OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 22, 1915, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1915-12-22/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

HUNT BĘDZIE SZEFEM
DETEKTYWÓW.
Ψ« z
————___
Burmistrz Thompson oświadczył, że zarzuty przeciw nie
mu są bezpodstawna.
* ,' 'V ' v."
I · -
Z epidemii zbrodni.
Wioch zamordowany w tajemniczy sposób. — Ujęto trzech
rabusiów w trzy godziny po rabunku.
Dr. Haiselden przed „grand jury".
Wytoczone mu będzie śledztwo na żądanie prokura
tora generalnego./,·.
ι
Atak na raport stanowej komisyi urządzeń publicznych. — Ofiary
śliskich chodników. — $200 miesięcznie za nakręcania zegarów.
— Po śmierci dziecka matka usiłuje odebrać sobie iycie. —
Poczta daje sobie radę z olbrzymią ilością listów i pa
kunków. — Strajk przy fabryce amunicyi spalił
na panewce. — Sprawy miejskie.
HUNT BĘDZIE ZAMIANO
WANY SZEFEM DETEK
TYWÓW.
Nicholas Hunt, były inspektor
policyjny w Chicago, będzie dzi-ś
przez burmistrza zamianowany
szefem detektywów w Chicago.
Znaczy to, że burmis-trz zigno
ruje zarzuty podniesione przeciw
Huntowi.
Xa konferencyi ze szefem poli
cyi Healey'em i prezesem komi
sy i cywilnej Co.finem burmistrz
zbadaj powody, dla których Hunt
został usunięty z urzędu przez
burmistrza Harrisona i zadecy
dował, że powody były czysto
polityczne i wcale nie dyskwalifi
kują Hunta do piastowania urzę
du szefa detektywów.
►Przeszkód więc żadnych nie bę
dzie ze strony burmistrza. Dzi
siaj jeszcze ma się odbyć konfe
reneya pomiędzy burmistrzem i
szefem policyi Healey'em a Hun
tem o kwestyi oczyszczenia mia
sta ze zbrodniarzy. Od tej konfe
rencyi zależy ostatecznie, czy
Huntowi będzie stanowisko to 0
fiarowanc.
Decydującym czynnikiem w
postanowieniu burmistrza mial
być list od Roberta E. Crowe, by
łego asystenta prokuratora sta
nowego. obecnie adwokata poli
r
cvi, który nazwał Hunta najwięK
szym policyantem w Chicago, a
jego usunięcie przed trzema laty
rezultatem -spisku politycznego.
Ścieżka już została utorowana
dla Hunta przez komisyę służby
cywilnej, która wczoraj rano od
sttspendowała kap. P. D. CBrie
na i reinstalowała go jako sze»ra
detektywów na wczorajszy dzień.
Rezygnacya jego została przyjęta
o godz. 6-tej wieczorem. Jako e
merytowany policyant 'będzie po
bierał $75 miesięcznie.
Burm. Thompson otrzymał
wiele listów od przemysłowców
chicagoskich, polecających za*·
mianowanie Hunta, jak: J. Ogde
na Armoura, najbogatszego z
właścicieli rzezalń chicagoskich,
T. E. Wilsona, wiceprezesa firmy
rzezalnianej Morris and Co., L.
B. Swifta, prezesa firmy Swift
and Co. i innych.
Z przemysłowców zaprotesto
wał tylko Arthur Burrage Far
well, przywódca jednej z głów
nych organizacyi reformatorskich
w Chicago.
— Komisya służby cywilnej
nie powzięła wczoraj żadnej ak
cyi w sprawie suspendowanych
kapitanów Gleasona i Ptacka, o
skarżonych o udział w zbieranin
składek na t. zw. „slush fund".
. ι
Krążą pogłoski, że Gleason ma
być zwolniony od zarzutów, a
Ptacek ukarany wydaleniem z
policyi.
— Na kortferencyi szefa poli
cyi, pierwszego asystenta i kilku
poruczników i kapitanów z
członkami służby cywilnej
sprawie reklasyfikacyi czfonlców
departamentu policyjnego kap.
W. P. O'Brien ze stacyi Cottage
Grove zaproponował, ażeby każ
dy aplikant na stanowisko poru
cznika lub wyższy urząd policyj
ny powinien mieć taką znajomość
prawa ii mógłby pomyślnie zło
żyć egzamin adwokacki.
z epidemii zbrodni.
Dwie osoby zostały wczoraj za
mordowane. iPrócz wdowy Petro
neli Januszewskiej, o której wia
domość jest podane na innem
miejscu, został także zabity Paul
Catanio, w swem mieszkaniu pnr.
2219 West Chicago ave. Gdy po
licya przybyła, wielki brutalny
„buli dog" strzegł jego ciało. Do
niesiono policyi, że popełnił sa
mobójstwo. Rana śmiertelna była
w piersiach, lecz nigdzie nie zna
leziono żadnej broni lub innych
dowodów samobójstwa.
Sąsiedzi donieśli policyi, że
krótko przed znalezieniem ciała
widziano jak do kuchni mieszka
nia Catanii weszła jakaiś blondyn
ka. Wdowa po Catanii doniosła
policyi, że jej mąż przyjaźnił się
z niejaką Guizzo, którą policya
aresztowała. Na stacyi twierdzi
ła, że nic nie wie o morderstwie,
gdyż przez cały dzień z domu nie
wychodziła. Później policya u
rzątlziła obławę na mieszkanie
Guizzów i aresztowała jej męża,
Józefa Guizzo i stołownika Sa
muela Simonda. Troje dzieci Guiz
zów także wzięlto na stacyę poli
cyjną przy So. Clark ul., ażeby
były blisko matki.
Policya nie wyklucza także mo
żliwości, że Catanio padł ofiara
zamachu ze strony czarnorękow
ców. Nikogo dotychczas nie a
resztowano.
—ι— Sześciu ..zamaskowanych
mężczyzn włamało się wczoraj
wi-eczorem do biura firmy Dou
glas Coal Co., pnr. 3248 South
Crawford ave. i zabrało $625 w
gotówce. W trzy godziny później
polieya aresztowała herszta szaj
ki i dwóch towarzyszy. J. Bara
nek, buchalter i kasyer, który
jest także synem właściciela, zo
stał przez rabusiów związany i
usta mu zakneblowano. Rabunek
popełniono o godz. 5:3ο, w chwi
li gdy Baranek zamykał biuro.
Zajechali i odjechali w skradzio
nym automobilu, który opuścili,
gdy im gazolina się wyczerpała.
Aresztowani nazywają się: Edw.
Haley, 1730 Union ave., Thomas
Rumisek, 722 W. 16-ta ul. i Le
ster Girard, 601 W. 19-ta ul. Naj
starszy z nich liczy lat 22.
— 'William Garson, lat 24, zna
ny także pod nazwiskami William
Cook i William Tilden, został
wczoraj aresztowany jako podej
rzany o zamordowanie policyan
ta J. C. Burkę'a. Carson przyznał
się do popełnienia kilku rabun
ków w dystrykcie ul. 57-mej, w
którym Burkę został zamordowa
ny. Carson jest podobny do opisu
mordercy policyanta.
Fred Logne, który posługiwał
v,Łt| ..Ul.;...
swych rabunkach, został wczoraj
do książki policyjnej wpisany ja
ko oskarżony o popełnienie 14 ra
bunków. Onegdaj, jak wiadomo,
wyznał całą swą karyerę zbrod
niczą. Liczy tylko lat 18.
— Murzyn, Alfred Holland, zo
stał wczoraj przekazany do
„grand jury" po inkwelieie w spra
wie zamordowania policyanta J.
F. Mitchella. Policyant J. C.
Burkę ujął mordercę i jego wspól
ników. Wczoraj na inkweście od
czytano list Burke'a.
DR. HAISELDEN PRZED
SĄDEM WIELKOPBZYSIĘ
GŁYCH.
Śledztwo przed sędziami wiel
koprzysięgłymi będzie w tym ty
godniu wytoczone dr. H. J. Hai
seldenowi, który zezwolił umrzeć
dziecku Bollingerów, odmawia
jąc wykonania operacyi, któraby
dziecko utrzymała przy życiu.
Jak wiadomo, dr. Haiseld-en o
parł się na tem, że dziecko było
by zniekształcone fizycznie i a
normalne pod względem umysło
wym.
Śledztwo będzie wytoczone na
polecenie prokuratora generalne
go Lucey, który w liście do pro
kuratora stan. Hoyne'a, pisze
między innemi, że czyn dr. Hei
seldena jest niebezpiecznym pre
cedensem, gdyż nie wie o żadnem
prawie, które zezwala lekarzowi
decydować o życiu lu'b 'śmierci
•pacyenta. Przytacza też Lucey od
powiedź dr. Haiseldena przed ła
wą przysięgłych koronera, gdy
się go zapytano, czyby znów od
mówił wykonania operacyi w
tych samych warunkach. Dr. H.
wtedy odpowiedział: „Z pewnoś
cią to uczynię, jeżeli przez sąd
nie będę posłany do więzienia."
Co dowodzi, że lekarz sain wcale
nie (był pewnym, iż postępuje pra
wnie i moralnie.
Ława przysięgłych kor. w\rda
ła decyzyę, iż nie była wystar
czających dowodów na wniosek,
że dziecko Bollingerów byłoby a
normalne moralnie i umysłowo,
jak dr. Haiselden twierdził.
HOYNE POPIERA HUNTA.
Jest to znamienny fakt, iż
prokurator stanowy Hoyne przy
łączył się do akcyi burmistrza i
szefa policyi w celu oczyszczenia
miasta ze zbrodniarzy i oświad
czył, że nic przeciw Huntowi nie
ma. Poraź pierwszy od wielu lat
będzie prokurator współpracował
z adminstracyą miejską. Wyraź
nym warunkiem, pod jakim Hunt
otrzyma stanowisko rzeczone,
jest, że detektywi miejscy mają
być zawsze do dyspozycyi proku
ratora stanowego.
Takie połączenie sif policyj
nych i prawnych może istotnie
wielkich rzeczy dokonać. Wiado
mo 'przecież, czego Hoyne doko
nał pomimo opozycyi miejskiego
biura detektywów, począwszy z
procesem Halpina a skończywszy
r.a wyrugowaniu P. D. 0'Briena.
Hoyne oświadczył, że nic prze
ciw Huntowi nie ma i że go zna
dobrze i wie, czego się można od
niego spodziewać, gdyż współ
pracowali razem w zbieraniu do
wodów przeciw Halpmowi i in
nym urzędnikom policyjnym i de
tektywom.
NOTATKI miejskie.
— Adwokaci kompanii gazo
wej wczoraj zaatakowali przed
komisyą stanową urządzeń pu
blicznych jej raport, a zwłaszcza
ustęp, w ktô'rym znajduje się
twierdzenie, że kompania może
sprzedawać gaz po 65 centów za
1000 stóp kubicznych i jeszcze
mieć zyik w sumie 7 procent.
Śliskie chodniki jeszcze za
wsze są powodem codziennie kil
kudziesięciu wypadków, w któ
rych ofiary ponoszą rozmaite po
kaleczenia. Najpoważniej został
-
pokaleczony zdaje się Tony Surt
zak, który padł przed domem pnr.
617 W. Madison ul. i ędniósł pęk
nięcie czaszki.
— Milionerom w Lake Forest,
jak J. Ogden Armour, W. R,
Sterling, Marvin Hughitt i in
nym nakręca zegary ekspert już
w podeszłym wieku, który za tc
tylko pobiera pensyi $200 mie
sięcznie.
— Pani C. E. Standford, 26 lat
licząca, zam. pnr. 321 N. Central
Park ave., wczoraj wieczorem w
godzinę po śmierci swego dwu
letniego synka, usiłowała odebrać
sobie życie, odkręciwszy wszyst
kie kurki gazowe w swem miesz
kaniu. Znaleziono ją leżącą na
stole obok trupa dziecka. Lekarz
mozoli! się przez całą godzinę,
zanim jej przytomność przywró
cił.
Przez pocztę chicagoską
przechodzą ogromne ilaści listów
i pakunków w bieżącym sezonie,
lecz poczta daje sobie z niemi ra
dę doskonale. ' Wczoraj przeszłe
przez pocztę 690 ton pakunków
221 ton posyłek drugiej klasy i
3,118,580 listów.
— Strajk we fabryce Sturge=
and Burns Co., w Mehrose Park
która wyrabia pociski armat, dla
aliantów, spalił na panewce. Wy
dalono kilku robotników za nie·
kompetentną pracę. Pogróik
błahe rozdmuchano w strajk, któ
ry się rozwiał, gdy na zebrani<
„stra jkierów" wczoraj zebrało
się ii robotników i mała armia
detektywów, rozmaitych agentów
i dziennikarzy.
— We fabryce Standard Steel
Car Co., w Hammond, 111. wczo
raj został zabity Luther M. But
ler, ,,foreman" w tej 'fabryce.
Spadła na niego część wielkiego
stalowego młota. Nie całe dwa ty
godnie temu został zamordowany
Frank Holder, także „foreman" z
tej fabryki, która ma zamówienia
wojenne od aliantów. Podobno
tajni agenci niemieccy szerzą te
ror wśród robotników.
— Republikanie się buntują
przeciw usiłowanemu dyktowa
niu przez bur. Thompsona i jego
doradzców, ' y .wybrali kan
dydata na aldermana w każdej
wardzie, który ma pobić obecne
go aldermana, jeżeli ten nie po
piera burmistrza w radzie miej
skiej.
— Proces przeciw P. Bartzeno
wi, byłemu prezesowi wydziału
powiatowego, wytoczony przez
pow. Cook o zwrot $3500, niepra
wnie przez niego wydanych z
funduszu kontyngensowego, zo
stał przez sedziego Gibbonsa 0
dłożony wskutek choroby Bart
zena.
— -W dalszem oczyszczaniu
policyi z gra'iterôw i protektorów
■ zbrodniarzy mają pójść trzej ka
î pitani, przeciw którym już dowo
• dy zebrano.
: — Sędzia Harry Olson, pre
zes . sądu municypalnego ogłosił
>pis óó poręczycieli zawoaowycn,
:tórych poręczenia nie będą przy
ęte w sądach municypalnych
λ poręczyciele nie zapłacili mias
u razem $28,268 za kaucye, któ
e przepadły, za kary i koszta w
prawach, w których oskarżeni
lie stawili się do sądu.
Darmo
Piękny i użyteczny podarek
dajemy DARMO z zakup
nem za 1.00 lub wyżej
11209-1219 Noble ni,
Ubb DfoiiWa i
I.Skład którjroft/czędzl wam pieniądze
Extra Extra
Wielka sprzedaż na
Czwartek i Piątek
iia gwiazdkowe towary, tak
że na wszystkie towary od
powiedne na upominki dla
dzieci, wielce
Damskie piękne blaski, pot
uikowe surduty, w ozdob
nym pudełku, grzebienie,
broszki chusteczki, jedwab
ne i wełniane chustki, para
sole rękawiczki, ozdobne
iii i pry, jedwabne pończochy
męskie strojne kos/ule, kra
waty, szelki chusteczki,skar
petki, potniki, rękawiczki
spinki do mankietów, para
sole, ńlipry i s**tki innych ar
tykułów, odpowiedue na po
darki gwiazdkowe dla tnę/.·
czyzn, niewiast i dzieci.
COLUMBUS
Tjkiety darmo z każdem
zakupnem.
^
Praktyczna Kucharka
Prtepiey praktyczne i t*nie
przyrządziol» wszelkich poiraw,
mię Iw, ryb, wędlin, β t»6w, ,up,
Jar*yn, ciast, zwykłych i wlelk*·
nocnych, strucli, legumln, tuków,
kompotów, k nfitar, galaret, t«>r·
tów, lodów, lid., ZHeiohowane do
potrzeb oiccz^doiejaze] ï'ichnl
wraz t dodatkiem uwierającym
•pnsuby robienia kiszek i a«lceao·
nów, prs< gotowywanla rozmaitych
wódek, linlerów 1 likworów, η «poi
dlh chorych 1 przychodzących do
zdrowia.
Cena 60 centów
DZlENNlk CHICAGOSKr]
1457 W. Dirai·· iL, Ckictp
k ύ ■ ^
■ ■■i ■ fi
Otwarte jutro wieczorem i w każdy następny wieczór aż Jo BwiazflKi.
STATE MADI SON «as DEARBORN STŁ
Rękawiczki
Krótkie coarne kaszmir.
rękawiczki dla dam, doe
podszew., ws?vst.
wlelk. po 2VC
("lepie podszew. skórk. rv
kawicć dla dzieci, obsad*,
futerkiem, ciemno brun,
kolory, i
tyiko po ...... ,»)/t
Li lei ery
Extra wyborne Californla
Port albo Sherry wino, —
rn 95c
WYxlka >ieadwcod, hutel.
pod nadzorem rządowym,
pełna kwartowa .
butelka, za .... OVC
Wódka. L. W. Taylor, g·.
lon za $;î.05; pełna kwar
towa butei- o ^ _
ka za OOL
Wódkii, Pennsylvania wy
borna żytniówka (Rye);
61etnia. galon 12.75; peł.
kwartowa
butelka M
Pantofle
$1 ślipry Juliet» dla dzie
wcząt i dzieci obsadź,
sznurkiem albo futerk.
czerwone, błękit, i koloru
wina: pięk. kokardy na
przyszwach, ręcż. szyte.
;r: 6.d0.2·. 65c
Skór isne
domoiTipm
t >fle dla mąt
czyzn. Ho
rn ^o. Oper* i
Kvrett
rtele: wl-lk.
β do U wir
to>cł 1.50, —
'!87c
Od 7 do 9
wieczór
W c z w a r t ek
od Τ do 9-ej obrą
biane bielone ubta
watnione obrusy,
58x64 cale; w pię
kne kwieciste de
senie, dobre 90c
wartości; 2 tylko
kostumerowi (za
mówień listowych
i telefonicznych
nie wypełniamy)
specyalnie po
49c
Od 7 do 9
wieczór
W czwa rtek
wieczór od 7-ej do
9-tęj, ofiarujemy
mi«*ezane orzechy,
więźnie migdały,
włoskie orzechy
i t. d., tvlko ό fun
ty każdemu kostu
merowi, z a m ó
wień listowych i
telt-fon t znych nie
wypełniamy, spe
cvalnie funt po
15c

Rzeczy ozdobue
Import, pięk. Einaille bro
szki, różowe, błękitne i
t. d. ; wysadź, perłami i
Rhine kamieniami, 25c
wartość,
15c
po
Kasetki na różne biżute
rye, robione z ormolu zło
ta i srebra, wykoó. szaro
na styl francus. pięk. wy
ginane modele, różne sty
le i fasony, jed
wabne wyłóż, po . 7vC
Dla dam
Przykr. na gorsety dla
dam. okrągłe fasony koło
szyi, ugarnir. koronką 1
obsadź, baf
tem, po
Pięk. bib fartuszki dla
dam. rob. z gingamu i per
kaló*, ugar. pięk. Rjck
plecion. wart. do i
35c, po ........
Taffeta Jedwab, spódnice
dla dam, czarne ιβη. i gł.
kolory, bawełn. podkład.,
$2.50 wartości,
po
1.95
Dla mężczyzn
$1 i $1.25 krochmal, mę
skie koszule, Ferguson Mc
Kinney i Piccadilly marki
prasow. przysz. mankiety
rob. z Penang mater, gu
ziki z perł. macicy, wielki
wybór po
77c
25c wełniane bezszew.
worsted 1 kaszmir, skar
petki dla mężczyzn. —
mięk. ciepłe, dobre na zi
mę, czarne oxford ltd. —
wybór | ^
po .... «. .. .1 Jt
I PODWÓJ. STAR ZNACZKI W CZWARTEK RANO I
Trwałe Upominki dla
Mężczyzn
KOSZULE-- najużytecznląjszy
upominek dla mężczyzny jest pi«}k
□a koszula Mamy doskonały wybór
po eOc, 79c, 1.00 i wyżej.
Erawatfi najno
wsze desenie, w
pięknem pudeł·
50c
Jedwabne chust
ki, wielkie, elwe
i biele, eprcy&L
ι ϋ· l.oo
Pfodwląikl i opa
ski na rqkaw> —
kum piet
25c
Siltfrokl kąpie
lowe 1 louudug
szlafroki, każdy
mężczyzna może
■ mi*i z nich dużo
użytku, uh te zl
mń»dni, 'y {j/"|
ceny od «J»Ovf
I Chusteczki na Podarki
Dla Całej Familii
Haft. cbnilenn
biało i kolor,
haft., 50 sty
• lów do wyb.—
reg. 10c ς·/-,
spec. po . ,uW
Ozdób. pudełko
ilarmo z sak. β.
ChnttKikl ■ Inl.
imporf. Irish
linen, piękny
monogTam nad
zwycz. war
25c
uunMKie Ł-rcpe
de chine chus,
pięk. kol. obr.
1 haftowane
S,reB!. 25c
Chanteeskl «
3 w ozdob. pu
cien. mat., im
port. 3 lub 4 w
IIi .. 4Qc
Haft. chuiiteczkl
29c
ÛÈÎËβΏ.Ί$ Milwaukee Ave.
PHONE MONWOe IStO 115?" H&5S) NJkumNA. 3Tf«
NIE PRZECHOWUJEMY TOWA
RÓW DO PRZYSZŁEGO ROKU
DLA TEGO NASZE CENY SA TAK NISKIE
Gnarakterystycz. lam
Charakter, lalki
porusz. oczy 1
kostum. prawdz.
po°..w":.75c
Zclnr.ne wfl«kl —
spec. cena
na cz. po .
10c
} ·
%
3—Coin Rctlitei
banki, ^Q_
spec. po .
Tablice na podiito
wach "lOr
spec. po
PlUBSorre koniki I
koleba
cze 3.50
naairniu do oo
razów migaw.,
komplet z fil.
i kliszami —
war. po .IA9
Oxldiied «g
stoły ... / OC
Oxldixed λ q
krzesła "oCj
"7 "T69c
Chłopięce Union
przybory cle
sielskie, spec.
p„art: ...19c
DilHfce drew.
domki dla la
lek — 69 cent
wart.
spec.
.39 c
I PERFUMY
ColenteM Violet·
....49c
Wrlaley'· % une. perf. 28c
Jergen'* Vz une. perf. 21c
Walden'a perf. but IRe |
Q u or η Extrade —
% une. λ Ir·
but IOC
Najlepiej ze wszystkiego spodo
bać się jej będzie bluzka
Georgette crepe bluzki
Białe 1 kolor ciała. Piękni· modele,
przewracalny kołnierz, krótkie I
długie rękawy. Piękne efekta, Je
dwabiem > haftów, i zakład., wazy.
wielkości doskonałe . λ qo
wart, warte do $5, po ...,Δ·VO
Lrepe de tbene
blaski
Wielki ««ortem. I
pięknych ety-· j
lów, białe i kol.
ciałą, gruby gat.
Jedw., gładkie 1.
haft. pięknie ti
garn. wszy. wiei,
bardzo spec. na
2.48i
Damskie szlafroki
kąpielowe
Szlafroki kąpielowe· zrobione τ grubej
b łanu et matery , wzorzyste ι kwiecicie e
fekta, p.ę n-e wykończone jedwabną » stijż »
k^i s/nuretn. warte najmniej Λ Ci| i
4.50, specyainie po ju.Dkj I
Podarunki ze Rżniętego Szkła,
Kości Słoniowej Inb Biżuteryi
Łańcimckl na Myj?, posłać. małe 1
wielkie paciorki, nigdy OC
sprzeda .âne za mniej niż δΟι^Λ/»
specjalnie po . ^
Miner*kl x ramie
tego ezkla 6
cali szer. Pin
wheel deseń —
w* 98c hQr
spec. po w7v
Pnjbory do pas
nokci z kości
słon. bar. spec.
n„75.w·. 1.29
Srebrne rr»w»«
Onelda Com'y
mar., filiez, de·
Γΰ·...60ς
Srebrne prasj-ho
ry do Kolenia
z ozdob. luet.
I kubkiem —
1*0 war:3.48
DAMSKIE RĘKAWICZKI
Prawdziwe Dupie* enede—
białe i wzor. Cape szew.
i extra grube ściegi, cha
mois podesz. *7θ^~
war. $1, spec. para / VC
Dnumkle rękawlnkl białe
czarne i koloro- <t»|
we po .... » ΦI
Gil t lornetki do blżuteryl.
Najnow. kształty,
reg. $1 war. po ...O^C
3 ixtuk. dïleclçec «erwlny:
nóż, widelec i łyż
ka, 50c ser. po ..^"C
GWIAZDKOWE CUKIERKI
Klnderunrten mlmnne cu
kierki Ol/ _
funt O/2C
Kremowe c*ekol. csortow.
smaki paków, w pudeł.
1 funt i 2 funt.
pud. funt Z\JC
t ry«ta 11 z β u
Bon Bods, a
sort o w a η e
sma
ki. ft.^uC
Ozdoby z cu
kierków η a
choinUę. po
}"':.s'..lc
Smaczne ca·
klerk i. od
Κ 1.50
Reczne torebki
Wartości do 92.00.
Jeden wielki sapu· prair. skó
rzanych aksam. i jedw. to
rebek, pięknie wyłóż, z wye
kwlp. Wart. do $2.00 j —
spec. we czwar. tylko 1
Tom O'Shanters
Najnowsxy kapelnulk na wy
cieczki łyźnowf.
Il ç· e*nle heklownne Tam O'
Shantere najn. koL. | iO
bar. spec. po
Angora Mriutkli odpowiednie
do Tam O'Shanters QQr
kapeluszy, po ...... xOl·
Chustki na głowę
Woalki automobilowe i ch«M·
ki na Klotrę wart. do f-.OO.
Zrobione a Jedwab, chiffon —
we wszyst. kol., gład. i kol.
borty w osob. gwiazd, pu
dełku — wart. do $2
spec. po
1
Prow'zye Na Gwiazdkę po
Pomarańcze «łod
kle jak f -j
miód tuzin . lut
Ityż. Corollna łeb
kowy ryżAi/ _
funt V/2C
Ceresota moka
Pïbe 1.63
Śliwki Santa Clara—wiel
kie i mięsiste ^ i_
funt oh;
Nnjlop. pomidorowy calmip
Monarch marki i 1~
butelka 1«jC
Mięso i Drób
Gęni funt 17Ά
Kaczki funt 18%c
Kury fant 16% c
Karbuaada, funt .... 12%e
Prime ehaek na ple.f | Sz
czeń funt H"4C
Swieio nleknne mię
so, funt
Swifta Premiom gotowaue
10c
szynki, krajane
funt
.3 2c
15c
!*ajlep. mielony cuKier
funt. kostuni.
10 funtów za ..
Włonkle orzechy
calif. funt
Bru7.ll orzechy I In- j .
skowe funt po . >..ldC
Mob. Sphaghettl — Whlte
Pearl 3 paczki 23C
S w le. Fisi ~ wielkie nowego
zbioru calif. η
funt yc
Jaja wielkie 1 wyb. /« .
tuz 25 C
Smalec - Sirifts Jewel Com
pound —
lOhc
funt
PInoce śwleio upal. ^L·
pinoce, funt *
Niskich Cenach
Liilciery na
Gwiazdkę
Kentucky bourhon. — .Old l'n
deroof lub Old Age, butel. w
bondzle, pełna kw. fiOr»
butelka po OVL
Green Brook wfidkn 100 preof
zestarzała w bondzle^
reg. gal. 3.75
Our Union Settlrm Dominion
żytniówka, Brenda i Kuem
mel reg. $1.10
butelka OVC
Cniif. Port, «rodkif Catawba,
SUery lub Muscatel wino,—
reg. $1.50 gatunek | | ρ
galon Ι.ΐϋ
Pennaylvanla iytnlAwki, pet.
kwartbwa
butelka
Export Wclnler i Calm- /w\
bacher 2 tuz. but VUC
I
Damskie Gypsy Booti
Xnjnow. «tyle wniowe pat.
midnlght gran. lub bron.
warte $3.00 l 1 Π
$8.50 para ΔΛύ
Mfiikle domowe Alfpry —
czarne i ceglaste skórza
ne. Everett stylu prawff.
skórzane podesz- j αλ
wy, spec. po I.UU
Damukle Julletkl. πιιχ*(.
kol., ręcznie wywrac. po
deszwy, cominon sense
obcasy bardzo f Α/Λ
spec. wart. para . ■ «"U
Damitkir I panlrńnklr filc.
JulietkI, upiększ, wstąż
kami 1 ponp. czerwone,
siwe i gran. z siw. filc.
podesz. wlel. do 2 Λ5Γ,,
75c war. para ..
Noże i Brzytwy
Trsecie îutro.
Scymorykl 14 k. riołf
bardzo epecyal. we
czwartek .1.39
llreylwy. — Swedish
angrle eut brzytwy,
zrob. z Swedlsh Al
loy stal!, — bardzo
pT?·. 2.0Î)
Glllete Snf*ty brzyt
wy po zniż. cen.
W sprawie ;
naszego dodatku nadzwyczajnego do 1
numeru Jubileuszowego.
Wszystkich naszych Czytelników, którzy życzą sobie otrzy
mać dodatek nadzwyczajny do naszego numeru jubileuszowego
(„Mistrz Twardowski", dramat w 5 aktach) w zamian za kupon
z tegoż numeru wycięty, uwiadamiamy, że wprawdzie dodatek ten
dajemy BEZPŁATNIE, ale chyba trudno od nas wymagać, ażeby
śmy go przesłali pocztą i opłacali tę przesyłkę, gdy kto nam kupon
taki pocztą prześle. PRZESYŁKA POCZTĄ KOSZTUJE 5 CEN
TÓW, a cały numer jubileuszowy o 48 stronicach i wraz z tym
dramatem sprzedawaliśmy za jednego centa! Wydatku takiego
przeto ponosić niepodobna.
Z kuponem należy zgłosić się osobiście albo do naszej admini
stracyi albo do któregokolwiek z naszych agentów, lub też można
kogo innegi przysłać ztakim kupo nem, by w zamian za niego o
trzymał ten dramat. JEŻELI ZAŚ KTO ŻYCZY SOBIE PRZE
SŁANIA POCZTĄ, TO USŁUGĘ TĘ MU ODDAMY, ALE
TYLKO W TYM RAZIE, GDY NAM WRAZ Z KUPONEM
NADEŚLE 5 CENTÓW W ZNACZKACH POCZTOWYCH
NA PRZESYŁKĘ.
ADMINISTRACYA.

xml | txt