OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 23, 1915, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-07-23/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

DZIENNIK CHICAGOSKI
miK POŁJSU DAILY NEWS)
Tb· oldeat ud mcm infliK-otUl Poliab Deiiy
ta tbe Sum o? Illinois.
Issuçd daUy except Suudajs and Holidays.
I PIBH9ICU1 BT
THE POL1SH PUBL1SH1NG CO.
TKKMS OF SUBSC*rPTlOłf:
One yar... SJ OO
St.x montht 1 $0
Thn* monihs 0.7S
One monit* 0-35
In Chicago by mail for ntonià 0.4.1
T9 E:t rop* for one year 6.00
To Canada for one year 3.00
AU Ismr» atoll be addresaed Uk
TM Κ POLMH Pl BLbHIMU CO.
«-«1 W. Diiiitoii 8U CHICAGO, ILL.
DZIENNIK CHICAGOSKI
■« pMWłfcoM atin i— Faiaksw
« SUaick Z}«Jeeci<ieycł Aeeryki Póła.
WYCHODZI CODZIKtf
■ wyjątkiem Niedziel 1 świ%t uroczystych.
Z* o*hjeł«oia t artykuły pod nagłówkiem
•.Nadesłane". red&koya ..Dziennika Uhlcggo
•kiego" nie bierce odpowiedzialności.
PRZEDPŁATA WYNOSI:
Rocznie 13.00
Półrocznie 1..W
Kwartalnie 0.7S
' Miesticjrue. 0-25
*' C/iica g o poewłą nuetnęcmie 0.46
Atfuropv roc<nM....;. 6.00
Do Kanady rocznie 3.00
j. Pieniądze można przesad w łedaoeeoio
I wyeb *B*c«kłich pocziowreh albo prie a expre
ktowy hibpocztowy ..Money Order". Wsaelliie
Π listy adresować na.'eif
TB Β POLI9H PUBŁISH1NO CO
1U5-5? TT- Dlrislon Sc CHICAGO, 1LŁ.
W razie nieregularnego otrxymy wania
..Dziennika CbtcagosΚi ego'prosimy nsiyoh
miast nas zawiadomid.
' „Macierz Polska".
Biuro Zarządu Głównego:
1455-57 W. Division ulica,
^ Chicago, 111.
EARZ-\D GŁÓWNY:
Fmetfszek Goraoo Moderator.
ian Nejman. Preie·.
.Antonio* FUraaewska. Wiceprezeska
(Wojciech Menkiekl. Wioepreze·.
Max Brtoboeki. Sekretarz.
Franciszek Bezm^rowski, Skarbnik.
W. F. Soska. Dyrektor.
V »b Ltenwadsat. Dy rester.
Stanisław Tworek. Dyrektor.
Franciszka Marcinkowska, Dyrektorka
Anna Pexor. Dyrektorka.
Salomeą Urbańska. Dyrektorka.
Dr. Alekaaa. Pietrzykowski, Lekarz Naczelny.
f,dw. Piotr P. Mlndak. Doradca Prawny.
altu*? F. Szatkowski. Buchalter i Rachm'strz.
i C. Woj:alewlcz. Asystent xa Se kr. Generała.
GODZIMY BIUROWE:
Biuro Zarządu Głów neto otwarta w dni po
asaednle od godz. »-te) rano do β-tej wieczorem
w sobota 4o l-ei popołudnia). Wieczorami, w
lal powszednie (t»yj»tktem soboty) od godziny
f-mej do Hej. — w niedziele i świata uroczyste
>luro Jest zamknięte.
PREZESA : w środy wieczorem od godz. 7-ej 1
lo Mej.
. SEKRETARZA: w poniedziałki, środy i plą
ki popołudniu od S-glej do β-tej. Wieczorami.
« poniedziałki, wtorki, az wart ki 1 piątki od go
limy "-me; ilo 9-tej.
' SKARBNIKA: w poniedziałki, środy l piąt
cł od godziny 7-icej do β-tej wlec/.orem. Skła
• la a la eplnt. Wszelkie opłaty do Kasy Głów·
' ej przyjmuje Kaayer Główny podczas godzin
figowych. Sekretars Generalny ani Asystentka
ue b^tią.przyjmowali opłat do Kasy Główne),
ι Dieu ALTERA: dla interesantów ze spra
viuii Oridz;ałoaemi: w piątki wieczorami od
I { ÎOdz.ny T-mej do Mej.
IKORESPONDENCYE.
Wszelkie korespendeocye dotyczące Macierzy
*blsk!ei nalety anresować:
MAX BROCHOCKI.
*e«retary Pollah Alm.'» Mater,
1455 W. Division Street, Chicago, 111.
. I FINANSE·
ł Przekazy bankowe 1 pocztowe (cheks. moûey
rdcrs etc.) należy wystaw lad na organizaeyę:
POŁISH AŁMA MATER
przesyłać pod adresem:
>ft. REZMEROWSKl.
1455 W. DlTlalou Street. Chicago, UL
ι
KALENDARZYK.
Jutro, 24 lipca: Św. Krystyny.
RUCH PAROWCÓW.
PRZYBYŁY: Nowy York: Dante
lighieri. Wellington. Dwinsk. —
^etpol: San Giorgio. — Genua: Pa
— Aniklftnd: Waitemata. —
Moano.
ODESZŁY: Nowy York: Orduna,
iat* Anna. — Hongkong: Mongo
ła. — Szanghaj : Tacom a Maru. —
iverpool: Adria tic.
0BP8WIEDZI REOAKCYI.
Fani G.G. w miejsc*. — Za uznanie 1
oparcie dziękujemy, alo korrsponden
iyi umieścić nie możemy.
HAMMOND. INO
W następujących agenturach
K)êna zamawiać „Dziennik Chi.
agoski": Stcfanowski, 127 —
56-ta uL, F. B. Hall, 141 Sibley
ν
rnrr ΠΠΙ Α ΙΙΠ Walka o wolność Pol
Γ Kr Γ KIII AN I ski na całej linii. Sta
■ ■ νΙιΠΙΙϋ ny ^jednoczone będą
mieć w tej sprawie głos decydujący, dla tego należy
nam wytężyć wszystkie siły aby urabiać nam przy
chylną opinię dla Sprawy polskiej.
Każdy Polak obowiązany jest w tam pomagać.
Każdy Polak powinien mieć plamo FREE POLAND
i dawać jo znajomym Amerykanom do czytania.
FREE POLAND kosztuje dolara na rok.
Prenumerować można od 1-go marca, 1Θ15, t j. od 12-go, lub
każdego następnego numeru dwutygodniowego.
Wytnij ten kupon, dołącz dolara i zaadresuj do "FREE PO
LAND" 964 Milwaukee Avenue, Chicago, III
POTRZEBA AGENTÓW!
Załączam Dolara jako prenumeratę roczną na "FREE
POLAND" począwszy od Nru go.
Nazwisko «
Ulica.
Miasto Stan
UWAGI.
Jeżeli wszelkie oznaki nie my
ią, to w tych dniach Niemcy wej-i
:lą do Warszawy. Podobno robię
się wielkie przygotowania do te-;
go, ażeby wjazd to był tryumfal
ny; cesarzowa niemiecka, jak sły-i
chać, ma w tem wziąć udział;
szczegóły programu troskliwie
się układają.
Niemcy tryumfują, jak to oni
umieją. Od niejakiego czasu już
robią zwycięstwom swym w
Królestwie rzogłos niesłychany:
jeżeli im się uda Warszawę za
jąć, to niezawodnie z taką dumą
i takim zachwytem o tem będą
się rozpisywali, jakoby losy woj
ny europejskiej na ich zupełną
korzyść się rozstrzygnęły, jak
gdyby naraz stali się panami Eu
ropy.
A reklama, jaką sobie robią,
narkotyczny wpływ wywiera na
innych. Wszędzie dają się słyszeć
głosy: „przecież ci Niemcy o
gromną mają potęgę!" „Jednakże
są oni niepokonani!" ,;Nikt spro
stać im nie zdoła!" Pomiędzy
nami, Polakami, najczęściej dają
się słyszeć tego lodzaju wyrazy
lęku i podziwu...
«
Zdaje się, jakoby wszyscy Na
pomnieli o tern, że po dwu pier
wszych miesiącach wojny, ocze
kiwano każdego dnia niemal ró
wnoczesnego wejścia Niemców
z jednej strony do Warszawy, a
z drugiej do Paryża. Zdaje się,
jakoby nie zdawano sobie sprawy
z tego, iż wojna ta trwa rok już
całv i zajęcie Warszawy po tym
przeciągu czasu bardzo marną
byłoby jeszcze korzyścią po po
niesieniu tylu kosztów i ofiar w
ludziach i pieniądzach. Zdaje się,
że nikomu na myśl nie przycho
dzi, że zajęcie W arszawy bynaj
mniej niema znaczenia pobicia
lub zupełnego upokorzenia cho
ciażby jednego nieprzyjaciela
Niemców. Moskala, a tern mniej
zwyciężenia innych potężnych
nieprzyjaciół, z których Francuzi
zabrali już część Alzacyi i Lota
ryngii, Anglicy pozbawili Niem
ców posiadłości kolonialnych, a
świeżo z nimi sprzymierzeni
Włosi odbierają Austryakom po
łudniowe ich prowincye. Zdaje
się, że zapomniano już o tem, iż
przy zmiennych losach wojny,
Moskale przed kilku miesiącami
nietylko Lwów zajęli tak, jak
teraz Niemcy zajmują Warsza
wę. ale także zdobywszy najsil
niejszą fortecę w Galicyi, Prze
myśl, zagarnęli byli całą prawie
Galicye. dopóki sobie nie połama
li zębów na Karpatach, zamiast
pi zez Kraków dążyć do Śląska
niemieckiego. Z owych swoich
zwycięstw Moskale nawet się nie
chełpili zbytnio, reklamy sobie
robić nie umieli, u świata podzi
wu nie wywołali: i słusznie osta
tecznie, bo okazało się, że wszy
stko to później utracili prędzej
jeszcze, aniżeli zyskali.
Faktem jest, że sami Moskale
zbyt wiele sobie nic robią z za
jęcia Warszawy przez Niemców,
za pobitych wcale się nie uważa
ją i bardzo są dalekimi od upo
korzenia się przed 'Niemcami lub
błagania o pokój.
Dla nas Polaków jednakowoż,
zajęcie Warszawy przez 'Niem
ców ma istotnie ponure znacze
nie, tak samo, jak miało przed
kilku miesiącami, zajęcie Lwo
wa przez Moskali, a potem napo
wrót przez Austryaków: to na
sze, to Polski stolice.
Jak we Lwowie reprezentanci
miasta zmuszeni byli nowym pa
nom się poddawać, łaskawych ich
przemówień pokornie wysłuchi
wać lub nawet do nich przema
wiać, rozporządzeń ich słuchać i
do nich się stosować, tak War
szawiacy będą zmuszeni wobec
Niemców się zachować. Niepo
dobna bez goryczy myśleć o tern,
że tak wówczas, jak i teraz, ja
kaś cząstka ludności istotnie ra
dowała się z tryumfu zwycięzcy,
a inna, lojalna wobec dawnego
pana, drżała o los swój, jeżeli u
kryć nie zdołała tej swojej lojal
ności. Tam Moskal moskwiczył,
tu Niemiec niemczyć będzie; o
baj wpływowszych Polaków, o
ile nie zechcą nagiąć się bezwa
runkowo do woli nowego pana,
pozbywali się lub pozbywać się
będą jużto aresztowaniem lub
wywożeniem w głąb własnego
kraju, już też poprostu wiesza
niem lub rozstrzelaniem; obaj
w męskiej ludności, polskiej co
silniejszej dostrzegają tylko al
bo pożądany nowy „kanonenfut
ter", alba czerń niewolniczą do
przyszłego pełnienia robót naj
cięższych.
W tryumfie Niemców, o ile
wejdą do Warszawy, udział wez
mą także zapewne legioniści, któ
rzy do tego zwycięstwa ich się
przyczynili. Jaki w tryumfalnych
obchodach udział wezmą, jaką
otrzymają nagrodę dla siebie i —
dla Polski, niedaleka przyszłość
zapewne okaże.
W przewidywania i przepo
wiednie bawić się nie będziemy,
ale trudno nie myśleć o tem, że
tak legionistów jak i wogóle so
juszników Austryi, czeka, jeżeli
nie większe, to z pewnością nie
mniejsze rozczarowanie od tego,
jakie spotkało sojuszników rosyj
skich, kiedy Moskale zaczęli gos
| podarzyć w Galicy i.
Wiemy, że są tacy, którzy o
czekują ogłoszenia jakiegoś kró
lestwa polskiego, „choćby pod
protektoratem Austryi i Nie
miec;", skoroby tylko -Niemcy u
trwalili swe rządy w Warsza
wie i nic uważamy bynajmniej za
rzecz nieprawdopodobną, by
Niemcy, chcąc zjednać sobie lu
dność Królestwa, a zarazem
chwilowy rodzaj buforu wytwo
rzyć pomiędzy swem państwem
a Rosyą, gdy znowu całą swą po
tęgę zechcą przerzucić na za
chód, — by jakąś farsę w tym ro
dzaju chcieli urządzić. Jeżeliby
jednak do tego przyjść miało, to
będzie to może jedna z najcięż
szyoh prób jeszcze nas oczekują
cych ...
Nadaremną i nieużyteczną by
łoby rzeczą dalsze snucie tych
myśli ; lada nieprzewidziany wy
padek wojenny bezużyteczność
ich wykazać, ale trudno im się
oprzeć i dlatego spłynęły na pa
pier.
Sami jednakowoż przekonani,
że oczekiwane zajęcie Warszawy
przez Niemców ani jeszcze nie
świadczy o „niepokonanej" ich
potędze, ani wiele większego
wpływu na losy wojny europej
skiej mieć nie będzie od zajęcia
Lwowa i zdobycia Przemyśla
przez Rosyan przed kilku mie
siącami, radzibyśniy przekonać o
tem także naszych 'Czytelników
Doniosłe znaczenie mieć mogło
by tylku w tym wypadku, gdyby
istotnie wyczerpanie, głównie fi
nansowe, doprowadziło do rych
łego zawarcia pokoju, ale na to,
przynajmniej u aliantów, nie
wyjmując Rosyi, bynajmniej się
nie zanosi. Jeżeli zaś wojna po
trwa dłużej, to Niemców w
Królestwie czeka niezawodnie
los podobny, jakiego doczekali
się 'Moskale w Galicy i. Najwię
cej znowu ucierpi nasza Ojczyz
na i to nas grozą napełnia. W
zmartwychwstanie jej ostateczne
niezachwianie wszyscy i teraz
wierzymy: ale wydaje się, jako
by mocy piekielne, które ją nam
wydarły, wzajemnie teraz się
gryząc, a widząc, iż Polskę oddać
będą musiały, .potajemnie układ
zawarły, by przedtem w bezna
dziejną pustynię ją zamienić...
DZIENNIK CHICAGOSKI Jest J*
dynem pismem polskiem co apeluje
do wszystkich: starszym dostarcza
wszelkich nowin z Chicago, Sianów
Zjednoczonych, Europy i κ całego
świata, a dla młodzieży redaguje w
sposób amerykański każda wiado
mość fportowg dotycząca Polaków, 1
WRAŻENIA Z
POLSKI.
W zeszłym roku przyjechałam
Jo Warszawy odwiedzić rodzinę,
gdzie mnie wojna zastała, a w
marcu tego roku wróciłam z
Polski. Gdy zobaczyłam całe ma
sy rannych żołnierzy, zapragnę
łam nieść pomoc tym nieszczę
śliwym bohaterom i wstąpiłam
na sauitaryuszkę, pełniąc jej o
bowiązki przez \i miesiące. Mia
łam sposobność zwiedzić wszyst
kie szpitale w Warszawie, któ
rych jest bardzo dużo, gdyż wszy
stkie instytucye publiczne i pa
łace zamienione są na szpitale
rządowe lub prywatne. Żołnierze
mają się bardzo dobrze w szpi
talach, stoliki ich są założone
czekoladą, ciastkami i papierosa
mi, gdyż wszyscy znoszą dla tych
biedaków, aby im nagrodzić
przeżyte cierpienia. Sanitaryu
szek jest bardzo dużo może nawet
za dużo, a pracują z zaparciem
się siebie, aby ulżyć niedoli swo
ich braci; są to prawie wszyscy
„Samarytanki i Samarytanie" ho
norowi.... gdyż Polkom i Pola
kom Moskale płacić absolutnie
nie chcą!.... Płatne posady zaj
mują Rosyanki, .pobierając po 40
do 100 rubli miesięcznie. Szla
chetne tylko Polki nie dbają o
zapłatę, pracując niezmordowa
nie, z zaparciem się siebie i nio
są pomoc nieszczęśliwym ran
nym, bez różnicy czy to jest Po
lak czy Moskal. Tak samo w
szpitalu Polsko - Amerykańskim
leżą chorzy bez różnicy narodo
wości, gdyi niema c2aeu na to,
aby wybierać między rannymi —
zabiera się wszystkich, kto jest
pod ręką. Mojem zdaniem zby
tocznem jest posyłać pieniądze
na szpitale. Rząd moskiewski
jest dosyć bogaty, może sam je
utrzymać i to jest jego świętym
obowiązkiem ! Wystarczy.
jeżeli Polki i Polacy pomagają
pielęgnować rannych bezintere
sownie. Zresztą są tacy „pano
wie" i „hrabowie" usłużni rządo
wi, którzy ofiarowują po 10,000 *
więcej na „Czerwony Krzyż". My
nie .potrzebujemy wstępować w
ic'h ślady; my prawdziwi Polacy
i Polki, mamy inny (święty obo
wiązek ratować naszych braci od
śmierci z głodu i chłodu.
Nie zapomnę nigdy tego wido
ku, gdym poszła do Towarzy
stwa Cyklistów, gdzie mi się
przedstawił taki obraz : W nie
wielkiej sali nocuje około '-00
osób, między niemi około .100
dzieci. Przyniosłam chleb ze so
bą, — kraję i rozdaję biednym;
podchodzi jedno z dzieci i zbie
ra okruszyny chleba paluszkami
z podłogi i chciwie je zjada ! Wy
szłam prędko stamtąd, gdyż te
go widoku znieść nie mogłam, —
serce mi z bólu się ścisnęło, a
łzy do ócz napłynęły.
W październiku pojechałam w
okolicę Warszawy, <]<j ;Błonia;i
pożegnać się z rodziną, która
tam mieszka, gdyż wybierałam
się do Ameryki. Tam mi się
przedstawił widok okropny. Jak
można okiem sięgnąć stoją małe
drewniane budynki, są to 'bara
ki „choleryczne" — przepełnione
chorymi na cholerę i tyfus. Mro
zów w Królestwie nie było wca
le i z tego powodu epidemia się
szerzy.
•Na drugi dzień po południu u
słyszałam strzały. Zaczynają
przelatywać szrapnele, — ucie
kamy do piwnicy, — bitwa wre
przez ośm dni, siedzimy więc w
piwnicy. Po ośmiu dniach uciszy
ło się, wychodzimy więc stamtąd,
lecz zaraz zabieramy się do pra
cy. Idziemy parę wiorst na po
bojowisko, nieść pomoc rannym.
Trudno opisać jaki widok okro
pny! Po 3 godzinach przyszli
sanitaryusze zbierać rannych i
grzebać poległych. W przeciągu
tego czasu dużo umarło z upły
wu krwi; pomoc przychodzi za
wsze prawie zapóźno; — brak
najmniejszego porządku, bo za
mało sanitaryuszy posyłają na
pozycye, a to przez oszczędność,
gdyż na pozycyi trzeba płacić, a
Moskale nie chcą wydawać pie
niędzy na takie rzeczy. Brak jest
bardzo doktorów i chirurgów, to
też żołnierze noszą często w
swem ciele kule przez kilka ty
godni, gdyż nic mają czasu ich o
perować; leczą tych, którzy są
ciężej ranni.
Postanowiłam w końcu paź
dziernika wrócić do domu, lecz
droga jest tylko przez Piotrogród
gdyż inne linie są zajęte przez
transportacye wojsk lub przez
nieprzyjaciela. Przyjechawszy do
Piotrogrodu, spotkałam znajomą
moją, dzielną iPolkę, panią ,Λ·
Leśniewska, prezeskę Tow. rów
nouprawnienia kobiet j członki
nię Tow. pomocy ofiarom wojny.
Założyła ona w tym czasie schro
nisko dla uciekinierów z miejsco
wości zujętych przez wojnę i
prosi mnie, ażebym jej pomogła
praktycznie, po amerykańsku, u
rządzić to sdłironisko, gdziem po
została przez 4 miesiące jako za
rządzającą. Trudno jest sobie wy -
obrazić, co za Uędzę się tu spo
tyka! Po 10 d<£ 15 tysięcy tygo
dniowo przyjeżdża biednych i
nieszczęśliwych uciekinierów, —«
strach mnie przejmuje na myśl o
tych biedakach. Gdybyście wi
dzieli, drodzy Rodacy, jacy ci
ludzie wystraszeni, wynędzniali,
bez domu, bez pieniędzy i pra
wie nadzy, gdyż każdy uciekał w
tem, co miał na sobie, — każdy
coś potrzebuje, bo w Piotrogro
dzie mrozy okropne, — ten nie
ma butów, ów okrycia, — tam bo
se dziecko, tu starzec bez czapki,
a tam kobieta prawie, że naga!
Komitet stara się dopomódz każ
demu, ale na to trzeba środków.
Pomyślcie, Rodacy, ile tam po
trzeba pieniędzy, aby można tyle
ludzi uchronić od śmierci głodo
wej ! Oto nasz cel i święty obo
wiązek. Gdzie mamy posyłać na
sze grosze? Xa głodnych.... miast
na szpital! Rodacy, nie dajmy się
obałamucać, niech nasze grosze i
dą tam, gdzie na prawdę przynio
są ulgę nieszczęśliwym braciom
naszym j gdzie są niezbędne i ko
nieczne.
Wspomnę jeszcze słowo o jeń
cach. Jest ich dwie kategorye:
jeńcy wojskowi i cywilni. Mam
na myśli, jeńców Słowian, a
szczególnie Polaków, którzy mrą
z głodu w Syberyi. w tej krainie
nędzy, lub w głębokiej Rosy i.
Mężczyźni od 14 do 50 lat, Pola
cy, którzy są pruscy lub Austry
accy poddani ciepią. strasznie.
Gdy wybuchła wojna, pocliwyta
110 tych nieszczęślimych, majątki
ich skonfiskowano i etapem posz
li na Sybir, a żony ich i dzieci
marły z głodu. Za parę tygodn',
wyszło nowe prawo, — rozkaza
no, ażeby kobiety wyjechały i
znów ciągną sznurem kobiety i
dzieci na Sybir, — głodne, lekko
ubrane, — a tam mrozy straszne,
— śpią w nieopalonych barakach,
a na życie dostają 18 kop. dzien
nie!!.... Co można kupić za to,
podczas takiej drożyzny?
Wszak Moskal drogo wszystkj
ceni swemu wrogowi.
Widziałem jeńców żołnierzy,
którzy mieli ręce, nogi, uszy, a
nawet piersi odmrożone; zamiast
czapki, » głowa gałganem okręco
na i na nbgach też gałgany miast
butów, a przecież w Rosyi zimno
silne!
Rodacy! Xie pozwólmy ginąć
jeńcom Polakom, ratujmy tych
nieszczęśliwych braci naszych !
Jest w Polsce komitet pomocy
jeńcom; Polki szlachetne pracu
ją z całem poświęceniem, nie za
pominają o nikim, kto cierpi,
szyją ciepłą bieliznę, którą paku
'je się w woreczki i odsyła dla
jeńców. Z początku posyłano
bieliznę, cukier, herbatę, nawet i
pieniądze pocztą, okazało się Je
dnak. że Moskale kradli te pacz
ki! Obecnie wysyła się jednego
z członków komitetu, a ten wła
snoręcznie oddaje te .paczki jeń
com. Oto wszędzie czekają na
✓ , ' , ,
szej pomocy! Xie dajmy im gi
nąć — wszak to nasi bracia cier
pią niewinnie, wypędzeni jak pta
ki z gniazd ciepłych do mroźnej
Syberyi.
Na Wielkanoc przyjechałem do
Ameryki ; radość wokoło mnie, że
przyjechałem szczęśliwie, cieszy
się mąż, cieszą się dzieci, lecz ja
niestety pozostałam smutną, bo
tak mi żal tych braci w kraju
rodzinnym pozostałych, gdzie„tak
strasznie świszczą kule, Lud się
wali jako snopy", podczas gdy
rodacy w Ameryce tak żyją we
soło, jak gdyby nie czuli niedoli
swego zniszczonego kraju i nę
dzy swych braci !
Obowiązek matki wołał mnie,
aby powrócić do dzieci, lecz gdy
bym mogła tam pozostać, z pe
wnością chciałabym dzielić nie
dolę z tymi nieszczęśliwymi
braćmi naszymi, którzy cierpią
tak bardzo.
Więc nic opuszczajmy rąk,
pracujmy szczerze, wytrwale i
pomagajmy, a nie dajmy ginąć
braciom naszym, a w ten sposób
spłacirrfy częściowo choć dług na
szej Ojczyźnie. . j
Józefa Apolonia Kozakiewicz,
w Lowcll, Mass.
P.S. — Inne polskie gamety
proszę o przedruk, by wszyscy
dowiedzieli się o tej okropnej
nędzy.
pfi)TflTE6ZKI j
W pismach francuskich znajduje
my garść aforyzmów okolicznośclo
wo-wojennych, wśród których nie
mało prawdziwie trafnych. Oto nie
które z nich:
fr ❖ ^
— „W czasie wojny, pessymlści są
jeócaml cywilnymi nieprzyjaciela".
❖ Φ ❖
~ ,,Ci zbrodniarze i rabusie", któ
rzy gdy pokój zostanie zawarty, sta
ną. się znowu poczciwymi filistrami
— niemieckimi, nasuwają myśl o
zbóju, który kocha swoją matkę".
❖ ❖ ❖
— „Wiochy chwały zatryumfują
nad Włochami napiwków".
❖ ❖ ❖
— „Anglia ujawnia wobec Sta
nów Zjednoczonych słabość babki".
❖ ❖
— „Częstokroć wojna zmienia o
wiele gruntowniej charakter tych,
którzy nie walczą, niż tych, co się
biją, — gdyż w pierwszych przymu
szona bezczynność czyni wszelką
zmianę, wyłącznie moralną".
v <> o
— „W swojem boczeniu się na ar.
mię w czabie pokoju, demokraci są
bardzo nielogiczni; armia bowiem,
łącząc wëzystkle klasy społeczne w
jednej powinności skromnej i syno
wskiej, osiąga ten cudowny rezultat,
jakiego demokracya nie jest zdolna
osiągnąć na żadnym innym punkcie,
a tym jest równość;, co więcej — -
siąga ona inny jeszcze, o wiele cu
downiejszy rezultat, mianowicie —
równość utrzymaną w ryzach dyscy
pliny".
«fr ❖ ❖
— „Niemcy na swoich bezeceń
stwach zatykają sztandar religii; ci
wieczyści fałszerze sfałsozwali na
wet Boga".
❖ ❖ Φ
— „Szlachetny kraj, który po
wstrzymuje się od stosowania środ
ków represyl względem wroga bez
czci i wiary, czynf to nieraz w oba
wie utracenia sympatyi neutralnych.
Złudzenie! Neutralni uwielbiają e
nergię — gdy jest to energia in
nych".
❖ ❖
— „Gdy przeciętny polityk do
chodzi do władzy, nie należy tem się
zbytnio martwić: zdaje się mu bo
wiem, że to on ujął władzę w ręce
swoje, tymczasem to władza wzięła
jego w swe kluby".
EXTRA! — EXTRA!
Skład Taniości
DARMO.
Elegancki prezent
dujemy <! a r m o
wseystklni kostu
iiieroui, którzy kupią towaru
za l.OO lub więcej. ,
Wyprzątająca Sprzedaż
Taniości na Sobotę
a. za 7 kaw·. Fels Naptlia
^5C U. S. Mail lub Galvaulc
mydła.
pm\/ za damskie letnie koszule
/ 72 C krótkie rękawy, warte 15c
4 "ΛΛ/ za damskie dobre let
1Z72 Cnie koszule, krótkie rę
kawy, warte 25c.
I λ za damskie kolorowe ba
1 VC tystowe bluzki, wszy. wiel
warte 35c.
^ j- za damskie ail over far
jZoC tuchy, warte 39c.
■j j- za damskie ail over far
tuchy extra wielk. warte
50c. ·
■■ za damskie czarnj poń
*5C czochy warte 10c.
η g» za dziecięce gingamowe
sukienki, trw. kolor, war
te 76c.
| Q za dziecięce kartun. sùk.
IVC trw. kolor, warte 35c.
<^ | za niemowlęce haft. cza
L· I C pęczki, (okazy) war. 35c.
| Q za chłopięce słomiane ka«
I VC pelusz, reg. 25c i 50c war.
za dziecięce prażk. czarne
i C pończochy, wszy. wiel. —
warte lóc. %
| λ za męską letnia odzież
1 VC spodnią wartą 29c.
g za niemowlęce bardzo do
J5C bre czarne pończochy, —
warte 15c.
ς za męskie czarne i kolor,
skarpetki, warte 10c,
H. ABRAiSKY
1222 NoWc lii., Dit!'ion ulicy
Fels Naptha mydło 3 za .. lic
Ltght House lub Mail | |
mydło, 3 za I I C
Najlepszy proszek do prania
rfuDty ioc
Klamerki do bielizny 48 za 5c
V
Specyalne Taniości
na
JUTRO
I2c
Dobra kawa, świeżo palona. —
warta 20c it. i f 11/r>
tylko .. 1 A/2L
Dobro miotły tylko 12c
Soapine 3 paczki za lOc
Carnation mleko tylko ... 7c
Campbelle zupa 10c pusz. 7c
Prósz. Ammonia wiel. pacz. 4c
Sunbright Cleanser wiel. 10c
puszka * *
3 za .llC
Wiel. 2Vz it. puez, po- ni/
midorów tylko 0/2C
Dobra soda do prania 4 it. 8c
Palm Olive mydło 10c wiel.ei/ic
Zapałki najlep. 12 pudełek lOc
Grzebienie aluminowe .
lOc gatunek tylko .. .. 4-C
Haft. szer. plęk. dese- a \/
nie, lOc gat., tylko .. ^ł/zC
Pończochy dla niemowląt róż
ne kolory, lOc ✓
gatunek po ». OC
Paski skórz. dla chłop- q
ców, 19c wart. po .... VC
Chusteczki modre, 8c_gat. 4c
Koszule damskie 15c gat. ê/2o
Skarpetki czarne 15c gat. 8/2c
Kwiatki i wieńce na o
kapelusze po .. .. .. OC
Sznurówki (braziers)
.warte 25c tylko ...
Gorsety $1 Royal \Vor- g/\
cesters gat. jutro po . . ûUC
Ubranka pralne dla chłopców,
wiel. ?. do 7, 59c
gatunek po ,^VC
Spódniczki damskie haftowane
69c wartości,
tylko .. OVC
Pończochy damskie czarne, lub
brunatne, 10c gat., g
po t)C
Paski damskie, białe pralne z
perłową, spinka, g
25c wartość, po
Odzież spodnia męska,
50c gatunek, po A O Q
EXTRA! Pół jedwabna mate
rya na suknie lub bluzki i róż
ne kolory, 3'Jc wart. * O
po .. .. 1 OC
Biała letnia materya na suk
nie, lub bluzki, 26c
gatunek, po
obuwie:
900 par dziecięcych plękn. lak.
pantofli, z jed. i dwoma pask.,
z obcasami lub bez, warte do
|1, wiel. 3 do 8 w so- ςη Λ
botę para tylko ,iJVC
col^jwTbus"
u
.. ISc
Ceny Targowe
w Chicago.
\ „ ZftOżA.
Pecenica, zimowa $1.00 do $1.14£
Pesenica, wiosenna 1.14 do 1.33
Kukurydza : ....76 do 802
o wie· .. .53$ do .55i
BYDŁO.
woły .....$6,40 do $10.35
Krowy 5.10 do 10.25
Cielęta 8.50 do 10.75
świnie 6.75 do 7.85
Owe· ........... ..5.26 do 7.25
NABIAŁ.
Jaja, extra. Łuein .17$
łaja flrste, tuzin /»..16$
Inne gatunki, tuzin ...17$ do .11
Masło, extra, funt 25$
Masło, extra first 24$
Masło first 23 do .23$
inne gatunki ..........22$ do .19
Ser szwajcarski, funt .-16 do .22
Ser amerykański 152
Ser Lim burger 14
DliÓB.
Źyiry:
Kary, funt .13
Kurczęta 19 do 2U
Kaczki młode .15
Gęsi - 9
Indyki 12
Mrożony:
Kury .-. .... IM . mm m · · » , 13 dû 14
Kaczki — 14
Gęsi ·.■·«··.·*,,··" 10
(ndyki .z.....r— ······«······.14
• WARZYWA.
Buraki. lOOkos. $ .50
Marchew, lOOkos. .50
Fasola $3.00 do 3.25
Fasola strącz. pudło 50
Pomidory, 6 koszów ,. · · .75
Ogórki, 6 tuzinów 35
Sałata kosr .25 do .40
Kapusta, pudło.... .50
Kartofle nowe becz · 1.25 do 1.30
owoci;.
Cytryny, pudło 2.00 do 3.00
Pomarańcze, pudlo . ·3·25 do 3<75
Jabłka, pudło .40 do .65
SWEDOLA PŁYN i SWÉDOL PUDER
8ą to jedyne niezawodne środki przeciw
poceniu się nóg jakoteż pod ramionami.
Śwedola. płyn zupełnie zabija nieprzyje
mną woń potu. — ftadne inne środki nje
tnają tej wartoéci. Nabyć moZna po 2ór
w aptekach lub wprost c»d Polo Chemt
cal Co., 2378 N. U »? i tt d., Olnf* m
JSrBBLLS
ItoNtel B*1U * ą»»rł·!»
M«Mua< wM. ItuW OfeJtoMmrbJUUWkfr
lunrnrrAT ι u nmniu

xml | txt