OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 07, 1917, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-08-07/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

NOWE PRAWO KOSCItm

O ZARĘCZYNACH
O MAŁŻEŃSTWIE
(vo polaku i po łacin ud
• objaJnUoltaj
i. Eak. Ku. KtrdyuU Geauri
pr««ło<Tt ł wjdu
KS. DL ANTONI LECHEIT
Ρπβίοίοα» OWwoj MIjt >o«r*j
tki«J Mitoéci P.
KftitAdMi ·. 0«b*nnef» I SfôiB
m W»rex»wi·.
Cen* 75 et. razem x przesyłką,
Do Mb/ci» « AûmlnistncTl
Dziennika Chlcagoskiego
1455-57 West Division oL
CHICAGO, ILL
•(wutt «4 PM rtao 4· Τ di
vtee*or«tn < wrjąril·® nl»l^l
t ivi(t mroea/njxÀ.
fes
! PIERWSZY KIESZONKOWY f
Polak·-Aaficifki i Aagi«]»Ho-PoIaxi Φ
ÏDVKCVONARZI
8 (Słownik)
I Zawiera 30,000
S wyrazów — 256
J stronic z obja
śnieniami do
wymowy każ
dego angiej
ί skiego wyrazu.
Kaląleczka jest rozmiaru 2^ cna V
przez Λ\ o*la. oprawu* w delii* j
taą ekórlnj, x wytłoczonym roi- 2
ckirn o rte ta 1 złotym napisem. Jset
to dalałko. opracowane prx?i U
eàowea. Na końcu kaiąieczkl znaj
duje eł<5 rozmówki najczęściej uîr
iranych zdań w potceioej mo«lH
Lepszy od slownilia Chodźki
Dykoyonarz ten zawiera prawi©
tyle wyrazów, co l słotni* Chodź
ki, ale le pa z τ jeat od tego słowni,
ka tem, t'i daje właściwe l popra
wce tłómaczeaie wyrazów l dobrą
wymowę. Przjtem Wsiąik* zaopa- jj
triooa Jeat w alfabetyczny skopi
widz, p«pl*r cienki 1 mocny; roz- ®
miar kelą2"czkl zgrabny l łutwo 21
mots być noazona w kteazenł.
Cena tylko 75 centów f
Do nabycia w biurze natzem. ®
i *
! Dziennik Chicagoski j
1457 W. Division ilica
CHICAGO, ILL §
φ
Bfnro otwarta codsieonie od 7:90 rano do
7:80 wiaciór, s wyjątkiem oiadstel 1 i*l%t
aroccyaiych.
MMI
Zabawna Gra
„Rozmowa Kwiatów"
Najpiękniejsza gra to
warzyska. Tylu gra ile
jest osób na zabawie, a
każdy ubawi się jak ni
gdy przedtem. Cena
tych kart tylko
W Biurze
Dziennika
Chicagoskiego
1457 W. Division Ulica,
CHICAGO.
[ŚPIEWNIK -I
; KOŚCIELNY
i»wleriJąoy
MSZE i PIEŚNI ADWENTOWE
m dwa ł tray lab cetory flo·;
ł O Κ O Λ Ν
Dla eżytku M'odz. szkolna] par. R. K.
wydal
Chór św. Wojcieciia, v par. św. Jacka
w CHICAGO. UUaots.
Prs«jrzur i potwierdieey w k«lf«fi«a
■«iycu«m ρ rui PrW. Dra Falka.
32 atr. druk·. S«ty*ra« papier, oprawa.
CENA ZA JEDEN EGZEMP. 25c
f—BaJemj rabat na wWszjoh ramo*.—|
Dziennik Cbicagoski
1457 W. Dlrlsloi al. CHICAGO, III.
W następujących miejscach
na Γοννπ of Lake można otrzy
mać „Dziennik Chicagoski";
BOCHNI AK —
1S15 W. 43-cia ulica, j
WOJTKOWSKI —
4δ24 S. Ashland ave.
CICHOWLAZ —
4612 So. Lincoln ulica.
ΓΥ3ΙΑΚ _
1718 'V, 4o-ma uiica.
?,iIEL2YNSKl —
1714 W. 4S-ma ulica.
Ï'RADEL —
1718 W. 47-ma ulica.
LOPACIŃSKI —
4659 Gross
STREJSMAN —
4S09 Loomis ulica, j
ZE STANISŁAWOWA. '
j Ά powodu iż ostatnia fotografia
, hractwa Młodz. s w. fózefa się nic
l udała, postanowiono powtórnie
| odjęcie na najbliższa niedzielę,
j dnia l-ł-go sierpnia. Wszyscy
członkowie mają się zebrać na {
podwórzu parafialnem punktual- !
:ue o godz. 1 :.'Î0 popołudniu.
— Tow. Korony Polskiej nr. 296
Zjed. odbędzie miesięczne posiedze
nie dzisiaj 7go sierpnia; sprawa prze
szłego sejmu przyjdzie pod glosowa
nie .obecność każdego członka wy
magana. —Kaz. Karwoski, prez.;
Tom- Pawłowski, sekr. prot., 172"»
I X. Hermitage ave.
— Tow. Polek św. Apolonii nr.
482 £jed. odbędzie miesięczne posie- \
dzenio w środ?. Sgo sierpnia, o :?odz. j
Tmej wieczorem, w hali zwykłych I
posiedzeń. Po posiedzeniu wystąpimy |
na bazar parafialny; każda członki- !
ni zapłaci 25c, jeżeli weźmie udział
lub nie. —Konst. Czekała, prez.;
Rozalia Fuhl. sekr. prot.
Deszcz dziś popołudniu — nieco J
chłodnie; Prawdopodbnie deszcz dziś '
w jeczorem. Poludniowo-wschod^'
wiatr, zmieniający się na połu,ł:vo
w »
— Tow. św. Florvana M. gr. 58 S.
P. w A. wystąpi na bazar parafialny
jutro, tj. w środę, dnia Sgo sierpnia.
Członkowie raczki się zebrać o godz
7:30 wieczorem przed kościołem. —
Fr. Chyłła, prez.; K. Urbanikiewicz,
sekr. prot., 1454 Holt ul.
— Macierz oPIska oddział nr. 41
św. Teofila odbędzie posiedzenie
miesicęzne w środę, dnia Sgo sierp
nia. w sali Macierzy Polskiej. Prezes
zaprasza wszystkich członków, bo
syi ważne sprawy do załatwienia. —
Jan Janowiak. prez.; Raf. Przybylla,
sekr. prot.. 1050 Currier ul.
— Klub Pań Królowej Dąbrówki
odbędzie regularne posiedzenie dziś
o godzinie 8mej wieczorem, w hali
klubowej- — Konstanrya Czekała,
prez.; Zofia Glabas, s^kr. prot.
Z Kantowa
— Tow. Młodz. św. Stanisława K.
nr. 04 2 Zjed. odbdęzie miesięczne po
siedzenie, we wtorek, o godz. Smaj
w hali pod kościołem. ważne
sprawy do załatwienia. Obecność
każdego członka jest pożądana. —
Α. Ε. I wiek i. prez.; S. M. Tworek,
sekr. prot.
-— Tow. Rr. Pomocy Młodz. św.
Z bólem serra donosimy
wszystkim krewnym i znajomym
iż najukochańsza córeczka nasza
Ś. P.
Marta Loretta
powiększyła grono aniołków, po
krótkiej c horobie, dnia «î?;o sierp
nia 1 !> 17 roku, o godzinie 10:15
wieczorem.
Pogrzeo odbędzie się w środę
8^o sierpnia, o godzinie Πtej ra
no. z domu żałoby pnr. 7-δ Ada
ul., do kościoła św. Stanisława
Kostki, a stamtąd na cmentarz
ś« Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszsytkłch krewnych
i znajomych,' w ciężkim żalu
pogrążeni:
Franciszek i Katarzyna Sko
nierzna, rodzice: Irenka. sio
strzyczka: Józef ł Maryanna Hła
chowiak, dziadek i babcia: Woj
ciołh i Apolonia Skonieczny, —
dziadek i babcia; Adam Błacho
wiak. Maryanna Nowak, chrze
stni rodzice.
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutny wia
domość iż najukochańszy maż
mój i ojciec nasz
P.
Piotr Żniich
członek Dworu św. Ambrożego,
nr. 148 Zak- Kat. Leś., po krót
kiej i ciężkiej chorobie, pożeg
na! się z tym światem, opatrzo
ny św. Sakramentami, dnia 5go
sierpnia. 1917 roku, o godzinie
3ej rano, w średnim wieku.
Pogrreb odbędzie się w śro
dę, dnia Sgo sierpnia, o godzi
nie Dtej rano, z domu żałoby p.
nr 1515 N. Paulina ul., do ko
ścioła św. Stanisława Kostki, a
stamtąd na cmentarz św. Woj
ciccha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszsytkiih krewnycly
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Maryanna. żona: Piotr, To
ni asa i Jan. synowie: Rozalia,
Helena, Lettkadyn i Regina, —
córki, wraz z całą rodziną. 7
Kazimierza Król. nr. Τΐδ îGJeU. od
będzie regularno posiedzenie we wto
rek, dnia 7go sierpnia, υ godz. 7:ίί0
wieczorem, w hali zwykłych posie
dzeń; każdy członek powinien być o
becny. uo sa ważne sprawy do załat
wienia. —F. Centnarowicz, prezes;
Paweł Cepa, sokr. prot, S β 4 Klston
ave.
7, Λ\\0\Y.\.
Ninie jeżem zawiadamiam druhów
i druhny iż. posiedzenie miesięczne
Tc w. Sok. Pol. Bratnia Dłoń nr. 1^2
Z. S. P. sr. 1060 Z. χ. P. odbędzie
.«■i? 12go września, o godzinie l:îl0
popołudniu·, w luli zwykłych posie
i'.uii. ObecnoL.é wszystkich na teni
1 os.'edzcniu konieczn/, bo mamy bar
:!zo ważne sprawy do załatwienia.
— Czołem! Zdzisław Porębski, prez.
Khrol Kupiik. sekr. prot., 2047 W.
lSth pl.
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutny wia
domość iż najukochańszy mąż
mój i ojfiec nasz
Ś. P.
Jan Szczepaniak
członek Foresterów Pułaskiego,
ct. 482 7.. K. li., po dłusio i
ciężkiej chorobie, pożegnał się
z tym światem, dnia <>go sierp
nia. 1017 roku .o godzinie 5tej
rano. przeżywszy lat 34.
Pogrzeb odbędzie się w śro
dę. dnia 8?o sierynia, o godzi
nie rano, z domu żałoby p.
nr. 2510 N". Linder ave., Cragin.
do kościoła ś\v. Stanisława R. i
M., a stamtąd na cmentarz św.
Wojciecha.
Xa ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni :
Anna </ Stawińskich) Srwro
raniek. żon?: Kdwi»rd. Alfred,
Henryk. synowie; Karol i l*r—
S7uta Sławińscy. tp^cio^io: —
Piotr Szczepaniak, ojciec: Mary
aniu·, Franciszek, Zofia, Jadwi
pa, Anna. Janina. Kazł^iorz. —
braci" i s'ostrv; .łan Janiszew
rki, Jan W«Ikoiviak. szwagro
wie: Karolina Szczepaniak, bra
♦ owa.
Ρ'·
SKŁAD do wynajęcia — dobro miej
sce dli krawca kostumerskiego l"b
na skład obówia. F. Augustyn, 3405 !
Milwaukee ave., blisko Crawford av.
28-31-2- 1-7-lł-l 1
SZEWIEPKI warsztat sprzedam. 68?
Milwaukee ave. S
XAl'CZ M'IKLKA znaiaca jezvk pol- .
ski 1 ansrie'ski znajdzie miejsce od :
Igo września. Zgłosi·"· się do k^. S.
Jewasińekiego, Scarbro, W. Va.
T'MFBTjOW \N'Y pokói do wvnajeoia
$1.23 tygodniowo. 688 Mi'waukee
ave. 7-n-l 1-1.1-1."
ΖίίΓΗ?? KM psa ..bull dog". suka,
jost trnrb** biała m nosie i pod pier
siami. Hfift Paulina ul.. Nagroda.
Po^7»kuie sioPtrc Magdaleno Krzyw
da. Kio o niej wie albo onu s'»nia --
n»*n«ze pip*»·*. Antoni Krzywda, —
1519 Sn. Wobasli ave.
Mł ODY p*»n nosr.i'V'ije piîesTknnln
u muz"kalnoi famH'f. ucz" s'o śnie
wn. Arłros wadtn. Dziennika Chica
eo«kie«ro
ΡΟτΓ1 ZΪΛΒ\ pin;pM na '"'czkanie.
°42 Newton ul.. 2gie pl^lro.
ΡΠ O ντο W Y nokńi rio wnaiecia dla'
panów. 14ί·1 'W'. Chicago ave.
Pokój do wynajęcia. 112 1 X. Robev
ul.
POtRZFBA nanów η mieszkanie.
1012 Ashland ave.. 3cle piętro.
POTRZEBA nanów lub panienek na
mieszkanie. 1133 Milwaukee ave.
POtRZ'KiBA meiczvzn na mieszka
nie. 1111 Ashland ave., front.
POTRZEBΛ pokojówki. New Jackson
Hotel. Jackson boul. i Halsted ul. S
Bądźcie patryotvcznl i zróbcie swo
ja. cząstkę d!a ,,\Vuia Sama*. Robimy
ubrania dla rządu Stanów Zjednoezo- |
nych i chcemv z iakie 200 operato
rek. Zgłosić sie 1751-175·"» X. Robey
ul. Także 2035 Frankfort ul. Man
chester budynek. 2gie piętro. 11
POTKZFBA kelnerek, muszą mówió
po polsku 1 angielsku, musza być
doświadczone, stała praca. 1121 No
Ahsland ave. 8
POTRZEBA mężczyzn w departamen
cie kwasu ..Acid Oept." 36c na go
dzinę. 8 godzin dziennie do „Yards
dept" 31 c na godzinę. 10 godzin
dziennie. Dobre stołowanie. Aetna
Explosive Co., Inc., Aetna. Ind. 0
DO wynajęcia pomieszkanie 4 i 5
pokoi. Kentu miesięcznie $10 i $15.
1481 Grandave. 7-9-11
PRACA.
POtRZE-BA dobrego trymera przy
surdutach 14 35 X. Ashland ave. 8
POTRZEBA dwóch panów, panien,
lub młode małżesńtwo na mieszka
nie u samotnej osoby. 1531 Milwau
kee ave·. 3cie płętro, front, blisko
Robe y ul. 9
Γν)τ R^EBA balwierza, $16 i poło
wę na $22.'— 8453 Burley ave. So.
C'ûicago. xxx
POTRZEBA robotników Co le·:
jarni 27 na godzinę, na
początek, także 10% nadwyż
ki płacimy extra co miesiąc.
Z głoście sie do Biorą Pracy
Grane Go. 4Gta i S. KedzieAy.'
PRACA.
POTRZEBA kobiety <!«> prania. 1415
N. Ashland avc.
POTRZEBA stryperek. Magidson
Bros.. 1710 N. Polk ul., blisko Pttil
lina ul· i Q
1OTRZEBA mocnych mężczyzn do
pracy przy piecach. ISttO Milwaukee
ave. 9
POTRZEBA dobrych mężczyzn, do
bra zaplata. 140X Cortland ul., blis
ko Southporf. S
POTRZEBA doświadczonych modliła
rek i dziewcząt do kopiowania. Tak
że do nanki. zapłata podczas nauki.
P'ala praca i najwyższe cenv płacone
S. X. Robbins Co., Γ>Γ> E. Randolph
PO*rRZER.\ balwierza na stale. :'02 t
R. .r>2ga ul·. Cicero. S
POTRZEBA dziewczyn v do pracy w
kiiciin' λ\ resta tir ary i Weissner'a. —
ιτ:ϊ·» Division ul.
1'UTiŁ'· VL).\ POIS Κ len njOiUtfruw i\m
Γ/ν moïu mówi.'·, czvtaé i pisa·*· im
ancioU-îkii. jako drtoktvu*6\v, Duża
7Γ*»nłat-a. 7-łosi·*· «.·?? lub pisać «Ιο Mr.
Kirk. 4 0 N. Fifth avf. S
POtTWFHA 'dcbrp<m krawca ni sa»*.
!'ib przvîoclia^. "S04 Cpdar pl. —
Indiana Harbor. Ind. T. Tomczak.
S
ΡΟτΤΪ.^ΚΒΝ flz'p'vvnt przeszło 1 fi
1î»t do wvuozpnî# si'» cnmpnto\vania
,'o""ovo'.vvc!i płaski».»*·. Dobra zapla
fn. ro''cznts η*»πVî /"'r-î·*· s'« ζπ'*πζ.
Posendwald and WeîWl. Cl Π Po. C'ur.
Ks ni. Π
PO'PP'Vn x do rPVPÎr» st lt»
l'mv, ^Cipdziplo wolne. A. Woiss Γο..
ITfi V.'. Adams ni. S
POTR7!'R,.\ ('J 5jînt*">«o t <!(-) Jf1!; Vf ° î dO
ηο«·οΐ roMfv. 2?0*ł Thomas vi.. —
C. N'pwlard. Π
ΡΗτΡ*715"^ A "c'' τρΛίτ·*ντη Ίο roH"ł'·
nu starczo żelTztwa. fifi',rt
9 Ha!s*pd ii 1. S
ΡΟτΡ/ΚΠ* dz:ev e?t»t do lokklPî r^
i»rvp7łio4 robot". Zgłosić «=;ip pnr. Τ»Λ
So. Wabash nve. 0
PO'|'P7FRA do^wiad ZOi'vcb ç[rvnft.·
r°k. dobra ι'··»π. H. n. Franklin,
«nd Co.. îî°7 W. A us'in hvo.. yf.-r
Franklin ni.. 1 b?ok na pftlnoc o'
Kinzîo. π
POTP'/f 'P. V rbłopci dn crMi nnisi
dobr/p rozumieć przy foîpfnnlfi. ——
im η v*' Vnrili ave. Norlhwester»
Iron Works. S
PO'I'P/.FP.A d:':o««*cZat t'n pivpîfl
'•«"w. d'»br*> ·">r>ł-'ła. 1 .i~.fi JTilwan
kpp'nvo. v Woi}prn Lnnch Ποοηι.
η
P0TR7KBA 20 dzipwf»7îit do raf1'"
..«•asins' rnos:» bvr doświadczono ''ih
nm?n s'n wxvr-rvt' frsfo frichu. Z':'o
Bir* sjo 2~Λ0 AVîibnsli nvo. R. Oppm
bo'TUPr ami f'o.
PfVpRWBA bysfrocrn cz^nn^ro
raka do of's*i. 1Κ Ho ι s lut. m* I i
mjV'· o'Pir°rfnrno wyli>:vf ril»r»iiP, —
f'o^rp τιηΐπ'η. Ρπνη,-»·· .MfΡ ο —
1 44 4 Fau??amon ul.
ΓΟ'Ι'^Ρ^Λ f?7:r>'.\-pv"ł ('o nrfieovq.
nia dziewczęryrh î*i|kîptï. 12Π V>.'. 1"
v). *
ΓΟί'Ρy.V.Τ» Λ 1>':Ι«'Ϊρτζρ 7*i»*hv nr· κ!:ι
!p. l»ih na wi^ezory. ;;2j S Mo.s
pratt'ul S
POtR/KR\ Vnhiofv «Ir> d •■•vin F/m M
1 ."i0 ' w. Division ni.
POT Ρ Ζ Κ Π Λ pmnoiTiirv do U tirami w
rpstauracvf polskirj. 11:;*» Ashland
avo.
BALWIERZA potr7.rl»;i. 1 L' ! ? Wp.-I
Chicago ave. f)
POT Π 7KB Λ do szvciji szewków przy
spn<* η iii '· Ii. 1 1 L'1 Mil \va n 1·»v nvc.
wchód z Cleaver ul. S
POtR.ZKRA balwierza lia s'nîo.
1212 Xoble ul.
POTRZEBA kohietv i!r» mycia stat
ków. 1124 Milwaukee ave.
ΓΟτίΙΖΕΒΑ do przyszywania isuzi—
U ή w przv męskich surdutach. 1 ·ϊ I ■'»
X. Robey ul. S
NA SPRZEDAŻ pro"orta albo wydzio
rża wir* piekarnię blisko ko-cioia ś\v.
Wojciecha. Pnr. lliort W. 1 Sta ul. !
POTRZEBA ..stainer' na ławki do
fortepianu. 122·"» W. Lake ul.
POTRZEBA ręcznych ..rubbers" na
ławkach do fortepianu. 1220 W. La
kę ul.
λ jf*\ 4 Dla niç/ozvzn i kobiet vfe
KJLf A I A fabrykacH w ii r s /tatach
L £\ii v/l wvrolxnv irfitîilfiWM·!) i
drewnyeh hotelach. resta u
racyach, salonach, domowej robocie, składach
ofisacti. i t. «I. Wielka lista prury —Dobra za
plata. Zapytać- się i> panu Simon.
Advance Employmemt Exchange
179 W. Washington ul., 2«jio piętro
POTRZEBA kobiety do mycia naczyń
105y Milwaukee ave. 8
POTRZEBA sprzedawaczy lotów na
pensyę i komisowe. Zgłosić się o go
dzinie i·tej rano, J. Bogucki, — E.
P. Mclntosh and Co., 10β X. La
Salle ul. 9
POTRZEBA doświadczonego ,.TalIy
man" w składzie budulcu. Prairio
State Lumber Co.. 2201 S. Loornis
* α
POTRZEBA pomocnika do apteki.—·
2759 — 22ga ul. 11
POTRZEBA pokojówek do jednych
z wielkich pierwszorzędnych hoteli.
Dobra zapłata, pokój i wikt. Zgłosić
sio do pokoju 1 829 Hotel LaSalle,
Madison i LaSalle. 13
POTRZEBA „off pressers" przy sur
dutach. 104S Haddon ave. ,róg Pau
lina ul., u góry.
POtRZEPA kobiety do mycia na
czyń na krótkie godziny. 1602 W.
Chicago ave.
POTRZEBA prasowników na czysto
i dziewcząt do fastrygowanin płótna
przy surdutach. 1815 W. Division ul. I
POTRZEBA młodego mężczyzny żo
naty ma pierwszeństwo, taki który
nie podlega wojskowości jaako for
man, aby objąć zarząd departamentu
w pralni. Musi czytać i pisać po pol
sku i angielsku. Dobra sposobność
dla dopowiednlego człowieka. Z!,l<f
sić się pomiędzy δ—6 wiecz. 017 N.
Raclne avo., 2gie piętro. Michał Pen
czar.
PRACA.
Ι'()τΚΖΙ£ΒΛ kobiety do szorowania,
od !» to j rano do Γ» tc j popołudniu.
1207 Ν. Dearborn ul. 7
1 POTRZEBA dziewczyny do czyszczc
I nia zo stołów, od 7 rano do l popo
łudniu. 1207 N. Dearborn ul. 7
l'OTRZEHA panny dopra-j
ey biurowej, musi pisać
biegle na maszynie (type
iwriter) i znać stenografię
(shortliand.) — Dokładna!
znajomość języka polskiego
|i angielskiego wymawiana.
! /głosić się pomiędzy godzi
j nil 5-lrç a 7-ini) wieczorem:
1 Polska Ivorporaeya Ilan
! diowa 12S() Milwaukee Av.
|7-me piętro pokój 712.
.1
POtRZKBA </> bcjlowania w skla-- j
j dzip starych rzeczy. Siała praca, do- ι
bra zapłata. ÎSL'O W. 14ta ul. 8
POTRZEBA dziewcząt i kobiet w fa
bryce f-zernidła. Dobra zapłata, sta
"'a nadwyżka. Martin and Martin. —
.'{005 Carroll ave. 7 !
-—··> »l 1 IM·—ι·'Γ*» Β 1T——W—·3« — ΙΙ·
POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa
brycznej roboty. Ontario Warenouse !
f'o., Ontario i Kini?sbury ul. 8
i POtRZKBA ..we.lt" ście-garek f>rzy
ι kamizelkach. Herman and Blume.
I 430 S. Green ul. 7 j
ι -—ι ι ■ li
POTRZKHA mężczyzn do pokoju
frachtowego wysyłek
I)o pakowani i odbierania w departa
mencie wysyłek.
7ął sir do departamentu pracy.
HKARS. ROEBTCK AM) CO.
Młodych mężczyzn
Do zbijania pudeł,
przylepiania tykietów.
Pomocv *.v introligatorni.
I ogólnej rahryemoj roboty
Zgłosić si? do biura pracy.
SKMtS. ROKBITK AND CO.
1 1
£
PGTiiźiKBA dwóch doświadczonych
τι.ο/ονζη do bejlowania papieru i
ϋ"01 X. Western ave. 7
ΡΟρΠΧίνϊΐΛ doświadczone! kobiety
do r;a1 un!:nwnnia szmnt. 1"0." Austin
POTRZK Μ Λ kiVszenfarzy i .ser^ers'
przy spodniach. 11Ι·".1 Ν. Ashland av.
]
POtRZKHA prasownlkńw dn ście
rów prz · nicskic-i surdutach. 1-171
Milwaukee ;ive. 7
pOTlł.THiHA do-'ai«drrnnvrh łnaszy
niarei·; nrzv rękawiczkach. 202!· Had
<'o:: ,"ve. 7
pfV|'RJ5K'; Λ operatorek. 1·· les zen îa rek
nr/, v ..ciislom' spodniach. C1 Γ> W.
idni ul. I blok na południe od Di
\ .'sjoi! ul., blisko Larrabee ul. Κ
rn-fPZKMA dziewcząt do mycia ra
dl· od Ttnei rano do 121 ej w połud
nie. lji'7 Dearborn uT. 7
ΙΌτϋΖΠΐΛ pomocnika portera. —
si'"· się J l' 'l 7 X. Dearborn u'. 7
ΡΟΤΙΓ/ΚΠ.» !'!ΝΡ·/Γ.ΡΙ·:Κ I DO r.\
SI TYOOW.t Vf.\ D'/Tl IÎ OKOŁO
lî.DHdV IMI/V MĘSKICH SMÎIM -
··"( M DOUłtA ΖΛΓ'.ΛΤΛ I STAŁA
PJMfA. ΚΓΡΡΓΜΙΚΙ.ΛίΚΚ AND
CO.. 23?κη T WKSTKn\ AVK. «
ΡΟ'ΡΠΖΙ'ΠΑ .piecers' .servers* i kie
«.zenia'ek. takers' i dziewcząt do ro
bienia .bottoms' na maszynie w Ta—
I rycc spodni. P.riebe and Roprovsky,
W*. Jackson boul., róq; Green ul..
' nie piętro. S
ΡΟτΚΖΚΒΑ poliszerów do |-am. —
Mijoller Hros., 2641 W. Polk ul. 10
POTRZEBA doświadczonych opera
torek przy spodniach. Stała praca,
dobra zaplata- 1515 Milwaukee ave.
S I
POTRZEBA doświadczonych opera
torek na maszynie. Empire Knitting
Mills. 151 Whltting ni. 8
POTRZEBA kieszeniarek do ,.cu
stom" spodni. F. KIopp, 1001 Larra
bec ul. 7
POTRZEBA kelnerki oraz kobiety
do mycia statków. Zgłosić si do re
stauracyi Nowa Gwiazda. 700 Mil
waukee ave. 7
POTRZEBA doświadczonych fastry
girek przy damskich żakietach. —
15-tC Emma ul. 7
POTRZEBA mężczyzn i kobiet do
zbierania cebuli tv nfaszej 700 akro
wej farmie w Chicago, płaca od sztu
ki. debra zaplata co dzień. Zgłosić
się gotowi do pracy o fi:30 rano. —
Eudlong Gardens, .">224 Lincoln av.
11
POTRZEBA dziewcząt do myciastat
Vi5\v od 7mej rano do 4tej popołu
dniu. 1207 Dearborn ul. 7
POTRZEBA balwierza na stało. —
154fi Elston ave. 7
POTRZEBA pierwszej klasy szewca.
056 Belmont ave. - 8
POTRZEP * silnego mężczyznę do
robot ·. Boston Wet Wash Laundry,
musi umieć czytać i pisać po angiel
sku. 24 39 W. North ave. 10
BARTENDRA potrzeba — polsko—
amerykańakiego do otwierania salo
nu rano. 1S00 Grand ave.
POTRZEBA doświadczonych lub nie
doświadczonych dziewcząt w fabry
ce czyszczenia i· farbowania. Kraus
Bros. Laundrv Co., 3517 Madison ul.
β
PRACA.
POTRZEBA robotników
na podwórzu, w naszej
fabryce na l5tej ulicy i
S. Canal; i na 15tej i S.
Rockwell ul. Zgłosić się
do biura pracy Crane Co.
40ta i S Kedzie. Ave.
POTR53EBA ,.Warner 1 Swasey, ι-ιυ
by und .Tonos and Tanason" operato
rów. Fonte Bros., (îoar and Machino
Co., 210 N. Carpenter ul. x*x
POTRZEBA CIEŚLI no repero
W.\ \ 1A TRA M WAJÓW. TAKŻE
MĘŻCZVZ\ T)i> NAPRAWIANIA
\V\(i()\ÓW FRACHTOWYCH. DO
BRA ZAPLATA on szrrui I STA
ŁA PRACA PRZEZ CAŁY ROK. —
także robotników mężczyzn
1,1!* KOBIET) no PKZEliAOOWY
WAMA TOWARÓW XA POOWÓ
RZACH KOLEJOWYCH. PRZELA
DO WYWAM.l FRACHTl*. NAPEŁ
NIANIA WAOONÓW LODEM IIP.
/«ŁOSIC SIE DO „KOREMANA" —
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD,
WSCHODNI KONIEC Ε. 110foj UL.
I M. C. Π. R. KOLEJ, KENSINi»
TON. ILL. 11
POTRZEBA 30 mężczyzn kobiet i
i dzieci do zbierania cebuli. Zapłata
co wieczór. R. F. Leesley Co., 22ga
ul. i Ilarlem ave.
POTRZEBA dobrej gospodyni, która
może pozoitar na zawsze. 4 720 Ju
stine ul· '7
ΓΠ'Ι RZEBA pomocy w składzie
spodni.
Kieszeniarck, piecers, do krajania
kieszeni i ściegarek przy spodniach.
The Royal Tailors,
731 S. ôth ave. 9
POTRZEBA młodego mężczyzny ja
ko drnęi pomocnik na wozie z lo
dem. 3941 St. Louis ave. 7
POTRZEBA mocnego człowieka do
«.polnej roboty na nrdwórzu starego
>'elazt »va. Stała praca i dobra zapła
ta. Chicago Waste Paper Co.t 626
Taylor ul. 7
POTRZEBA mlodeąo i dobrego szew
ea. Stała praca, dobra zapłata. 4417
Iroadwav. · 7
POTRZEBA dziewcząt do zawijania
krzrscł Zgłosić się 102."i W. Erie ul.
S
POTRZEBA dwie kobiety do szoro
wania- $40 na miesiąc, pół dnia w
sobotę, niedziele wolne. The Boston
W ndow Cleanin.g Co., 4 1S Sherman
Ul 7
POTRZEBA pomocników w lejami
i do czyszczenia form (casting). —
Tarrant Ko indry Co., Î5 69 W. Grand
ave. 7
POTRZEBA robotników w lejarni.
Stała praca, dobra zapłata. Zgłosić
sie 1020 w. 38ma ul.
POTRZEBA mężczyzn. Western Cold
Storage ('n.. 9 E. Austin ave. χχχ
ROTRZKBA zaraz dobrego trzeźwe
go .z dobrom świadectwem palacza
do palenia winami, S godzin, 7 dni
w tygodniu. Dobra zaplata dla do
brego stałego mężesyzny. Zobaczyć
inżyniera Herman 11. Ilettler Lura
1 ?»■ )· Co.. L't>0 1 Kl^ton a'o. 7
CZY POTKZKMMECIE CHŁOPCA
Ol) M DO 17 LAT DO POSYŁEK.
DO ΓΛΚΠΥΚΙ. VA WÓZ M?K ΧΛ
l AlIMF, TELEFONCJCIE FKAXK
F IN .Win — l,OCAI< 70, Λ PAN
Al.KS/YŃSKI PRZYŚLE WAM OD
POWIEDMEGO CH ŁOPCA. ADRES:
1007 county bum;., CHICAGO
ILh. XD.
POTRZEBA Γ»π0 robotników na ko
lej do South i North Dakota, ludzi
na farmy, do boru i do hoteli. 1S20
S. Ashland ave. 7
POtRZKBA dobryeh finiszerek przy
surdutach także dziewcząt do nau
ki i do robienia podszewko w przy
surdutach. 143." Ν. Aabland ave. —
Kochański- 7
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty. A. Kaufmnn. 1330 fi. Jeffer
son ul. C'gnal 242Π. 7
POTRZEBA robotniku w piekarni. A.
Kaufman. 1330 S. Jefferson ul. Ca
nal 2420. 7
POTRZEBA balwierza. Stała praca.
1 ' 00 W. 22ga ul. 1 o
POTRZEBA dobrego klerka do skła
du rzeżniczego, zaraz. 2231 Grand
ave. 7
BIURA PRACY.
BEZPŁATNE STANOWE
iii IJRO STRĘCZEN.
(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT
OFFICES)
520 Î50. Dearborn str.
mu do rozdania tysV.jre zatrudnień
wszelkiego rodzaju robotnikom i rze·
mieślnikom, tak mężczyznom jak i ko
liietom, tak w Chicago jak i poza mia
stem. Obsługa zupełnie bczpłutna tak
dla pracodawców jak i dla poszukuj:}
cych pracę. Niema żadnych zatargów
robotniczych w miejscach, gdzie to
biuro stręczy pracę. Zgłaszać się inoi
:ia pod |»o wyższy m adresem osobiście
od godziny 8 rano do 4 popołudniu,
albo telefonować od 7 rano do 5:30
popołudniu. Telefon: Wabnsh 8030
Kupno i Sprzedaż.
Muszę sprzedać (iwa 4 pokojowe cot
tages na 813 W. 50tej ul. Jeden z
przodu, drugi z tyłu i lota przy za
ułku. Rentu $20 miesięcznie. Cena
$1425. Chas. Ditrick, 5056 S. Halsted
ul. Telefon Yards 2309. 7-9-11
NA SPRZEDAŻ skład cukierków. —
902 Elston ave. 11
NA SPRZEDAŻ (fim murowany, 4-4
pokoje, blisko Humboldt Pk. 2626
Eyorcrean ave. 8
(
Kunno i Sorzedaż.
Wypożyczam Pieniądze
—Na Pierwszy i Drupi Morpecz—
KUPUJ Κ MORiiECZK, NOTY.
TAKŹK KONTRAKTY.
TEOFIL STAN
1026 Milwaukee A?e. Telefon Mearoe 702
\OHTO> 1VMIHV W II.IJXOIS.
ΛΑΙ·ΛΠΚΛ y.V\V\OSn ico/.wi y/. \ %' κ.
Dla czego tracić czas i kłopotać się
w przepełnionem wielkiem mieście, «dy
tu io akrach ziemi, tylko 57 mil od Chi
cago, hlisko Momence, Illinois, może
c!e osiedlić sio gdzie powietrze i woda
s.ł najUp«ze? liówny grunt, gotowy do
zoran a. Ciszcie po Informacye, gdyż te
10 akrowe farmy, b?d{}. prędko sprzeda
ne. John II. l)o Vonejr ami Co. . Ila η k
Kloor, 133 W. W axlilnpton Ht. — Da
my I procent jeśli s!y nadmieni L>z. Ciii
cagoski. 20
SZEWSKI warsztat sprzedam. GS7
Milwaukee ave. 10
GROSERXIA na sprzedaż, tanio. —
17.T0 W. Erie ul. 8
OROSBR'NIA na sprzedaż, lentu $10
niema żadnej opozyci, sprzedam bar
dzo tanio. 2172 N'. Rockwell ul.
*
TANIO grosernia na sprzedaż na
Jadwigowie, inuszç sprzedać w tym
tygodniu, riema żadnej opozycyl. —
2122 NT. Powell ave. .róg Shakespea
.e u\e. 4 blok! na północ od Mil
waukee ave. S
ΧΑ SPRZEDAŻ 140 akrowa farma, 3
konie. 5 krów, świnie i kury, maszy
ny i dobra ziemia, 2Vè mile od małe
go miasteczka i polskiego kościoła.
Crodzaje na miejscu. Sprzedam ta
nio. Cena $3500. Jan Kowalewski,
Xekoosa. Wis. 8
BALWIERXIA i „pool room" sprze
dam tanio, z powodu wojskowości.
1432 W. Erie ul. 7
R CC ZER XIA i igrosernia na sprze
daż lub zamienię na murowany dom.
Adres w adtn. Dziennika Chicago
skiego. 7
XA SPRZEDAŻ przez młode mał
żeństwo $160 parlorowy garnitur
$30 stół i 6 stołków $20 dywany, —
..dressers", mosiężne łóżka, $250
Victrola z rekordami $55, $ S 0 0 sa
mograj^cv fortepian $200. używany
tylko 60 dni. Rezydcncya, 3019 Jack
son boul·, blisko Kedzie *łve. 22
XA SPRZEDAŻ 2 piętrowy nowo
czesny dom z 2 lotami, 2-6 pokoi 1
góra, bardzo tanio. Zgłosić się pnr.
514 S. Iloyne ave. 3
ΧΑ SPRZEDAŻ młody koń i wóz i
puszorkt. 2231 Grand ave. 7
Balwiemlę lttb urządzenie sprzedam
za bezcen. 547 Bunker ul. 7
SKI-ΑΓ) cukierków i szkolnych przy
licrów na sprzedaż. Z powodu słabe
go zdrowia. 10S5 X. Marshfleld av.
f?
CHCESZ dobry automobil z 1916 r.
zobacz mój automobil marki Ovcr
land. Sprzedam tanio. 1845 Arinitage
aye. — Armitage 3439. 10
—:
BALWIERXIA do sprzedania 2 krze
sła z powodu wyajdzu — dobre mloj
sec. 13302 Brandon ave., Hegoivisch
IH. 24-26-30-31-2-6
>1 usze sprmlać nowy i' fletowy bryk
4936 Seliool ul., blisko kościoła. —
Xowoczesnv 5 i 6 pokoi, wielka lo
ta, blok I pńł od dwóch Unii tram
wajowych. Cena $4^00. Gotówki
$200. reszta lak samo jak roni. Λ
gent '4 94S School-Merry 10 So. La
Sallc ul. Pokój 628 —» .<iofon
Fraklin 203S. 4 7-8-11
DOBRA grosernia na sprzedaż. na
Trójcowte. Adres w ;tdm Dz. Chir.
S-γΛίΚΓ ρί sprzedaż. 801 Milwau
kee ave.. Ccie pięfro. S
N'A SPRZEDA.Ż grosernia. stare wy
robione miejsce, za pół ceny kosz
łu. Zgłosii· s<ię pnr. 1 24 5? Noble ul.
χχχχ
BALWIERNIA na sprzedaż, z powo
du wojskowości. 1139 Noble ul.
NA SPRZEDAŻ 5 pokojowy muro
wany rottage. dobrze budowany —
dogodne warunki. 820 N. St. Louis
ave.
Piekarnio sprzedani tanio. λ\ iado—
η oś·'· w adm. Dziennika Chicagosl.ie
TRZYs pętrowy murowany dom na
s.iizedflż Π0χ12 3 stóp na ładnej u
1 irv Cer* ÇG600. — 2333 S. St.
L^uis av?. ί)
NA sprzedaż tanio zpowodu inne
i'i'frrhu skład cukierków, cygar
lodów i rczmaltych drobiazgów, u
sîr.lvny f-ileres przez wiele lat. Z?ło
s:c si? wieczorem. 1755 X. Wood ul.
Telcion Monroe 12 26. 7-11
Spi-zet.v domowe na sprzedaż, z po
wodu wyjazdu. 134:5 W. Chicago av.
2pie piętro, z tylu. 8
NA SPRZEDAŻ rogowy salon, dobre
miejsce dla Polaka w dobrej okolicy.
Zełosić się 1617 W. 21 st pl., po go
dzinie OeJ przed południem. *
POtRZERA balwierza na stale. No
ble i Walton uî. 8
$45 NALEŻY się nam za „sforage".
prawie nowego fortepianu ..KimbaU"
Ktokolwiek zapłaci te sumę to forte
pian będzie jego. Storagc Piano
House. 1451 W. Madison ul., otwarte
» 1 η
\> \*ZVÏLKJ\ Cl 1Z1 1.
F" AlIFl TK/£ A.
SO akrów farma pierwszej klasy. —
70 mi! O'î Chicago, dobry budynek.
dobre konie, 6 dojnych krów, ;
Jałówki, świnie, kury. wszystkie
maszyny, żyto. pszenica, owies, kor
na. kartofle: wszystko w najlepszym
stanie, na zamianę na dom. Zgłosić
sie zaraz do:
RE AI ESTATE ÀGENCY.
Telefon Armitnge 1271.
9ô9 X. Lincoln Street.
Mamy w-tej stronie więcej farm na
zamiany lub za gotówkę, większych
i mniejszych, których nie ogłaszamy.
Interesowani moga się zgłaszać oso
biście lub listownie na powyższy a
dres. ' 8
Musze Sprzedać Natychmiast
Ładny $430 Beethoven fortepian, JO lat
gwarantowany za $125 i $200 .icwel
Point fonograf z rekordami 2a $60.00.
Także najnowszego stylu meble z 5
pokojl. Sprzedam razem lub osobno za
jakabad* ofertę. Używane tylko kilka
mleelęey.
1S20 N. Western Ave.

xml | txt