OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 30, 1915, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-06-30/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

ZASTÓJ WZRASTA.
Rozwożenie materyałów budowlanych
będzie jutro wstrzymane.
Rugowanie starców z policyi.
Szef policyi Healey wydala podeszłych
wiekiem kapitanów i poruczników.
Przed komisyą arbitracyjną.
Prezes unii, jeden konduktor i jeden
cieśla składają zeznania.
Rewełacye podatkowe: jak działają wpływy politycz
ne.— Bandyci postrzelili policyanta.— Strażak za
bity w kolizyi sikawki z pociągiem.—Bryan
„żmija w trawie".— „Bubbly Creek" ma
swych obrońców.
ZASTÓJ W BUDOWNICTWIE
WZRASTA.
Generalny zastój w budowni
ctwie ma jutro wejść w życie.
Taka jest decyzya powzięta na
wczorajszem posiedzeniu repre
zentantów stowarzyszeń kontrak
torów i dostawców materyałów
budowlanych. Lokaut ma trwać
tak długo, dopóki nie nastąpi
zgoda ze wszystkiemi uniami
rzemieślniczo - budowlanemi. O
koło 200,000 ludzi wskutek lokau
ty straci zatrudnienie, tj. wszy
stkie rzemiosła zajęte w budow
nictwie i wszyscy robtnicy, za
trudnieni przy materyałach bu
dowlanych, wraz z kilkoma ty
siącami woźniców.
W lokaucie sprzymierzone są
następujące przedsiębiorstwa :
firmy budulcowe, 70 „yards", 54
cegielni zwykłych, 7 handlarzy
cegłami lepszego gatunku, tfirmy
wypalające wapno, 24 piece, 15
firm dostarczających piasek, ka
mienie i żwir, 48 fabryk drzwi,
okienic i futryn, 10 fabryk heblu
jących drzewo, 10 fabryk, wyra
biających „terra cotta", 5 fa
bryką wyrabiających twarde drze
wo do podłóg i trzy fabryki ele
watorów.
Pracodawcy twierdzą, że nie
zwalczają zorganizowaną pracę,
lecz, że występują przeciw nadu
życiom poszczególnych unii i za
podtrzymaniem zasady arbitra
evi we wszystkich sporach robot
niczych. Zapowiadają walkę tak
długą, dopóki nie zmuszą straj
kujących cieślów i inne unie do
zawarcia jednolitej umowy.
Uchwały powyższe przyjęto na
posiedzeniu, które się odbyło
wczoraj popołudniu w „Builders
Club" w gmachu Chamber of
Commerce. Przewodniczył W.
Schlake, prez. Illinois Brick
Co. Uchwalono, ażeby wszelka
dostawa była wstrzymana dnia I
go lipca. Pracodawcy twierdzą,
że lokaut dotyczy 98 procent ma
teryałów budowlanych, sprzeda
wanych w mieście Chicago.
Twierdzą także, że nie obawia
ją się śledztwa ze strony władz
iederalnyoh, gdyż, jak sądzą, pra
wo federalne nie może im zam
knąć-fabryk, jeżeli to im się podo
ba. f
Strajkujący cieśle łiie biorą
lokautu na seryo. Mówią, ze bę
dzie można sprowadzić z poza
miasta tyle materyałów ile po
trzeba i że pracy też nie zabrak
nie, gdyż otrzymują zatrudnienie
od niezależnych kontraktorów,
którzy się na warunki cieśli go
dzą.
Burmistrz Thompson nie usta
je w swoich zabiegach, ażeby do
prowadzić do załatwienia sporu.
Nie traci nadziei, że to mu się
uda w następnych kilku dniach.
Wciąż narzeka, że za wiele ludzi
wtyka się do sporu, którzy nic z
nim nie mają do czynienia.
rugowanie starców
z POLICYI.
Szef policyi Healey zdecydo
wał się na krok stanowczy w ce
lu podniesienia policyi chicagos
kiej do najwyższego stopnia kom
petencyi, sprawności i wydatno
ści. Ruguje wzsystkich tych,
których wskutek podeszłego wie-1
ku uważa już za niezdatnych do
dalszej służby. 'Nie zważa na
rangę i stanowisko. Wszyscy
starcy muszą ustąpić młodszym
urzędnikom policyjnym. Szef po
licyi jest nieugięty. Nieraz zapo
wiadał, że nastąpią gruntowne,
zmiany, że dłużej starców się nie
będzie tolerowało, gdzie potrze
ba ludzi w sile wieku, a nie gnuś
niejących, zgrzybiałych starusz
ków, bez względu na to, jak się
jeszcze krzepko, w swem włas
nem wyobrażeniu trzymają.
Wczoraj poszło dwóch takich
staruszków, a mianowicie porucz
nik Max Heidelmeier, 69 lat li
czący i porucznik M. Dennehy ze
stacyi Warren ave. 54 lata licz3"
cy. Zagrożono im ,że jeżeli nie
zrezygnują, wytoczone im będą
zarzuty niekompetencyi i prze
starzenia się.
Szef policyi okazał się głur
chym na wszelkie perswazye i
na
wpływy, polityczne i sentymen
talne, chociaż niemi został już
formalnie zalany.
Najgorsze jest to, że nie ma oz
naczonego maksymalnego wieku
służby dla policyantów chicago
skich, ani dla szeregowców, ani
dla urzędników wyższych. Z te
go powodu każdy, który już zo
stał, hub ma być usunięty, nie
spodzianie został zaskoczony. Dla
wielu z nich będzie to rzecz fa
talna, bo nie jeden ma długi i
inne zobowiązania finansowe,
którym nie sprosta przy niższej
pensyi, którą jako emeryt będzie
pobierał.
Oto policyanci, skazani na e
meryturę, wskutek podeszłego
wieku :
Kapitanowie: —
John Rehm, ze' stacyi West 38
mej ulicy, liczy lat 66, służył 40
iat.
Bernard P. Baer. ze staicyi Dee
ring, liczy'lat 56, służył 33 lat.
«Patrick J. Gibbons, ze stacyi
Shakespeare, liczy lat 67, służył
~ - 1-i.
00 ,
Porucznicy: —
iMax Heidelmeier, ze stacyi
Town Hall, liczy lat 69, służył
41 lat.
(Michael Dennehy, ze stacyi
Warren ave., liczy lkt 54, służył
29 lat.
IM. J. Crâne", ze stacyi W. 35
tej ul., liczy lat 49, służył 25 lat.
Timothy T. Cullinan, ze stacyi
Shakespeare, liczy lat 56, służył
27 lat.
'Maurice Bowler. ze stacyi Cra
gin, liczy lat 67, służył 34 lat.
Michael T. Morrisey, ze staicyi
Hyde Park, Jiczy lat 53, służył
34 lat.
Thomas C. Monahan, ze stacyi
Englewood, liczy lat 57, służył
29 lat.
Patrick McCarthy, ze stacyi So.
Chicago, liczy lat 45, służył 22 lat.
Joseph A. Thomas, ze stacyi
Woodlawn, liczy lat 60, służył
26 lat.
John E. Egan, ze stacyi New
City, liczy lat 57, służył 25 lat.
'Maurice Moore, ze stacyi West
Lake ul., liczy lat 58, służył 27 lat.
John T. 0'Hara, ze stacyi Au
stin. liczy lat 65, służył 36 lat.
Starsi detektywi-sierżanci : —
James Coniick, liczy lat 60, słu
żył 30 lat.
John J. Kelley, liczy lat 62, słu
żył 34 lat.
Edward J. Flaherty, liczy lat
54; służył 30 lat.
Michael Begley, liczy lat 66,
służył 31 lat.
James Bowler, liczy lat 68,
służył 41 lat.
Dennis Buggie, liczy lat 65,
służył 27 lat.
PRZED KOMISYĄ ARBI
TRACYJNĄ.
W dalszym ciągu tacza się
przed komisją arbitracyjną prze
słuchy w sprâwie żądań tramwa
jarzy. Superarbitrem komisyi jest
burmistrz Thompson, a unie re
prezentuje prokurator stanowy
Hoyńe. Adwokat Sheehan jest
arbitrem kompanii tramwajo
wych.
Głównymi świadkami wczoraj
'byli: W. Quinlan prezes unii
tramwajarzy, konduktor Michał
Boyle i cieśla J. Ernst. Quinlan
był za tem, ażeby tramwajarzom
płacono już po pirew^zym roku
maksymalną płacę, a nie po pię
ciu latach, jak było dotychczas.
Twierdził, że jeżeli konduktor·
lub motorowy w jednym. roku
nie pozna swego zatrudnienia
gruntownie, wtenczas powinien
być wydalony. Większość niesz
częśliwych wypadków tramwajo
wych przypisał nietyle brakowi
dośwnadczenia, ile niedosta
tecznemu snu, mgle i nideostate
icznemu oświetlaniu ulic. Praca
jest o wiele trudniejsza, aniżeli
była za dawnych lat, gdy konie
tramwaje kursowały. Więcej re
guł, więcej niebezpieczeństw i
więcej przesiadek jest dziś ani
żeli dawniej. Automobile i motor
cykle czynią kursowanie o wiele
niebezpieczniejszem.Tramwaje są
cięższe, liczba pasażerów jest o
wiele większa, a tramwaje kursu
ją o wiele szybciej aniżeli daw
niej.
Konduktor Boyle zeznał, iż
jest konduktorem od lat 27 i że
otrzymuje 32 centa na godzinę.
Nie wystarcza to na utrzymanie
jego żony i trojga dzieci według
ich stanu. Rocznie zarabia, jeże
li pracuje bez przerwy, $1100. Za
czasów tramwajów konnych
miał w; banku $1000, obecnie ma
tylko $500. Zeznawał także o
kwalifikacyach i wymaganiach
dobrego konduktora. Wywarł
bardzo dobre wrażenie na publi
czności i na burmistrzu Thomp
sonie.
Cieśla J. Ernst, zatrudniony od
lat 21 we fabrykach dla naprawy
wagonów, zeznał, że obecnie po
biera 33 centa na godzinę. Osta
tnią podwyżkę otrzymał 5 lat te
mu. Cieśle we fabrykach wyro
bów drewnianych pobierają 50
centów na godzinę.
REWELACYE O PODAT
KACH.
W książkach wydziału aseso
rów tj. rejestrach tych, którzy
złożyli w tem biurze sposy swej
własności osobistej, nieobecnoś
cią świecą nazwiska czterech
kongresinanów.
Są to następujący panowie:
James R. Mann z 2-go dystyrktu,
James T. McDermott z 4-go dys
tryktu, James McAndrews z 6-go
dystryktu i Thomas Gallagher z
8-go dystryktu. Zapisano w książ
kach, że nie znaleziono u nich ża
nej własności osobistej. Na
trzech kongresmanów nałożono
kary, ponieważ nie złożyli w tem
biurze spisu własności osobistej.
Są to kongresmani : W. W. Wil
son z 3~go dystryktu, F. A. Brit
ten z g-go i G. E. Foss z io-go
dystryktu.
Dzięki wpływom politycznym,
Barney Grogan, znany polityk z
wardy 18-tej, który się dostał w
tarapaty za to, iż z jego wyszyn
ku sprzedawanotrunki bez licen
cyi. także nie posiada własności
osobistej, według książek w biu
rze asesora. Sumy, jakie były,
zostały wykreślone. Także wy
kreślono sumy:C. Westa, właści
ciela notorycznej nory przy So.
Sjtate ul. i „Hmky Dink" Kenny,
aldermana i-szej wardy.
NOTATKI MIEJSKIE.
— Dr. Maximilian Spatz, pro
cesor w „Chicago Hospital Col
I lege of Medicine" I lekarz sztabo
wy w szpitalu Fort Dearborn, od
krył środek na tuberkulozę, zwa
I ną popularnie suchotami. Dotych
czas wyleczył tym środkiem 200
osób. Jednakowoż środka tego
! nie ogłosi jako pewnik, dopóki
nie wyleczy o wiele większej li
czby osób. Dr. Spatz i jego
współpracownicy w tym szpitalu
mieli dotychczas takie powodze
nie,. że prawie sa przekonani, że
wreszcie znaleźli środek niezawo
dny na jedną z najgorszych plag
ludzkości. . -■
— Policyant J. S. Proney,
który usiłował zrewidować kie
szenie dwom rabusiom, został
przez nich postrzelony wbiodro,
zanim zdołał wyjąć swój rewol
wer. Oł>aj rabusie uciekli.
— W kolizyi sikawki pożarnej
z automobilem ciężarowym na
rogu ulic Lake i Kildare na miej
scu został zabity strażak J. J.
Stack. Automobil należał do
Marshall Field and Co.
— Na zebraniu „Synów Teuto
nów", które się wczoraj odbyło
w hotelu Bismarcka, zdenuncyo
wano W. J. Bryana za to, iż we
dług życzenia tegoż towarzy- i
stwa nie chciał przemawiać w
Coliseum za wstrzymaniem
wywozu broni i amunicyi do kra
jów wojujących w Europie. Otto
J. Krampikousky nazwał Bryana
„żmiją w trawie", która powinna
być nadepnię3ta.
— Na zebraniu wczorajszem w
Chicago University Settlement
w sprawie cuchnącej kloaki,
zwanej „Bubbly Creek" przeciw
wypełnieniu tej kloaki przema
wiał ald. Martin z 5-tej wardy.
Koszt wypełnienia wynosi $1,
000,000. Wydział sanitarny zgo
dził się zapłacić dwie trzecie tej
sumy, a właściciele rzezalń mają
zapłacić resztę .
T^frer^ielł)
WE STEM, KLMMT, CLTBOUIN 4VE1 J ROSCOE BLV0
Wyścigi bicyklowi dziś o 8
Imnln :··τ. K· ł He vtfuri· ι Mty·* i» nHn
50 DOBRYCH gjgf 15 WIELKICH
JEŹDŹCÓW «otSwe WIDOWISK
7nint7ci· «wteltartfF. l»i«M4«i». ·<ι« τ·«η
łUMWIiH i rtt«· i μη |Λζ*ι « «fTtamtfns.
chamje dun* asar-js:
r η r r η η ι ιιιη Waik* ° wolność ροΐ
r Kr Γ ι III ΑΝΙΙ ski na całej linii. Sta
■ ■ WŁnilU ny ^jednoczone będą
mieć w tej sprawie głos decydujący, dla tego należy
nam wytężyć wszystkie siły aby urabiać nam przy
chylną opinię dla Sprawy polskiej.
Każdy Polak obowiązany jest w tom pomagać.
Każdy Polak powinien mieć pismo FREE POLAND
i dawać je znajomym Amerykanom do czytania.
FREE POLAND kosztuje dolara na rok.
Prenumerować można od 1-go marca, 1915, Ł j. od 12-go, lub
każdego następnego numeru dwutygodniowego.
Wytnij ten kupon, dołącz dolara i zaadresuj do "FRED PO
LAND'' 984 Milwaukee Avenue, Chicago, 111.
POTRZEBA AGENTÓW!
Załączam Dolara jako prenumeratę roczną na 'FREE
POLAND? począwszy od Nru.., go.
Nazwisko
Ulica
Miasto K..Stan
BŁ£_KOBIE^
Vw Dr. J. SHANKS
Założył LECZNICĘ
1761 > ^^gdsie leczy speeyal·
nie choroby ko
W. DIVISION bieJ
réf Hootl aller I
GODZI NT: 00 M DO U ΚΑΝΟ. #
00 2 DO · WIECZÓR.
Telef. Havmarket 4866.
Dr. L. Tabeiield
I.ek»rr. I Ctalrur» _
■«ŁSftfcJSSfeWr. 1—4 popołudni?^
i pu 7ej wieczorem.
:.+μηϊ++<*>·:>++*+ι··»·¥·ι+·***++w <"
Sprzedaż męskich, damskich i dziecięcych garniturów kąpielowych
^ I η— i-î- :j ι :_i
Męskie garnitury kąpielowe
Męskie garnitury kąpielowe, błęktno <
bisie, jedno-sztukowe. wszystkie | | Q
wielkości, spocy.ilnie 1*1
Męskie wełniane garnitury kąpielowe, eru
natowe i zielone, albo granatowo· Λ Λ Q
4· białe, specyalnie po. A.ł"
Ayvads skrzydła do pływania dla | Q--,
tych którzy nie umieją pływać, spec. 1VL»
Buwełnicowe garnitury do kąpieli nOr
błękitne i bisłe. wszy. wielkości, po "OL
Kąpielowe trzewiki i ślipry dla kobiet. —
czarne i białe, wysokie albo taniro ślipry —
dobrze zrobione, 1.00 wartości, epe· Λ Qr»
cyainie po
Damskie i dziecięce ślipry do kipieli, —
czurne albo białe, wszystkie wiel- C/
ko&cl, warte 49λ po
Matowe walizki do ubrań kąpielowych —
dobrze zrobione, wszystkie kanty obsadzone
dobr\m keratol, bardzo lekkie, wiel. "2
18. 13 i 14 cali. wartości 50. specyalnieO^C
Materya na falbany i t. d.
45 calowa sieciowa materya na fal
bany, biała albo kremowa, nu ——
we des. ua euknie, w. 91, jikrd/ £)C
18 i 27 cal. hafr. materya' na falba
ny, 4 do 6 jardów długu, 2ôc
15c
wartość, jard
18 calowa Orlbntal materya ua f<«l
b-inv, biała »lbo kremowa, uowe de
senie, warta 48c, jsrd specyal·
nie za
29c
Z Materye jardowe
λ Bielony muślin 35 cali szer. mięk
* kie wykończenie, najlepszy ^71/
£ 12^c gaL, jard / /2 C
^ Całkiem crepe de
chine. 42 cale czeroka,
·· trwały i lśniący gata
* * nek, czarna albo biała
a tylko. 1.19 war- /iQr
Ç toić.jard OVC
Wełniane etorm ser.
V że, skurczone; wszyet
*f kie odcienie — i czarny
Y kolor, éiednia waga
Τ 60c gatunek, 1A
Τ specjalnie jard "L
Haftowy chiffon
voile, 43 cale er ero.
ki gatunek, piękne
jedwabne biftowa
ne desenie, 5*c war
Biały anpielski
lonccloth, piękne
chamois wyk· ńcze
nie, w sanitarnych
10ŚĆ,
jard.
Bielone tureckie ręczniki, bar
dzo absorbujące duże gat. j a
20c wartości, sztuka 1 T"C
- (
Dubeltowe i}*?/" Znaczki Przed Pohi&iem
Bezpieczne fajerwerki i dekoracye na czwartego.
Bawełnicowe flagi, wiel
kości 3x5 atóp, trwały ko.
lor, długi sznur wiącznie z
β «topowym drzewcem, ape
cyalnie cały garni- ^ n
tur za i OC
Standard, całkiieui wet.
muni* flagi z 48 uwiazdnml
obrąbUine po obu ttronach
wielkodci 4x6 rtóp,mocny
kanwasowy brzPR i otwAr
do s/nura, wart'é-f λΟ
ci 2δυ. epecyalnie I.VO
Baweitiicowy buntiog
do dekorowania, czerwony
biały i błąkitny ζ gwiazda,
roi, w 3 kolorach, n_
jard *.OC
Ba\vełnico.ve flagi. kan.
waeowy brzeg I otwór do
sznura, w elkos. 2x8|
stóp, ►pe'vralnie po 10C
Bawełnicowe flagi trwa.
ły kolor, osadź na drzew,
cach, * ornam., 12 cali -j _
wlel., 5c war. sztuka..
Pop strzelby, strzelają
bardzo głośno, nieszkodzą
ce bezpieczne dla malców,
na drewnianym patyczku,
specyalnie |
m m m I 1V/ÏV
U a Ρ II U 9k!Q |*-ιμ«υιπ#*το
lampiony, daty wybór ko
lorów i etylów, -j _
po 8c, βο ! i/L
Omie bengalekie, cento
we wartoéci, czerwone al.
to «lelone, {
tuzin ut
5c pochodnie, cerwone
al do auelone, 23c tuzin, 2 za
flc, 10c wartość, tU'ln .'9c,
sztuka ec. 15o wartoéci,
10ο eztuka, 8 25C
Papierowe petardy. ek«.
plodując narobla wiele ha
ku i hałasu, eztnfca Λγ _
lOr,8 za jZDL
Kolorowe ognie, czerwo
ne albo flelone, apecyal.
ni· na tą wielką «przedai
Γ1" ,.7c
>ûlr«n ι nn ; i
?
uwuinic |aiuiMu/
Damskie garnitury kąpielowe. — robione
* dobrego mohair suknu. ugnrnirowaoe ple· .>
oionk| I perłowymi Kubikami, wazy. f fjr
wielkości. warte S.GO. speoyainle za Ι·"ν
Dzieclijce garnitury do kipieli. — robione
* dudskioj meteryl. ugarnlrowane | |Q
wszystkie wielkości, wurte 1.50. po 1 ·Ι"
Dziecince 1 ditmaUle capkl kąpielo-f *1 r
we gumowe. 25o wartośćl. po 1 / t
Dobre para gumowi czipki do Kąpieli. —
nowe desenie, piękne kolory, po ~6o.Q u ~ 4·
48c, eOc, 7Sc VOC +
Skrzydła do pływania, po 93c t
50o torby do ubrań kąpielowych. "Λ ■>- ψ
po LO\. ą.
Damskie parasolki, gładki»; kolory Q O ,, ❖
albo wzorzyste, nowy wybór, po .. . yOC *
Damskie I męskie parasole. pokrycie z rt /- <·
brej taffeta. wielki wybór rączeu. futerał <i
kutas, warte 3.W. epeoyni- ^ Sf\ ł
nie A.tJU *>
——J
Towary skórzane
Damskie i skórzane ręczne £
torebki, najnowsze kształty, j
50c wartość, specyal- QQp *
nie po U O l' t
Paski zrobione z białej kid, «
1 do 4 cale szerokie, 50c(AQp j
75c i 1.00 wartości, po · · Zif u J
———————————— τ
Pończochy f
Damskie prawdziwe
jedwabne ber. szwu
pończochy, podwójne
lisio stopy, pięty i P»1
oe, wierzchy czarne i
Inne kolory, 35c wnr
tośó. sp?cyal- 'l
nie po
Męskie cz y st o γ
Jedwabne flbreber 4
ttzwu skarpę t k i.
podwójne stopy,
piety » palce. czar
ne lub białe — S5o 4
wurtośó. ..19c
hlaU ηναΠΑ
•F
ι
ber. szwu pończochy, podwójne pięty 1 palce,
wtelko<oi β do 9V4. specjalnie 9c
Specyalnoścl w Aptece
11.00 Ouffy'· Malt
r.Mk· 65c
óOo Armoure Orape
rutce, βρβ o y a 1 η 1 β
f.,k0 29c
11.00 S. 9. 8. epeoy
!iD!! 53c
25c Beeçhama
srw.':.... 15c
1.00 Cftldwe 11'·
eyrop of pepsVn.
epecyalnl# 59c
15η Sloan's Uni
?oeD.fc. 15c
î
Czwartkowa sprzeoaż trzewiKow
Damskie letnie obuwie, nowe style takie jak no
we buck, lakierowane czubki i skóra na piętach,
sznurowane i pumps, wierzchy z materyi, także
szare i Champagne kid, i wielki zapas piąk
nych Baby Doli pumps, wszystkie j ć{\
wielkości, warte 2.50, spec. po.... 1 #OV
L Białe canvas pumps z 2 rzemykami dla
^ V panien i dzieci, robiono z dobrej Sea Islaud
||^ materyl z dobro m i skórzanemi podeszwami
ι uaplęLKami
"'w «69c
ć, w, φ ι >r V
Saudały na bose nogi, dobry gatunek, robione
z dobrej willow calf, skórzane podeszwy, /Λ
nie prujij się, 1.01) 1 1.25 wartości, po 0>^C
EXTRA Damskie Colonial pumps
4 I "V*i7 i ankle strap·, patent colt
ol ŁLi ALJMh i duli kid, lekkie albo gru
be podeszwy, obstalunki nie przyjęte, lecz niedo
kładności są prawie żadne, wartości 2.00 j
1 2.50, specyaloie po 1
Koszule 78c
Męskie gładkie koszule, robione z madrasu
perkalu, solesette 1 iouej ubławatnionej m*·
teryi, miękkie mankiety, wszjatkle . «λ
wielkości, vrarte 1.00 i 1.60, po / OC
Męskie koszule, z
francuskimi mankie
tami, robione 7. jed
,wab. 1 baweł. miesza
nej materyl, wielki
wybór deseni, warte
2.50 1 8.00 | λ ς
epecyalnie.. I .VO
Męskie koszule z
mlękkieml mankieta
mi ubławat. -g ^ «
materya, szt. 1
Męskie koszule, do
bry gatunek,
ugarnlrowane.lJ "C
Męsłtie jeawnone lour·
ln-hnnd krawatki, λ ff.-,
piękne desenie, po 'rcJC
Męskie pr»żkowate u·
nton garnitury, różne ety
le także nainsook, ÀQr
warte $M l.M. po.. U OL
Męskie Colnmbla raesh
koszule 1 gacie, waeyatkle
wielkości, warte 3 (S-,
60c. po ODL>
Maatrln hnlhriffffan ath
letlo koszule 1 gaolo, 60o war toicî. po ,
Damskie koszule, niska szyj», 1 umbrella stylu Τ
majckl, warte 25c. speoyalnie po IOC Τ
Damskie union garnitury, ujrarnlrowane koronk*. 2
wartości 50o, soecyalnle po uaC Τ
Cnłoplęce balbrlggan koszule 1 gacie, 25a wartość, za.... JOo '
Dziecięce koszule z nlena szyJa.'ISHo i 15c wartości. *7 _ Τ
specyalnie na Jutro /C Τ
Wszystko co potrzebujecie w groseryach i mięsie po zniżonych cenacn.
Washburn Gold Me
dul malca, Si 1 QÎ
beczki 1
Cukier, mielony. 25
funtowy vro· 1.63
Cream of Wheat al
bo Grapenut. \\c
paczka I Iw
Pszenna maka. 55o
paczka.
tylko
Uncle Sam's break
iaet pokarm, retfu^ar*
na 15c paczka.
tylko
15c
12c
Burnham & Morill
raki morskie, |
H ft. puszka., lyt
L i b b y's Hanover
brand kwaśna kapu
sta. 12c puszka.
tylko O W,
Campbell s Pork &
Beans. w sosie, O ~
puszka Ot
New Century nor·
wedzkie śle- JT l/Lf
dzie, puszka O/2C
Smaczne Muir mo
Sko'u.°!. 12&c
Club House Little
Kernel kuku*^^^
rydza, pusz. 1 « 2L
Masło, Meadow Hlll
Creamery, 11
funt OIL
Jaja. wielkie ΛΙ
i £ wieże. tuzin ΧΊί
Ser.nnjlepszy J Ελ
Dodtrc, funt.... 1 OL
Swift'a Snowflakee
buteryna, i Γ|-,
funt 1VC
Noon Hour norweï
skie sardynki, 'y C-,
3 puszki, za... £ OL I
car. u ; e iiana
lorwetrskie Fish
lalls. 4 ration pu·
izka, tylko 23c
aeiecŁrtr. ι nu·
nic szynki, 4 do β
funtowe, epecyal
funt.... ll&c
uoore LjiKiery
JttCU^OWUIl uuu
rfcon w bondzie.—
peina k war. bu tei
na po78c,| A C
2 za 1 ·Τ"*7
Erlanger ciemne
piwo. skrzynia z 2
tuzinami butelek,
75c
IVillIMII lllj S 11 I c
Port, Sherry albo
Muscatel wino. re
gularny Ι.δΟ iratu
S""-....98c
Monogram wód
ko. Yi ghlona, *pe
°:*!n.le...i.oo
Jobnson'e Galvanlo
mydło. 100 kawałków
w pudełku, 10 kawał
ków Pftlmolłre my
dła darmo. $0.00 war
tość, spe- "2 AQ
cyalDle za... .%/· v 7
Swifta Empire bris
Royal» świeżo palo
na kawa. 82o TC/,
cat.. funt *i/t
Chleb z przennej łub
żytniej m^lcl. itr
3bochenki, po..i 11*
++4hW+MHH4
Wyborna Santo·
Peaberry Ua- |
wafunt 1UC
Świeżo pieczone Co
lumbia pretzley^ę
Dobra basket fi red
japońska her- lQr
bata. funt
Wyborny czerwoo
wy groszek. fAsc
miody. puezkaW 4W
Sadło, iwteże. 10
funtów kostum^rowl.
epecyalnle Q?ir
funt y
iNRjicpSzy Krajany
round steak, kruchy 1
soczysty. 01 r
funt JilL
Świeże i ehude te·
berka, |Ar
funt IvrL
Nowe kartofle, wy·
borne. pen. ,.29c
Ananasy, spec. wy.
bór. tuz. tt8o, Οι" a
sztuka ?
Jabłka nowego ibio- ^
ru. dob. do got. "2 Ca» «;♦
IU funtów ta... 4,
9
i Zezwolenia na śluby!]
Niżej podajemy zezwolenia na ślu
by, numer porządkowy, oraz wiek ślu
bujących. Mieszkanie ich znajduje eio
w Chicago, chyba że adres Inny jest
podany.
Numer . WIO
697,218 K. Laskowski, P. Ha
py 28-18
219 Jan Olsen, Anna Sno
ta 25-19
221 Jan Zmuda, Harvey, 111.
M. Zając 23-19
224 T. Chuchro, Stanisława
Fostacz 24-19
225 Jan Majiczek, Anna
Bartowa . 29r20
227 E. Ścisłowski, T. Stan
kiewicz . · ; 32-23
229 Antoni Gisa, Julia An
tosz 22-21
230 F. Maculewicz, R. Sl
plowa 32-22
240 M. Madeda, Julia
Br?emiczka 25-22
• 242 Jan Korzewski, Marya
Burchączka 32-25
244 A. Koca, Anna Zde
«. nek 21-21
248 F. Kupa, Z. Blaszczyk' 1
26-18
257 J. Zupa, Aniela Wie
domska 32-22
261 B. Władkowski, Agata
Dombek 22-19
265 Stefan Gulach, F. Ko
zińska 24-22
266 F. Sucharski, P. Ma
jewska 29-23
268 J. Picek, R. Feneo 21-19
269 M. Slomiâski, S. Słomo
wik 25-25
274 Józef Małlek, Anna
Bradek 31-25
277 Jan Kuzera, Harvey, 111.
Β. Jurek 37-20
281 Jan Jarocki," M. Ko
kowska· 21-17
286 J. PietraszeWo»:!, B. Ko
niecna 23-21
297 S. Kielbassa, Zofia Ko
bas 23-21
303 Jan Baliński, Anna An
druska 36-26
310 Jan Dybek, M. Olesiak
24-32
332 K. Janko weki, Melrose
Park, 111., U. Milaszek,
Melrose Park, 111. 35-28
354 Piotr Starzyk, Marya
Motyka 24-18
MIDDLETOWN, CONN.
Kto chce czytać „Dziennik Clii
cagoeki" w Middletown i okoli
cy, może go sobie zaabonować «
naszego agenta Tomasza Konop
ki, 38 Summer str.
Adm. Oz. Chioagoskieg * |
Co do ogloszeó — ^ielkich 1 ma
łych, każdego ■ rodzaju i treści —
DZIENNIK CHICAGOSKI zajmuj,
bezsprzecznie pierwsze miejsce w ci
lej Ameryce.
fkanciszkowo.
„DZIENNIK CHICAGOSKI"
można nabyć pnr. 4310 Augusta
ulica.
■ ι ■■ j
Ceny Targowe
w Chicago.
ZBOŻA.
rwenica, rlmowa $1.25 do $1.28è
Peaenlca, wiosenna 1,19 do 1.21
Kukurydaa, . .71$ do 75|
Owł·· tiv/xcivct·· .46J do .49
BYDŁO.
Woły >«r'·ι'···»··|7.00 do $9.75
Krowy μ· . 5.25 do 9.75
Cielęta 8.50 do 10.50
ćwlala 7.25 do 7.75
Owce ............ ..4.60 do 8.00
NABIAŁ.
JeJa, extra, tuzin 16&
Jaja firsts, tuzin .... 15è
Inne gatunki, tuzin .*··16 do .13
Maeło, extra, funt 27
Maiło, extra firet 26
Masło first ...» 24 do .25
Inne gatunki 24 do .20
Ser szwajcarski, funt ..15 do .18
Ser amerykański .15
Ser Limburger.. .15h
DBÓB.
Żywy:
Kury, funt .. « 14
Kaczki 13
"lęsi - 9
Indyki 12
Mrożony:
Kury ...13 do 14
Caczki 14
•Jesi . . .r. ., 10
ndyki .14
WARZYWA.
łtiraki, lOOkos 1.50
W arcliew. lOOkos. 1 50
Fasola ,,....$3.00 do $3.25
Fasola strączkowa, ko. 1 00
Omidory. 6 koszów .60
igórki, tuzin 30
iałata kosz .50 do .75
vapusta. beczka 1.00
!cbuia nowa, koszyk .90 do 1-O0
kartofle, buszei 20 do .25
OWOCJ
vtryny. pudło 2.75 do 3.25
imaraficze. pudlo . ·3·23 do Π.75
tbika, pudło···*·· 1.00 do 1.25

xml | txt