OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 14, 1917, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-07-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

DZIENNIK CHICAGOSK1
TH® PO LI S Η DAILY NEWS
ft· oldost and most influentłal PollA
Daily In the Stal· of Illlnolm.
łMued every da v «xcept Sunday· *od
Holldąye.
PtJBLISHED BT
THE POLISH PI BLISHTNO CO.
TERMS OF SUBSCRIPflO*!
year H··
SI* rnonthi 2.0·
Tfcr** mont ha I·**·
O»· Koatk ·<5·
I« Cklftia ky muli for 1 aioaik 0-,n
To Rnrope for oa« jrar. ...... (ł-°*
To ΓνμκΙιι tnr o·» ♦>··
AU latters shall be a.ldreseed to:
TUK POl.ISH PUBLISHIWG CO.
1-ΙΛΛ-ΛΤ W. Dhliloa
Trlfphoa· Hajaiarkrt TtMO.
DZIENNIK CHICAGOSKI
Plamo pulttyeaae po^wl^roir lattrma
P«»l«krtw »t Ktauck /.JedMcanycI
Ameryki PAłaofifJ^
WYCHODZI CODZFEÎN
wyj-yimy nledalel I Swląt urocayetyeh,
Έλ ogłoszenia 1 artykuły pod naprłdw
fclern ..Nadesłane**, redakcya Dalennlka
Cnlcayosklego nl· blera· odpowiedaUl
no<cl.
PR7.ROPŁATA WYXOSli
Rwiilf . Λ M.M
Prtlroraale Î.M
Kwartalnie l.#0
Mlmi^nalp 0Λ
W Chlfafn po**tą mlealfeaale. β,Ββ
Γ»ο Knropj rncsuie
·.··
Πο Kanady rocaale 4.0·
Ptenłądae można praeałać w Jedno
centowvch snaezkaoh poeitowych albo
prie* expresowy lab pocatowy Money
Order. Wszelkie listy adresować naleśy:
THE POI.HH PrBLHHI*G CO.
I4SB-RT W. Division atreet.
Telefon Waymarket T<M#
Rząd narocłu przez naród dla
narodu, nie zginie z powierzchni
uiemi.
—Abraham Lincoln
*' -Λ- ♦ «- t- « «- -M
TVTtTTT
Mężowie słana wszędzie zga
dzają sip w zdaniu, że musi ist
nieć zjednoczona, niezależna i
eamorządna Polska.
— Woodrow Wilson
UWAGI.
Jeszcze o działalności
Amerykańskiego Czer
wonego Krzyża.
( Dokończenie.)
W przeciętni tego samego ty
godnia dyrektor dywizyi atlan
tyckiej, Albert W. Staub, prze
mawiając na zgromadzeniu w
Pleasantville, Ν. Y., oświad
czył, że Czerwony Krzyż po
trzebuje jednej głównie rzeczy,
a mianowicie prywatnych do
mów, \v których możnaby po
mieszczać żołnierzy rannych,
ale wyleczonych o tyle, iż mo
żna ich wypuścić ze«®pitali. 0
becny na tem zgromadzeniu
pewien dziennikarz . natych
miast przesłał o tem wiado
mość do Prasy Zjednoczonej i
v przeciągu dwudziestu czte
rech godzin zaczęły napływać
oferty. Pierwsza nadeszła od
kobiety należącej do jednej z
najwybitniejszych rodzin ,w
kraju, a mieszkającej w No
ifcym Yorku. Patryotka ta oz
najmiła w swym liście, że odda
chętnie do rozporządzenia
Czerwonego Krzyża osm sy
pialni i obowiązuje się dostar
czać codziennie 25 obiadów dla
rekonwalescentów - żołnierzy.
— „Nadto" — dodała, — „o
fiaruję się codziennie popołu
dniu przez dwie godziny pełnić
ełużbę sekretarki. Załączam ró
wnież czek na tysiąc dolarów
na wydatki wedle uznania za
. rządu Czerwonego Krzyża po
trzebne."
Ale Dyf ιο crupieru ρυυβφΐν».
Z małych miast, z farm, z let
nisk nadbrzeżnych, napływały
oferty pokoi, całych domków,
rs a nawet całyoh poeiadłości o
bejmująćych po kilkaset akrów,
do rozporządzenia Czerwonego
Krzyża dla użytku rekonwales
centów wojskowych ze szpitali
uwolnionych, którym potrzeba
było dla odzyskania zdrowia
spędzać tygodnie lub miesiące
na świeżem powietrzu z do
brem pożywieniem i w spokoj
nem otoczeniu, by mogli póź
niej powrôcié do .szergów.
W Long Island zaś na pew
nem zgromadzeniu po wywo
dach jednego z mówców, pe
wien dostatnio odziany obywa
tel powstał i rzekł :
— Ja jestem za stary, ażeby
wartąipić do wojska, ale mogę
s&jąć eię o*x>wiązkiem zmobili
aawania psów.
— Zmobilizowania czegoî—
zapytał się główny-mówca,
— Psów — odrzekł ów oby
watel. — Mam tu psa wytreso
wanego na polach bitwy we
Francy i do wyszukiwania w
krzakach i ruinach rannych
żołnierzy. Nosi on też maskę
chroniącą go przed trującymi
gazami. Znalazł przeszło dwu
stu rannych, których nie do
strzegła służba ambulansowa.
Znam kilkanaście miejscowoś
ci tu, w Stanach Zjednoczo
nych, gdzie takie psy się znaj
dują.
Natychmiast przyjęto orygi
nalną tę ofertę i wkrótce doz
nano nowej niespodzianki. Oto
okazało się, że na Long Island
pewna kobieta już od dwu lat
zajmuje się tresowaniem psów
pewnej rasy w tym właśnie
kierunku i wysyłaniem ich do
Francyi, skoro należycie są wy
tresowane.
«
Przez kilka dni w zarządzie
Czerwonego Krzyża łamano
sobie głowę nad pewną kwe
etyą odnoszącą się do tak zwa
nej „flotyli moskitowej", któ
rej zadaniem jest patrolowanie
wybrzeży w małych łodziach
podmorskich. Załogi tych łodzi
tworzą w znacznej części mło
dzi ludzie z kół przemysło
wych i kollegiów. Ci młodzi
ludzie potrzebują pewnych
tymczasowych kwater, w któ
rych mogliby po kilkodniowych
trudach schronić się, dostać
gorącej kawy, pisać listy itp.
Skoro o tem się dowiedziano,
różne organizacve obywatel
skie już istniejące zaofiarowa
ły się potrzebę tę załatwić, *a
równocześnie zaczęły się two
rzyć organizacve specyalnie te
mu celowi poświęcone.
»
Dotychczas Stany Zjedno
czone nie posiadają dostatecz
nej ilości okrętów szpitalnych.
Faktem jest, że właściwie ist
nieje jeden tylko taki okręt, a
drugi się buduje, podczas gdy
flota brytyjska posiada ich
czterdzieści w samem Morzu
Sródziemnem. Jeżeli wojna nie
zakończy się rychło, to potrze
ba takich okrętów ogromnie
dotkliwie da się odczuć i za
rząd Czerwonego Krzyża zaj
muje się rozwiązaniem także i
tego problemu.
Niema jeszcze bynajmniej na
dziei,by wojna rychło się zakon
czvła,ale nawet gdyby tak się
stało, organizacyę Czerwonego
Krzyża także i po zakończeniu
wojny oczekują niezliczone za
dania, które już dzisiaj daję
się przewidzieć i do wypełnie
nia których należy robić przy
gotowania.
Nie zapominajmy o tern, żo
w krajach europejskich po
wojnie trzeba będzie jak naj
szybciej zająć się przywróce
niem do stanu normalnego ol
brzymich obszarów spustoszo
nvch, odbudowvwaniem nieźli
y y ·/
czonycb budynków, domów
mieszkalnych, świątyń, całych
wsi, miasteczek i miast itp., a
do tego we wrielu miesjcach za
braknie rąk. Wprawdzie rząd\
wielkich mocarstw, jak Apglii,
Francyi, Włoch, Rosyi, będą
mogły w swym obrębie znaleźć
ila to dostateczne siły w roz
puszczonych swych armiach:
gdyż miliony żołnierzy będą
mogły zająć się tą- pracą, ale są
kraje nietylko spustoszone, ale
i wyludnione z męskiej ludno
ści przez wojnę do tego stop
nia, że ani ludzi ani funduszów
pieniężnych nie posiadają, by
choćby w dziesiątej części za
pobiedz pod tym względem
najpierwszym i najkonieczniej
szym potrzebom.
Wiemy, że do takich krajów
w pierwszym rzędzie należy
Polska, ale także Belgia, Ser
bia, Albania, Czarnogóra i Ru
munia dostatecznemi siłami
nie będą rozporządzały do swo
jej odbudowy, nie mówiąc już
o prawdopodobnej potrzebie
pomocy w krajach ofiar turec
kich okrucieństw w Armenii i
SyryŁ
Ofiary wojny w tych kra
jach prawdopodobnie przez
szereg lat po zakońezeniu woj
ny potrzebować będą zasiłków
wszelkiego rodzaju w ilościach,
jakie trudno sobie wyobrazić;
niepodobna też przypuścić, by
wobec tych potrzeb Stowarzy;
szenie Amerykańskie Czerwo
nego Krzyża zechciało zawiesić
swe działania po zakończeniu
wojny. ·
. #
Na razie jednakowoż myśleć
wypada o potrzebach chwili i
najbliższej przyszłości. Stara
liśmy się przynajmniej w po
bieżnym zarysie przedstawić
niezliczone zadania, które so
bie postawiło Stowarzysz A
merykańskie Czerwonego Krzy
ża w chwili obecnej, a zdaje
naan się, że szkic ten wystarczy
do przekonania każdego, iż do
sprostania tym zadaniom nig
dv nie może bvć za wiele fun
V »
duszów lub za wiele ludzi do
pomocy.
Dlatego to Krzyż Czerwony
wzywa do pomocy wszystkich
bez wyjątku, młodych i sta
rych, kobiety i mężczyzn, za
możnych i ubogich, — o ile w
inny jaki sposób nie służą kra
jawi w tej jogo „potrzebie."
Potrzebuje on mechaników,
kucharzy, rachmistrzów, steno
grafów, aptekarzy, elektryków,
rzemieślników wszelkiego ro
dzaju, tłómaczy, woźnic, wyro
bników, — w dodatku do leka
rzy, chirurgów, pielęgniarek i
służby zawOdowej szpitalnej
lub sanitarnej.
Kobiety, niekoniecznie pie
lęgniarki zawodowe lub ochot
nicze, któreby życzyły sobie o
chotniczo zaciągnąć się do służ
by, znaleźć mogą sposobność
do oddawania usług szyciem,
gotowaniem, przygotowywa
niem bandaży, opatrunków i
szarpi, także do obsługi w ja
dalniach i kwaterach, do pra
nia, — lub też (Jo fotografowa
nia, stenografowania, tłóma
czenia, obsługiwania automo
bilów, lub wreszcie do czytania
głośno, pisania listów i innych
obsług przy chorych i rannych.
I niekoniecznie pracy ta
kiej się trzeba oddawać w kwa
terach Czerwonego Krzyża lub
w jego szpitalach i innych za
kładach; nie opuszczając włas
nego domu i zwykłych zajęć, w
chwilach wolnych można odda
wać się pracy wydzielonej chę
tnie w każdem biurze lub kwa
terze tego stowarzyszenia. AVe
wielu miejscowościach też róż
ne organizacye kobiece, nietyl
ko dobroczynne lub towarzys
kie, ale także rozrywkowe zao
fiarowały już swe usługi Czer
wonemu Krzyżowi, zobowiązu
jąc swe członkinie do wyrzeka
nia się zabaw i rozrywek, by
poświęcony tymże dotychczas
czas, jakoteż fundusze, składać
w ofierze patryotycznej tej i
humanitarnej działalności.
Jak wiadomo z licznych na
szych artykułów, notatek i o
głoszeii, Polki w Chicago ży
czące sobie przyłącze się do
szlachetnej tej akcyi, znajdą
ku temu wszelką sposobność i
zasięgnąć mogą wszelkich in
formacyj we filii polskiej Czer
wonego Krzyża przy Macierzy
Polskiej, pnr. 1457 W. Divi
sion str.
W ι
Dobry Apetyt.
Pan Michał Mikler z Slavia,
Ρ O. Maitland, Fla., pisał nam:
„Po zażyciu Severa's Balsam of
Life (Severy Balsam Życia) żo
na moja wyzdrowiała i napowrót
odzyskała dobry apetyt. Lekar
stwo to polecam każdemu, kto
cierpi na żołądek." — Severy Bai
sam Życia jest wybornym wzmo
cnicielem narządów trawieuia na
zleniwioną czynność wątroby,
niestrawność, nawykowe zatwar
dzenie, dyspepsyę i febrę przery
waną. Spróbujcie. W cenie 75
centów za butelkę, do nabycia
wszędzie w aptekach. — W. F.
Severa Co., Cedar Rapids, Iowa.
(Ogł)
„Posiada ono jedną zaletę,
którą trudno objaśnić" — pisze
pan C. R. Hendriokson z Callen
d-er, Iowa, o Dra. Piotra Gomozo
— ,.człowiek czuje się jak nowo*
narodzony, po użyciu czterech
lub pięciu butelek." To prze/,
czas wypróbowane lekarstwo zio
łowe na czyszczenie krwi i orga
nizmu, nie jest siprzedawanem
przez aptekarzy. Jest ono dostar
czanem ludziom wprost z labora
toryum Dr. Peter Fahrney and
Sone Co., 19—25 So. Hoyne a\'e.,
Chicago, 111. (Ogł.)
prmwf· kftifly polski agent rtal·
aoéclowy ogljLSZa alf w DZIENNIKU
OHIOAOOSKIM bo nloJodpokrotaU
pnokon·! ■!·. i* tu aaJl«»Uj ma
\U psIacŁ
POLACY W AMERYCE.
2 STEVEN8 POINT, WIS.
Dziewięcioletni H. Zynda, syn Ja
na Zyndy, właściciela wyszynku w
rynku, utonął w rzece Wisconsin,
gdy spadł z deski przy budzie na ło
dzie, u wylotu Main str. Wypadek
zdarzył się wieczorem. Chłopiec zaba
wiał się na brzegu z Józefem Sieber
tem i B. Golą rzucaniem kamieni na
rzekę, czyli tak zwanem ,,puszcza
niem kaczek". Zynda wszedł potem
na deskę, wystającą ponad woda i
straciwszy równowagę, wpadł do rze
ki. Jego towarzysze nie umiejąc pły
wać pobiegli po pomoc. Przybiegł
Józef Gola, ale ten także jako nie u
mlejący pływać, nie ratował malca,
lece pobiegł po pomoc na ulicę. Spot
kawszy Louisa Krembsa, powiedział,
że chłopiec tonie. Krembs dał znać
straży ipożarnej i strażacy Krembs 1
Rive przybiegli zo sękami, ale już
chłopiec był pod wodą. Po godzinie
wydobyto Już sinego z wody.
Na miejsce wypadku przyszli jesz
cze G. Stroik i Eckendorf, którzy
nurkowali, po rzece, szukając za
zwłokami. Ponieważ było już ciem
no, pomagano soMe światłem reflek
tora z łodzi pana Bukolta, która sta
ła w pobliżu. Na miejsce nieszczę
ścia przybiegł także ojciec utopione
go. Kiedy zwłoki wyjęto, okazało się,
że potrzebny jest lekarz. Nikt przed
tem nie myślał o wezwaniu doktora.
Posłano po lekarza, ale zanim ten
przyszedł, próbowano chłopca rato
wać τ pomocą pulmotora. ale znów
nikt nie umiał operować przyrządem.
Podobno dziecko po wydobyciu z wo
dy jeszcze poruszało wargami,*co oz
naczało. że Jakaś iskierka życia tliła
w nieszczęśliwym chłopcu. Miasto
posiada obecnie pulmotor, ale cóż z
tego, kiedy rrócz lekarzy nikt nim
nie umie operować. Słusznemi więc
są. domagania, aby miejski lekarz
pouczył policyantów i strażaków, jak
się należy z pulmotorem obchodzić.
Gdyby zaraz zastosowano pulmotor
przy ratowaniu Zyndy kto wie, czy
nie uratowrnoby jednego życia.
W czasie pracy w polskiej fabryce
Bukolt Manufacturing Co., B. Ko
walski, mający lat 15, syn Jana Ko
walskiego 1001 Franklin str., zo
stał przebity sztyletem przez szesna
stoletniego Leona Borskiego. Bor~
ski sam sobie sporządził sztylet i
właśnie go zaostrzał, kiedy nadszedł
Kowalski. Chłopacy zaczęli sobie o
powiadać, jak to na obrazkach rucho
mych wydzierają Indyanom noże z
rak. Kowalski w ten sam sposób
chciał Borskiemu wyrwać sztylet,
lecz w czasie szamotania się Borski,
niechcący wbił sztylet w pierś Ko
walskiego. Ranionego zabrano do
lekarza, a następnie do szpitala. —
Rana. jak powiadają lekarze, nie
Jest niebezpieczna.
Z DETKOIT, MICH.
Grzegorz Rusinowski doniósł po
licyi, że został obrabowany na dro
dze w ipobliżu ulicy Dequindre i 7
milowej dropi. Rusinowski jechał w
celu zakupna bydła 1 miał przy so
bie $545, które mu zabrano. Oskar
ża on Waltera Grabowskiego, o u
dział w tym napadzi.. Rusinowskiego
zwabił ktoś listem w umówione miej
ece rzekomo w celu sprzedaży bydła.
Gdy Rusinowski przejeżdżał przez
lesista okolicę, napadł go jakiś męż
czyzna z rewolwerem w ręku i ode
brał mu pieniądze — przyczem oś
wiadczył mu, że Grabowski będzie
wiedział, gdzie pieniądze te będą u
lokowane.
Na sklep Józefa L. Majaka, pni·.
69 Orléans u. napadło dwóch murzy
nów. Dzieny sklepikarz nie tylko, że
nie dał się obrabować, ale nadto przy
trzymał jednego z bandytów I oddał
w ręce policyi. Majak znajdował się
na drabince i kiedy bandyci kazali
.mu podnieść ręce do góry — nie
wiele myśląc, skoczył na jednego z
nich z góry. Drugi uciekł. Areszto
wany murzyn podał swe nazwisko,
jako W. Lando, lat 33 z 339 Cathe
rine ul.
Antoni Cholewa przyjechał do De
troit z Scranton, Pa., aby odwiedzić
swego brata Piotra, mieszkającego
pnr 1122 Junction ave. Kiedy na
dworcu Union zszedł w nocy z pocią
gu — został zaczepiony przez ja
kiegoś nieznajomego, który oświad
czył mu, że został okradziony.
Nieznajomy wyraził tyczenie obszu
kania kieszeni Antoniego Cholewy.
I :
kLUCi
00ZDROWIA
= § 1 }A« •fc».1· *■
Prawdziwą" przyjemnością T dl· >
cierpiących na niestrawność i za·*
twardzenie tą Nowaka PigułU
* wan· w całaj Ameryce, gdyi
jako środek roślinny w delikatny,
sposób przywracają regularność
stolca i czynią człowieką
vm =
zdrowym i silnym.
Xl ifrMdii '
V Cm« Λ* ta jroddto.
J WT™*·
JOHX KOWAK COMFA¥Y
I7M $· Ałktoad Affc ^
ι m
Tenże zgodził się na to i nieznajo
my nie znalazłszy swoich pieniędzy
w kieszeniach Cholewy — pzepro
sił go i oddalił się.
Cholewa później obszukawszy się
aam po kieszeniach, skonstatował
niestety, że zamiast zwoju bankno
tów liczącego $320 — kieszeń jego
zawierała rolkę zwykłego papieru, ob
winiętij dookoła w banknot jedno
dolarowy.
Z MILWAUKEE, WIS.
Gubernator Phiiipp zamianował
podpułkownika Piotra Piaseckiego
pułkownikiem piątego pułku milicyi
wisconsińekiej. Również gubernator
zamianował Wojciecha Gulczyńskie
go pierwszym porucznikiem piecho
ty, a drugim porucznikiem został
Leon Gurda, obaj znani na południo
wej stronie miasta.
Nowy porucznik Piotr Piasecki od
20 «przeszło lat należy do mlllcyl.—
Wstąpił on do kompanii Β krótko
przed wybuchem wojny hiszpańsko
amerykańskiej, lecz zanim kompania
wyruszyła na wojnę, Piasecki wstą
pił do Gwardyi Kościuszki, gdzie zo
stał drugim porucznikiem. Gdy kom
pania Β powróciła przy końcu woj
ny do Milwaukee, Piasecki został
pierwszym 'Porucznikiem. W roku
1900 został zamianowany kapitanem
Gwardyi, a 8 lat później został ma- I
jorem. Około trzy lata temu został
podpułkownikiem i jako taki był na
pograniczu meksykańskiem. .. |
Z TOLEDO, OHIO.
Stanisław Mikiliński, 36 lat, przy·
był z kamieniołomów Whitehouee do
Toledo, aby się trochę zabawić.
Dwóch mężczyzn widziało, gdy Miki
liński zmieniał czek w wyszynku na
ulicy Superior W tej chwili przycze
pili się do nie?o jako nieodstępni to
warzysze i odprowadzili go do miesz
/
kania pod num. 110 Huron ul., gdzie
na drugiem piętrze miał pokój wy
najęty. Tam drabi zażądali od niego
wydania im pieniędzy. Mikiliński nie
był tchórzem podszyty. Jednego wy
rzucił oknem na pole. a drugiego
zrzucił z3 schodów na dół. Skaleczył'
sobie jednak ręce o szkło, gdy jed
nego ze swoich gości przez okno wy
rzucał. j
Z MAC,ARA FALI-S, X. Y.
Z rzpkl Xiasrarn przv Avirach, ί&·
tena^jjjonize^jvodospadu^^
' SUMMER I
sewino
► Ta przenośna elektryczna
maszyna do szycia jak na i
' obrazku, może być przeno— (
► ezonq z pokoju do pokoju.
Wybierzcie sobie najchłod- i
* nlcjsze i najspokojniesze <
► miesee, gdzie możecie szyi
wygodnie. Zobaczcie maszy- <
► nę na wystawie w naszej fi- <
lii· Cena kompletnie, gotowa
^ do używania $85.00. <
Kostumerom nasiego o- j
świetiania udzielamy ła
twe warunki spłaty. <
I # I
: SILKSHADES i
FOR LANPS <
^ J
Liczne modne, nowe Jedwa- J
bne klosze. Specyalnie oce- A
nioue na ten tydzień $9.75.
lOOO Fédéral
Oividend
Kuponów
, dajemy w tym tygo
dniu tylko, z kaźdem zakup-,
nera za gotówkę, jednego z
tych pięknych jedwabnych
kloszy po $9.75.
Jeżeli chcecie u by nasz re
prezentant przyszedł do wa3
osobiście, telefonować
RANDOLPH 1280
Heatinfc end Appliance Division
COHNONWlALflf
EDISON «NPAN7
Electric Shop
72 West Adaras Street
Michi&an and Jackson
. AIso At Ali Our
Branch Stores
Ww. P· McJonkin AdTertiring Agtncy. Chietto_?M4
Ε
Ask for FEDERAL DIVIDEND
COUPONS G/ren Witt) PURCIWjES
PY LEADIN6 MERCHANTS
zwłoki Franciazka 0. Górskiego, z
Chicago, 111., ofiarę katastrofy tram
wajowej w dniu 1 lipca.
Zwłoki znajdowały się jeszcze w
.niezłym stanie, a identyfikowali je
brat ofiary, Stanisław Górski i kuzyn
Franciszek Saliński, którzy tu przy
byli z Chicago, 111. i teraz tam zwło
ki zabiory do pochowania.
W wirac!; rzeki mają się znajdo
wać jeszcze zwłoki dwu kobiet, tak
że ofiar tej samej katastrofy.
Jak wiadomo, tramwaj na linii t.
zw. Gorge Route wpadł był do rzeki
z powod i usunięcia się podmytych
torów i wtedy około 30 osób znalaz
ło śmierć w nurtach Niagary. Byli
to prawie wyłącznie turyści, zwiedza
jący wodospady Niagary.
•adnyeb nalbtiny I eaelagaey,
•sjhajfcych na kieszenie tatwowlef*
mjch, ale m» DZIENNIK CHICAGO·
•KI na ewydh szpaltach. bo uwm
pracuje dla dobra ludu. OazukaâeM
„flre ealee·' stanowczo w DZIENNI·
KU CHICAQOSK1M ogl&aian· kfl
«1· kac·.
Łagodne lekarstwo!
Nie zawsze jest potrzebne brać nie
przyjemne rzeczy, jeieli chcecie być
zdrowymi. Nawet najskuteczniejsze
lekarstwo może być przyjemne. Do
wodem tego jest
Trłnera Amerykański
Ellxlr Gorzkfega
Wina.
Jest to najlepszy środek w chorobach
żołądka, zatwardzeniu, bólu głowy,
nerwowości itd. a zawsze jest łagodny.
Cena 51.00. W aptekach.
JÓZEP TRINEfc
Wytwórca-Chemik
1333-1339 S. A.hland Avenu·
„Zapytajcie się gospodyń'
V WSZYSTKICH handlami.
Nie bloricle nic Innego w «»ιΒ1λ·»
Możecie Mieć Ładne Włosy.
Przed
Leczeniem
Ozwarty
Tydzień
SróstT
Tydzień
SKUTECZNE NAUKOWE LECZENIE ZUPEŁNIE PARMO.
TAN DLA MŁODYCH JAK I STARYCH. DLA MĘZCZYZN I KOBIET.
Czy wypadają wam włosy? Czy wło
ey wasze przedwcześnie wam stwleją?
Czy włosy wasze dzielą się, są lepkie
lub bez życia? Czy cierpicie na łupież,
świerzbienie lub egzymę na głowie?
Czy jesteście łysi lub też zac*ynacle ły
sieć? Piszcie zaraz po nasza Ilustrowa
ną książeczkę:
„JAK PIELĘGNOWAĆ WUDSY"
(Przez dobrze z.nanego europejskiego
specyalletęt.
BEZPŁATNE LECZENIE.
Chcemy was przekonać 1 to na nasze
własne ryzyko, że Calvacura metoda za
pobiega wypadaniu włosów: niszczy łu
pież 1 egrzymę na głowie 1 powiększa po
rost włosów. WyAlemy wam 11.00 pu·
dełko Calvacura No. ]. *ra! 2 powyżej
wymienioną ksiązprzką: . lak p:elfft
no-wać włosy", jeżeli przy; lecie nam
swe nazwisko j adres i 10r w sretrrze
lub anaczkach pocztowych <lo |K>krycia
kosztów wyeytki.
Wytnijcie poniżej podany kupon 1
przyślijcie takowy do Union Labora
tory. Box 888. Union, Ν. V.
LABORATORV, BOX f»S? UXIOK, U. T.
Niniejszem załączam 10(· na pokry
cie kosztów wysyłki. Trosze mi przy
słać zara* wasze $1.00 Calvacura lecze
nie i wasza książeczko ,.Jak pielęgno
wać włosy' (Załączcie niniejszy kupun
do waszego listu.)
JEST TO PRAWDZIWY
D-ra Richtera §
PAIN-EXPELLER
który, 50 lat w doniowem utyciu całe*" świata, Już od
dał swe usługi naszym przodkom w wypadkach jak:
HKI MATV7.M, BÔI.E w koiclnrh I Kcf?rlurh, SZTYW
NOŚĆ eiłonkdir, niuaxkulAtv I acyjl, OCIIiZALOSC w
itrralarh lub HOIj i{b6w,
Te· tylko prawdmlwy PAIX-EXPKLI.ER od SO lat be?
| zmiany, nosi na opakowania i flaszce znak fabryczny
| „Kotwica", a dlatego wyatrsegnjcle alę puiUunltć z in
! nyml «nakami l innem nazwlaknml wyrabiaczy.
Pr*w4iiri pinkn Jeet tu trjryaowaua.
| Po 25c i 60c we wszystkich aptekach lub bezpośrednio
j od Jedynych fabrykantów:
F\ AD. RICHTER & CO.
j 74-81) Washington St., NEW YORK Cily.
NIE nadużywajcie awyoh <5cj przez oknlary ile 4#··
pasowane.
MY, naszą metodą EGZAMINOWANIA, akurat*
nie dopaeujemy odpowiednie soczewki, które napra
wią błędy wawych ócz.
PRZESZŁO 40,000 ZADOWOLO
NYCH KOSTUMERÔW jest dostate
cznem świadectwem naszej praktyki
Jako ekepercł optycy.
•AKURATNOŚĆ I ZUPEŁNE zado
wolenie Jeet natzem hasłem. Sami Λ ftftj - 001
•zllfujemy nasze eoczewskl, przez co dtfd
zapewniamy wyTOb Jakoteż akurat— (JH* rS!ritj^ łt?
ność w dopasowaniu. »cWl CH/UTQO βΨ9^
DR. REICHARDT 1B3ec™AJ,ï£. Stl
LEKARZ I CHIRURG
Qodainy prayjęć· od:—
^ §t«j raao 8«a«j vieczirni w aicJaclt od 9t#j ru» 12»t«j w ytllJtic·^
Dr. Adam Szwajkart
Choroby nerwowe, wewnętrzne i dziecinni
Mieszkanie: 363S West Dlveraey Avenu·
Godziny: 4-5 popołudniu
Telefnn: 6808 Helmont
Ofis: 1363 North Ashland Avenne
Godziny: 0.1) wieczorem
Telefon: 1080. 1630 lab 3129 Monro*
TiMn Rmim 3311
DR. A. PIETRZYKOWSKI
LECZY CHOROBY MĘŻCZYZN KOBIET I DZIECI
•fclriir Ofltotc »d 1d« 11 ««·
I id S de I tiiciinm ·ββ MIIVlIkH kit,
IIEZIELĘ *410 nu dt 1 to |*ł. Nireżnik Riefn· l«t.
TELEFONY: MONTICELLO 186-213 I
Doktor Joseph J. Zak j
Lekara λ Chirurg
31W a Milwaukee Ave.
Kilaku Belinont Are.
Godrlny Ofisowe: Do god/lny 0:80 rano. Od
goda. 3. do (odz, 4 po południu i wieczorem
po fodr.* T-m«1. j
SïRoBiffS
{«21 Ν P««li» «L OR, 1601 N.rth Ar». rte A»kU«4 !
' ODZI "y· Od ISA) do S:30 popołudniu. 1 od 7-eJ |
a\juu*. » de 9.Mj wieczorem.
IbflaKMnf 4M
DR. J. A. TRAIN
LEKARZ I CHIRURG
Imj dwttfcj m%bija, telM 14M
PMlBlMkHift 14· W. Btaoktawk oH^
OlMvar I Stolł BliounU
fc?—^îÊWtaas '"-—i
DR. G. P. 6IERAŁT0WSKI
LEKARZ I CHIHURG
8ΡΕΓΥΑ LISTA
Chorób Kobiecych 1 Chirurgii
— Rôwnleî Lccny —
0e% %srw%^Ł,,2.9r"e
prry Chiraio An.
IM 1 do I pojwłudnlu 1 οαβ;80 do Β wltccoreia.
Dr. L. S. Szumkowsld
Lekarz. Chirurg i Akuszer
KlMrkuniel
1101 W. Η u roo ultoft.
TiWm Hitfti SMS.
Co 10-tel rano. od ISteJ
do ej popołudniu,
•d Hej do »tej vlM»
Oflet
700 Ν. Ashland Ατβ.
T«Mm HituHÛi S20
Godx. od 10-teJ do ltt<|
od 3-cleJ do IKe) popoł
od t-nMj do frtej wtee·
W* ret piet ale-tB|i«UUiK
DZIENNIK CHICAOOSK1 priodaj·
pod względem doboru 1 viéoi auuo
urału.
DR. L. P. KOZAKIEWICZ
8pecyalieta chorób kobiecych.
Lekarz, Chirurg i Akuszer
1353 Noble Ul.
TcL Haymarktt 4688
Godz: od 8 do 9 rano.
od 1 do 3 popołudniu
od8do9 wieczorem.
1601 W. Chicago Αι.
Tel. Monroe 3t3
Oodz: od 10 do 11 *aoq
(Ml4 do 5 popołuinie
od ? do 8 wicczotta
ÎT.l.fo. AnniUc· Cet·
Dr. F. F. WISNIEWSKI !
I iKZjr inDkH cMnky prféki I ikitnzm |
I 1227 MILWAUKEE AV., róg Ashland Au. jj
•ttcrilitto Ckorfh KtklMrtfcΊ âku»/«rri.
llllWIHf tWISHMiP1
Wn; Mmtm Ml i 1577 I Harmrfcrt 274
DR XELOWSKI 'ΪΚ.'™"
10S3 Milwaukee Ave. Chicago
Godziny: od U do 12 rano i od 7 do 9 wiec/.ore.u
prócz środy i niedzieli.
Mimkui* 728 W.T»l«,d At·. Tcłtfo·: Ukt Vi«w MOJ
Tel. Monroe βΟβ 1 2\27 .
Lecif Choroby 0«*. Nut I Girłi
Dr. Dulak L'TA^n
1083 IWw.ikM Ατ·. ró« Noble Ulicy
*iz. M2 * poU4. 2-4 Il:i0-»łl»et. v *i»<r M2vpcbrf
DR. S. R. PIETROVVICZ
. SPECYALI8TA
ehorób wewnętrznych I nerwowych
Orle: Prospect budynek, 115'i No. Aehlani*
_ , Ave., rut UItIiIoii Ul.
Tel. Edgewnter ΊΟβ. God. 12 do a i ο<ι « do * wiec
Mieszkimie: ΛΛΛ4 Sherldan Road.
OH*: The Maruhall Field ('o. Anne* Budy
nek. P. Z. nar. Waeh'ngton I Wabash Ave*.
Godziny: r.do do t-tej po południa. I*ok«SJ 1 toi»
Telefon Rundolpb 1441
Mtrrcat X-R«r UWntoni·
DR C. S. KRYSIŃSKI
Lekari I Chlrnrg
Mieszkanie: 1968 Hervey ulice, rfig Robty φ
GODZINY: Do Ιυ rano — 7 Jo § wiee«ore%
w niedzielę do tej popoŁ Tel Humboldt 3111
DR F*. KALAC1NSKI
ΜΐΜ·Ιι·ιη!«ι 1034 Ν. Rubey ulic*
Telefon: Humboldt 4765
OΑ·ι ΚΑΘ Noble oL Telefon Itfonro· M
Oodilny ofl»gwe: 0 10 rtno. I — S ropełudnlt,
I — · wUc«orem. W oledtlelQ · — I popołudni»
Τ·1·ίοη ΗΑΤΜΑΒΚΕΤ β8β
Dr· L.
LEKARZ, CHIRURG ! AKUSZEJt
1113 V. CHICAGO AVENUE. CHICAQ^ U,
GODZINY:
M4o lt ι rant, I do S 1 7 do §:30 po
W niedziele : 9:80 do IŁ
OvUtnl· wiadomo#·! ·
«romalcon· oiyflnalnemi !lluatra«
cyamj, zamleuc» atalo DZIENNIK
ondkaom

xml | txt