OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 15, 1915, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-09-15/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Cbtafttortie iWm po«*ow« peeta
**w»ły za zeawoieaiem gea«MlMe»
TtUluąiatro we Waszyngtonie prze
p#*>w%dzic ira &i%ęy* potiŁowe a*
j.Aèpocno-J^ohcxloiej stronie miasta.
WTLOY.K „CAltRENTER STREET"
ù4 gt***, m<i r, a»ai4uwać #if ty
d^e w nowym ęmaciiu prty Milwau
kee ąv·. i Ułv*i4U jdafci daw*t*J
ρ*·** dM1^ !%«« fky
fłitay „Groat>« Oiotkia^ Od." Sl*ey*
zarabia superinteudeat pojski
Franciszek Kwaaigrocb.
STACYA ,,WIOfcLQR |»Λβ|ί" *Γ«*
prowadzoa» bçdai· 40 nowtj kamieni
cy przy North WeaŁprn ave. i
boul.
STACYA ..LOG-A^ SQUARE4 mie
ścić się ladzie v uuwym imdy&ku p«y
Fullertos %νρ., u« wecfc^d od Milwau
kee av·.
Wszystkie te »mian:» naat^pió maj*
aa wioëHÇ.
u O *
aMrugejeaiec z Jótaiatow*, Leo· J.
Wiaiecki, jednoętosąio obrany dele
gatem ąt Sejm pittsburski, wysiał
do prezea* geaerałngo Z. P. R. K.
komunikat aaet?p*j»eej Ueaci;
Oni# 14go wrMénU, ttH r.
Piotr R»#ienk»weki,
Prévint IV. R. IL,
dwnowny Panie:
Cbcç niniejszem Szań. Pana u
wiadoraie, U doeeło do mej wiade
amM, H Pan zamierza preeeierke
Wata zrębie oakarzeeie dlateee. U
j* w mojej opinii uwM»m. że £
P. H. K. t/aei pieniądze na swej
drukąrei. Jako członek jednoczenia
i delegat jednogłośnie ekrany przez
pw« IWwmw de przyszłe) ko*
J weaeył, c«y ja nie wam yraw* wjr«
ruM mojej opinii, dlfttego ii wam
•if to nie podoba? Na co więc tracie
pienifdrz· 1 wybierać delegatów de
feonweneyi, jeżeli im aie będzie woi·
ao wypowiedzieć ee im »if podoba? |
0v«#t9 W)r%fWMw S»»#· Pw i W
kvriw wcznie, i/uiiçcbai
•iepotr##bsyęi plotek, albo też maie
oekarzy) i #mupji ftiuie <jo ydowod
aieaia tego eo powiedziałem. Ja
mam w reku dowody i każdego o ta
m im»m fotów je przedłożyć, I
2 szacunkiem.
L«Ofl 4, Winiet*..
W związku a tą sprawą komisya
trsech Zjednocaeóców z Józafatowa
pod pie* ia weaeeaj aasttpująe* oewtad
0*W« 14#o wrs«*nia, 1916 f.
iły. Blitj podpisaoy Kowitct iU>
iony z członków Tew. św. J»ua
Çhrzciciefla, Np. 18$, Z. P. R. K. i
wybranych pr·** prezesa tegoż To
warzystw*. pana rranei**ka Loaner,
do zbadani* pogłoski, l»tór^ miai wo
Uó jeden 4 naszych cłło#ków,
Z. P. R. K- tr»ci pieniądze aa swej
drukarni, po ścieleni zbadaniu ra
chunków za drukj w roku 19)2 i
1913 1 po porównaniu rachunków
s roku liU i 1114, Komitet ten do
»««4t do przekonani*, U Z. Ρ. Κ. K.
pi»cł 0 wiele więcej a* β we druki
«toeçqi* J że pogUMka, ttóra była
«robiona, okazana rję prawdziwy
podłuf ratbuuków ί keią-iek w oti
eie Z- P. R. K.
Podpieant:
Franciszek Trandel, j
August 9<e»tr|,
Jan Tobiaski.
X. Kazimierz Słomiteki. proboe*ca
Λ η no» », obchodzić będęle srebrny
jubileusz k'.plaûetwa w ponledilalek.
20-go września. Srebrny Msaç Św. od'
prawi jubilat na t» oluzyę w uiedile
1?· &*CO b. m·, o a*3a I":30 przedpo
łudniem, w kościele św, a*ny·
O U o
W starym zakładzie dla obłąkanych
w Dunning znęcali ale dozorcy niemi
foslernia nad kobiety polak* Anp^
6taui}irt. Dmiiesiouo o tfpt aakrelar
ce generalnej Związku Polak. Pannie
A. E. Mijrteraleklej, kOra wdrożyła
ćledztwo z pompc^ p. Ludwika Leśni
ckleio, redaktora mlejikiego ,,D«.
Zv. \ a gdy auperlntandent niemiecki
dr O Leialiiger odMwtł ukarania
Winnych dozorców i jjardo się posu
wil, wniesiono skargę wprost do
&i>rnsfte!du na ręce gubernatora Ed
warda K. Dwnne.
Cieszy nas bardzo, że sekretarka
Xapieralek* i redaktor Laśpioki tik
energicznie ubrali alę do skdry yruttl
nycfc dozorców i zarozumiałego mpe
rlntendenta.
o α o
W niediielę, %go wracania, odbt
dzłe plę urofiynte poświęcania kościo
ła św. władysława w dzielnicy ..Weet
Irving Park", gdzie proboezcaem Je»t
X. Antoni Hałgas, przeniesiony P*
erala ι Grant Werk·.
V M W
Kueia M«iolat»i, lk Diiubąj, cbodsi
ro doosacji ruiińaklcb i kolekturę abo
nament η» zmyślane pUmo.rualftalrt·,
łV32ukują go detektywi ze ptacyj po
łuuałowyeh.
π ι>
Pnypoaaiaaey przede ta wieaie w u
Mw Panieńekicli! Po raz pierwszy od
lat u*t*ęv, a po raz drufi wofóle w
Ameryce rzec» ta grana będzie w nie*
dziedę. 26go b. ra·, w palt na Stapisła
wowta, na docMd A**d«a»tl KaJdw.
Ρ od liny. Pntytawjenle aapowiad*
*t? twlatala i bfdiia w calem te*o
ałowa znaczeniu stylowym wyatfpe®.
o α a
$#Ssta Jiwthera, urtedrajfey w a*
dzte kryminalnym, «kazał wczoraj PO'
Trnwa WigMra. tlM
Greenwlch ul., na 6 mteelfcy pobytu
w domu poprawy oraz fcąry I
koszta ifdowe za kradiiei 110». WPU
àa, ytepfcéMfc» 1 traeefe bminlaUjl
s ariejHfcanla wdowy M. Nowakowej,
W sprawie Wie
czorku pożegnał'
nego.
Dzisiaj popołudniu, o godz.
4:30 odbędzie się w gmachu po
wiatowym posiadwiie Komitetu
WyfcentWNfO, który «ç zajmu
je ł*rzą4aełii«ra wieczku ρoj*
geitfnego na eztś* Najprzew. Bi*
sliupa Rhodego.
Wi«€*©rek ten, jak wiadomo,
odbędzie się w Anditorium, dni»
*6-gO hen., o godz. 8-mej wiec*.
Posiadzinia o4będaie się w pali
sądu „Probate Court", County
Building, w którym urzęduje sę
dzia CWikoweki.
P»*vQor*ina sie. że nazwiska
Polaków dobrej woli, pragnących
płożyć wyraz hołdu i przywiąza
ni» Najprzew. Biskupowi, mają
tyé wpiaane do albumu pamiąt
kowego w bieżącym tygodniu.
Arkusze odpowiednie znajdują
się u czfcnków Komitetu Uraą*
dzająceg·, w plebaniach polskich
i w biurach naszych polskich or4
ganizacyi Album t$ mą zawierać
jak najwięcej nazwisk, więc u—
prasza się wszystkich chętnych o
jak najwcześniejsze wpisanie do
niego swego nazwiska.
Bilety rozdaje się aa złożeniem
datku wyznaczonego w tych sa
mych miejscach.
która prowadź; skład wiktuałów na
Maryanowie, pr*y \Uicaoh Cortlaad i
Lincoln. Detektywi Jdgau i ûwansou
aresztowali Wagnera w szynku Pr?y
Arm:'âge ave. i Lea^itt ul. gdy miał
jee»C3e przy sobie dolarów.
0 0 0
Z «eki wydobyto wezoraj niedale
ko 16tej ulicy zwłoki mężczyzny li
czącego 40-4ύ lat- Nieboszczyk ma
trunatne w^ay i ęieauue włosy. Ciało
znajdowała μ tę we wodzie kilka ty'
Sod ul
*9 -»■ -
W Szpitalu Polskim zmarł wczoraj
ś. p. Sayuioa Jezowlt, lat 45, 124Ô
Wad) u}„ wskutek u«zkod*eń wewnę
trznych odniesionych w bójce dnia
ligo sierpnia. Stołował on się u pani
Heleny Strzałka, gdzie trzech innych
„boreiarsy", brada Jan i Stanisław
Waa&t oraz Antoni Wojdycz. brutalnie
90 obili, a jeden s nich kopnal bez
bronny ofiarę w brzuch. Wczoraj od
były pię oględziny koronera, na któ
rych sędziowie przysięgli przekazali
Wojdycza i braci Wanatów sadowi
kryminalnemu. Podobno Jan Wanat
uciekł, nie stawił się bowiem na wozo
rajizy inkwęst.
o o α
Ze skargą na poHeyan*a irlandzkie
go jir. 3098 zgłosił się do redakcyi
DZIENNIKA GHICA^OSWEQO kowai
polsk} Félix Sojka. 1063 N. Paulina
ul., właściciel kuźni pnr. 1639 Girard
ul. Twierd ' on. ż· aresztowano go nie
słusjnie, zniewolono do stawienia
kauc; i |35, stawiono przed eędaii*
Suilivan'em, nie czekano na jego o
bronę i wytłomaęzenie zajścia, lecz
nałoży! sędzia na niego $5 kary, którą
odciśnięto β kaueyi, a zwróciwszy
i mu 130, odesłali go do domu. Kowal
Sojka powiada, te interes kupił £>go
sierpnia i *· zaczyna poznawać się na
krętactwie Irlandczyków....
świadkami afery kor. ila z policyan
tem byli: »- pani Antonina Urbańska,
Jej cftrka Bronisława, zięć Jan Kujawa
i jteo tona M»ry»nna.
OOP
I O proceei® przeelw>ko Leonowi £zo
pińskiemu i Toma»">wi Królikowi pi
sse „Naród Polak)" co następuje ι
„Czy będłi· wyrok w proctei# Zjed
noeienia pr»ed Sejmem?
,.Οιο pytani·, jakie obecnie zawisa
na usuch kMdeco. kto się t* sprawą
inieregowgi i interesuje, żółwim do
j tyęhczas salo wszystko krokiem —» i
s całej wneząc procedury, najgorzej
na ten* weiyHkiew wyjdfie »tro»ą
ikińiei;
„Adwofcącł strony oik*rtonej (tj.
J 8iopińskteęo i Kratka) twierdzą, że
sprawa się jnuei skończyć pned sej
mem, a Jeśli potrzeba, to deetarcs^ ty
I li) świadków Jmicz·. ile kto uiąd*
do udowodnieai* iwyoh twierdień.
,Strona skirśąr» — tj. Zjednocse.
! Die rtprejentowane tylko i wyłącznie
, w ostatnich czasach przez adw. Bura
' phry'ego — uzasadnia, że dowody nie
I winnoéci prtatsKawlane obecni· przez
I itronę skarżącą, a* te«o rodzaju, w
trzeba je dobrze najpierw «b*d»ć, alby
je wojua mnać ja prawdziwe i wia
i ryjodne — a uczynić tego nie moina,
dopóki nie wróol ι JDuropy ądw. Pio
i trowski, który tf »pr*w# prowadził 1
I ją zną.
..Opróce tao p. Buwpbry ąriumen·
tuje. se i4woJnci ptrooy oekartonej,
którym »dw, Wroweki o$w4»dęjył,
! te wyjeżdża, oie uwiadomili go/iż
nowe przedłożę, d<owody.
| JBfd «twyrokowii, by ι procesem
| iść dalej | aa $o wriotuta b. r bu być
•^lieąitt poeU pnedioioey rtport η
ferentą — w następstwie mają eifl
odbyć argumentacye «· no 1 wyrok,
Trudno prsewidłieć, e*y jrwaiy eoé pa
■ϋΜ ittobocaoéé adw. Piętro w*ki«e
«y aie — jak wofdie reeultAt całej
sprawy, która gmatwr się cortl bar
dziej W «yéi przysłowia „im d*lej *
»*·. tem wlfeej drwW. trudno oce
»)#.
chach teraźniejszych idïie o wytló
ipaczenie czeków prywatnych oskarżo
nych a przeważnie Szopińikiego. Z
caleęo procederu oka»uje pię fatainy
system gospodarki, jaka była wówcza»
w Zjednoczeniu, gdzie urzędnicy wys
tawiali najpierw prywatne czeki oso
bom trzec'm, a potem brali grosz ze
skarbu or?anizacyi.
„Co to b»djie dalej, trudno przewi
dzieć — roośoa jednak prjypmzowô
wyniki najsors?e,"
O O »
Detekywi poszukują Adama Pietre
wicza, lat 38, 1«1R Hervey ul. oekar.
żonego o dokonanie rabunku na Ja
dwigo wie,
f NOTATKI
OSOBISTE I TOWARZYSKIE.
1 ■ ■ ■ ι ■ . -S
Stanisław Grzelak, wlaéclctel bal·
wierni pnr. 2212 N. Leavltt ul, poddał
się wczoraj operacyi na ślepą, kUskę
której dokonał dr. Jerzy Mueller,
0 0 0
Po chorobie trwającej około 3 ty
godnie zmarł wcgoraj wieczorem na
astmę 1 wodną, puchlinę ś. p. Piotr
Boola ·, ojelee X. Antoniego P. Bocia
na, Ç. R.» w podepilym wieku.
6. p. Piotr Bocian był jednym *
plerwwycb parafian Kantowa; przei
kilka lat piastował urząd członka ko
mitetu parafialnego na Kantowie, gor*
ganlzo>wał Tow. W. Cyryla l Metode
go, grupę Łjadnoczenla; należał tak
ie do Bractwa Różańca iw, 1 do Za
konu Katolickich LoMiciych, Dworu
iw. gtęiana.
Nlebowcayk pozostawia wdowę, p.
Michalinę Bocian, oraz jednego tylko
ayna. X- Antoniego,
Po&rseb odbfdił# ?ię w piątek rw°
o go4«. 9:00 i demu Śatoby pnr. 1457
W. Walton ul. do kościoła éw. Ja»a
Kantego, a potem na cmentarz aw.
Wojejecha.
« 0 0
W Chlcafo «trjymal eiç b» jaaen
dite» ρ· Atoxuder Alfred S|ę?epaałk,
çBlppeiç reakcji „Pweaaika dla
Wszystkich" oraa reporter dla „Buf*
f»lo Enqulrer" t „Buffalo Çourter".
iMlody Szczepanik Jedala do Unlwer·
•ytetu ..Notre Dame" q» kur· <Ulan
nlkarekl.
0 0 0
PoleHoOemokratyetny Klub
Wardy, ktteefo presesem jeet l^on
âlaakl, ma jutro wieczorem waân* na·
radt w laU Kurlanda prjy 8· Sacra·
manto βτ·. ł w. plac·, na Kaiu
mltrsowle, Ciłonkom 1 goéciom poda·
Qa bfdale przekąska bezpłatnie.
O O O
Po dwuletnią ęhorekte *marł na
aradę jarcową 4p. Jóiaf Kunka. wiarus
„Bridgeportu", przeżywszy lat 54.
Przybył on do Ameryki 33 lata temu,
a osiedliwszy się w dzielnicy „Bridge
portem" zwanej prowadził tam skład
rzeźniczy przez 30 lat.
Nieboszczyk pozostawia po sobie
wdowę Maryannę ł siedmioro dzieci,
a mianowicie: — Klarę, Natalię, Hen
ryka, Roberta, Franciszka, Antoniego
i 8tefana, tudaiet matkę Ludwikę,
sioatrę Helenę, oraz braci Roberta,
Konradu, Leonarda | Jana. Familią
KunkGw zaliczana jest do najmajęt
niejsz^ch 1 najwplywowszych na
„Brldgeporcle".
Pogrzeb odbędzie się jutro rano, z
domu śałoby pnr. Μ4β S. Morgan ul,
do kościoła Najêw. Maryl Panny od
Nieustającej Pomocy, a potem aa
cmentar? św. Wojciecha.
o α β
W powałowym przytułku w Oak
Foreat otroymal «Ula zatrudnieni®
obyw. Franci»·* Ąrwdt « A-vondaie
dzięki wpływom komisarza powiato*
wego Alberta Nowaka.
Ruch w Towarzystwach. ]
II 9YANI9ŁAWOWA.
— Młeierjj Polaka odd»i»ł 14ty
Najśw. Im. Maryl odbędzie mieeięci
ne posiedïenie w ciwartek. dnia i 6
wrześnią o godzinie 7:30 wieęzorenj,
w hali awykłyck posiedzeń. Każdy
aalonek powinien być obecny, iż bę
dzie piekoa niespodzianka. —· Szczep.
Imbiorski, prez.; Frań, Sooki, eekr,
prot., }511 Noble ul.
— Tow. Mlodi, gw. Stanisława K..
nr, 513 Ztfed. odbędzie swoje pogie
lsenie kwartalne jutro tj. w czwar
tek, dnia 18go wrgejâpia, o godzinie
7:30 wiepsorem, w bali zwykłych ρβ'
aiedień. Obeonoéô wwyptkich
wymaca, bo eą bardzo wałne sprawy
do załatwienia. «, Jan J. Mucha,
prezes; Szczepan S. Brzozowski, se
kretera prot, 1483 N· Paulina ul·
— Tow. éw. Michała Areh. gr. *8»
9- ?■ w A. odbediie mietieesne po«
siedie&ie w śiodf, dala 15?p wrjei
nia, w bali swyklych posledwù; kaś»
dy członek «a być obecny oa tern
peeiedreeiu, bo s* waine sprawy de
«ałatwlenla. Kto ma «miar wsUpić
niech ii« pgtoi, w&tfp wolny. — Ml·
chał wiechowski, preiee; Ant· Ku·
nowski, sfifcr. prot., li25 Girard ul.
* Z KANTOWA.
-- Poeiedeenie Macierzy Polskiej
Oddilał A w. Cecylii nr. 15ty odbędzie
iif w piątek- dnia 17 września, o go*
dłlnlt wpół do dimej wteepori».
Wsiyetkie członkinie h obowiązane
iii BUwlć, ponlewa* ·« Mrdw wai
ne sprawy de załatwienia. — M.
·>···· - ÎCLVKi.. „
Korzeniewską, pr#z.{ Κ, Wysocką,
sekr. prot., a β 3 tt W. Walfcm u.
— Tow, âw. Wlnceptego a Paujo
nr. 745 Zjed. odbędzie ewoje miesię*·
ozne posiedzenie w czwartek, dnia
16go wrześuia.^w bali nr. 4 pod ko
ściołem, o godzinie wpół do ósmej
wieeaorem. Wszyaoy powipni bye o
beęni, ponieważ sa ważne sprawy do
ząjątwiepia, rr- Woj, Rusin, pr«z.;
Jan Posadzy, sekr .prot., 1256 Ąu
guetą vi.
I JADWIGOWA.
Tow. ów. Stanisława K. nr. 440
Zjed. odbędzie regularne posiedgęnie
w czwartek, dnia 16go września, o
godzinie wp(il 4o ósmej wieczoręm
w bali zwykłych posiedzeń. ObecnośO
wszystkich członków pożądana, bo
są ważne sprawy do załatwienia.
Wład. Kowalski, prezes; A. Brze
ziński, sekr. prot., 3102 N. Robey ul.
Z MAR> ANOWA.
— Tow. I>ramatu l śpiewu odbę
dzie regularne posiedzenie w środę.
15go września, o godzinie 8mej wie
czorem, w hali zwykłych posiedzeń.
Wszysoy powinni być obecni, bo gą
ważne sprawy do załatwienia. — L.
Kutza, prezes; Ρ,. T. Regosz, &ekr.
prot., 1834 N. Wood \
Z IBVING PARK.
—·-Tow. éw. Jana Chrseiclela nr.
68 Macierzy Polskiej odbędzie posię*
lżenie jutro wieczorem, o godiinie
Bmej, w sali zwykłych posiedzeń. —
Jadwiga Dahlman, sekr. prot.
Z MŁODZI A NKOWA.
— Macierz Polska oddział Św. E
leonory nr. 52 odbędzie posiedzenie
miesięczne w czwartek wieczorem, o
godzinie wpół do ósmej wieczorem,
w hali zwykłych posiedzeń. — Róża
3iersBewska, prez.f Franciszką U—
Hasz, sekr. prot.
z HELENOWA.
Dziś wieczorem o godilnie 7 ; 30
Dw6r Foreaterów $w. Piotra nr, 927
adbędzie swoje miesięczne poeiedM
nie. ■— Helena Wirkua eekr. prot.
Z AVONDAUS.
Baeipote SkauciI NadiwyciaJpe
Z BIURA
M£TïDORQLQijIÇ;ZNE(jO.
W elłfiu doby wciorąjizej najwyż
sza t :inpcratura wynosiła 88 stopni,
najniższa 70 ptopni. Normalna tempe
ratur» w typi dniu wynosi 66 stoppi;
nadwyżką temperatury w roku
289 stopni. '
Zachć clońca o .got'z. j min. 2
wieczoreip. i
Dzisiejsza temperatura.
Godzina.,*. 7 rana.... 70 aiefNiwyźeJ leral
„ . * *. 8 rano 79 ;
ii 4***9 rano · $ · 132 ιι n n
u · · · tO ΠΜΙ0 > · · > 85 ,, i, *
Cuçéclowo pochmurno 1 prawdo-*
podobnie niepewnie dziś wieczorem 1
Jutro. Cokolwiek chłodniej dziś wie
czorem. Umiarkowany półnoeno**
wschodni wiatr zmieniający eię.
ćwiczenia odbędą, pię w erodę, dn. 15
września, w hali zwykłych ćwiczeń,
o godzinie wp6ł do ósmej wieoiorem.
Oszczędności sa trzewikach
Ctołopięce MSłiOlua tre§*viW, o-^ałe *ł$;órzaiię
pu4e«i#wy i wi$3¥, *»ρ'«%Ββ style, wocne p<h «
<U*JH*y, wt®U, ilu&>*, vv»n«śo! I.QÛ, para..,, |
\ 4ri#(tl^e matowe i lakierowane
trzewiki, fctUifnq* włapwb*, trwrte podes* | I l~l
wy, wiel. do $, wąrfepś^i 2.0Û, para ,|.IV
Pai«iett*kie i d»let«i^o l^kîeroAvqiie \ ąnatowe
aapinaną *Łyle Irwalw podeszwy, wielości
dq3, w*rto*;i i,$0, !j|)ęo/#lqie qa tę sprzed**, |"|Λ_
par» tylfcq 9» VOC
Chłopina trzewiki, i»Htewe ciele.-e, —
zapinane style, trwałe skórzane traewiki, do
szkoły, wielkości do 13%, wartości, 1.&0,
para tylko za VoC
Materye na Suknie
44 calowa jedwabiła i wełnia
ua euhliuie, wszystkie od- j *
qieuid, 2.MU w*rt. jird,,,,,., 1,4θ|
Jardoner-j«dwftbu«me- zn
gealiqa, wa*y. odtileui· UVC
Jard szeroki» Storni serże, zstąl
(•iuiku i skrupiane, wszystkie a q '
odcienia 4oC
83 calowe j»łai<K llftl· A & n
no»'ef« deseni*, jartj
1500 krótkich kawałków aksamitu, bro
kątowy i w polka Uropxl. warty 'y Γ"^
do I SO. kawałek wul
Oszckądn. na towary lniane
*3 jardy szeroki ubławątllitmi"
Adamaszek na obrusy,
63c wartości, V. «
66 calowy importowany iibłą
vratniony adamaszek, a kołu- in
rową burtą, 76c wartość
17 calowa adamaszkowa ma·
tfrrą ua ręczniki, w pmżlei, % L·*»
Gotowe# ub}awątql«»ę P^rijsy,
■ł bardzo dobrej matervi,
1.QQ wąrteśęi, pa,ni QVC
Taniości na gotowej Odzieży
l>aiuakie wełniane granatowe 8©rżuwe ubrania. surdut w «tyłu
XurfoUf, upiększany czarnymi guzikat#!, aluatnituy kołnierz, Q OÛ
Miodnik męakioj krawieczvzuy , .(je ψ Q
Dziecięce płaszcze deszczoclironne, wykończone jod- j e?
wabi Μα, uieprzemakaiue, z kapturkiem 1 · / d
Dziecięce giuganiowe suknie, dolary tfatuneU gingaaiu,
najqaws^w »ivie ι Jeeenie, małe numęru, 7oo wartość, po,.,, .. ,,tOC
C'repe de chine bluzki* z dobrej crep· de ebine upiększono baf
tern i perłowymi guzikami, z gumką w papie, regularne 2.^6 j λπ
wartości, ajjecyeluie po.... ·».··· 1 ·V(5
'artośći, specyaiuie po
Jaumkle białe yoii<
btyitf, 1.25 wartami, upecyaluie po
Dapufcłe białe yoiie i batystowe biuski, najnowsze 75C
I Taniości na głów. pięt.
11 Dniu. cząr. pończochy, pfążk.
I wier*eh, baweł. l runowuue, q
□ Idc wartość,para po,·..yC
■ Męskie czar. skarpetki,q j/
j w/uioc, pięty i pul iiUs war. V/2 C
S Damskie białe skór. ręczne to
m rebki, #ład. białe lub upięk.
fil czarnew, 76o wart. po,., — /VC
I Nr. lût) extra gruba jedwabna
■ tufeta wstążka, także more- | ■
I jowa, l'dc tfutunek, jartl 1 J)Ç
sf Perkal w Nuepherd kratki Jard
I b*«ruki, gamu«k, / j/
| jard O/^C
laniości na i piętrze
Gotowa miewana l»rb» irwa
rautowaua, kolory, 1.155 j j Λ
vvail.téci, specyalnie I » I V
Unseed oląj, tfaiou 5ł)e
Sai'ety First biały ołów mielony
w oleju, wartosti, g· 3/
tjpeuyuluie fuut ·5/4 C
Oynt.il młynki do ku wy, do
przymocowania do éoiauy,
specyalaie po VC
Drewniane balie do prauia,
■wielkie, ? wybrauego cedro- *
vrego drzewa, Ι.δυ wart. po. I
Groserye
Najtop«»y miel. cu
kier x zamówię- -g
nlein JO fuutów..|}*5C
Ceresota nirç-f
k* }ą beciki.,, |
Marsh a! Is białe >'ap
tUa mydło, 10 *2*7,,
kawałkówąj / Ç
Kartofle, pek — l3c
Snidera ketchup —
wielka butelka <λ
16c; raał.i 1 UC
Kistki oreamery B,*"27C
Peaberry kawo. funt 16^β
Cebule domowej hodo- | —
w li tuijt ,.,.11
Mięso
Sadło tuut....9^c
Cielęcina na μυ
!K*...14)ic
Jagnięcina na po
lfu®Tk,'....I3^c
Wyborny chuck
?:r."!4i4Jic
Świeże siekane
ST. 12Hc
ColUe szynki Hłc
Swifta hrlsket i
elouln» funt.....lv »C
Likiery
1.00 butelka Peun
eylvaui» żytuiów» λ ^ \
kj, kwarta T"VC
1.00 lmtelka kalilor
uia C'oguao brandy,odru
towaua butelka m a
za 54c
Holland Włiidmill
ffe& 58c
Kalif, port wi ni i
oo, galoo Qt"C
Stołowe piwo, a tu
elny butelek. ✓ —
w o5c
Palcie Tytoń
Prince Albert
Spróbujcie jak najwcześniej *
przekonacie się, że jest najlep
szym tytoaięm do fajki luk W
de pipifyo^éw, jakie,ści* kiedy
kolwiek wteiyli do ust. tfąsz
patentowy proces usuwa wszel
kie grynienie języka i przypie
kanie.
t>RINCE
Albert
ulubiony narodowy tyfęń
ochładza — jego woń jest zupełnie inna
od tytoni któreście dotychczas palili. —
Kupcie ten tytoń nic więcej od was nie
żądamy, a przekonacie się, 19 grupek
jego jest najlepszy.
Z łatwością można skręcić sębie papierosa z
Prince Albert tytoniu gdyż jest drobne kraja
ny. ' Nie zwlekajcie tej wielkiej przyjemności
która was tak oczekuje. Kupcie w*az pier
wszy zapas dzisiaj.
Prinęę Âltprt jest
sprządayany w 5c
czerwonych pęcz
kach; 1 Oc pudeł
kach; fantowych i
ptffunłowyth
pątnikach.
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Wiiuton-Salem, N. Ç.
ObecnoM każdego Skauta Jeat pożą
dana i każdy m» pie ptwlé, — And.
J, Płociftski. naczelnik, 9905 N.
Ridgeway ave.
Na Wadawowîe
„dziennik chicagoski"
możną nabyé w naitępująęych
miejicaeh: Fiałkowski, 8400 N.
Lawndale ave., Slapiński, 3642
Belroont ave. i
Reklama Jest podstawa licznych
praedsięblorstw amerykańskich, wlęo
i praemyslowlec polski dobrze yrobl
Jeśell stale relcJuBowafl b«4Me swój
Interes w D3I8NNJICU CHICAGO-»
e&u
1 "■ * ■■ 'W ·>■■■%»
O© <Jo newie sportowych, DZIEN
NIK CHICAGOSKI góruje nad pis
maki polebiemi i wogóle wszys$ie
mi caaeUml ute-aafieUkleipł.
Banko· najloDSza Santos kawa w sir ς.
dcie sprzedawana po 88ο, 1 A.
u nas po. f,.... tI vv
Najlepsze śmietankowe masło AO.
w mieście po « A PO
Binke* farmer, osełkowe tgtelo f 9c
Wyborne herbat· w dobrem opakow»
nlo font wari $! spriadajomy po βΟ»
Herbata wartolcl βη« tylko po,. 40·
■ 1600 nagrody temu kto dowj«<Ui* *β u n»a kupi MtueiM m»«Q "OBWfH||
■trou» |dta. nok.
1344 W. Chtcafo »v.
1373 Milwauk··**·
1046 Mtlwauk·· »τ»
1014 Milwauk
8710 W
PO **·
North »▼«·
Btvoa» fóbiooM
40* W. pivtalon st,
786 Vf, Nortb »▼·.
2640 Llncoin ave.
tft44 Lincoln a ν·.
>41S Ν. Clark at.
Strona «acnoania.
1|1β W. Madison ■«.
Î830 W.Mad lOR $L
llie Blue laiard «v
HU t MM 3
1R15
UH
fe ϊι'μ:
..AWmCJ^ł.
IJUÎfeî
ι.» .
OBECNIE RZĄPZĄCEGO KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM,
PIĘKNA FOTOGRAWURA NASZEGO WŁASNEGO
WYDANIA, ROZMIARU 15%xl2 CAŁl. KTÓRA PO
WINNA SIĘ ZNAJDOWAĆ WĘ WSZYSTKICH DO
MACH KATOLICKICH.
WYTNIJCIE TVN ivurun
OJCA Św. BENEDYKTA XV.
TYLKO W BIURZE:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
1455-57 W. DIVISION UL, ::: CHICAGO. 1LL.
_ - - -

. IMàL· i. i£ikl,>> '·'. ifc

xml | txt