OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 28, 1915, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-07-28/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

NA KOGO SPADA ODPO
WIEDZIALNOŚĆ?
Toczy się jednocześnie sześć śledztw
w sprawie katastrofy „Eastlanda".
Sensacyjne zeznania świad
ków przed ławą koronera.
Sześć osób będzie dziś postawionych
w stan oskarżenia przez „grand jury"
Urzędowy dzień żałoby.

Nurkowie przestali szukać ciał. — Praca nad podniesie
niem okrętu rozpoczęta. — Ciało chłopczyka jeszcze
nieidentyfikowane. — Fundusz ratunkowy wzras
ta. —Z procesu detektywów oskarżonych o graft.
KTO WINIAN?
Od wczoraj toczą się oględziny
przed sędziami przysięgłymi ko
^ roncra, w sprawie katastrofy
„Eastlanda", który się przewró
cił w rzece, zanim ruszył z miej
sca na wycieczkę, pogrążając we
wodach rzeki z górą 1200 osób.
Oględziny te przepełnione są
sensacyami. W czoraj zeznawali
następujący: Walter Ε. Steele,
skarbnik kompanii, która jest
właścicielem nieszczęśliwego pa
rowca; Martin Fiatów, agent es
kursyjny tej kompanii; Adam F.
Weckler, superintendent przy
stani chicagoskiej ; J. R. Lind,
jego asystent; WY J. Wood, ar
chitekt okrętowy! W. K. Green
baum, zarządca „Indiana Trans
portation Co."t która wydzierża
f wiła okręt na dzień wycieczki;
Daniel W. Gee, jeden z pracow
ników firmy Western Electric
Cq.
Oględziny wczoraj trwały do
północy. Sala jest przepełniona
publicznością, która z wytęże
niem słucha pytań i odpowiedzi,
mających na celu złożenia winy
na. osobach odpowiedzialnych za
straszną katastrofę, która we
dług ekspertów nieuniknioną by
ła, gdyż okręt ten był notorycz
nie niebezpiecznym z powodu
wad w konstrukcyi, o czem na
wet miano pisać listy do Wa
szyngtonu.
CO ZEZNALI ŚWIADKOWIE.
Adam Weckler zeznał, ze
„Eastland"' poczuł się chylić ku
lewej stronie już 17 minut przed
katastrofą. Weckler zwrócił na
to uwagę kapitanowi okrętu Pe
dersonowi, lecz ten go zignoro
wał i pasażerów nie ostrzegł, cho
ciaż na przedsięwzięcie wszel
kich środków ostrożności i wyra
towanie wszystkich pasażerów
czasu było dosyć.
„Powiedziałem mu" — mówił
Weckler, — „że maszyna, która
kontroluje balast, nie funkcyonu
^ je. W mojej opinii nie powinno
ψ na parowcu się znajdować więcej
niż 1200 lub 1500 osób."
J, R. Lind zeznał, że liny, wią
żące parowiec do doku, były wy
prężone. i że parowiec o godz.
7:30 chylił się ku lewej stronie.
Mówiłem o tem z p. Wecklerem
i powiedziałem, że to skandal, iż
pozwalają okrętowi z takim ła
dunkiem wypłynąć ze rzeki.
} W. J. Wood. architekt okręto
wy, zeznał, że w jego przekona
niu, gdyby rezerwoarv balastowe
były napełnione, okręt by się nie
przewrócił, chociaż dodatkowo
uważa on kadłub okrętu także za
nieprawidłowej konstrukcyi.
Dwie są możliwe przyczyny, któ
reby mogły spowodować prze
wrócenie okrętu : albo osadzenie
rn.iPHO.NES: »■-«« ,»«*
Dr. F. H Booth
1927 N. Cali/orni* A v©., Chicago.
«
— Trkfoa 0«k!»ad HSl.
Dr. Alvin» Boż*kow*ka-Dalton
4O20 Indiana Ave.
SM*. Mjt C*rek* «·*·:·■ Uefł«ł tnfdztm» m »tnéi
Godjinv : od SL.11 M\r: "d 1—3 popołudniu; od
7—8 wivciorrm. V wfaidt pnm —éwiui*.
CKręru na miaiKiem orzegu, aioo
też złe funkcyonowanie inaszy
balastowej. Mamy zeznania znaw
ców, że dno rzeki jest dość głę
bokie. Wniosek więc sam przez
się jest widoczny.
Daniel W. Gee, jeden z praco
wników Western Electric Co.,
którv bvł członkiem komitetu,
urządzającego wycieczkę, zeznał,
że na biletach był rabat, który u
możliwiał sprzedaż biletów po
50 centów. Sprzedano 6900 bile
tów osobom dorosłym, a 200 bile
tów za pół opłaty dzieciom od 5
do 12 lat. Na pokładzie „Eastlan
du", według świadka znajdowa
ło się przynajmniej 200 takich
dzieci. Dwoje tych liczono na je
dną osobę dorosłą. Niemowląt na
rękach matek nie liczono.
•Martin Fiatów, agent ekskur—
syjny, zeznał, że odbierał bilety,
lecz pasażerów liczyli inspekto
rzy rządowi. Twierdziły że na o
kręcie nie było więcej niż 45
dzieci.
W. K. Greenbaum zeznał, iż
sądził, że okręt jest całkiem bez
pieczny. Za katastrofę w jego o
pinii ponoszą winę albo inspekto
rzy federalni, albo też załoga o
krętu za zaniedbanie maszyneryi
balastowej.
ZDUMIEWAJĄCA IGNO
^RANCYA.
Walter G. Steele, sekretarz i
skarbnik kompanii St. Joseph -
Chicago Steamship Co., która jest
właścicielką parowca i jeden z
największych akcyonaryuszy tej
kompanii. Steele okazał kolosalną
ignorancyę co do stanu, w jakim
się „Eastland" znajdował. Dwa
punkta tylko zeznał na przesłu
chach: jeden, iż on tylko podpisy
wał czeki bankowe, a drugi, że
zdawało mu się „dziwnem", iż
kompania zdołała kupić· „East
land" za tak niską cenę, bo tylko
trzecią cześć kosztu budowy #o
krętu wynoszącą. Twierdził, że
się nigdy dalej nie zastanawiał
nad tern, dlaczego okr^t tak ta
nio pierwsza kompania sprze
dała.
Zeznania Steele'a są tem dziw
niejsze, że w kołach okrętowych
ogólnie wiedziano, iż „Eastland"
jest wadliwej konstrukcyi, że był
przerabiany, że władze miasta
Cîeveland zabroniły transporta
cyi pasażerów na tym okręcie, że
okręt był uważany za niebezpie
cznego „narwańca."
INNE FAKTA ZE ŚLEDZ
TWA KORONERA.
Kapitan Pederson wiedział od
głównego maszynisty parowca, iż
maszynerya balastowa nie funk
cyonowała na 17 minut przed ka
tastrofą. Tylko 4 do 6 minut po
trzeba na wyjście wszystkich pa
sażerów z okrętu.
Lucien Wheeler z federalnego
biura śledczego, zeznał że nie
można znaleźć certyfikatu in
spekcyi, wydanego przed 20
dniami, który pozwolił na powię
kszenie liczby pasażerów z 2,189
do 2,570. Prokurator Hoyne wy
f*UfoB Momro· 5·69
North American Koofing lo.
| Władysław Majewski, właś. I
1363 Dickson ul., róg Blackhawk uL
J*d«B blok am północ od poUktof· buki·
IOWTR AKTOR DEKARSKO-IŁACH A RSKI
wykonuj· weaelkte roboty aa nowych budynkach 1 repera.
cyc dachów, ryn deszczowych, fsymzów. «talowe eu fity
nakrywa dach? aafeltum papierem i rrarei.
Wszelka robota leat rwarantowaaa.
Ofls «warty od fodslny 7 rano do 8 w
Dlaczego „Eastland" był niebezpiecznym. - Wady w konstrukcyi.
Powyższe dwa rysunki, nary
sowane przez wybitnego inżynie
ra wodnego, J. Devereux York,
wykazują, dlaczego parowiec-ko
stnica „Eastland" był niebezpie
cznym.
Rysunek po lewej stronie
przedstawia w poniowem prze
raził się, że ten fakt jest bardzo
znamiennym.
Zeznania wykazały, że pod
względem powiększenia liczby
pasażerów na okręcie „Eastland"
wymieniono korespondencyę po
między Greenbaumem, a firmą
Western Electric Co. i inspekto
rami federalnymi w Michigan.
DZIŚ ŚLEDZTWO PRZED
„GRAND JURY."
Dziś odbywa się śledztwo
przed stanowią „grand jury" pod
kierownictwem prokuratora sta
nowego Hoyne'a.
Zeszłej nocy, już po północy,
po odroczeniu się przysięgłych
koronera Hoffmana, prokurator
stanowy Hoyne oświadczył, że
dziś wieczorem w stan oskarże
nia postawionych będzie przynaj
mniej 6 osób, odpowiedzialnych
za katastrofę „Eastlanda."
Zarzut przeciw nim będzie al
bo zabójstwo, albo też sprzysię
żenie się celem przeładowania
parowca przewróconego.
O północy aresztowany został
W. K. Greenbaum, generalny
manażer Indiana Transportation
Co., która wydzierżawiła ok^*çt.
Aresztowani zostali także G.
W. Munger, skarbnik parowca,
który do tego czasu znikł i M.
Fiatów^ generalny agent kompa
nii, która jest właścicielką „East
landa."
SENSACYA NA OGLĘDZI
NACH KORONERA.
Seusacyę na oględzinach koro
r.era wywołał fakt, że prokurator
Hoyne ostrzegł kapitana Peder—
sona, gdy ten już miał zeznawać,
że cokolwiek powie przed koro
nerem, muże być ,przeciw niemu
użyte w procesie kryminalnym.
Ostrzegł także sam koroner Hotf
man. Wreszcie na poradę swego
adwokata Barboura Pederson
wstrzymał się od zeznań przed
koronerem.
W ten sam sposób postąpił
główny maszynista Erickson.
Znaczy to, że Pederson i Erick
son będą najprawdopodobniej
postawieni w stan oskarżenia
przez stanową „grand jury".
Czeka ich ten sam los przed
federalną ławą sędziów przysię
głych ,gdyż ta też zabiera się do
wytoczenia śledztwa.
Kapitan Pederson, gdy stanął
przed ławą sędziów przysięgłych
oświadczył, że pragnie powie
dzieć wszystko, co wie.
Victor A. Olander, sekretarz
unii majtków, zeznał przed przy
sięgłymi koronera, jak od wielu
lat walczy} za tem, ażeby popra
wić stosunki na okrętach pasa
żerskich na jeziorach, jak jego
wskazówki i protesty ignorowa
no, jak tuszowano prawdziwe
powody innych katastrof na je
ziorach.
Największą sensacyę wywołał
zarzut, iż trudnoby było znaleźć
bezpieczny okręt pasażerski na
jeziorze Michigan.
TOCZY SIĘ SZEŚĆ ŚLEDZTW.
W sprawie katastrofy „East
I landa" toczy się sześć śledztw, a
mianowicie:
I
i. Przed ławą przysięgłych ko
ronera, pod kierownictwem ko
ronera Hoffmana. „Foremanem"
tej ławy jest dr. Evans, były ko
misarz zdrowia miasta Chicago.
çciu kształty kadłuba „Eastlan
ł". „Deck" oznacza pokład, ,,wa
:r line" linia wodna.
Po prawej stronie rysunek
rzedstawia, jaki tram „East
,nd" powinien mieć, aby być
ezpiecznym.
York wskazuje, że „Eastland"
ini członkowie są bardzo wybi
îymi zawodowcami i przemysło
cami chicagoskimi.
2. Przed stanową ławą sędziów
rzysięgłych " (State grand jury)
□d kierownictwem prok. stan.
[oyne'a. Lawa ta ma dziś posta
ić sześć osób w stan oskarże
ia.
3. Przez samego prokuratora
[oyne'a i jego sztabu inwestyga
>rów i pomocników.
4. Przez departament federalny
andlu pod osobistem kierownic
vem sekretarza handlu Redfiel
a, który na polecenie prezyden
t Wilsona przyjechał do Chica
0.
Pomagać będzie sekretarzowi
ed'/ieldowi i asystentowi pro
uratora generalnego Thurmano
i specyalna komisya cywilna.
/ tej komisyi będą zasiadali in
jektorzy z Milwaukee, trzej
fwilni: Harry A. Wheeler, Mar
in A. Pool i członek wybrany
rzez Western Electric Ço.
5. Przez federalną ławę sędziów
rzysięgłych (fédéral grand jury)
Dd kierownictwem sędziego
andisa i prokuratora federalne
3 Clyne'a.
6. Przez komitet przystani i
3ków z łona rady miejskiej.
SEKR REDFIELD BADA.
9
Sekr. Redfield wczoraj zwie
ził okręt „Eastland" i sam się
rzekonał, że przyrządy ratunko
e były w dobrym stanie, a jed
ak nie zapobiegły śmierci 1200
5Ób.
Redfield zwrócił uwagę na to,
1 władze federalne nie mają wła
zy wydawać opinii co do równo
agi okrętu, która może szwan
3wać wskutek wadliwej kon
rukcyi. Redfield przypomniał,
: nieraz zwracał uwagę kongrc
)wi, iż władza nad okrętami po
inna być szersza.
Jest to twierdzenie bardzo zna
lienne. Widocznem z tego jest,
; każdy może wybudować okręt
iki mu się podoba, bez żadnego
zględu na zasady konstrukcyi
krętowej, o ile ona dotyczy ró
nowagi okrętu i jego bezpie
teństwa i może w takim okręcie
ansportować pasażerów.
Redfield udziela wszelkiej po
tocy prokuratorowi Hoyne'owi.
apowiada, że władze federalne
ędą współpracowały z władza
11, miejskiemi i powiatowemi.
Redfield obieca Hoyne'owi po
loc przy ściąganiu świadków i
- zbieraniu dokumentów.
Rediield wyśmiewa się z kry
fk Olandra, który twierdzi, że
îspekcya okrętów jest farsą.
AKCYA FEDERALNEJ
ŁAWY.
Wczoraj wydano pozwy 40
iviad.kom w sprawie katastrofy
Eastlanda"..
Prok. federalny Clyne oświad
zył, że jeżeli Hoyne obiecał kap.
'edersonowi zwolnienie od pro
esu za wyznanie wszystkiego co
'ie, nie będzie to przeszkadzało
kcyi federalnej.
AKCYA MIASTA.
Burmistrz Thompso^ który
;st w drodze do Chicago, wydał
roklamacyę, ażeby dzień dzi
iejszy był urzędowym dniem żą
łby i ażeby biura miejskie były
zisiaj z tego powodu zamknięte.
miał tram okrągły i balast wod
ny. Twierdzi, że taki okręt nigdy
nie może być bezpieczny. Okręt
zwłaszcza pasażerski ma mieć
tram ostry i głęboki, jak rysunek
po prawej stronie przedstawia, i
balast stały. Tram zazwyczaj by
i wa wypełniony ołowiem.
Zast. burm. Moorhouse oświad
cza, że władze miejskiej nie mają
żadnego konfliktu z innemi wła
dzami.
Inżynier okrętowy, S. G. Jenks,
pod którego kierownictwem bu
dowano parowiec „Eastland" o
becnie mieszkający w Port Hu
ron, Mich., oświadczył, że przy
konstrukcyi zważano tylko na to,
ażeby okręt miał największą szyb
kość z jak największą taniością,
i że na nic innego nie zważano.
„Eastland" urodził się jako
wyżeł, a zginął jako wilk" — wy
raził się Jenks.
507 ZAGINIONYCH.
'Nurkowie przestali wczoraj
poszukiwanie ciał.
Wczoraj przez cały dzień po
szukiwano ciała na dnie rzeki, w
dół rzeki od katastrofy.
Western Electric Co. wczoraj
wydała cyfry, wykazujące, iż je
szcze jest 507 zaginionych. Po
ogłoszeniu nazwisk zgłosiło się
kilkadziesiąt ludzi, którzy się wy
ratowali z „Eastlanda", lecz o so
bie do biur regestracyjnych nie
dali znać i z tego powodu zapi
sane jest jako zaginionych.
Pozostaje jednakowoż jeszcze
albo zostały przez prąd rzeki u
okręcie, albo pod nim znajdują,
albo zostali przez prąd rzeki u
Uiv^iuin-.
PODNIESIENIE PAROWCA.
AYczoraj był ostatni dzień po
szukiwania ciał, a dzisiaj rozpo
czną się prace nad podniesieniem
okrętu na rozporządzenie koro—
nera i zast. burmistrza Moorhou
se'a.
•Kontrakt na podniesienie wy
dały kompanie asekuracyjne
(Board of Underwriters) kompa
; η ii Great Lakes Towing Co. z
Cleveland. Praca nad podniesie
niem trwać będzie 10 dni do
dwóch tygodni.
[ CHŁOPCZYK NIEIDEN
TYFIKOWANY.
W zakładzie pogrzebowym
Sheldona, pnr. 912 W. Madison
ul. gdzie odtąd wszelkie ciała bę
i dą składane, jest ciało chłopczyka
8-mioletniego, jednej z dfiar ka
tastrofy, którego dotychczas nie 1
identyfikowano.
Prawdopodobnie rodzice jego
zginęli.
W. M. Williams, sekretarz B.
F. Gump Co., ofiarował się ciało
pochować na swej „locie" familij
nej na cmentarzu „Forest Home"
jeżeli się nikt po nie nie zgłosi.
Wczoraj w rzece znaleziono
cztery ciała.
Pomiędzy nimi było ciało A.
W. Kwaka, zam. pnr. 2425 So.
Lincoln ul. Nazwisko jego było
na notesie w jego kieszeni.
Wczoraj identyfikowano trzy
ciała w zakładzie Sheldona, do
kąd resztę ciał przeniesiono ze
zbrojowni.
Pozostaje tam jeszcze pięć ciał
nieidentyfikowanych, a pomiędzy
niemi wyżej wymieniony chłop
czyk.
FUNDUSZ WZRASTA.
Fundusz ratunkowy, który
zbiera komitet zamianowany
przez zast. burmistrza, a przez
naczony na wsparcie rodzin o
fiar katastrofy wzrasta bardzo
szybko.
EJVERS0N8C0
1336 -1350 MILWAUKEE AVE.
Nadzwyczajna Oferta oa Czwartek
Ofiarujemy świeży, doskonały towar, po cenach niższych aniże
li w każdym innym składzie. Wyprzątająca wysprzedal
S2.50 i S3.01) Damskie i Panieńskie Pumps, SI. 19
Zapas Coloniale, Kewpie, Betty,
princess i Mary Jane pumps, la
kierowane colt, lakierowane i ma
towe kozłowe, jelonkowe, pasko
we i siwe suede sukienne wierzchy
Louis, francuskie kubańskie i nis
kie obcasy, wszystkie -g -ë
specyalnie j
wielkości,
para
Chłopięce, dziecięce i panieńskie
Tennis pantofle, czarne i białe —
kenwesowe, gumowe podeszwy i
obcasy, wielk. 9 do 6, ΑΠ r>
warte 75c, para T"/C
Damskie $3 oxfordy, białe kenwee.
i poplin, biała kid podeszw. ręcz.
wywrac. podeszwy, eznur. na bo
ku, wielkości 3 do 5,
para . # ..
87c
Chłopięce pralne ubrania za mniej jak połowę ceny
Zapas chłopięcych pralnych ubrań, wszystkie
te?o sezonu style, Oliver Twist, rosyjskie, marynarskie
i middy style, zrobione z dobrej pralnej materyi, wiel
kości 2% do 10 lat, w trzech wielkich zapasach:
1.75 ubrania
1.25 ubrania
77c 50c 35c
75c ubrania
Męskie okaz. koszule z
madrasu, perkali i Bed
ford cords, przysz. mlęk.
kołnierz lub z pasecz. u
szyi, wiel. 14 do gg
17, najl. $1 wart. ûûC
Chłopięce K. i S. bluzki
z dobr. madrasu 1 perkali
gład. białe, niebies. i w
ozdob. prgżfci, wiel. 6 do
17 lat, 65c wart.
po 3vc
2.50, 3.00 i 3.50 damskie pralne suknie, $1.00
Damskie i panieńskie pralne suknie, z ozdobnej
prążkowanej i wzorzystej voile materyi, rice cloth,
krepy i ratine, w wielu -g
pięknych stylach, wasz I I II I
wybór, po ..
4.00 i 6.00 damskie pralne suknie, 1.98
Zapas damskich pierwszorzędnych pralnych sukien,
najlepsze i najnowsze modele -4
tego sezonu, 100 stylów do . I
wyboru, po ..., ...··· .
Damskie pięk. jedwabne
bluzki z prał. lub jedwab,
białe ,allover haft. des.,
haft. organdie kołn. bluz
kowy efekt, $2 |
wartość, po .... 1
Damskie czar. (afeta suk·
nie w pas, z 3ma przędz.
z$.bk. najnow. modele,—
wsz. sprzed, po $6 1 *6—
wasz wybór
po
.3.39
Damskie białe ratine pralne
suknie w pas, pn*/s^. kieszenie
po bokach, szer. mcdele, zwy
kłe $1.50 on
wartości, po OOC
Domowe suknie dla dam z
Amoskeag ginganiu w prożki,
ozdob. pięk. koronkowym koł
nierzem, 1.Γ0 i $2 *7»^
wartości, po ...... .. / / C
Drobiazgi
Potnikł do sukien
,,snnp on", nie trzeba Ich
przyszywać, warte 15e,
specyalnie,
para Ot
Yeiner haczyki I haftki do
sukien, czarne i białe:
2 tuziny Kafety [ piczki
haczyków..,..
'A tuilny niewi
dzialnych haftek ..
1 tur.lii Stmidurd
haftek
PICZII
2c
Nie w id z. spilki
włosów 60
w paczce .
lOc grzebienie
metal, opra
wa, po
6c
Β Z
5c
Pończochy Λ
25c męskie fibre jedwab, skar
petki, siwe ceglaste granatowe,
białe i lewandowe także j λ
czarne, para ρ 1 ^-Ç
35c męskie i damskie okaz.
pończochy, czarne i kol. wszy.
wielk. 3 pary za I
50c, para 1 / C
25c dziecięce lisie i baweł. poń
czochy, czarne i kol. wszy. wiel.
w tę wyprzedaż
para
15c niemowlęce ozdobne skar
petki, 10 różnych stylów, —
para specyalnle t n
po .. 1 UC
2c niemowlęce jedwabne poń
czoszki, czerwone i ceglaste,—
wielkości 4 do 6, 11/·»
vpara, po · · I I Cy
)t*J φ Vf iUi·
Î2k
Serwetki. 15x15 u bławat, adam.
kwieć, i cętk. des., obrąb.
3 0c gat., sztuka 4-C
l*ralna krepa, białe I llęezniki wiel. an—
tło w piękne kwieć. j giel. huck ręczniki,
des., i w ozdób, prożki , z trw. kol. czerwo
12^0 wart. j- na borta, reg.
jard £)C I gat. po ....
Spodnia Odzież
50 męskich koszul Kaci, w
drob. prążki, sani':, mcsh i nain
sook style, i—
po .
;i8c damskie union garnit., nis
ka szyja, bpz rękawów, upięk.
koron., reg. i extra « o
wiel. po 1 OC
12l/2c damska drob. prqżk. ko
szule, regularne i extra wiel
kości, spec. ^ ^
19c dziecięce drob. prążk. ko
szule krót. i długie rękawy, —
20 do 34, i
po /C
25c damskie kształtne koszule,
niska szyja, bez rękawów, re
gularne i extra i'))
\wielkoecl, po .*
Perkale na suknie, jard szer czer.
i cegl., w białe cętki i wzo- *3
ry, resz. fab. 12V2C gat. jd. . T-+C
Biała mater, na bluz
ki, tkane kropki, na
ubławat. krepie, reg.
25c wart. j q
5c
jard
Specyalności w Basemencie srrubT/staH, specyalnie.... 0C
5c
PO
10c szczotki do szo
rowania. trw. opra
wa, spec.
PO
25 funtowe pudła do mąki, Z
grubej blachy, biało japonowa
ne, 75c wartość, 39C
Szklanki do wody, z
czy. szkła, z podkową
na spodzie, J ç
Trzepaezki do dy
wanów z grub. ple
cion. drut, 15c
. . wart. 25c,
4 kwartowe biało emaliowane
kociołki do wody, drewniana
raczka, 50c wart.,
spec.' po
25c
υ
i
Obecnie już wynosi $317,
402.06.
Organizacya Czerwonego Krzy
ża i inne agencye już pracują nad
szukaniem tych, którzy się znaj
dują w nagłej potrzebie. Takich
jest bardzo dużo. Nie mają oni
nawet pieniędzy na opłacenie ko
sztów pogrzebu. Bardzo wiele
familii zostało pozbawionych
swych głównych żywicieli lub
żywicielek.
Krążą pogłoski, prawie nie do
uwierzenia, że fabrykanci tru
mien i przedsiębiorcy pogrzebowi
oraz kwieciarze podnieśli ceny
trumien i kwiatów do zdzierczej
wysokości.
~ 12-TA ULICA.
W następujących agencyach
można nabyć „Dziennik Chicago·
eki":
742 Bunker ul.
1139 Clinton ul., 518 Dekoven
ul., 633 W. 18ta ul., na narożni
kach 18ta i Halsted, 12ta i Jeffer
son i Maxwell i Jefferson.
Z WOJNY.
(Dokończenie ze str. lej).
i wzięto im 2 mitraliezy. Na linii
Wisły pod Nadarzynem i, Piase
cznem walki toczyły się krwawe
w poniedziałek i wtorek — ata
kiem na bagnety odparto wszel
kie zakusy niemieckie sforsowa
nia pozycyi rosyjskich w tej stro
nie. Nad Bugiem utarczki z Au
stryakami zacięte — pod Sokalem
i Poturzycą udało się Austrya
kom przekroczyć rzekę.
Berlin, 28 lipca. — Raporty nie
mieckie utrzymują, iż postęp
wojsk niemiecko - austryackicn
trwa dalej pomyślnie; wzmian-·
kują one walki zwycięskie pod
Różanem, Pułtuskiem, Wyszko
wem, Goworowem i w innych
punktach Narwi, gdzie łącznie
miano w dniach/ ostatnich wziąć
3,319 Moskali do niewoli. Rów
nież na liniach lubelskich i nad
Bugiem sukces austro - niemie
cki się znaczy: ostatnie najważ
niejsze starcie było pod Hrubiuo
wero zwycięskie dla Niemców.

xml | txt