OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 10, 1915, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-12-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Rozruchy w Berlinie.
PARYŻ-BERNO, 10. g. — Z kilku agen
cyi prasowych donoszą o wielkich manifesta
cyach antywojennych, jakie miały miejsce w
Berlinie. Policya musiała rozpędzać tłumy, wie
le składów i lokalów zostało zdemolowanych,
wojsko brało udział w tłumieniu rozruchów.
Pisma donoszą, że i w Dreźnie i w Lipsku
przyszło do manifestacyi antywojennych, jedna
kowoż rząd stoi silnie przy dalszem prowadze
niu wojny — zmusić go do pokoju — mogłaby
dziś tyiko ... rewolucya.
Damska Odzież na Podarunki
KIMON Y
Damskie f'anelowe ki·
mony, ozdobne perskie
desenie, gładkie i b*th
robe style, odpowiedni
sznur, w sobotę, tylko
1.48
SURDUTY
Damskie Arabian l&mb
surduty, pełne długości
podszewkowane ozdob
nym kolorowym atła
sem, spec. na sobotę
11.98
Chłopięce Ubrania i Spodnie
Są praktycznymi podarkami
UBRANIA
Chłopięce ubrania zrobione
z dobrego kaszmiru i wełnią
nych mieszanek, Norfolk i
rosyjskie style, wielk. do 12
spec. na sobotę
1.95
SPODNIE
Chłopięce epodnie, zrobione
z grubych wełnianych mie
szanek, ciemne odcienie, sze
wki gwarantowane, że się
nie prują, wielk. do 17, w
sobotę spec.
59c i Ó9c
Chłopięce Ciepłe Zimowe Czapki
U£UUK^Ł
chłopięce grube weł
niane czapki, z spe
cyalnego zapasu ma·
teryi na palta, z gru
bej materyina ubra
nia; mają futrzane
mufki na uszy, peł
| nego kroju, specyal
ny zapas, na sobotę
SOc
aŁKAUwt
Czysto wełniane gra
natowe czapki, w
ozdobne prążki igład
kie, grubą futrzaną
opaską na uszy,
buckram daszek at
łasowa podszewka,
wielki specyalny za
pas za
50c
I Męskie Jedw. Mufliers na Podarki
MUFFLERS
I Męskie nadzwy
I czaj ozdobne czy
I s to jedwabne
I mufflers, nowe
| czarne i białe
prążki, jedwabne
frędzle na koń
cach, akurat jak
na ilustracyi, bar
dzo popularne w,
tym sezonie, spe
cyalnie
1.25
SZARFY
Męskie najlepsze
jedwabne szarfy,
w kolorach si
wym i białym;
mają frędzle na
końcach, dużo
nadzwyczaj pięk
nych kwiecistych I
deseni, także w |
piękne prążki i I
kropki, specyal- I
nie, tylko po
1.25
Iris h Mail wagony, gnfbe gumo
we koła po $3.98 .
i O.ZO
Automobile, gumowe koła, dobrze
malowane
po
Hobby koniki po $3.48
po ...3.98
Hoooy KoniKi po 5 | λ λλ
inne do ·«· ••<β·<··«^ Λ ν · ν v
Wozy patrolowe, warte μ λπ
$10.00, po ······ ··· / »Vo
Go On gra, wszędzie sprzedawana
po 45c na tę epriedaż 29c
Chłopięce welocypedy,
koła, po $2.48 i inne
do
gumowe
4.25
. 10c
2.98
Wózki dla lalek, leatherette z
50c
8c
Ozdoby na choinki 5c gat.
3 za τ
Zabawowe fortepiany po
19c i wyżej do
kapturkiem,
po
Podstawy do choinek
po
GZmJCIE 06Ł0SZEIU i JI1EMU GMCJMIT
Skład otwarty w sobotę wieczór do 10-tej.
Milwaukee' avenue at paulina street
Podwójne znaczki przed południem.
Κ·*** ♦4'»Ή"Ι"Ι"<"Ι,Ι<"Ι,>1">">"
Książki dla dzieci
Kelatki powieściowe dla ma
łycb dzieci naetąpująch tytu
Mother Gooee.Grimmere
PniryTalee, Alice in W<mder.
land, bajeczki o Gwiazdce i in
ne, dobrze op rawione
książki na 1S5 «tronie,
specjalnie w sobotą, ^ "ł —
do wyboru, po ZOL
Live doli serre, napie. priez
Joséphine Scibier, Gatee w
płóciennej opr»wie, "jOr·
6Sc wart. tylko po
Książki dU chłopców jak np.
Boy Scoute, MotorcycleChume
■ inne") -j-,
na jutro, po ZuL
Motor Boat Boye i
Ι·*»·»**·!"!' 'l' Ψ » Ή"» Ή»Ή·*<
Chusteczki, itd.
Damskie całe lniane haftowana cho»
tocłfci. itwy wyfcór, t w u- μ λ —·
Mnym p«d«łk·, y. 1 #4^
Męskie jedwabne r. lnicyniitmi
chusteczki, nowy wybór, specyal
nie na tą sprzedaż, tyiko ^ »
po 85c, G5c, 48c I ^t)L
Dziecięce wełniane czapki i zn
rr.utki, we wszystkich odcieniach,
1 w p udelku, epecyainie f 'J g
na jutr», po l.Zu
Damski· haftowane organdy koi
nierzeicałe garnitury, nowy wy
bór, specyelnie na tą 'J Zr*
sprzedat, po
! POŃCZOCHY
Praktyczne podarki Gwiazdkowe.
Damskie jedwabne fiber bezszewkowe poń
czochy, dubeltowe lisie pięty, paloe i podeszwy,
czarne albo białe. 3 pary w pudelku 1.00
Męskie srrube jedwa
brie fiber bezsze· skar
petki. dubelto. piety i
palce, czarne i białe,
siwe albo pongee. 3 pa
ry w 2wia7.dk. | AA
pudełku, za·· l.UU
Niemowlęce kaszm.
poticzochv, dubel. jed.
pięty i palce, czarne,
biułe. rót. albo błękit..
3 pary w gwiazd, pud.,
75o wartość,
pudełko
Τ Damskie skórz. torebki, jedw. podsz. | ΛΡ
Τ duże albo małe fae. 2 sztuki wyekwip. 1 ."1/
Z Dziecięce kaszmirowe pończo
* chy, grube prążk., dubelt. pięty
f i palce, czarne i białe; wielk. O do
❖ 9%, specyaluie 35c war
I toś<?, za 25 C
MĘSKIE TRWAŁE TRZEWIK11 Q0
OtnywMay 2 tpiąwpar talutb pitnmtruAiyd trwwilitw It wpyrilock itjUdl ikbry. kai« | ■ ^ M
di para rycani* wyk»6cx>na. api·. ł mur. ■« tint» nowe modela. wart. do 5.W, 2 n> , 2.50 do.. ^
Damtkie triewilri, we wiiyłtkich nowych peżądanycbjtylsd^matewe dwitw Cypr. wlowt IdJ GrtT· i b**U
wypoitką lab kez, tiwe, braaatne i biaie iuade, ozdobione skórą, wylokie, tznorowine, patent colt lub ^ λ q
■atawe calf, takie wielki wybór ipaycb atylów, do wybora, wnyrikie wielkoici. 3.00 i 3.50 wartofci, po £ , 7 O
Hftoni rw μαυυυι
colt i kłd. ręcznie wywracane,
niskie obcasy, wielk. /Cflr»
do 7,1.00 wart., spec. U
" v^LyV/V- tiŁtnmi, l'BVVuv wiv( ιυητ
towe calf i vici kld. suórza. 1 suk. wierz
chy. wszy. zrobione z dobrej skój /λ/λ
rv. wiel. do 2, 1.75 i 2.00 wart., pol «UU
Ł/amsKic »iipry da gwiizuftę, juucui tuu nanj/.^ U"
garniowane JulietUI, siwe, brunatne, białe t czer
"UUÛ. 1^61IIC W J Wl„ "Ofj · ■
wiH.. 1.50 wart., specvalnie l«vfvf
Mçikie «lipry na fwiazdkf, ceprl. i czar.,
Romeos. kid podszewka, ręcznie wy
wracane, 2.00 wartości, spe- | |ΓΓ|
ovalDie para l»Ov/
Damskie dob. gat., storm kalosze,
odpow. óo wys. i średnich obcasów,
nowy zapas. wszy. wieL, 69c JOr·
wart. specyalnio .·
KĘKAW11ZM t
Praktyczne podarki Gwiazdkowe. J
Damskie import. slt<5rk. r«ji'e wiczki, 2 spinki, «i'
eziirne. białe, wkI.. orua. albo si wr·. Paris point ·>
haft. tył. czarne z białymi szowuami, | C +
w irwiuzrikowem pudełku. specjalnie... \·Δθ ♦>
"" · - · ··-!—ι ..ι.λ_ι.„...λ Λ»
I /fi III· JCUWU*
bne rçk.. 2 si>inki, czn.
albo białe, Paris point
sxewkl. — w pudełku
gwiazdkowem, — sp<>
s?!r .... i.oo
runem podbite rçW.iw.
z 1 ścinką, brunatne
n!b i ccmaste. wybór
wielkości, specynlnie
W. 50c
Garnitury z kołnierzy f mankietów i "7 Ł
dla dam. w atlas, pudełku. 2.0) wart.. I · / O
Damskie czarne, siwo albo błę
kitne kassm. rękawie/ki x - spin
kami, Jedwrabtia pod sza w'k i, spe
cjalni θ tylko w toj sprzc- »» λ .j.
<taż.v poΤΓΓ. 7. OUC i
*
BIŻUTERYE I SREBRO
Τ Szpilki kształtu znaka
X zapytania, ozdoba do wfo
* sów, wysadź, piękn. rhine
Ϋ kamyczkami, w PU-r|Q
X dełku specyalnie...VoC
*
Cesque grzebienie,
sheli. amber. — demi
shell. pięknie uirarnir.
wysadź, białemi lub
kolorowemi kamienia
mi. najnowsze eiekta,
każde w piçknvm pu
dełku. speo.ainie ju
tro. tylko po
1.95, 1.48 i "Ot
ZEiiAKKi — is wieiK. aia
mężczyzn i wielk. dla kobiet.
SOlet. pozł. Hunting koper.,
ozdobnie grawirow, 7 Jewel
Eifrin werks. Kwar., Q Qp
12.95 wart., speo 0,zf0
27 cali długości,
dobry gat.. fran
cuskich pereł, 10
karat, ze złotym
zapięciem, — 1.95
wartość. 1.29
Zatrzaski do krawatek
dla mężczyzn pozłacane,
Roman Gold, irrawirowa
ne. warte do 1.35. 69c
Lnnsrerie zatrzaski, po
złacane lub posrebrzane,
50c wartość, specyalnie "JOr*
para i)yt
sterling sreurui* nji-snij. uu/.e un
paiów. widelce do sałaty, Kżui do po
midorów. Jyżeczki do jagód. f
widelce do mięsa. 1 w pud. 7.aI»T"V
utuiujvivvnji μν//<ι·ι σμα;·
ι. zair. Kłndkie. wiellt. <1la
panien i dam, 1.95 7Qr
wart., speo /"C
RZECZY OZDOBNE
Garnitury do szycia
albo do paznokci, du·
ży wybór modeli i ko
lorów. speoyalnie ju
tro sztuka 'J
za jbOL·
Gwiazdkowe sznury
do dekorowania choin
ki. sp·τν a lnie na tej
sprzedaży w sobotę.
£.k°. óc
Pokrowczyki, wiel.
54 cale. robione z lnia
nej tnuteryi, obsadzo
ne pięUną koronką. —
także w centrach, spe
cyalnie
po
Koszyki kwiatów na
stół. duże, napełnione
kwiatami, duży wy
bór stylów, ,.75c
1.25
MĘSKIE KAPELUSZE
Mftkic kapelusze, popularne ityle, Derby i miękkie, —
eiaroe. franatowe zielone albo łiwe, ipecjr
Męskie zimowe czapki, z futerkiem, na uszy,
robion* z wełnianej materyi, warte do $1, spe
cyalnie wybór 50c
Męskie prawdziwe Alaska sealskin czapki, —
modne, style, wszystkie wielkości. A o::
«laie po
specyulnie po
KOMPLETY TOAL. Z KOŚCI SŁONIOWEJ
S sztukowy kom
pletny ąurnitur do
paznokci, w pudeł
ku na zawiasach,
S£i 1.48
Podstawki do go.
lenia, mosiężne ni
klowane, Francue
kie e/.lifowane lus
tro, porcelanowy
kubek do uo
Ieniaextra do
brego gatun
ku, ezczutkj do golenia, j
Riçands Marry Oardene perfum
u dc. epecyalnl· | gę
Mary Garden puder do twarry epe
cyalnie na tę eprzedat
75c
l'ivere Arurea, Le Trefle i Florayme
pt-rfumy epecyalnie 65C
Oevilbiea automizere epecyalnl* na
,PVp.r.".d!? 69c
3 pztuk. toaletow.
garnitury z koéci
słoniowej, francii».
kie ślifiwane lue.
lust ra, d'ibj» «zc/.ot
ka do włooów. ex
tra dobrego pitm.
przebien. w leith··
rette pudelku «yli»
żony jedwabiem —
pudelku cpecyaltiie
_ po
5.03
2 sztukowy komplet. iirwbtfiS l
szczotka. w lt'Hlhcrtîttt' pudełku, wy
łożonem jedwabiem. 2.48
Military «casotba i gr/.^bień, z koi
ci ełoniowj w l^ath-rette pudelku,
v» vłożone jedwabieni, epeey- O ■%
alnie po *·/ι'
WoMworths. Hudnuts. Jerirens.
Melba i Wrisley perfumy, specyalnie
tylko po 25c 50c
Wielki 1 kompletny wybór towa
rów z kości Hlonlowej.
Kamery
Mo. «} Uub Kamery,
z d e j m u ją obraza i
wielkości % x 4^
mogą być używant
za dnia, popularne
roli filmy, achroraa
tyczne soczewki i au
tomatyczny zamy
kacz, $4.00 wartość
•pecyalnie
za
2.48
lngento wyeKwipowane αο aruKo
wanla i wykończenia do
albo do jakiejbadź kamery, |
z komplet, instrukcyami, .. I #OV
Canadian Club Hockey łyżwy, po
lerowane i niklowane, 50C
Rugby, piłki nożne, robion λα
z do-brej skóry, — po .. .OVC
Wiedoldt was może zadowolić zabawkami
■ Chłopięce automobile, trwale zr bione, porna
'lowane na czerwono, tip ąlcezone niklem, najno
wszy model /.· etereikiem, z btifereui i przyrzą
dem, be* lampy i tr |bjr Q5
1·19 chłopięce snnki do sterowaniu. —
trwale zrobione, lekkie, specj alnie tvl'to I
85c
ś
50c cygański wózek i inn« ga
tunki, 2 kon ki z poruszający
mi eiq nogami, jak ilistracyâ;
1 koet., zamùwieii pocztowych
aui tetef. nie wypełnia- -ι Λ
my, epecyaluie O Δ C
3ycArinaty, strze
łają korki, na kół
kach, jak wzorek,
głośny raport, spe
cyalnie
sztuka
Ç
23c
Składane biurka, t
i krzesło, z twardo
co drzewa, natu
rnlne wvkoń<v.enie, z
tiblicą wewnątrz, t-pp
17» Ιηίβ I I Γ)
komplet 1.1V
Fikajivcy osiołek, me
chaniczna zabawka, Jedoń
kostumerowi. nie wypeł.
zamówień pocztowych ant
telefonicznych O Cr·
sztuka
Angielskie wózki dla la
lek. stalowe koła. kaptu
rek z naśladowanej skóry
Ido wyboru czarne QO^
albo brun., spec. .."Ot
Ubrania
i F*alta
$5 granatowe eerfcowe u·
brani», robione x wełniane
go 14 une* tran atow ego
etriu, w etylu Norfolk, 3
patch kieszeniami — epod
nie podszewkowane, wiel.
7 do 18 lat, epe- 2 Ος
Chłopięce 3.ϋ0 chinchilla
palia roi ion· z oxford
chinchilla, flanelowa pod.
ezewka, yaidnane ι od ezy.
Ją. pasrk w tyle, wielkości
do lu lat, epe- 'J r Q
cyalniepo Ait)/
Cliłopł^ce kapelusze i
czapki, 100 tuz, n6w oka
zowych. włącznie golf czan
ki Kab Kah kapelu^/e,
Middy i innu fity le. 50c. 7:>c
i 1.00 wartości, epecyainie
cyalnie po
wybór
po....
12.00 ubrania i palta, 7.50
lOOO dobrego gatunku zimowych ubrań i palt dla mężczyzn
i młodzieńców, robione przez jednego z chicagoskich najlep
szych fabrykantów. .MesUie paltu, zrobione 7ê dobrej materyi
najnowszy styl kroju, wszystkie wielkości. Także ubrania w
gładkich i pięknych deseniach, niektóre ręcznie szyte, wszy.
wielk., gatnnki co do wartości idą od $10 aż do $2l>, i po
dzielone są na tę sobotnią sprzedaż w 3 wielkich zapasach:
Zapas nr. 1 — wartości do 12.00, po 7.50
Zapas nr. 2 — wartości do 18.00, po 10.00
Zapas nr. 3 — wartości do 20.00, po 12.50
Męskie piękne spodnie
Męskie spodnie, warte 4.50. 5.00 i 6.00. wszystkie wielkości od 30 do o
44. specyalnie podczas tej wielkiej sprzedaży w sobotę wybór tylko
22.50 pluszowe płaszcze, 12.98
Całkowity zapas który zakupiliśmy ort labryUanta u
możiiwia nain spr/ortawanio ty«*li nartAwycza.Hloi>rych
wartości. Jferten zaptts damskich ί panieńskich piuszo
szowyeh płaszczy, pełno iiaro inortele, niektóro z szero
kim paskiem, nujnowszo style, wszystkie wielkości do
44, warte 1Î2..50 rto $4<). Ceny na soboty w 4 zapasach:
Zapas nr. 1—wartości do 22.50, tylko po 12.98
Zapas nr. 2—wartości do 25.00, tylko po 16.50
Zapas nr. 3—wartości do 35.00, tylko po 19.98
Zapas nr. 4—wartości do 40.00, tylko po 25.00
Persiana Cloth surduty dla kobiet i panien
Robiono perskiego sukna, wielkości 16do fl. d >bra krawiecka robota, no
wy ilitre styl. podszowka z czarnego atłasu, gwar." na 3 lata. \ i* ^ i\
szeroki pasek i duże iruziki, bardzo piękne modele, wartości 11^ ,)l I
do 25.00, specynlnie w tej sprzedaży po
Świeże W ędzone
Mięso
ilała chuda Kar
bonada do piecze
nia, funt * 'j 1
za lO-'C
Nóżka cielęciny
albo od nerki na
f7„«zeń:. 15k
Zwijana woiowi
na od żeber, bez od
E?"T:.17ac
Najlepszy sirloin
eieak, 4 q1
funt 1 O-C
Krótka nóżka ma
łej skopo- -λ ^1 Λ
winy, ft. 1 2-C
12k
ou ujuonva
lub szul
dra, funt.
Wyborna gotowa
na szynka -j
funt jZC
Hetzels h o 11 y
brand wędzona,
?ra îsïc
Holly brand
k i e ł b a ski do
smażenia t * 1
funt I 1 *2C
Swift'a Beef ex
tracte, 2 une. ełoik,
specvalnie
funt
29c J
PROWIZYE NA NIEDZIELNY OBIAD
Tł II Λ -..τ ^ ^ ι TT J '<· ι ΓΤ, , /!_! — ι Kl„„ RnrV n.hnrnv
αι υι uuu u^u
loua kawa, ^ w
3 2c gat. fl.JioC
Wybór, nowego
zbioru basket fired
Japan her- * -j
bata, funt. t-%)C
Extra wyb, Bogu
to peaberry ^ λ
kawa, funt
Club Uou6e Lit
tle Kernel kuku
rydza, 2 ~
pufzki i. ÛOt
Wyb. -N*ew Ceu
tury ełodki j
groszek pu J
iiv/nu vcuiui j ** J·
bor. pomidory j i
puszka za lic
Masło Elgin -ja
śmietan. funtąj^+C
Jaja. duże wybrane
gwarantowa
ne, tuzin Z / C
Najlepszy tutejszy
szwajcarski ""yG^-ę
ser, funt ^.OC
Wieboldt's spring·
creamery, bardzo —
smaczne, specyalnie
funt tylko 'JQsy
po ZûC
Î"λ»Î»^»»ÎMÎMΫ»Î· A ******·% A♦*.Λ·%
10c
inMur niiiuc tuiicc
cakes, niemlec. etreu
zel, z masłem śmieta
ną ł owocem,
sztuk A
Swieio upieczone
Holland Windmil! lub
peanut Jum- - —
bies, funt | jC
Home irsid" cinnamon
rolls lub niemicc. | Ar
precle, sztuka Itw
Home inacle owocowy
albo p< und cake.
furt
Thors czysty tarty
chrzan, but !ka OL
Sniders czysty pomido
rowy cutsup. \/λγ
bute>ka 1 UL·
19c
deser, różne smaki, może
skosztować przy demon
strucyi. 3pncz- TC/,
hi za
Wyborne kalifor, włos
kie orzechy. ^ ~lr
funt
Extra duże Naples orze
chy laskowe. * | ~
funt V.. J&1L
I. X. L. o miękkiej łu
pinie mipdały,
funt juDS*
Jumbo czyszczone Bra
zil orzechy,
funt ,
Wyborne nowe tluet- —
éled/.'e, epecyalnie'jl^ _
sztuk* μο
Bootlie Deep Sea raki,
V4 funtowa pue/.ka
czerwony łosoś, dni*
puszka, epecy
linie zh l'^L
Pomarańcze, słodkie
loczyete, epecyalnie na
jutro, tuzin
■y 1 ko za ^UC
Grapefruit, dojrzały,
itała miąe ia, w.vb«>r
ly owoc z Florydy, 70c
wartość, tnzin 5—
S6o, H/.tuka t5C
Jubłk«, wyborne Ca
u.dian fieds. wyborny
itołoWT owoc, ept'cyaU
ile 10 funtów
B<>rńwki, dojrz <łe _
:zerwone, przy kanto
ze triko, epecyalnie
>a jutro, A*<r
unt za T' 2C
Κ .♦ ♦. .t. A A łtj Λ |.t< Λ A
L' 'l' 'l' 'I' Τ Τ Τ 'l' Τν 'L·' W *
Cukierki
BroUen Opera lub I Wyborny eatu nek *
14c
Colonial patyczki, naj
lepszy 25c ffatu
nok. funt
Dobrego pat un. cze
koladko we mapie orze
cby. rocznie zamiesza
ne, 30c war. r>
funt L
K:nderirnrtcn miesza- φ
runy, Ata war. f A . ψ
funt 1t"C ψ
Dobry pat. asortowa
nych czcUoiadek *r «j,
pięknych pud. 1 funt. ♦;»
pudełko war* ·;»
tośct 50c. za—»)/ L
L-iilciery
O. F. C. Bourbon bu
tclkowiiny w hondzie,
8 letnia, peina kwarta
bpecyulole .. 82c
Rusbmore w ód U a ,
butelkowana w hon
dzie. spec. A Or»
kwarta U!/C
Cedar'Vallev wódka
regularnie 3.25. spe
cyalnie na juiro, ga
lon ».40, Vi | TC
palona........ Χ.ΔΟ
Cojfnac Brandy. 3 «ί»
Star albo Letnon Ho- 4»
reuUound Rock and A
Rye. butelk\ *
Kentucky iîellc ννό<1 *
kft pełne kwnrty po 4»
?£.·.'* 1-00 i
California Port albo <{»
Sherry wino; 5DC bu- 4·
telUt. spccynlnie 1 ełua 4»
kwarta. 35c f ft, h ą>
albo 3 za Ι·ν/\/ ♦;·
EXTRA!
Tajemniczy po
żar magazynów
zbożowych.
Erie, Pa., 10 grudnia. — Dwa
oddziały magazynów zbożowych
firmy „The Anchor Line Com
pany" zostały zniszczone dziś
rano przez pożar, którego powo
dów i sprawców dotychczas nie
wykryto. Spłonęło 840,000 buszli
pszenicy, przeznaczonej podobno
do wysyłki dla państw czwórpo
rozumienia.
Zachodzi .uzasadnione podej
rzenie, że pożar wywołany został
przez spiskowców i władze fede
ralne zarządzą *'śledztwo w tej
sprawie.
v f
Reklama Jeat podstaw» licznych
przedsiębiorstw amerykańskich, więc
l przemysłowiec polski dobrze zrobi
! Jeżeli stale reklamować będzie swój
Interes w DZIENNIKU CHICAGO
I «KIM.
Jeszcze jedna
ofiara bandy
tów.
Dziś rano o godz. 6-tej znale
ziono ciało człowieka z kulą w
głowie, w zaułku za domem pnr.
10515 Ewing àve. Człowiek był
widocznie obrabowany ze wszy
stkiego przy sobie, co przedsta
wiało jakąkolwiek wartość. W
pobliżu żadnych śladów nie zna
leziono. Policya w Hegewisch,
pod kierownictwem porucznika
C. Hersta wdrożyła energiczne
poszukiwania. Przypuszcza, że
padł ofiarą bandytów automobi
lowych, którzy grasują po całem
mieście i którzy mogli nawet cia
ło z innej części miasta przy
wieźć. . Ciało jest młodego czło
wieka, liczącego około lat 23,
muskularnej budowy i 5 stóp i 10
cali wysokiego. Prawdopodobnie
był pochodzenia żydowskiego.
Okręg ΙΙ-gi Z. S. P.
w Ameryce.
' Wszyscy Druhowie, którzy
wezmą udział w ćwiczeniach na
popisach jakie urządza Okręg 2
Zw. Sok. Pol., w dniu 26go gru
dnia b. r. stawią się na ćwicze
nia w niedzielę 12 grudnia b. r.
o godzinie 9tej rano do sali Pu
łaskiego, przy S. Ashland ulicy.
Obowiązkowy strój ćwiczebny.
Druhny, które wezmą udział w
budowaniu piramid i w ćwicze
niach maczugami, stawią się ró
wnież w dniu wyżej oznaczonym
na ćwiczenia do sali Pułaskiego
0 godzinie 10-tej rano. Obowiąz
kowy strój ćwiczebny i maczugi.
W pierwszym rzędzie naczelnicy
1 naczelniczki gniazd obowiązko
wo przybyć mają na powyższe
ćwiczenia.
Czołem !
Fr. Gnutkiewicz,
naczelnik Okręgu 2go.
W. Krzyczewska,
naczelniczka.
'v·:; · " 7 \ '-''P " « --'i
...... rr,. ...
2 Towarzystwa muzycz
no - literackiego
„Promień".
Na odbytem onegdaj t. j. 8 b. ,
m., posiedzeniu towarzystwa mu
zyczno literackiego „Promień"
wybrano nowy zarząd na rok
przyszły, skład którego wcho
dzą, p. K. Stopa, prezes, p. Kra
jewski, wice-prezes; p. Janina Si
kucka, sekr. finan.; p. Tomalski,
sekr. prot. ; p. Stanisław Kmie
cik, kierownik programowy, a p.
Różański, Władysław Gospodarz.
Nowo obrany Zarząd daje nam t
pełną gwarancyę, że praca w to- _
warzvstwie na przyszłość będzie
taką, jaką być powinna. Przy
sposobności nadmieniamy, że po
siedzenia odbywają się w każdą
środę wieczór w parku Ekhardta, ;
przy Noble i Chicago ave. W 1
przyszłą środę kol. Gołembiewski '
wygłosi referat p. t. Kobieta-Stu
dyum, a w następną kol. Kmiecik '
referat p. t. Racyonalizm i Sen- i,
r L τ
jtymentalizm w Polsce.
i - liii Vî ^ . Κς
■ - Vi ' _ _____
Peoples Trust &
Savings Bank
Peoples Gas Building Michi
gan ave. i Adams ul.
Pięta Rocznica.
W sobotę, wyżej wymieniony
jank. obchodzi piątą rocznicę
swego istnienia, którą będą ob
:hodzili uroczyście. Będzie to u
roczystość sukcesu. Żaden inny
bank w.Chicago, nie miał więk
szego powodzenia w tak krótki m
:zasie. Klub oszczędności na
gwiazdkę należy do najgłównicj
>zych cech tego rodzaju.
Najlepszy rezultat przynosi anoni
samiészczony w DZIENNIKU CHI
3AGOSKIM więc dlatego też naj
więcej ogłoszeń podaje stale DZIEŃ
śiK CHICAG OSKI.
ładnych szalbierzy 1 naclagaciy»
tzyhających na kieszenie latwowier·
»ych, nie ma DZIENNIK CHICAGO
3KI na ewyob szpaltach, bo tawsz·
pracuje dla dobra ludu. Oszukaûcxe
,fire sales<ł stanowczo w DZIENNI·
KU CHICAGOSKiM ogłaszane
nie mog*.
Ostatnie Aladomoiei · OJesymy,
irozmalcone łoryginalnemi lUustl
iyaml, zaml^ifccza DZIENJ

xml | txt