OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 13, 1917, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-07-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

— Raport oficyalny co do Nieu
port podaje, iż wszystkie straty
angielskie w tej bitwie razem z
jeńcami wynoszą 1800 ludzi: suk
ces niema znaczenia strategicz
nego dla Niemców — żadnego, a
dowodem słabości Niemców na
tym froncie jest takt, iż był to
taktycznie pierwszy poważniejszy
atak Niemców na linie angielskie
. — od dwu lat. jaki się im udał...
WOJSKA amerykańskie
NA FRONT.
Paryż, 13. lipca. — Oddziały
wojsk francuskich już wyruszyły
do przeznaczonych sobie obozów
na froncie francuskim. Narazie
nastąpią ćwiczenia okopowe i
krótkie pouczenie o warunkach
miejscowych życia w okopach,
poćzem Amerykanie stanę do
walki.
SPRAWY MORSKIE.
. Londyn, 13. lipca. — Nur nie
miecki zatopił norweską barkę
..FioreHa" przy brzegach Islan
dyi ; załogę uratowano. Na zato
pionym przez minę francuskim
poławiaczu min „Jupiter" litu
ludzi z załogi zginało.
Montevideo, Uruguay, 13. lipca.
— Przybyła tu eskadra floty a—
merykańskiej i powitana została
nader uroczyście: okręty urugii
ajskie wprowadziły ją do portu,
gdzie tysiące ludu wiwatowało
na cześć Stanów Zjedn. i repre
zentanci rządu byli obecni, wita
jąc dowodzcę eskadry.
INNE TELEGRAMY.
Z CHIN.
Peking, 13. lipca. — Potwier
dza się wiadomość, iż wojska re
publikańskie wkroczyły do stoli
cy. Dyplomaci zagraniczni wez
wali już gen. Cza-ng-Hsuna, do—
wódzcę zamachu monarchicznej
reakcyi, by się rozbroił, kcz od
mówił on. obawiając się tego na
razie : uchodzących z Pekingu
dwu ministrów niedoszłego cesar
skiego rządu aresztowano; repu
blikanie w całvm kraju sa cróra.
Z ANGLII.
Londyn, 13. lipca. — Minister
dla spraw Indy i, lord Chamber
lain zrezygnował z tego stanowi
ska — jest to rezultat dochodzeń
wdrożonych przez rząd w spra
wie niepowodzenia pierwszej cx
pedycyi angielskiej na Kut-el-A
mara w Mezopotamii, przyczem
ciężkie zarzuty poczyniono
Chamberlain'owi ; miał także re
zygnować i bar. Harding, były
wicekról Indy i, a obecny mini
ster spraw zagranicznych, lecz go
nakłoniono do pozostania tia u
rzedzie. Debaty w tej sprawie to
czą się dalej.
— Ogólnie w Anglii przypusz
czają. iż wybory do parlamentu
w Kast Glare, lrlandya, gdzie zwy
cięży i rewolucyonista z organiza
cyi „Si η η Fein", de Valera —
byłv aranżowane za pieniądze
niemieckie; podobno Niemcy w
Ameryce zasilają obficie ..Sinn
Fein" organizacyę, aby szkodzić
Anglii.
BACZNOŚĆ
Gniazdo 192 Zw. S. P. w Am. !
Druhowie !
Przypominam, iż regularne po
siedzenie Gniazda 192 Z. S. P. od
będzie się dnia lit lipca o godzinie
8mej wieczorem w sali ob. Toma
sika.
Ważne sprawy będą omawiane.
Druhowie posiadający karabi
ny winni koniecznie i bezwarun
kowo przynieść takowe na salę
ćwiczeń, gdzie będą przechowane
l>od kontrolą gniazda (z rozporzą
dzenia władz federalnych).
Druhowie, apeluje do was, aby
nikt nie lekceważył niniejszego
wezwania i każdy się stawił na
salę i na czas oznaczony.
Czołem !
Jul. Cymek, naczelnik.
F. Żychowicz, sekretarz.
o
BACZNOŚĆ SOKOLSTWO
OKR. U Z. S. P.
Xiniejszem rozporządzeniem
zwołuję wszystkich prezesów i
naczelników gniazd, ewentualnie
ich zastępców na posiedzenie ple
narne w niedzielę dnia lf>go bm.
do sali Z w. Ν. P., o godzinie 2fj
popołudniu. Sprawa bardzo waż
na i nie cierpiąca zwłoki.
Nieobecność na tern posiedze
niu podlegać będzie siyrowej ka
rze nie tylko od Wydziału Okrę
gu, ale od władz federalnych.
Posiedzenie to zwołuję z roz
porządzenia władzy federalnej.
Czołem !
Jan Zaklikiewicz,
prezes Okr. II Z.S.P.
Polski polityk, czy wtçkszv czy mniej
■zy za obowiązek poczytywać eoble
powinien stale reklamować narodo
wość nasza wśród obeveh. jtaznajamiać
Amerykai.rtw z oolsKlemi ln*»vturvanril
Przychodzi!
w Poniedziałek.
16-go Lipca
Najlepsze Zapasy cd Ellscrom
Department Store. 2896-2900
Arclwr Avjnue. Chicago.
Będą Wyłożone Na
Śprzedadż u
KLEIN BROS.
Nadmrczffjfl? Zakvpno i Sprzedaż
Urażajcie na Ogło
szenie w Sobotę.
Użyjcie Wasze Bondy Wolnościowe
Na Umeblowanie Swego Domu.
W
L Pi*y.f«iiemy $.">0 bond jako jjotówko w wartOMi $58 przy spłacie na was ze konto, lub jako pierwszą wita
li tę na aowem zakupnie. .$100 b<md zapłaci za $1IU wartośi. W Innych słowach dumy wam tyle za nie te
[ raz. ile dostalibyście po trzech latach .
J V
Liberalny
Kredyt
Dla
Wszyst
kich
Szybka
Dostawa
Automo
bilami
^ Γ DO WASZEGO rOKOJU JADALNEGO Λ f
Ten trwały William and Mary garni tur do jadalni, zrobiony z wybranej dębiny, dobrze zaprawiana. Zady
mione wykończenie i pięć prostych krzeseł z skórzanym siedzeniem λ» r q / f
i jedno krzesło z poręczami tylko za »Ov
Masywny Stół do
Biblioteki
Piękny stół, masywnej elegancyi,
zrobiony z wybranej dębiny, do
brze zaprawianej, złociste lnb ma
honiowe wykończenie, -specyalnie
zniżone na ten ty- d» | "7 C
dzień tylko za .... 9 1 / &
SZYFONIERKI
piękna Colonial szyfonierka, z
przećwiartkowanej dębiny — tak
że mahoniowe i; birds eye mapie
wykończenie, wielkie obszerne
szuflady, grube szli-d» f /£
fowane lustro, za . Φ I O· / ^
Wózikidla Niemowląt
Wygodny, obszerny wózek, ma
obalane plecy, posuwający się
kaptur, stalowe kola pół calowe
gumowe obręcze, skromnie pol—
4 Pokoje Umeblowanie Kompletnie za $149
Warunki, $7.50 Miesięcznie
LODOWNIE
Trwały dębowy gabinet, insolo
wane grubo mineralnem drzewem
wewnątrz sanitarne wykończone,
półki, które nie zarościeją, wiel
kie przedziały na lód d» | /λ^ q
i prowizye, po .
rsjM-JM; Milwaukee
Ave· #
ΚΛ* K-KlrJ I Ho*
■to·, λ Chlrmo.
.1121 ( ominerelal
tveaue.
Sprzedaż Mosiężnych Lożek
Mosiężne łóżka, maja trwałe stup
ki 1 10 prętów, bali bearing me
talowe kółka i matowo wykoń
czone upiększenia. Nadzwyczaj
na wartość
za
$9.95
BUFETY
Piękny bufet, ma grube, francu
skie szlifowane lustro, zrobione
z zapravianej dębiny, zadymione
wykończenie. Zobaczcie je zanim
kupicie gdzie- CO
indziej, za 3)Z4.i)U
J V.
INNE SKłiADY.
| 4W1--1S Went«
worth Avenue.
ΓΛΙπ. narożnik βϊ
I Halttted ullry.
IU5M7 MlrhlKan
Ave. Ronelaud.
Róg Blae Island Av. i 18-tej Ul.
Λ
.r
Otwarte w Poniedziałki. Wtorki, Czwartki i Soboty Wieczorem
Po opisaniu naszych spostrzeżeń w składach
surowca i przy robieniu form, niniejszem
powiemy coś o odlewniach Crane Kompa
nii. Generalnym zarządcą odlewni jest pan
Eugene W. Smith, pracujący z górą 44 lat w Crane
fabryce i który razem z p. Wrath tłomaczyli rzecz
naszemu przedstawicielowi. W odlewni pracuje
530 chłopa, w tem 70 procent Polaków. Robią for
my, odlewają, dowożą metal i wykonują różne in
ne roboty. Podzieleni są na pięć klas; najprzód ci,
którzy pracują tu przeszło dwa lata i tych jest oko
ło 400, potem tacy którzy pracują w fabryce Crane
z górą lat pięć, których jest 80 do 100 chłopa, 20 do
30 mężczyzn pracuje tu przeszło dziesięć lat, wresz
cie pięciu pracuje tu pełnych 25 lat, i ci dostali zło
te medale.
Do podnoszenia ciężkich brył metalu, służą tu
windy. Zakład Crane a wydał dużo pieniędzy na
poczynienie dogodności dla robotników i pomaga
im we wszystkiem, słowem, jest to pałac dla robo
tnika. Każdy robotnik wie co ma robić; jedni ro
bią formy, inni stawiają je na półki, wreszcie nie
którzy dowożą metal. Odlane formy automatycz
nie przenosi się do miejsc, gdzie je oskrobują i czy
szczą. Gdy formiarz odleje formę, niema już znią
nic więcej do czynienia, gdyż do oczyszczenia jej są
inni robotnicy. Przeciętny zarobek chłopa w odle
wni jest $3.50 na dzień. Odlewnia odstawia 500
form dziennie.
Robotnicy przy samem odlewaniu są dobrze
zabezpieczeni przeciw ogniu i innym wypadkom.
Każdy z nich ma od kompanii mocne skórzane
spodnie, wygodny puklerz i okulary. Robotnicy nie
płacą nic za to bezpieczne wyekwipowanie i prócz
tego każdy robotnik codzień poddaje rewizyi swoje
buty czy ma całe podeszwy, aby zapobiedz popa
leniu nóg. W innych lejarniach które przedstawi
ciel Dziennika Chicagoskiego zwiedził, muszą odle
wacze ręcznie pchać wózek z roztopionym meta
lem do odlewni; w Crane fabryce robi się to wszyst
ko automatycznie. Odlewacze zarabiają od 275 do
31c na godzinę.
Po wyjęciu odlewu z formy, piasek jest auto
matycznie przesyłany do miejsca gdzie go czyszczą
i znów automatycznie przesyłają do formiarzy. Od
lewy po wyjęciu z form, przesyła się także automa
tycznymi wózkami do szlifiérhi.
Robotnicy przy topieniu metalu są czasami bardzo zajęci,
ale są i chwile w których odpoczywając, czekają aż dostaną wię
cej metalu do topienia. Na specyalnie zbudowanych platformach
widziałem mężczyzn, którzy przez cały dzień przewracają kubeł
z metalem.
Prócz formiarzy, odlewaczy i hutników, Crane Kompania
zatrudnia 'wielu Polaków jako instruktorów, którzy przyuczają
nowo przybyłych polskich robotników.
Najlepsze w tej lejami jest to, że robotnik nie boi się swego
przełożonego, nie kryje się gdy ; nadchodzi superintendent albo
foreman. Podczas mojej wizyty w towarzystwie p. Wrath, supe
rintendenta fabryki, widziałem robotników siedzących i swobo
dnie zajadających swoję przekąski; inni patrzyli się na ulicę albo
siedzieli na ławach. Naturalnie nie zrobiliby tego, gdyby wiedzie
li że czeka na nich robota. Robotnicy i ich przełożeni są niejako
członkami wielkiego towarzystwa, i chętnie spieszy jeden drugie
mu z pomocą. * <0g».)
^ I

xml | txt