OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 01, 1915, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-12-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

■H
Z bólem serca donosimy wszystkim krewnym i znajo
mym tę smutną wiadomość, iż najukochańszy brat nasz,
8. p.
Jan Ptaszek
członek Tow. Macierzy Polskiej Oddz. 41, św. Teofila, nr.
24, pożegnał się z tym*światem, opatrzony św. Sakramenta
mi, dnia 28-go listopada. 1915 roku, o godzinie H:30 wieczo
rem przeżywszy lat 44.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia 2-go grudnia, b.
r., o godzinie 8:30 rano. z dotnu żałoby pnr. 10..Λ Óurrier ul.
do kościoła św. Stanisława Kostki, a stamtąd na cmentarz
św. Wojciecha.
Na te smutny obrządek zapraszmy wszystkich krew
nych i znajomych w ciężkim żalu pogrążeni.
Tekla, Maryauua Kilarska, Antonina i Apolo
nia, siostry; Jolian Walasklewtcr, Jati Gródecki,
Paweł S &a I ran ko. szwagrowie.
Wsiystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną
mość, iż najukochańszy mąż mój i ojciec nasz,
Ś. p.
Józef Klass
wiado
Mickiewicza,
rano.
członek Przemysłowców grupy 3-ciej i Klubu Adama Mickie
zasnął w Panu. dni* 3l>lUtopada, 1915 roku, o godzinie 7:15
przeżywszy lat 60.
Pognęb odbędzie się w piątek, dnia 3-go grudnia, b. rM o go
diinie 10-tej rano, z domu żałoby pnr. 1720 N. Paulina ulicy, do koś
cioła Naiśw. Maryi Panny Anielskiej, a stamtąd na cmentarz św.
Wojciecha.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i zna
jomych, w ciężkim żalu pogrążeni:
Teresa, żona: Joanu*, Elżbieta i Kozalia, dzieci: Maryan·
na i Rozalia, siostry; Fraoctazek i Paweł bracia; Paweł (Ja
siński i Karol Couiit, szwagrowie; 31argareta i Helena,
bratowe. Pogrzeb automobilami.
+
REZOLl'CTE.
Wczoraj. 30go listopada, od
dał Bogu ducha ś. d. Józef Klase
stary parafianin Maryanowa,
padł w awlce o byt doczesny,
jak pada żołnierz w boju za oj
csyznę, przeto my członkowie
Klubu Obywatelskiego Im. Ada
ma Mickiewicza
Zważy-wszy, że ś. p. Józef
Kla»8 był wzorowym członkiem
naszego Klubu, skorym i chęt
nym do prac obywatelskich
Zważywszy, że był on zarazem
starym zasłużonym członkiem
parafii Najśw. Maryi P. Aniel—
skiej, lubianym i znanym nawet
w całej 16tej wardzie
Zważywszy·, że był on kocha
jącym mężem i wzorowym oj
cem
Przeto Klub Obywatelski Im.
Adama Mickiewicza niniejszem
śle rodzinie zmarłego a szczegół
nie w żalu nieutulonej wdowie
i dzieciom jego jak najserdecz
niejsze wyrazy współczucia, bła
gając Najwyższego, aby raczył
przyjąć go do Chwały Swej.
klub Obywatelski Im. Adama
Mickiewicza na Maryanowie.
mÊmÊÊÊmmmmÊÊÊÊÊ^mmÊÊÊÊam
t
à. p.
Mary aa aa Stawicka
po krótkiej chorobie pożegnała
się z tym światem, opatrzona
św. Sakramentami, dnia 30go li
stopada, 1915 roku, o godzinie
3:15, przeżywszy lat 19·
Pogrzeb odbędzie się w pią
tek, dnia 3go grudnia, o godzi
nie lOtej rano, z dom a żałoby,
pnr. 3533 Melrose ul., do kościo
ła św. Wacława, a stamtąd na
cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Tomasz i Mary .'inna, rodzice;
Zofia, Marta. Władysław i Jó
zefa, brat ł siostry; Franciszek
Κ «zer ski, Józef Betlejewnki, —
szwagrowie; Klżhteta Stawicka
szwagierka : Bronisław Wagner,
narzeczony.
W ŚRÓDMIEŚCIU.
Dziennik ChictgoskT moźiy
nabyć w następujących miej
scach:
Przed składem Boston Store.
Przed apteką Buck and Raynei
Na narożnikach Washington i
La Salle ul., Madison i Franklin
De arbom i Randolph, Harrisor
i Wabash, State i Wabash, L<
Salle i Adams, Clark i Madison
pnr. 164 N. La Salle uL i pnr. 11:
N. La Salle uL Halsted i' Adams
Haisted i Madison, Madison i
Desplaine», Madison t Clinton.
DZIENNIK CHICA003KI Jest Jo
dynom pismem polakiem co apeluj·
do wszystkich: starszym dostarcz»
wsselkich nowin z Chicago, Sianów
Zjednoczonych, Europy i z całego
świata, a dla młodzieży redaguje w
■posób amerykański każdą wiado·
mość sportową dotyczącą Polaków.
Cv do nowin sportowych, DZIEN
NIK CHICAG OSKI góruje nad pis
mami polskiemi i wogóle wszys^kie
mi gametami nie-angieiakiemL
[>■■·■ ■ ł 7 -"-Λΐ
Ruch v Towarzystwach.
I '—J
* ZE STANISŁAWOWA.
— Tow. Jana III Sobieskiego nr.
16 Zjed. odbędzie przedroczne posie
dzenie dnia 2go grudnia tj. w czwar
(tek, o godzinie 7:30 wieczorem, w
I hali zwykłych posiedzeń. Każdy czło
j nek jest obowiązany być obecny na
| tem posiedzeniu ponieważ odbędzie
i się wybór urzędników na rok 1916.
Książeczki kwitowe będą zatrzymane
do obrachunku rocznego. — And.
I Kujawa, prezes; M. J. Kuśnierz, se
kretarz pro., 1551 N. Ashland ave.
— Tow. Xajéw. Im. Maryi nr. 2gi
I I Zjedn. odbędzie przedroczne posiedze
' nie w środę dnia Igo grudnia, w hali
! «wykłych posiedzeń- Każdy jest obo
wiązny być obecnym, bo będzie wy
bór urzędników na rok 1916 i zara
zom są inne sprawy do załatwienia.
Oprócz regularnego podatku do za
płacenia jest także 3Sc nadzwyczaj
nego na Sekretarzy i Ojczyznę. —
Piotr Mazurkiewicz, prezes; H. Szczo
drowski, sekr. prot., 1538 Holt ul.
— Tow. św. Mikołaja nr. 42 Zjed.
odbędzie przedroczne posiedzenie dzi
siaj wieczorem tj. dnia lgo grudnia
w hali zwykłych posiedzeń. Prezes za
prasza wszystkich braci o przybycie,
bo są ważne sprawy do załatwienia i
wybór adminietracyi na rok 1916.—
Piotr Rostenkowski, prezes; Józef
Sierosławski, sekr. prot., 1717 Brig
ham ui.
Z KANTOWA.
— Tow. św. Krzyża nr 496 Zjedn.
odbędzie przedroczne posiedzenie d.
2go grudnia, w hali pod szkołą; —
wszyscy członkowie powinni być o—
becni, ponieważ odbędą się wybory
becni, ponieważ odbędą się wybory
*^~δτζ?βπηΛΓ~η& rok 1916 — nieobec
podpada karze konstytucyi. — Feli*
Górski, prezes; Jan Wójcik, sekr.
prot., 1821 W. Erie ul.
ι ' k
Z MARNANOWA.
— Członkowie Klubu Adama Mic
kiewicza raczy, się stawić dziś wieczo
rem o godz. Sej w hali zwykłych po
siedzeń, w celu wzięcia udziału w po
| grzebie śp. Józefa Klaee. — T. Gor
do.ii, prezes; F. Urbański, sekr.
— Tow. Polek św. Anny gr. 583
Zjed. odbędzie roczne posiedzenie w
czwartek dnia 2go grudnia o godzi
nie 7:30 wieczorem. Każda członki
ni obowiązana się stawić, bo są rocz
ne sprawy do omówienia. — Karo
lina Olszewska, sekr. prot., 1718 N.
Hermitage ave.
Z IRVING PARK.
— Klub Elizy Orzeszkowej odbę
dzie ewoje przedroczne posiedzenie
jutro popołudniu o godz. 2giej w
sali parafialnej. Sprawy bardzo waż
ne. Na porządku dziennym, wybór
nowej adminlstracyi na rok ]91t>. —
Walerya Górska, prez.;, Anna Dwie
lewicz, sekr. 3900 N. Sawyer ave.
'ι — Tow. św. Feliksa nr. 644 Zjed.
odbędzie posiedzenie jutro, o godzi
nie 8mej w hali zwykłych posiedzeń
Każdy członek powinien być obecny,
bo bedzie wybór urzędników na rok
przyszły. — Wojciech F. Soska.
Z KAZIMIERZÓWΛ.
— Klub Jutrzenka na Kazimierzo
wie odbędzie przedroczne posiedze
nie w poniedziałek 6go grudnia, o
godzinie 7:30 wieczorem w bali
zwykłych posiedzeń, pożądana jest a
by wszystkie członkinie, były obecne
ponieważ będą bardzo Aażne sprawy
do załatwienia. — Helena Herman,
prez.; Anna Zaleska, sekr. prot.
Baczność Chór Chopina iu\ I.
— Nlniejszem uwiadamiam iż w
piątek, dnia 3go grudnia o godz. Sej
wieczorem, odbędzie się przedroczne
posiedzenie Chóru Chopina nr. lszy.
Z. Śp. P. grupa 938 Zw. Ν. P. w hali
„Ul" pnr. 1434 W. Division ul. Po
siedzenie to nader ważne, gdyż od
będą się wybory administracji na
rok przyszły i wiele innych ważnych
spraw, przeto obecność wszystkich
członków konieczna. — Górą Pieśń!
— Roman F. Strzelecki, sekr. fin.
Drobne ogłoszenia
u ,ι ι ι·'— 0+m — ·
Wieczorna
Szkoła Angielska!!
Najszybszą i pruniowuą naukę angiel
skiego gwarantujemy.
Trzy miesiące $5. Osobom pozamies
cowym wysyłam korespondencyjne prób.
ne lekcye DARMO. Wiec jeżeli nie
chcesz dalej biedy klepać, skorzystaj ze
spuBobności. Jedyne, odpowledna, naj
starsza, największa 1 uzuana za najlep·
6Zf\ Narodową Szkołę. 1152 Milwaukee
Avenue. Otwarta we dnie 1 wieczorami
W poniedziałek, środę i piątek do 10-ej
wieczorem W niedzielę 1 święta od 10-ej
do 12- ej przedpołudniem.
Z Wojciechowa
Baczność! Z dniem 1-go grudnia otworzorzona
została szkoła Języka Angielskiego pa.
ΙΤΙβ W Ιθ-ta Ulica.
Lekcye odbywają kię η Poniedziałki, érody 1
Piątki od 7-ej do 9-tej wieczorem. Zapisać się
możaa każdego wieczora. Także mamy klssę w
której odby wai* się lekcye podczas dnia.
PIOTR HANCZUK 1715 W.18tml.
WYŁĄCZNA POLSKA SZKOLĄ
BALWIERSTWA
Ek*perof cc*\ Pnrrndjr dałem/. Mała zaplata
podcxas nauki. Oayetfleakl fach Oaobiata I»
lUUkojra. Da Lenne wteeaoro· kur·*. Zapytać alf
o pana Witkowskiego.
Weedea'· High Claas Barber Sehooi
I2Ô8 W. Mndiaon u!.- CHICAGO
Jesteś bez pracy?
Bądi balwiersem» nauczymy
oie tego fachu w kilku tygodniach
Jedyna «koła b· wiereka w ca
łym krajx Jo której przyjmowa
ni są studenci wszelkich narodo
wości ne Jednakowych warun
kach. Ilustrowany katalog Wysy
łamy darmo na ftqdanie. Aresować
Barkę Barber School
110 W. Madison ul Ciiicigo, UL
MIDWIFE COLLEGE OF ILLINOIS
Jedyni polska szkolą w połączeniu ze ezpltalem.
Jedyne k' llegium w Manie 111 noia które neay
akus/eryl. We jitkie w/klady, demonatracye i
kliniki, odbywają się w szpitala, w p·.kojach ope
racyjnych. Rnrs akuszen ί β mieelqcy.
Takie ofiarujemy a mieaiQcxn» kura, opiekowa
nia w macierxt Aatwie i « tygodniowy kurs opieko
wania biq niemowlęciem.
Pie/eie po polaku lub zgłoćcie eię po katalog i
wurunki
Box 37. 460 Ε. 32nd St.
Chicago, III·
Najnowszy i najłatwiejszy
do nauczenia. Dajemynajlep
szo osobisto instrukcye. i
doświadczenie kroju, pod
czas nauki, w damskiej i oiQS
kiej odzieży.
^ηβΜ2ΐΜ<*ΒΤ b<«,d* rtane
•1"·/·*"· dla krawców ży
czących zmienW swój sys
tem. Mustrtt robione dla—
krawoów w mieicie i poza
miastem..
MASTER CUTTIH6 SCHOOL
Pak* 2M.-IU «.us·»·SI.
Naprzeciw Miejskiej Hali.
MARYANNA Bartosza z córką poszu
kuje męża swojego Kazimierza Bar
tosza. Kto o nim wie lub on sam —
niech się zgłosi. 428 W. Huron ul.
DO wynajęcia widne jłno powietrza
4 pokojowe mieszkanie <9. Większa
liczba mieszkańców sę Polacy. 1159
W. Erie ul. Agent w balwierni. XD
, Ważne Zawiadomienie
Polski Skład Ziół Leczniczych i Herbat Ziolowvch. pod nazwa:
Z-O-UEKBS, aroetał powiçkazon» I pr/euieslony pud nr. 1138 Milwaukee
Ave. y-ffie piętro. P«eiadamy ogromną iloś^ gatunków ziół, oraz około 10U
gaunkó* herb r, czyli m ς*ζ>η1η dołowych, wyrabianych dla każdej choro
ι by z Innych ziół, na pndstawie recept najsławniejszych eurnpejekicb )ektrzv.
leczcie st«j rfołami. one są koroną wszystkich lekarstw. Herbaty
1 ! Z-G HKKtoS ο1*··ζη *iq jednogłoąnem u/.n nlem 8zau. Odbiorców, —, gdyż ich I ,
wartorfć lecanipza jest wprost zadziwiająca. Proiimy o liczne odwiedziny οίο
ι blst*, lub o ta«ka-*e pod tnie »wego adresu, abyśmy mogli wysłić nasz wielki ι
1 katalog, z opisem pranie w^zyetalch chorób, oraz fwtrzeboych Ickurôtw zioło·
, wych. Z pnważamem
Z-Q-HERBS j,
1136 Milwaukee Ave. Chicago, 111. i
Drobne ogłoszenia
POTRZEBA 2ch panów na mieszka
nie. 1052 Milwaukee ave.
POTRZEBA dziewcząt na mieszka
nie nav leżem z tyłu. 1510 Walton
u Ir
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1423 Emma ul., lsze piętro.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 942 Wood ul. 2
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1359 Paulina ul. 2
POKOIK do wynajęcia. 1124 Mil
waukee ave·, 3cie piętro.
ZA DARMO wezmę człowieka mło
dego do nauki w balwierni albo bal
wierza na sobotę i niedzielę. 1718
N. Hermitage ave.
Pokój (k» wynajęcia dla dwu porząd
nych i inteligentnych panien. 1112
N. Lincoln ul., na parterze, lszy dzwo
nek od dołu.
DO wynajęcia 4 pokojowy fiat. 2241
Coblentz ul., na Jadwigowie.
MIESZKANIE dla mężczyzn, $2.50
miesięcznie. 1059 Milwaukee ave., ^2
piętro, front. 2
POTRZEBA pana na mieszkanie,—
frontowy dom. lsze piętro, z tyłu. —
1216 Cleaver ul.
WDOWA potrzebuje starszej kobiety
do bawienia dziecka. 870 Milwaukee
ave.
DZIEWCZYNA poszukuje zajęcia w
salonie przy ,,business lunch". 2044
Churchill ul., lsze piętro, front.
DO wynajęcia 6 pokojowy fiat, widny
ze wszystkich stron, lsze piętro. —
Central Park bliwkc, Milwaukee ave.
dobre miejsce dla dużej familii, lub
też na mniejszy interes dla krawca,
balwierza lub agenta. $16 rent, pro
szę się zgłosić. 2981 Milwaukeà ave.
Kalendarze η<ι rok 1916
Prawdziwe widoki 7. w jjny z dokładnym opi
sem bitew i jaki»· okolice uclerniaiy. Przyja
ciel Żołnierz.» 30c. Maryańslcl 25c. Wojenny z
dużą mapą 30c. Powieśctowy 30c, Iiustrowuny
30e, zapas niewielki. Można przysyłać mark»,
mi na adres:
M AK Υ ΑΧ WIŚN1Ε WSKI
1410 W. Ulrlaton at., Chicago, Illinois
Dla arentów 1 sztoroików diuy procent.
POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt
na mieszkanie. 1201 Chicago ave.
POTRZEBA wspólnika do Moving
pictures teatru, dobra sposobność dla
zdolnego człowieka, z małym kapita
łem. Wieczorem: 3271 Armitage av.
POTRZEBA pana na mieszkanie. —
1320 Cornell ul., 4te piętro, front.
FRONTOWY pokój do wynajęcia, z
osobnem wejściem. i#S2 Milwaukee
ave.
POTRZEBA na mieszkanie jednego
pa"a. 1344 Walton ul. 6
POTRZEBA dziewczyny na mieszka
nie. 746 Ayers ct., 2gie piętro, front.
bl£:ko Chicago ave.
KOBIETA z dwuletniem dzieckiem,
poszukuje domowej roboty, umie
szyć, w zamian za dom utrzymanie
i małe wynagrodzenie. Telefonujcie
Franklin 3015. Local 66. Zapytać
się o Miss Nellie Russell. XXX
DO wynajęcia pomieszkania blisko
Deeringa, rent $6 1 $7. — 24S2 Cly
bourn ave. 2
POTRZEBA dziewcząt lub mężczyzn
na mieszkanie. 1641 W. 19ta ul., 2
piętro, front. 2
POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt
na mieszkanie, z wiktem lub bez.—
2019 Hoyne ave., 3cie piętro. 1
PRACA.
POTRZEBA natychmiast doświad
czonego balwierza, stała praca. $14
tygodniowo i połowa od $20. Zgłosić
się natychmiast, osobiście lub listów
nie, ze szkoły niech się nie zgłasza
ją. Bronisław Magiera, 325 South
Chapin str., South Lend, Ind. 1
POTRZEBA piekarza żonatego do
piekarni na drugą rękę, stała praca.
A. Pruchniewski and Son. 4944 Ba
ring ave., Ε. Chicago, Ind. 6
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do przebierania szmat. 724 N· Racine
ave. 1
POTRZEBA doświadczonych fastry
garek i do guzików przyszywania —
przy damskich płaszczach. 1656 N.
Robey ul. 2
POTRZEBA dziewcząt do roboty fa
brycznej. Przyjdźcie gotowe do pra
cy. American Can Co., 3951 S. Canal
ul. · 2
POTRZEBA dziewczyny do domowej
rouuty. niuuias ui., uusku iium
boldt park, lsze piętro. 1
POTRZEBA chłoDaka co rozumie
dobrze robotę w piekarni. 4017 S.
Albany ave- . 1
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty, prywatna familia. Segal, —
746 Wells ul., blisko Chicag# ave.
1
fliURA PRACY.
SCHMIOI S POLSKIE BIURO PRACY
Pita·!· liriu Do uircia etutków z Nie
wiele Dziewcząt dzielą lub bez, $3.00-$8.u0
do riżnrcH i wikt. Chamb*»rm..id»do
Robót. Hoteli. $18-120. wikt i mieszk.
Kelnerek *7.C0-$10.Û0 i wikt.
Do Fabryu, — Ueetauracyi, —
Jo domowej roboty. — Zcłosić się zaraz do
975 MILWAUKEE AVE.
POTRZEBA dziewc .t i kobiet do
restauracyi, z niedzielą lub bez. $6
io $8 tygodniowo. Mloc'ych mężczyzn
za porterów.
Liberty Employment Office
840 Mihvaufcee ave. 16 gr.
NIEMA REGESTRACYI. Potrzeba
Iziewcząt do fabryk, kuchni, pokojó
wek, kelnerek kobiet do szorowa
lia do mycia naczyó. Dobra zapła
a, My mówimy po polsku. LaSalle
\gency. Pokój 14 — 154 W. Ran
lolph ul. . 29-1-3
POTRZEBA 10 dziewcząt do domo
wej restauracyi — 4 do mycia na
:zyń, pierwszych i drugich kucharek,
i dziewczyny do „pantry". Zgłosić się
latychmiaet, gotowe do pracy. Liber
;y Biuro Pracy, Milwaukee ave., blls
io Elston ave. . . '
... '··
PRACA.
*
POTRZEBA kobiety do prania, do
bra zapłata. 2212 Lyndale ul., blis
ko Leavitt. Galuski. · · · 1
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej
domowej roboty. 2525 Augusta ul.,
Mrs. Friedman. 1
POTRZEBA kobiety'do pracy domo
wej. 3050 N. Haralin ave. XXX
POTRZEBA służącej do domowej
roboty. Zgłosić się do teatru Premier
1237 N. Asbland ave. 1
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. Dobra zapłata. 2449 Armita
ge ave. 1
POTRZEBA do ryglowania kieszeni,
ściegarek i do tasiemki szycia przy
kamizelkach. 1621 N. Richmond ul.
Union Shop. 1
POTRZEBA dobrej dziewczyny do
groserni i domowej roboty. Stock
Yards Meat Market, 4ó3 W. Chicago
ave. 2
POTRZEBA kobiety do pilnowania
dziecka. 2731 N· Lawudale ave. 2
POTRZEBA maszyniarzy do robie
nia kieszeni i rękawów do fastrygo
wania płótna, dziur około ramion, o
krawacza (trimmer) także wykon—
czarek przy surdutach. 1437 N. Ash
land ave., 3cie piętro. New Union. 1
POTRZEBA do obdzierania tytoniu.
114 W. Madison ul. 2
POTRZEBA balwierza na piątek, so
botę i niedzielę. 1216 Huron ul. 1
POTRZEBA doświadczonego człowio
ka do pomocy w szapie szmat. 1453
Hamburg ul., blisko Clybourn ave.
i Southport ave. Józef Kopacz. 1
POTRZEBA doświadczonego męż
czyzny do Junk szapu. 1453 Redfield
ul., blisko Elston ave. 1
POTRZEBA kobiety starszej do ba
wienia dziecka. 4408 Honore ul." 1
POTRZEBA dziewczyny do d^m.>wej
roboty. 1034 N. Robey ul. 1
POTRZEBA balwierza może być ze
szkoły, na sobotę popołudniu i nie
dziele. 2408 S. Sacramento ave. 1
οητR■/P'Τϊ Λ rlnhrpirn Vnrpsnr.r.denta
lub korespondentki. Musi pisać do
bre listy i pisać na maszynie. John
Novak, 1724 Ν. Aa'iland ave. XXX
POTHZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 1610 W. Division ul. 30
POTRZEBA dobrej dziewczyny do o
gólnej domowej roboty. Niema goto
wania. 1518 S. Turner ave. Lawndale
2538. 1
SAMOTNA niewiasta potrzebuje star
szej kobiety do domowej roboty, do
bry dom. 1643 Dickson ul· 2
POTRZEBA dziewczyny do dziecka.
1558 W. Lakc ul. Lev. 3
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty, trzech ludzi. 514 S. Lafiin
ul. 2
POTRZEBA starszej kobiety do pil
nowania dziecka i chorej kobiety. —
450 May ul., lsze piętro w tyle. 2
POTRZEBA kobiety do domowej ro
boty. $4 tygodniowo, wikt, ront. —
1316 W. Erie- 2
POTRZEBA ogrodnika. J. Fink, 2610
Herndoa ul. 2
POTRZEBA kobiety do domowej ro
boty. 1735 W. Division ul.
POTRZEBA dziewczyny lub kobiety
do domowej roboty. 274'3 Thomas ul.
blisko Humboldt parku. 4
POTRZEBA starszej kobiety do do
mowej roboty. 1062 W. Huron ul. 2
ZE STAN.
POTRZEBA natychmiast Joświadczo
nych sprzedawaczek na wieczory do
składu płaszczy. 825 Milw ukee ave.
3
POTRZEBA inżyniera do fabryki.—
763 Milwaukee ave.
POTRZEBA kobiety do prania. —
1759 Augusta ul.» 2gie piętro.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty, dobra zapłata. 1074 "Fry ul.
POTRZ'EBA dziewcząt i niewiast do
przebierania srebra. 763 Milwaukee
ave.
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do przebierania szmat, dobra zapla
ta. 1505 W. Austin ave. 3
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do darcia szmat. 15t>5 W. Austin av.
POTRZEBA dziewczyny lub staoszej
kobiety do domowej roboty. Dr. A.
Litwin, 835 Milwaukee ave.r róg El
•JlUił U '
POTRZEBA^ doświadczoną kobietę
do przebierania szmat. 1121 Ran
dolph ul. *
POTRZEBA dobrego krawca buszel
mana, zaraz· 936 Milwaukee ave., —
Olszewski, krawiec.
POTRZEBA młodej dziewczyny do
lekiej domowej roboty. 1018 N, Ro
bey ul., zgłosić się z tylu. S. Finder.
I POTRZEBA krawca musi umieć pra
sować i naprawiać. $9 tygodniowo.
Przyjdźcie gotowy do pracy. 3335 N.
Crawford ave., blisko Milwaukee av.
3
POTRZEBA człowieka doświadczone
go do naprawiania starych skrzyń.
531 Bickerdike ul. ' 2
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do przebierania szmat. 1008 W. La
kę ul. XXX
POTRZEBA silnego chłopca do posy
łek do szapu spodni, przyjdźcie goto
wy do pracy. 14 3 7 N. Ashland ave.
*
POTRZ7BA mężczyzny do fabryki o
górków. 1619 N. Claremont ave.
POTRZEBA miłej powierzchowności
panien mówiących po polsku i po an
gielsku za domokrążców „trading
etamps". Sterry and Hutchineon Co·,
330 S. Wabash ave.
POTRZEBA 50 doświadczonych ma
szyniarek. Zgłosić się National Dress
Mfg. Co., 1934 W. North ave. 1
CZY potrzebujecie chtoprn 14 Λο
17 lat do posyłek, do f. îirvkl. η" τνΛ*
lub na farmę, telefonujcie Fr**Wia
3015 — Local 70, a pu-i Śleszyński
przyśle wara odpowiedfnlojęc chłopca,
Adres: 1007 County Bldg., Chirego.
Ul. XXX
PRACA.
Dobra sposobność dla
przebiegłego mężczyzny
Potrzeba mężczyzn któray praeujq
podczas dnia u mają wiele znajomych';
którzy chcą polepszyć swój dochód do
pomacania w sprzedawaniu )ot za ce
ny bardzo niskie, w subdywizyi uloko
wanej blisKo Chicagoskiego najwięk
szego centrum fabrycznego. Robota
ta może byó zrobiona wieczorami i w
Niedzielą i wcale nie przeszkadzając
wam w waszym zajęciu. Z małym wy
siłkiem z naszej strony możecie zaro
bić dobry pieniądz. Podajcie mi swój a
dres ja się zgłoszę i dam wam bliższe
szczegóły. Adresujcie listy J. Α. 8β
Dziennik ChicagtMtki.
POTRZEBA pierwszorzędnego kler
ka do składu rzeźniczego. Musi mó
wić dostatecznie językiem angielskim
826 N. Ashland ave·
POTRZEBA praczki. 1110 N. Lin
coln ul. Zgłosić się wieczorem.
POTRZEBA dobrego balwierza na
tychmiast. 2932 Milwaukee ave.
POTRZEBA dobrego balwierza na
stałe, krótklo godziny, świeżo przy
były z Europy ma pierwszeństwo. —
Studenci niech się nie zgłaszają. —
1238 W. 51 sza ul.
POTRZEBA chłopaka do piekarni;
musi się znać w tym fachu. 1500 N.
Wood ul.
POTRZEBA dziewczyny do pracy w
piekarni- Musi znać język angielski i
polski. 1500 N. Wood ul.
POTRZEBA starszej kobiety lub dzle
wczyny do dwojga dzieci. 1332 Dick
son ul., w tylnym domu. 3cie piętro,
front.
POTRZEBA dziewczyny lub kobiety
I do domowej roboty. 1068 N. Hermi
tage ave., 2gie piętro, tył.
POTRZEBA bartendra. samotnego.
Musi mieć dobre doświadczenie. —
97» Milwaukee ave., róg Augusta.
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej
domowej roboty. Rekomendacye wy
magane. ^709 Indiana ave. Engle—
wood 8411. 2
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 1006 Milwaukee ave-, skład,
róg Augusta.
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej
domowej roboty, bez prania. 1253 N.
! Paulina ul.
POTRZEBA doświadczonego niężezyz
uy do junk szapu. 1505 W. Austin
I ave. 3
POTRZEBA szewca dobrego zaraz,—
musi ińówić po angielsku. St. Louis
Electric Shoe Repairin#, 29ti9 Mil·
i waukee ave. 2
POTRZEBA doświadczonych massy·
niarek przy domowych sukniach i
rannych kaftanach. Goldfiuger Broe.
Î513 Milwaukeo ave. 2
POTRZEBA prasownika na czysto
przy surdutach. 1502 Cornell ul.
Kupno ι Sprzedaż,
! Muszę sprzeda/ meble z 5 pokojo
wego apartamentu, parlorowy garni
lur, komplet do jadalni, bed daven
port, dywany, mosiężne łóżko· obra
zy, złota stojąca lampa. Mahoniowy
fortepian z ławka — jak nowe, —
wielka taniość, razem lub pojedyn
czo. 1S1 δ Humboldt boul., blisko
Armitage ave. 1
NA SPRZEDAŻ piekarnia w dobrej
okolicy, niema żadnej koukurencyl,
nowa piekarnia. 3675 Elston ave.,
róg Spauldimg ave. 4
1
$50 — $100 silne molde konie eks
presowe wozy, uprzęż tanio, z powo
du iż kupiliśmy ciężarowe automo
bile. 2022 N. California ave. 4
ΧΑ SPRZEDAŻ 40 akrów farma. —
czarna ziemia, nowy dom, stajnia,
chleb dla świń. blisko Momence, Ul.
Cena tylko $4°°°. Łatwe spłaty. —
Pillarella, 11C0 S. Ilalsted ul. 1
Farma 80 Akrów w Wisconsin
50 akrów pod pługiem, reezta dobry
las, dobre budynki i maszyny, jedia
mila od miasta i kolei, lfl sztuk by
dła,2 konie,150 kur, 6 świń,gęsi,ka
czki i inny inwentarz, ziemia iszej
klasy, farma musi być sprzed, z po
wodu starości. Cena $3800. Wpłaty
$2000. Po informacye zgłosić się: —
YVŁ. LEWANDOWSKI
1136 Winchester Ave.
• blisko Division ul.
Wielka taniość: Jadwigowo: FuMer
ton przy Oakley ave. 3 piętrowy mu
rowany dom, 3-4 nokojowe, kąpiel
nie, gaz, porcze wewnątrz. Rent $45.
<»orv Miomj»/· miisi enry. piiai τα rp
nę · · · · $4401)
Heleno wo: Chicago ave. 2 piętrowy
dom murowany, 1-6 pokojowe miesz
kania, kąpielnie wewnątrz. — Ce
na $4β'»ί)
Helenowo: 2 piętrowy dom murowa
ny rogowy, 2-4 pokojowe mlesz! ania
kąpielnie wewnątrz, prędka sprzedaż
za · · $4500
Józef Nowotarski
877 X. Marx h field ave.
Telefon Monroe 288;*. 6
Muszę sprzedać nowy $850 player
fortepian. 88 note za $250 gotówką.
2049 Milwaukee ave. · 2
GROSERNIA na sprzedaż tanio. 978
Milwaukee avo. 2
NA SPRZEDAŻ properta 1 grosernia
wraz z mleczarnią. Miejsco wrobio
ne od kilkunastu lat. Sprzedam bar
dzo tanio. Zgłosić się do: W. Zemro
wski, 8746 Houston ave., So. Chica
go, 111- 3
NIEWIASTA muei sprzedać $125.00
parlorowy garnitur $37 — $60 dy
wany $18 — $85 buff** $35 — mo
siężne łóżka davenport. *zafa do
książek, stół do jadalni i krzesła.
Gotowalnie. — $350 fortepian $125.
~ 1214 Robey blisko Division. 2
■■ ». ι . ,
SPRZEDAM piano na wypłatę. $5
miesięcznie. — $130. — 1340 S·
Ashland ave. Paczyński. 7
Baczność Szewcy! Na sprzedaż za
skład reperacji obuwia; najnowsze
maszyny. Zgłosić się do Ig. Powyezyn
eki, 1403 W. Division ul. 2
SPRZEDAM tanio 1 pasażo-o— Ber
lin Limousine, 1914 model w dobrym
porządku, jak nowy. 946 W. 32ga
± i
BARGAIN koń, put^orki ; wóz. —
2452 Grand ave. 1
Mu J. V.'JliVi'i
Kupno i Sprzedaż.
fotrzebajesx Pieniędzy?
MyyCi je dostarczymy.
Potrzebu]es« pieniędzy do płacenia
procentu, na morgnoc lut; padatkdw, po
trzebujesz gotdwkl do wypłacenia kon
traktu sprzedaży Inb kupna, to zgłoi
siçdonas. Mvdnmy ei pożyetkę na ła
t»»e spłaty. lictfc 5H procent.
B. STEIN & CO., "SSĘ"
Pokój 812. 36 S. STATE UL, ro{ Moirn II.
Telefon Central 1989
Pieniądze nu Pożyczki
Brobimy wam potyczkę na Drugi Mor*·*·· a*
raaz* realność na JakijkolwieUb^di nura·» w
krótkim czaele. My liczymy ê promnt i wy m*
fcêrle spłacać w łatwych miMięozoych rat .ołL
Jeiell potrzebujecie pieniędzy no budowę, lub
na ulepszenie waszych propcrtAw. do zapłać*»
nl* podatku lub procentu na waszych rropei*
lacb. albo jeżeli chceoto «placać swój pierw,a*
Biortecz. Jeiell kupujecie lub zamieniacie β w»
te propem a po traefcO Jecie gotrtwui do za»
knięota waszego kontraatu. zgłośc.e się do n^e
LOUIS ST KRN & COMPANY
Mortff&Ke Bankierzy
I N. La tell· ulloa
>6t-wsohoriol rég Madlton I La tell· et.
Pokój M T*!*fon Miłn <»U
NA SPRZEDAŻ cash register. 1109
Welle ul. 2gr
KALENDARZE NA PREZENTA
GWIAZDKOWE, ładne, nie drogie,
każdy byznesista może dostać mr.
908 N. Ashland ave. 4
DOBRE cush registers z drugiej rę
ki. Zobaczcie je za niskie ceny. 1C
E. Randolpb ul. H
DOBRA sposobność dla młodego mai
żeiistwa meble z 4 pokoi $165, par
Iorowy garnitur za $40, ekórzanny
davenport, komplet do jadalni, goto
walnia, karpety, stół do czytelni i
fortepian; kosztował $425, sprzpdam
za $110. — 3152 Harrison, blisko
Kedzie ave., 2gie piętro. 3
POŻYCZKI na drugi morgccz robi
my w krótkim czasie. Miesięczne
epłaty. Laudlords Bureau, 1642 W.
Division ul. 3
Λ500 WPŁATV, resztę właściciel zo
stawi na morgecz lub spłaty, kupi 3
pomieszkaniowy dom. 7-5 i 4 pokoju
we pomieszkania, gaz, ustępy wew
nątrz, wszystko w dobrym porz;idkNi.
Cena $SDOO. — 1514 Dickson ul. —
2.gie piętro. 27-1-3-4
TRZY piętrowy murowany 6 pomie
szkań, rentu $660 rocznie. Cena
$7500. Bukowski. 1537 Dickson ul.
27-1-4-8
NA SPRZEDAŻ grosemia. 1239 Hu
ron ul. 29-1-4
BARGAIN
m Mm
sprzedaż, dobry interes, nowo
czesne fixtures, nowy czysty wiel
ki zapas tanio, ważna przyczyna
sprzedaży. Zgłoście się do składu;
2216 W. Chicago Ave.
Wypożyczam pieniądze na pierwszy
i drugi Morgecz po 6% od sta.
Jeżeli chcesz sprzedać Morgecz. Not v. lub Kon·
truht na bprredany dom. «to.ś alędo mol»·.
Teofil Stan
1026 Milwaukee Ave. blisko Noble ul.
Telelou Dlonroc· 701Î.
Z POWODU wyjazdu sprzedaję nie
bie 5 miesięcy używane. bardzo
skromne cena niska. Zgłosić si? wie
czorem 1U0 N. Lincoln ul.. 2gie pię
NA SPRZEDAŻ grosernia. Rent z
mieszkaniem $10 miesięcznie. Z po
wodu założenia większego interesu.
4754 S. Ada ul.
NA SPRZEDAŻ skład cukierków z po
wodu śmierci. 1226 Noble ul.
NA SPRZEDAŻ buczernia i groseruitt
dobre miejsce; przyczyua sprzedaży,
nieporozumienie familijne. Adres w
adm. Dziennika ChieagOBkiego. 3
DOM murowany na sprzedaż za go
tówkę lub wymienię za grosernię al
bo salon. J. P. Michalski, 2737 War
sa w are. 'l
NA SPRZEDAŻ skład gzewiecki, —
wszystkie narzędzia i maezyuy. Rent
tylko $7 miesięcznie. Stare, wyrobio
ne miejsce. Muszę sprzedać, z powo
du wyjazdu z miasta 2558 Souhport
ave. 2
MASZYNA do szycia na sprzedaż. —
336 Racine ave.f 2gie piętro, iront.
Β AL WIERNI A na sprzedaż. 6115 ,
Lincoln ave. .. 2
\*à SPRZEDAŻ tanio nowy patent
zabawki albo kto mi wyszuka, dobra
robotę dam mu patent na którym za
robi tysiące. Adres w adm. Dzienni
ka Chicagoskiego.
TANIO groseraia na sprzedaż. Zgło
sić się do Dziennika Chicagoskiego.
STATKI domowe na sprzedaż. 1652
8. Superior ul·» lezę piętro, z frontu.
4
KTO chce sprzedać lub zamienić pro
perta niech idzie lub pisze do Boi.
Jasudes, 1566 Milwaukee avę. 4
RZECZY domowe do sprzedania f 2
piece do ogrzewania. 861 Milwaukee
ave·; 3cie piętro, front.
885 dobra silna delivery klacz. 2gie
piętro. 2255 W. Chicago ave.
Z POWODU innego interesu jettMD
zmuszony sprzedać moja balwiernię
i salę bilardów? z 2 stołami, dobro
miejsce, stare, wyrobione; sprzedam
bardzo tanio, lui) wezmę lotę. jako
część wpłaty. Walter Jasiecki. £34 2
N. Western ave., Humboldt 8100· 4
KTO chce sprzedać lub wypożyczyć
za wynagrodzeniem nowa lui? używa
ną ,Moralność Pani Dulftkiej-Zapol
skiej_" niech zatelefonuje: Humboldt
7940.
BALWIERNIA na sprzedaż. Adres
w adm. Dziennika Chicagoskiego. 2
NA SPRZEDAŻ grosernia i skład
rzeźniczy w dobrej miejscowości;-—
sprzedam za bezcen z powodu cho
roby. Baranowski- 1165 Milwaukee
ave. 2
NA SPRZEDAŻ skład czyszczenia ł
farbowania, dobra lokacya. 1645 N·
Robey al. i
MEBLE muszą być sprzedano z powo
du osamotnienia. 907 N. Hcrmitag*
ave., lsze piętro, od tylu.

xml | txt