OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 10, 1915, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-12-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Lista Taniości
na SOBOT
JJ
Darmo" Prezenta Wszystkim Kostumerom
Τα jest sprzedaż lalek,
która daje sposobność
w tym czas:e gwiazd
kowych zakupień, aby
każda dziewczynka,
która pragnie lalkę,
mogła takową otrzy
mać od Gwiazdora.
Piękne ubrane lalki po .. · ·. 29c
Wielkie t
lalki, po
Wielkie strojnie ubrane
Wielkie lalki ze stawami, uiają
mrugające oczki, wszędzie sprze—
dawne po $1.48, f f ς
u nas po 1 · 1
Wielki wybór prayborów, toaleto
wych i garniturów do paznogci,
białe z kości słoniowej l srebra,
absolutnie największe wartości o
fiarowane u nas po cenacb przy
stępnych od 59c i wyżej.
Damskie chusteczki, 3 w pudełku,
kolorowo haftowi
lorowy brzeg, po
kolorowo haftowane i ko
Damskie kaszmirowe rękawiczki,
jedwabna i Doe podszewka. —
wszystkie wielkości. 25C
po
Gotowa odzież na
święta.
Poranne kafiauy, zrobione z do
brej Velour flaneli, skromne dese
nie. użyteczne podarki, Af\r·
ceny od 9Sc, 69c, 59c i ..
Kimony zrobione w wielkim wybo
rze deseni i stylów z gumę w pasi
lub empire style, najlepsze f
wartości po 1.75, 1.25 i . .. . 3} 1
Szlafroki kąpielowe, bardzo pięk
ny zapas, dla dzieci, wszystkie
wielkości, piękne desenie, Q
ceny od 1.98. 1.25 i .... VoC
Nocne koszule, zrobione z dobrej
grubej flaneli, pełne wielkości, z
kołnierzem lub bez, spec.
wartości, po
Damskie bluzki, dopiero otrzyma
liśmy przesyłkę crepe de cheue i
taffeta bluzek, nadzwyczajne war
tości po 1.98
$2.48 i
Damskie piękne batystowe bluzki
bardzo wielki wybór na święta, u
żyteczne podarki, każda ułożona
w gwiazdkowem pudeł- |
ku. tylko za I ·τΟ
Fartuszki, nieskończony wybór oz
dobnych fartuszków, ułożone w oz
dobnym gwiazdkowem pudełku —
pożądany upominek, O Cr·
wart. po 1.26, 98, 75c 50 i C
Rozpoczynając w Poniedziałek 13 go Gru
dnia, Skład Będzie Otwarty Każdy
_ Wieczór aż do Gwiazdki.
1
y.......·.....
Zawiadomienie
Nintejszem zawiadamiam szanowną publiczność i
naszych wszystkich kostumerów ze Stanisławowa,
Trójcowa, Kantowa, Jadwigowa, Maryanowa, Mło
dziankowa, Jackowa, Wacławowa, Helenowa, Cragin,
Hansen Park, Irving Park i Bowmanville, iż począwszy
od dnia 11-go grudnia, rozpoczniemy dawać śliczne i
pożyteczne gwiazdkowe prezenta DARMO! Stosowne do
ilości zakupna. Nasz skład jest przepełniony rozmaity
mi łokciowymi towarami. Nasze Ceny są najtańsze w
Chicago i oprócz tego dajemy z każdym dolarowym
zakup, lub wyżej śliczny Gwiazdkowy prezent DARMO!
Dołefllwoecl nerek i wąt-oby, kowtypncym, rcumntysm. ból głowy itp.
we*yttk:e uleczone pra» używanie
SELECTEA
■ robione m wybranych siół
Sprze 'uwiin·* u
Boston Store, Wieboldte, Moelier Bros.
i we wszystkich aptekach. lubprz il i my wam po odebraniu 2·ο w znaczkach pocztowych
FRANKLIN DRUG CO.
Ιβο MARKET ST. CHICAGO, ILL.
I a
! Z Avondale.
■ · ·_ «
(
i Obchód 85-tej rocznic]
Powstania Listopa
dowego.
W zeszłą niedzielę, o b. m., od
był się w hali ob. T. Narkiewi
cza obchód powstania Listopa
dowego, urządzony staranien
grup Z w. Nar. Pol.; Związki
Polek, Kółka Dramatycznego, o
raz chórów śpiewu z parafii św
Jacka. Program był następujący
1. — O godz. 8-mej wieczoren
otworzył obchód ob. Fr. T. Wo
łowski, prezes delegatów obcho
dów narodowych powołując, m
1 przewodniczącego o-b. AL Ldg
mana, a na sekretarkę niżej pod
pisaną. Ob. Ligman objaśnił ce
obchodu, poczem w dalszym cii
|u odbył się program następują
cy:
2. — Orkiestra — „Wiązankr
iMelodyi Polskich" — pod dyr
Ob. Chojnackiego.
3. — Śpiew Chóru z parafii św
J^cka — „Rota Grunwaldzka,'
przez A. Małłek, pod dyr. prof
J. K. Borowińskiego. — Część
solowe wykonane zostały prze;
pannę L. Koeker — soprano i pa
nią R. Druffke, alto; pan Aug
Kochański bas.
4. Deklamacya — przez pani^
Julię Arend.
o. — reiną uczuciu puirjuli
cznego mowe wygłosił doktói
Bolesław Klarkowski. Przedsta
wił on barwnie obraz nędzy, jak
obecnie panuje w Ojczyźnie na
szej, przechodząc przy tem prze*
rozmaite wypadki dziejowe z lii
storyi naszej ,a. zwłaszcza w sto
sunku do Germanów. Kto mia3
sposobność kiedykolwiek sły
szeć mowe dr. B. Kłapkowskie
go, musi przyznać, iż umie on
zainteresować wszystkich słu
chaczy. To też mowa jego rzę
siście była nagradzaną oklaska
mi.
(j. — Orkiestra pod dyr. p. Al
Chojnackiego. Odbyła się w tym
czasie kolekta, którą zajęły sit
pp. J. Arend, J. Dorsch, J. Ma
kielska, P. Oszwot. Skolektowa
no $"29.66. Po pokryciu wydat
ków obchodowych pozostała su
ma obróconą zostanie na cierpią
cych głód w Polsce.
7. — Popis Skautów polskich
z par. św. Jacka pod kierowni
ctwem naczelnika p. Andrzej:
Płócińskiego. Występ ten zrobi:
nader dodatnie wrażenie na pu
bliczności.
». — soio — soprano — „w
I siatnie pożegnanie powstańca'
'j wyk. panna W. Demarkowska
I przv akomp. na fortepianie prze;
! prof. J. K. Borowińskiego.
| ί>. — Deklamacya — „Powstar
; Ojczyzno*' — wyk. panna M
Kleczewska.
10. — Śpiew — duet „Pozdro
1 wienie'' — przez Mendelsona, od
śpiewały z werwą panna L. Kroe
ker, soprano, pani L. Drufike al
to, przy akomp. na rfortepianii
przez prof. J. K. borowińskiego
11. — Orkiestra — „Kwieci
sty wonny Maj" — pod dyr. ρ
Al. Chojnackiego.
1*3. — Popis żeńskiej dziatw;
sokolej z gn. nr. 27 pod kiero
ι #
wnictwem naczelnika obyw. L
r Kutzy.
i i 1". — Popis dziatwy sokole
i — męskiej z gn. nr. 27, któr
s jak i poprzedni wypadł doskona
s le. Popisy odbywały się przy a
> kompaniamencie na fortepiani
i panny Bronisławy Kutza.
14. — Orkiestra pod dyr. p.
Al. Chojnackiego.
15. — Śpiew ogólny „Boże coś
Polskę".
f Obchód na ogół wypadł zna
komicie. Publiczność zapełniła
szczelnie salę po brzegi.
Wszystkie numery wypadły
dobrze, co zebrana publiczność
nagradzała rzęsistymi oklaskami.
Wszystkim zebranym na obcho
dzie, a zwłaszcza biorącym udział
w występach należy się serdccz
1 ne podziękowanie za przyczynie
1 nie się do wykonania tak pięk
nego -obchodu Listopadowego.
Z szacunkiem,
Kazimiera Chlebowska,
Sekretarka Obchodu.
Z Kantowa.
[ W dniach 7-go, 8-go i 9-go gru
i dnia odibyło się w parafii £\v. Ja
. na Kantego 40-to Godzinne iNabo
żeństwo. Nabożeństwa były* od
1 prawia'ne w następującym po
. rzątlku :
Wtorek : — Pierwszą AIszę św.
z procesyą odprawił X. W. Ra
* pacz C. R. O godz. 6-tej : X. F.
Ładoń C. R. profesor z Kolle
1 gium; o godz. 6:30 X. Wł. Filip
: ski C. R. O godz. 7:00 X. J. So
. bieszc/.yk C. R., procesor z Kolle
giuin. O godz. 8:00 wotywę od
prawił X. W. Kmiecik C. R. Su
mę o godz. 10-tej odprawił Przew.
X. Fr Gordon C. R., prob. z Ma
, ryanowa, dyakonem był X. W.
. Rapacz C. R., suibdyakonem był
, X. W. Kmiecik C. R. Cala seryę
kazań z wielkim pożytkiem dla
wiernych wygłosił Wici. X. Br.
Cieślak C. R. z Jadwigowa.f
(Popołudniu o godz. 2:30 No<
wennę do Ν. Ρ. Ν. M. P. odprawił
; X. W. Rapacz C. R.
Wieczorem Nieszpory odpra
wił Prze w. X. Jan Zwierzchow
ski, prob. z parafii śś. Młodzian
ków, dyakonem był X. Jan So— |
bieszczyk C. R., s-ubdyakonem X.
Paweł Sims, profesorowie z Kol
legium św. Stanisława K., ccre—
moniarzem fcył X. A. Ilocian C.
R.. profesor z Kollegium.
Środa: — Mszę Św. o godz. 5-'
tej odprawił X. W. Rapacz C. R.
O godz. 6-tej X. F. Ładoń C. K.
O godz. 6:30 X. Wł. Pil^pski C. R.
O godz. 7:co X. Jan Sobieszczyk
C. Κ. O godz. 8 :oo Wotywę od
prawił Przew. X. St. Siatka C. R.,
proboszcz. O godz. 10-tej Sumę
odprawił Przew. X. Wł. Zapała
C. R., rektor 'Kollegium, dyako
, nem był X. Wyrzychowski, su<b
dyakonem -był X. Fr. Pieczyński
C. R.
'Popołudniu o godz. 2:30 Ko
, ronke odprawił X. S. Bubacz z
parafii św. Michała Archanioła w
' South Chicago.
Wieczorem Nieszpory odpra
wił Przew. X. St. Nawrocki, pro
bosźcz z parafii Ν. Ρ. Μ. Ν. P.
Dya'konem 'był X. Kr. Siara C. R.,
subdyakoncm był X. St. Kowal
czyk C. R.
Czwartek: — O godz. 5-tej X.j
W. Rapacz C. R. O godz. 6-tej X.
F. Ładoń C. R. O godz. 6:30
Prze w. X. St. Siatka iC. R., prob.
O godz. 7-mej X W. Kmiecik C.
R. O godz. S-mej Wotywę odpra
wił X. J. Sobieszczyk C. R. Su
mę o godz. 10-tej celebrował
Prze w. X. Jan Obyrtacz C. R.,
•prób. z Jadwigowa dyakonem Sył
X. A. Siinoni C. R. ze Stanisławo
wa, subdyakonem był X. J. Ta
^ rasiuk C. R.
Popołudniu o godz. 2:30 Ko
ronkę odprawił X. Fr. Tyrcha z
parafii św. Józalata. ·
J. Ε. X. Biskup Rhode ró\wiieź
zaszczycił nasze Kantowo swoją
i obecnością.
Wieczorem o godz. 7:30 Niesz
pory z procesyą odprawi} X. Jan
Sobieszczyk C. R. Dyakonem był
X. F. Frange, subdyakonem był
X. Fr. Tyrcha.
Prócz wyżej wymienionych i
miejscowych (kapłanów następu
jący XX. przybyli do pomocy du
szpasterskiej X. proboszczowi,
Wiel. St. Siatce C R.: — X. Py
terek, X. Fr. Repiński C. R.,- X.
B. Kasprzycki, X. T. Ligman z
Kollegium, X. Swierczek, "X P.
Tudyka z Kollegium, Prze\v. X.
Ostrowski, X. Dembiński C. R.,
X. J. Szczypta C. R. X. 'K. Mar
ciniak, X. W. Świętek, X. Woj
ciechowski, X. F. Górski z 'Mło
dziankowa, X. P. Giangrandi O.
S. M., prob. par. św. Filipa, X. P.
'Mondino O. S. λΐ. X. J. Gam
bera C. S. C. B., prob. par. M. B.
Addolorata, X. J. PojaC. S. C. B.
i w. i.
Ołtarz był 'śHicznie przystrojo
ny przez miejscowe Wiel. SS. Xo
tredamki. Kościół przez wszyst
kie dni był przepełniony po same
brzegi wiernymi tak z tutejszej
jak i z innych iparafii.
Do Druhen i Druhów Gn.
Nr. II. Z. S. P. w Am.
Niniejszem zawiadamiamy, iż
posiedzenie przedroczne naszego
Gniazda, odbędzie się w piątek 10
grudnia, b. r. w sali Atlas pod
nr. 1436-40 Emma ulica, o godzi
nie 8-mej wieczorem.
Na temże posiedzeniu odbędą
się wybory nowego zarządu na
ok ΙΌ 16 i wiele innych ważnych
praw jest do załatwienia.
Wszyscy członkowie winni są
wrócić listy składkowe z zebra
iymi pieniędzmi na „Gwiazdkę
lia Dzieci Narodu Polskiego"
wysłane zeszłego tygodnia każ—
leniu z członków. Zwrot tychże
nusi być uskuteczniony bez wzgîç
lu, czy są zapełnione nazwiska
ni ofiarodawców, lub czyste,
*dyż pieniądze muszą być wy—
łane do Z. S. P. w Am. do Pitts
>urga najpóźniej do 12 b. m.
Równocześnie zawiadamiamy
ż Gniazdo nasze wystawia w
^owy Rok dramat pod tyt. „Cie
nie", osnuty na tle powstania w
roku 1863, przeto każdy * człon
ków winien rozsprzedać jaknaj
większą ilością biletów, a tein sa
mem przycżyni si^' do pomnożenia
funduszów naszego Gniazda.
Wszyscy, którzyby pragftęli
wstąpić w nasze szereęi. proszeni
są o przybycie na powyższe po
siedzenie pod wyżej wskazany a
dres.
Henryk Setmajer, prezes.
Maryan Lewandowski, sekr.
Co do nowin sportowych, DZIEN
NIK CHICAGO^KI góruje nad ple
marc i polskiemi i wogóle wszystkie
ffil ga7etamt nie-anglelskteici.
Kupcie coś u Lamms z odzie
ży na podarek gwiazdkowy.
Kupując tu, zyskacie «u teni bardzo wielo ponieważ my robimy to ubrania i
palta równe w gatunku, stylu i krawieckiej robocie, które są tak dobre jak naj
lepsze robione na miarę — nie należymy do truet'u fabrykantów odzieży — nasze
ceuy są od $6 do $10 niższe niż te na szumnie ogłaszanej odzieży z nazwiskami
fabrykantów. Na jutro wykończyliśmy dopiero co kilka stylów siwych i granato
wych z jedwabną, podszewką· ,.Germania Mills Chinchilla", f.O£den Mills" Mon
tagnac z askamitnym i szalowym kołnierzem, za które takie
same płacicie gdzieindziej $30 i czarne /S | | I | I
crepe ubrania Jm\Jm\J \J
Granatowe w jedwabne paski szewiotowe ubraniu specjalnie $10.00
Diagonal aeriowa podszewka
Francuskie coney futerkowe czapki $3.00
Jedwabne muf fier s
$1. do $5.00
Ubrania i palta robione na miarę z wybornej wełnianej materyi od $15 do $35.00
'QPTHINGQ/CÛ!
1133-1139 MILWAUKEE AVE.
Stiad · jerfaej c:e«ie. cofnie zwracamy pienicie. Otwarte kaidy wieczór, w niedziel; do poład.
Fabrykanci debrej ediieiy
Nie należymy de truti fabrykantów odxieiy.
Przyjdźcie do nas
Kupić Wasze Podarunki
Najlepsze Podarunki po Niskich Cenach,
$18 damskie iebw. oluszowe surduty $11.981
#
Ofiarujemy nasze najwięk
sze gwiazdkowe taniości w
zakresie damskich jedwab
nych pluszowych surdutów
Zrobione podług najnow
szych fasonów. Najlepsza ro
bota. Długość 54 cali. S prze
dawane wszędzie
po $18, nasza
cena tylko
$ jj.98
Damskie najlepsze Voile i
Organdy staniki. Model
francuskiego krawca. Każ
dy stanik zapakowany jest
w ładnem pudelku gotowy
do podarunku, wielkości 30
do 46, warte $1.50, specyal
nie na gwiazdkową
sprzędaż tylko
po ·······
95c
Chusteczki
Damskie plôc. chu
steczki, z inic. na
rugach, dobru _
50o war. po...ąjVC
Szarfy
Pięk. muślin, szar
fy na toalety kor.
u.: ar. 6Uo ga- j
tuuki, pu 4VC
Przybory do golenia
Pędzle i kubek oraz
5 cal. wys. lustro,
zaw. pięk. podarek
gwiazdk. $1 wart.,
Γ2.... 79c
Męskie koszule
Męskie koszule, ró
wny albo z zakład,
front, sztyw. -mięk.
mankiety, wiel. .14
do 17. zaw -λ
89c wart. ...
Przykrycia na
Stoły
Mercorlzed przykr.
na stół obrąb. pięk.
kwieć, desenie, 2 jd.
długie, dobre 1.39
regularne wartości
po
98c
Kozłowe
Rękawiczki
Damskie kozł. ręk.
gwarant, gat., czar
ne cegl. 1 brunat.,
dosk. po $1.39, —
teraz po « ·.
1.00
25c
Gwiazdkowe Podarunki dla Wszystkich
$1.25 szyfonowe welony, pełnej wielkości, jakikolwiek aq
kolor VOC
75c gorsety, 4 podwiązki, długio 49e
33c damskie jedwabne pończochy, jakikolwiek
kolor, para · · ·..··.
25c jedwabne wstążki, ozdobne, 5 do6 cali I Λ
szerokie, jard po »« .··#······· i VC
$1.50 przykrycia na łóżka, z białym j |λ
frędzlem, sztuka po I · I V
$2 firanki koronkowe, 3 jardy f
długie, para I .XV
óOc jedwabny poplin, 24 cali szeroki, lOr»
w kolorach, jard «JVC
50c jedwab na staniki, w paski f
i kolorowe, jard po
Teddy Bears
Brunat. plusz. Ted.
bears, szklan. oczy
zgiącin, 'Λ ca
li wysokie po.OVL
Lalki
Ubrane lalki oczka
portiez, się, trzew.
pończoszki, | O/·»
35c wart. po.. 1 "C
Jedwab
L'6 cal. M essai, jed
wab. wszyst. pożąd.
jasno i ciem. ode.,
także czarny i biały
z wyk. $1 /.Q ,
wart. jd. .. UYC
Albums
Album muzyez. do
fotografii, hrocaded
plusz. pokr. na szta
ludze, bardzo ladn.,
4.50 do ?5 An
wart. za . .i},VO
SI Ręczne Torebki 79c
Damskie seul goat
ręczne torebki, pod
szew ka kozłowa, pod
wójne rączki, naj
nowsze fasony, na
sze własne $1 gatun
ki, specyal· 79°
Dwa pidkne podarunki gwiazdkowe
Damskie pierwszorzęd. filco
we julletki, ugarnir. wstąż.
J i futr. szare, winne, cegl.
wszy. wlel, spec. war. s q
na gwiazdkę, po . ...OoC
Dziecięce dobr. gat. wye. kro
Ju buciki, mat. i lakier. sk<ł
ry, dobrze się nosić będą —
wszy. wielk., 1.29
wartości, po
{ Spieszcie się —Święta Nadchodzą!
*231
iNajpiçKmejszym (ireitu
tem na swiQta Bożego Na
rodzenia jest fonograf. —
Ofiarujemy wam przeto z
tej okazyi,
Cudowny $35 fo
nograf tylko $23
Zapłata w gotówce lub w
ratach.
SI.00 na Miesiąc
22 piosenek darmo
10 letnia gwarancya
I Dla każdego naszego kos·
tu m era prseilien· preieaU Bo
ite· Naroditnia DARMO!
Piszcie dziś jeszcze po bezpłatne katalogi
i informacye, które wara bezzwłocznie u
dzielone bądij, do firmy:
United Fonograf Co.
Stanitiław Kochański, Dept. 174 ^
447 Ralph Ave. Brooklyn, Ν. Y.
! SÛE- SIOO.OO Gotdwką DARMO - na 21 kamieni I4K GOLO FILLED ZEGAREK za $6,65 ^3
• lOO.OO Gotówką damy temu kto udowodni że kto Inny aprzedawat te prawdilwtua łl kamieni· 14 Κ Gold filled nriraBbwui*
ί. îaèiïm v^uPnî^erhmi7.,Ur^«.!îW|'h T ,β PrłW'?ziY Ρ® Jilłl,,In eni "Ρ1"1 J»k "«jbardziej rorpowrzoAni^ w«c robimy tą ofertą iYid^Wo
« k^Ar^ bien · i* Î.4 ł * !He*JÛ ° °b^/:i,iV"Z Pr»wdl,w/ B» *1 kamieni, 14 Κ Gold Fllled M|»r«k, ο p'tçôjuyeh kopei
!·Λ%, Ktorv <*t>ecQSe vnliiT'lIétnjr eovif· na «6.65 ι «■ dodatku do t*fr » zeza rk* damy te 36 prexeut- niown **rl^rH
~ł " ·4"* » 1 _I ι- V. -».-Λ iri<K«l/ * " * "
η· tO lat zegarki prz»d nmą ofertą po ·β.ββ I
t»raz nam przyśln to ogtoazenle i 30 ce it6w, zadatku
14 Κ Gold Filled «agarek. « Ρ tajnych kopertach, r>ogHto irrawirowany gwarantowany na «O
tów zupełni· DARMO' Ł.ńctiezek ł wlalorklem, 32 kaliber rewolwer model, aztyM. fa ką. teo.
! i trninh<7ńe'no«vK. rl6""fóńtanowe7n^rłl»tnrii,"buazlk, brzytwę, kubek, pądzelek. lortiMtltl, wielMrek. krrjiyk, broaako.-m rek, Pierścionek bfanzoletką, śluhne plerśel nki, mai v /egrek model z*
•xnllk* nówość zecarekbra zoletką. erpilką d·. krawąt . apinki do mankietów, epinki do kołnierza i luaterko z trzeb enlem. haczykiem i wydlubac/em. (idy ten zecarek razem z teml M prezentami
bedzle pr/τηΐββΐοη·» ci do domu i jeśli cl »ią ap .doba to zapłacić rąestą. To cegarkl aą gwarantowane na 20 lat] w przeciągu tego cttao. reperujemy albo wymieni
tylko nadesłać n*m 20 ceatftw markami razem z zegarkiem na koeata przeajikl. Niezadowolonym zwracamy n*letyt.ść. Jeiell cucear. mleć dobry zegarek to kup prawe,
Uold Filled gwarantowany na 20 lat. Z Kanady wezratkie pieniądze mmzą być naprzód prayalane. KorzyataJ r. tej oferty i wmówienie nadeśltj zaraa, AdreaowaO li
y na nowe da'tno. Salt-lv
wy na 21 kamieni, 14B
UNION SUPPLY COMPANY,
·::■
DEP. 130,
, MO.

xml | txt