OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 07, 1915, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-12-07/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

-
1
Reed « Towarzystwach.
SC STANISŁAWOWA.
— Dwór Pułaskiego nr. 482 Z. K.
L. ma przedroczne posiedzenie dziś
«θ wtorek 7go grudnia, o godz. 8ej
wieczorem w hali zwykłych posie
dzeń. Na temże posiedzeniu odbędzie
się wybór administracyi i inne waż
ne sprawy sa do załatwienia. Nieo
becność pociąga za soba karę pod
dług konstytucyi. — Albert Orzecho
wski, nadleśniczy.
— Macierz Polska oddział św. Te
ofila nr. 41szy odbędzie przedroczne
posiedzenie w środę, dnia 8go grud
nia, w sali Macierzy Polskiej. Prezes
zaprasza wszystkich członków, bo s?
ważne sprawy do załatwienia i wybór
administracyi na rok 1916 i inne
sprawy do załatwienia. — Jan Jano
wiak, prez.; Raf. Przybylla, sekr.
prot., 1050 Currier ul·
— Kółko Dramatyczne mieć będzie
rzedroczne posiedzenie jutro tj. we
środę, dnia Sgo grudnia, o godzinie
9tej wieczorem, zaraz po nabożeńst
wie, w hali klubowej. Zaprasza się
wszystkich członków, ponieważ bę
dzie omawiana sprawa naszego 251et
niego jubileuszu. — Jan Kondziorski
prezes: Wład. Barwig, sekr.
— Tow. Polek św. Apolonii nr.
4S2 Zjed. odbędzie przedroczne po
siedzenie jutro we środę, dnia Sgo
grudnia, o godzinie 8mej wieczorem,
w hali zwykłych posiedzeń. Obecność
wszystkich· pożądana, bo odbędzie się
wybór urzędniczek na rok przyszły.
— Konstancya Czekała, prez·; Zofia
lllahas «Atr.
— Chór św. Stanisława K. k. d.
ma bardzo ważną lekcyę śpiewu dzi
siaj wieczorem tj· we wtorek, dnia
7go grudnia, o godzinie 8mej punk
tualnie. Wszyscy mają być obecni.—
J. S Golubeki. dyrygent.
— Tow. Polek św. Anny nr. 480
Zjed. odbędzie przedroczne posiedze
nie dziś wieczorem, o godzinie 7:30.
w hali zwykłych posiedzeń. Obecność
wszystkich konieczna. — Anna Klar
kowska, prez.; Aniela Kozak, sekr.
prot.
2 MARYANOWA.
— Niniejszem zawiadamia się ii
Tow. Najsł. Serca Jezusa nr. 49 ZJ
odbędzie przedroczne posiedzenie we
wtorek, dnia 7go grudnia o godzinie
pół do ósmej wieczorem, w hali zwy
kłych posiedzeń. Wybór administra
cyl na porządku dziennym. — Stan.
Godzich ,prez.; Jan Gackowski, sekr.
prot., 2018 Greenwłch ul.
Z KANTOWA.
— Tow. Br. Pomocy Młodz. św.
Kazimierza Król. gr- 728 Zjed. odbę
dzie swoje przedroczne posiedzenie
we wtorek, dnia 7go grudnia, o go
dzinie 7:30 wieczorem ,w hali pod
kościołem. Każdy członek powinien
być obecny, gdyż odbędzie się wybór
nowej administracyi na rok 1916. Ci
co zalegają z podatkami są obowią
zani się uiścić. — Fr. Centnarowicz,
prezes; Paweł Cepa, sekr. prot.,
1100 Erie ul.
W KENSINGTON, PA.,
można dostać Dziennik Chicago
ski α agenta J. Sowul, 601 —
Third ave.
Wszystkim krewnym 1 znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość ii najukochańszy mąż
mój i ojciec nasz
Ś. P.
Józef Behnke
członek Bractwa Różańca Św.,
zasnął w Panu, opatrzony św.
Sakramentami, dnia 6go grud
nia o godzinie 7:30 wieczorem,
przeżywszy lat 80 i 10 miesięcy.
Pogrzeb odbędzie się w ezwar
tek. dnia 9 grudnia, o godzinie
9tej, zdomu żałoby pnr. 1406
Holt ul., do kościoła św. Stani
sława Kostki, a stamtąd na
cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Mananna Behnke, żona; Au·
łfust, syn; Elżbieta Cieesau I
Maryanna Kunkel, córki; Kata
► rzytxA Behnke, eynowa; Józef
Cieeean, Franciszek KunkH, —
zięciowie: Józef Barïikowski,
pasierb, wnuk, wnuczki i praw
nuczki· 8
t
«
1%
t _i
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochańszy mąż
mój i ojciec nasz
Ś. P.
Adam Κ owale w Ai
j>o długiej chorobie, pożegnał się
z tym światem, opatrzony św.
Sakramentami, dnia 7go grud
nia. 1915 roku. o godzinie 1:30
rano, przeżywszy lat 69.
Pogrzeb odbędzie się w czwar
tek, dnia 9go grudnia, o godzi
nie 9:30 rano, % domu żałoby p.
nr. 2321 Lister ave. do kościołą
św. Jadwigi, a stamtąd na cmen
tarz św. Wojciecha.
Na ten smutny o brządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Maryanna, żona; Anna, cór
ka; Jakób, Józef, synowie: An
na, Ansa, synowe; Wiktorya, I·
rena, wnuczki.
Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutny
wiadomość iż najukochańsza matka,i babusia.
ś. p. Marcyanna Mańkowska
Dziewica Różańcowa i członkini III Zakonu św. Franciszka,
po długiej i ciężkiej chorobie pożegnała się z tym światem opa
trzona św. Sakramentami, dnia 5-go grudnia 1915 r. o godzinie
2.30 rano licząc lat 70 · *·"_.< , . j
Pogrzeb odbędzie sic w c/.wartęk dnia 9-go grudnia o y-odzi
nie 10-tej rano z domu żałoby pod nr. 1657 W. 17-ta ulica, do koś
cioła Św. Wojciecha a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni:
Józef Mańkowski syn; ttozalia Kwiatkowska córka:
Łucya Mańkowska synowa; Józet Kwiatkowski zięć; wuu
ki I wnuczki
t
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutny wia
domość iż
Ś. I».
August Czapski
po długiej i ciężkiej chorobie
pożegna! się z tym światem, o
patrzcuy św. Sakramentami, d.
Tgo grudnia, 1915 roku, o go
dzinie 4tej rano.
Pogrzeb odbędzie się w pią
tek, dnia lOgo grudnia, o go
dzinie 9tej rano, z domu żałoby
pnr. 1426 N. Paulina ul., do ko
ścioła św. Stanisława K., a stam
tąd na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
prasazmy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni :
Anna OapsSca, bratowa; —
Franciszek, Julianna, bratanko
wie; Antoni Czapski, brat.
+
Z bólem serca donosimy kre
wnym- i znajomym tę smutną
wiadomość iż najukochańszy
mąż mój i ojciec nasz
ś. I».
Władysław Górkowski
członek Tow. św. Andrzeja, Z.
Ρ. Κ. K. nr. 233 po długiej i
ciężkiej chorobie, pożegnał się z
tym światem, opatrzony św. Sa
kramentami, dnia 6go grudnia,
1915 roku. o godzinie 5:45 ra
no.
Pogrzeb odbędzie się w czwar
tek. dnia 9go grudnia, o godzi
nie 8:30 rano, z domu żałoby ρ
nr. 1917 N. Robey ul., do ko
ścioła św. Jadwigi, a stamtąd na
cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Julianna (z domu Bloch) żo
na; Feliks, Henryk, Władysław
i Marya, dzieci; Wawrzyniec
Górkowski, ojciec; Józefa Gra
dowska. siostra;v Jan, brat; Jan
Gradowski, szwagier: Apolonia
Górkowska, bratowa; Józef 1
.Harry an na Bloch, teśoiowie.
Ś. P.
Edward Kurpiewski
po krótkiej i ciężkiej chorobie,
pożegnał się z t^m światem, dn.
5go grudnia, 1915 roku, o go
dzinie 8:50 wieczorem, przeżyw
szy 5 lat i 3 miesiące.
Pogrzeb odbędzie się w śro
dę, dnia 7go grudnia, o godzinie,
9tej rano, z domu żałoby pnr.
2201 Latrobe ul·, do kościoła
św Stanisława B. i M., a stam
tąd na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten emutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim _ żalu
pogrążeni:
Józef i Katarzyna Kurpie w
wy, rodzice; Feliks, Władysław,
Roch, bracia; Magdalena Krau
se, babka. 7,
t
Msza św. za duszę ś. p. zmar
łych członkiń Tow. Zorza, gru
pa 14 odbędzie się w kościele
św. Jacka, w środę, dnia 8 gru
dnia. o godzinie lOtej. Wszyst
kie członkinie sa proszone do
współudziału w tem nabożeńst
wie.
Ł. Kadow. prezeska.
Roz. Tuszyńska, sekr.
Ninie jeżem przypominani, żo po
siedzenie tegoż gniazda odbędzie się
dziś wieczorem, w hali zwykłych po
siedzeń. Ponieważ posiedzenie to jest
roczne, a zarazem są sprawy inne
bardzo ważne do załatwienia obec
ność wszystkich jest konieczna. —
Czołem! Teofil Sawicki, prezes.
jroDne ogłoszenia
INSTRUKCYA
PRAWO KURS BEZPŁATNY PRAWO
Studyowania prawa w domu w rzasie wolnym
zapewnia powodzenie na przyszłość; tuta] macic
sposobność do tetro. Jako reprezentant narodo· j
wo znanej szkoły dla studyów domowych na kur
aie prawa, jestem upoważniony zebrać przez o
głoazenia powna liczbę uczniów. Ukończywszy
kurs taki. możecie dostać się do praktyki, albo
być przydatniejszymi w byznesie. Lekcye wdwu
dziestu czterech gałęziach, począwszy od kon
traktów. włącznie pogadanki w klasie i lektury
[przez wybltnrch prawników, rozprawy 1 egza*
minaoye z każdego przedmiotu, i kosztu rlema
Innego, jak tylko za książki. Kurs angielskiego
β zyka. W. R Tlf t. 903 Rand McNally Bldg.
( Master System ?
Najnowszy i najłatwiejszy
do nauczenia. Dajcmynajlep
eze osobiste Instrukcjo, 1
doiwiadczenlo kroju, pod
czas nauki, w damskiej im*»
klej odzieży.
Spacyilne&i&^S0
czaoych zmienić swój sys
tem. Mustra robione dla—
krawców w mieście i poza
miastem.
MASTER CUTTIN6 SCHOOL
T*6i 2M. - lit N. U S tik Si.
» Naprzeciw Miejskiej Hali.
Jesteś bez pracy?
Bądś balwierzem, naucsymv
oie tego fachu w kllkutytfodniacn
Jedyna er koła b· wierska w ca
łym kraju, do którsj przyjmow*
ni e% studenci wszelkich narodo
wości ηβ jednakowych warun
kach. Ilustrowany katalog wysy
ła my darmo na i^danie- Aresować
Barkę Barber School
110 W. Madison ol. Cbicago, UL
WUĄUNA polska szkoła
BALWIERSTWA
Kksptrel ooz% Prsrmdydajemr. M»la zapfet*
podct** tuukt. Ckrw wkkl faalv OaobUta o
ttrikcji. Dtleaoe wtecsoroe kam. Zapyta alf
o pana Witkowskiego.
We eden'» High Clase Barber Schoo»
1258 W. Mndlwon nl.. CHICAGO
ORGANISTA nauczyciel, kompozy
tor, z trzyletnim kursem konserwa
toryum Warszawskiego, prowadzi
chóry Gregoryansko-éwieckie, poszu
kuje posady. Łaskawe oferty nadsy
łać. W. Majewski, General Delivery,
Milwaukee, Wis. 11
DO wynajęcia dwa umeblowane po
koje z osobnem wejściem, polska fa
milia. 1233 Robey ul., róg Crystal
3cie piętro· 7
KUCHARZ poszukuje pracy u wiel
możnych księży na prowincyi lub
Gimnazyum księtży, samotny. 1637
W. Erie ul, Chicago, 111. 7
POTRZEBA wspólnika do teatru, z
małym kapitałem. 3271 Armiage av.
7
KOBIETA z dwuletniem dzieckiem,
poszukuje domowej roboty, umie
szyć, w zamian za dom utrzymanie
i małe wynagrodzenie. Telefonujcie
Franklin ^015. Local 66. Zapytać
się o Miss Nellie Russell. XXX
POTRZEBA panów na mieszkanie.
1007 Milwaukee ave., 2gie piętro.
POTRZEBA pana na mieszkanie. —
1460 Hurou ul., front, 2gie piętro.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie, z tyłu na drpgiem. 1357 Walton
ul. *
POTRZEBA dziewcząt na mieszka
nie. 719 N. Tempie ul,, 3cie piętro·
S
POKOIK do wynajęcia dla dwóch
lub jednego pana. 1079 'N. Marsh
field ave., ostatnie piętro.
Poszukuję pokoiku w Avondale lub
Logan Square. Adresować Dziennik
Cbicagoskl „Inteligentna". 9
POTRZEBA uczni do wyuczenia się
fachu lekkiego i dobrze płatnego;
malowania szyldów. Pułaski Art
Signs, 1165 Milwaukee ave. i 1507
Division ul.
Zgiiu}ł 2go grudnia pies czarno-bru
natny, ważący 22 funtów. Zwany
Teddy, prawe oko ślepe, nagroda. S
J. Mel.in, 655 N. May ul.
Ważne Zawiadomienie
Polski Skład Ziół Leczniczych i Herbat Ziotowvch. pod nazwą:
Z-G-Ł1EKB8, został powiçKazon» I przeniesiony pod nr. 1136 Milwaukee
Ave. 2-gie piętro. P- §iad«my ogromną i)oś<< gatunków ziół, oraz około 100
gatunkó* herbit, czyli miqszmîn ziołowych, wyrabianych dla każdej choro
by z innych ziół, na podstawie recept naiałHwniejHzych europejskich J*karzv.
Leczcie się ziołami, one są koroną wszystkich lekarstw. Herbaty
Z-G HKRB8 oieezn «1$ jednogłodnem u/naietn 8/an. Odbiorców, — gdyt ich
wartość' lecznicza jeat wproat zadziwiająca. Pro»iray o liczne odwiedziny oso
bista. lub o ia<ka*e podanie twego adresu,"abyśmy mogli wysNć nasz wielki
katalog, z opisem prawie wszystkich chorób, oraz potrzebnych lekaratw zioło
wych. Z poważaniem
Z-G-HERBS
1186 Milwaukee Ave. Chicago, 111.
Drobne ogłoszenia
POTRZEBA mężczyzn na mieszka—
aie. 1359 Ν.· Paulina ul., z frontu,
ua dole.
Pokój do wynajęcia dla dwu inteli
gentnych panien. 1112 N. Lincoln ul.
na dole, dolny dzwonek.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1 IGI Milwaukee ave
Poszukuję zajęcia w · piekarni na
druga lub trzecią rękę, pisać do Ad.
Dz. Cflic., pod literami 371, lub oso
biście po adres. 8
OSOBNY pokój do wynajęcia. 1816
W. Division ul., 4te piętro.
POTRZEBA dziewcząt na mieszka
nie. 746 Ayers ct., na drugiem pię
trze. front, blisko Chicago ave.
POTRZEPA panów na mieszkanie.
1523 Haddon ave., przy Milwaukee
ć»ve.
MŁODY wykształcony człowiek —
władający językami polskim, rosyj
skim. niemieckim, francuskim, an
gielskim i cokolwiek wołskim, po
szukuje zajęcia. Mogę złożyć kaucyę.
R. W„ 868 N. Paulina. 8
POTRZEBA starszego człowieka do
posługi przy domu, stała praca- —
Zgłosić się natychmiast. W. H. Sa—
jewski, 1017 Milwaukee ave. 8
POTRZEBA dobrego balwierza na
wieczory, soboty i niedziele. 1842 S.
Leavitt ul., róg 18th pl.
POTRZEBA młodego rzeżnika, musi
umieć po angielsku. Zgłosić się 2941
Milwaukee ave.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 1912 Ellen ul., w piekarni.
9
POTRZEBA balwierza na wieczory.
Noble róg Walton.
POTRZEBA dobrej dziewczyny do
domowej roboty· 1102 N. Ashland av
POTRZEBA dziewczyny do buczerni
za kasyerkę. 1736 Division ul.
POTRZEBA dobrej kobiety z Avon
dale do ogólnej domowej roboty. —
Dobry dom, mała familia. 305u N.
Hamlin ave. XXX
POTRZEBA starszej kobiey do lek
kiej domowej roboty, dobry dom, —
dla odpowiedniej. Somerman, 1413
N. Oakley boul. 9
POTRZEBA kobiety do prania. 1915
Evergreen ave., lsze piętro·
POTRZEBA młodego mężczyznę ta
kiego który ma 1 lub 2 roczne doś
wiadczenie na Gordon feeder. Zgło
sić się 5te piętro, 16 W. Washington
ul. 9
POTRZEBA doświadczonej kelnerki.
1068 Milwaukee ave. 9
POTRZEBA pierwszorzędnych doś
wiadczonych do robienia kieszeni,—
przy dobrych surdutach. J. Swartz
and Son, 1471 Milwaukee ave. Union
Shop, 3cie piętro.
POTRZEBA miłej powierzchowności
panien mówiycych po polsku i po an
gielsku za domokrążców „trading
etamps". Sterry and Hutchiuson Co.,
330 S. Wabash ave. 9
POTRZEBA dziewczyny od 16to do
17to letniej do pilnowania dziecka
2743 Thomas ul., blisko California.
11
POTRZEBA chłopca do piekarni ta»
kiego co już robił albo w naukę, mo
że. być na staneyi. $5 ygodniowo. —
5037 W- 29th pl., Cicero, 111. 8
POTRZEBA jednego maszynisty i jed
nego kowala. Liberty Biuro Pracy,
849 Milwaukee ave.
POTRZEBA doświadczonych finisze
rek przy surdutach. Union Shop, —
1357 Augusta ul.
UNION SHOP. Potrzeba prasowuika
na „custom" spodnie, stała praca.—
1233 N. Ashland ave.. 3cie piętro.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 2354 Thomas ul., górne pię
tro. Welch.
POTRZEBA stolarza do mebli- 1012
N. Ashland ave.
POTRZEBA balwierza na soboty 1
niedziele. Zgłosić się 4544 S. Wood
ul.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 1145 Milwaukee ave. 8
POTRZEBA stryperck do tabaki.—
1819 Ever'green ave.
POTRZEBA krawca pomocnika przy
kostumerskiej robocie. 1011 N. Ash
land ave., róg Nortli ave.
POTRZEBA „strypera" i „bender'·.
1119 S. Whipple ul., ztyłu. 9
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 1746 N. Hermitage ave., na
Maryanowie. ·
POTRZEBA uczni do nauki prasowa
nia. 1433 Tell pl. 8
SPRZEDAM dobrą maszynę do szy
cia tanio. 1911 Corland ul·, na dole.
POTRZEBA chłopca pomiędzy 16 a
18 lat do składu hurtownego. 152
N. Sangamon.
BALWIERZA potrzeba na wieczory
sobotę popołudniu i w niedzielę ra
no. 2009 Augusta ul.
POTRZEBA inżyniera do fabryki
musi mieć licencję. 763 Milwaukee
ave., 2gie piętro.
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy spódnicach i sukniach,
2gie piętro, 1040 N. Ashland ave. 8
POTRZEBA młodego chłopaka do
fabryki kiełbas. 1030 Milwaukee av.
8
POTRZEBA kobiety do domowej ro
boty. $4 tygodniowo, wikt i mieszka
nie. 1316 W. Erie ul. 7
POTRZEBA chłopców od 18 do 19
lat do stolarskiej fabryki. 763 Mil
waukee ave. 7
POTRZEBÀ dziewcząt do przyszywa
nia guzików do fasûygowania dziur
okoł ramion, prasowników na czyato
przy surdutach. Ederheimer Stein
and Co., 1722 W. Division ul. 8
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 1349 Washténaw ave... H.
Lipkin. ·. ,· ï
PRMCA
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do przebierania szmat. 1008 W. La
ke ul. · ' XXX
CZY potrzebujecie chłopca 14 «I1*
17 lat do posyłek, do Miry ki. nr w6i
lub na farmę, telefonujcie Pr^kHn
3015 — Local 70, a pu.; Śleeiyńskl
przyśle wam odpowiedni^rc chłopca.
Adres: 1007 Couaty Hldg., Chicago,
Ul. xxx
POTRZEBA mężczyzn do nauki pra
sowania, po nauce dobry zarobek.
2153 Milwaukee ave. 8
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. Mnsi mówić po angielsku,—
dobra zaplata. 4147 Wellington av.
Zutnik. 6
POTRZEBA dziewczyny około 181et
niej do ogólnej domowej roboty, ta
ka która lubi dzieci. 513S Washing
ton boul., 1 apart. 9
POTRZEBA kieszeńiarek, symsarek
1 do spajania, także dziewcząt do
specyalnych maszyn przy spodniach.
Union Shop, 1648 Haddon ave.. 2gie
piętro. 7
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. J. Stroik, 1800 N. Lincoln
ul· 10
POTRZEBA starszego bezdzietnego
małżeństwa do gospodarstwa na far
mę, stałe miejsce dla odpowiednich.
2341 N. Robey ul., róg Lister ave.
7
POTRZEBA młodej dziewczyny do
bawienia małego dziecka. lt)12 N.
Marshfield ave. 7
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty, dobra płaca. $5 tygodniowo,
jedno dziecko. — W piekarni. 1538
EMston ave. Zieliński. 7
Gałuszka, 2212 Lyndalc ul., blisko
Leavitt. Potrzeba starszej kobiety do
zarządzania domem i pilnowania
dzieci; Zgołsić się zaraz. 9
POTRZEBA do fastrygowania kan
tów, także do robienia kołnierzy rę
cznie, wykończarek, do robienia kie
szeni przy surdutach. 1435 N. Ash
land ave., Union Shop. 8
POTRZEBA chłopaka do piekarni,
takiego który już pracował w pie
karni. 1434 Dickson ul.
SPRZEDAM tanio grosernię i buczer
nię z powodu choroby żony, albo
przyjmę wspólnika z małym kapita
łem, w dwóch dniach, musi być sprze
dana. Adres w adm. Dziennika Chi
cagoskiogo. , 8
POTRZEBA wspólnika do dobrego
interesu, potrzeba tylko $25. —
1529 Huddon ave., Schultz.
POTRZEBA doświadczonych finish—
ers mebli. American Picture Frame
Co., 2 0 o 6 W. Lakę ul. 8
POTRZEBA dziewcząt do lekkiej e
lektrycznej robot}'. 541 W. Washing
ton boul., Standard Electric Mfg. Co.
4te piętro.
POTRZEBA silnego chłopaka do pio
karni, taki kóry już pracował przy
chlebie i ciastkach. 3651 Diversey a v
POTKZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 3651 Diversey ave., Avon
dale.
POTRZEBA rzeźnika. S. Hejna, 2010
W. 1 Sta ul. a
POTRZEBA praczki do zabierania
piania do domu. 2639 N. Francisco
ave·, 2gie piętro, blisko Diversey av.
POTRZEBA chłopca do pisauia na
maszynie i dyktanda. Zgłosić się 975
Milwaukee ave., Pani Smith Biuro
Pracy.
POTRZEBA starszej kobiety do lek
kiej domowej roboty. $3 tygodnio
wo. Dobry dom. Mrs. Lewine, 802
Madison ul.. 2gie piętro. 8
Nu plebanię za gospodynię lub prywat
nie, zgłaszam się. Mąż i dziecko za
bite w wojnie r. 1916, mam lat 36,
służyłam na plebanii dawniej. Pauli
na Markiewicz, Pokój 40 — 500 W.
175 — New York City. 7
POTRZEBA dziewcząt do roboty na
specjalnych maszynach, przy spod
niach. Union Shop, 1331 Moorman
ul., i blok na południe od Iverson'a
lsze piętro. 7
POTRZEBA 50 doświadczonych ma
szyniarek. National Dress Mfg. Co.,
1934 W. North ave. 8
POTRZEBA dziewczyny do bawienia
dziecka, z spauiem lub bez. 946 N.
Wood ul., 2gie pitro, z tylu. 7
POTRZEBA szewca może być niedaw
no przybyły z kraju. 3041 W. 39ta
pl., blisko Albany ave. 7
POTRZEBA piekarza na 3cigt rękę.
1835 W. 17ta ul.
SGHMIDT'S POLSKIE BIURO PRACY
Do mycia etatków a Nie
dzielą lub bez, $5.00.$8.00
i wikt. ChHmb^rm.tid*du
Hoteli. $18-120. wikt i mleszk.
KelncreK $7.00-$10.00 1 wikt.
Do Fabryk, — Restauracyl, —
do domowej roboty. — Zgłosić się zaraz do
1»75 MILWAUKEE AVE.
Potrzeba bardzo
wiele Dziewcząt
do różnych
Robót.
NIEMA registracyi. — Potrzeba dzie
wcząt do fabryki, kucharek, dziew
cząt do kuchni, pokojówek, kelnerek
kobiet do szorowania, do mycia na
czyń, dobra zapłata· Mówimy po pol
sku. LaSalle Biuro Pracy, 154 W.
Randolph ul. Pokój 14. 6-7-9
H. KREUTZER
Najwlękaze Biuro pracy
ΡΟΤΒΖΕΒΛ wiele d*iewcząt do restauracji
Klubów z niedziela lub bez. tauże Kucharek 1—S
dziewcząt do pantry, steam table. do zbierania
statków ze stołów także do hotelów, fabryk,
i.ralni. kobiet na WrótWIe trodziny. Gwarantu
jemy dostarezyć wam dobrą 1 stałą pracę. T»k·
ze m^iczvzn do restauracyl. do pomooy w
wuchnl i porterów. Zitłośió się do:
9'2*> MIIwj ukee Ave., 2-gle piętro
POTRZEBA 10 dziewcząt do mycia
naczyń, 6 do pakowania ciastek, 10
dziewcząt do pracy do hotelu, 15
dziewcząt do fabryki. 4601 S. Ash
land ave., Dvoraks Biuro Pracy, nad
bankiem z boku wejście.
POTRZEBA dziewcząt i kobiet do
restauracyl z niedzielą lub bez, $6
do I 8tygodniowo. Młodych mężczyzn
za porterów. ...
Liberty Kmployment Office,
849 Milwaukee ave· 17
PRACA.
POTRZEBA dziewczyny lub kobiety
do dotnowcj roboty, dobra lekka ro
bota i dobra zapłata. 2445—49 Ar
mitagc ave. 8
POTRZEBA kieszeniarek przy spod
niach. Union Shop, 958 N. Ashland
ave., 4te piętro. 8
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. Mrs. Groesman 2536 Cortez
ul., drugie piętro. 1
POTRZEBA do robienia szewków —
także prasowników i prasowników na
czysto, przy surdutach. 1648 Haddon
ave.
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej
domowej roboty. 1300 S. Avers ave.
XXX
POTRZEBA kobiety do bawienia
dzieci, natychmiast. 1341 Augusta
ul. 7
POTRZEBA kelnerki do restauracyi
1162 Milwaukee ave. 7
Kupno ι Sprzedaż,
BARQAIN: Niemka sprzedaje
2 domy, 7 rentów po 4 pokoje.
Cena $4500.
Kto chce kupić dom, a niema
żadnej wpłaty, kupi u mnie.
Kto chce sprzedać dom, a nie
ma długu, zaraz sprzedam.
Kto chce kupić, sprzedać, lub
zamienią dom, farmy, groser—
nię, loty, niech zaraz się zgłosi
piśmiennie lub osobiście do:
Stanisława Hogrizio· 8ÎH N. Ro
bej ul., Chtcajfo, lJl.
NA SPRZEDAŻ piecowe ogrzewanie
$14,000. Rent $1850, narożnik. —
składy i flety. 631 N. Racine ave. -
Potrzeba mało gotówki, — reszta 5ty
procent. — Richter aud Co., 648 N.
Racine — Monroe 4306. XI}
NA SPRZEDAŻ piec kuchenny i lam
pa stojąca z pięknym kloszem. Tanio.
— Zgłosić się pomiędzy 5tg. a 6tgi
wieczorem. 1222 Dickson ul., 2gie
piętro. 9
BARGAIN. 1340 N. Claremont ave.
4 pomieszkania, kamienny front, 2-5
2-4 furnace ogrzewanie na lszem pię
trze. Rentu rocznie $792. Morgecz
$3000, po procena. Cena $7500.
LICYTACYA.
We czwartek dnia 9go grudnia o go
dzinie lOtej rano The National Fur
niture Co. 2049—2051 Milwaukee
ave-, wysprzeda na publicznej licyta
cyi całkowity zapas: meble, fortepia
ny, player fortepiany, 140 wielkich
dywanów i wielki zapas małych kar
petów, buffety, kredense, mosiężne
łóżka, materace, sprężyny, gotowal
nie, gabinety do porcelany, szafy do
książek, piece, stoły, stołki do jadal
ni. stoły do parloru, jakoteż do czy
telni. 2 elektryczne fixtures odpo
wiednie do prywatnego domu lub
składu, 40 stopowa markiza, rack do·
dywanów, duofolds, polsterowane ko
lebacze. kanapy. 25 procent kupujący
musi wpłacić gotówką, żadnych cze
ków. Pamiętajcie datę i miejsce, o—
płaci się wam. — Jos. Straueser, —
urzędnik licytacyjny. 8
Pieniądze na pożyczki
My pożyczamy pieniądze właścicielom pro·
pertów na drujfi morjrecz. .Jeżeli potrzebujecie
pieniędzy do spłacenia procentu na waszym
pierwszym morifeczu lub chcecie ulepszyć swój
dom. kupić lub zamienić swoje properta. lub
spłacić prywatne dłujri, proszę zgłosić do nas.
Nasze raty sn najniższe w Chicago. Możecie po
życzy·'· od $luO do $5000. i spłacać z powrotem
w małych miesięcznych spłatach.
iJulius L_i. Marks,
79 W. Monroe ul., róg Clark ul., Pokój 602
Telelun Kaudolpłi 4200.
SPRZEDAM piano na wypłatę. $5
miesięcznie. — $130. — 1340 N
Aahland ave. Paczyński. 7
JAD WIG OWO
Wielka taniość; Jadwigowo: FuMer·
top przy Oakley ave. 3 piętrowy mu
rowany dom, 3-4 nokojowfi kąpiel
nie, gaz, porcze wewnątrz. Rent $46.
Stary Niemiec musi (ÇiAA(\A
sprzedać za cenę
Józef Nowotarski
877 Κ Marshfield Ave.
Telefon Monroe 2889
$75 SILNY koń, ekspresowy wóz i
uprzyż. 2255 W. Chicago ave., u gó
ry.
$55 SILNY 1300 funtowy koń, $25
uprząż i wóz- 504 N. Western ave.
NA SPRZEDAŻ buczernia z powodu
innego interesu, musi być sprzedana
< w paru dniach. 1 456 Tell pl.
SPRZEDAM tanio zakład czyszczenia
i farbowania. 1006 N. Ashland avo.
8
GROSERNIA i skład cukierków na
sprzedaż, wartości $800 za $350 tyl
ko zaraz. 1824 Hervey ul.
SPRZEDAM lub zamienię grosernię
1 buczernię na małe properta. 637
Noble ul.
CROSERNIA i buczernia ua sprze
daż. Adres w adm. Dziennika Chi
cagoskiego. 9
Dębowy fortepian i player piano na
sprzedaż z rolkami i ławką, tiinio. —
Ofis ekspresowy, 1709 W. Chicago
a\e.
10
SKŁAD używanych rzeczy sprzedaję
wszystko tanio, piece, meble, dywa
ny. 1012 N. Ashland ave., blisko Au
gusta ul.
NA SPRZEDAŻ buczernia 1 groser
ula tanio, z powodu nieporozumienia
familijnego. 1637 W. 2lezą ul. 8
BARGAIN, piekarnia na sprzedaż.—
Wiadomość 2216 W. Chicago ave.—
Ed. Kurowski. 11
Piękny dom na sprzedaż. 1350 Dick
son ul. 8
Kupno i Sprzedaż.
Potrzebujesz Pieniędzy?
My ci Je dostarczymy.
Potrzebujesz pieniędzy do płacenia
procentu, n» morgecz lub padatków, po·
trzebujesz arotćwki do wypłacenia kon
traktu sprzrdaiy lub kupna, to zfło*
się do nas. Mv dumy cl pożyczkę na ła
twe spłat y. ]ł0'-%0 5H procent.
B. STEIN & CO.,
P»k·) 812. 36 Ł STATE UL, réf Moers· ni.
Telefon Central 1989
Pieniądze na Pożyczki
Srobimy wam potyczkę na Dnigl Mor^aea da
fauą rralnoić m }akąkolw1ekb%d2 aum) «
krótkim czasie. Mj Uczymy β pr«c»nt i wy m»
ter le apłaoad w łatwych tulMlęczarch rai où.
JeteM potrzebujecie plenl;d/y no bnJowę, ; jb
ca nlepazenl* waazyoh propertów, do zapłno*»
ni* podatku lub procentu na naszych ; rop«r·
la«b. albo Jeżeli chcecie spłacać swój pterwsty
morgecz. JeSell kupujece lob zamirniitcl^ «wo
le properta a potrsebOjeoie irotdwhi do zasa
knlęcła wasrego kontraktu, rgtośc * się do aa*
LOUIS STERN & COMPANY
Mort^age Bankierzy
IN. Ls tell· ollo·
F6Ł>WMJhodBl rée M*dUon i u Sali· «I.
Putté) Ht TV'efnn Μ ·<η 4Λβ
DOBRE cash -egisters z drugiej rę
ki. Zobaczcie je za niskie ceny. 18
E. Randolpli ul. 14
Wypożyczam pieniądze na pierwszy
i dragi Morgecz po 6% od sta.
Jeżeli chcesz sprzedać Monrecz, Noty, lub Kon
trakt na sprzedany dom. zjloti się do mnie.
Teofil Stan
1026 Milwaukee Are. blisko Noble ul.
Telefon Monroc 702.
DORRA «nnsnhnrvô/; Hln młnHppn m:ił
żeńetwa meble z 4 pokoi $165, par
łorowy garnitur za $40, skórzanny
davenport, komplet do jadalni, goto
walnia, karpety, -..61 do czytelni i
fortepian; kosztował 5423, sprzedam
za $110. — 3152 Harrison, blisko
Kedzie ave., 2gie piętro. 11
NA SPRZEDAŻ koń, wóz ekspreso
wy i puszorek- 835 N. Ashlaud ave.
i
BALWIERNIA na sprzedaż. Adres w
adm. Dziennika Cnicagoskiego- 7
KALENDARZ]·} ΧΛ PREZENTΛ
GWIAZDKOWE, ładne, nie drogie,
każdy byznesista może dostać por.
908 X. Ashland ave. 21
GROSERNIA na sprzedaż, tanio, z
powodu wyjazdu do innego miasta,
ze sprzętami lub bez. 1540 W. 17ta
uh U
NIEWIASTA musi sprzedać — $10
dywany za $18. $135 garnitur par
lorowy $37. — Stół do padalui i krze
sła, kredens, płóka, mosiężne łóżka
— $350 fortepian $125. — 1214 Ro
bey ul., blisko Division. 8
NA SPRZEDAŻ 50 akrowa farma, 50
mil od Chicago, tanio. $65u gotówką
$000 hipoteka, dobra ziemia; krowy
świnie, kury i także wszyetkie przy
rządy- Zgłosić się zaraz do właścicie
la. Frank Kaspar, 24lii S. Crawford
ave,, 2gie piętro. 10
NA SPRZEDAŻ interes k.awiecki, 7
lat stary $4' 00 obrót roczny. Zgłosić
się 4o E. J. Makowski Jolict, 111.
XD
Z POWODU dwóch Interesów sprze
dam bardzo dobry salon lub zamienię
na małe properta. Telefon Haymar
ket 3393. 7
Farmy
Teras Jest Czas
Postarać eią o farmą w nowej polskiej
kolonii osiedlająca się w Arkansas. (Jeny
prędko pójdą w górą. Przyjdźcie albo
piszcie.
Maryan Nowacki, manager Land
Department.
FIDELITY STATE BANK
2975 Milwaukee Ave.
Prywatne Pieniądze
do wypożyczania w .sumach od
.15500 do #20.000
na Pierwsze i Drucie Morgecze na Chi
eagoskie ulepszone properta po najni*
•zych ratach i najlepszych warunkach.
Julius Moll & Son
Mortgage Bankeri
1319 Milwaukee Ave.
róg JPauliua ul.
NA SPRZEDAŻ zakład czyszczenia.—
1401 W. Division ul. XD
Dobra sposobność dla obywatela w
South Chica o.
Bardzo tanio i na łatwych warunkach
sprzedaje się 2 piętrowy drewniany
dom, 2957 E. Slsza ul., dobrze zao
patrzony we wszystkie wygody. $23
rentu miesięcznego. Blisko kościoła.
Potrzeba mała sumę, a reszta na wy
płatę. Zgłosić się Λ. Olszewski Huiik,
8252 S. Haleted str., rhlcuffo, III.
23-27-30-4-7-11
SPRZEDAM grosernię i buczTnię z
powodu ważnej przyczyny lub zamie
nię na mały domek. 1612 Blackhawk
ul. 8
BALBIERNIA na sprzedaż. 950 Mil
waukee ave. 8
NA SPRZEDAŻ balwiernia tanio, —
dobre wyrobione miejsce. 12000
Normal ave., West Pullman, 111.
$125 KUPI 1300 funtowego konia,
uprząż i ekspresowy wóz. Sprzedam
osobno. 2022 N. California ave. 11
MAŁA grosernia na sprzedaż. 1359
Austin ave. 8
GROSERNIA na sprzedaż. 1239 Hu
ron ul. 11
Z POWODU wyjazdu, $110 kupi —
$500 fortepian. — $150 parlorowy
garnitur $32. — $27 — 9X12 dy
awn $10. — $75 mosiężne łóżko $25·
Gotowalnie i komplet do jadalni. —
sprzedam osobno, używane 2 miesią
ce. ftezydeneya 3019 Jackson boul.,
blisko Kedzle ave, 13
ELEKTRYCZNĄ maszyna do prania
na sprzedaż. 1664 W. Dlvisiou ul. 9
NA SPRZEDAŻ buczernia z groser
nią, koń i wóz wyrobione miejsce.—
1769 Armitage ave. 9
BERNARD BROZOWSKI
Udziela pożyczki ha realność. Przegląda abstrakty,
ta i inne dokumenta prawne. Asekuruje od oj
1369 W. CHICAGO AVE. 11
Wyrabia testamen·
nia. — Ofis:
MONROE 2472.
Μ1Λ» M-U- _l ·
OłlMw ΠwOlv ·'·

xml | txt