczystość i nabożeństwo dc
"Serca Jezusowego dla Polski. λ\
kilka lat później, taż Sama łaski
udzieloną została królestwu Por
tugalskiemu na jego prośby. Jui
na pamiętnem zgromadzeniu du
t^sù^^^È^ÊÊÊÉÊËËÎÊËÉÈËâ
chowieństwa w roku 1765, Bisku
pi Francuscy, po naradach w
tym przedmiocie, prawie pow
szechnie postanowili zaprowadzić
, nabożeństwo do Serca Jezusowe
go w swoich dyecezyach. Od tej
pory rozszerzało się ono ciągle,
aż do czasów papieża Piusa VI.
Świętej i chwalebnej pamięci
wielki ten Papież, potwierdził na
nowo to zbawienne nabożeństwo,
a potępił tydi, którzy przeciw
niemu odważyli się powstawać
Uroczystość Serca jrzusowego
ze stała wyznaczoną, stosownie
do objawiania wielebnej Maryi
Małgorzaty, na Piąte.K po okta
wie BoTfgo Ciała. W* Francyi
przeniesiono ją na drugą Nie
dzielę mieląca Lipca.
Rozszar. enie nabożeństwa do
Serca Jezusowego.
Nabożeństwo do Serca Jezu
sowego rozszerzyło się po wszy
stkich częściach świata, z nad- ;
zwyczajną szybkością. Zawiązały
się stowarzyszenia religijne, ma
jące na celu uczczenie Najświęt
szego Serca iZbawiciela. Jedna z
tych kongregacyj, opowiada E
wangelią' na obszernych archipe
lagach Oceanu ; druga złożona z
niewiast, podzielających gorli
wość ,która Jezusa Chrystusa Apo
stołów swoich zapalał, wyprawi
ła kilka kolonij do rozległej dye
cezyi Luizyany, aby pomagać mi
syonarzom w niesieniu światła
wiary dzikim z nad brzegów Mis
sipi i Missuri. I odtąd często naa
tą ostatnią rzeką, słyszeć można :
młodego Indyanina, śpiewające- ,
go chwałę Boskiego Serca, które
znieważają na brzegach Sekwa— <
ny! ' ' !
Skądże to zadziwiające upow- i
szechnienie tej czci; dlaczego ob· J
jawienie o nabożeństwie do Serca :
Jezusowego, nastąpiło w ostat— ■
nich czasach? W tem zaiste u-- ;
wielbiąc należy Opatrzność, czu- :
wającą nad Kościołem i wspania
łą harmonią, jaką Bóg utrzymuje
pomiędzy rozwojem Religii, a do· 1
czesnemi potrzebami świata, i
Dogmata wiary napastowane, za- J
przeczane, fałszowane, przez roz- 1
liczne herezye, świętokradzkiej fi- i
lozofii ostatniego wieku; Bóg j
diisza, iNiebo, cnota, cała Religia (
miały stać się dla wielu tylko l!
przedmiotem powątpiewania, al- (
bo pogardy, abstrakcyą lub ma- c
rżeniem bez rzeczywistości, bez ]
wpływu na postępowanie; jed-.- (
nem słowem, miał zrodzić się po- ;
twór obojętności religijnej z nur- r
tów krwi i ze zwalisk ,i rzucić s
człowieka pod stopy jedynego i
bożyszcza, Pieniędzy 11! I serce <
człowieka stworzone dla miłości, ]
miało być wystawione na naj-- i
straszliwszą męczarnię, a społe- ι
czność na gwałtowne wstrząśnie
nia, bez ustanku się odnawiające.
W tej-to stanowczej chwili, Je
zus Chrystus okazuje Boskie
Swoje Serce człowiekowi i społe
czeństwu. Jak ojciec, który wy- j
czerpawszy wszystko -co słowa I
najtkliwsze nieść mogą, używszy j
wszystkich środków, jakie mu i
miłość rodzicielska podaje, aoy i
zatrzymać stojącego nad przepa
ścią ukochanego syna, przywołu
je nagłe to niewdzięczne dziecię, «
a odkrywając mu pierś swoję. :
mówi : Patrz ! oto serce moje, je- .
żeli znasz inne, kochające cię
czulszą miłością, idź, oddaj mu
twoje, a zrań serce własnego oj
ca.
Gdy àyn Jtsozy taie przemawiał,
zły duch rozpalał zawziętość
swoich podwładnych ; tworzyły
się potajemne towarzystwa, w
celu wydarcia Bogu Człowiekowi
serca człowieka, & społeczeństwu
— jego dziatwy, jego szlachetnej
zdobyczy. Godzina ciemności na
deszła, szał opanował wielką
część umysłów i wlókł ku prze
paści występne ludy, ale i w tej
ι śmiertelnej walce, Bóg nie mógł
być zwyciężony. I oto, Serce Je
zusa zgromadza naokoło siebie,
wszystko co jest nieskalanego na
• ziemi, a prośby i modły, jak woń
przyjemna, wznoszą się ku Nie
i bu. Sprawiedliwość boska wy—
i mierzy wprawdzie karę na za
twardziałych grzeszników, ale
przewaga będzie na szali bożej i
> wiara nie zaginie.
Bractwo Serca Jezusowego.
Za czasów Piusa VII. utwo
^_______
rzyło się w Rzymie, tem ognisku
Wiary katolickiej, stowarzysze
nie potężne i liczne, na cześć Ser
ca Jezusowego. Labo późnie] po
dobnież ^gromadzenia powstały
i w innych dyecezyach chrześci
jaństwa, Rzyniskie jednak stało
się środkowem ogniskiem, do
którego wszystkie inne odnosić
się powinny, jeżeli nfe czynem, to
przynajmniej intencyą lub prag
nieniem. Przedziwne to nabożeń
stwo. które z Rzymn rotzkrzewiło
się do najodleglejszych nawet o
kolie, odbywa się wszędzie ze
wszelkiemi oznakami czci publi
cznej, piie lękającej się świata,
różniące się w tem właśnie od
sposobu postępowania tajemni
czo - podziemnego, towarzystw
antyreligijnych i antysocyalnych.
Coż bowiem stosowniejszego
nad to, że gród uprzywilejowany,
w którym przebywa Namiestnik
Syna Bożego na ziemi, i skąd
rozsyła swoich pracowndków po
rozmaitych miejscach swojego
pola i swojej winnicy, .stał się
śroęlkowym składem wszelkich
narzędzi najdzielniejszych, i żró
Jłem zawsze otwartem najskute
czniejszych środków <îo praco
wania z korzyścią nad wielkiem
dziełem zbawienia dusz? Należa
0 zatem, żeby pierwsze najroz
leglejsze bractwo Serca Jezuso
wego miało swoje siedlisko w sto
icy chrześcijaństwa. Tu wznosi
>ię, jakby na szczycie góry wiel
ca Bazylika, około której jest
nnóstwo skupionych kaplic, to
est wielkich i małych Kościołów,
znajdujących się we wszystkich
:zęściach kuli ziemskiej. Stąd,
akby z pałającego nieustannie o
jniska ma tryskać ów piękny o
*ień miłości który Jezus Chry
stus przyszedł zapalić na ziemi,
ctóry zaczerpnął w sercu swojem
t którym pragnie aby wszystkie
»erca ludzkie gorzały.
Ten wielki obraz ukazuje nam
nabożeństwo do Serca Jezuso-«
vego, nie tylko w zupełnej har
nonii z potrzebami tegoczesnemi
veligii i społeczeństwa, ale też z
,viclkiemi prawami świata mo
alnego. Wszystkie istoty od Bo
,ra początek biorące powinny wra
ać do Niego, za pośrednictwem
Najświętszego . Serca Jezusa
Chrystusa. A zatem, nabożeństwo
lo Serca Jezusowego jest środ
cowym punktem zjednoczenia,
to którego wszjystkie inne nabo
żeństwa zmierzają ,i niejako w
tim zlewają się, jak rzeki, które
ię z sobą łączą, i pogrążają ra
:em w wodach niezmierzonego
3ceanu. Wszystkie istoty od
3oga początek biorące powinny
vracac do Niego, za pośredni
twem Najświętszego Serca Je
:usa Chrystusa. A ztem, nabo—
:eństwo do Serca Jezusowego
est środkowym punktem zjedno*
:zenia, do którego jvszystkie in·
»e nabożeństwa zmierzają, i nie
ako w nim zlewają się, jak rzeki,
ctóre się z sobą łączą, i pogrąża
ą razem w wodach niezmierzo
îego Oceanu. Wszystkie święte
nstytucye, wszystkie ^akony, po
łączone z sobą miłością czystą
.v sercu Jezusa, uznają, że cho
:iaż pod rozmaitemi istnieją na
zwiskami, wszystkie z niego, to
est z jednego i wspólnego wy
izły źródła, i do niego powrócić
nają; albo raczej, nie opuszczą
ią go nigdy, chociaż od niego
wypływają, tak jak światło nie
opuszcza słońca, które je tworzy
1 rozszerza.
A ponieważ potrzebujemy ser
:a, któżby się wahał w wyborze,
:o mówię? w przyjęciu serca Je
zusa Chrystusa, gdy sam nam je
ofiaruje. *1 czegóż on nawzajem
wymaga od nas? Jedynej rzeczy,
— naszego serca. Jest-że to za
wiele? Serce za serce, a któż na
tem korzysta? Kwapmy się za
tem do stowarzyszenia Serca Je
zusowego: obfite tam łaski, a
mało obowiązków. Oto są warun
ki nam podawane; 1. Odpust zu
pełny w ,pierwszy Piątek, albo w
pierwszą Niedzielę każdego mie
siąca, 2). odpust zupełny w dzień
uroczystości Serca Jezusowego;
3). odpust siedm lat i siedm kwa
dragen, na cztery Niedziele, po
przedzające to święto; 4). odpust
sześćdziesiąt dni za każdy dobry
uczynek w dzień ten wykonany;
5). odpust zupełny przy śmierci,
za wezwaniem sercem, jeżeli nie
tmoźna osty, świętego imienia Je
zus. Należący do tego stowarzy
szenia., według reskryptu Piu.-a
VII, z dnia 20 marca 1802 roku,
I ,
obowiązani są odmawiać poboż
nie codzień, Ojcze nasz, Zdrowaś
Marya i Wierzę, i pobożne west-'
chnienie w tych lub innych wy
, razach :
O Serce Jezusa! niech w każ
dej chwili dnia wzmaga się we
mnie ogień miłości twojej.
Można,również, z wielkim po
! żytkiem, obchodzić miesiąc Scr
ί ca Jezusowego, tak jako obcho
: dzi się miesiąc Maryi ; .pobożność
Katolicka poświęciła jak już po
wiedzieliśmy miesiąc czerwiec
temu pięknemu i tkliwemu nabo»
żeństwu.
MOŻECIE PODWOIĆ
procent na waszych
oszczędnościach przez
alokowanie waszych
pieniędzy na
HASZE PIERWSZE -HIPOTECZNE -
Złote bondy - przyno
szące 6 procent. Ma
my je w sumach od
$100 i wyżej. To naj
pewniejszy sposób
znany. Poślijcie po
nasz spis.
Home Bmk—TRûst β
XX (a νπττΜβνίΝα· ramio V*
I Milwaukee i Ashland Aves. I
- - - *- | - - i-- * - * - - V····
wvwfnc W1 WWit I IWVtÇ WRUNfS
NOWOŚĆ!
Polski Skład Farb na Młodziankowie
pod naawą
NORTH WESTERN PAINT STORE
1434 W. Chicago Avenue
Podaje do wiadomości Szanownej Publiczności źe po roku eg-zysten
eyi skład aaaz powiększony we wszelkie towary i ulepszony w pro
wadzeniu, bo od 15-ffo czerwca, b. r., zaprowadziliśmy maszynę do kwi
— L—wSoVma vna
DA ou w rvwuûj svrvuiv uv»» " «-w ·· —— r. w — Λ
wo zrozumiecie* jaka korzyść moralna i materyalna popierając polaki in
teres. Mamy duży wybór farb, (Yarnishu), pędzli, szkła, tapet, itd.
Przyjmujemy malowanie domów, tapetowanie* dekoraeye,
i wszystko co w zakresie malarstwa. Wykonujemy po nader
umiarkowanych cenach.
1434 W. CHICAGO AVE.
A. Ziółkowski »J. S lipiec
, DOKTOR Α. L.ITVIN Ι
! 83Β MILWAUKEE ΑΥΕΝϋΒ ró* ELSTON AVgXUg |
Koszt jest
bardzo mały.
$1 sa lecze
nie s medy
cyną włącz.
Leczy cboroby luoioxyrn, ajim
! dzieci wbsrieml medycTDHral
Zwraem tp«cr*lną aw«|f η» WM*lkl«
ehmi«>n· cborui y.
Mita; efUove: Od 9 raso do » « iec«or»m
to*4*(o toi*. W· caw*rtek popołudnia w;.
ł«ful· letłjr efcoroby koKccr.
Teletou Mooroe 5734.
Odwiedza pa
cyentów we
dnie i w nocy
Każdego cza
su gdy zażąd.
ΚΎ "WYHODUJEMY
WAM WŁOSY
PRAWDZIWK
LEKARSTWO
ZUKŁNIE
DARMO
DLA MK1CZYZM
L ι κοβιίτ —
Czy wypadają, wam włosy?
Czy moae siwieją, za wcześnie?
Czy włoey wasze blednieją lub st lepki·*
Czy ir-aele łupież na głowie lub cay
swędzi was głowa?
Czy jesteście łysym lub czy za czy naci·
łysieć?
Jeżeli wam coś podobnego dolega, ni·
zwlekajcie, ale postarajcie się temu za·
pobiedz natychmiast.
Poślijcie natychmiast po naszą ilustre·
waną książeczkę pod tyt.
"JAK PIBLÇQNOWAâ WŁOSY"
(Napisana przez europ, specyalistę)
Zawiera ona następująco rozdziały:
Pouczenie o włosu i czaszce.—Przyceyny
wypadania włosów i łysienia. Jak starać
się o zdrowe włosy.—Sposób leczenia przy
Soraocy kuracyi w sześciu tygodniach.
iwe włosy.—Brodu.—Poświadczenia od
używających tego spoeobu leczenia.
Lekarstwo Darmo
Postaramy się przekonać was zupełnie
bezpłatnie na nasz koszt, że CALVACURA
środek na włosy jest nader pomocnym W
razie braku włosów. Wyśłemy każdemu
darmo CALVACURA No. 1. waroścl $1.09.
wraz ze wspomnianą książeczkę po tyt,
"Jak pielęgnować włosy", gdy nadeślecl·
nam Imię. nazwisko 1 adres 1 10c. srebrem
lub an&czkarnl na pokrycie kosztów opłaty
pocztowej 1 przesyłki. Wytnijcie nonlższy
kupon 1 prześlijcie go natychmiast do
ΓΝΤΟΝ LABORATORT Box 8S8 Union,
Ν. Y.
KUPON NA BEZPŁATNE LECZENIE
WARTOŚCI $1.00
Union Laboratory Box 88* Union, Ν. Y.
Załączam równocześnie 10ę. na opłatę
poczty i proszę o natychmiastowe wysła
nie mi CALVACURA No. 1 wartości $1.00
oraz waszą książeczkę pod tyt "Jak pie
lęgnować włosy."
(Dołączcie ten kupon do waszego llstu.J!
ZNAKOMITA OFERTA
(Wierzchy paczek nebo wartości V3c «
Caiy Kupon Wirtoédi V%c |
riinoi
■ ι * w
Kupon I wierrck pudelka aa t« naą wartoM
Można wymień14 m foMwk* lub podarki
(T« oferta kotoy atf M rrotala 1919).*
f. Loclllard Co.. Inc., Ktr Yorfc Zal. 1760
/- ~~ - ~~ .
Darie dla cierpiących aa ruplurf
Próbujcie Plapao
Naarodioao xlutyui uitdalein i dyplomem \
pon.id wszystkich współzawodników. Da )
międzynarodowej wystawie w Ra.vmie. i \
trłó woa naprodę w Paryżu. (
Stuart'a Plapao Pad* są snakomitym spo
sobem leczenia najgoraych wypadków w ta- 'i
i jemnlcy w domu. be* odrywaniu się od ro· \
) boty i za bardao małym kosztem.
! Ruptura Wyleczona
I sa pomocą Stuart'» Plapan Pads znaczy, ('
• że możecie nucić na bok wszystkie pasy i ,1
» bandaże. ponieważ Plapao-Pad* tą robtooe ,1
ι na wylecaenWr ruptury a nie tylko na tny- (>
• mani? )ej: a ponieważ że sa uk robione, w )
I same przylegają, a przylanąvuv <slile do (>
1 eiała. osunąć się nie mogit. prxeto sa wy
i bornym dodjtkfem w podtrayraaniu rup· )
1 tury. której pasy utrzymać nie mooą- Uwa l'
1 rzemieni. ipnuNh albo aprężyn. Mfęk· )
1 kie jak aksamit, dadzą się ktwo przyłożyć- ?
1 Wielka ulga dia cię/Wo pracujących męż· /
1 csyżu i cierpiących kobiet. ι1
| Pl»pM> Ubenloriu. — Biork 1·1β St. 1
LuaiK, Mo., wraykają Piapao darmo na pró
bf wszystkim, której do oich napiszą.
Pozbawcie się dolegliwości nosa
CiçlKie oaavcBsoit ι
)e« vnyctsOi wt«lu
rirrpii-d. I bezs*nmeb
nocr. Kfttar. u-ruczo- (
łv, klclŁUj>. i In oc do
legliwości. ίο wszyst
ko Jest pnyczyn* z»- 1
niedbsnlk dom. Ja I
w%s « τ leczę i wszyst
kich tych dolegliwo*·
ci. t rozbawić wus te
go zimna. Porjdfcłe
się mnie zaraz.
17 tst na State ul.
Przez ten czas wyle·
UfiUD BOjf inwiuw^ ■»·«»( .
■α wanta przyczyn. Bez bolu. bez Iclforztwa
bes noéa. Ja rwnr\ntu)ę "7Ι·Όηιι1> }* * teł
kolwMk dolegliwości ooaa, usuwam ottroici.
i t eiun*iun wam do wypełniania whło iwio
lem powietrzem. J» was wyleczy na latr
•so s tych nieprzyjemnych t niezdrowych
dofeCliwbści nosa. Łatwe, rozsądno warto·
ki dta wmzyatklch. Porada darmo.
F. O. CARTER M. D.
g J r-^r:-a- fkfirik irt w-mm m 1 »·η
1» S··* Sut* Stf. Nm ptó*c *4 MUu FAIS
GWàfiélàiici, «mWiWièlM
Twa ne s prjrncxuu są brxydku
Jest wgtvd prxyjfcS pomiędiy ludĄ
Dla czeero nie mieć esjstoj cerf prtei
utycie Dermln Olntment i mydła?
Dermin Mfg. Co.,
Perth Amboy, N. J.

xml | txt