OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 15, 1915, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-10-15/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

ηnotatki a
KeporterA
W przyszłą niedzielę, 17-go, giv>
madnie wybiera się Polonia chlcago
sXa do Klasztoru i Pensyonatu Sióstr
Zmartwychwstanek w Norwood Parte
i do pobliskiego Sierocińca św. Ja
dwigi w Niles. O godzinie "ll-tej
przedpołudniem odbędzie się uroczy
sta ó poświęcenia nowego Domu I
Pensyouatu Sióstr Zmartwychwsta
nek, gdzie Mszę Św. pontyflkować
będzie nasz Najprzew X. Biskup Rho
de z Green Bay, Wis., a następnie po
południu o godzinie 2-glej odprawi X.
Biskup uroczyste Nieszpory 1 po
święci nowe zabudowania Sierocińca
polskiego w Nile». Można zatem być
bwladkiem i uczestnikiem obudwóca
uroczystości. Ceremonie u Sióstr
Zmartwychwstanek skończę się w
porę obiadowy. Tow. Pań opieki nad
Pcosyonatem przygotowało się χ po
siłkiem dla gości. którym posłużą w
sali nowego zakładu przy skromnej
opłac ę. Po obiedzie przechadzka do
Sierocińca — kilkanaście minut pie
sto wygodną drogą. Z pewnością wie
lu rodaków skorzysta z tak dogodnej
okazy; spędzenia niedzieli na współ
udziale w jednej 1 drugiej dobrej
sprawie, w otoczeniu miłych sobie ro
daków na świeżem powietrzu „babie
go lata". Aby zdążyć na uroczystość
u Sióstr Zmartwychwstanek, najle
piej wybrać się pociągiem kolei że
laznej ,,NortVwestern" do Norwood
Park. Pociągi odjeżdżają ze stacyi
„Cłybourn Junction" o godzinie 7:47,
9:38 i 10:52 przedpołudniem. Ze sta
cyi Norwood Park tylko kilka minut
drogi do klasztoru Sióstr przy Tal
cott ave. — Automobiliści podążą po
Milwaukee ave., Higgins Road do
Harlem ave. (N, 72-ga) ave. na pół
noc po Harlem ave. mimo klasztoru
OO. Pasyonistów do Talcott ave. i na
zachód przed Dom Sióstr Zmartwych
wstanek.
O O O
W A vandale, w sali parafialnej św.
Wacława przy N. Lawndale av. i Ros
coe ave- rozpocznie się bazar w nie
dzielę popołudniu 1 potrwa przez
siedm tygodni, w niedziele i środy.
o o o
X. Józef Soric. proboszcz kościoła
chorwackiego św. Trójcy, pnr. 1850
S. Throop ul., wyjsjł wczoraj „war
ranty" na trzech parafian ponieważ
nie clicą oddać mu $706.12 skolekto
watiych na kościół. Oskarżeni są: —
Ml jo Viii je, 1600 fisk al.; Ignacy Ha
lous. 1903 Allport ul. i Józef Rijowic,
lSlp 'A'. 22. place. Są oni członkami
komitetu parafialnego, a X. Soric jest
skarbnikiem tegoż komitetu.
O « O
W parafii όν. J&na Bożego ni
.Town of Lakę" odbędzie się baza.
w niedzielę popołudnia. 17-go pai
dzlernika.
O < o
Wazoraj około goda 10-teJ ran
wybuchł pożar w stajni posa domen
J*na Patki, właściciela tejże ρ nr. &ί>·
Ν. May uL Pożar, siczęty z niewiado
mej przyczyny, dostał się do gazoli
ny znajdującej się w stajni, któn
eksplodując powiększyła pożar. U
szkodzony został także tylny budy
nek Michała Rusina i okna popękał]
w sąsiednich budynkach, tudzież za
palił się słup elektryczny, który jes
mocno uszkodzony. Stajnia Jana Pat
ki została zniszczona prawie zupełnie
Pożar przybrał takie rozmiary, ż<
musiano zwołać 12 aparatów strażj
ogniowej,
» » Β
Sensacyą wywołało w North Chica
go wydalenie policyantów Jana Tu
skowicza i Jana Fry, którzy weszli dc
celi więziennej i zachowali się nie
przyzwoicie wobec dwu aresztantek,
Maryanny Dudek i Maryanny Ka
sprzyk. Suspendowano również stróża
Leslie ravis na 15 dni ponieważ nie
przeszkodził policyantom gdy do celi
wchodzili
» « O
Pociąg o3obowy kolei „Chicago,
Rock Island and Pacific" przejechał
wczoraj niedaleko 83-ciej ul. i zabii
na miejscu Antoniego Romana, 7743
S. Ada ulica.
O S »
Sędzia municypalny Hopkins ska
zał wczoraj Stanisława Ptaka, zam.
pnr. 4734 S. Hermitage ave., na
„Town of Lake", na trzy miesiące po
bytu w domu poprawy za brutalne o*
bicie 9-cioletniego syna.
» ô a
W sprawie śmierci pięcioletniego
Józefa Jarczyńsklego, 1+33 N. Paili
na al., którego przed kilkoma dniami
przejechał i zabił automobil, poleciła
wczoraj „jury" koronerska szefowi
policyi. by jak najusilniej starano się
aresztować winowajcę.
o o α
Poraź pierwszy w dziewięciu latach
otrzyma! wczoraj szynkarz papiery o
bywatelskie.
Franciszek Czech, właściciel szyn
ku pur. 4527 Bernard ul., został wczo
raj uznany obywatelem amerykań
skim dzięki właśnie temu, że minio
nej niedzieli miał swój lokal zamknię
ty stosownie do nakazu burmistrza
Thompson'a.
Szynkarzoin nie dawano papierów
obywatelskich jedynie dlatego, że
wbrew prawom Stanu Illinois prowa
dzili interes w dniu zakazanym, t. j.
w niedzielę.
» Λ S
Do władz miejskich udała się wczo
raj pani M. Steinke, 1837 N. Paulina
ul., z prośby o zaop ekowanie się lo
sem siostrzeńca, czteroletniego Wil
helma SchmalUa, którego matka nie
żyje a ojciec uciekł
O « O
Dzisiaj o godz. 7:30 wieczór, w sa
li obyw. F. Skarpińskiego przy 22-giej
ul. i Albany ave., odbędzie się regu
larna lekcya szkoły obywatelskiej
prowadzonej przez Klub Polskich 0
bywateli 12-tej Wardy.
Stawić się dzisiaj mogą także ci,
którzy dotychczas nie otrzymali pier
wszych papierów. Po pierwsze papie
ry zgłosić się może każdy przybysz,
nawet w dzień po lądowaniu. Egzami
nacyi przy pierwszych papierach nie
ma. Kosztują tylko jednego dolara.
0 » O
Bractwo Młodzieńców św. Józefa. /
parafii św. Stanisława Kostki, urzą
dza bankiecik połączony z progra
mem na cześć X. proboszcza, Fran
ciszka Dembińskiego. Bankiecik od
będzie się w najbliższy czwartek, t. j.
dnia 21-go października w sali klubo
wej Tadeusza Kościuszki. Wstęp dla
członków Bractwa jest bezpłatny, ale
każdy członek będzie musiał przy
nieść ze sobą książkę kwitową na po
świadczenie, iż należy do Zractwa.Po
czątek bankieciku o godzinie S : OC
wieczorom.
Czytajcie w DZTENNTKTT CHICA
GO SKI M drobne ogłoszenia i korsj·
ttajc.- « nieb „
Iôft9- 1519 Fullertoii ave.
Specjał, na grœeryach na sobot\
lOgo luûdziernika, 1915.
Cukier, 10 ft. za 47c, ze zakun—
nem za $1 groseryi. «
Worchester stylu sos. 2 j »
duże butelki za 1 5C
1'ncle Jerrys pancake Λς
mąka. 3 paczki za .... φ
Zapałki, nieskrzeczące, j/
duża paczka, tyiko 172 C
Spanisa Pemientos , reg. mm ^
10c puszka, za . J C
Pomidory czyste, 3 reg. f λ _
5c puszki, za 1 Uv
Kitchen Klenz ·. 3 reg. f _
5c puszki, za .... φ..... I v"C
Grandma proszek do pra- j λ
nia. duża paczka I UC
Sniders catsup, duża butelka 16c
Cider ocet, galon, z bańką .. 23c
Celluloïd krochmal duża pacz. 7'/2
Easy Hand Wasb, 3 reg. « λ
10c puszki, za _ 1 zfÇ,
Ryż, wybór, łebków., 3 ft. za 23c
Syrop, cane i mapie, reg. ς
10c butelka za i)C
SpeeyalaoMCi na mięeie.
świeżo oskub. Spring kurczęta al
bo rnłod kury,
fnnt _ 1//2C
Świeże wieprz, szuldry η
pieczeń, funt
TyL ćwiarL wybór. Spring Jagnię
ciny,
funt -
Tyl ćwierL cielęciny, od nóżki, z
cieląt paszonyth mle- · zV
kłem. funt 1 U/?C
29wli. Roast Beaf, bez koi. 11. I8c
Corn Beef bez kości, fŁ - . . lSVje
Świeże roast i ag szynki ft - I5y~c
Świeża okrąg, let, kiełbasa fŁ 16c
12#c
16^c
Gdy zapłacicie $2 za kapelusz oszczędzicie od $1 do $3
Brothers kapelusze — ma się rozumieć >|-%
"The
New
Park
way"
I inne
Brothers
kapelusze —
przepiękne
style
Upniro
*m
liakna
r w *
ntra
izyrtą
wstążką
BROTHERS KAPELUSZ
1224 Milwaukee avenue
narożnik Ashland ave.
34 W. Washington ul.
na wschód od Dearborn al.
Ob* ektady otwarto kaśdy
jOwaystkie
kolory
Po'ki, mające uczestniczyć w połowie ponie
działkowym na rzecz Ochronki św. Elżbiety.
Pun Teresa GieMzińtfa. — Pala Aua Jôiviakovski. — Pni Pelagii Djnleiio.
Prócz pań Jóźwiakowskiej ł Dynie
wiczowej ł panny Giełdzińskiej, ofia
rowało swe usługi na połów ponie
działkowy około 90 Polek i kilka pa
nien obconarodowych. W dodatku do
nazwisk już ogłoszonych przytaczamy
tu listę następujących połowniczek:
panie Drzymałska (Róża) i Zajew
ska, oraz panny Zofia Marska, Wła
dysława Hoffman, Leonida Hoffman,
L. Hołysz, K. Lupkę, H. Dydek Z. Gu
towska, Katarzyna Schermann, Nao
mi Scanlan, Miriam Scanlan, siostry
Biedkówne i Irena Metling.
Zarząd amerykańskiego stowarzy
szenia dobroczynnego „CHILDBiBN*S
BENEFIT LEAGUE", pod której egi
dą ów „TAG DAY" jest urządzony
każdego roku po całem mieście, o
głasza następujące reguły i ograni
czenia:
1) Każda połowniczka musi pozo
stać w miejscu dla niej przeznaczo
nem;
2) Jeżeli połowniczka wchodzi do
terytoryum innego zakładu, naraża
eię na karę utraty skrzynki, której
zawartość może być oddana poszko
dowanej instytucyi;
3) Każda połowniczka musi mieć
stoeowny odznak, pudełko dostarczo
ne przez głómiy komitet i bilet z wy
raźnem podaniem miejsca dla niej
wyznaczonego;
4) żadnej poiowniczce nie wolno
pobierać wynagrodzenia za jej pracę;
5) Każda połowniczka musi liczyć
przynajmniej lat 18;
6) Nie wolno ubierać się w jakim
ikolwiek uniformy: każda połownicz
ka ma być przyodziana przystojnie: j
7) Nie prosić o datek takę osobę,
która ma ;uż jeden „tag";
8) Nie wolno wohodzlć do budyn
ków w celu łowienia przechodniów;
9) Nie wolno łowić pasażirów i
pasażerek w tramwajach i wagonacn
kolejowych;
10) Na stacyach kolei górnej wol
no ..tagować" tylko pozd. dystryktem
śródmiejskim:
11) Każda inetytucya ma dostar
czyć przynajmniej 10 pań (chaperons)
do pilnowania porządku w dniu poło
wu. Wolno im również „tagować".
12) Nie wolno „tagować" po godzi
nie siódmej wieczorem.
13) Każdej instytucyi wolno mieć
nie więcej jak 100 połowniczek.
Wspólne zebranie pań i panien z
łona Ochronki św. Elżbiety odbędzie
się w niedzielę, 17-go października,
od godz. 9:00 zrana do 1*2:00 w po
łudnie, w banku „HOME" przy Mil
waukee ave. i Ashland ave.
Γ NOTATKI
I OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE. |
Do Chicago powrócił wczoraj se
kretarz generalny Zjedoczenia, p. Jan
Θ. Konopa, który po Sejmie pittsbur
ekira udał się w odwiedziny do ojca,
oby w. Andrzeja Konopy, mieszkające
go na farmie w Clymer Ν. Y. Po dro
dze zwiedził także sekretarz Kono
pa swego przyjaciela Jana Złotorzyń
skiego w Detroit, Mich.
Z Nowego Yorku powrócił również
młodszy brat sekretarza, Walenty A.
Konopa, który przebywał na farmie
ojca od 23-go lipca, zwiedzając w
międzyczasie Buffalo, Niagara Falls,
Chautauqua, Erie, Pittsburgh, Find
ley Lake, N.orth East i Corry.
8 8 8
Po , :< zkiej chorobie siedmiomie
siçcziu'i zmarła na raka w żołądku
wczoraj o godz. 3-ciej popołudniu ś.
p. Elżbieta (z domu John) Czerwiń
ska, przeżywszy lat 53. Przez siedm
ostatnich tygodni leczyła się w mieś*
kaniu zięcia, p. Jana Sinoro^ skiego,
pnr. 1434 Holt ul., gdzie też zasnęła
w Panu.
Mając lat 5, przybyła Elżbieta z ro
dzicami do Ameryki i przez 48 lat
mieszkała w Chicago, na póluocno
zachodniej stronie miasta, ostatnimi
laty pnr. 1041 N. Hermitage ave. ślu
bowała w kościele św. Stanisława K
z panem Ludwikiem Czerwińskim
Prócz męża. nieboszczka pozostawia
czworo dzieci, a mianowicie: Maryau
nę (z męża Sikorowska), Franciszka
Maksymiliana i Władysława. Na we·
zwanie telegraficzne przyjechał oneg
daj z Mankato, No. Dakota syn Ma
ksymiiian by matkę przed śmiercią
zobaczyć i z nią. się pożegnać.
Pogrzeb (automobilami) odbędzi<
się w poniedziałek o godz. 9:00 rau<
z rezydencyi pp. Jana i Maryannj
Smorowskich, 1434 Holt ul., do koś
cioła św. Stanisława K., a stamtąi
na cmentarz św. Wojciecha.
Urządzeniami pogrzebowemi zaj
m uje się b. Franciszek Ringa i
Avondale,
. 8 8 O
W szpitalu Najśw. Maryi Panny o
negdaj operowaną, tyła pani Tekli
Miller, 1334 Noble ul., na opadnięcb
kiszek, żołądka i nerek (Yiecera op
tosis).
8 8 8
Stowarzyszenie Polskich Groserni
ków i Rzeźników na „Town of Lake'
urządza zabawę z tańcami w niedzie
lę wieczorem, 7-go listopada, w sal
Słowackiego przy ulicach 48-mej
Paulina. — Orkiestra W. Lagockiego
O O 8
Pani Eleonora (z Wichłaczów) De
ka, Macierzystka z Młodziankowa, o<
sofcoty przebywa w szpitalu Sióst
Nazaretanek, gdzie się poddała cięż
klej operacyi. Pani Deka znajduje si'
w stancyi nr. 31Λ.
C» Q Π
Tow. śpiewa „Lutnia" urządza kon
cert w niedzielę wieczorem, 17-go t
m., w sali Słowackiego na „Town o
Lake",
*5 *3
sokofic nr. 133 Z. S. Ρ. Έ
rządzą zabawę kokardkową w nie
ftrfAU wieczorem, 1-H?d llstopadŁ, 1
ni Pułasktego pnr 4831-^3 S- ThroD
nL, na „Tnwn of LakeT.
V·,*
Pani Marya Nowicka, 108C Chene
ul., Detroit Mich., przyjechała wraz
z dwoma córeczkami w odwiedziny
do brata Lubomira G. Skaryszewskie
go, 1311 W. Chicago ave., u którego
pobawi parę tygodni. Państwo No
wiccy prowadzą, .vielki skład jubiler
ski w Detroit.
* * ❖
W szpitalu Najśw. Maryi Panny o
rowaną była onegdaj pani Julia Kaz
mierczak, 1318 Holt ul., ua kamienie
żółciowe i ślepą kiszkę. Chora powo
li powraca do zdrowia.
Q α . S
W East Chicago obchodzili onegdaj
państwo Kazimierzowie Kropaczew
scv srebrny jubileusz małżeństwa, w
dobranem gronie krewnych i przyja
ciół. Obecni byli: X. proboszcz A. A.
Stachowiak, Χ. I. Gapczyński, alder
man S. Raczkowski z żoną, ob. W.
Kijewski z żoną, ob. W. żmirski z żo
ną, ob. W. Cerajewski z żoną, panna
' Cecylia Sekulska, panna Helena
' Stanisławska i w. i.
Znaczna liczba prezentów, znalazła
! się na stole; na wyszczególnienie za
; sługuje ręcznie malowany obraz od
Czcigodnych Sióstr.
Goście zabawili się do późna wie
czorem przy suto zastawionym stolo
i miłej pogadance.
0 O «
Państwo Jan i Pelagia Klein, z pnr.
14-5-4 Emma ul. powrócili do domu po
spędzeniu kilku dni w Cincinnati, O.,
Baltimore, Md., Philadelphia Pa. i
w Washington, D. C. Pp. Klein byli
ι delegatami na sejm Zjednoczenia P.
. R. K., w Pittsburgu, a po skończonym
• sejmie udali się w podróż do miast
■ wyżej wymienionych. Bawiąc w Wa
^ 6hingtonie, odwiedzili reądowe bu
dynki oraz Biały Dom pre~. denta Sta
! nów Zjednoczonych. Pan Klein jest
ι „foremanem" dla firmy „Powers Ke
' gulating Co."
0 O 8
I· Pani Małgorzata Renkawek, za
mieszkała w Hammond, Ind., opuściła
. onegdaj szpital Najśw. Maryi Panny
j po skutecznej operacji na ślepą kisz
kę i inne komplikacye żołądkowe.
D O Q
Pani Marya Woźna, zam. pnr. 2320
ι Mapiewood ave., powróciła wraz z
s córką panią Wiktoryą Karasińską z
dwutygodniowej podrftży do So. Bend
i Bremen, Ind., gdzie bawiła u krew
nych i przyjaciół. Pani W. jest matką
p. Stanisława J. Woźnego, zarządcy
' działu meblowego w składzie depar
■ tamentowym firmy Wieboldt'a.
I o o o
L Chór „Halka" urządza koncert i
. bal w niedzielę, dnia 14-go listopada,
w sali Zjednoczenia przy Milwaukee
- ave. i Augusta ul. W koncercie biorą
i udział najwybitniejsze siły artystycz
p ne, oraz najlepsze Chóry polskie z
- Chicago.
> o o O
Przedsiębiorca pogrzebowy Antoni
Lisowski. 1137 Nobie ul.» chodxi ι rę
koma obandażowanemu bo dostał pr*y
* balsamowaniu tatrucia krwi w obu
' rekach, życie uratowali Lisowskiemu
drry Menclewski i S to ber.
O O O
Do państwa Edwarda 1 Wandy
(« Grabarskich) Trandel yawitał
r wczoraj popołudniu o godz. 5:30 bo
" ciek i zostawił im w prezencie tęgie
go syna. Pp. Trandel mieszkają pnr.
Lekarstwo
2>lo Tonsolioe 15o
50c Scotta Eoiul-'j^
sion jZC
ł25c Kopblera proszki
na ból głowy,
za
14c
IteiiErç <Bą®s.
Specyalrtie
Gładka i ozdobna jed
wabna wstążka szero
kie kawał. 25cwartoś
m?. 9c
Niawiasty Oszczędzajcie Pieniądze
Knpująo przybory do ubrania w naszym doskonałym departu
menele gotowej odzieży.
Damskie rajrsto wełniane serio we ubrania, granatowe, czarno
zlolne i brunatne, Empire ofekta surdut, z zakładkami, upięk
szony paskiem, aksamitny kołnierz, szeroka flarę Q Ofi
spódnica z fałdami, $13.50 wartość, po ......... — 0»70
Damskie 1 panieńskie surduty, zrobione z czysto wełnianej ma
teryi, upiększone guzikami, kołnierz i mankiety, upiększone
5 aksamitem $6.00 QO
\ wartość, po ..···· r··· «.·«·..· i *v»VO
^ Dziecięce surduty, najnowsze style, z awtrakhan materyi, u
piększone ozdobnym kołnierzem i mankietami, -j
$6 wartość, za *>*V.O
Oepe de ebene bluzki, najnowsze style, długie rękawy, ugar
nirowane ozdobnym haftom, , | Qo
$2.98 wartość, po .,«· 1 >VO
Spodnia C d ;ież
Chłopięce grube runów. prążkowe
spodnie koszule 35c I
wart., po .i. I yC
Damskie ubław. runów, koszule i
majtki, wys. lub niska
szyja, 50c wart. po ....
Damskie wielkie runów. ·*\ -j _
koszu f 35c wart. po
Dziecięce ubław. anion Κ ar. T(\
wiel. do 16 lat, 59c war. . O C
Chłopięce Jersey prążk. koszule i
gacie, 35c wartość.
Môdniarstwo
Daras'kie garnirowane kapelusze,
pięknie ugarnirowane, najnow
sze style i kształty.
Dziecięce ściągane aksamitne ka
pelusze, skromnie ugar- «
nirowane, po 1
Wiązane wełniane czapki, czerwo
ne, białe i ozdobne mieez. oa
desenie, 29c do . O^C
Ozdobne pompons d- ugarnirowa
nia, specyalnie 69Ć
à
Prz>bory dla dam
Czarne imitacye fox futra na jjar·
nirunki, 3 cale szer. /a
najnow. 98c wart. po .... OVC
Kaszmirowe rękawiczki, czarne i
koronk. wszyst. włelk. edwabna 1
chamois podszewka, *}Cr>
para
Boa# ze strusich piór, czarne i bia
łe mieszane i gładkie j Q o
kolory,, enec. 98c i . ... 1 · 7θ
,"50c liale rękawiczki, długości do
łok
po
łokcia, białe i czarne, 29c
Tygodniowa sprzedaż trzewików
T· tą wy ątkowe wartofci. Opłaci iif wam odwie
dzić iut oddział triewików. Te trze iki tą drago
rzędne I odrzacone we fabryce, jedaakże wady są
tak małe, i· nie warto o nich mówić.
lmmHHie irzuwiKi
Patent Co!t 81
Cegl. « ciel. skóry. »i
Mat. z ciel· skóry. 81
Dziew
Atłtp. Tango pan. & l
Pumpe para 811
Oxford' para ftl
Coloniale para 81
1—2 rzemyko. para 9}
czeee trzewiki
Vicl koz owe «M
Matole z cielącej ekôry t*1
Z sukiennymi wierzchami 1*1
Z skórzanymi w erzch. p*ra SI
Zapinane ι Bluchar. para.. 81
Męska i Chłopięca Odziez I
itięswa jjfraiïîi ruuuwan* pri^x
kowa odzioi spodnia, koszu- 'jf\~
le î pacie, 50c wartości, i)o...OVC
Męskie Lanilis down rnnowa
lie koezute ł gacie 79c war
tości, po
59c
Męskie 2.25 koszule i gacie z
naturalnej nustralskiej wełny | i Q
specjalnie po I.f·"
MçiUle crynto wełniane domowo wlif it7
znnp cardlir.in za loty. wszy. 'J Où sç
kolory. 4.00 wartości, po O ^
Chłopięce ęriibe «lwe flanelowe l»ln*
ki. wsz etkie wieluoścl ^ \r
39c wartości po ZOL
r
Najniższe ceny na groserye.
iliiłurrA </<» mu if, « icinn ι Αλ
butelka 1UC»
ltyż (Zaroi ina tebkowy
ryż, l«c gatunek. funt.... / 2L
Pomidory, kukurydza. 1
proszek, 3 puszki za
Mielony cukier, przy
kantorze, iunt «-/w
A. B. politura do pieca,
butelka 2L·
Śliwki, wielkie i uiIçkI- *7 Vr*
sto, funt ... ..... / 2L»
Wa.sbtiurn* Gold Me
dal mnka, H beczki..
1.55
lniany worek # ^2 C
ŁOeoń. Alaska różowy,
wysoka puszka Vf ZV
Modre Inb anmonia. | Of
!» ualonewe kruki * Vf L.
Kiti-hen Klenzer, | A«
3 puszki 1V/C
ΜκΓϋΗβΙΙ blale naptha "2Qr*
10 kawałków
lOc pud. Lekko darmo.
rcaberry kawa, dobra | Γ'λ.
do picia, funt Ił/2 W
I
Miçeo
A garn najlepsze frank- \\r>
furckie klełbnsKI .... 1 lv
Krótka nńfcka oielęci-| Q<V«-·
ny lub od ner*i
Małe cliudc wleprzo- |
wesyultrT Ii/ *łv>
Wyborny cbuck na f AbsLr
pieczeń * ■ -*■
Świeże siekane mięso '.J ,c
Wołowina na pieczeń| A^/-.
7. kr.<j. bydła. funt lvi 4C
Gotownna szynka kra- 'IQ.·
>ana na zutnńwienic
Słonina ua śniadanie funt '*3c
Likiery
1.60 bat. Old In de roof albo
Old Age Kentucky boarbon. bu
telkowany w bondne. Pc» CQr
na kwartowa butelka
Green brook wódka. zestarza
ła w bondzle. KX) proof, -) *)(\
reg. 3.75»ral w.ArV
1,ÏS bat. Old Gnrkenhtdiurr
jżytniówui lub Kentucky κ*·« ηI·'>
wka 100 proof, pełna
rtowa bucika vi / v
Ι,ΟΟ butni. Kalifornia Cognac
brendy. lub doppol getroi- SJA/-»
de kuemmcl. butclk* CJUC
1%β Bverffreen ave. Maikg. i dzie-j
ckiem opiekuję dr. J. A. Train i p. '
A. Pyterek.
Na Wacławowie
„DZIENNIK CHICAGOSKI"1
można nabyć w następujących
miejscach: Fiałkowski, 3400 Ν. j
Lawndale ave., Slapiński, 3642 ;
Belmont ave. ^
NA 21-KAMIENI ZŁOTY $■? 95
ZEGAREK TYLKO J=
Słynny IlAmnmnd Λ:* 21 - lUmifnl, znany Jako naj!ops/v
kolejowy zegarek. najakuratnie;szy co do czasu. τ. patentowa
nymi ulepszeniami, zupełnie Uw«nnUiw»nr na 20 lat,
uroldfiiled koperty. Wart najmaiej $35 dla każdego kto po
trzebuje mie<S zupełnie akuratny zegare'.:. Nasza zniżona fa·
Ibryoxn» oena tylko $rt 95. — raMlU nam to tflosz-nie i W
centów zHdatMU, u my yo zaraz wyjemy przez poa/t«;, n!bo
przez express do r/ejrzenia. Jeżeli ci »i»j spodoba 1 pcftny Je
eteć, te jest najle/»/.y i n^jpię *niejezr złoty zetfure < jaki kie
dy widziałeś, be·)rittnfey jaka była oeoa. to zatrzymaj *o. A
jedoll nie, to m żes? go odesłać na nasz koszt i my ci zwróci·
mv należytośd Zobao* wpierw u»n zegarek nim kop1*z «rdzie
indziej. My wiemy, it ci się spodoba. Elegancki iań -usze do
staniesz darmo jeżeli zamówienie aadeślesz zaraz. .Skorzysta;
póki oferta ełużr.
HAMMOND SALES CO., -:- Dep. 136 SL Louis. Mo.
Zaprzestańcie Używać
*
Środki Rozwal η îajace
RÓŻNE .środki rozwalniające, są wiecej przyczyna konstypa
.cyi, aniżeli j$ wy le czają.. Nujol jest najnowszem lekarstwem
na zatwardzenie. Pod każdym względem odpowiada na przepisy
leczenia olejem mineralnym, jak przepisane przez swego wyna
lazcę, Sir William Arhtithnot Lane.
Nujol jest hez wormy i hez smako, absolutnie irentralny jêst
nietrarwiący, i nie v*«iąka w system.. Działa więcej jako mecha
niczne rozwolnienie*
Nujol nie jest drogeryą. Używanie go nie pr zynos i 'tylko pręd
kiej tymczasowej ulgi.
Nujol jèst prawdziwym środikiem itstrwającjm zatwardzenie^
w najnatttraJniejśzy sposób, który zmiękcza wnętrze- kiszek i
przez tor spowoduje zdrową normalną akcyę kiszek.
CZYSTY BIAŁY
MIMERALNY OLEJ
Piszcie po „The Rational Treatment of
Constipation" nieformalne îeczenie za
twardzenia. Jeżeli nie możecie otrzymać
Nu jol w waszej aptece, przyślemy wam
pajntową butelkę bez dopłaty za przesył
kę, do każdej części Stanów Zjednoczo
nych po otrzymaniu 75c. Przekaz poczto
wy lub znaczki.
STANDARD OIL COMPANY
<Ncw Jersey)
Bayonne New Jersey

xml | txt