OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 10, 1915, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-09-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Z KAZIMIERZO WA
'* ' V !
IwiaJ. o goda. 7:30 wicvaorem,
Klub Poiakicjb Oby wataii l^uj War
dy po dwamieattesnej przerwie roa
paayo* na nowo lekcye Szkoły Oby
watelskiej. Lekcyc jak poprzednio
odbywać się b$d* regularnie cm pi*» |
tek o godzinie 7:30 wieczorem w sali
ob. F. Sfcarpiaakiogo. przy 2*giej ui.
i Albany ave.
Lekcyi udzielać bfdaie p. F. Brod
nicki, który już od l*t kiiku zajiauje |
się szkołami obywatelskimi.
Każdy Polak zamieszkały w dziel- |
nicy Kazimierzowa, który dotychczas
nie postarał się o papiery obywatel
skie. a który chco zostać obywatelem,
niech stawi «iç punktualnie « godzi
nie 7:$y wieczorem. Lakeye te, ja·
koteż inne wskazówki, udzielane sa
zupełnie beapłaUrfe.
Nie trzeba się tu roswodaW chyba
poraź setny, czy i dlaczego Polacy po- j
winni starać sle pozostać obywatela- !
mi te?oż kraju. Kaidy Polak powi- j
nien poczuwać się do te*o obowiaz- j
ku i by polepszyć warunki bytu, tak j
dla siebie jak i dla svycb rodaków,f
liezwłoeznie postarać się o papiery
obywatelskie.
ł
Klub Polskich Obywateli I2te,l
Wardy. który bezpłatnie prowadzi
s-kolp obywatelska, założonym był
1-go lipc·. r.. priez obywateli
W. Radzić ski ego. F. Pieczyńskiego.
F. Skarpinskiego i A. Eichstaedta.
Oprócz dopomagania Polakom 12
Wardy w pozyskiwaniu papierów o
bywatelskich. klub teu wielce prty*
czynił się do zdobycia dla dzielnicy
polskiej tejże wardy rozmaitych u
lepszeń, a używając także swych
wpływów, wystarał się o posady dla
kilkunastu Polaków.
Klub ten obecnie liczy około 540
członków, polskich obywateli zamie
szkałych na Kazlmiorzowle.'
Dzielnym i pracowitym prezesem
tc?oż klubu jest stary wlarils Kazl
• mierzowa. obywatel Michał Kluczyń
*ki. W»ceprezoeom jcat ob. P. Jezier
ny. sek". prot. ob. A. Skarpiński.,
sjekr. fin. W. Bobek, skarbnikiem ob.
M. Brodnicki, marszałkiem W. Fał
tyński.
W skład komitetu wykonawczego
wchodzą ob. ob.: I. Sicmbickt, J.
Grzegorzewski. Józef Lewandowski.
H m m w m miiavaa 11 lxi 1%&I
LMffKQj {n€ZC9 IViUOii
Polskich Obywateli
12-*tg Wardy.
Michał lUuczynski.
Stan. Kuflewski i Wład. Grzegorzew
ski.
Następne regularne posiedzenie
klubu odbędzie się w przyszły -śrb
dę o godainie 7:20 wieczorem w sali
ob. F. Skarpińskiego. Do k-iubu tego
zapisać się może każdy Polak-obywa
tel. lub też Polak, który zamierza zo- '
stać obywatelem.
+
W grono Kluba Młodzieńców św.
Kazimierza, którego posiedzenie od
było się we wtorek wieczór, przyjęto
dwu więcej członków, ob. Bernarda
Spikier i Stan. Pijanowskiego. Obaj
s? synami wielce poważanych rodzin
zamieszkałych na Kazimierzowie. P.
Stanisław Pijanowski jest synem p. I
Sylwestra Pijanowskicgo, właściciela
..O. KJ* garażu.
Oboi-nie Klub Młodzieńców św.
Kazimierza liczy przeszło 160 czyn
nych członków.
Γ ' Λ
Pończoch) i rękawiczki
DMukieocvsto j«dw*b. fi· Dziecięce czarno prążkowe ^
ber bes ezwu piikwochy. pod- baweł. i-odc/ochy bez szwu.
wojnę smaootsoci baivetnlaoe wimooolooo pięty i f
ptaiy 1 paioe. c«»roc. błełe i pale*. wlel. 6doi4..
kolorowe, reffular. 'łff,, DamsUle krótkieChamo'set
loo «rartoaoi. do M>1 to rçaawiezkl. s aa- ΡΛ
Męskie oiysto jedwab, fibre plÇQia. oxarne i siwe.. {JvrL
skarp3tki. podwo/ae pięty t Damskie czystojed. krótkie .
palce, «warne, białe 1 tir· rękawiomi podnejoe 'l β,, 4
kolor.. -JOc wurtosćt.... 1 / L· czupki u palców.. JOL
. J
r'KAfMrvjun^ w.
Amerykański największy lekarz
ócz — jost oświadczenie niezapraeczc
ne. W"* minionym ćwierćwieku Ame
ryka wszystkie zdobycze naukowe
przypisywała wielkim uczonym. Jeże
li ktoś uznanym jest za największego
lekarza ócz, to znaczy faktycznie. U
człowiek ten w zawodzie swoim jest
bardzo popularnym, co ma wielkie
międzynarodowe znaczenie. Tytuł ten
po dokładnej rozwadze przyznano p.
F. O. Cartev'owi. M. D., znanemu chi
cagoskiemu lekarzowi od Ocz, które
go ofis mieści się pnr. 120 S. State
str. w teui mieście. Przez całe setki
lat nie zrobiono prawie żadnego po
stępu w naukowem leczeniu ócz. ai
J'jpiero Dr. Carter zyskał tę sławę.
Ubaw» przed o perscy a.
Nó : z cał? swoja okropnością i bó
layii jakie sprawiał był jedynym
środkiem ku leczeniu ócz. Katarakt}
zostawiono iż się zebrały i niejakc
stwardniały, dopiero usuwano je. i
cbociaż nawet pacyent zupełnie śle
pym był. musiał się poddać tej krwa
wej opeiacyi. po której bardzo csęstc
pacjenci już nigdy wzroku nie odzy
ska'i.
W taki sam sposób leczone xjzo
wate oczy. do wszystkich chorób uży
wano nóż pomimo bółu i niebezpie
czeństwa. Krótko mówiąc, leczeni*
ócz było o wiełe lat za innemi gałę
ziami uauki.
I>r. Carter'» odkrycie.
I>r. Cartera odkrycie zmieoiU
rzecz natychmiast. Dzięki jego meto
dzit w leczeniu, powstała nowa ert
naukowej wiedzy w leczeni : ócz. Sti
ło się to przed kilku laty. gdy Dr
Carter odkrył, że faktycznie wssyst
kie wypadki chorych ócz mogą za za
stoeowaniem medycyny być wyleczo
no bez jakliejkolwiek chirurgiczne,
operacyi. Najlepsze lata swego życii
strawił on na studyowaniu w odnoś
nym charakterze, a zadziwiając· sku
kł. które przy jego szerokiej prakty
ce się okazały, potwierdziły tylko fc
jego odkrycie jest da prawej drodzi
i wiedza jego o praktycznem zastó
sowaniu jego metody wciąż eię potę
go wała. Résultat jest metodą leese
nia. za pomocą której leczy się wszy
stkie choroby ócz bez noia. Xazwa
no ją Dr. Carter's metodą. Metoda ti
udowodniła, że nóż jest zbędny do le
czenia chorób ócz. Fakt ten uprawnił
Dr. F. O. Carter'a M. D. do tytoh
jako największego amerykahskiegi
specyallsty chorób ocznych. 18 la
skutecznego leczenia chorób ocinycl
w Chicago uznały jago metodą jata
Jedyną pewną kuracyę tej choroby
Tysiące pacyentów. których Dr. Car
ter na tę chorobę lecr»ł i skuteczni*
swoją metodą wykurował, są świad
kami. że jego odkrycie odpowiada i
««pełności jego twierdzeniom.
Podczas niedawnej pogadanki, kti
rą pietący te słowa miał z Dr. Car
ter'ea. ten ostatni wytłóeaczył mi
historyę tego odkrycia i rozwinięci
swojej metody.
Pogadanka s Pr. CatWe*.
„Pried m niej więcej ćwierć wie
kiem" mówił on, metodv jakiem
stf posługiwano, były faktyc:aie t
same co przed czterystu laty. Chirur
giczna wiedza w nauce 1 sprawność
w opatrywani η tej choroby robiła o
ftłae postępy, leci speeyainosć loka
rsa chorób ocznych od Ist nie rusza
% etę * miejsca. Do nota uciekan*
się zawsze i jedyni·. Pacyent p*4da
wai się operacyi z tem przeświadczę
Η
Iniem". że może będzie wyl czony, al
bo zostanie lepcem na całe życie. Za
stosowanie medycyny uważał on za
rzecz podrzędną. Gdym się zdccyd>
wał życie mojó poświęcić leczeuiu
chorób ócz, przyszło mi na myśl, że
droga do postępu wiedzy leczenia cho
rób ocznych leży właściwie w zasto
sowaniu medycyny. Prze złość wy
kazała za wiele rznięcia a za mało ku
rowania.Oko jest organem a w dodat
ku najdelikatniejszym organem cia
ła ludzkiego. Choroby innych orga
nów leczy się za pomocą medycyny,
używając noża tylko · ostatecznym
wypadku. Rozważywszy tę rzecz po
myślałem. dlaczego i o- nie może w
ten sposób być leczone. Że prawie
wszystkie choroby ócz powstawały z
, nienaturalnych narostków i trucizny,
jaka dostała się w oko, wiedziano już
od lat. Ż tego powodu rznięcie było
, głównem zastosowaniem lekarzy. —
; Przyłożono nóż i narosty usuwano.
. 3yłem przekonany, że w razie gdy
bym wynalazł medycynę, któraby te
ι narosty przez wyssanie usunęła ez
, nadwyrężenia nerwów ocznych, roz
wiązałbym zupełnie kwestyę leczenia
ócz. że takie środki lccznicze się znaj
. dą, nie wątpiłem ani na moment, po
. nleważ natura dostarcza -odki lecz
, » nic?e na wszystkie dolegliwości. Naj
, 'trudniejszym było taki środek odkryć.
Odrzucenie noża.
Po skrupulatnem badaniu przyczyn
ι różnych chorób ocznych fc/zekonałem
- się. że jest podobnem wszystkie te
i choroby wyleczyć za pomocą medycy
, ny ,bez zastosowania noża. i w tej
, myśli podjąłem moje doświadczenie.
■ Odkryłem specyalne środti na różne
. choroby ócz. jakiemi oko dotknięte
yło to mniejwięcej przed 19 lat. Tę
| metodę jąłem zastosowywać przez te
ι 10 lat w tysiącach wypadkach na róż
. ne choroby ócz — jak staar. bielmo,
; zapalenie, zyz. jęczmień, różne naro
» sty, choroby nerwów i różne inne
> przyczyny ślepoty. Muszj jeszcze od
> kryć wypadek, gdy choroba do tego
. stopnia doszła, że ludzka **omoc jest
• nicmożebna, jakietgoby moja metoda
. nie wyleczyła. W tych 10 latach mo
■ jej praktyki wyleczyłem tysiące pa
. cyentów i ι przyjemnością mogę m 6
l wić, że ani jednemu pacyentowi nie
■ uszkodziłem oka. Medycyny jakie sto
ι suję, są abeolutnle nleszkodzące. Mo
i ją metodę mogę spokojnie zaatoso
> wać u małego dziecka. Moje doświad
t czenie dało ml możność odkrytą me
i todę tak ulepszyć, że jestem dziś w
> stosie, wyleczyć wszystkie choroby
. ócz bez noża.
Z pomiędzy wielu wyleczonych zna
i nych chicagoeklch mieszkańców po»
- daję poniżę' tych, którzy listownie
r wyrazili ml twoją wdzięczność.
W. Laueuer, 3081 Kascarcia are.,
i Chicago. Wyleczone oczy χ bielma.
Dr. Jan Habernlcht, zr*.ny czeski
ι lekarz w Chicago; wyleczyłem z zy
» zu oczy jego małemu synkowi, który
przez dziesięć lat pati ył zyzem.
Emil John, 4847 Lincoln ave., Chł
- cago, byznesiata; był zysowaty.od u
i rodzenia; naprawiłem mu oczy w cza
aie jednej wizyty, bez bólu.
Jan Kleczewski, 2*921 Milwaukee
a το., polski bankier 1 byznesman ; ył
40 lat ślepy - rsyczyny narostu; wy
Pan i panna Sindelar, 1715 Strłng
ul., obydwoje byli zyzowaci od uro
dź·· ia i w jednym tygodniu zostali
przez Dr. Carter* a wyleczeni.
uaiusiue ι pauieua&iu uu»c je
sienne kostyumy, zrób. /. śllczn.
Gaberdine. seriu lub poplinu —.
wyłożone g-war. podszewką, czar.
brunatri. i granatów., we wszy «t.
wielk. do 44, sprzedawane przez
KUrew a ter Style Shop μ o 20.00 i
25.00, specyalnie w f g λα
sobotę po Icl.UU
Damskie crepe de chine bluski
sprzedawane przez Edgewater
Style Shop po 4.00 na λλ
sobotę tylko .. β\)
D»n>pl:ie b»ty*towe i roiło we g _
jluski^ar. 1.50 w soboty po /uC
l)»niikit< voilow* 1 ozdoba* prą* j A.
kowe blueki. \r»r. 98c, w aobotą .. ^VC
Damskie bJuskl, aiortow. style -j g _
re^. sprzed, po We, spec. po
Chłopięce ubrania
Chłopięce granatowe serżowe ubra
nia, całe wełniane, podszyte spodnie.
Norfolk stylu, wiel. 6 do 1» ^
lat·, specyalnie
Chłopięce ubra
nia do sikoły, —
Norfolk stylu, do
brze zrobione z si
wego lub brunat
nego szewiotu —
%r... 1.95
Chłopiece Kni
cker spoanie, cor
duroy, granatowe
i z mieszanej ma
teryi, wiel. tJ—16,
GOc war.,
tylko Oy C
Chłopięce blue
ki z jasnych i cie
mnych materyi,—
stałe wyroby, —
wszystkie
wiel., po. .*jVC
Chłopięce nowe
jesienne okazowe
kapelusze, wszy
stkie nowe kształ
ty i kolory, regu
larne 50c do 1.00
wartości, specy
45c
Wyborne Mięso
Tylna ćwiartka ja
ZfH: 17%c
Małe chude wieprzo
we azuldry na pieczeń
r.. 13'Ac
Cielęcina na pieczeń
krótka nóżka lub po·
{fit10· ,.19c
ś« ieże siekane mię
so. funt
za
Zwijana wołowina
od żeber na pieczeń.
iemaodpad
nów. funt .. IV*>C
U
I2!6c
Świeżo skubane kury
na potrawkę. 171,,
funt ''łiC
Świeżo skubane ku·
ry ni» i-osoł. 'J f ~
funt
Gotowana axyn k a
lub Loin roli. krajaoa
na zamówienie ^Or»
funt
Hetzels wyborne
frankfurckie kiełbaski
funt
12%c
za
Swifta Premium ba
con słonina, krajana
na zamówienie.
funt po 461VL
W ubiegłym tygodniu powrócił
Stanisław Golueiński z dwutygodn
wego pobytu w uroczej miejscowo
Sagatuck,tMich. Pan Golusiński j<
współwłaścicielem popularnio zwai
go „£oob's Tempie".
ł
W sobotę popołudniu ad wolt
Władysław Herman wstępuje w zw
zek małżeński t panną Alfreda Hi
tig. Nowożeńcy po powrocie z m
dowej wycieczki zamieszkają pi
2$37 W. 22gicj ul., blisko Dougl
Blvd.
Pan Edward lłoyer, syn skarbili
Stevens Point, Wis., po kilkodniowj
pobycie wakacyjnym u lekarza St£
Parowskiego, zam. przy bulwai
Douglasa, blisko 22giej ul., opuś
miasto Chicago w bieżącym tygc
niu.
τ
Feliks Maćkowiak, wiceprea
Klubu Młodzieńców św. Kazimier
(alias „Blusbing Boy From Jone
ville"), rozpoczyna drugi rok uc;
szczania na kurs medycyny do Ui
wersytetu ,.Loyola".
ι τ
Tow. „Promień Wolności" urząd
wieczorek rozmaitości dnia 12-go ρ
dziernika w sali ob. Łuczaka. Poci
tek o godzinie 5tej popołudniu.
•fr
Leon Łopata, zam. pnr. 2322 i
Sacramento ave. pięściarz niela<
obecnie otrzymał intratna posadę ;
ko „Coach" dla klubu piłki nożi
Uniwersytetu „Wabash".

rzają uroczyście obchodzić zajęcie
nowej i wspaniałej siedziby.
Pierwszy wieczór otwarcia zarezer·
wowany będzie dla członków i gości
za zaproszeniem, przeważnie byzne
sistów. Drugi wieczór będzie dla oj
ców i przyjaciół. Trzeci dla matek,
sióstr, żon i «=* -przyezîych żon.
W skład komitetu zajmującogo się
urządzeniem otwarcia wchodzą: W.
Susmarski, St. Sujak. Bernard Kor·
dzińskl, Jaiw Zauszniewski, F. Paw
łowski i mecenas Wladyeław Her
man.
+
V «tu
Świetnie rozwija etę na Kazimie
rzowie Tow. św. Stanisława Kostki,
•gr. 570 3. P. R. K. Na następnem
posiedzeniu przyjętych będzie ośmiu
nowych członów.
Tow. to założone było przez wielce
poważanego i lubianego X. Teodora
Cząstkę tylko 5 lat temu. Obecnie
liczy 108 członków· 1 posiada przeszło
$650.00 w kasie.
•i*
Piękny siedmio-pasażerowy auto
mobil marki „Buick" w tych dniach
zakupił dzielny członek Klubu św.
Kazimierza, p. Adam Trembacz
Pan Trembacz Jest jedynym Pola
kiem prowadzącym skład męskiej
galantéryi na południowo-zachpdniej
stronie miasta.
Skład Jego mieści się przy 2 2-giej
i California ul. Pamiętajmy, żeśmy
Polakami i popierajmy swoich!
*
«iri.tLl Λ « · J <
ii iiiuu uuivieiij irai u· MJ
listopada Klub Młodzieńców éw. Ka
zimierza w sali „Troy", przy ulicach
22-giej i Troy.
Członkowi, który rozprzeda naj
więcej biletów, podaruje piękny $5.0o
kapelusz członek Klubu, p. Adam
Trembacz.
Muzyki dostarczy orkiestra Klubu.
+
Członkowie Kluba św. Kazimierza
zamierzają urządzić, prawdopodobnie
w dniu Wieńczenia Grobów, pierwszy
wielki publiczny piknik. Wybrany
specyalnie komitet stara się wynająć
odpowiedni ogród.
Ślicznie odwdzięczyła się dziewiąt
ka gry w piłkę Klubu Mł. św. K.,
zadając klęskę dziewiątce „Polonia"
z No. Chicago punktami 9—7. Bitwa
rozegrała się na pobojowisku „Dou
glas" w poniedziałek o godzinie 3-ej
popołudniu.
Dla Kazimierczyków chwytał Whce
1er, rzucał F. Aleksander Maćkowiak.
ι '
W tych (liliach powrócił z dwui
godniowych wakacyl, które spędził
imluth, Minn. i Stevens Point, Wis
m&yora Pasternackiego, pan J. C
recki, który mieszka z rodzicami pi
2241 Douglas Blvd.
Pan Górecki jest manażerem sk
pu jubilerskiego „Allen and Poe"
śródmieściu. Jest on także dzielnj
członikem Klubu Mł. sw. Kazimier:
Tow. „Córy Polskie'4 pod op. M.
Róź., nr. 204 U. P. w Am., urząd
wielką uroczystość poświęcenia ci
rągwi połączona z balem w sali (
Czernocha, w niedzielę, dnia 10
października. Muzyki dostarczy p.
Mrok.

Budynek, w którym mieścić się I
dale Klub Młodzieńców Św. Kazim
rza, będzie wykończonym około 15
października. Kazimierczycy zami
CZY PAN JEST CHORYM? CZY PANI JEST CHOR*?
Zgłoście się do doktora Howell — 1332 Milwaukee Ave.,
a on Wam powie co Wam rzeczywiście dolega.
On Wam dą najlepszą uaiugę, bo on aoa awą apecyalność dcakonale a mianowicie: chronicz.
n· ckort>hy mężczyzn, kobiet i dzieci, Jego epoaób leczenia jen nowoczeany I lieodoy, a
przyrząd v do leczenia chorób zaliczają aią do najkoinpletoiejazycb * Chicago. Wzmacniają
cv rfokt j«o zastosowania elektryczności, łagodny i niebolesny, Jeet właśnie potrzebny u z nu
ion.icb, zoiecbqconvcn i prsy*nqbionycn pacjentach. Jeyo łagodzący efekt Jest bardzo prxy
«nym w cborobacb jako to: « ooieauycb penrodacb, boleściach « krzykach, ciéniçciach na
i nerwowych chorobach. W doleci i woéciacb żołądka i j»ltt, w kurczach, zatwardzeniu, bô
in głowy, aawrocie głowy i t. p. elektryczność tak jak ją za·toiuje Dr BOWSLL jeat bardio
•kuteczna. Warunki łatwe i przyatąpne dła wazyttkich. Godziny od Ido 8 wieczorem ; w me
dzielą od 10 do 12 rano. Mówimy po polaku, ełowacku i liteweku.
Dr. J. S. HOWELL
1332 Milwaukee Ave., Jeden blok η zachód ef skład WletoMt'i
z li
dc
ce
„i
p.
n<
SI
C
Ύ1
Ν
Sobota — Ostatnia Wrprxrçtat^ea Sprzedaż Towaru
z EDGEWATER STYLE SHOP
5113 K. CLARK HTK.
Suknie, Bluaki, Spódnice i Pończochy
po prawie 50c,na dolarze
Damskie i panieńskie suknie robione m crepe de cygne, z jedwabnej taf
fety lub serin w najnowszych stylach i wszystkich wielkościach, sprzeda
wane zawsze przez Edgewaicr Style Shop po 9,98 specyalnie f\
*· sobotę dopóki starczą po β MfJ
r\ .i., i
vsvavui· łT»v spWU*
da* damskich i panieńskich bia
łych sukien robione z batystu lub
Totle we wszyst. wiel., rejjular.
6.98 i 7.98 suknie, na *? O C
sobotę tylko po ó*yD
Damskie jedwabne Messaline
spódnice, sprzeda w. przez Edge
water Style Shop po 3.50 specy
nie w sobotę tylko |
Detnskie satynowe spódnice,
warte do J.50, snecyal-. mm —
nie na sobotę tylko po... / uC
Dams-kie satynowe spódnice,
przedawane regularnie tfrk-,
po 1.00, sptcyąlnie po ...DUC
Podwójne Zielone Znaczki Przed Południem
I
MuMauKŁŁ_AvE.NUŁ_, Ατ Pauuna SmtŁ
Nasz Departament Trzewików, Sprowadzi Bardzo Dużo Kostumerów w Sobotę
M?»kłe trrewlltl, réglant* Rmlan calf, patent, colt, katda para Jwt floodyear welted,
w itylu MpłnMym labisnurow.. nowejtulenn» ttylti fabryczne powwUlo· | /\n
iicl. niedokładności lurdio małe. 83 rtoQ.gO wirtoétl. uperyalnl· J »7U
Damskie piekne trzewiki, nowe jefienne etyle, wysokie lub średniej wysokości, skórzane
lub sukienne wlenchy. wysokie lub niskie obcasy. patentowe oolt albo matowe kld, f QC
we wszystkich wielkościach 1 szerokościach. $3 wartości, specyalole po ι. I ·
SPECYALNIE. — "."szystkic nasze damskie niskie
trzewiki, poprzednio sprze- fl QÛ
dawane po $3 l 3.50. teraz po λ ·7θ
.Chłopięce trzewiki, zapin. lub sznu
rowane. dobre skórzane podeszwy,
velour calf tylko, we wszystkich
wlclk. do5ît. 1.75 warto- | |Q
ici. po 1·Ι>7
Dziecięce trzewiki, patent colt, mat
calf wierzchy, ręcznie wywracane.
Disule obcasy.wszystkie wiei. <Qr
do 8, $1 wartości. po
Dziewczęce dobre trzewiki, patent
colt albo matowe calf. dobre skórz.
podeszwy, tfatunek który się dobrze
nosi, we wszyst. wlelk.. do f J Λ
·» tl &Λ ; łf r; η·α rł r\àr»{ '/fl lal ✓
Każda cena na groseryacli jest zaosaczędz. pieniędzy
Z Naszej Pie kani I Słodkie melony. o«órki do,atrapa I Club Hou* Boive , Rlc^Uew au*
L»y»r riaata. étui··
tankowe przedziały,
lukrowane
po 18o i «uC
Paje, jabłkowe, z
brzoekwiu i custard
'ρΓ"""...14ς
L'îaeta do kawy
(rreaui filled) epecv
·ρ'ο·" tOc
Iioyai marki świe
żo palonn kawa 8*-2c
fu«n,k·. 25c
Lowney'e ,.Η i g b
Grad·" kakao na
Éoiadanie Y% J O
ft. pu-zka.... lOC
W ery et ka m»ezałiUc
herbata, nowego
zbioru a in
funt 4«JC
Maelo, ran ad ow
liill creamery. niema
issrr. 29c
Najlejiezy Ameri
can eer, specya nie
lunt
18c
1 Słodkie inelopy, ogórki doxaęrar|
hraoakwlnle, śliwki I duto innych^B
c<>w ł Jarzyn, po 7.Hri7.łwiaJitco nlwkloh ce
nttch w BMiyui d«p»rt»m>ncl8 owoców
od 4 po południa d» rzmeu /.amkni$cłł.|
Kersey łub Good
Luck bute- |Q.-,
ryna. funt— w
Najlepsze Wiscon
sin. Limbur- | C/-»
ger eer. funt. I£/C
Winogrona, doj
rzałe na słodkie Ma
ła ira chodowane w
Kalif. jard. -9 7r
wina. koszykcJaJC
Ambrosia śliwki
słodkie free
s tonc. koszy k O O L.
Jabłka super i o r
Michigan Duchess.
dobre do jedzenia
i gotowania, ">"2^.
pek — O L
Snidera ketc h u ρ
i pomidorowy
I pujnt. butcl.,
lóc
Club Uouee n^we
rodzynki bez pee
& 12c
Red Croee niaka
ron i epaghM'j ^
tti 11 pac· zà£dL
Pompelau ezyety
oliwkowy o!«J, paju
sa,. 43c
rfajlepezy mielony
cukier, c3,-r
funt 3 4C
Cereeota lub Pili·
ebury Best mąka,
li beczki
89c
Rtcb-liew ait.u
L' lu o Houee kuku
rydza — epecvalnie
12c
New Century ιηίή
eitte pomidory _
r*"...i2%c
Troj-tu marki pu.
ziomki wey-| ς _
ropie. puez. 1 uL
Holland mieaza.
ne śledziu, «sû
barvika . /OC
Wybór, wędzone
Whlte fieta i f (
Trout funt.. i DL
a Klubu „Polonia" chwytał J.
ińczak, a rzucali Lewandowski i
Stańczak.
Po grze Klub Młodzieńców św. Ka
nieria zaprosił North-Chicagowian
swej kwatery gdzie przy beczuł
nektaru 1 100 amerykańskich
endwiczach" podarowanych przea
Fr. Gronkiewicza, koledzy „z Pół·
tcy" starali się zapomnąć o klęsce
B. F. A
Najlepszy rezultat przynosi anoni
Lmieizczony w DZIENNIKU CHI
A008KIM wiec dlatego też naj
ięcej ogłoszeń podaje stale DZIEŃ
LK CHICAG OSKI. _
ν.
Przybory do ubrania
Damskie skór/.aone toreb
ki recanc. Jedvcablem lub skó
ru wyłożone. regularnie 1.50
1.00
Wsïvetule Jedwabne Momy
i ozdobne whtłśki. wielki wy.
bar ołlclonl. w irtosci 15o *»e
eytjnie ne Jutro. 10c
Λ
Damskie wełolaoe Angor*
szulc, bardzo ładne l grube
we wszystkich kolo·
rach. suecyalnle · · .VOw
Ostrich Feather Bom. we
wszystkich kolorach 'y ΠΟ
wartości 3.50. za
Damskie Jed. crepedochlne
chusteczki, dopoiri |Or
starcza, po I"t
Jesienne ubrania robione do miary $1 A.00
Zamawiajcie w poniedziałek — przed wielkim JUJ"-"
natłokiem. — Wszystkie ubrania dostawiamy sami
w przeciągu 10 dni od daty waszego zamówienia
Zrobione z najnowszych materyi wełnianych nd jo* ten i' podług naj no w.
szych stylów. Podszewki gwarantowane do noszenia tak dobrze i trwało
jak mat ery a na zewnqtri.
9^ fasonów do wyboru — Różne materye włą·
czając serże, worsteds, szewioty, tweeds,
homespune i gładko wykończone worsteds,
stanowczo wszystkie pożądane kolory i odcienia,
najuowsze style.
Każde ubranie jest szyte akuratnie podług
waszej iudywidualnej miary, przyteui zapewnia
jąc doskonałe dopasowanie.
To jest sposobność bardzo rzadka, d<»sta<5
ładnie uszyte ubranie, szyte podług waszej mia
ry po tak niskiej cenie.
Uszczęunosci αια paiuczy
El Gonsalcs crysto
hawarisUlc cygara.3.50
pudetxo, 50 | CC
sztuk za 1 .OJ
Wieboldt'a Hawana
cygara. 2.50 pudełko
S*?* 1.50
Cremo cygara, pu
dełko ι 50 sztuk, spe
1.50
Tom Keene cygara
pudełko 7. £0 sztuk
1.62
Red Buli 5o cVgarn.
$2 — 50 sztuk. 1.19
Asortowane okazc
we cygara, wartośoi
do 2.00, pudełko z 25
sztu* dPCC. .. 75c
Wszystkie 10c pusz
ki tytooiu. specy.iloie
LlT". 31c
Ha ze! Nut tytuddo
palenia długi liitS spe
cyaloie na jutro 20
SÏ?. 25c
Wszrstkic Ked
Sorap tytuń do żucia.
5c puciUa. specyalnic
na tej sprzedaży. 10
paczeu
ΙΛ
Just Suits —tytuù
do żucia. 5c paczki. —
»pecy»lnic na jutro. 10
£OTk 25c
Front Line tytuń do
paleniu, 10c puszku. 5
S·?.' 25c
»v
25c
LieKarstwa
czystego ul
38c
Pdjot
koholu,
za
Armonia Grapę jui·
. . 29c
Pinktaam Vegetable
Com pou od ..59c
Doans Kidney Fi lis,
29c
Parowar
funt
Musterole
po
. . 8c
28c
DelN Pine tar ho
noy eyrop na kaszel —
specyulnlc
Sozodont pasta do
'X6":. I5c
Haodwltcb czyści
ciel raU. cl/ r
puszka /2v
Diana puder d )
,25c
DdRtfott & Iîhius
dali krem, ...25c
Idźcie poza dystrykt wysokiej dzierża
wy aby kupić swe jesienne ubranie,
* · ;
IDŹCIE do Yondorfa gdzie dostaniecie
rzeczywiste wartości w ubraniach.. Ta ex·
tra suma którą inni muszą doliczyć za wysoką
dzierżawę, my wkładamy w ubra
nia same. A pozatem oszczędzimy
wam 3.00 do 5.00 na każdem u
braniu.
NIE omieszkajcie zapytać
się o ubrania które mają no
wego kroju wązkie kończyste wy
łogi, nowe zielone, brunatne i
plaids, po naszej specyalnej cenie
$15.00. Są to największe wartości
w całem mieście. Wszystkie style
na każdą figurę, dla młodszych i
starszych po
Ten
kapelusz
jest
nazwany
"Yondorf
Spécial"
tylko
o: »
CLOTHING CO.
Poza Dystryktem Wysokiej Dzierżawy
Milwaukee i K C|,l„ j„ Van Buren i
Chicago aves. UWa OKiadV Halsted ul.
Otwarte we wtorek i czwartek do 9 wieczór,
otwarte w sobotę do lOtej. W niedzielę do południa.
DZIENNIK CHICAGOSKI jeat I«
dynem pismem polskiem co apeluj·
do wszystkich: starszym dostarcza
wszelkich nowin z Chicago, Sianów
Zjednoczonych, Europy 1 z całego
świata, a dla młodzieży redaguje w
sposób amerykański każda wiado·
mość sportowa dotyczącą Polaków.
rilDDLETOWN, CONN.
Kto chce czytać „Dziennik Chi
cagoski" w Middletown i okoli·
1 cy, może go sobie zaabonować u
naszego agenta Tomasza Konop·
, ki, 38 Summer etr.
Adm. Dz. Chicagoskieg r

xml | txt