OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 11, 1915, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-10-11/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

W sprawie śmierci
Lawrynowiczowej.
Dr. Boguszewski niesłusznie
aresztowany na rozkaz
„jury" koronerskiej.
W prasie angielskiej i polskiej u
kaaały eię minionego tygodnia obszer
ne artykuły o śmierci J· Uwy#owl* ^
czonej. Litwinki z So. Chicago, która
umarła przed kilku dniami nekomo
wskutek dokonanej operacyi i
lek. Nie które pisma Jak „TRIBUNE"
wiążą nazwiako lekarka no. ehteago
stjego, dra St. Boguszewskiego, «ç
śmiercią Lawrynowlciowej i przed
stawiają sprawę w niewłaśclwem świe
tle. Ponieważ aprawa ta dotyczy oeo
by lekarza - Polaka, przeto i badaliś
my ją u źródła i wywiad naez oraz
spostrzeżenia jakie poczyniliśmy dla
informacji czytelników, a w imię
eprawiedUwości, notujemy ponliej.
Otóż d. 15-go sierpnia w nocy za
* wezwano dra Boguszewskiego do cho
rej LawrynowiczoweJ, par. ββΐυ
Houston ave. Dr. Bogusie weki. ioba
ayrwy caorą, wypytał męża jej ®
okoliczności wśród których pacyentka
zaniemogła· Mąż chorej, pan Ławry
nowicz, powiedział drowi Boguszew
skiemu, że Jego zona otrzymała ja
kieś lekarstwo od pani Statkiewicto
wej zam. pnr. SM6 Commercial are.,
po których zaniemogła. Obadawszy
chorą, dr. Bogusie weki zauważył, iż
nastąpił krwotok, wekutek aborcyi
' spowodowanej lekarstwami, jakie
Lawrynowiczowa używała. Dr. Bogu- t
azeweki, którego więc wezwano na
pomoc Już po aborcyi, stwierdził ko
niec&ność zapobieżenia krwotokowi 1
zawezwał do pemocy dra Wrigbtsma
n'a i razem * nim przedsięwzięli
środki zapobiegawcze. Dr. Boguwew
skl zawiadomił też policyę o wypad
• ku.
Ławrynowicza była chora przed
tem, doglądało Ją trzech lekarz)·, a
ostatni lekarz zwiedził ją na 4 dni
przed zawezwaniem dra Boguszew
skiego. Lekarzem tym był dr. Ske
belsky, który skonstatował, ii chora
jest na drodze do poronienia,_ eo te£
nastąpiło w parę dni przed zawezwa
niem dra Boguszewskiego. Dr. Bogu
szewski — wediug opinii wydanej
przez najpierwazorzędniejazych leka
rzy —. postąpił jak mu obowiązek le
karek! nakazywał.
Dr. Boguszewski widząc niehigie
niczne otoczenie, radził chorą odee
łać do szpitala. Ławrynowicz posta
nowił żonę odesłać do szpitala So
chicagosklego, gdzie też posoetawała
cały tydzień. „Choroba jej była tak
dziwną" — powiada dr. Boguazew
yhi ». „ix mustOTfr byłem 'po poro · -
zumieniu się z. Lawrynowicseer, za
wezwać dra MoLaugulin do konsul
tacyi, wynik której nie był zadecy
dowany. Nie ulega wątpliwości jed
nak, że zakażenia nie było absolut
nie. gdyż w takim wypadku podnio
słaby się temperatura chorej. Leczy
liśmy wtedy chorą według sympto
matów, na zapalenie żołądka, spowo
, dowanego używaniem lekarstw ce
lem spowodowania aborcyi .
Jak Już powyżej wspomniano* φ·'.,
Boguszewski zawiadomił poł&yfl
tem, że jakaś kobieta sprzedała La
wrynowiczowej lekarstwa. Polleya u- ;<
staliła. że ta kobietą Jest p. Statkle
wiczowa (nie żona dra W, SUtUłwl· ^
cza).
L»nia 4go pasazieraitra roasiu* u«·
wrynowicaowej zmieniła tokarza. Dr. i
.McLaugbUn leczył chorą do ostatniej ,
chwili. Nie doszedłszy do absolutnej
pewności co do rodzaju choroby
/•marłej. tak dr. McLairghltn jak i dr.
Boguszewski odmówili pogrzebowe- 1
mu p. Walkowlakowi podpisu certy
fikatu pośmiertnego dia Lawrynowt
CJtOWOj.
Lawa przyeitciych korouera wyda
U werdykt, aby w związku ze śmier
cią Lawryuowiczowej postawiono w
stan oskarżenia Statkiewiczową i dra
Boguszewskiego. Lekarze so. chica—
goscy obetaja za drem Boguszewi
skim 1 jak ogólne panuje przekonanie
wyrażają niekłamaną opinię, że dr.
Boguszewski niewinnie jest oskarżo
ny·.
Obrońca dra Boguszewskiego, ad
HOfcat T. Peden (Irlandczyk) powia
da* że klient Jego najpewniej nawet
' do proceeu nie bfdzi· powołany, $dy*
aresztowano go prze* nieporozumie
ii· Immy pr«y«H*łyeh koron er·, któ
a dokładnie t«J «prawy nie «badała
Adwokat Toma·* Qreen, który
itawad bfdzlo w obronie p. Julianny
Itatkłowlca, sas. pnr. S13^6 Com
mercial ave., postawionej w etan oa
tarlenia przez przysięgłych korone
a po śmierci A. Ławrynowiczowi,
wlerdzi, że oczyści klientkę swoja ze
«rzutu, żąda, aby procea odbył sio
îatychmiast. Mówi, że zebrał aowe
lowody wielkiej w«gi.
i m Koncertowej,!
W ubiegłą sobotę odbył się w
hali Walsba komcert ukraińskie
30 Klubu ,.Sicz." Program uległ
pewnym zmianom. gdyż główna
itrakcya wieczoru, śpiew solowy
pani drowej N. Hryniewieckiej,
musiał odpaść z powodu niedys
pozycji solistki, która tak czuła
si? niezdrową, rz zaledwie dyry
kować była w stanie, a i tu znać
było, ile ją to kosztuje.
Mimo to publiczność bawiła się
bardzo dobrze, o czem świadczy
ły huczne crklaski» które zmusza
ły chóry do naddatków.
Ogółem mówiąc, chóry męskie
wypadły lepiej niż żeńskie lub
mieszane, choć i te sukces miały
wielki i podobały się publiczności
bardzo.
Po koncercie odbył się bal.
·»·
W niedzielę sala Zjednoczenia
P. R. K. zapełniła się liczną pu
blicznością na Koncercie Chóru
Chopina Nr. L Z szczerem zado
woleniem stwierdzić wypada, ze
koncert udał się znakomicie —
sympatyczny Chór zdał egzamin
ze swej a7-letniej ipracy tak, iż
pogratulować mu tylko można.
Kto był, ten wie o tem dobrze—
kto nie był—niech żałuje.
Na program złożyły się: gra
orkiestry prof. R. Henela, dyry
genta Chóru, występy Chórów
Chopina Nr. X Panien „Halka",
pod fcatntą^.^"· Kujawskiego.
Dudziarz, pod dyrekcyą p. A.
Heiisla. Sicz (ukraiński) pod ba
tutą p. dr. Hryniewieckiej Pa
nien Jutrzenka. Warszawiaków,
pod dyrekcyą p. E. Mironko, o~
raz mężatek Kalina, pod batutą
•j. B. Rybowiaka, dalej produk—
cya sekstetu mandolinistów i so
lowe występy pani R. Kwasi
ęroch i panny Antoniny Żebrow
"* '
Od hucznych braw sala się
trzęsła, więc też trudno się było
wymówić od naddatków.
Po koncercie odbyła się zaba
wa taneczna.
Chór Harmonia Xr. 1. urządził
koncert wczoraj wieczorem w sa
li Związku Polek, na który przy
była spora liczba słuchaczy po
nąmto kilku - ^ kenkùrencyjnych
koncertów, balów, przedstawień
i bankietów.
Dyrekcya koncertu znajdowa
ia się w rękach niedoświadczo
nych, gdyż program i wykonanie
tegoż pozostawiało bardzo wiele
io życzenia. Najlepiej podobał
iię publiczności występ Chóru
Filaretów, który odśpiewał „Oj
:zyste wspomnienia" Β. S. Rybo
Λ-iaka pod batutą kompozytora.
Hucznymi oklaskami i niegrzecz
icm tupaniem zmuszono Filare
tów do powtórnego występu, lecz
sekretarz tegoż Chóru zostawił
luty w domu (?!) wiec musiano
część „Wspomnień" powtórzyć.
Dobrą była również gra solowa
na skrzypcach p. Adolfa Hollan
da z akompaniamentem p. Tana
Bielawy. Śpiewał także Chór
Harmonia, Chór Paderewskiego
î p. Staiiisław Karpow jako soli
sta tenerowy.
A teraz słówko o Chórze Pa
derewskiego pod batutą p. Bro
Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną wiadomośd
ii najukochańsza żona*moja i matka nasza
ś. p. Paulina Swastek,
członkini Tow. „Ogniwo"' Związku Polek, Grupy 191, po dhigiej i
ciężkiej chorobie, pożogo»)» się z trzn światem, opatrzona iw. Sakra
mentami, dnia 9go października, 1915 roku, o godzinie 7:45 rano,
przebywszy lat 29.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia 12go października, o go
dzinie 8:30 rano, z domu żałoby p. nr. 845 N. Ashland Ave., do koś
cioła św. Trójcy, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i zna
jomych, w ciężkim żalu pogrążeni:
Jau, mąż: Henryk. Edward, Stanisław 1 .Janina, dzieci:
J&téf i Magdalena Ciołkowscy,teściowie; Bronisława, Zof>a i
Wikto ry a, siostry: Ja o Styczypakl i Walenty Kowal, szwa
growi a
nisława Gołaszewskiego. Nigdy
nic słyszał piszący te słów* cze
goé tak okropnego: zabrakło te
norów i basów, nie było żadnej o
głady, harmonii brak zupełnie,
słowem — horrendum....
Czekaliimy cierpliwie na wy
stęp drowej B. Bambenek, śpie
waczki nam dobrze znanej ι jak
najlepszej strony, lecz na złość
naszą nie było jej na sali, więc
zdegustowani udaliśmy się rychło
wieczorem do domowych piele
szy.
tft STANISŁAWOWA.
— Towarzystwo Pań „Perlą Maryi
grupa należąca do Stowarzyszenia po
Jaków w Anaerycc ma swojo posiedze
nie dsb» wloc«orera o godz. 8:00 w ga
li zwykłych po*ied/eń. Tow. będito
odbywało swe regularno miesięczno
poeiedzenie w każdy drugi poniedzla
lok miesiąca. — K. Wiśniewska, pre
zeska.
Próba ww^tkiaix 4cU od'
działów Chóru gornego kościoła ów.
Stanisława Kostki dziś wieczorem.—
And. Kwasigrocù, dyrygent.
Członkowie Kółka Dramatyczne
go maj# sle zgłosić po bilety na wie
czorek który się odbędzie na cześć
Przewie!, ks. Proboszcza w środę, d.
13go października. Bilety moina Do
trzymać w ofieie ławek dziś 1 jutro
do 9tej wieczorem, a w śród? do 6tcJ
popłudnlu. — Jan Kondelorski, pro
zee; Wład. Barwlg, sekr.
V Klub Ob. im. Tad. Kościuszki
Uli się «3θΜύ po bilety ua wieczorek
który się odbędzie na caeść Przew. X,
proboszcza w środę tfula 13go paź
dziernika. Członkowie mają się zgło
slć po bilety dziś, jutro do godziny
&tej wieczorem, a w środę do 5tej po
południu, w ofisie ławek. — Józef
Grabowiecki, prezes; Wład. BarwJg,
gekr. prot.
Wszystkim krownyiu 1 znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochańszy mąż
mój
Ś. P.
Franciszek Magnus
członek Tow. Foresterów św.
Agnieszki po długiej i ciężkiej
Chorobie, pożegnał się z tym
światem, przeżywszy lat 32.
Pogrzeb odbędzie się we wto
rek, dnia 12go października, o
godzinie pół do 9tej z domu ża
łoby pnx. 23154 Oobientz ul., do
kościoła &w, Jadwigi» a stamtąd
na cmentar* św. Wojclecua.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich ^krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni :
Anna, żona; wraz z familią.
t j
- ». Λ
Jerzy, Mateusz
przeniósł się do krainy niebies- ■
kiej i powiększył grono anioł- I
ków, po długiej i ciężkiej choro- I
bie, dnia lOgo października» ro- S
ku 1915, o godzinie 11:30 rano,
przeżywszy lat 2, 7 miesięcy i
19 dni.
Pogrzeb odbędzie się wo wto
rek, dnia 12go października, o
godzinie 9tej rano, z domu żało
by pnr. 1214 Cleaver ul., do ko
ścioła św. Stanisława Kostki, a
stamt»d na cmentarz éw. Woj
ciecha. N
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Stanisława Brzyk<y, matka;
Mateusz, Antonina Brzykcy, dzia
duś i babusia; Aleksander, Ho- ■
zalia Czaja, dziaduś i babusia.
DroDne ogłoszenia
U ;ZCIE Się FOTOGRAFII
jest lo przyjemny a pirytem korzystny
zawód, uczymy fotografii lub retusze
ryi gruntownie, w polakira języku i na
warunkach bardzo przystępuyoh. Pisz
cie po informacye: Adresując:
KENOSHA PHOTO CO.
296 Milwaukee A v·.
Dep. C. KENOSHA WIS.
POTRZEBA dziewcząt, na mieszka
nie. 1116V W. Huron ul., z tylu, 3cie
piętTO. 11
Uczeń poszukuje pracy u zegarmi
strza. Chcę pracować za darmo. —
Adres pod literami M. W., Dzień.
Ohtc. 12
UMEBLOWANE pokoje do wynajęcia
688 Milwaukee ave. 11
ORGANISTA, mogący wykazać się
dobremi świadectwami, mota zgło
eię eię po posadę pod adresem: Rev.
I. J. Szymański, Bremond, Texas.
• 13
POTRZEBA 2ch mężczyzn frontowa '
sypialnia. 932 Noble ul. 6-11
: "
! POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt
1 na mieszkanie, bez wiktu. 4te pię
tro. 663 Racine ave.
POTRZEBA pana na mieszkanie. —
919 Milwaukee ave., 3cie piętro, blis
ko Oornell.
KATOLICKA familia przyjmie dziew
czynę od S do 12 lat. na stałe albo
chwilowe wychowanie, Adres w adm.
Dziennika Chieagoskiego.
POTRZEBA panien na miezkanle. —
106β Martfield ave. 1.3
Po»»alaiJç nauczycieli do nauki pol
skiej stenografii. Adreiować Dzieii
njk Chlctgoskl pod literMmi 8. P.
Drobne Ogłoszenia
Jesteś bez pracy?
B%dś bal wierze*, naucrymT
cle tego fachu w kilku tygodniach
Jedyna «koła b* *ienka w ca
łym kraju, do którtj przyjmow*.
ni m itudènci wwtlkich narodo·
w olei ηβ Jednakowych warua·
kaoh. Iiuetporany kataio? wyey.
lamy darmo na żądanie, Areeowaó
Burkę Barber Scbool
110 W. Madison Λ CIiimjc, |||.
Krawcy Baczność! :
Teraz jest dobra sposo
'bność zostania pierwszej

0? PRZYKRAWA»
c'ZEM î OÉSEMAKZiW
DfleWWKt prakn-csn* t a>o
Kecie zarobić podczas oau«t. —
Zflcécle sięUnlem i wi«czorwn.
Master Cuttin* 8chool
JmW P. KuakU. Prêterai
pokój 306.118 X. La Sal.e Str. i
naurzeciw ®.«je*lej ha.lt. -
NOWA ΟΛΖΕΤΛ polak' farmer, dla
tych co ohc& Jechać na farmy. Okapo
wy numer darmo. Pisz zaraz. Niema,
większego saezęścia i dostatku jak na
farmach. Adres: POL18H .'ARMER,
laoil ΝΟΗΤΗ PAULINA LL., CHI
CAGO, ILL. 31
WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA
BALWIERSTWA
fck*»*rel oc«%, Frtm%d* Λ*ί«β>τ. Μ»)ι z w?»»»
DoócMf Mok'. C*yw 1·*Μ Hab. (kobtsu β
ιιγοκο». Dfienne wteotoroe kum. lapyt«ι #T«
o »»oa W1**ow»l|le»o ·
Weeden's High Cl mi Barbar Sehool
1»ΛΗ Vi. Mad taon nł.. CHICAGO
8ZTOR do wynajęcia w dobrym poło·
ieniu na J&klb^dź interes. 1049 N.
Marshfleld ave. 1 Emlly ul. 11
Do wynajęcia jaaue 4 i à pokojowo
mleszkauia. $13 i $14. — 37? W.„
Oak ul., róg Sedgwick. 13
POTRZEBA dwóch. mężcz^jn ua .mie
szkanie a* wiktem lub toi wiktu. —
1159 Mijwaukee a,ve. ' ' |
POKOJE osobne umeblowauc do wy
najęcia pai> ogrzewane i potrzeba
mężczyzn na mieszkanie, wikt na żą
danie. Wiadomość Restauracja, —
1639 Division ul.
FRONTOWY pokój do wynajęcia z
osobnem wejściem. 1339 Noble ul.,
3cie piętro. -j
DO wynajęcia 4 pokoje $1U. — gaz,
ustępy w domu murowanym. 3349
W. Ohio ul. Młodzlankowo.^^^ 13
POTRZEĘA Pftu<jw na mieszkanie.
$3 miesięcznie. 8tîl Aiihvaukeo ave.
PRACA.
CZY potrzebujecie chłopca ' 14 do
17 lat do posyłek, do f. bryki. n- wóa
tub na fannę, telefonujcie Franklin
3015 — Local 70, u ńleazyiiskł
priyśle wam odpowiedn.ogo chłopca,
,-\dree: 1007 County lildg., Chicago,
ui. m
POTRZEBA do robienia kieszeni, —
maszyniarëkr, tfckźfe do przyeżywania
tasiemki,·' prey dobrych ; kostumer
akich surdutauh. Dobra zapłata. Zgło
sić się zaraz. S. E. Perlberg and Co.
161 W. Harrison ul. ' 13
POTRZEBA męiczyzn „patcbers" i
„oilers" ua fonografowych gabine
tach (phonograph cabinets). Stała
praca. Dobra zapłata. 023 8, Wa—
bash ave., 5to piftro. Zgłosić się po
między 9tą a lOtij rano. 14
POTRZEBA mężczyzn do narM pra
sowania, pq nauce dobry zarobek. —
3153 ĄlUwau^oe ave. ,1£
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy sukniach. King Cloak
and Dress Co., 1351 Milwaukee ave.
11
Ageutûw potrzeba do sprzedawania
domowych lekarstw. Zgłosić się od
9 do 10 rano. Dr. S. A. Richmond
POTRZEBA dziewczyuy do bawie
nia dziecka. 901 .Marshfield *vo·. 2
piętro. 11
POTRZEBA dzier.cząt do ogólnej ro
joty w fabryce papierowych pude
łek. Stała praca, dobra zapłata dla
takich które będę odpowiednie. —
Zgłosić się goiowe do pracy. 16 N.
Ada ul., Illinois Paper Box Co. 12
POTRZEBA egzaminatorów, „off
vUtters" przy spodniach. 08 W. Ma
dison ul. 11
POTRZEBA doświadczon. ch maszy
niarek przy paltach. Stała praca, —
cały rok dokoła. C. Β "bano Co.,
222 W. Mouroe ul. 12
POTRZEBA sprzedawaczek i sprze
dawaczy do różnych departamentów
Stałe miejsre. Lowe's Depajrtment
Store, 3153—59 W. 23 ul., róg Kod
zie ave. · . v 13
POTRZEBA wykończarek 1 fastry
garek dziur około ramion przy pal
tach. Stała praca, cały rok dokoła.
Dobra zaplata. C. B. Shane Co. —
232 W. Monroe ul. . 12
POTRZEBA krawca zgłosić się P.
Ostrowski, zaraz. 3617 Cedar ul.,—
Indiana Harbor, Indiana. Telefon
Indiana Harbor 618 R. 11
Co., 3247 S. Morgan ul.
15
BIURA PRACY.
Największe I Najstarsze Biuro Pracy
Fotrceb* dilewciat do muunnori. m rot»
•tatków. 1^-17 tygodη owo. z otedzielą lob bet.
Kobiet do klub©*. kuCbnreU. dzlewo*ąt do do»
œo*ej roooty, 1 hotelww α ι wyjazd I do fobrylc.
Dóbr· i ataU prton dl* nowoprzybyłych. nlepo.
trzeba Cł6i»aó ty ko zaraz lić do pracy. Duj»·
my Dnjlep»z% _»raoę. Jesteśmy U Jat w Interesie.
975 Milwaukee Ave.
POTRZEBA 60 dziewcząt do hoteli,
etatków mycia, $18; do śrebra 1 ezkła
>18; do restauracji mycia oaczyó ·—
10 godzin prący, $7; dwie kucharki
na noc $35. Dwie pokóJOwki |18.
Ovorak's Biuro Pracy, 4601 s. Ash
land ave., ponad bankiem, wchód z
boku na 46teJ ulicy. 12
POTRZEBA mężczyzn do wapoa ro*
blenla na wyjazd. 763 Milwaukee av.
POTRZEBA doświadczonej dziewczy
ny do Biura Pracy. 763 Milwaukee
ave. U
PRACA. I
Baczność! Potrzeba agentów w Sta
nach Zjednoczonych i Kanadzie do
rozpowszechniania natzycb artyku- i
łów pod nader korzyitnemi waru a
kami. Płaca tygodniowa i komisowe.
Her ba Labo ra tory, 179 Eaat lioth
*tr., New York City. ■ 13
ORGANISTA nauczyciel potrwbny
do Eaet Chicago. Niech elę scło«i za
rac na adres: St. Michała Parisb,
4912 Wegg αλθ., Ε. Chicago, Ind.
U
POTRZEBA formanki do inabzynia*
rek. 1934 W. North ave.,. National
Dress Co. 11
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej
domowej roboty. L'gie piętro. 1701
W. Erie ul.
POTRZEBA driewreyny do domowej
roboty, u72 Milwaukee aye., groser-.
nia.
POTRZEBA iiul&zerek i dllewc«jt do
bejstowauia krnwesu. iû i0 N, Ash
mnd avo.. acło piętro.
POTRZEBA kowalskiego pomoeulka.
1423 Larrabeo,
POTRZEBA dobrego ko&cmuerakie
go krawca. 37ol W. Dlversey ave. -
ïouug Men'a Tallors. 12
POTRZEBA dilewczyny lub kobkty
do bawienia dzieci. 2243 Milwaukee
ave., u góry. ' 12
POTRZEBA prasowników lia esysto,
fastrvgarek płótna i dziewcząt ua
„padding" maszynie, przy suroutach.
640 BicKerdlko ul., leże plctro. —
U Dion Shop. 12
POTRZEBA kobiety do domowej ro
boty. 1426 Augusta ul. " j
POTRZEBA kobiety do mycia stat
ków do restauracyi. Quo Yudis, Ιοδδ
W. Division ul., róg Asniand ave.
POTRZEBA dziewczyny do robienia
rękawów i do wyciągania fastryg i
do taeir>'Sowauia kenwesu. Unijny
Szap. 1721 BrigUam ul. 12
POTRZEBA prasowników na czysto
prsy koscumerskich soodniaca. —»
Caristein aad Klopp, 1301 Larrabee
ul., 3cic piętro.
POTR&EBA dziewczyny do obdziera
nia tabaki, musi umieć „band cigar"
1579 Milwaukee ave.
POTRZEBA doświadczonych męa
czyan do reperacyi piecy. UD7 Mil
waukee ave.
POTRZEBA inocuej, praktycznej dzie
wczyny do pomocy w kuchni, mycia
statków. J633 Division ul. ·■ > |
POTRZEBA dziewcząt doświadczo
nych „binders" i „hemers" przy far
tuchach. 2535 W. Division ul.
POTRZEBA buszelmana w departa
mencie męskiej przeróbki, musi być
całkowicie doświadczony. Zgłosić się
zaraz. Wieboldts, Milwaukee ave., —
przy Paulina.
POTRZEBA panów na mieszkanie.
Osobne wejście, 1732 W. Superior ul.
2gie jiętro.
POTRZEBA pomocnika krawieckiego
Walenty Kapeiański, 105$ Fry ui.,
na Kantowie. ^
POTRZEBA chłopaka do robot}* w
mleczarni. 1235 N. Campbell ave.
POTRZEBA «dolnego człowieka do
wyuczenia się balwierstwa. l'J45 Ar
mitage ave. 12
POTRZEBA krawców, o kra w a czy —
(trimmers) przy surdutach, także wy
kończarek. 1648 Haiidou ave., róg
Pauiiua, ostatnie piętro.
POTRZEBA zaraz chłopaka do pie
karni. 1407 W. Division ul.
' POTRZEBA TÏLKO dobrego balwie
(rza nasiałe. 1457 Chicago ave.
M ■
POTRZEBA do robienia kieszeni —
przy spodniacih (pants). 1049 N. Her
mitage ave., biisko Emily. 12
POTRZEBA 2ch dobrych kostumwr—
skieh krawców. 1009 Milwaukee av.
POTRZEBA agentów, dobry zarobek.
Zgłosić się osobiście. 1144 Noblo ul.
1 ·*
1 u
POTRZEBA pierwszej klasy golarza
na stale, lecz musi mówić po angiel
sku, praktykant niech się wcale nie
zgłasza. 747 ;N. Ashland ave. r,
POTRZEBA ściegarza do dziur około !
ramion i do robienia rękawów przy
surdutach. Unijny szap, J. -Mayer, —
1049 N. Paulina ul., rô^ Emik.
POTRZEBA kobiety do domowej ro
boty. 1260 Augusta ul. 13
■ ■■
POTRZEBA starszej kobiety do do
mowej roboty. 1071 Milwaukeo ave.
POTRZEBA do rękawów i kenwe&u,
także na około ramiou ściegowania.
1640 N. Ashland avo.
POTRZEBA dziewczyuv do lekkiej
domowej roboty,-1510 Tollpl.
m—mmmmmm—imm—mmmmmmmmmmmmmmrn—mmmmm
POTRZEBA dziewczynv lub starszy
niewiastę do domowej roboty. 1536
W. Chicago ave., w składzie. 12
POTRZEBA dobrego krawca, który
zna damskie 1 męskie roboty, poza
miasto. Proszę się zgłosić pnr. 1164
Milwaukee ave., nad cukiernią.
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej
domowej roboty. Dobry dom d»a od
powiedniej. 1410 N. Hoyne ave. 12
POTRZEBA krawca do reperacyi-tak
le* pomocy przy surdutach,także dzie
w.c«ęt do wykończania. 26za Milwau
kee ave.
POTRZEBA azewkarek przy spod
niach. 358 W. Madison uJ.
POTRZEBA doświadczonej kobiety
do przebierania szmat. L'643 W. 12ta
ulica. 12
POTRZEBA „rubbers" 1 poliszerów,
przy meblach. Zgłosić się 1500 N.
Koscuer ave.
•70 ' C· i
POTRZEBA „trlmnure" przy ład
nych kostumereklch surdutach. Zglo
sic ale *ara*. 8, E. Perlbenę and Co.
161 w. Harrieon ul, 15
K)TRZEBA dtlewc*y»y do doaovd
roboty. \2ô2, W. HM a ul. 1^
P'" * ■ ,
Hatterman I Olana
fltO Milwaukee Ave.
POŻYCZAJĄ PIENIĄDZE NA PROPERTA
. prm££l_
POTRZEBA wykończarek przy epod
uiacb. Union Shop, Qrossman Bros.,
323 W. Waebinetou ul., 8mo piętro.
13
POTRZEBA mtioeyzn do fabryk do
wycierania piaskowym papierem —
(garni papor) .plcture mouldln*u".
Muolle-r Bros., 2641 W. Polk ul·
POTRZEBA deiewczyny do domowej
roboty. 171 β Ν. Hormitage ave., —
aa Maryanowie,
POTRZEBA dziewcząt do wycia twr
tuobów. 1743 W. Division ul., Sca
man Bros. 12
POTRZEBA doświadczonego chłopa
ka do roboty przy ciastach Icaae
sliop). 1102 Ν. Ashland ave.
POTRZEBA 60 doéwladozonyeh ma
szyn tarek przy ,middy blouses·'. —r
.National Dross M tg. C'o., 1U 4 3 W.
North ave. j3
POTRZEBA balwierza na piątek wie
csôr, goootę i niedzielę. 2820 Ś.
•łkth ct., Wziąść Oidtn avç., tram*
wuj lub Blue is.and avo., do 48my ct.
i isć ua zacnOd l blok i 1 biok na po
ludnie. 12
POTRZEBA starszej dziewczyny lub
uiewiasty do domowej roboty. Musi
umieć gotowa··. Zgłosić się w księ
garni. %4 tygodniowo. 1311 Chicago
ave. 12
-■ ·ιν·ι^———mmmP————
POTRZEBA do ręcznych dziurek —
przy kostumorskicb surdutach. New
limon, 1621 W a Itou ul.
POTRZEBA ,,shelacerM na parloro
wych mewach. 164ϋ W. Madison ul.
POTRZEBA kięszeniarek lub kie**e
nlarzy priy spodniach. Carlsteiu aud
Klopp, 1301 Larrabeg ul., 3cie piętro.
POTRZEBA doświadczonych maezy
niarek przy domowyob sukniacb. —·
Muszą, mówić po angielsku, χ945 Ν. j
Western ave.
POTRZEBA dziewczyny dobrej do
kuchni. Pani Urban, Niles, 111. uaprze
ciw polskiego cmentarza. 13
POTRZEBA różuej pomocy w unij
nym szapie surdutach. 1471 Milwau
kee ąve., róg Girard. 3cię piętro. 13
POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa
brycznej roboty. Doświadczenie nie
konieczno. Pierce Chemical Co., 9 o U
W. Lake ul. XX
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej
domowej roboty. 2525 Augusta ul.,
Friedman, ' 13
Kupno i Sprzedaż.
Zmussony jestem
sprzedać
moje «licząc uowe niebie g 4 pokojowego anur·
turaoDtu. bnrdzo tanio: Takżo sprzedam 5130
)>arluro\vy puruitur x* SS'i l eitaco? forteyi»n
ony 1 tjjcHlnle. Z^tosli si* zaraz.
NOROIN,
1822 S. Kedaie Av. 14
DO sprzedania w Avondale 2 piętro
wy drewniany dom, po 4 pokoje, gaz,
elektryka, kępielnie; murowany ba
aement, 9 stóp wysoki, potrzeba go
tówki*. $650; resztę na wypłaty jak
rent $16. Wiadomość na miejscu. —·
30Id Ilamlin ave., blisko Milwau
kee ave. 11
N*A SPKZKlMż tanio nowy 2 pomie
szkania dom, rnał^ gotówki ■— na 46
ulicy, blisko Western ave., lub wy
mieuię za lotę jako wpłatę. 2717 W.
16ta u!. 12
Na sprzedaż lub zam'xnç dobre rogo
wa grosernia na południowej stro
nie za mały dom. 1017 N. Marshfield
λ α
Muszy »przed»ć w tym ygodnlu me
ble z mieszkania, bardzo tanio, uży*
wane 4 tygoduie, parlorowy garnitur
kosztował $150 za $35 komplet do
jadalni, dywany, gotowalule, Daven
port, mosiężne łóżka. 3645 W. Polk
ul., blisko Central Park. 13
NA SPHZKDAŻ tanio 2 fletowy dre
wniany dom i baeemont. 2119 Cob
ientz ul. Zgłosić się 2gie piętro. —
2030 N. Clark ul. 11
NA SPRZEDAŻ 3 budynki nowoczes
no, po 6 mieszkań, pół noc u o-za
chód m narożnik Fairfield i Cortland.
Zgłosić się do właściciela Ole Olson,
3058 Logan boul. Tolefon Belmoat
3801. XXX
Picn\->iorzvdua grosernia z propor
tami na sprzedaż na Wojciechowic,
dobre miejsce. Adres w edm. Dzien
nika Chicagoskiego. 11
SKŁAD używanych rzeczy. Na sprze
daż piece, meble, dywany, masiyny i
inne rzeczy, można dostać tanio.
1012 N. Ashland ave., blisko Augu
sta. ' 15
BARGAIN. Pomyślcie — za JSOO do
staniecie 1912 Stoddard Dayton, 8 pa
aażerowy Berlin Limousine. Koszto
wał nowy $4200, przyjmę na łatwe
spłaty. 1522 Caicago ave. 11
NA SPRZEDAŻ grosernia i skład cu
kierków. 1430 Emma ul.
KONCERTYNA triple sprzedam ta
nio. 714 W. 14th pi. 11
MEBLE, pościel, statki kuchenne, —
maszyna do szycia do sprzedani·; —
po^ód wyjazd. 2030 W. Ohdo uU z
tyłu. Cena $25.
i PASAŻEROWY „Packard" w dob
rym porządku. 3368 S. Lincoln ave.,
Yards 986. 12
NA SPRZEDAŻ tanio Wbite automo
bil, z dwoma wierzchami, limousine
l tourtng, 7 paaaierowy, dobry Jak
nowy, 3368 8. Lincoln ul., Yards
985. 12
SPRZEDAM skład cukierków w naj
lepszym porządku, naprzeciw szkoły,
i powodu choroby. 3241 Cobltntz ul.
$185 KUPI nowy .thalf" 8 „thow
casée", waio t lodownio do froternl,
oraz wszyttkle przyrządy do baciar*
nl. 5$21 S. Turner av.
983 weźmie wybór z dwóch dobrych
ekspresowych lub delivory koni, je
den ekspreiowy -wóz. 228Λ W. Chi
cago ave., 2gie piftro. lt
i'
Potanhycsz Pieeiçdzy?
My ci je dostarczymj.
Fotre»bu Μι plaet^dcy do plteeni* pr >■
reaiu 9· eorft^· « lub ρ Ua»ko«r, potr»®.
bujae* fotowki do wypłacenia kontraktu
•prs»(hty luo kupna, to *ię do oae.
M7 «fem* et poxyc*l« o· ł«tw« iDfcty, I».
c>ąe ty pro«5*ot.
B. STEIN & COMPANY
Mortgaye Bankierzy
Mw» SU M S. 8TATK Ul. ri, M«ro«
Pieniądze na Pożyczki
Crobtar *·«η peiycxkq oa Drut Morf ee* tu
w»ar% rfalnoii q» iat«4kolwieUb%r1| ·»®1 ·
krótkim çxaair Mf ltciyir.j β procent I wy roo
torte api%e*6 w łftwych oiiMKjomycb rat eb
Jftelt polrstbajMl· pter4t4«ł ni twdowj. ty»
o» ulepeien'? wMryeh propertd·, do
Bi« podntku tub proeectu na naszych ι»·ρ*ρ·
Ittb, *:bo jetoli ebce«i« «ρΗ«*4 awd; plw*J'
aaortcce. jatett '*upu)eoia lub «*œt«B'.act· a*o
fe propert% a potraenujeoio gotów <1 4o ma*
Więclt wMxeco kaotr»Kto. rf Jelce itf do «*·
LOUIS STERN £ COMPANY
Mortpage Bankierzy
» Κ. U Ml· al le»
F6Ł*wsohodn1 réff M»dUon I \λ &»ΙΙ« «I.
rukûi M T»!*foa M'tn*b#
Prywatne Pieniądze
«Ιο wypotrcgauia w namteb od
. $5UO rlo 920 (MM)
na Pierwsze i Drucie Mor^eczo na Chi
ca^oskie ulepszoue properta po najoU
asych ratach l uajlepszycb warunkach.
Julius Moll & Son
Mortgage Bankera
1319 Milwaukee Ave.
• róg Paulin* ul
w ι ι ——^
FARMVJ KTO ebee kupić dobra far
mę na dogodnych war' ukach. nicch
czyta Polskiego Farmera. Je»t «o
nowa gazeta (ila tych, c chc?,» jechnó
na farmy. Pisz zaraz. Okazowy nu
mer darmo. Adres: POI4SH FAU
NE K, 1 'Mii NOKTU ΓΛΙΊ4ΝΛ L I,..
CHICAGO, ILL. iU
DOBRA wyrobiona groeernia na
sprzedaj. Adres w adm. Dzieunika
Cbieagoskiego. 11
Koń tiletni na sprzedaż do powozu
lub bryczki. 1443 W. Augusta ul.
ii
NA SPRZEDAŻ rojowa grosernla na
Brldgeporcle. Adres w adm. Dzień
Olka Cbieagoskiego. 14
Nil SPRZEDAŻ piereyny, 1Τ4
Dickson ul., blisko kolei, frout. —
Zgłosić się o Gtej wieczorem.
NA SPRZEDAŻ Berlin Limoueiuo, Z
pasażerowy. 1427 August? ul., stylu.
14
NA SPRZEDAŻ mleezarnia. stare,
wyrobione miejsce, sr pi lskiej oko
licy, dobry uiłody koń, dwa wozy —
afccę sprzedać z powodu wyjazdu na
farmy. Adres w adm. Dziennika Chi
cagoskiego. 11
ZAKŁAD CZYSZCZENIA I Fł,,,O
WAMA OH AZ PRACOWNIA KRA
WIECHA, DOBRZE PROSPER!".·
J4CE1 DO SPRZEDANIA TAMO. —
adres w adm. dziennika chi·
CAGOSKIEGO. »«!!
SPRZEDAM tanio koniu i wóz, do
bry do grosernl albo do pcdlowania.
826 N. Marshfleld ave. Ι
ΝΑ SPRZEDAŻ 2 krzesłowa balwier
nia, kosztowała 11000, sprzedam za
1300 gotówkę. 9 N. Paulina ul., —
róg Madlsou ul. 11
NA SPRZEDAŻ zakład pogrzebowy 2
calem urządzeniem. Zgłosić się dr
adm. Dsiennika Cbieagoskiego. 11
■ 111
NA SPRZEDAŻ na łatwe spłaty, akr
loty, pół akra loty w Ilazcl Crcst —
bilety dla robotników. 5e przejazd
do Pullman i przystań przy tej li
nii. Specyalne duie sprzedaży 20 i -ti
padziernika. Agcnci na miejscu; —
przyśnijcie po cyrkularz. Henry R.
Durkę 1500 TiUe and Trust bldg.,—
Telefon Kandolpb 2707, U
NA SPRZEDAŻ nowy dom o dwócb
pomieszkauiach, światło eletkryr*n j,
pralnia, najnowsze urządzenie. —
524U S. Hermiiagc ave. 11
RZEC35Y domowo do sprzedania i
krawcowuia. 1807 Nortb arc.
NA SPR2JBDAŻ groaornia | buczcr
nia, tanio. t>'J5 Noble ul.
SALON na sprzedaż, ijcency* i salon
J1200, w fabrycsnej okolicy, H18 S.
Weatcrn ave. lt>
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający elf
skład cukierków. 1641 N. Paulina ul.
• 11-14-10·
<—p—————————
SPRZEDAM za bezcen ponieważ ku
puję ciężarowe automobile. 1 młod<
konie, |50 — 100 wagi D00 — 1400
ekepreeowc wozy uprzvzy, tanio. 2022
N. Californla ave. ltf
PIEC kuchenny mało używany na
sprzedaż, tanio. 3345 Lawudalc ąvc
Aiondaln 12
NA SPRZEDAŻ garnitur parlorowy
3 sztukowy za <10. — 827 N. Pauli·
na ul., u góry.
UWAGA! Na sprzedaż taulo 6 wiel
kich klaczy, 1 żreoię, takz;e délirer y
klacze. 1913 Ν. Weeiern ave. 1".
STATKI domowe na sprzedaż, poje
dynczo lub ogółem. 14*8 Augusta ul
troat, 2gie piętro.
NA SPRZEDAŻ piec do ogrzewania
848 N. herœitage ave., 2gie piętro,
front. ll-li
NA SPRZEDAŻ nowy irzy piętrowy
murowany dom. 2956 N. Avo.s uvo.
ίΐ-14-18-^0
INA SPRZEDAŻ balwiernia, $45 —
Adrea ΐζδδ West I4ta ul.
! PIERZYNA i poduszka na sprzeda*.
11930 N. Robey ul., leze piętro, w
tyle.
: BALiWIERNIA na sprzedaż. 5116 Lin
coin ave.
GROSERNIA na sprzedaż lub zamia
nę. Adres w adm. Dziennika Cbica
gosklego. -
SKŁAD cukierków ηa sprzeda? z po
wodu te oie mówię po aojleleku. —
{249 Oakley ave., blisko Erie ul. 15
·■ III·· II ■ ■ ■
..DJtLXVERY" koń na sprzedaż lub
zamianę za lel.ki „auto truok" lub
automobil i ïhpUcç rftżnicę. 2103 K.
Rob ty ul. Π

xml | txt