OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 28, 1915, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-10-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

MORDERSTW* I ROZBOJE.
Piąte „tajemnicze" morderstwo*
1
Domniemany morderca Włocha
Giovenca aresztowany.
W sprawie zaburzeń strajkowych.
KOBIETY RABUSIAMI.
Badanie kwalifikacyi nowych człon
ków rady szkolnej.
Odczyty pana Tafta w Chicago. — Liczba szynkarzy się
zmniejsza. — Wystawa kwiatów w Coliseum. —
Różne Notatki.
piąte morderstwo.
Policyant John P. Furlong,
śmiertelnie pokaleczony w ponie
działek rano, o czem wczoraj do
nosiliśmy, umarł w szpitalu Peo
ple's i jest to piąte morderstwo w
mieście w przeciągu ostatnich dni
jedenastu, domagające się wyjaś
nienią.
O północy w niedzielę złożył
był swój raport telefonicznie do
stacyi Deering. Wyszedłszy z
budki patrolowej szedł przez
Throop str., kiedy przed domem
pn. 2900 Throop str. wpadło na
niego czterech czy pięciu rabu
siów i uderzeniem w głowę po
waliło go na ziemię. Znaleziono
go nieprzytomnego i zawieziono
do szpitala People's, gdzie chwi
lami odzyskiwał nieco przytom
ność, ale nie był stanie podać
rysopisu swych napastników.
Wczoraj umarł. Był on policyan
tem od 4 marca 1911 ; mieszkał
pnr. 3302 Archer ave., gdzie u
trzymywał ze swej pensyi sędzi
wych rodziców, jakoteż płacił ty
godniowe utrzymanie swej żonie
z dzieckiem, z którą żył w sepa
racyi. Mieszkała ona u rodziców
swoich.
PODEJRZANY O ZAMORDO
WANIE WŁOCHA.
Jako podejrzanego o zamordo
wanie Włocha Agostina Gioven
co aresztowała policya niejakie
go Martina Costanzo, byłego
szynkarza, a sekretarza finanso
wego towarzystwa włoskiego
„Congregezione Maria Laritana
Fiesta Society. * Wedle dotych
czasowych rewelacyi było to po
dobno stowarzyszenie obliczone
na wyzysk pod pozorem zbiera
nia funduszów na parafialne uro
czystości; składka w sumie $1,883
zebrana od miejscowych Wło
chów gdzieś przepadła, ów Co
stanzo, który zabrał był te pienią
dze. opowiada jakieś nieprawdo
podobne historye o napaści nań
rabusiów z rewolwerami, którzy
mu odebrali te pieniądze, a zdaje
się. że Agostino Giovenco padł o
tiarą z powodu, że obawiano się,
i7 sprawców defraudacvi zdema
skuje. Brat Giovenca był preze
sem owego towarzystwa. Aresz
towany Costanzo w odpowie
dziach swych na stawiane mu py
tania tak się poplątał, że kłam
stwa były widoczne, a inne róż
ne okoliczności ściągają podobno
• na niego podejrzenie, że on to
był mordercą.
W SPRAWIE STRAJKU
KRAWCÓW.
Rozruchy, które były powo
dem zastrzelenia jednego ze
strajkujących krawców i ranienia
dwu innych osób, spowodowały
pełniącego urząd szefa policyi
Schuettlera do surowszych za
rządzeń dla zapobieżenia dal
szym podobnym zajściom. Także
i nadal strajkierom wolno będzie
rozstawiać i utrzymywać straże,
ale policya ma nakaz nie dopusz
czania do gróźb, napaści lub i
gromadzenia się w znaczniejszej
liczbie. Panna Jane Addams zwo
łuje na dzisiaj zebranie celem
zaaranżowania w przyszłą nie
dzielę wielkiego zgromadzenia w
Coliseum anex lub w Orchestra
Hall na korzyić strajkierów. Cho
dzi o zapobieżenie na przyszłość
rozlewowi krwi i wszelkim zabu
rzeniom, ale ma być wykazanem,
że rozruchy powodują głównie
agenci fabrykantów, którzy po
gróżkami i napaściami także na
pokojowych strajkierów podnie
cają ich do ekscesów, a bywają
uzbrojeni w· rewolwery i inną
broń, z której przy każdej spo
sobności robią użytek.
Panichi ze żoną znajdują się w
więzieniu śledczem, oskarżeni o
morderstwo, a bracia Panichi'ego
Samuel i Joseph, również zostali
aresztowani jako podejrzani o
współudział. Wczoraj odbyły się
oględziny zwłok zastrzelonego
Samuela Kappera zarządzone
przez koronera, a jury odroczono
do io. listopada.
Sidney Hillman, prezydent u
nii strajkującej, jest obłożnie cho
ry i musi pozostawać w domu.
Dwaj agenci biznesowi drugiej
unii (należącej do American Fé
dération of Labor) prosili o pro
tekcyę policyi, bv członkowie u
nii mogli iść do roboty i od robo
ty bez narażania się na niebez
pieczeństwa. Członkowie unii
należącej do Chicago Fédération
of Labor złożyli w policyi za
przysiężone zeznania^ iż około
ioo napaści zrobiono na nich
przez „zabijaków", którzy wedle
ich mniemania najęci byli z ra
mienia unii Hillmana. W ciągu
dnia aresztowano 35 strajkierów
lub ich przyjaciół za wałęsanie
się. AYzajemne oskarżania się
członków obu unii o najmowanie
takich „zabijaków'· przez przeci
wników zwiększają zamięszanie.
RABUSIE W SPODNIACH.
Wczorai rano o eodz. 1. kom
pania ,,Ashland .Motor Livery"o
trzymała telefoniczne polecenie
wysłania automobilu na róg Har
rison str. i Racine ave. Szofer
William Schroeder, 2542 W. A
dams str., wysłany przez kompa
nię, przybywszy na miejsce ujrzał
trzy kobiety i czterech mężczyzn
czekających ;jakaś 20 letnia blon
dynka — zdaje się przywódczyni
szajki -1— wsiadłszy z towarzysza
mi, kazała jechać ku domowi pnr.
3154 Prairie ave. Tam wysiadła,
weszła do domu, a za chwilę wró
ciła z jakimś pakietem i wsiadł
szy znowu, kazała jechać na róg
Lexington ave. i S. Karlów str.
Na Western ave. i Ilarrison str.
zażądał szofer jakiegoś zadatku
i otrzymał $2. Wkrótce potem coś
sie popsuło w automobilu, a kiedy
szofer zatrzymał się i zeszedł, je
go pasażerzy otoczyli go, obili,
zabrali mu z kieszeni $10 i pozo
stawiwszy na ulicy wsiedli do
automobilu i odjechali. Widocz
nie ośmieleni tem powodzeniem,
przybywszy w pobliże Crown
Point, Ind., próbowali zatrzymać
pociąg kolejowy. Jedna z kobiet
strzeliła kilkakrotnie do konduk
tora pociągu, by go zmusić do
zatrzymania się. Ale zamach się
nie udał i pociąg pojechał dalej,
a dostawszy się do najbliższej
stacyi, konduktor pociągu telefo
nicznie doniósł o napaści policyi
w sąsiednich miejscowościach.
Kiedy rabusie przybyli potem do
Gary, Ind., uprzedzona już poli
cya aresztowała ich. Próbowali
wprawdzie uciec i strzelali, ąle
nic im to nie pomogło i zabrano
ich na stacyę. Kobiety ubrane by«
ły modnie i wszystkie trzy mło
dziutkie. Aresztowani podali ta
kie nazwiska i adresy: Agnes Me
Grath, 21 lat, 2038 De Kalb str. ;
Sadie Murray, 19 lat, 627 Sibley
str.; John Slack, 211 S. Wood;
str.; John Twohig, 828 S. Loo
mis str. ; Frank Ross, 326 S. Loo
mis str. Nie chcieli żadnych skła«
dać zeznań.
KŁOPOTLIWE ZAPYTANIA.
Specyalny komitet rady miej
skiej, któremu polecono zbadać
kwalifikacye nowozamianowa
nych członków rady szkolnej, na
; i ' ·'■ -
wczorajszej swej sesyi ułoży
szereg zapytań, jakie mają byc
przedłożone mianowanym. S:
między niemi następujące: Cz)
pańska rezygnacya już jest w rę
ku burmistrza? Czy pan się zao
bowiązałeś do wyboru pewnegc
"oznaczonego już prezydenta? Cz)
pańskie stosunki biznesowe doz
.walają panu brać udział we wsz}
stkich sesyach rady szkolnej
Czy masz pan dzieci i czy uczę
szczają one do szkół publicznych!
Czy zgadzasz się pan z tem, aże
by rada miejska kontrolowali
wszelkie dochody i wydatki rad)
szkolnej? Czy jesteś pan zdania
że słuszną i sprawiedliwą jes
tak zwana reguła Loeba, ażebj
ż^rden nauczyciel ani nauczyciel
ka nie należeli do żadnej unii
Prawdopodobnie jeszcze inne za
pytania będą stawiane, a wyma
gać się będzie także od zamiano
wanych, by przedłożyli swe pla
ny mające na celu ulejszenia sy
stemu wychowawczego szkó
publicznych. Ze siedmiu zamiano
wanych członków rady szkolnej
tylko pani F Ε. Thornton mć
dziecko w szkole publicznej ; dzit
1 ci innych albo są jeszcze za mło
demi by uczęszczać do szkoły, al
bo już szkoły ukończyły.
WYRZUTY SUMIENIA.
Dręczony wyrzutami sumienie
od la<t dziewiętnastu, w ciągłej o
bawię że będzie aresztowanym
Joe Cunningham wczoraj wszed
do biura i^eryfa w Hammond
ind., ażeby wyznać, że on to v\
roku 1896 zabrał $500 z urzędi
pocztowego w Alexandria, Ind.,
uciekł, a odtąd się ukrywał. Do
wiedział się jednakowoż, że nikł
go ani nic oskarżał ani nie ścigał
gdyż brat jego, który podówczas
był poczmistrzem, pieniądze skra.
dzione wyłożył i nikt więcej nie
wiedział o sprzeniewierzeniu.
ODCZYTY PANA TAFTA
W CHICAGD.
Były prezydent William H,
latt wygfosi w umcago cztery
odczyty w miesiącach listopadzie
i grudniu. Urządzeniem tych od
czytów zajął się dyrektoryat run·
dacyi Williama H. Rydera, któr)
corocznie urządza odczyty 'tcgc
rodzaju. Pierwszy odczyt pana
Tafta odbędzie się 10 listopada o
godz. 4:30 popołudniu na temat:
.-„Stanowisko naszego hàrodu wo
bec dążeń narodów całego świa
ta do pokoju powszechnego.'1
Drugi odbędzie się w Hyde Park
High School wieczorem dnia 11
listopada na temat: „Religia,
Wojna i Pokój." Trzeci odczyt
ma się odbyć 8 grudnia w Orche
stra Hall, a czwarty 9 grudnia w
jakiejś jeszcze nieoznaczonej szko
le wyższej. Wstęp będzie wolny,
RÓŻNE NOTATKI MIEJSKIE,
— W tych ostatnich dniach
miesiąca października szynkarze
płacą półroczną ratę $500 za li
cencye. Wczoraj zgłosiło się z
zapłatą o 400 Szynkarzy mniej,
niż 27 października zeszłego ro
ku. Niektórzy przepowiadają, że
blisko 1000 szynkarzy wyrzeknie
się tego interesu.
— W Coliseum odbędzie się w
dniach od 9 do 15 listopada wy
stawa światowa urządzona przez
Chicago Hortcultural Society i
Chicago Florist's Club. Będą roz
dane premie, wraz z medalami i
puharami, wartości $15.000.
— 26 letnia Louise Sherman
822 Webster ave., od 6 roku ży
cia ciemna, wczoraj zbliżywszy
się zanadto do płomieni pieca ga
zowego, popiekła się niebezpiecz
nie, gdy odzież się na niej zajęła
Przechodnie stłumili płomienie
Nieszczęśliwa jest w szpitalu św
Józia, gdzie może umrze. Mąi
pani Sherman również jest ciem
nym ; ma ona dwoje dzieci z pier
wszego małżeństwa.
— W Chicago Heights wczoraj
w nocy szajka rabusiów w biu
rach Schoenhofen Brewing Co
rozbiła kasę i zabrała $1000 go
tówką i $500 w czekach, a potem
udała się do biur Standard Gil
; Co., ale tam oddział policyi poch
: wycił ją na gorącym uczynku.
. W ywiązała się gonitwa i strzela
nina; jednego z rabusiów za
• strzelono, dwu aresztowano, a
• dwu uciekło. Zastrzelony podob
> no nazywał się John Mulone, a
■ lias John O'Brien; aresztowani
■ James Moran i Thomas Reiley,
• Znaleziono u nich $90.
> — W Lane Technical School
• odbędzie się w niedzielę, 31 bm
' popołudniu o godz. 3:30 koncert
■ orkiestry Edison Co., na który
ι wstęp jest bezpłatny, ale za bile
- tami, które w szkole można o
, trzymać. Jest to pierwszy z 6 kon
; certów, które urządza pewne sto
■ warzyszenie obywatelskie muzy
. czne w różnych dzielnicach mia
> sta.
WOJNY!
.Dokończenie ze str. lej)
• ców, pod Ołyką i Konstantynów
: ką pobito Niemców w większych
■ starciach. W. Galicyi u spływu
' Strypy z Dniestrem bitwa była
krwawa — po której Austryacy
się cofnęli.
i Na zachodnim Teatrze
Wojny.
Paryż, 28 października. — Ra
port francuski opisuje dwa głów
ne dnia wczorajszego spotkania:
w pierwszem 'Niemców wyparto
z ich pozycyi, w drugiena odrzu
cono ich atak, obliczony na prze
łamanie linii francuskiej. Na za
chodniem skrzydle od Neuville
do St. Vaast po silnej kanona
dzie i robocie minami zrządzono
w fortyfikacyach niemieckich sze
reg explozyi i znaczne szkoily.
poczem wojsjca francuskie zajęły
okopy opróżnione przez Niem
ców na znacznej przestrzeni, o
raz utrzymały je mimo kanonady
niemieckiej i ataków bardzo 7\
ciekłych. Na wschód od Rheims
Niemcy w okolicy Rrosncs urzą
dzili atak, używając gazowych po
cisków, ale zostali na całej linii
odparci straty znaczne ponosząc.
Berlin, 28 października. — Ra
nort niemiecki jest krótki i doi-.o
~. . **» . * ■ ■ . -
si, iz nic ważnego nie zaszło i\o
zachodnim froncie.
Paryż, 28 października. — Król
Jerzy zwiedziwszy wojska fran
cuskie i odjeżdżając do Francyi
po wizycie swej i sprzymierzonej
armii wystosował do Francu
zów pismo, pełne wysokich po
chwał i słów uznania. Kiedy o
negdaj król zwiedzał linię bojową
kilka niemieckich pocisków ex
plodowało w pobliżu stanowiska
królewskiego, ale nikt z orszaku
nie został raniony.
Na Morzach.
Piotrogród, 23 października. —
Donoszą urzędowo, iż nury an
gielskie na Bałtyku zatopiły dal
sze cztery okręty niemieckie —·
transportowe.
Londyn, 28 października. —
Norweski parowiec „Selma" zo
stał zatopiony; 1S osób z jego za
łogi zginęło.
Japonia pomaga.
Paryż, 28 października. —
Donoszą, iż w Rosyi przebywa
obecnie około 500 sztabowych o
ficerów japońskich — jako in
struktorów rosyjskich: musztru
ją oni nowo - zaciężnych żołnie
rzy. W ostatnim czasie z Japonii
przysłano do Rosyi ponad 3 mi
liony znakomitych najnowszych
karabinów japońskich z odpowie
dnim zapasem amunicyi.
Inne Telegramy.
Niemcy w Belgii.
Amsterdam, 28 października.
— Pisma donoszą, iż wojskowe
władze niemieckie w Belgii ska
zały sądami wojennymi dalszych
dziewięć osób na śmierć, wśród
skazanych jest znowu jedna ko-1
bieta, Anna Benzet; znaczna licz
ba obwinionych zostaje skazana ;
na wieloletnie kary więzienne po ;
kilka i kilkanaście lat.
.
Niezwykła Afera.
Medyolan, 28 października. — '
Pisma tutejsze omawiają aferę
księcia Leopolda Koburskiego,
który został napadnięty przez
niejaką Kamilię Rybicką (?!) —
polała mu ona twarz witryolem. j
mszcząc się złamanej obietnicy
małżeństwa. Są podobno dowo
dy, iż książę Rybickiej przyrze
kał małżeństwo i rentę w sumie j
2 milionów koron, λν razie swej
śmierci. Stan księcia groźny.
Telegramy Krajowe.
(Dokończenie ze str. lej).
nowoyorskim rozesłano zapytanie
w kwestyi, jakie zajmują stano- \
wisko odnośnie do sprawy rów
nouprawnienia kobiet na polu po
litycznem.
Otrzymano odpowiedzi, z
pośród których"64 było przeciw
nych snfiragium, 2-2 neutralnych
143 zaś z wielkiem entuzyazmem
żądało zupełnego równoupraw
nienia kobiet.
Z POGRANICZA ME
XYKANSKIEGO.
Waszyngton, 28 października.
— Urzędnicy departamentów sta
nu i wojny oświadczają, że w ra-1
zie gdyby wojska Villi, której
przygotowują się do ataku via j
Agua Pricta, miejscowości poło-1
żoną na pograniczu mexykan-1
skicm, przekroczyły granicę Arï- (
zony, celem wykonania ataku od ,
strony Stanów Zjednoczonych,
armia amerykańska uzna je za
gromady bandyckie, otoczy, roz- J
broi i nie będzie wcale oszczę
dzać ich życia.
TNT A ηΛ'ίΤΠΛΙΤΤ U A ΜΠΤ TT
L/Jûn I\U£i ** VJ W w,
Nowy York, 28 października.
— „The American Overseas Cor
poration", zorganizowane nieda
wno stowarzyszenie celem umo
żliwieniu ruchu eksportowego z
Ameryki do Europy, postanowiło
wczoraj na zebraniu Wydziału
dyrektorów jak najprędzej doko- i
nać swej organizacyi i wysłać
natychmiast agentów swych i
przedstawicieli do Europy.
OLBRZYMI DWUPŁATO
WIEC DLA MARYNARKI.
Waszyngton, 28 października.
— Sekretarz marynarki Daniels !
polecił rozpocząć w fabrykach!
I
rządowych budowę olbrzymiego
biplanu dla użytku floty. Będzie |
on mógł unieść ciężar 2,200 fun-j
tów, a poruszany będzie dwoma
motorami o sile 160 koni każdy.
Uzbrojenie jego ma się składać
z armat 3 calowych.
Portret Pade
rewskiego
! w przepięknem wykonaniu,
pizedstawiająca wielkiego tegoj
patryotę polskiego w postawie ;
wołającego: ,,Ratunku! Ratunku;
dla Polski !" — są do nabycia w
Administracyj Dziennika Ch>ca-!
goskiego po cenie 50c za egzem- J
plarz. Pocztą 55c Cały dochód ze ,
sprzedaży tych portretów prze— I
znaczony jest na fundusz naro-,
dowy imienia Paderewskiego ce- '
łom rozwinięcia akcyi dążącej do
osiągnięcia niepodległości Polski.
Portret taki będzie ozdobą każ
dego domu polskiego, a zarazem
dowodem, że jego mieszkańcy
pragną przyczynić się do osiąg
nięcia niepodległości Ojczyzny.
Mem dla każ<i2£0 rodzaju pieców wszystkie
Części Piec ów
H. MARGOLIS,
«97 MILWACKFE, AVENUE,
Naprzeciw Haroa al. Piect reperuje — Piece nikłej·
?,pfCTî,Mi^ert' D,f.,en Kfi*d»· kto txra/. kupi u na» zegarek to w dodatku dostania t» — ■ ■ .
!j'lv *rot) "tu /, imj epszej armatniej atoli 1 irnetko wisiorek brrvtw» η·.αι. ι, w » P«fk»yek pre»e«tew zupełni· DARMO. Kewoiwer na β
Heniem. hac/Tkiern i w vd ! u bac/emnii η lat "ra 'r Lnmv Diôro KnUm Eî! »' ,balb'er?kie nożyk. lusterko 7. rtz*.
do koszuli i laicutzrk /.wisiorkiem »-·'·· ' Ten,trlllePhooe. szpilką do krawatu, spinki do manki-t/.w apinki
mę.ki lub damski. Rwarmntowanv ii»VS ko^l^iv^ft^m k S iowÏÏo s t ν 1 mil h" ^ ' Wy tV.Ate 20 ρΓΡ/β"ί1),τ" ΟΓΗί bardzu Piękny zegarek,
dy kto otrzymał nasz towar iest "/ nfeiro bardzo iriowotonV » to rti« fi™ »* « . mechanizm., za który nasza zniżona cena jeat tylko 80 »S Każ
p«« ·«·«·
UNION SUPPLY COMPANY, DEP.DI4, « SAINT LOUIS, MO
-
Specyalności Tylko na Piątek
Miękkie vici kozłowe, czer.
Ho mol· in łr7auiilri runista podszewka, sukien
UdlllaMB lUcnlM ne wierzchy, sznur, i zapin.,
wielkości 4 do 8, warte 1.50.
Damskie julietki
upiększ, futrem.czarne, siwe
winne i brun., ręcznie wywr.
podeszwy, wielk. 3 do 8, naj
lepsze $1 wartości,
lakier. colt,ceglaste, świec.
fhiorioro hliniki koźlęce wierzchy, lakiero- .
UaCUlĘbe UU^IM, wane cholewki, giętkie po
deszwy, wielk. 1 do 5,
satin calf i box calf, — Τ
Chłopięce trzewiki, -
1 do 5najl. 1.50 wart.
męska gruba runów, spo
Çnnrlnia nri7ÎP7 dnia odzież'siwa 1 cegiasta
opuunid Utilité, wszystkie wielkości, najle
psze 50c wartości,
damskie drobno prążk., ru- '
^nnrinia nrl7IP7 nowane koszule i majtki, .
aPUUMd białe i ekrUi wszyst. wiel
kości, reg. 29c gatunek,
męska prążkowa runowana
ΠΗ7ΪΡ7 ęnnfinia sP°dnia odzież koszule i ga
umitłi $μυυιιιβ, cie do parVł siwe {ekl u>
wszyst. wielk., 59c wart.,
, chłopięce grube runów, ko
Odzież soodnia. ?zule*acle do pary, Siwe
Ï1·· μ</υ"'α> 1 ceglaste, wielkości L'4 do
34, specyalność,
Popiin
gruba kimono flanela, równa na Τ
F12 Π fi 13 °'nl stronac^> robeland velour. 25c J.
j gatunek, specyalnie na tej sprzeda
ży w piątek,
w jedwabne prążki, bogato połyskują
ce ubławatnione wykończ., kompletny
zapas kolorów spacerowych i na wie
czory, 33c wart., jard
jard szerokie, jasne tło, i
Portale na cnlrnio różowe, nieb. i czer. wzorj
rsindie lid auume każdv jard doskonały, wat
tv lL'J^c, na jutro, jard
jard szeroki, grube wykończę- 1
RjpJu kamhrvk nie> regularnie lli^c wartość, J
specyalnie na tę wielką wy
przedaż, na jutro
45x36, z dobrego bielonego mu- 1
ślinu i kambryku, warte 10c, spe J
cyalnie na tę wielką sprzedaż, na
jutro, tylko po
Poszewki
nie przepuszcza pierza, 1
Materya na wsypy -
warty 2ôc, na jutro, jard
i młodzieńców, oka- Τ
Spodnie dla mężczyzn £4™ "K "
r\q intpn nn
Tylko na
ρ ąek
Tylko na
piątek
Tylko na
piątek
ylko na /
piątek \
Tylko na
piątek
Tylko na
piątek
Tylko na
piątek
fylko na
piątek
ylko na /
piątek \
Tylko na
piątek
; Tyiko na
: piątek
ylko na -
Piątek
ylko na
piątek
'ylko na
piątek '
ylko na
J98c
|69c
j69c
Γ19
[33cj
[I9c
!39c'
jl 9c(
12ic
jl9c
J 6ίο
[7k
l 6k
[15c1
[78c1
[79c,
[28c
[2k'
jlOci
i 19c
{98c '
Ï.981
1.48
[67c,
[25c
[lOc
[5c 1
[7k
[73c1
16lc1
piąinn
[ylko na
piątek
ryIko na
piątek
ylho na
piątek
iylko na
piątek
ylko na
piątek
[ylko na
piątek
ylko na /
piątek j'
(Ikona l
piątek , j
ylko n£
piątek
ylko na
piątek
'ylko na
piątek
ylkojw
piątek
ylko na
piątek
'ylko na
piątek
iylko na
piątek
męskie i chłopięce pot
ÏËLËÏSÎÎA'
wartości do 1.50, po
z trwałej nieb. Ampskeag,
Rnhnr7P Ιτης7υΙρ mfttepy'» Pełne wielkości,— J
nUUUb£B MJÔÎUIG podszyte rękawy, najlepszy
óOc gatunek, na jutro, po
Zapas pięk. import. Tor— Τ
Plckno Sfnrnnlri chon koronek i wstawek, do i.
Γ.ΚΜΙΰ MJIUI1M pary> waPt0Ścl do 8c jard(
na piątek, tylko po
dla chłopców i dziewcząt, 7. cien
97ΠΙΙróIVIfi kiego i grubego kambryku, wiel- _
OłIIUIOTiM 2 do 12 lat, specyalnie na tę
sprzedaż, na jutro, po
Zapas okazów d!a nie 1
Wigzane auto czapki -
szewkę, wart. doóOc,
Eton jacket eiekta, wol- '
Dziew, plaid suknie $Ρ„βΧί -
wiel. 6 do 14 lat, $2 war.
zapas okazów, z czysto weł- Τ
flamclrio cntnio nianej i jedwabnej materyi_i
UdlllMIB oUMIIc wart0!$ci do 5.00 specyal
nie
z corduroy i bearskin Ti
Dziecięce surduty &&££·«£SïrJ
5 lat, 2.50 wartości,
z ozdobnej siwej wzorzystej flanele- 1
Kimnnv tjr' ściągany lub wolny pasek, zaw- J
sze były sprzedawane po 1 00 specy
alnie
damskie białe batystowe i czarne sa- 1
R IlKki ^νηονν0 hluski, zapinane z przodu, 7óo J
^ luaM wartość, specyalnie w tej wielkiej
sprzedaży
czarne kaszmirowe, 1
jedwabne pięty i pal- J
ce, regularny 2oc ga
tunek
Niemowlęce pończochy
grube i cienkie bawełnia- 1
Mookio clrarnołki ne» Czarne i ceglaste, także J
Wdanie czarne 7. białemi stopami,
wartości do 12^c,
dziecięce bawełniane prążkowe 1
Pnń07nrhV Pończochy, czarne, białe iceglas. J
także dużo czarnych i ceglastych
damsk. pończoch, wart. do 12^c,
i 3 jd. długie Notting- 'I
KnrnrknWP firanki hara koronkowo firanki, J
MJÏOÏÏROWB IIMIIM gładkie i allover desenie,
1.25 wartości,
36 cali szeroka, wielki wybór "
Firanki npł pięknych wzorów, wszçdxie _
sprzedawane po 12^c specyal
nie
Perłowe gu
ziki, tuzin na
kartce za
Zapas okazo
wych szczoto- J
czek do zębów, i
wartości do 15c j
wasz wy- j-_ î
bór za... .i/t (
«T. O. King'a
200 jd. szp. ni
ci, czarne i bia
łe, wszy. u u αι.,
3 szpulki za5c
Wosk do pra
sowania, drew
niana
rączka po
lc
Dziec. podw.
wszystkie wiel.
i kolory, para
po 4c; Ierły do
maszyn, wszy
stkie standard
gatunek, spec.
paczka
za
2c
Colgateft i»a
sta do zębów,
rcg. 15c tuby,
po 9o; 8 jardo
we rolki białej
bawełn i a η oj
taśmy, specyal.
rolka r
za O 72 C
Piątkowe taniości — basement
Kamy <lo tiranek, pełuej
wielkości oprawa, podpora w
Składane stoły rto prasowa
nia, zrobiono z twardego drzewa,
środku, niklowane śpilki, z podstawą, warte $1, /CO/"»
warte lire, w piątek tjyC' w piątek po OVC
Arfjo tfloss kroch
mal, reg. 5c paczka,
w piątek 3 pacz
ki za
Dobrze znane fels
Naphta mydło do pra
nia, w piątek
5 kaw. za
Rub no morę kra
jane mydło, na sprse- ■
dafc w piątek | λ
3 paczki za... 1 UC

xml | txt