OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 03, 1915, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-09-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

DZIENNIK CHICAGOSKJ
fTHE POUSU DAILY NEWS)
Tk« oideet Md moet iollu<*nuai PoUłh 1M1U
la the Stata of llilaoi*.
lHoed Asily cjotpt tedtn %ad HoUdays.
pi'bli·/ ikd bt
THE POLISH rf BLISH1XG CO.
TEKMS OF SUBSC RIPTION:
One yoar $3 J30
Si x mont Ka ISO
TSree monitu 0.7S
One month..... 0 2Λ
In Chicago by mail for month 0.4S
To Europe for one year C.00
To Canada for one year 3 00
AU łetters sh*U be a<Jdrr»»ed to;
THE POL18H PCILUHIMG CO.
14M *7 W. DifMaa St. CHIC AGO. IU. i
DZIENNIK CHICAGOSKI
Piemm pełkftme peimif eem» imtereeem PeUklm
w Stiaid ZjiditwtyA Airjki Poła.
WYCHODZI CODOUEli
l «vjątkieai Ntedxi·. t urocr.yetTtrB.
Ł · vło»z*nia I irtykufr pod nagłówWleaa !
redakcya ..Dziennika Chicago
•fclego" oie bierze odpowiedzialności.
PRZEDPŁATA WYNOSI:
Jtoc*me $3.00
Półrocznie. ISO
Kwartainie ... 9.75
Miestfcjme OM
W Chicago poetią miesięcznie 0.4S
Do Europy rocznie. 6.00
Do Kanady rocznie 3.00
Pieniądze τοπία prre^teé « łedoocento-J
»yc4 'n*czn»oB uuoctowych Bibo pnaz erpr·
•owt !ub pocztowy ..Mooey Order". Wuelkle
kMr *dr»sowaó naleiy:
THK FOI.ISH PUBII9HIXG CO
14U->7 W- DlTleion »t. CHICAGO, IU.
Vf razie nieregularnego ocrzymywiali
..Dziennik* Chicagcsłtiego". prosuuy nattait-1
Miast on zawiadomić.
FRIDAY, SEPTEMBER 3, 1915.
„Macierz Polska".
Biuro Zarządu Głównego:
1455-57 W. Division ulica,
Chicago, 111.
Telelou ΛΙΟΝ KO Ε 4303
ZARZĄD BŁOWSTi
Ks. Fraacisiek tioraon. Moderator.
Julian Nejman. Prezes.
Aatonina Hiranowskł. Wiceprezeska
Wo.Oiech Menhicki. Wicepreaee.
JU.ix Brochocki. Sekretarz.
Francuze» Rezmeroaski, Skarbnik
W. P. Soska. Dyrektor.
Stan. Laczmaóaic!. Dyrektor.
Stanisław Tworek. Dyrektor.
Franctazka lfaretntcowska. Dyrektorka
Anna Peyoe. Dyrektorka.
Sporne* Urbańska. Dyrektorka.
Dr. Aleksan. Pietrzykowski. Le «an VacMtay.
Adw. Piotr P. Miodak. Doradca Prawny.
Juliusz F. Szatkowski. Buchalter i Rachmistrz
Β C. Wojcalewicz. Asystentka Se nr. Generała.
GODZI Ν Τ BIURO WK:
Biuro Za rządu Głównego otwarte w dal po»
wszednte od godi 9-tej rano do ft-tej wieczorem
< w *obotę do i-ej popołudniu). Wieczorami, w
doi powszednie uwv;atkteai soboty» od godzlay
7-mej do Mej. — W medziele i święta uroczyste
biuro jest zamknięte.
PKE/.JKSA: « środy wieczorem od coda- *«t
do 0-tej.
SRKKETARZA: w poniedziałki, środy 1 płf>
tki popołudniu > d S-giej do ft-tej. Wieczorami
w poniedziałki. w tor iii. «wartki i piątki od
dzinjr T-ineJ do 9-tej.
SKARBNIKA: » poniedziałki, środy 1 pi**
ki od godziny 7-mej do 9-tej wieczorem. Skła
dania opłat- Wszelkie opłaty do Kasy Głów
Bej przyjmuje Kasyer Główny podczas godzi·
«fisowjch. Sekretarz Generalny ani Asystentka
Die bçdi) przyjmowali opłat do Kjsy Głównej.
BITHALTKRA : dla interesantów ae sera.
w>mi Oddziatowemi: w piątki wieczorami «4
godziny 7-mej do
ROREsPONDENCYE.
Wszelkie korespondenere dotycz%oe Maciercy
Polskiej należy adsesowai:
.MAX BRD! HOCKI.
8««r»Ury Połiafe Alma Muter,
1454 W. Division Street, Chicago, 10.
ΠΧΑΧβΚ
Przekazy bankowe i pocztowe (ebeks. moaey
•niers etc.) należy wystawiaó na organizaoy^;
FOLI3H AŁMA MATER
i przeayłaó pod adresem:
KR REZMEROWSK1.
1454 W. Dirlaioa Stroot, Chicago· Dl·
KALENDARZYK.
Juiro, 4 września: św. Rozalii pan
ny.
RUCH p.\Ju>wcriw.
•..PRZYBYŁY: Nowy York: Roma.
'— San Francisco: Polymnia, Navajo.
— Bordeaux: La Tourałne. — Rot
ter Jam. — Seattle: Hawaii Maru.
ODESZŁY: Nowy York: Palermo,
Hellig Olav. — San Francisco: Ber
wick Law.
; Dajcie Swemu
\ Dziecku Sposobność
c Teraz zanim sskoła się rozpocznie jest
> cfie aby twema dziecku wyleczyć ffruczołkl
) i oskrzele (adenoidy.)Nie czekajcie aż inspe
j Utor szkoły lub dozorczyni z departamentu
) zdrowia doniesie o tem. Niech specjalista
i' zegzamiauje wasze dzieci i da wam poradę.
!» Czy twe dziecko trzyma usta otwarte?
. c zy cbrapi i źle sypia?
' Cz·. ppąjj; cierpi na zaziębianie i kichanie?
ι </>.» ix» slr.by słuch?
> t^zy π» WSI w uszach leb cieknące uezy?
> Czy ma -łaby apetyt
» Czy jest wątły i nieroby:
> Cz* wygląda zaspeilTma ociężałe ruchy?
» Czy iest z irytowane i niecierpliwe?
> Czy w szkole oie robi poetępów?
| Czy ma opuchła jpoczołkt?
> Takie symptomu są rezultatem powię
ksaoovch i schorzałych eruczołków i oekrze
li u dzieci w częóci ?5 procent, w wieku od
3 do 10 lat.
Często choroby sercowe, reumatyzm tu"
ι bereolosis i Inne choroby powstają s zanied
I bania oskrzeli.
s Maikodaj swemu dziecku zdrowie, uczę
'l ście i sposobno^ byé użyt»"C*nem. Daj mu
ι sposobno*·. Zapobieżenie jest tańszem ani
'i żelilecaeuie.
II OruczołKi i oeWriele moją byé usunięte
1 przez specj alistę, bez bólu i czysto nawet
1 bez szpitala.
RAPORT Z BIURA
Dr. F. O. Carter.
«, Mpecyalist* óc*. aazu. ooaa i gartU*
18 lat na Suit· allcy
Ί l'JO S. State Str. 2-gieptftr·
S CHICAGO.
Panie właściciela
Polepszyj swoje properte i dobrem
poicryciem farby.
Teraz iest dogodna pora i najlepezy
plac do kupienia jest α Meyer Da
i Η O. W·
Nas/, lniany olej, terpentyna, i ołów
są ściśle czyste. t
Sprzedajemy po najniższych hor
townych ceiiatii.
Lniany olej fk*c
Teroentyn» ·.· -··.· .4...
St. Loulg Biały ołów czysty 100 ft. $7
Tapety i *> ej
Czysta mieszana farba — wszystkie
kolory — niema lepezego £ j
talon po φ 1
My dostarcsancy wszędzie. Sprubujcie
' nas i oezccędzirie pieniądze.
MEYER DAVIS à CO.
ΙΟΟϋ Milwaukee Ave.
Ul i
UWAGI.
Pierwsze słówko z oka
zyi zbliżania się Sejmu
Zjednoczenia P.R.K.
„Naród Polski", organ Zje
dnoczenia Pol. Rz. Kat., jest bez
wątpienia, zwłaszcza <pod obecną
redakcyą swoją, jednym z najle
pszych, a może najlepszym z ty
godników polskich w Stanach
Zjednoczonych. W swych —
niestety — szczupłych dotych
czas ramach, takiem odznacza
się bogactwem treści, że nietyl
ko Zjednoczeńiec, ale wogóle
każdy Polak w tym kraju z
wielkiem zainteresowaniem mo
że każdy jego numer odczytywać
od deski do deski, a ubolewać
należy, że (zapewne ze wzglę
dów finansowych) dotychczas
nie powiększył swoich rozmia
rów.
W miarę zbliżania się Sejmu
Zjednoczenia P. R. K., oczywi
ście łamy tego pisma coraz wię
cej muszą zapełniać się takiemi
Sprawami tej organizaxrvi, które
przyjdą pod obrady sejmowe;
barwnie i w urozmaiconej bardzo
formie jednak podane, także i
one wielce zajmująco się przed
stawiają nietyłko dla członków
organizacyi.
Będziemy mieli sposobność je
szcze przed Sejmem tej organi
zacyi, może kilka razy o różnych
tych sprawach pomówić > i w
każdym tygodniu przynajmniej
raz na tem miejscu do nich po
wrócimy (oprócz podawania licz
nych innych wzmianek i cyta
tów z organu, które często w na
szem piśmie zawsze miejsce
znajdują). Robiąc dzisiaj począ
tek, korzystamy z pewnego ustę
pu redakcyjnych „Uwag" „Naro
du Polskiego" z tygodnia bieżą
cego. tembardziej, iż tyczy on
się sprawy mającej znaczenie o
gólniejsze, szersze koła interesu
jące.
Zjednoczenie Pol. Rz. Kat. od
.początku swego istnienia zawsze
tera się odznaczało, że nie po
przestając bynajmniej na działal
ności ściśle organizacyjnej, we
wnętrznych spraw jego się ty
czącej, baczną zwracało uwagę
na wszelkie potrzeby całego tu
tejszego wychodztwa polskiego i
naszej Ojczyzny, domagające się
czyto doraźnego jakiegoś wystą
pienia i akcyi, czy też trwałego
a wytrwałego działania. Najczę
ściej występując w takich spra
wach z inicyatywą, nie usuwało
się jednakowoż także od współ
działania, jeżeli inkyatywa
gdzieindziej powstała, o ile uz
nać mogło, że sprawa była waż
ną i dobrą. Niepodobna dziś pra
wie byłoby wyliczyć wszystkich
r.a to przykładów i dowodów;
wiedzą o tem w Ojczyźnie, wie o
tern całe wychodztwo tutejsze.
Jednem z największych jed
nak i najważniejszych dzieł, ja
kich dokonała «piękna ta organi
zacya w czasach ostatnich, było
niezawodnie wprowadzenie w
żyicie przepięknej myśli Naszego
pierwszego Biskupa w Ameryce,
„Związku Jedności" przez po
czątkowe gromadzenie najprzód
pewnego funduszu na ten cel, ja
ko kapitału zakładowego, przez
zachęcanie innych podobnych
organizacyj do wzięcia udziału,
a w końcu, kiedy siłą wypadków
pomiędzy Sejmami tej organiza
cyi, powstała Polska Rada Naro
dowa, przez wlanie w nią soków
żywotnych tak, że właśnie ta
Polska Rada Narodowa owym
wvmarzonym Związkiem Jedno
ści stać się mogła, co też na jed
nym ze Sejmów Zjednoczenia u
rzędowo uznano, i ogłoszono.
+
Otóż w Uwagach redakcyj
nych „Narodu Polskiego", w nu
merze z tygodnia bieżącego,
znajdujemy następujące aforyz
my tyczące się Polskiej Rady
Narodowej z okazy i zbliżającego j
się Sejmu:
A co zrobimy z Polską Radą Naro
dową?
♦ ♦ ♦
Czy Ją w dalszym ciągu utrzyma
my i siłą naszej akcyi zmusimy z nią
jyww organizaeye do c*ynu i zbu
dzimy Je > letargu?
♦ ♦ *
Polska Rada Narodowa to nic in
nego, Jak Związek Jedności, któryś
my poparli aa Sejmie w Clerelsnd —
potwierdzili na Sejmie w Syracuse —
λ wprowadzili w życie na Sejmie w
Milwaukee.
. ♦ ♦ ♦
Na ten cel składa ' każdy nowo
wstępujący członek Zjednoczenia
25c jako jednorazowy podatek.
♦ ♦ ♦
Polską Radę Narodową popiera ser
deczide nasz Książę Kościoła i jej
twórca JE. Ks. Biskup P. Rh ode —
a z nim cale prawie dobrze myślące
Duchowieństwo polskie.
+ ♦ *
Polska Ruda Narodowa ma już
pewne zaufanie, a wydając pismo
„FreePołand", informujące cgół a—
merykański o sprawach Polski, kła
dzie potężne zasługi dla sprawy.
* ♦ ♦
To sobie uprzytommy — nad temi
ważnemi sprawami zastanówmy się
przed Sejmem, aby czy to kiytyką,
czy wyrwaniem się bez zastanowienia
sprawy nie popsuć, ale Ją prowadzić
dalej chwalebnie.
♦ 4» *
Nie oglądajmy się na drugich; nie
składajmy winy na inne organizacye,
że nic nie robią. Róbmy MY, bo na
sza organizacja winna iść przodem,
winna celować w* dobrej robocie.
+
Także 1 Sejm II „Polskiej Ra
dy Narodowej" się zbliża; odbę
dzie się jednakowoż aż w ostat
nim tygodniu października, w
parę tygodni po Sejmie Zjedno
czenia, a — powiedzmy zupełnie
sziczerze ł otwarcie, od pewnej
akcyi Sejmu Zjednoczenia zależy
nietylko dalszy rozwój, ale po
prostu dalszy byt Polskiej Rady
Narodowej.
Aż przykro pisać o tem, ale
dzieło tak pięknie zapoczątkowa
ne, tak wspaniale się zapowiada
jące, tak przepiękne mające cele
i zadania, tak ważnymi już owo
cami i rezultatami pracy mogące
się poszczycić, zagrożone dziś
jest nieuleczalną chorobą suchot,
jeżeli nie znajdzie się ratunek, a
ratunek stosunkowo tak łatwy,
tak oczywisty i tak niezawodny,
że wydaje się rzeczą dziwną,
dlaczego go się nie daje.
Kiedy zakładała się Polska
Rada Narodowa z mocnym za
miarem stania się w całem tego
słowa znaczeniu wymarzonym
Związkiem Jedności, dla którego
fundamenta, jak się zdawało,
silne już były podłożone przez
Zjednoczenie Pol. Rz. Kat., kie
dy oprócz reprezentantów Zje
dnoczenia,także reprezentanci ca
łego szeregu innych organizacyj
do niej się przyłączyli przyrze-J
kając uroczyście, że postarają
się na swych sejmach 0 podobną
dla niej ,pomoc, jaką da Zjedno
czenie, — miała ona widoki ta
kiego powodzenia, że zakreśliła
sobie szerokie; przepiękne pola
działalności na wypadek gdyby
zbliżający się Sejm Zjednocze
nia uznał w niej ów Związek Je
dności. Sejm nadszedł, .przyniósł
pożądane uznanie i Polska Rada
Narodowa gorliwie zajęła się
wprowadzaniem w czyn swoich
planów.
Wikrótce jednak straszne cze
'kało ją rozczarowanie. j
Pomimo niezmiernej ofiarno
ści członków Komitetu Wykona
wczego, którzy i czasu wiele po
święcali i sami z własnej kiesze
ni swe wydatki i koszta łożone
na tę pracę iponosili, pomimo nie
słychanej oszczędności w biu
rze, pomimo tego, że prócz se
kretarza nikt ż członków tego
Komitetu Wyikonawtczego naj
drobniejszego wynagrodzenia lub
choćby zwrotu swych wydatków
nie pobierał, — praca rwała się
na każdym kroku dla braku naj
potrzebniejszych 'funduszów.
Okazało się, ku bolesnemu
zdziwieniu i rozczarowaniu zało
życieli i członków zarządu, że
poza Zjednoczeniem inne organi
zacye żadnej subwęncyi dać nie
chcą czy nie umieją^ że z ipowo
du pewnych kwestyj prawnych
kapitału zakładowego, chociaż w
•księgach istni^ w sumie około
$10,000, niepodobna było otrzy
mać, że jedyna subweneya od
Zjednoczenia (o którą z wielkiem
upokorzeniem nieraz żebrać było
potrzeba) nie wystarcza na opę
dzenie kosztów utrzymania biu
ra, że więc zapoczątkowane pra
ce, jak: tworzenie komitetów lo
kalnych, zakładanie skiutów, za
kładanie i prowadzenie szkół o
bywatelskich, prowadzić się da
ło tylko ofiarnością niewielu
członków Zarządu, i tylko w
najbliższem sąsiedztwie, lub
przez mozolne i nadaremne ko
respondeneye, — a o zamierzo
nych wydawnictwach, o objaz
dach, o angażowaniu nauczycieli
skautingu i angażowaniu podró
żujących propagatorów ani ma
rzyć nie można było. Nie było
pieniędzy nawet na wysyłanie
reprezentantówP. R. N, na Sej
my innych organizacyj. I
Błysło światełko na chwilę,
kiedy udało się po długich zabie
gach usunąć prawne rozmaite
przeszkody i wątpliwości co do o
wego funduszu Związku Jedno
ści i kiedy najwyższy autorytet
władz tutejszych stanowych sam
uznał, że fundusz ten do kasy P.
R. N. bez kwestyi należy: ale
prysło to światełko jak bańka
mydlana, kiedy się okazało, że
Zarząd Zjednoczenia beż sankcyi
nowego Sejmu, mającego się od
być za dwa lata · dopiero, nie
.chciał tego rozstrzygnięcia uz
nać za obowiązujące.
Pośród jakich trudów i udrę
czeń upłynęła następująca poło
wa roku, aż do pierwszego Sej
mu Polskiej Rady 'Narodowej w
lipcu 1914, — zwłaszcza kiedy
krótko przed tym sejmem sekre
tarz ze zbytniego natężenia za
chorował, trudno opisać. Że wo
góle Sejm się odbył, chyba istot
nie przypisać można widocznej
opiece Opatrzności Bożej.
+ ·
1 A jednatk Sejm się od-był. Co
większa, u wszystkich delegatów
tego Sejmu i prawie u każdego
7 nich z osobna dawał się do
strzegać entuzyazm od początku
do końca, doskonałe zrozumienie
ważności zadań P. R. N. i jej
potrzeb, gorące i szczere pragnie
nie znalezienia dla niej środka
wyjścia z trudnego położenia.
Powiedzmy jednak prawdę, że
nie udało się należycie zaradzić
potrzebie.
Rozpoczął się jednak drugi rok
działalności tej organizacyi pra
wie pośród dawnych trudnych
warunków, a że był to zarazem
rok wojny europejsikiej, przeto
nowe otworzyły się pola działal
' ności tej Rady.
*
Dziś, kiedy się zbliżają Sej
my, Polska Rada Narodowa, albo
raczej jej Zarząd z dumą może
wskazać na nowe dokonane dzie
ła. Na potrzeby ziomków naszych
w Ojczyźnie wojną nawiedzo
nych, sama ta organizacya zebra
ła i wysłała przeszło $100,000,
nie mogąc własnych najskrom
niejszych i najkonieczniejszych
potrzeb zaspokoić ; wydawnict
wem „Free Połand" nieocenione
oddała usługi, u Amerykanów
wyrobiła uznanie i zrozumienie
sprawy Polski wolnej, amerykań
ską prasę pouczyła i nakłoniła
do żywego zajęcia się losami
przyszłej Polski. Dodamy tu za
raz że to wydawnictwo dzisiaj
już o własnych siłach istnieje i
utrzymywać się może.
Ale w pierwotnych, najgłów
niejszych innych swych polach
działalności, jaik dawniej tak i
dziś iszczę dla braku funduszów
chromać musi.
Ma wprawdzie sto kilkadzie
siąt Komitetów Lokalnych, zali
cza do swych plonów skauting
zaprowadzony w kilkunastu
miejscach: ale jakże daleko do
tego, co mogłaby pod tym wzglę
dem uczynić, co byłaby uczyniła,
gdyby była posiadała środki po
ternu. Owych komitetów lokal
nych powinnoby być 5°°> a rno"
gło niezawodnie być 300, gdyby
tylko można było zaangażować
i w objazd posyłać organizato
rów; skautów mianoby w set
kach parafij i mianoby także
instruktorów dostateczną liczbę,
gdyby można zaangażować nau
czycieli i kierowników szkoły in
struktorów ; szkoły obywatelskie
nietylko w Chicago, ale niemal
wszędzie oddawałyby nieocenio
ne usługi ; zamiast dwu zeszytów
0 skautingu, które z mozołem
wydano, wszystkie byłyby już
gotowe.
Ale na to wszystko brakowało
1 ibrakuje funduszów, najprzód
dlatego, że poza Zjednoczeniem
(i Macierzą Polską, która coś
kolwiek dotychczas dopomogła)
inné organizacye subwencyi jej
stałej nie dawały, a powtóre dla
tego, że ów fundusz zakładowy,
na który liczono przy rozpoczę
ciu prac o szerszym zakresie,
dotychczas dla niej jest zamknię
ty.
Ψ
Dodajmy, że po staremu w
Zarządzie wszyscy, prócz se
kretarza, pracują bezpłatnie i
wydatki konieczne sami ponoszą
z własnej kieszeni, że sekretarz
pabierający skromną pensyę
$100 miesięcznie za codzienną
całodzienną pracę, przy tem ró
wnocześnie jest redakiorem
„Free Poland", a przyjdziemy
do przekonania, ie dalej absolu
tnie iść w ten sposób nie może,
że starzy pracownicy snużą się
i wyczerpią swą syzyfową pracą
a nowych się nie znajdzie na ta
kich warunkach, — że wobec te
go na przyszłym Sejmie mógłby
grozić i Polskiej Radzie Nar. loi
Ligi lub Federacyi, jeżeliby nii
zmieniły się stosunki.
*
I powiedzmy szczerze, otwar
cie i ipoprostu, źe dalszy los Ρ
R. N. zależy od powzięcia pew
nej uchwały na sejmie Zjedno
czenia Pol. Rz. Kat., uchwały
która żadnych nowych ofiar, ża
dnych nowych wydatków za so
bą nié pociągnie, uchwały, któ
rej jasne sformułowanie nietylkc
zrozumienie celów P. R. N., nie
tylko dalsze utrzymanie tegc
„Związku Jedności" przez Zje
dnoczenia i jego wspaniałego
wzrostu wymaga, ale prosta u
czciwość nakazuje: oto uchwały,
by ów fundusz zakładowy prze
chowywany tak troskliwie, od
dać do rozporządzenia tej Pol
sikiej Rady Narodowej.
Skoroby to uczyniono, to w
przeciągu roku niezawodnie Pol
ska Rada Narodowa objęłaby
większość polskich osad w A
meryce, a Co ważniejsza, zdołała
by takie w nich rozbudzić życie,
że dla całego wychodztwa zdoby
łaby uznanie i podziw. Inne or
ganizacye wtedy uważałyby dla
siebie za wstyd i hańbę nie przy
kładać tręki do dobrego dzieła:
Zjednoczenie samo wystawiłoby
sobie pomnik najwspanialszy,
wzrosłoby niezawodnie o dal
szych 100,000 iczłonków i znala
złoby łatwą drogę do pozbycia
się ostatnich jeszcze pewnych
swych kłopotów.
Chociaż jesteśmy przekonani,
że bardzo wiel-u delegatów na
Sejnt Zjednoczenia rozumie tc
wszystko, zdaje sobie sprawę z
tego i życzliwe zajmuje stanowi
sko wobec P. R. N., wiemy jed
nakowoż niestety, że są między
nimi, a i w Zarządzie obecnym
pewne nieliczne jednostki, szczy
cące się swym rozumem, swym
patryotyzmem, swym zmysłem
praktycznym i uczciwością, któ
re albo zrozumieć tego nie po
trafią albo nie chcą. Na tych
jui zapewne niema rady i ci ot
warcie lub skrycie, przeszkadzać
będą, ale jednak mamy nadzieję,
, że większość dalegatów postój
- zgodnie z poczuciem honoru Zj(
- dnoczenia, by nie dopuścić d
r tego, ażeby ktoś miał kiedyś pn
j wo powiedzieć, że Zjednoczeni
; które Polską Radę Narodową i
pierwsze soki żywotne zaopa
trzyło, także i cios jej śmierteln
. zadało. Da Bóg, tak źle nie bę
. dzie.
I
11 steubenville, 0.
(Własna korcspondcncya,,Dzień
nika Chicagoskiego").
W niedzielę, dnia 5-go wrześ
ilia, o godzinie 3-ciej po południi
Najprz. Ks. Biskup Jakób Hartley
poświęci kamień węgielny poc
nowy kościół polski św. Stanisła
wa, B» i M.
. Parafia polska w Steubenville
O ,,z organizowaną została przea
jej obecnego proboszcza ks. Κ
Smogóra, w r. 1(J05, kiedy liczyła
45 rodzin. W przeciągu dziesięcic
lecia swego istilienia liczba rodzin
^podnosiła się stale tak, iż dziś
wynosi 110. Do sukcesu finanso
wego przyczynili się w znacznej
mierze ówcześni młodzieńcy
którzy obecnie są głowami ro
dzin.
Kościół drewniany obrócony
zostanie w tym roku na szkołę,
która od września r. b. wchodzi
pod zarząd Wiel. Sióstr Felicya
nek. Dom Sióstr pobudowany na
wzgórzu obok kościoła, jest wła
śnie na ukończeniu.
Nowy kościół murowany w
stylu gotyckim będzie nietylkc
ozdobą tutejszej Polonii, ale i je
chlubą i chwałą. Ofiary na budo
dowę kościoła wpływają hojne, ι
ze względu na to, iż komitet ko
ścielny za radą Biskupa i probosz
cza postanowił odłożyć wykoń
czenie wewnętrzne kościoła di
czasu pomyślniejszego, dług, ja
ki parafia zaciągnie, będzie sto
sunkowo nieznacznym.
Architektem kościoła jest bra
proboszcza, p. Franciszek Smo
gór, kamieniarzem p. Franciszel·
Stecker, mularzem J. Coyne.
OfTtaJcle w DZIENNIKU CHICA
GOSKIM drobne ogłoszenia i korsy
•tajuiu « aJdL
Specyalna Sprzedaż
Chłopięcej i dziewczęcej szkolnej odzieży
Postanowiliśmy specyalny plan dla kompletnego wyekwipowa
nia szkolnego, dla chłopców i dziewcząt.
Każda matka, lub ktokolwiek płaci bile* przekona się że jest
bardzo korzystnem kupować u nas.
Mamy najnowszy asortment najnowszej szkolnej odzieży dla
chłopców i dziewcząt po cenach, na które starczy każdemu.
Poniżej podajemy tylko parę specyalności.
Dziewczęce surduty, suknie, wełniana odzież spodnia, baweł
niana i muślinowa, pończochy, wełniane, bawełniane, jedwabne
potniki, pajamas, chusteczki, wstążki do włosów, rękawiczki, ka
pelusze, czapki, trzewiki i wszystko dla chłopców.
DARMO! Prezent darmo damy każdemu chłopcu i dziew
częciu, która lub który kupi swe wyekwipowanie szkol
ne tutaj.
Kupując teraz możecie
zaoszczędzić pieniądze.
Nowe pojedyncze i dubeltowego stylu ubrania pask. szewioty | g Π A
overplaids i Tartan ehecks, czarne i granatowe serże, po.... 1 O.UU
Granatowo serżowe ubranie, najlepszy wybór angielskich j λ ^ w*
stylów i nowe modele z prostym frontem po I U«UU
Kapelusze w najnowszych jesiennych modach po 2.00
Niskie trzewiki z kubańskimi korkami, po 2.50
Nadzwyczaj dobry wybór jesiennej materyi, na ubrania ro- /λΓ|
bione na zamówienie, po 15.OO do .
Chłopięce ubrania, piękne granatowe serżowe za 4.00 do 7.00
Nie należymy do trustu. Skład stałych cen. Fabrykanci dobrej odzieży.
CIOTHING
1133 MILWAUKEE AVENUE
DOKTORA. LIT VIN
886 MILWAUKEE AVENUE róg EŁSTON AVENUE
Koszt jest
bardzo mały.
$1 sa lecze
nie a medy
cyną włącz.
Leczy choroby męiczyzu, dam
1 dzieci wtaeneml medycynami
ZwrtM ·ρ«07·Ι·% a*i|f na wutlkl·
chronioin· choroby.
Godałoy efteowei Od · rmno do · wlwiortm
katdefo ( dm». We eawartek popołudniu wj.
łącznie Uear choroby kobiece.
Telefon Monroe 5784.
Odwiedza pa
cyentów we
dnie i w nocy
Każdego cza
su gdy zażąd.
Uwaga! Uwaga!
FR. PASZKIEWICZ
1248 Noble Ulica
blisko Bradley
Wyrabiamy oko» siatkowe wszelkiego
rozminru. takżo utrzrmujemy wszystkie
rozmiary gotowych drzwi i ou ten siatko·
wyeh po bardzo nismch cenach.
tNiżej kreSlimy klika epecyalnoéci)
Farb· (obiwa do uiytku ro*. 91.00,
•pec. 7U<· gniua.
Piece rasowe r. dwoma kółkami re
gularnie û fio, spec 91-08
Stoliki do pleców gazowych na 'i kót
ka. rep. 1.5·», spec. »8c
Okna siatkowe 18c 1 wyżej.
Drzwi siatkowe BOot wyiej.
Reperujemy wyżymaczki, ostrzymy
nożyczki 1 brzytwy, takie wkładamy gu
mowe koia na karetki dzieoione (Go·
Carts).
Z szacunkiem
FR. PASZKIEWICZ
1248 Noble Ulica
TEŁ. MO.NKOE β 704
ZNAKOMITA OFERTA
i ι Wierzchy paczek nebo wartości y3c ι
11 Cały Kupon Wartości , >/2c |
Kupon i wierich pudelki ma tf iam% wartoli
Można wymienió » gotówkę lub podarki
(Ta oferta koàczy «Jç 30 grudnia 1P1S). ^
P. Lorlllard Co., Inc.. New York Za!. 1760
CONRAD StlYY
BROWAR
! I PIWO BUTELKOWE
27ma ulica i Cottage Grove a va.
tM- Calamet 730 i 869. CHICAGO.
N. L. Piotrowski
ADWOKAT
' Praktykuje we wszystkich sądach
Ofis: 155 N. Clark ul. narożnik
Randolph (Ashland Błock)
Pok<j 307, 3ci« pięłr·. Tel. Ceatril 7071
J. F. ŚMIETANKA
ADWOKAT
(9 WNt tVa«hlnjfton ulica, β-U rlftTC
Telefon Kandolph 329β
Wieoaorem: Θ20Θ Commercial mw
Telefon South Chicago -β23β
Listy z Pedrózy
ι»
po ziemiach polskich
i do Ziemi Świętej
w roku 1908
Ks. Fr. Gordona, C. R.
Poprawiona odbitka z
Dziennika Cblcagoslclefo
i wzbogaconalicznemiilu·
ht racy auli.
TOM I. obejmuje podróż z Chi
cago h ż do Ja n'y i zawiera 244 o*
piaów I 102 iiustrucye. Pomiędzy
inaeml znajdują sl«j tam opity Ber
lina, Warszawy, Częstochowy, Kra
kowa, Poznania, Gniezna, Hyd·
goszczy, Polskiego Koronowa,
Wiednia, Kahlenbergu, Kzymu,
Neapolu, Aiekaaudryi, Kairu, itd.
Stron 222.*
TOM II. obejmuje podróż od
przybycia do Jaffy aż do wyj a zda
z Jerozolimy i zawiera razem 216
opisów 1 66 ilustracyl. Na szcze·
gólcą uwagę zasługuje opia JerO·
zoilmy i miejsc świętych w Jero·
I zolimie, itd. Stron 217.
TOM III. obejmuje podróż od
wyjazdu z Jerozolimy aż do po·
wrota do Chicago 1 zawiera 87 o·
plaów 1 68 llustracyi. Pomiędzy
innymi znajdują się Um opisy
Nazaretu, Damaszku, Baaibek,
Heyrout, Kaoatantynopola, itd.
Stroo 158.
* Wszystkie trzy tomy oprawna w
Jedną książką kosztują
tylleo SI
z opł. przesyłki pocztą $1.15
Nabyd można w admlnbtracyi
Dziennika Chicagoskiego
1455-1457 West Division ulica
CHICAGO, 1LL.
Franciszko wo.
„DZIENNIK CHICAGOSKI ·
można nabyć pnr. 4310 Augusta
itlica.

xml | txt