OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 20, 1915, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-12-20/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Wszystkim krewa/m i znajomym donosimy tę smutną wisdo
mość, iż najukochańsza żoaa moja i matka nasza,
Apolonia Kruś
członkini Dworu *w. Salbiny. grnpt «4 Foresterek, Niewiasta Ro
żańcowa i łakomi IiI-*o św. Franciszka, .po długiej i ciężkiej cho
robie. pożegnał* się z tyra światem, opatrzona s w.
dnia 17-go grudnia. 1913 roku, o godzinie 10:25 **
«y łat 50.
Sakramentami.
x [ wiecrorem, prze
żywszy
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia 21-go grudnia, b. r., o go
dzinie ÎMej rano, z domu żałoby p. nr. 29lî> Gresnam Ave., do koś
cioła św. Jacka, a stamtąd na cmentarz ew. Wojciecha
lia ten smutnv obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i
tnajomych, w ciężkim żaiu pogrążeni:
Jan, mąż; Wiktor ł Ks. Augustyn Kruś, synowie; wraz z całą
rodziną.
21
Dr. J. L. Koatowski. polski denty
sta na „Town of Lakę", którego kan
celarya mieści się pnr. 4 <>56 S. Ash
land ave., upadł na lodowatym chod
niku niedaleko swego biura 1 złamał
sobie lewą nogę. Przebywa obecnie w
rezydencyl swej pnr. 1215 W. Gar
field boul. pod opieka dra Michała C.
Goy.
« fc O
Polska Organizacja Groeemików,
zapoczątkowana gorliwy działalno
ścią Stowarzyszenia Polskich Kapców
1 Przemysłowców w Chicago, postę
puje naprzód. Zawiązało się juz pol
skie stowarzyszenie groseraików na
Wojciechowie i Annowie. Tymczaso
wa administracya jest następująca:
S. A. Behnke. prezes, 175» W. 17ta
ul.; Józef Scjud, sekretarz. 1700 W.
20ta ul., a jako organizatorzy nale
żą do komitetu: Pr. Martynowicz,
2221 So. Wood ul.; Antoni Siedlecki,
1959 W. 19ta ul.; Piotr Ziarko, 1700
W. ldta ul.; B. H. Just, 1758 W.
20ta ul.; E. Eihner, 1720 W. 21szy
pL; Henryk Mieczkowski, 1627 W.
17ta ul.; Józef Darlak, 1802 W.
21szy pl.; Jan Korbas, 1712 W. 17ta
ul.; Ludwik Tarka, 1710 W. 21szy
jL; Antoni Ramocki, 2054 W. 20ta
ul.; Michał Przybyła, 1750 W. 20ta
ul.; Franciszek Jurek, 1704 W. 22ga
ul.; Kasper Ropa, 2259 W. 20ta ul.;
i Piotr Wysopal, 2122 W. I8ta ul.
Zebranie członków odbędzie się
dzisiaj (w poniedziałek) o godz. 8ej
wieczorem w hall pana Kozuba, W.
19ty pL ł S. Wood ul.
« « «?
Jutro odbędzie się z kościoła św.
Jacka pogrzeb à. p. Apolonii Krué,
lat 50, 2915 Gresham ave., matki X.
Augustyna Krusia.
Λ O O
Z kościoła Najew. Maryl Panny
Anielskiej odbył się onegdaj pogrzeb
ś. p. Wiktoryi (a d ,mu Zlelewicz)
Wleklińskiej. 1838 S. Hoyne ave.,
matki obyw. Sylwestra Wle-klińekie
go. dyrektora Z. Ν. P. Nabożdóetwo
rekwialne odprawił X. Łukasz Świąt
kowski. Należała do Centralnego
Tow. Polek. Prócz byna, pozostawlA
trzy zamężne córki, oraz sporo wnu
ków I prawa '.ków. Zwłoki pochowano
na cmentarzu św. Wojciecha.
'J o r.
W sobotę odby! się wspaniały po
grzeb starego parafianina Trójcowa,
ś. p. Feltxa Dejnowsfeiego. Zwłoki
exportował z domu żałoby pnr. 2032
Haddon ave. proboszcz Trójcowa X.
Kaz. Sztuczko, który odprawił mszę
św. w asyetencyi X. B. Iwaszewekie
go i X. S. Gruzy. Zwłoki nieśli człon
kowie Tow. ćw. Jana Chrz., nr. 151
> Z. P. R. Κ., z lUgo Zakonu św.
Franciszka. Apostolstwa Modlitwy i
Bractwa Róż. św. Wszystkie ołtarze
były pięknie przystrojone. X. Sztu
czko miał bardzo piękna przemo
wę w kościele, kładąc nacisk na
cnoty zmarłego starca.
Pięknie przygrywał i śpiewał orga
nista Józef Małłek. zastępujący cho
rego ojca. Pogrzebem zajmował się
przedsiębiorca p. Antoni Lieowakl.
Nieboszczyk pozostawia żonę Ma
ryannę i dwu synów, Jana i Fran
ciszka, oraz trzy córki, Weronikę,
Teofilę Iz męża Piasecka) i Martę.
PODZIĘKOWANIE.
Niniejszeni składamy nasze
serdeczne podziękowanie wszyst
kim tym, którzy wzięli udział lut
przyczynili się do upiększeni*
pogrzebu męża mojego i ojca
dziadunia naszego sp. Felixa l>e}
nowskiego, a przedewszystkieit
Wiel. ks. Proboszczowi Kaz
Sztuczko, za wyprowadzeni
zwłok z domu. za od-prawienti
.Mszy św. i za piękną przemowy
w kościele. Także Wiel. ks. Β. ί
waszewskiemu, i S. Gruzie. Takż<
organiście J. Małłek i Siostron
Nazaretankom za ustrojenie ołta
rza i braciom z 3-go Zakonu św
Franciszka. Bractwu Różańca
św.. Apostolstwa Modlitwy, Tow
św. Jana nr. 151 Z. P. R, K. i A
r Lisowskiemu, który zajął się po
grzebem i tym, którzy oddali o
statnią przysługę zmarłemu. -
Wszystkim tyra zasyłamy starô-;
polskie .,Bóg zapłać." — W smu
tku pogrążeni. » * / -
Marya Dejnowska, żona,
wraz z familię."...
|! NOTATKI MIEJSKIE. !;
— Dwie grupy, jedna złożona
ze sędziów municypalnych, J a
druga ze zawodowych poręczy
cieli, inaczej mówiąc pijawek i
zdzierców, którzy się tuczą na
wydobywaniu z więzień nieszczę
śliwców, dzisiaj udaj-e sie do sze
fa policyi Healey w sprawie obe
cnego systemu wypuszczania na
wolność za kaiKrami. Pierwszym
rozchodzi się o reformę, drugim
o utrzymanie obecnego systemu.
— Dr. H. J. Haiselden, którego
specyalny komitet Chicagoskiego
Towarzystwa Medycznego potę^
pił za uśmiercenie dziecka znie
kształconego Bollingerów. wczo
raj wykonał operacyi sterylizują*
cej na 22-letHim Edwinie Brussell
za zezwoleniem rodziców, żarn.
pnr. 4522 Clifton ave. Edwin
Brussel jest anormalnym umysło
wo i ma niewyleczaltią chorobę
płucną. <
— Za poradą swego spowiedni
ka przyjechała wczoraj do Chica
go z Ottowa, Kanada, panna Ma
rie Louise Des Rossier, główna
dozorczvni w szpitalu Misericor
dia w tem mieście, ażeby się przy
znać w sądzie spadkowym, iź do
puściła się krzywoprzysięstwa
przed kilku tygodniami. Zeznała
1 \l)łc^v ire \TotfArC OrtWlło A 1\ί*ίΑτ t\
w szpitalu Misericordia, co byłą
fałszem, do którego się dała na
mówić. Według warunków testa
mentu jej męża zmarłego, p. Mat
ters nie mogła otrzymać w spad
ku całego jego majątku w sumie
$200,000, jeżeliby nie miała dziec
ka. Śledztwo będzie wdrożone
przed „grand jury." ;
— William Curtis Wakefield,
który ma być synem sedziego w
Bostonie i bratem wysokiegô u
rzędnika w« Waszyngtonie, 'U
sam był prezesem i założycielem
„Civie Institute" w Detroit, zes
stał wczoraj aresztowany pod
zarzutem wymuszania pieniędzy
pod fałszywymi pozorami i pusz·*
czania w bieg bezwartościowych
czeków.
[ Ruch « Towarzystwach.
ZE STANISŁAWOWA.
— Dwór Pułaskiego nr. 482 Z. K.
L. ma miesięczne posiedzenie jutro
we wtorek, dnia 2Igo grudnia, o go
dzinie $mej wieczorem, w sali zwyk
łych posiedzeń. — Albert Orzechów··
wski, Nadleśniczy. J. Szczepański, se
kretarz prot., I4ôô W. Division str.
ι S » i* ^ '
• Przedroczne posiedzenie Ćhóru t
ŚW. Stanisława K. k. d. odbędzie się
i*łś wieczorem, o godz. 8mej, w hall
iwyUych posiedzeń. obecność każ
dego członka i członkini wymagają
ca, bo na porządku dziennym wyb6r
nowej admlnistraeyi na rok 1.916.—
J. §. Golubski, prezes; Józef Mindak
sekr.
Z KANTÓW/-.
— Tow. św. Tomasza nr. Z&ty Ma
clerzy Poteklej odbędzie przedroczne
posiedzenie dzisiaj o godzinie 7:30
wieczorem, w bali zwykł, posiedzeń.
— Edward Michalski, prez.; S. M.
Tworek, sekr. prot., 830 N. Carpen
ter uL .
Z MLOJ>ZIA\KOWA.
—Macierz Polska oddział 66ty
św. Weroniki odbędzie przedroczne
posiedzenie we wtorek, dnia 21 grud
mKmmammmmÊÊm
nia, o godzinie 7:30 wieczorem, w
hali zwykłych posiedzeń. Kafcda człon
kini ma byćo becna, bo będzie obie
rana nowa admluiatracya na rok
przyszły. — Marya Imbiorska, prez.
Ant. Kolesióeka, sekr. prot,
Wszystiim Krewnym τ zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość iż -ijukochańszy
Wi który a i Edward dzieci. 21
? Ś. P.
Franciszek Jopi>ek
' członek Tow. św. Stanisława
K., św. Floryana, Stow. Pola
ków w Ameryce i Tow. św.
Salomei, po krótkiej i dwu
dniowej chorobie, pożegnał
się z tym światem, opatrzony
św.Sakramentami,w niedzie
lę, dn. 19go grudnia. 1915 r.
o godzinie 2ej popołudniu,—
pFzeżywezy lat 43.
Pogrzeb odbędzie się w śro
dę, dnia 22 grudnia, 1915 r.,
o godzinie wpół do 10tej ra
no, ι domu żałoby pnr.11742
Indiana ave., do kościoła św.
Salomei, a stamtąd na cmen
tarz Góry Oliwnej.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w cięż
kim żalu pogrążeni:
Maryan mi Joppek, żona;
Helena, tYanriszek, Elżbieta,
mąż mój i ojciec naaz
m
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutna wia
domość iż najukochańszy mąż
mój i ojciec nasz
Ś. P.
Wincenty Nawrocki
■członek Tow. św. Marcina gr.
Ί13 Stow. Polaków w Ameryce,
pod opiekę. Św. Trójcy pożegnał
'ślę z tym światem, opatrzony
iyr. Sakramentami, dnia lSgo
grudnia, 1915 roku, o godzinie
7ej wieczorem, przeżywszy lat
52.
Pogrzeb odbędzie się w środę
dnia 22go grudnia, o godzinie
9tej rano, z domu żałoby pnr.
8344 Brandon ave., do kościoła
► św. Michała Archanioła w So.
Chicago, a stamtąd na cmen
tarz św. Krzyża, w West Ham
mondr Ind.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
: i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Jadwiga Nawrocka, żona; Do
mii lik. Agata:, Bernard, Broni
sław i Albin, dzieci; Walenty i
Apolonia Brudnachowscy, te
ściowie; szwagierki i szwagro
wie.
il
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochańsza żona
moja i matka nasza
Ś. P.
Maryamia Frasz
członkini R6ż. św. lsze Drzewo,
34tej Róży, po krótkiej choro
bie .pożegnała się z tym świa
tem, opatrzona św. Sakramen
tami, dnia 19go grudnia, 1915
roku, o godzinie 4tej popołud
niu, w podeszłym wieku.
Pogrzeb odbędzie się w śro
dę, dnia 22go grudnia, o godzi
, nie 9:30 rano, z domu żałoby p.
I nr. 5076 Avondale ave., Jeffer
son, do górnego kościoła św.
Stanisława Kostki, a stamtyd
na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
. pogjążeni:
Andrzej *Yasz. mąż; Józef
Głon, Katarzyna Kozraarynow
ska i JakAb Fraez, dzieci; Ag
nieszka Głon, synowa; Woj
ciech RozmarjTKnvski, Blęć; —
wnuki i prawnuki.
t
Członkinie Tow. św. Anny gr.
57 2. P. w A. zbiorą się przed
domem zmarłej siostry à. p. Ka
tarzyny CichOvStepskiej, 123»
Dickson ul., rano, o godz. 8;30,
s:kąd razem udamy się do koś
cioła Św. Trójcy, aieby oddać
Jej ostatnią przysługę.
Stroskanej rodzinie zasyłamy
wyrazy szczerego współczucia.
W imieniu Tow. św. Anny:
Pelagia Magowska, prez.;
Agnieszka Słominska, sekr.
| prot.

ΓτΊ
Wezyetkim krewnym i znaj o- ;
mym donosimy tę smutną wia
domość U najukochańsza piją.
moja i matka
Ś. P. -
Katarzyna Clchostępijka
członkini Tow. iw. Anny grupa
57 Z. P., członkini Tow. Nie
wiast Róż. »w. 3 Róży, po krót;
kiej lecz ciężkiej chorobie, po
żegnała sit z tym światem, op*
iraoBft ów. Sakramentami, dnia
18go grudnia, 1915 roku, o go
dzinie 5:30 wieczorem, przeżyw
ety lat 26.
Pogrzeb odbędzie się we'Vrtb-'
rek. dnia 2Igo grudnia, o go
dzinie irtej rano, z domu żało
by pnr. 1225 Dickson ul., do ko
ścloła #w. Trójcy, a stamtąd na
cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim talu
pogrążeni: »
Jan CtchoKtępeki, mąż; Kuge
nte, córka; wraz z całą rodziną.
,
Wszystkim Irrewnym 1 znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochańsza żona
moja i matka nasza
Û. P.
Katarzyna Halicka
(» domu Kemnw)
członkini Tow. św. Róży z Lima
grupy 272 Hjad. Tow. Gwiazdy
Nadzieja grupy 1,11 Związku
Polek w Ameryce. Tow. Central
nych Polek i Bractwa Różańca
św. po długiej i ciężkiej choro
bie pożegnała się z tym światem
opatrzona św. Sakramentami, d.
18go grudnia 1915 roku, o go
dzinie 2:40 popołudniu, przeży
wszy lat 46.
. Pogrzeb odbędzie się w środę,
dnia 22go grudnia, o godzinie
10tej rano, z domu bałoby pnr.
8G45 Escanaba ave., South Chi
cago,do kościoła Niepokalanego
Poczęcia Najéw. Maryi Pan
ny, a stamtąd na cmentarz św.
Krzyża, w West Hammond, 111.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Anastazy, mąż; Uawld, syn;
Franciszka, synowa; Maryanna
Halicka, teściowa; Edelinka,
wnuczka.
t
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość lż najukochańsza mat
ka moja
Ś. P.
Justyna Beutler
po krótkiej chorobie, pożegnała
się z tym światem, dnia 19go
grudnia, 1915 roku ,o godzinie
12:30 popołudniu, w podeszłym
wieku.
Pogrzeb odbędzie się w środę
dnia 22 grudnia, o godzinie lej
popołudniu, z domu żałoby pur.
1310 Cornell ul., a stamtąd na
cmentarz Concordia.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Paulina, córka; Jan Jarosz,
zięć; Józef, Antoni, Alderman
Stanisław W al koulak i Marta
Karolewska, wnuki; 9 prawnu
ków.
CENTRALNE TOW. POLEK
W AMERYCE.
Niniejszem zawiadamia wszy
stkie członkinie Tow. ii majg.
eię staAvIé in corpore na po
grzeb ś. p. Katarzyny Halickiej
pnr. 8645 Escanaba ave., South
Chicago, ażeby oddać jej ostat
nią sfostrzanną przysługę w śro
dę rano,o godz.8.'<30 punktual
nie do domu żałoby, a stamtąd
do kościoła Niepok. Poczęcia
Najćw. Maryi Panny w So. Chi
cago, przy rogu Commercial av.
i 88mej ulicy.
Wiktorya Szymańska, prez.;
Helena Kwaś-niewska, eekr.
prot.
Kupno i Sprzedaż.
Nauczcie się Balwierstwa
w największej i najlepiej wyekwipo
wanej szkole balwierstwa w Ameryce.
Nauczymy was więcej w paru dulach,
aniżeli w inny sposób przez kilka mie
sięcy. Prawdziwa praktyka balwier
ska* Niskie ceny, łatwe warunki, —
przyjdźcie lub piszcie, udzielimy infor
macyi pisemnej darmo. — Adres:
BURKĘ BARBER SCHOflL
Dep't. Ε. βΙΟ Madison Str.
CHICAGO, IŁU
WYŁĄCZNA POLSKA &ZKOŁA
BALWIERSTWA
Ekiperel Prsrrcądr6*}emr. Mała zipfot*
ροίοβΜ aiMłki. Ołntf lekki twol>. OeobUl» !«·
itrukOT·· Delenne wlecrorne korwt. Zftt>yu4ai·
o pana Witkowskiego.
W*«łe·'* Hifh Clu· Bart*r Scfcoot
ma w. aikduop m.. ghicaqo
DO wynajęcia ogrzewane miejsce na
4 automobile, tanio. 1G18 W. Divi
sion ul. 2gie piętro. 22
Poszukujemy robotników wspólni
ków. z kapitałem $500 i wyżej. Aże
by powiększyć nasze fabryki patento
wanych wynalazków, które w ostat
nich czasach z powodu ogromnego na
pływu zamówień okazały się za cias
ne, postanowiliśmy przyjąć więcej
wspólników. Kto zakupi u nas akcye
czyli wejdzie z nami do spółki bę
dzie współwłaścicielem naszych fa
bryk, oraz będzie miał zapewnioną
stałą robotę w tychże fabrykach. —
najniższa płaca dla zykłego robotni
ka 25c do 50c na godzinę. Zaś fa
chowcy, dostają wysoką płacę. Adre
sować: The Electric and Anto Parts
Co., 1971 East &5th str., Cleveland,
Ohio. 1Γ-17-20-22*24
Piękw© i whhie 4 pokoje do wynaję
cia $9. 1159 W. Erie ul. Agent
w balwiemi. 10-13-15-17-20-22-24
ORGANISTA, dobry muzyk, który u
mle prowadzić chór na cztery gło»v
ze świadectwem; po warunki przy
jęcia może się zgłosić do Rev. s. P.
Chmielewski. 835 S. Main ul. Herkl
mer, Ν. Y. 29
KOBIETA z dwuletniem dzieckiem,
poszukuje domowej roboty, umie
szyć, w zamian za dom utrzymanie
i małe wynagrodzenie. Telefonujcie
Franklin 3015. Local 66. Zapytać
8ię o Mieś Nellie Russell. &£X
Drofrne Ogłoszenia
ΡΟΤΒΖΒΒΛ 2ch mężczyzn na miesz
kanie, frontowy pokój. 1111 Marslł
fieJd ave.
— ■" 1 I
POTRZËBA mężczyzn na mieszka
nie. 1660 W. Division ul., od tyłu.
1 1 I—i ι ■■■>»!> III· I
POTRZEBA dziewcząt na mieszka—
nie, ogrzewane. 1303 Huron ul., 3cie
Piętro, blisko parku. 21
Poszukuję pracy Jako rzeinik do wy
robu, Ijrb do sztoru. 1750 Grand av.
22
OSSY BZIKACH·] dobrą. lokacyę na
salon? Zgtoócie się do Atlas Brew.
Co., Blne Island 1 21 s za, ni. XXX
DO wynajęcia 2 kompletnie umeblo
wane pokoje dla lekkiego gospodar
stwa, frontujące na południe, ładna
wanna, elektryczne światła, $3 tygo
dniowo, róg 32giej i Auburn ave. 1
blok na zachód od Halsted ul. Po
bliższe Bzczegóły zgłosić się do 4633
β. Ashland ave. 20
■ I I I—»—·——
WIDNY pokój do wynajęcia. 1001
N. Ashland ave., 2gie piętro.___ _2l
Zamienię murowany dom na 7 miesz
kań na mniejszy lub większy. Zgłosić
się 1443 Dickson uL, w tylnym dom
lui, właściciel. . 2?
Poszukuję brata swego Bolesława
Skrzypczyńskiego pochodzi z polskiej
gubernii z Królestwa, niech sam się
zgłosi lub znajomy i krewni niech da
dzg, wiadomość. 747 Milwaukee ave.
rnr^^ri.
ZA DARMO izba ł wstęp do kucani,
dla niewiasty za trochę pomocy
przy dzieciach. 3609 s. Paulina ul.,
cottage. * 20
POTRZEBA doświadczonych dziew
cząt do przyszywania guzików przy
surdutach- i kamizelkach. Hart —
Schaffner and Marx, Wood i Blucher
,iy. , ;; · 20
POTR2JEBA dziewcząt takie które
umieją gładko szyć ręcznie do wyu
czenia się robić dziurek, dobra zapła
ta podczas nauki. Hart, Schaffner
and Marx, Wood i Blucher ul. 20
POTRZEBA kobiety do szapu sizmat.
615 Hobble ul. 20
POTRZEBA dziewcząt do restaura
cyi. 80 W. Madison ul. . 21
POTRZEBA człowieka na stałe do
roboty do Junk szapu. H. Shamberg,
3305 N. Ashland ave. 21
POTRZEBA dziewcząt takie co umlą
szyć na power maszynach, do nauki
maazyniarstwa przy letnich ubra
niach, dobra zapłata, płacimy pod
czas nauki. Hart, Schaffner and
Marx, 35 S. Market ul. 21
Z HEGELKR, Danvillc. 111.
Baczność Polacy?
Czytając różne gazety dowiaduję
się iż bardzo wielu z naszych braci
rodaków sa bez pracy. Aby dopo
módz im daję do wiadomości iż w o
aadzie Hegeler przy Danville, 111. osie
dliii się wyłącznie Polacy, którzy
przez ostatnie 10 lat idą. w górę i te
raz maja pierwszeństwo i swoja wła
sna parafię. Więc jeżeli którykol
wiek brat-Polak życzy sobie stałej
pracy w cynkowni to jest każdego
dnia roku, niechaj śmlaio przyjeżdża
a robotę otrzyma. Zapłata wynosi od
$1.75 do $4.00. — Jeden z roda
ków. 23
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 610 Fęder ul., blisko Larra
bee. 21
POTRZEBA doświadczon cii dziew
cząt do szycia „coat canvass". The
Schweichler Co., 20*23 Willow ul. 27
POTRZEBA wszywaczy do podsze
wek i małych dziewcząt do kaftanów.
731 Tempie ul. Anderberg. 22
POTRZEBA 6 dziewcząt, bejściarza
i do ściegowania ramion dziur, pra
sowników na ezewki. Union Shop,—
1540 N. Ashland ave.
POTRZEBA kobiety lub dziewczyny
do douaowej roboty. 1316 Erie ul.
POTRZEBA kobiety do domowej ro
boty. Pomiędzy 40—50 lat. 2104 N.
ijUCVWll Lii·! vu
POTRZEBA bejściarek przy surdu
tach. 1721 Brigham ul. 21
POTRZEBA samotnego balwierza i
dobrego na stałe z calem utrzyma
niem, jednego na extra w piątek. —
Adres w adm. Dziennika Ohicago
skiego. 21
POTRZEBA pomocnika do malarza,
smarowania papieru, zaraz. 1618 W.
Division ιΛ., u góry.
POTRZEBA kobiety do szorowania,
zaraz. 1618 W. Division ul., u góry.
POTRZEBA dobrego krawca, zaraz.
936 Milwaukee ave., Olszewski, —
krawiec.
POTRZEB Aczłowieka jako janitora
i do pomocy palacza. OtisiSchool, —
Armour ul. 4" Grand ave.
BALWIERZA dobrego potrzeba za
raz, ze sztkoły się nie zgłaszać. 1508
W. Division ul.
POTRZEBA dziewczyny do roboty w
restauracyi. 1014 Noble ul. 21
POTRZEBA dobrych maszyniarek
do całych spodni i dziewcząt na Bpe
cial maszyny. 1540 N. Ashiland ave.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 862 N. Ashland avo. 21
POTRZEBA ,cigar mandera". taki
który umie drżeć tytoń. 1466 Mil
waukee ave.
POTRZEBA starszej dziewczyny lub
kobiety do pielęgnowania chorej. —
2650 Thomas ul., lsze piętro.
POTRZEBA do fastrygowania dziur
około ramion, do fastrygowania kan
tów i do przyszywania guzików przy
eurdutch. 1049 N. Ashlanû ave.
Ρ RASO WNIKA I trymera przy dob
rych męskich surdutach, muszą u
mieć crytać. Union hSop, 1712 Mc
Reynolds ul. ·
POTRZEBA balwierza zaraz. 1102
Milwaukee ave.
POTRZEBA maszyniarek do robienia
podszewki, także wykoóczarek 1 do
fastrygowania kantów, .przy kostu
merskich eurdutaoh. 1231 N. Ash
land ave. _____
POTRZEBA uczni do nauki praso
wania. 1433 Tell pl. 23
PR ACfi
POTRZEBA 2 dziewczyny polskie
pokojówki. New Jackson Hotel, 237
8. Halsted ul., blisko Jackson boul.
POTRZEBA dziewczyny do restaura
cyl. 2121 W. Division ul.
Wykończarefc potrzeba przy spod
niach, przyjdźcie gotowe do pracy. —
1437 N. Ashland ave., lsze pitftro.
POTRZEBA kobiety do szorowania,
na dzień. 1164 Milwaukee ave.. Cu
kterat». _ '
POTRZEBA kobiet do odcinania ni
ci około haftów. Chicago Embroide
ry Co., 1715 Ohio ul., blisko Metro·
poHtan L.
POTRZEBA wykończarek także do
przyszywania guzików ręcznie przy
męskich surdutach. Union Shop, —
1945 Waibenela ave.
POTRZEBA mężczyzn do żelaznej
fabryki do stolarskiej fabryki. Od 18
do 19 lat. Także mężczyzn. 763 Mil
waukee ave. 23
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty, niema dzieci, $6 tygodniowo
i utrzymanie. 1228 W. Chicago ave.
w składzie.
POTRZEBA maszyniarek i dziewcząt
do ręcznej roboty. Meyer Bros., —
170'8 Winnebago ave.
POTRZEBA maszyniarek lub maszj
niarzy przy kostumerakich spodniach
jest i ezapowa roboty. 2158 N. Robey
ul., róg Webster ave. 22
POTRZEBA pierwszorzędnego ma
szyniarza przy surdutach. Stała pra
ca, dobra zapłata. Od $18 i wyżej.
1624 W. North ave.
POTRZEB Aoperatorki, finiszerek i
do prasowania szewków. 2145 Fow
ler ul.
POTRZEBA dwóch balwierzy, jeden
na piątek 1 sobotę, .a'uigl do So. Chi··,
cago na stałe wieczorami; samotny:
1406 N. Paulina ul.
POTRZEBA balwierza na goboty 1
niedziele. 1719 — l7tą ul.
UNION SHOP. Potrzeba maszynia
rek albo maszyniarzy do szycia pod
szwki. 1721 Brigham ul. 20
POTRZEBA maszyniarek do fastry
gowania także do robienia podszew
ki i tylnych części przy kamizelkach.
2310 Armltage ave., Ecker. 20
POTRZEBA dobrej kobiety z Avon
dale do ogólnej domowej roboty. —
Dobry dom, mała familia. 3050 N.
Hamlin ave. XXX
POTRZEBA starszej kobiety do asys
towania przy domowej robocie przy
dzieciach, dobry dom. 1655 Miliard
ave., Vogel, Telefonować Lawr.dale
2015. 22
POTRZEBA dziewczyny, musi umieć
dobrze czytać i pisać po rosyjsku,
$20 miesięcznie, mieszkanie i utrzy
manie. P. Kasper, 5719 S. Laflin ul.
XXX
POTRZEBA dziewcząt do przyczywa
nia guzików — fastrygarek do dziur
około ramion, maszyniarek przy sur
dutach. także wykończarek. Ederhei
mer, Stein nad Co., 1722 W. Divi
sion ul. 20
POTRZEBA dobrych maszyniarek do
szycia całych spodni. 1744 W. 19ta
,uh 20
POTRZEBA człowieka do ogólnej
roboty około domu. 15 tvgodniowo
i utrzymanie. 1345 N. Rlbey ul.
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do przebierania szmat. 10OS W. La
ke ul. XXX
CZY potrzeirajecie chłoprn · 14 «l'»
17 1»! do posyłek, do Γ. Irt-yki. nr wóa
lub nu farmę, telefonujcie Frmikłin
3015 — Local 70, a nu.i £lesz;rrtRki
przyśle wam odpowiednio chłopca.
Adres: 1007 County lildg., Chicago,
m. xxx
AGENCI zarabiają duże pieniądze —
sprzeda wając nasze Giants 88 sztuko
wą gwiazdkową paczkę za 10c. —
Wartości 25c. Każdy je bierze. Cena
$4 za 100 $30 za $1000. M. Fantus,
525 S. Dearborn ul., 5te piętro. 23
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty, musi prać i bawić dwoje d*ie
ci. 1314 S. Albanv ave. XXX
POTRZEBA dobrych dziewcząt do fa
strygowania kantów przy surdutach.
1435 N. Ashland ave. 20
BALWIE.RZA potrzeba mu«i mówić
po angielsku, nie chcemy studenta.
2009 Augusta ul.
POTRZEBA kieszeniarzv i fastryga
rzy przy surdutach. 1742 Haddou
ave., 3cłe piętro.
POTRZEBA kobiet do szorowania.—
Marshall Field and Co., 59 E. Ran
dolph ul.
POTR39BBA dziewczyny do domowej
roboty. 300-3 Allen ave., Avondale,
2gie piętro. 21
POTRZEBA do przyszywania guzi
ków i do robienia kołnierzy ręcz
nie przy kostumerskich surdutach.
New Union, 1521 Walton ul.
W
SCHMIDT'S POLSKIE BIURO PRACY
Potrzeba bardzo Do mycia et&tków z Nie
Wlila Dziewcząt dzielą lnb b*z, $δ.00-$8.00
da różnych " i wikt. Chmnbernuidido
RObÓt. Hoteli. Il8-$a0. wikt i naieszk.
Kelnerek |7.(i)"$l0.00 i «ikr.
Do Fabryk. — Resta uracyl. —
do domowej roboty. — Zgiestó eię teraz do
»75 MILWAUKEE AVE.
POTRZEBA 20 ,,stove plate, floor
i bench" molderów, $3 rto $4 dzien
nie i 20 młodych mężczyzn do wyu
czenia się molderstwa. Biuro Pracy,
171» W. 18ta uJ. 20
PRACA.
POTRZEBA 10 kobiet do czyszczenia
l szorowania wagonu, |1.36 dzien
nie, przybyły z kraju mają pierwszeń
stwo, muszą mówić po angielsku, —
Zgłosić aie do Illinois Pree Employ
aient Office. 526 S. Dearborn ul.
20
POTRZEBA dziewcząt i kobiet do
restauracyi z niedzielą lub bez, $6
do I 8tygodniowo. Młodych mężczyzn
za porterów.
Liberty Employment Office,
840 Milwaukee ave* 11
PRAC/Λ.
——ι ———
POTRZEBA dziewcząt przy sukniach
doświadczonych matszyniarek przy
wełnianych sukniach, stała praca. —
1040 N. Ashland ave. 21
POTRZEBA doświadczonego klerk·
do grósernl i buotsernf. 1500 W. O·
hio ul..rozmówić po angielitku i sa
32
Kupno i Sprzedaż.
' Potrzebujesz Pieniędzy?
My cl j« doetarc/.ymy.
Potrzebujesz pieniędzy do płacenia
procentu. na morce* łub padatklw, po·
Tifzetiujeaz gotówki do wypłacenia koo
' tratftu Kprrrdntj lub kupna, to f»ło4
βίς (Je dbs. Mv damy cl pożyczką oa ła
V*β spłaty. ltO'4C 5V» procent.
B. STEIN & CO., SK
Sit » t ΠΑΤΕ ttt, ról Ihcm at.
Telefon Central luno
Pieniądze nu Pożyczki
Erobtwy wam potyczkę na Drarl Μογιμ· ae
jraaa*-rea!t$é$ η· jah%kolwiakb%di aura? «
krótkim czaale. Wy liczymy 0 procent I wy οοφ
trele kpteead w larwyob ailMtęoznyeh rut.«*.
Jażeii potrzebujecie plenlęd/.y n· budowę, luk
M ulepêcénit wautok propertdw, do taphn»
pi· podatku lub procentu na aaazycb prop·/»
Mlr, albo JèèéH cborale apiaoarf ewol pierwsi*
■łOrfeoK, Jetell kupujecie lab zamieniacie a«r*
k properu a potne bu Jecie gotówki do urn
łnlęgtł w^ajęego kontraktu, zgtoéoie »iq do naa
LOUIS STERN & COMPANY
Mortgage Bankierzy
IKU B»1U ollee
r*Ł-wacbodai Hę4 Μ adlaon I L» Sali· nŁ
fuMJIOI TeKfon M«n <B#
Wypożyczam pieniądze na pierwszy
. i dragi Morgecz po 6% od sta.
Jeżeli chcesz sprzedać Morgecz. Noty. lub Kon·
trakt na sprzedany dom, zgłoś się do mole,
Teofil Stan
1026 Milwaukee Are. bluko Noble ul
ÎeleMm Monroc 702·
Pieniądze na pożyczki
,My pi>iyf#amv pieniądze właścicielom pro
pertow.tofctffuiri' niPrgeez. Jeżeli potrzebujecie
pieniędzy do spłacenia procentu n» waszym
pierwszym morgeczu lub ohcecie ulepszyć swój
ijorn, kupić lub zamienić swoje properta, lub
spłacić prywatne długi, proszę zgłosić do ou*.
Nasze raty sa najniższe w Chicago. Możecie po·
życzyć od 1100 do 15000, i spłacać z powrdteui
w małych miesięcznych spłatach.
kJulius Li. Marks,
Bankier Morftciowy
79 W. Monroe uJ.. róg Clark ul., Pokój 603
Télèfon Randolpb 4ÛOO.
... ... Λ ,
KALENDARZE NA PREZENTA
GWIAZDKOWE, ładne, nie drogie,
każdy byznesista może dostać pnr.
908 ifi. Ashland ave. 21
2-4 POKOJOWY dom na sprzedaż.—
5237 Hermitage ave. 20
SPRZEDAM piano, |5 miesięcznie.
$130. Paczyński, 1340 N. Ashland
ave. 23
ŃA SPRZEDAŻ piękna lampa sto
jąca i „gas plate", tanio. Zgłosić się
po 5tej wieczorem, 1222 Dickson ul.
2gle piętro. 22
Nadzwyczajna sposobność
Z powodu wyjazdu sprzedam za bezcen śliczoe
meblfl τ. mojego mieszkania, używane tylko β
tygodni — $150 yarlorowy garnitur za $35, ele
gancki komplet do jadalni tikże do sypiała*.
Juk nowe, tauże $475 fortepian, po wuszej cenie
sprzeoara osobno.
NOR DI IV
1922 S. Kedarie Ave.
Chef National Cash Register. Tele
fon Superior l7óó. Oldaker. I6t> W.
Chicago ave. 23
NA SPRŹEDAż grosernia w dobrej
okolicy, założona przed 20 laty. —
Dam lease na δ lat. Rent $35. z mie
szkalnemi pokojami, dochód dzien
ny przeciętnie $50, bardzo dobre
miejsce dla Polaka, sprzedaję z po
wodu wyjazdu. Zgłosić się do Walter
Jasiecki, and Co., 2342 N. Western
ave.
24
NA SPRZEDAŻ zakład czyszczenia i
farbowania. Rent $12. Za wasza ofer
tę. 1220 W. Erie bliako Racine.
NA SPRZEDAŻ bargain $100 gotów
ki kupi 2 piętrowy dom. 3524 W.
Lake ul., frontujący na G-rfleld Pk.
właściciel Schwartzkopf, 1336 N.
Hoyne ave., Chicago. 27
PIBKARNIA do sprzedania. 1801
Armitage ave. 21
NA SPRZEDAŻ brick 6 rentów w
najlepszym porządku; gospodarz od
tyłu. 1848 N. Hoyne ave.
20-21-24
BARGAIN" $500 gotówki kupi ti fle
towy budynek, dochodu rocznie
? 1248. — 12—14 S. Hoyne ave. —
zgłosić się do właściciela: 133G Ν.
Hoyne ave. Sehwartzkopf. 27
$05 weźmie konia, uprząż i wóz bar
gain. 460 N. Weetera ave.
■■ΙμηβηρμιμΜμηημβμμιιιμηβημβηημ
Β ARG AIN 2 dobre konie tuulo. 2255
W. Chicago ave., u góry.
PATRZCIE NA TB CENY!*
1012 Studebaker Tour $175
1913 Studebaker Tour $275
1913 Ford Tour ... $259
1914 Ford Tour $275
1.914 Overland Rdetr $325
1913 Chalmers Tour ....... $325
1915 Dodge Broe. Tour .... $000
1913 Màrinon Tour $750
dahhikij motok ro.
I>odge BrotherN Motor l'un,
2412 Michigan avc. 2 4
; NA SPRZEDAŻ Cpright mahoniowy
1 fórtepiąn, w doskonałym porządku.
j$75. Telefon Armitage 4871. 18-2o
${$00 .gotówki i $20 miesięcznie kupi
2 piętrowy dom frame i stajnię. —
Rent $2G miesięcznie. — $1850. —
23cia ul., blisko Wood ul. Cena zni
żona na prędka sprzedaż. 11 S. La
Salle ul.. Pokój 505. Telefon (>324.
NA SPRZEDAŻ para koni lub poje
dycao, także 5 tonowy wóz węglowy,
tanio. 1335 Sloan ul.. 2gie piętro.
MAŁA grosernia do sprzedania bar
dzo tanio, z powodu śmierci żony.—
627 N. Ashland ave. i to zaraz.
i)WA dobre psy do sprzedania. 1316
Erie ul.
-— -
SPRZEDAM z powodu wyjazdu trzy
narożnikowe „News Stands", oraz
trzyeta stałych odbiorców. Zgłosić
się 1314 Augusta ul. i Milwaukee
fcve. f
NA SPRZEDAŻ „branch" piekarnia
w dobrej polskiej okolicy .1229 W.
Huron ul 27
STATKI sprzedam i piec pokojowy.
Tanio. 1544 Tell pl.
■ ' 1 1 11
SPRZEDAM sJw stewiecki, repera
cyi obuwia, tafliojeieli "nr
K. Ilamlin ave · Avondale.

xml | txt