OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 11, 1915, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-12-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

JM
*5$śwuesj
Znowu wielka
sprzedaż
w Poniedziałek
Białe kołderki dla niemowląt,
różową lub kolorową q
bortę, w poniedziałek .. gu
Jasne i ciemne outing flanela, .
reg. 12/2c. w po- β3/η
niedziałek jard U/4 O
Crash materya na ręczniki, 17
cali szer., z czerw, lub nieb.
prąiikow. bortą, reg. C3/p
8c, spec. w pon., jard 0/4 U
Jasne perkale peł. jard» szerok.
2 do 10 jardów, wart. 73/0
15c. w poniedziałek .. | /4w
Końce do firanek. Ecru i białe
Nottingham lub Cable ..uilowe,
w poniedziałek. | Al/ft
dopóki starczą, po ... I fc/2 U
Poduszki do łóżek, 5 funt., —
przykryte grubą materyą na
wsypy, reg. 39c, w OQp
poniedziałek po
Damskie 3.50 i 3.00 trzewiki —
zap. i sznur., w pon. .1.49
Dla malców satin catf trzewi
ki zapinane — 89c ;
Damskie i męskie filcowe śli
pry, z tilcowemi AC.
podeszwamy po £X3v
Damskie trzewiki ciepło wyło
rzone, sznur, lub zap.. I AJ?
na tę sprzedaż po .... I ifcO
Włoskie orzechy, California, z
miçkkiemi łupinami, I Q ρ
funt * ... I UW
Jaja — wielkie wvborne, 30c
srtr. ... 26c
Łebkowy ryż, wielki funt 6**c
Kawa. 28c Peaberry, funt 21c
Mail mydło, &—?c kaw. 25c
8 kostumerowi.
Santa Clairs cukierki wszystko
za ioc z tym kuponem. —
Dziecięca odzież spodnia mino
wana, reg. 25c ΙΛρ
wartość lUw
Męska grubo runowana odzież
spodnia, reg. 50c AQ1
wartość ΔΌ j
Męskie Flanelette nocne koszu
le, reg. 50c wart QQn
po ; OvU
Męska $2.00 wełniana odzież
spodnia, wieL 40 — CQp
42 koszule OvU
J. O. King, szpulka
baweł., 4 szpulki ....
Damskie 29c fartuchy, jasne i
ciemne I Q.
kolory lwu
Białe wełniane potnikowe sur
duty, wszy. wiel., QÛP
i.oo wartość
Damskie 15c baweł pończochy
specyalnie 6^C
5
Ρ
Po
pończochy, snec
Dziecięce 15c baweł. ..6&C
ο 11 JcL
ιι Κ»
S|MlUlf/ilJI\LL AyEWUŁjj
Macie pieniądze
do ulokowania? Jeżeli
tak, zbadajcie nasze
Pierwsze hipoteczne
złote bondy
które mamy w sumach
od $100, $500 i wyżej,
przonoezące ładne 6 pro
cent czyli o dwa razy
tyle ile dostać możecie
w jakimkolwiek banku.
Postarajcie się o spis.
Home Bswk^Thdst (S
XX (M ÉTATMAV1NM BANK) V
I Milwaukee ! Ashland Avee.
OtuwM η vtwak I n>m ■!****— ""™
Aug. O. Urbański
ADWOKAT
Ofit: 414 i 415 Hooe Buk Budyntk
MLUwaak·· I Ashland Art.
mtamkamt* tti· THOMAS ULICA.
HM»b w ofisie: Telefon w dom*
Μ ON ROB ar. HUMBOLDT 81TŁ
Pnktital· w ««rttktek »ądach
UimtT warr · ror*w*rh «mnt *®»at
DR. W. S. SCHKAYER
Polaki Lekan 1 Chirurf
987 Noble oL Tel Monro· 1554
îliialm inm i «· t «··"
ι auwttr^ «amer 4mM
8 PEŁNYCH WAGONÓW
fwarantowanych i wypróbowanych wysokie*
niskich pieców ι radiatora1 do ogrywani* vo>
<9* albo par« M pół ceny. Mamy tanie wielki ta·
paa kotłów, rexerwoarôw. rur. ν injefc ρ«*η»·
dów 1 wentylatorów; prowadzimy u kie oajwię.
k»7> tkład wexystkiego oo w ta wre· plumbiai·
akl wonedti « lem mieście.
M. LEVY a. co.
STATE i 22-ga UUCA. TtWM Clllitf Ml
Mam dl* Katdeco rodaaja pieców wstyetki·
Caeéci Pieców
H. MAEOOŁIS,
697 MlLWAÛb' E AVENUE,
Baanadv hn A fhoiwuti - IWaaiàJ*j»
PodaruneK li u la/dkosvy
χ t!tri(i Każdy człoask rrtiliy bdił·
tiBA>lOFv>N ivicirob
Jab Inny instrument ma'yrsay
Victor i Comaib.a 6ramof3ny $151 wyżej
Dlaczego Rozmyślać
Co kupid żonie, córce, bratu, sios
trze i inuym członkom rodziny na po
daruoek gwiazdkowy? Wstąpcie do
uaszetro składu gdzie mużecie wy.
brać jeden podaruuek n. p. Gramofon
który będzie odpowiedni dla całej ro
dziny, dlatego że muzyczny a wszy
scy lubią muzykę Właśnie tera^ jest
cza% w którym można dobrze wybrad
dlatego iż zapasy nasze są wielkie a
zwłaszcza Gramofonów Victoria 1 Co
lnmbia (szafladowych lab z trąbą)
Rekordów nowych Polskich, harmo
nią skrzypiec, koncertyn, instrumen
tów dętych, nut na wszystkie instru
meota i. t. d.
St. S. GRALAK
1532 W. 47 St. Chicago, 111.
Jcdes błock aa w ich ód od Aiblud Ave.
MY WYHODUJEMY
WAM WŁOSY
PRAWDZIWE
LEKARSTWO
ZUPEŁNIE
DARMO
DLA MĘŻCZYZN
1 KOBIET —
Czy wypadają -wam włosy?
Czy może siwieją za wcześnie?
Czy włosy wasze blednieją lub są lepkie?
Czy macie łupież na głowie lub czy
ewędzi was głowa?
Czy Jesteście łysym lub czy zaczynacie
łysieć?
Jeżeli wam coś podobnego dolega, nie
zwlekajcie, ale postarajcie iię temu xa
pobledz natychmiast.
Poślijcie natychmiast po naszą Ilustro
waną książeczkę pod tyt..
"JAK PIELĘGNOWAĆ WŁ08Y"
(Napisana przez europ, specyallstę)
Zawiera ona naetepujące rozdziały:
Pouczenie o włosu 1 czaszce.—Przyczyny
wypadania włosów 1 łysienia. Jak starać
się o zdrowe włoey.—Sposób leczenia przy
pomocy kuracyl w sześciu tygodniach.—
Siwe włoey.—Broda.—Poświadczenia od
używających tego sfosobu leczenia.
Lekarstwo Darmo
Postaramy się przekonać was zupełnie
bezpłatnie na nasz voszt, że CALVACURA
środek na włoey Jest nader pomocnym w
razie braku włosów. "Wyślemy każdemu
darmo CALVACURA No. 1. waroścl |1.00.
wraz ze wspomnianą książeczkę po tyt.
"Jak pielęgnować włosy", gdy nadeślecle
nam Imię. nazwisko 1 adres 1 10c. srebrem
lub znaczkami na pokryje kosztów opłaty
oocztowej 1 prreo^łkl. Wytnijcie nonlższy
kupon 1 prześlijcie go natychmiast do
r*NION LABORATORY Box 8S8 Union,
Ν. T.
KUPON NA BEZPŁATNE LECZENIE
WARTOŚCI 11.00
Jnlon Laboratory Box 883 Union, Ν. Y.
Załączam równocześnie 10c. na opłatę
xjczty 1 proszę o natychmiastowe wy«ła
Ile mi CALVACURA No. 1 wartości 11.00
-raz w*ezą książeczkę pod tyt. "Jak ple
•ynować włosv."
( Dołączcie ten kupon do waszego listu.)
ι
1
«M ^
Elektryczne świece
na wieczór gwiazdkowy
Te posrebrzane Colonial
elektryczne świeczniki są
najodpowiedniejsze. — Spe
eyalnie para kompletnie, włą
czając delikatne jedwabne klo
sze. zamrożone lampy, sznur i kołek
4.50. Także sprzedawane bez kloszy.
3.00 za parę. Użyteczne przez cały rok.
Electric Shop
Adam· Λ Clark Str«et*
Michigan Λ Jackson Blvd.
We D. Mc-Junkln Atîvert. Ageno^ Chicago ! .16
Unikajcie
iDiltacyl.
Be» wątpienia
ua) lepszym pokar·
icen;, trunkiem i
toni «lem Jest
Mo Awoys Malt
Marrow. Je i e 11
nie Jest wyrobu
MoAroys nie J«at
Malt Marrow· —
Powszechne uiy
l· wśród Po:a
kó<* j»et dowodem
lerereto ratunku.
Liejszy wyrób
Mc ATOjra Alma
Mater piwa tak
popularne.
Spróbujcie a po·
tost an lecie stały
mi koatumeramL
Telefon Çalnmet 8401.
Mc Avoy Malt Marrow Dapt,
2340-8 So. Park Atc.
CHICAGO,
PR. N. SCHRAYER
rouu figfo DENTYSU I
fry»—jaa wwrtM· robotf ^ l U Wii·» »»
W M/Bpweeeo I7<mi i ■· emisrww*pe|
tnaob i rnm>to]« tako*· aa >atj&
B66 Milwaukee a Te·, réf Ctstv
Ού · raao éD » wteçxflrj w
W. J. LaBUY
ADWOKAT
Praktykuje we weryetklch sądach
WłMtonmi 91β miwaokM Ατβηα·
Telefon Mooroe 83»
Ofl· w irMmteédu 117 Ν. Daarbora St
Pokój 16» Unity B14f. TeL Central 1106
J. F. ŚMIETANKA
adwokat
I» «Ml Washington allée, 4-®·
Telefon FUndoiph UW
WtM*orcm: Θ20Θ Commercial mm
Teieloo Souin CtUu^o -βΟΙ
Przewielsb.ks. Wła
dysław Bobkiewcz
Konsultorem.
«w—j
Dnia 1-go grudnia, odbył się
w mieście Peoria, 111. Synod Dy
ecezyalny, na który udali się
wszyscy księża z całej dyecezyi.
Na tym synodzie Najprzewiele
bniejszy Ksiądz Biskup Dunne,
D. D. ogłosił księdza Władysła
wa Bobkiewicza, proboszcza pa
rafii św. Jana w La Salle niena
ruszalnym proboszczem, a Księ
ża całej dyecezyi głosowali za
nim i olbrzymią większością wy
brali go konsultorem. Mówiłem z
jednych z tych naszych Duchow
nych Ojców by się dowiedzieć o
rezultacie wyborów na synodzie
i od razu spostrzegłem, jaka ra
dość i zadowolenie malowały się
na jego miłej twarzy. Spytałem
o przyczynę radości, a on mi od
powiedział, że jest z czego się
cieszyć, bo na parę set Księży w
dyecezyi Peoria, polskich kapła
nów jest tylko czternastu, w po
równaniu tylko garstka, i ci tak
potrafili się zorganizować, by
swego dzielnego kandydata nomi
nować i przegłosować. Mogę do
dać od siebie, że to nam dowo
dzi, iż nasi Ojcowie duchowni ma
ją wpływ u wszystkich Księży w
Dyecezyi i że się trzymają je
dności. Kochają się jak bracia.
Na wszystkich nabożeństwach i
odpustach widzimy ich wszyst
kich razem zgromadzonych,
wspólnie sobie pomagających.
Wszyscy co do jednego byli nie
dawno na czterdziesto - godzin—
nem Nabożeństwie w parafii
świętego waientego w reru,
wszyscy byli też na nabożeń
stwach w parafii św. Jana w La
Salle i w Spring Valley w zeszłą
niedzielę. Dowodzi to, że w je
dności siła. Uczą nas przez swe
przykładne postępowanie, byś
my my ludzie świeccy, także się
wzajemnie popierali i kochali.
Wszak miłość to wielka cnota. I
ta cnota cudów dokaże, jak teraz
dokazała, że wobec tylu wpływo
wych księży irlandzkich, Polak
Patryota wybrany. My się też
wszyscy cieszymy z tego, bo tak
jak własnego proboszcza kocha
ny ks. Władysław Bobkiewicza,
najbardziej od tego czasu jak na
naszym obchodzie d. tël-go li
stopada, b. r. miał mowę patryo
tyczną. Zaimponował nam bardzo
od tego czasu. Więc przez łamy
najlepszego Dziennika Polskiego
w Ameryce, a może na świecie,
wołamy dziś na cały świat:
„Niech żyje ksiądz Bobkiewicz.
Ad multos annos!"
Dnia 2S-go listopada przed sa
mym synodem odbyło się czter
dziesto godzinne Nabożeństwo
w parafii· księdza Konsultora. Bli
sko dwa tysiące osób przystąpi
ło do Stołu Pańskiego.
W niedzielę Sumę odprawił o
godz. 10 ks. J. Herek w asysten
cyi ks. S. Przybysza jako dya—
kona, a ks. J. Menczykowskiego
jako subdyakona, który też wy
głosił kazanie. O godz. 7:30 od
prawił Nieszpory ks. L. Biskup
ski w asystencyi ks. S. Sychow
skiego jako dyakona i ks. F. No
wickiego jako subdyakona. Ka
zanie wygłosił ks. J. Cieśla.
W poniedziałek rano Mszę św.
odprawił ks. F. Marciniak, a ka
zanie wygłosił ks. F. Kuliński.
Nieszpory odprawił Przew. ks.
S. Nawrocki w asystencyi ks. A.
Majewskiego jako dyakona, a
ks. S. Kubiaka, jako subdyakona.
Kazanie wygłosił ks. .brane. Bob
kiewicz.
We wtorek rano Mszę Św. od
prawił ks. K. Gronkowski w a
systencyi ks. P. Janeczko jako
dyakona a ks. H. Ostrowskiego
jako subdyakona. Kazanie wygło
sił ks. S. Kubiak. .Nieszpory od
prawił ks. K. Gronkowski, dya
konem był ks. P. Deksnis, a sub
Jyakonem ks. A. Jagodziński. Ka
zanie wygłosił ks. J. Osadnik.
Nadto dopomagali w słuchaniu
spowiedzi św. : ks. L. Bobkiewicz,
proboszcz ; ks. S. Przybysz z Pe
ru ; ks. F. Bobkiewicz z Oglesby i
ks. A. Majewski z De Pue; ks.
Cieśla ae Spring Valley; ks. A.
Deksnis ze Spring Valley; ks. P.
Janeczko i fcs. S. Cys z Kewanec;
ks. S. Kubiak z Moline; ks. J.
Menczykowski; ks. F. Marcinek;
iks. F. Nowicki; ks. L. Sychow
ί ski ; ks. Ε. Kuliński; Przew. ks.
IS, Nawrocki; ks. B. Czajkowski;
ks. K. Gronkowski z Chicago; ks.
B. Celichowski z Milwaukee; ks.
J. Osadnik z La Porte, Ind. ; ks.
H. Ostrowski z Brighton, la.; ks.
A. Jagodziński z Danville, 111·;
ks. P. Culleton z Peru; ks. W.
Murtaugh ze Sheffield, 111.; ks.
Wencel i ks. Fredrick ze St.
Bede; ks. D. D. Lane i ks. F. Mo
naghan, ks. P. Rączaszek i ks. J.
Herek z La Salle.
Bracia i siostry Polacy i Kato
licy w Peru, La Salle i okolicy!
Jeżeli kto chce zamówić sobie
najlepszy dziennik na świecie, pi
smo rdzennie katolickie i najwię
ksze, niech się zgłosi do mnie ni
żej podpisanego, a dostanie skorą
usługę. Chciałbym to najcenniej
sze pismo widzieć w każdym do
mu. Nie można nazwać domu ta
kiego domem polsko - katolickim,
gdzie nie ma „Dziennika Chica
goskiego". Proszę się zgłosić do
mnie, lub listownie mię zawiado
mić, a bez zwłoki dom Wasz od
wiedzać będzie regularnie co
dzień najprzyjemniejszy gość, któ
ry Wam opowie wszystko najle
piej o wojnie ,o starym kraju i
o wszystkiem co się dzieje w A
meryce i na całym świecie.
Tyle tymczasem, później z przy
jemnością więcej napiszę. Mogę
dodać, że w czerwcu l£16go ro
ku, kto z nas dożyje, będzie
świadkiem największej uroczysto ·
ści i manifestacyi, jaka w tej o
kolicy miejsce miała. Parafia
świętego Walentego w Peru bę
dzie obchodziła srebrny jubileusz
z największą pompą i solenno
ścią. Już czynimy przygotowania.
Będzie Bierzmowanie, Poświęce
nie części cmentarza, Parada od
Kościoła na cmentarz i t. p. uro
czystości. Nasz pracowity ks. pro
boszcz Stanisław Przybysz, już
nas zawiadomił o tej manifesta
cyi dnia 6 czerwca, 1916.
Antoni Mańkowski,
St. James St. — Peru, 111.
BOLEŚCI W PLECACH.
Czytajcie, co nam donosi pani
Maćkowa z Woodstock, Minn. :
Dość często miewałam boleści w
plecach. Sprowadziłam więc sobie
Severy Lekarstwo na Nerki i Wą
trobę. Po jednotygodniowem za
żywaniu tego lekarstwa, boleści
się znacznie zmniejszy, a po zu
^żyoiu całej, butelki ustąpiły zu
pełnie i więcej się nie wróciły. Ił
ży wałam już dużo Severy Leków
i zawsze jestem z nich kontenta."
— Zapalenie nerek lub pęcherza,
zatrzymanie moczu, opuchnięcie
stóp, boleści w plecach lub kwa
śność w żołądku usuwa szybko
Severy lekarstwo na Nerki i Wą
trobę (Severa's Kidney and Li
ver Remedy). — W cenie 50c lub
$1.00 za butelkę do nabycia w ap
tekach lub wprost od nas. — Ma
cie już z apteki Severy. Polski
Kalendarz na rok 1S16? Jeżeli nie
można już dostać od aptekarza,
piszcie o bezpłatne nadesłanie, a
dresująci λΥ. F. Severa Co., Cę
dar Rapids, Iowa. (Ogł.)·
Co do nowin sportowych, DZIEŃ·
NIK CHICAGOSKI góruje nad pie—
mani polskiemi i wogóle wszystkie
mt ga*etami nie-angtelakiemL
H!
(Dokończenie ze str. lejj.
Ze Wschodniego Teatru
Piotrogród, 11 grudnia. — Pra
wie żadnych wiadomości niema
dziś z tego frontu; donoszą tyl
ko o ujęciu jednego austryackie
go aeroplanu na Wołyniu oraz c
tern, iż jeńcy austryaccy infor
mują, że Austryacy z wielką in
tensywnością fortyfikują Wło
dzimierz Wołyński w oczekiwa
niu rosyjskiego oblężenia; nadto
Austryacy i wspierający ich
Niemcy reorganizują pośpiesznie
linie wołyńsko - galicyjskie. —
Pisma rosyjskie donoszą, iż
są wieści od niemieckich jeńców
pobranych na linii Dżwiny, że w
armii niemieckiej są na porządku
dziennym samobójstwa oficerów
i żołnierzy, w niespełna dwu ty
godniach ostatnich 9ciu oficerów
pozbawiło się życia.
Z Rady Sprzymie
rzonych.
Paryż, 11 grudnia. — Wczoraj
obradowali w sprawie planów dal
szych wojny minister angielski
Grey i generalissimus lord Kitche
ner — z prezydentem francuskim,
Poincarem.
Z Anglii.
Londyn, 11 grudnia. — Dziś w
Izbie Gmin oczekują sprawozda
nia szefa biur rekrutacyjnych an
gielskich, lorda Derby; ze wszy
stkich biur donoszą, iż wszędzie
w dniach ostatnich wzmogła się
znacznie liczba ochotników; wi
docznie działa postrach przed
przymusową służbą wojskową.
Z Niemiec.
Paryż, 11 grudnia. — Potwier
dza się wczorajsze doniesienia o
wielkich demonstracyach poko
jowych i rozruchach w całych
Niemczech ; po wielu miastach,
jak w Berlinie, Lipsku, Mona
chium odbyły si? pochody głod
nych po ulicach, demolowano
składy i sklepy, kobiety głośno
wołały o hleb i pokój. Policya i
wojsko musiały wystąpić w wielu
miastach: przyszło do walk,
strzelaniny; szczegóły co do licz
by ofiar nie są znane. Prasa ze
stawia doniesienia o tych rozru
chach z butnemi słowy kanclerza
niemieckiego wypowiedzianemi
w parlamencie onegdaj, zestawie
nie to dowodzi, iż sami Niemcy
głodni i pokoju pragnący przeczi
kanclerzowi, który opowiada o
dostatkach zaopatrzenia i na
strojach wojennych.
DLA MATEK.
(Naturalnie karmienie niemo
wląt, często odbija się na mat
kach, osłabia je znacznie. Często
bardzo powoli przychodzą do
siebie. Pragniemy rekomendować
takim matkom, skoro tylko cier
pią na osłabienie i zatwardzenie,
by polegały na Amerykańskim
Elixirze Gorzkiego Wina. Popra
wi ono ich trawienie, usunie za
twardzenie, i zapewni im nowe
siły. Środek ten zawiera leczni
cze zioła i doskonałe gorzkie wi
no, niema w niem żadnych mine
ralnych lub szkodliwych składni
ków.
W chorobach skomplikowa
nych nerwowością, zatwardze
niem, brakiem krwi, jest zawsze
wielce poleconem. W aptekach
cena $i.oo: — Jos. Tri η er, fabry
kant, 1333 — 1339 So- Ashland
ave. Chicago, Illinois.
Przepracowane muskuły powin
ny był nacierane Linimentem,
by odzyskały elastyczność i siłę.
Ten Uniment wypędza wszyst
kie bóle. Cena 25 i 50 centów.
Pocztą opłaconą 35 i 60 centów.
MAPCCO TONIC
Na niestrawność, zaziębienie,
zatwardzenie i katar żołądka. —
Na sprzedaż α Aptekarzy
TELEFON MONBOE 3064
ANDRZEJ C. BISEK
ADWOKAT
Dom ZJvdiiocMnts
986 MILWAUKEE AVENUE
rór Augusta nL
Chttrch
BELLS
■mmtUI Bella » Speelmltr.
Λ-lf 'i xh A, .'··■
Specyalna Sprzedaż
Męskich ubrań 1 palt
100 kapelusze po ©8c
Flanelowe koszule z kołnierzem - 88c
Męskie strojne trzewiki 198
Grube granatowe serżowe spodnie 3.9Θ
Chłopięce piękne palta ; a oo
Chłopięce ubrania ....1.Θ8
Chłop, (trenat. sertowe Norfolk ubrania 3.SO
Trzewiki ®9c
S. KOSCHES
1041 MILWAUKEE AVE.
Liist Do Chorych na Reumatyzm
List pisany dnia 5-go grudnia, 1915. W pierwszych słowach mojego listu. Niech Będzie
Pochwalony Jezus Chrystus! Ból mój osunięty. Teraz Szanowny Panie Janie Nowaku, piszę
tea list do pana, aby go pan ogłosił drukiem, bo chcę. aby kaidy człowiek co nawiedzony jest
reumatyzmem i innymi bólami, żeby wiedział czem może się wyleczyć. Znajomym moim roz
powiedziałem już dokładnie jak się wyleczyć od jakiej choroby czyli reumatyzmu. Bo ja o trzy
małem OLEJ NOWAKA i donoszę panu, że pański olej zupełnie pomógł w mej chorobie.
Posmarowałem bok i krzyż tylko 10 razy i ból ustąpił zupełnie, a to posyłam panu podać w
gazetę, że to jest najlepszy rfrodek na reumatyzm i inne bóle. Bo mnie od jednej bntelki po
mógł. Nie jestem zdolny pann podziękować za Olej, bo jest bardzo pożyteczny i dobry. Dzię
kują panu po niezliczone razy i życzę szczęścia od Pana Boga, ja Stanisław Wnuk, co daj
Boże. Amen. Neopit, Wis,
List ten, w dosłownej swej treści, mówi sam za siebie, a listów podobnych posiadamy
tysiące.
OLEJ NOWAKA jest do nabycia w aptekach, w sztorach, u agentów lub wprost u firmy:
«John Novak & Co., 1724 Ν. Ashland Are., Chicago, III.
Cena butelki *5o I ftOe. s pr*eaytk% lOo wlę< *j.
Specyalne Oferty na
Poniedziałek
Podarunki Podarunki
Darmo! Darmo!
Skład otwarty każdy wieczór aż do Gwiazdki
Jedwabie i materye
na suknie
5CRM) jard. jed resztek od V/j
do 3 jard. długie,
warte 1.48, jard 1
59c
1400 jardów welwetyny we
wszystikich kolorach,
wasz wybór
39c
Grube Storm serże, we wszyst.
kolorach, zwykła 69c
wartość, spec. jard .
39c
4 skrzynie niemieckiej mottled
flaneli, szć
\2]Ąc war.
flaneli, szarej tylko, .m
75 sztH'k extra grubej flaneli na
odzież kąpielową, 39c λλ
wartość na pon. jard .. G
Wielki wybór flaneli na kinio
nv, 36 cali szer., we wszystkich
najnow. kolorach i 1 Aj/n
deseniach, jard .... I L· / 2 υ
Wielki wybór Scrims na firan
ki i Voiles, warte do I Cp
39c, spec. w pon., jard . \ 01»
Odzież spodnia
Męska odzież spodnia — mę
skie czysto wełniane koszule i
gacie, wszyst. wiel., szare, zwy
kłe $2.00 wartości, | Ar
nasza cena | uéLU
Dziecięce Uniyi ubrania, we
wszystkich wiel., prążk. i ru
nowane, w ponie.
działek po
48c
1.25
Damskie jedwabne i wełniane
•union ubrania, z niską szyją i
krótkimi rękawami,
$2 war., w pon.
Damskie pończochy, najnow.
fasony, extra dobr. gat., jed
wabne w nowych dwu odcie—
niowyćh efektach, najlepsze $2
wartości, w poniedziałek, w
pudełkach gwiazdko
wych, para .... .. .
1.25
Pończochy
Dziecięce trwałe czarne pięikne
prążkowane pończochy, we
wszystkich wici., piefwszorzęd
ne gat. i pełnej wiel., warte
τ9c, nasza cena,
para
Męskie grube skarpetki, czar
ne tylko, mili run 35c
wartości, na pon., po ...
I5C
I5c
Staniki — Extra
Okazowy zapas damskich staników składających z Voiles,
Law i jedwabi, warte $1.50 i wyżej, nasza cena ΩΟρ
sprzedaży gOu
Damskie białe muślinowe spod lice w asortowanych
wzorach, spec. w przyszłym tygodniu po f ïju
Przykrycia na gorsety — asortowany zapas koronkowych i
hartowanych przykryć na gorsety w najnowszych ΙΛ.
efektach. specyalnie po ^0»
1S09 1519 Fullerton Avenue.
Spec. taniości na poniedziałek 13go grudnia
Η
1
Outln? flanela. zwykła 10ο wartość,
specyalniMard U 4L
DiimsKie szarfy z frędzlami, 31>o I Q.-,
wartości, po I "w
Zarzut»··i na środek stołu, zwykła 35c fl jr^,
wartość, spec. po i OL
Damek e runowane Union ubrania,
6óo wartości, po O UL
Damskie ręczne torebki, zwykło ÀQr
1.2> wartości, po U"L
Damskie ząbkowane chusteczki do |
nosa, spec. po lOL
Damskie chusteczki z różową l nie- 'J —
bleska bortą, po ju 2L
Dzieclece kolorowe chusteczki, f r
spec.valuie po 1L
Dnmskl*» długie flaneletowe kimonv. A'J*
C9c wartość, po T^L
Damskie kaftany poranne, 59c war· 'J "!/->
tośoi, po O O L
Damskie Vlct kozłowo irunmetal i Patent
Colt sznurowano 1 zapinane trzewiki,
warte 12,60 i Î2, po 4?1
Dnmskle czerwone 1 czarne filoowc panto
felki, flloowe podeszwy, warte ŁOc, ^rt,.
speoralnle po i?VŁ
Męskie ..Kour ln hand" krawatki, çn
a>o wartości, po j*DL
Męskie parasole na podarunki gwiazdkowi·
28 calowe jedwabne Flbre, wasz | Art
wybór, po 1 .UV
Bawełn.ann kołdry. 50x72, zwykła 79oÇOr'
wartość, po., t/7t
2 Kostumerowi tylko.
Kołdry dla nlemowUt, zwykła 15o war- Q
tośd, spec VL
8 koitumerowt
Taniości w basemencie
Dwie grube galwanizowane balje, drewnia
ne rączki 1 przyrząd do wyżjmaczki. QOr
specyalnie po "OL
Worchester kocioł do prania, 16 f 'Jfi
une. koprowe dno, 1,79 wartość po.. 1
Kosze do prania „Splint Kivlne,, "îQr·
drewniane dno, 49o wartości po ...O s\.
Całkiem bawełniane linki do blellz- f ë»
ny. 100 stóp długie, za I D L
Duże białe filiżanki 1 podstawki, g·
β par kostumerowi, para ... uC.
Dute ozdobne badkl do lemonady. niebies
kie, białe i zielone w kropki,
specyalnie sztuka L / L
Nasz oddih' tabawek Jest największym
najtańszym 1 najlepszym w tej okolicy
I jest teraz gotowy do waMiego obejrze
nia.
Kozłowe l ubrano lulki, od 15c do S.oo
Ornamenta do gwiazd
choinek, od
Ornamenta do gwiazdkowych Ic
139
Duże koniki na biegunach i buja
jące. specyalnic od
Ładne wykończone Shoo Flies, od łlkc
i setki więcej po bardzo niżklch cenach
Specyalności Groservjne
tyłko ua poniedziałek li? gnid.
Llghthouse mydło. 8 za 3<>c
Bijr Ben mydło. 7 τ.a ...... 20c
Wbite Siar mydło, 7 za 2«c
Liphthouse proszek, duża paczka ISc
Ltghthouse Cleanser. 3 puszki za lic
Dunuan Cocoamjt. 6 paczek
za
Sos pomidorowy, Club House.
tylko
Kakao Runkel's M funtowe puszki
Mllady mydło toaletowe. 3 kawałki
.. 19c
A5c
15c
10c
. 10c
.10c
Easy Hand Wash. 3 zwykłe lOo puez- i Γ|
kl za.. 1 VC
E-Z czernidłodo pieca, duże butelki
tyluo
Soda do prania. 9 funtów
Mydło krajowe Ν. Y. specyalnle
4 funty.
Krochmal, duże kawałki, 3 funty
-/a
Gwiazdkowe świeczki Dupless. pudeł
ko tylko
óc
9c
Sc
Specyalności na mięso
w poniedziałek, i:i grudnia.
Sirloin albo Porterhouso steak, | Qr
funt IOL
Świeżo krajana knrhonada. funt I4c
Ciok na pieczeń, funt 12'ic
Bez kości Rump Corned Beef, f
funt IaL
Najlepszy smalec. 2 funty 23c
Knllfomijskie ezvnki, 4 do 6 fun· i *}l/ n
tńw przeciętnie, funt Ji£r/2L
Wędzone surowe szynki, funt ..l«c
u qdzonasłonina od żeber, specyal- |
nie funt IOL
Wyborna Breakfasi słonina, specy·
aloie funt L IC
Na wiórek, 14 grudnia tylko
Sadło z tym uuponem (10 funtów
kostumerowi ) funt
ió'/2c
DARMO DLA CIEBIE MOJA SIOSTRO
HADMDI ciebie 1 dla każdej kobiety ΠΑΟϋΠ!
UMIlmU· cierDiacej na choroby kobiece IWIilflUł
Jestem kobietą. Znam kobiece cierpienia. Wynalazłam
lekarstwo. Poślą poczt* z upalnie bezpłatnie moje do
mowe leczenie każdej ι ierpiącej na choroby kobiece wraz
z przepisami używania. Chcą powiedzieć wszystkim o trm
lekarstwie — tobie, czytel-iczkj, twej córce, matce lob
siostrze. Mąźczyznl nie mogą pojąć cierpień kobiecych.
Ja wiem, te moje lekarstwo jest pewnem na ('pławy.
Wrzody, Opadnięcie macicy, Bolesne perjody, 1 tery ne
etyli timczołowe Wydzlellny ) także na Ból głów*,Krzyża
1 żołądka, przy gnębienie, nerwowość, melancholię, skłon
ność do płaezn, gorączkę, amartwlenle, chorobę aereh
1 peeberza, «powodowane słabością nam właściwą.
Poeląwam 10-dnIową kurację zupełnie darmo, jako do
wód, że możecie tlą w domu wyleczyć łatwo i szybko.
Pamiętajcie, że to nic nie będzie kosztowało. a jeZel
aoble życzycie przedłużyć kuracją, będzie was to koszto
wało około 12c na tj dzień, czyli mniej niż Sc nadzień.
Nie będzie to przeszkadzało w zajęciu. Tylko przyślijcie
dokładny swój adres, opiszcie swoje cierpienia, a ja wam
poślą lekarstwo darmo odwrotną pocztą. — Pośle wam
także swoją kslażloą p. t. "WOIKN'8 OWN MFDICAL
ADVISER" z llustraciaml dlaczego kobiety cierpią t
TT jaki sposób łatwo wyleczyć je w domu. Każda kobieta
powinna tą KSiązrą miec, aDyeiązmej o bo oie nauczyc mogia. a cuy wam wieńczą s doktor powie,
źe „musicie mieć operacją", wr moźccie o eoble zadecydować. Tysiące wyleczyło fie mojem lekar
stwem. Leczy młodych i starych. Matkom 1 córkom dam dokładne wskazówki leczenia alą w domu
z upławów, błędnicy i bolącego a nieregularnego Miesiączkowania.
Gdziekolwiek mieszkacie, mogę wam wekazać kobiety w wasze} okolicy, które wam cbątaia
polecą i dowiodą, ic ta Domowa EaracJa leczy wszelkie choroby kobiece i czyni le zdrowymi i szczą·
śllwjmJ. Tylko ml priyMIJele swój adres, a otrzymacie darmo lutniową kuracją 1 książką PleacW
zaraz, bo może tej sposobności sią nie doczekacie. Adree : ι
MRS. M. SUMNIERS, BoiP203 Notre Dame. Ind. U. S. i
/, vit: . *■

xml | txt