OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 21, 1915, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-09-21/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

NIEZWYKŁY WYPADEK
KOLEJOWY.
24 osób odnosi pokaleczenia.
N1EUDAŁA UCIECZKA.
Agitator i spiskowiec usiłuje uciec ze
stacyi policyjnej.
WYSTAWA „PROSPERITY".
Mało ma poparcia ze strony przemy
słowców chicagoskich.
Awantura przed komisją służby cywilnej. —> Dożywotne
więzienie za włóczęgostwo. — Echa katastrofy „East
landu". — Przygody pierwszego dnia w obozie dla
oficerków.
24 RANNYCH W NIEZWY
KŁYM WYPADKU KO
LEJOWYM.
Niezwykły wypadek kolejowy '
wydarzył się w Western Springs,
który spowodował pokaleczenia
24 osób, a z tych 3 tak poważnie,
że grozi im niebezpieczeństwo.
Tylko prawie cudem się stało, że
nikt nie został na miejscu zabity.
Pociąg kolei Chicago Burling
ton and Quiiïcy dążył na zachód
50 mil na godzinę. Był to pociąg
„Limited" dążący do Missouri.
Przez Western Springs prowa
dzą trzy tory. Pociąg pasażerski
dąiył na torze średnim. Na to
rze prawym dążył w przeciwnym
kierunku pociąg frachtowy. Na>
raz jeden z wagonów pociągu
frachtowego, naładowany kuku
rydzą, wykojejił się i wjechał na
tor średni na 200 stóp przed po
ciągiem frachtowym. Inne wago
ny zostały pociągnięte za pierw
szym. Pociągu pasażerskiego nie
można było zatrzymać. Palacz
Fox krzyknął przerażony do ma
szynisty, aby się ratował i zesko
czył z lokomotywy. -Maszy
nista nie zeskoczył, lecz zało
żył hamulce. W tej chwili nastą
piła kolizya. Lokomotywa, i trzy
wagony pasażerskie zostały zrzu
cone z torów i przewrócone. By
ły to: wagon pocztowy, bagażo
wy i wagon dla palących. Niebez
piecznie zostali pokaleczeni: R.
J. Kee*i:e, maszynista, H. Fox,
palacz i W. W. Eastin z Kear
ney, Neb.
Wszyscy pokaleczeni pasaże
rowie znajdowali się we wagonie
dla palących.
Rannych zawieziono do szpi
tala św. Antoniego, do LaGrange
Sanitarium i do Hinsdale Sanita
rium.
Wypadek wydarzył się wczo
raj wieczorem o godz. 6:40 i
sparaliżował komunikacyę na tej
kolei.
SłużJba kolejowa sądzi, że rzą
dowy wagon pocztowy, który
jest ze stali, ocalił resztę pocią
gu, umniejszając siłę kolizyi.
NIEUDAŁA UCIECZKA.
C. Cziland, agitator z Î.W.W.,
w którego mieszkaniu znaleziono
wielką ilość dynamitu i który zo
stał aresztowany w chwili, gdy
ze wspólnikiem usiłował si$ do
puścić rabunku, usiłował wczo
raj uciec ze stacyi policyjnej
przy E. Chicago ave. Usiłowanie
było nadzwyczaj desperackie,
gdyż znajdował się w tej chwili
w biurze porucznika Muellera.
Przyprowadzono go z celi do
biura, gdzie porucznik miał wy
pytać, skąd Cziland otrzymał dy
namit. Dotychczas bowiem Czi
land w niewyraźny sposób opo
wiadał o jakimś herszcie anar
chistów, imieniem „Frank" i o
zamachach na kapitał. Drzwi
były zamknięte.
•Naraz Cziland rzucił się do
drzwi i zanim można było temu,
zapobiedz, przedostał się prze2:
okno ponad drzwiami. Lecz na
drugiej strohie detektywi nadbie
gli i ujęli go, zanim mógł się ze
ziemi podnieść i czmychnąć uli
cą. Po· egzaminacyi, trwającej
dwie godziny porucznik Mueller
przyszedł do wniosku, że Cziland
jest z Brandem, który został ra
zem z nim aresztowany, wpląta
ny w spisek anarchistyczny.
Detektywi sprawdzili, ż«
Erand nazywa się Thomas Call
son i że knuł spisek ze czterema
innymi anarchistami.
Callson się przyznał, że on ze
czterema wspólnikami obrabo
wali dom pani Butler pnr. 1218
Sedgwiek ul. dnia 6-go marca i
że zabrali biżuteryi za $225. Po
dał nazwiska następujące: F.
Fine, J. Arnold, M. McPherson
i C. Vogler. Znane to są typy po
lkyi. Oni to zwoływali burzliwe
zebrania I. W. W. do H u 11
House.
BURMISTRZ OTWljfiKA WY
STAW? „PROSPERITV. '
Burmistrz Thompson wczoraj
otworzył wystawę „Dobrobytu"
na polu obok jeziora przy Chica
go ave.
Pomimo chłodnego powietrza,
zebrało się kilka tysięcy osób.
Cała wystawa jest pod namiota
mi i obejmuje trzy „bloki. "
Wystawa przedstawia się nę
dznie. Ogłaszano ją szumnie, ja
ko reklamę dla przemysłu i han
dlu chicagoekiego, a tymczasem
byznesmani chicagoscy wcale nie
dopisali i swych towarów do wy
stawy nie nadesłali.
Poza próżnemi przedziałami
wystawa ta pod namiotami przy
pomina pork letni, jak Riverview
lecz bez porównania gorszy.
AWANTURA PRZED KOMI
SYĄ SŁUŻBY CYWILNEJ.
W czoraj przyszło do awantury
i niemal do krwawych zaburzeń
przed komisyą miejską służby
cywilnej.
Aid. Merriara był proszony
przed dwoma tygodniami o prze
dłożenie swych poleceń co do
śledztwa w sprawie policyi i po
wodów zbrodni.
Wczoraj ald. Merriam przed
łożył swoje polecenia z tym re
zultatem, że przyszło niemal do
zaburzeń, a adwokat komisyi os
karżył Merriama, że się bawi w
politykę.
W swych poleceniach Merriam
proponował: śledztwo, w celu
zadecydowania, na kogo spada
odpowiedzialność za trzymanie
w służbie policyjnej 12 detekty
wów, których suspendowania do
magał się prokurator Hoyne na
tej podstawie, iż będą prawdopo
dobnie w stan oskarżenia posta
wieni za swe rzekome stosunki
ze zbrodniarzami.
Aid. Merriam także propono
wał, ażeby wdrożono śledztwo w
celu zadecydowania odpowie
dzialności za zamianowanie W.
Lutharda sekretarzem szefa Hea
leyego, za przeniesienie kap. P.
D. O'Briena na stanowisko
szefa biura detektywów i za pro
ponowaną reinstalacyę b. szefa
McWeeneyego» pomim'o protestu
ze strony prokuratora Hoyne'a
przeciw tej akcyi.
Aid. Alerriam w końcu propo
nował, ażeby wdrożono śledztwo
co do sposobów i rezultatów
biura detektywów, które wydaje
rocznie $997,000 na tajną służbę.
Podczas trwania śledztwa na
czele biura ma być postawiony
taki prywatny detektyw o znanej
repoitacyi jak W* J. Burns.
Te polecenia nie podobały się
komisyi i adwokatowi tejże Le
dererowi, który zarzucił Merria
mowi, iż żąda śledztwa w spra
wie ludzi, przeciw którym niema
zarzutów (?).
Przed tą awanturą niejaka He
lena Watson zeznała, iż spędziła
prawie każdy wieczór przez dwa
tygodnie w towarzystwie trzech
inwestygatorów zatrudnionych
przez komisyę zbrodni Merria
ma. Jednemu z tych inwestyga
torów nawet skradła z kieszeni
$9. Oni się jej przedstawili jako
rozbijacze kas. Bywała tam też
Kittie Fitzgibbons, która figuro
wała też w strzelaninie ,w „cafe"
Roy Jonesa, w której Franche,
alias „Duffy the Goat" zastrzelił
J. Hagenowa. Kittie Fitzgibbons
przyjaźniła się z innym inwesty
gatorem Shea, który się podał ja
ko włamywacz.
DÓŻYWOTNE WIĘZIENIE
ZA WŁÓCZĘGOSTWO.
Od czerwca siedzą we więzie
nia powiatowem dwaj więźnio
wie skazani na dożywotnie wię
zienie za włóczęgostwo, lenictwo
i wyprawianie burd.
Skazał ich sędzia Fred Beiss
wanger w -Niles w czerwca.
Przed kilku dniami odkrył dozor
ca więzienia Davis, że pomimo,
iż tylko odsiadują karę za włó
częgostwo, nie możę ich z wię
zienia wypuścić, ponieważ w
książkach sądowych, zapisano
wyrok ddżywotniego więzienia.
W istocie rzeczy obaj więźnio
wie zostali skazani na $100 kary.
Niewiadomo czy się pomylił sę
dzia, czy funkcyonaryusz sądo
wy we wypisywaniu „mittimus"
dokumentu, przesłanego ze sądu
do dozorcy więziennego. '
Uwięzieni nazywają się Frank
Gradee i Edward Burg. Sprawą
ich zajmuje się Towarzystwo
Pomocy Prawniczej.
ECHA „EASTLANDU."
W tygodniu bieżącym wysyła
dyrekcya Czerwonego Krzyża
$190,000 w czekach do osób po
szkodowanych katastrofą „East
landu". Jest to druga i ostatnia
grupa wsparć, na jakie fundusz
publiczny podzielono.
Największą, zapomogę otrzy
mała wdowa i sieroty po Franci
szku Hajduku, który zginął w
katastrofie. Familia ta, składają
ca się z wdowy i sześciorga dzie
ci, liczących od 15 do 3 lat wie
ku, otrzymała $3000.
Franciszek Hajduk był stró
żem dla Western Electric Co. i
zarabiał $11 tygodniowo.
Czerwony Krzyż Wypłaca jej
$50 miesięcznie. Najstarszy chło
piec zarabia $2.50 tygodniowo.
Na rozporządzenie sędziego
Landisa okręt ,,Eastland" będzie
sprzedany na licytacyi na zapła
cenie podniesienia tegoż z łoży
ska rzeki, wktórej się przewró
cił dnia 24go lipca. Koszta pod
niesienia wynoszą $34,000.
Ława federalna sędziów przy
sięgłych dzisiaj kończy śledztwo
w sprawie katastrofy „Eastlan
du". Podobno 10 osób będzie w
stan oskarżenia postawionych.
PIERWSZY DZIEŃ W OBO
ZIE OFICERÓW.
Wczoraj 435 kandydatów na 0
ficerów dla przyszłej armii 0
chotniczej Wuja Sama, która zo
stanie powołana tylko na wypa
dek wojny, rozpoczęło swe „tre
nowanie" w obozie pod Fort She
ridan pod kierownictwem ofice
rów wojska regularnego. Eą tam
wszyscy ludzie cywilni, a więk
szość ich nigdy nie zasmakowała
życia żołnierskiego, ani nawet w
milicyi stanowej. Między nimi
znajduje się komisarz wyborczy
Antoni Czarnecki i znaczna licz
ba różnych osobistości z Chicago,
sędzia wyższy Mc Donald, asy
stent prokuratora generalnego,
T. J. O'Hare, sędzia Dolan i wie
lu innych urzędników publicz
nych i bogatych kupców i prze
mysłowców.
Obóz jest kompletnie urządzo
ny pod każdym względem. Za—
Niebezpieczeństwo w
Odkładaniu.
Dolegliwości nerek są rzeczą, zbyt
niebezpieczną dla ludzi w Chicago a
by je zaniedbać.
Wielkiem niebezpieczeństwem w
dolegliwościach nerek jest to, że cho
roba prędko się rozszerzy, zanim jest
rozpoznaną. Zdrowie zwolna się ruj
nuje, ból w plecach, ból głowy, ner
wowość, ból w krzyżach, członkach,
osłabienie, choroby pęcherza, a wre
szcie choroba Brighta może być skut
kiem zaniedbania dolegliwości nerek.
Nie zaniedbujcie swych nerek. Po
możcle lm przez używanie Doans Kid
ney pigułek, które są tak bardzo re
komendowane w waszem własnem
mieście Chicago.
E. R. Stocker, plumbiarz, 4217
Addison str., Chicago, mówi: — Uży
wałem Doans Kidney pigułki, w róż·
nych przypadkach, a zawsze mi po
mogły. Kiedy pierwszy raz je użyłem,
cierpiałem na słabe nerki i zapalenie
pęcherza. Byłem nerwowym i dosta
wałem dreszcze. Inni członkowie mej
familii używali z powodzeniem Doans
Kidney pigułek, więc i ja je użyłem,
a dużo mi pomogły, la tego też czę
sto rekomenduję Doans Kidney pi
gułki, dla wszyetkich, którzy cierpią
na dolegliwości nerek.
Cena 50c u wszystkich handlarzy.
Nie pytajcie się tylko o lekarstwo na
nerki, zapytajcie się o Doane Kidney
Pills, te same które używał pan Sto
cker. — Foater Milbour Co. Props.,
Buffalo, Ν. T.
pasy wszelakie, broń, amunicya,
itp. dostarczane są z zapasów
wojska regularnego.
Scen zabawnych oczywiście
bez liku, jak zwykle wśród ludzi
nie obeznanych z życiem wojsko
we m i zobchodzeniem się z bro
nią. W ciągu dnia miano urozma
iconą pogodę, bo deszcz, potem
pogoda, a następnie chmury i
silny zimny wiatr z północy. O
ficerkowie wczoraj wynieśli wca
le porządny przedsmak trudów i
niewygód wojennych. Nocowanie
w namiotach pod kołdrami, pod·
czas, gdy mrożący wiatr przeni
ka wszystko, było dla wielu
przygodą, o jakiej żaden z nich
na pewno nie marzył.
Polacy w Ameryce.
Z DETROIT, MICH.
.·— Maurycy Kamiński 231etni ro
botnik z fabryki Hupp Motor Co., za
mieszkały pnr. 511 Cameron ul. zna
lazł straszną śmierć pod kołami
trawaju linii Fourteenth, u zbiegu
ulio Oakland i Owen.
Kamiński razem t Swym bratem,Ju
liuazem s*edł właśnie do pracy. Mau
rycy chciał wsiąść do tramwaju idą
cego na północ i przebiegał szyny,
gdy nagle nadjechał inny tramwaj w
kierunku południowym i nieszczęśli
wy padł pod jego koła. Brat jego za
czekał z boku. bo widział nadjeżdża
jący tramwaj, ale nie miał już cza
su ostrzedz Maurycego. Był świad
kiem, jak koła zmiażdżyły ciało bra
ta i jak śmierć nastąpiła natychmia
stowo.
Juliusz dostał z wrażenia ataku hi
sterycznego i zabrano go do szpitala
Grace. Policya aresztowała motorma
na Orville A. McClung, ale po śledz
twie koronera Burgessa wypuszczono
go na wolność. Koroner orzekł, że Ka
miński padł ofiarą własnej nieostroż
ności.
— Stanisław Gijsiorowski, 241 etui
robotnik w fabryce Penn Salt Co.,
który został zabity podczas pracy ze
szłego tygodnia, ponosi sam winę za
swą śmierć, z powodu nieuwagi. Ta
ki wyrok wydał sędzia Maloch, któ-1
ry zbadał onegdaj sprawę.
Gąsiorowski został zabity w chwi
li, kiedy sól w ogromnej skrzyni usu
nęła się i przygniotła go do ściany.
Nie miał on wcale krewnych w Ame
ryce. Wszyscy jego najbliżsi pozosta
li w starym kraju i tam im odsyłał
zapracowane ciężko pieniądze.
—Frania Bracka, półtora roku li
cząca dziewczynka z pnr. 464 Parker
ul., zmarła w szpitalu Samaritan, z po
wodu obrażeń poniesionych, kiedy cię
żarowy automobil najechał na nią
przed frontem domu jej rodziców.
Szofer samochodu, niejaki Harry
Anchor, 406 Second ul., zaraz po wy
padku został wypuszczony przez ,jo
licyę, ale ?.iedy dziecko zmarło, de
tektywi aresztowali go za nieostroż
ny jazdę.
— Hobert Sparka, 22Ietni, aresz
towany został w hotelu Pontchar
train w chwili, gdy gospodarzył w
Jednym z pokojów gościnnych. Spar
ka sprwadzony na centralny stacyę
policyjny, prosił o przysłanie mu ad
wokata. Uczyniono zadość jego życze
niu i gdy wieczorem adwokat przy
był, pozwolono mu pomówić z więź
niem. Rozmowa odbyła się w obec
ności detektywa Dibble na kurytarzu
więziennym, na którym pracowali ro
botnicy, naprawiający przewody elek
trycznu. Gdy detektyw z adwokatem
rozmawiali, Sparka skorzystał z
chwilowej ich nieuwagi i wziąwszy do
ręki ;'akieś narzędzie robotniczo —
najspokojniej wyszedł wraz z robot
nikami z budynku. Sparka był bez
kapelusza i bez surduta i nikt na nie
go przy bramie wychodowej Lie zwró
cił uwagi. W ten sposób sprytny zło
dziej hotelowy dostał się na wolncść,
którą jednak drogo okupił, gdyż
przeszło $600, znalezione przy nim w
chwili aresztowania — pozostały w
ofisie policyjnym.
Skoro spostrzeżono ucieczkę więź
nia, rozesłano listy gończe na wszy
stkie strony i cały szereg detektywów
udał się do miasta na poszukiwanie.
z STANDI8H, MICH.
— W sadzie okręgowy u: tutejszym
ława przysięgłych wydała werdykt
przeciwko ózefowi Stokozińsklemu
i jego eynowi Wojciechowi Stokoziń
sklemu za na. ad i usiłowanie cięż
kiego uszkodzenio ciała. Obaj oskar
żeni zostali aresztowani swego czasu
za strzelanie do Johna Redmond,
kasyera gminy Deep River, kiedy ten
I chciał skolektować od nich należny
podatek.
Z PHI L A J)K LP HI A, PA.
— W nie<!zielç runo -łOletni strVra
fabryciny, Franciszek Radecki, pnr.
3559 Witte ul. zamieszkały, zastrze
lił swą 381etnią małżonkę Józefinę,
poczem sam kropnął sobie w głowę.
Śmierć obydwojga nastąpiła na miej
scu. Radeccy zostawili Cro dzieci, z
których najstarsza córka liczy 18 lat
i jest zamężna, a najmłodsze dziecię
ukończyło dopiero drugą wiosnę ży
cia.
Policya twierdzi, że powodem tej
tragedyl małżeńskiej była zazdrość.
Wedle zebranych wiadomości Radec
cy przed niejakim czasem byli na we
selu. Radecki udał się wtedy wprost '
z wesela do fabryki, pozostawiając
żonę w towarzystwie znajomych. Żo
na poznała tam pono jakiegoś męż
czyznę i zaprzyjaźniła się z nim. Od
tego czasu miało szczęście małżon
ków niknąć. Ona przychodziła póź
niej do domu, a mąż zazdroen> róż·
ne podejrzenia snuł w swej głowie.
Zakazał jej widywania się z owym
podejrzanym mężczyzną, lecz zakazu
kochająca małżonka nie posłuchała.
A sąsiedzi wciąż nowe doniesienia
zazdrosnemu małżonkowi nasyłali.
Zazdrość dojizała w mężczyźnie-mał
żonku. Kiedy powrócił w nocy z robo
ty, żony nie było w domu. Znalazł ją
u jej matki. Powracając z nią do do
mu, po drodze starł się - nią słow
nie. Wymiana ełów musiała byc --
stra, bo kiedy tylko weszli do miesz
kania, zięć ich, mieszkający w tym
eamym domu, posłyszał dwa strza
ły. Nim zdołał wlecieć za głosem
strzału do poi.oju teściów, padł trze
ci strzał. Gdy wbiegł do pokoju, już
oboje teściowie leżeli na podłodzo w
kałuży krwi.
Z BUFFALO. Ν. Y.
— Onegdaj popołudniu nicjuki Jo·
zer żydowicz z pnr. 193 Strauss ul.
niebezpiecznie pokaleczony wybiegł z
mieszkania na ulicę i zwrócił się z
prośbą o pomoc do jednego z prze
chodniów. Wezwano natychmiast dra
S. A. Indę z pnr. 947 Sycamore ul.,
który opatrzył rany żydowiczowi. —
Zdaniem lekarza stan zdrowia pacy·
enta jest groźny.
Policya . resztowała niejakiego "i.
Wardowskiego pod zarzutem napadu.
Aresztowany miał ugryźć żjrdowlcz·.
w szyję. ,
— W krytycznym stanic znajduje
się niejaka W. Jankowska z pnr. 21
Cambria ul., która pobita została
przez swego małżonka. Na krzyk ko
biety. zbiegli się sąsiedzi i wezwali
lekarza. Kobieta doznała podobno o
brażeń wewnętrznych. Policya poszu
kuje brutala, który usłyszawszy nad
chodzących sąsiadów uciekł.
Ostatnie wiadomości ι Ojesyinr,
urozmaicone oryginalneml Illustra
cyamj, zamieszcza stale DZIENNIK
iwwmm
ma
Otwarte dziś wieczo
rem. Podwójne
znaczki do 9-tej wie
czorem. 10 specyal
nych taniości dziś wie
czór.
Cneeda Biscuits, 3 paczki za lOc
Darmo 2 it. miel. cukru z 2ma ft.
świeżo palonej ^ g
kawy, funt za ....
Bielony muślin, jd. szer., pełne
sztuki, warty 12Hc spec. we wto
rek wieczorem od 7mej mm %/ _
do 8mej, jard po ...... / . 4C
Prawd z. Rzymski adamaszek na
ręczniki, dobrze znany gatunek,
17 cali szeroki, zwyk. sprzedaw.
po 7e jard, spec. we
wtorek wieczorem, Jard . ó Λ C
Dziecięce pończochy, extra dobre
lc wart., w cienkie lub grube
prążki, spec. we q
wtorek wieczorem po .... VC
Damskie bluzki, upiększ, haftem
1 koronka, wszy. wiel. tego sezo
nu najnowsze style, warter\0^,
1.25, na tę sprzedaż po.. VOC
Dziecięce fartuchy z rękawami, z
ciemnych kratkowatych glnga
mów, reg. cena 25c. |
we wtorek wiecz. po ., 1 X/2 L
Chłopięce gun metal zapln. trze
wiki, wielk. 1 do 5H. reg. 1.75
wart., spec. we wtorek «
wieczorem tylko I ·*)Υ
Dziecięce rici kozłowe zapinane
trzewiki, wielk. 5 do 8, reg. «9c
spee. we wtorek AOf
para po
Kołdry dla niemowlę, dobre wiel
kości, różowa i niebieska borta,
bardzo epecyalnłe we fHiL/y
wtorek wieee.. tylko . O/2 C
^BiEą <Bąes.
χ® J2ÎI· ® Milwaukee Asm.
,CI - ,--- 325f,123>8>N.I0«iuwA su.
I Extra Specyalne Taniości na Środę |
Materace l bawel. wierzchem
i spodem, dobrze wypełnione, po
kryte ozdobny powłoką, f ΓΙΟ
W wartości po 1 eVO
" ■"~ 1 "■·■ ■ '4·· ■ ■■ ■ ■1
Specjalny pokost na po- «q
dlogę, jasny kolor, gsion. . J VC
Sadło rftrieże, funt 9%c
$1 butelka Old Kentucky Club
wódki, kwarta albo Kalifor.
koniak (Brandy) kwar. but. ^tOC
Mydło Felu Naptha, 5 «
kaw. (tylko 5 kostum.), za.. 1 O w
Łamany ryż,
funt
Artfo kr.fclmiiil, 3 paczki .lic
Damskie Juliet pantofelki do
mowe, v. dobrej miękkiej skóry ïjru
mą i patentowaną liste wką' A Or»
$1 wartości, po OVC
Męzkie domowe pantofle, cei(l.
i Czarne alijratorowe i haft. a λ
aksamitne, 60c wartości, po 4VC
Damskie $1 skórzane i
jedwab.torebki ręcz. z przvb. t-VC
Damskie Augura wełniane
sportowe szale, wszystkie
kolory, 59c wartości %jVC
Koronki —Yalenciennes i Tor
chon w asortowanych szeroko
ściach, wartości do 15c, jard...«jC
6c twllled bielone materye na
ręczi
jard.
ręczniki, specyalnie 3^C
Męskie 75c szare liane
lowe kubfule, po .^OC
Męskie overalis, unijnej
roboty, niebieskie flHMiiê, po*j
Męskie IndlfO uieblen- -%i/
kie chustecfki do nua<, U<>. .JZ/2 C
20c piękne prążkowane poń
czochy dla dzieci, czarna z du- rw
belt>*reroi kolanami, po VÇ,
iJ5c chłopięca ninowana ,
■podui* uJ/iez j VC
lOc damskie czarne baw e!- g·
nicowê pońc*ochv, dobrzp zrob. ^Ç
Dziecięce obrąbiane białe |
chusteczki donosu, nziuka 1 C
Ha wełna do cerowaniu j
czirriH ł biała, a/pulκη f C
Gingara na fartuchy, najlepsze
go gatunku, Indigo niebie*- ■» w
kie uratki, 9c· wartości, po ,.£)/2 C
10 Jtrdów koetunurowi
Bielony, fard szeroki miękko
wykończonr muślin, 8ć wi»r- β·ι / _
to&. po S/2C
10c paskowata Outing q
50 calowa gruba wełniana La·
dies Cloth w uzarych mieszankach —
65c wartośd, —
po 3VÇ
Cbłopięce bluzki z dobrego per
kulu, wizyetkie wielkości, J
Jedwabne 1 aksamitne resztki,
dużo eztuki, warteści do 1.00, ^
sztuka jioQ
ZNAKOMITA OFERTA
ι vi ι
U'
Χνραι < «iinek poletku ou tf IUN wtrwM
Kotm« wjmiuié η fot«wk» lok p«dirU
(1% oferta koficty al« 80 rmdnU Itll).*
P. Lorllltrd Co., lat.. New Totk Lit. 1780
^8>
FREE POLANO
Walka o wolność Pol
ski na całej linii. Sta
- ny ^jednoczone będą
mieć w tej sprawie głos decydujący, dla tego należy
nam wytężyć wszystkie siły aby urabiać nam przy
chylną opinię dla Sprawy polskiej.
Kaidy Polak obowięzany jest w tam pomagać.
Każdy Polak powinien mieć piemo FREE POLAND
i dawać je znajomym Amerykanom do czytania.
FREE POLAND kosztiye dolara na rok.
Prenumerować można od 1-go marca, 1916, t j. od 12-go, lub
każdego następnego numeru dwutygodniowego.
Wytnij ten kupon, dołącz dolara i zaadresuj do "FREE PO
LAND" 984 Milwaukee Avenue, Chicago, 111.
POTRZEBA AGENTÓW!
Załączam Dolara Jako prenumeratą roczną na "FREE
POL ANDpocząwszy od Nru go.
Nazwisko
Ulica,
Miasto Stan,
PO PIERWSZYM DNIU WE FORCIE SHERIDAN Ar
Kandydat na oficera marzy o wygodach miejskich.....
GODZ fr00f?AN0
1 A
Od 9»tej do 5 ~te\)
Wieczorem
Około PO-LNOcy
Τ JA TU MU5Z|
&YC JESZCZE TRZY
DŁUGIE TYGODNIE

xml | txt