OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 24, 1917, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-08-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Ważne dla kandydatów
oa drugie papiery
obywatelskie.

Ciąg dalszy pytań na które
przed klerkiem i sędzią odpowia
*
. dać musi kaidy kandydat na dru
- gie papiery obywatelskie.
•Kandydat, który na pytania te
^nie będzie mógł odpowiedzieć
- papierów obywatelskich nic o
• trzyma.
- Ρ By whom 16 the Président
*eleçted?
3 (Kto wybiera prezydenta?)
5 Od.: The people, through thc
Jpresident electors.
• (Wyborcy — Ind, przez elekto
•rów prezydyalnych.)
• P.: For ho w many years is the
"président elected?
~ (Na ile lat wybiera sie prezy
denta?)
- Od. : Four years.
(Xa cztery lata.)
P. : Who was the first président
5>f the United States.
ψ (Kto był pierwszym prezyden
tem Stanów Zjednoczonych?)
ι Od.: George Washington.
-, (Jer%v Waszyngton.)
4 P.; Who is the Président now1
• #(Kto yst teraz prezydentem o
becnie?)
• Od. : Wcodrow Wilson.
P.: Who would be the presi
%
dent if Mr. Wilson died?
( Kto byftry prezydentem, gdy
hy p. W ilson umarł ?)
! Od.: The Vice Président, Tho
taas Marshall.
( Wicoprełyiient* Tomasz Mar
shall.)
P. : Who makes thc laws for
the United States?
(Kto robi prawa dla Stanów
Zjednoczonych?)
Od.: CongreSs.
(Kongres czyli Seim Krajo
wy. )
P. : Where does CongTess meet?
(Gdzie kongres obraduje?)
Od. : In Washington,
i W Waszyngtonie.)
P. : What is the Congress made
of.
(Z czego sie kongres składa?)
Od. : Senate and the House of
L
Représentatives.
♦ Z senatu i izby posłów.)
P. : What do we cali the men
who go to Congress?
(Jak nazywamy ludzi, którzy
tworzą kongres?)
Od. : Senators and Representa
tives.
(Senatorami i Reprezentantami,
czyli posłami.)
P. : How long are senator? ciec' j
tcd for?
(Xa jak długo wybiera się sçna- J
torów ?)
Od.: Six years.
(Xa sześć lat.)
P.: How many senators from;
each State?
(Ilu senatorów z każdego Sta
nu?)
Od.: Two.
(Dwóch.)
P.: How many States in the
United States?
(Ile jest Stanów w Stanach
Zjednoczonych?)
Od.: 48. and three territories.
(48 i trzy terytorya) (Alaska,
Wyspy Hawajskie i Dystrykt
Columbia.)
P.: How many représentatives
from each State?
(Ilu reprezentantów z każdego
Stanu?)
Od. : It depends on the popula
tion, one from each district.
(Zależy od ludności, jeden z ka
żdego dystryktu.)
P. : For how many years are re
présentatives elected?
(Na jak długo są reprezentanci
wybrani?)
Od. : For two years.
(Na dwa lata.)
P.: Who is the highest officer
in the State?
(Kto jest najwyższym urzędni
kiem w Stanie?)
Od. : The Governor.
(Gubernator.)
P. :For how many years is he
elected?
(Na ile lat wybiera się guber
natora?)
Od. : Four years.
(Na cztery lata.)
P. : Wfiat's the governors name
in this State?
(Jak się nazywa gubernator w
tym Stanie? (Frank O. Lowden
w Stanie Illinois.)
P.: Who makes the laws in
the State?
(Kto robi prawa dla Stanu?)
Od.: The state's législature.
(Legislatura stanowa — czyli
sejm stanowy.)
(Dokończenie jntroJ
4 . Ctl * #r/f · ·> ' ^1 ' - · » · ··»
1500 - 1510 Fullerton are.
rfi · ^ · v
taniości »>a
Sobotę
Grescryjec Specjalności
Kawa. starego zbioru Santos oo
Peaberrv. spcc.uln e funt ^*5C
Wybrane Jajka, tuzin
za
33c
Ciastka, z lukrem na wierz- ł J*
chu. ISc satunek funt za tOC
Butcryna, pierwszorzędna
gotowania. lub do stołu, funt Out
Cukier, 10 funtów, z 1.00 zamówie
niem lub więcej 85c
Nłe włączając maki, niasla i jaj.
PRZYNIEŚCIE TEN KUPON
» kawałków Light house my- o t
dła z tym kuponem za Λ 1 C
Specjalności w Basetnencif
Masona słoiki do konserw, ^
S»)c tuzin wartość, tuzin za **<
Gould najlepsze cumy do słoi O O —
ków. 10c wartość, 3 tuziny AfcV
Kryształowe szklanki do lemog
niady. z uchem, specyalnie OC
Wywracane gazowe klosze Q/J
18c wartość, specyalnie po i/C
7 calowe równe białe talerze, "y
do zupy. 10c wartość, po * C
Półmiski do mięsa. 3 wielk., Q
do 35c wartości, specyalnie po i»
REUMAMYZM
D»mw« lefcaratwo podane przea
ea(«wlrka, który cierpiał ua
rcnmatji·.
Na wiosnę w roku 1893 nabawiłem
»!ę stawowego i muskularnego reu
matyzmu. Cierpiałem przez 3 lata 1
ryrtco ci maja pojęcie o tych cierpie
niach. którzy je sami przechodzili.
Używałem lekarstwa po lekarstwie
I radziłem się różnych lekarzy, lees
loznawałem tylko chwilowej ulgi. O
«tatecznie wynalazłem lekarstwo któ
ro mie wyleczyło, i reumatyzm wię
cej nie wrócił. Dałem je kilku oso
bom którzy byli obłoZn.e chorzy na
reumatyzm, a w każdym wypadku
byli wyleczeni.
Chce. aby każdy cierpiący na reu
matyam w jakiejbądl formie, spró
bował tego nadzwyczajnego lekar
stwa. Nie przyślijcie ani centa. Przy
tlljeie nam tylko swe aazwisko 1 a
Sree, a ja je t^am przyślę darmo na
próbę. Po używaniu go, jeśli wam
prgjrnieei* oczekiwana ulgę. może
cie przysłać cenę w sumie $1.00, lecz
I»acniętajc»e. ja nie chcę waszych pie
niędzy. tylko wtenczas, gdy jesteście
zupełnie zadowoleni je posłać. Czy
to nłe jeet sprawiedliwie. Dla czego
cierpieć dłuzei. kiedy stanowcza ul
ga wam jest ofiarowana darmo? Nie
zwlekajcie. Piszcie dzisiaj.
Kark H. Jickson. No. 43 D. Gurney
Bldg. Syracuse. X. T.
Pan Jackson Jest odpowiedzialnym
je powyższe twierdzenie Jeut prawda.
Dzisiaj wieczorem w sall parku Pu
łaskiego, nar. Noble i Blackhawk ul.,
nadarza się ostatnia sposobnose »■
pisania się do polskiej kompanii ligo
pułku milicyi Stanu Illinois. Każdy
mężcayzna, Polak, który z powodu
mniejszych wad fizycznych zwolnio
ny został od służby w armii pobo
rowych, do organizowanej kompanii
może się zapisać.
» O O
Z narażeniem własnego życia, od
niechybnej śmierci ocaliła wczoraj
popołudniu sw$ matkę Dorotę szesna
sto-letnia Mary a Sokolis. Gdy do do
mu Sokolisćw. zamieszkałych pod
nr. 208 N. May ul., wpadł mąż Do
roty. a ojciec Maryi, i bez ostrzeże
nia rozpoczął strzelać do żony z re
wolweru. Marya wpadła pomiędzy
matkę i kule. Jedna z kul trafiła
dziewczynę w głowę, raniąc ją praw
dopodobnie śmiertelnie. Dwie inne
kule trafiły w matkę; jedna w ra
mię. druga drasnęła jej głowę. Po
postrzeleniu żony i córki, Sokolis
broń skierował we własną skroń i
jednym wystrzałem odebrał sobie ży
cie na miejscu.
Policyanci ze stacyl przy Despîai
nes ulicy, leżących w kałuży TcrwI
na podłodze znaleźli — Stanisława,
nieżywego, panią Sokolic i jej córkę
bezprzytomne; oraz skulonych pod
stołem, wybladłych ze strachu, dwoje
dzieci, sześcioletniego Władysława i
ośmioletniego Teodora. Matkę i cór
'kę zabrano do szpitala powiatowego,
gdzie lekarze orzekli, iż stań^Maryi
jest krytyczny; rany matki nie są
niebeapieczne.
Policya strzelaninę przypisuje nie
porozumieniu familijnemu. Podług
opowiadań sąsiadki. SokoWs opuścił
żonę dwa lata temu. Powrócił sześć
miesięcy temu. lecz iona nie chciała
20 zpowrotem przyjąć. W ubiegłą
sobotę przybył do domu powtórnie.
Gdy i wtenczas prośby n!e pomogły,
zagroził morderstwem. Groźbę swo
ją wykonał wczoraj.
0 0 0
N"a dochód Domu Starców pod
wezwaniem św. Józefa, w Avondale,
w ,.T>abor D»y", 3>το września, jako
lat poprzedni·^, odhędzie się wy
cieczka połączona z piknikiem, do
parku Pułaskiego, w Oragln. Urzą~
dzeniem wycieczki zajmują się Dzie
wice Różańcowe z parafii port wez
waniem św. Stanisława Kostki.
0 0 0
W sali parku Eckhardta. nar. No
ble ul. i Chicago ave., dzisiaj wie
czorem pokazywane będą obrazy mi
i?a*kowe — ..Our Grave Diggers —
The Teeth" i ,.Connecting Our
Coast". Poczçtek o godzinie ósmej.
Wstęp wolny.
I Krzyk panny Cecylii Canlk, zam.
pnr. 14 42 So. Kedvale ave., przyczy
nił się wczoraj do aresztowania Wła- '
dyslawa Lipki, lat 19cie. 1908 So.
Avers ave. Policya jest zdania, że o
sadzenie w areszcie Lipki zakoiiczy
szereg napadów na dziewczęta, kló
I re w ostatnich czasach popełniane
były, w okolicy fabryki Western E
lectrlc.
G. M. Eekerson, zamieszkały przy
48ej 1 22ej ul., krzyk panny Canlk
usłyszał, gdy przechodził blisko 22ej
ulicy i Kolln ave. Spostrzegł on tak
że mężczyznę ezamotającego się z
dziewczynę. Pobiegł natychmlaet z
pomocą, lecz młokos zaczął uciekać.
Eskerson po krótkiej pogoń! zdołał
schwycić zwyrodniałego napastnika
i zawlókł go na stacyę policyjna przy
Lawndale ulicy.
Później kilka dziewcząt, oriar po
dobnych ataków, Identyfikowało a
resztowanego. jako leli napastnika·
Ojciec Lipki zeznał na stacyi poli
cyjnej. że syn jetgo jest niespełna ro
zumu.
O Kf '
W sądzie spraw familijnych
miejsce miał następująca króciutka
rozprawa:
..Proszę Jego Excellencyi" rozpo
czyna małego wzrostu „cieniutki"
Józef Pawelczyk.
..Cicho bądź", komenderuje jego
i lepsza siadła i nader wymowna po
łowica — ..Ja teraz mówię. Sędzio,
on mnie opuszcza 1 nie clice mnie u
trzymywać".
,.Ona mnie bije", z rezygnacyą
mówi Józef. ..Pracuję ciężko 1 zao
szczędziłem $6,200".
Sędzia Stelk spojrzał na panią P.
przenikliwym wzrokiem. „Ty masz
szczęście", w końcu powiedział. „I)zi
wię się, że twój mąż nic opuścił cie
bie dawno. Idź do domu i sprawuj
się należycie".
Ci if Kf
Na wycieczkę tow. Lekarzy Pol
skich do uzdrowiska ,.Wanda" w
Grand Jiinctlon, Mich., która odbę
dzie się 26go sierpnia r. b. zgłosiła |
się wielka Hczba lekarzy, ich krew- I
nycli i znajomych. Do upamiętnienia
tej pierwszej wycieczki letniej lęka- ^
rzy polskich zaproszono braci Ró- ;
żańskich fotografów do porobienia
zdjęć z uczestników wycieczki, jak
również j z obecnych letników na
„Wandzie*.
Wieczorem odbędzie się nadzwy
czajno posiedzenie tego towarzystwą
i sekcyi naukowej z odczytem dra
Kuflewskiego. Pociąg odcLodzi z
Grand Central Station przy llarrlson
i Fifth ave., o 7:.°.0 rano do Grand
Jumtion. Bilet zwrotny i round trip)
na który można wracaj τιλ drugi
dzień kosztuje $3.73, Pociąg zaś z
Grand Junetlon odchodzi po i>tcj ra
no, do Chicago przychodzi około lej
popołudniu.
O » O
Pracując na dachu nowo-stawla—
nego budynku przy Ashland ave. 1
Van Buren ul., potknął się 1 spadł z
wysokości około siedm-dzlcslęclu
stóp Franciszek Zabernik. 2521 So.
Hardlng ave. Doznał on złamania le
wej nogi 1 poważnych uszkodzeń we
wnçtrznvch.
O & Kf
Jutro, w sobotę, d. 25go sierpnia,
odegrana zostanie w sali Domu Zw.
Polek trzv-aktowa sztuka „Panna
Maliczewska", która powinna ściąg
nąć liczne grono publiczności, gdyl
i sama jest warta Widzenia, i dochód
cały przeznaczają występujący w
niej aktorzy i aktorki na kuracyę
jednej ze swych koleżanek, która u
legła nieszczęśliwemu wypadkowi.
O «
W przyszłym miesiącu Polska Kor
poracya Handlowa otwiera szkolę
kursów handlowych. Uroczyste otwar
cie nastąpi dnia 20go września, o
ęodzinie ósmej wieczorem w lokalu
Polskiej Korporacyi Handlowej, port
nr. 1286 Milwaukee ave. Wykłady
rozpoczną się w poniedziałek, dnia
Igo października; odbywać się będą
wieczorami od godziny 8ej do 9:30.
Wykładane będą następujące przed
mioty: język polski, język angielski,
kaligrafia, arytmetyka, buchalterya,
dekorowanie okien wystawowych,
kreśleniekart reklamowych, obsługa
sklepowa, redagowanio listów han
dlowych 1 ogłoszeń, agentura i zarzą
dzanie agentami, prawo handlowe,
organizowanie kooperatyw 1 przed
siębiorstw handlowych. W izkole
Polskiej Korporacyi Handlowej moż
na wykształcić się na: buchaltera,
sprzedawcę sklepowego, korespon
denta handlowego, dyrektora sprze
daży 1 organizatora 1 kierownika
handlowego.
Instruktorami w szkole tej będą:
adwokat J. J. Jankowski — język an
gielski i prawo handlowe; Józef Mie
rzyński — agentura 1 zarządzanie a
gentnml oraz redagowanie listów
handlowych 1 ogłoszeń; Henryk Nle
wolklewlcs — dekorowanie okien
wystawowych i kreślenie kart rekla
mowych; Adam Stankiewicz — aryt
metyka; Franciszek Wydra — bu
chalterya; Z. B. Urbański — obsłu
ga sklepowa oraz organizowanie ko
oneraty-v i nrzedslęblorstw handlOr
wych; R J. Zaleski — kaligrafia.
Sf · Ł O
Sympatycznych Chór Chopina. Nr.
Î. Związku Śp'cwaków Polskich w*
Ameryce, przypomina swym licznym
przyjaciołom, że wielki 29roczoy
koncert jego odbędzie się w nie
dzielę, d. 2go września, w gmachu
Zjednoczenia P. R. K., róg ulic Mil
waukee 1 Augusta, rozpoczynając się
punktualnie o godz. Bej wieczór.
NOTATKI
OSOBISTE I TOWARZYSKIE.
Na konwencyi Niewiast Zakonu
Katolickich Leśniczych, która odby
ła się w Milwaukee, Wis., wysoka
trustysky. ponownie wybrana została
pani Anna Korzeniowska, żona p.
Józefa Korzeniewskiego, zam. pnr.
2623 Logan boulevard, właściciela
wielkiego magazynu mąki przy St.
Paul i Western aves
» « »
Grono rodzinne redaktora Naro
du Polskiego, Franciszka S. Barda,
zam. pnr. 3139 No. Ridgeway ave.,
dzisiaj o godzinie Gej rano powięk
szone zostało kandydatem na człon
ka Zjednoczenia. Chłopczyk waży
12cie funtów.
S « «
Z tygodniowej podróży automobi
lowej po Stanie Wisconsin, szczęśli
wie do portu thicagoskieso wczoraj
wieczorem dobili* Szczepan L. Kola
nowski, 3S23 Addison ul., Franci
szek Fiałkowski, 3336 No. Hamlin
ave., sekre'arz Spółki ,,Avondale
Blds and Loan Ass'n", Franciszek
Krzykow6ki, 3436 No. Springfield
ave., kasyer Spółki „Avondale", Jan
Lyk, Niles. 111. i Józef A. Laseckl,
2935 Gresham ave.
Automobiliéci w siedmlo-pasaże
r o w y m samochodzie mai ki ,,Page
p. Kolanowskiego zwiedzili: Mil
waukee, Kenosha, Racine, Fond du
Lac, Green Bay, Beaver, Crlvitz,
High Falls, Lens, Mennominee, In
dian Réservation, Wassau, Tborp,
Kilbourn, Baraboo, Madison, StevenB
Point, Amhcrst Junction. Almond,
Bvansville, Jamesville i Beloit, Wis«
consin, Draz Rockford. Beievedcre,
Maringo i Cary Illinois. W Amberst
Juncton, Wis., zwiedzili on! wzoro
Ψ4 farmo Ρ· Augusta Pawlaka; «
Rockford, 111-, złożyli wizytę ks. Ju
lianowi Burzyńskiemu.
„Drogi z wyjątkiem tej która pro
wadzi do Amherst Junction do Kil
bourn. sa znakomite", mówił p. ł a
gecki. „Tylko w Madison spalit-my w
hotelu' po innych miasteczkach noc
leg opędzaliśmy w stodołach lub też
w automobilu".
Cf O
o Rodzinie 4:30 dzisiaj rano, au
tomobilom do Waupaka, Wis., wyje
chali PP. Leon i Elżbieta Zamorso,
pani Franciszka Zamorska, matka
Leona i PP. Kaznieccy. W Waupaka,
podejmowani przez pp. Sarnowskich,
zamierzają oni bawić dwa tygodnie.
* O
Ka kilko-dniowy pobyt do krew
nych w La Salle, UL. z rodziną au
tomobilem dzisiaj wyjechał Jan Li
powski, zarządca depatramentu rcal
nościowego R. T. Terwilligcr, w ban
ku Home.
« Β Β
W Chicago bawi ob. Stanisław
Skibiński, organista przy parafii
Przemienienia Pańskiego, w Mt.
Pleasant, Pa. Pan Stan. Skibiński
jest bratem p. Jana Skibińskiego, re
daktora dwu-tygodnika Freo Po
land.
a « »
Do miasta Chicago na dwu-ts&o
dniowe wakacyc r. Rochesier, New
York. przyjechała panna Marta Wal
czak W Chicago podejmowany bę
dzle przez PP. Józefa i Zofie Wyk,
zam. pnr. <419 80. Lincoln ul.. Olu
goletnich parafian Sercowa.
O » »
Elegancki 7 pasażerowy automobil
(limousine) marki Cuningham, na
był p. Józef Golubski, organista pa
rafii św. Stanisława Kostki, zam. p.
nr. 1329 Holt ul.
P. Golubski zamierza automobil
wynajmować na chrzciny, śluby, po
grzeby i wszelkie inne okazye.
Z posiedzenia Obywa
telskiego Komitetu
Wojennego.
Wczoraj popołudniu odbyło się w
lokalu Polskiego Klubu Prasowego,
2138 Pierce ave„ organizacyjne po
siedzenie specyalnego Komitetu pod
nazw$ „Citizens* War Board", czyli
Obywatelskiego Komitetu Wojenne
go, na którem miano omówić potrze
by ludności zamieszkałej na północ
no-zachodniej stronio miasta w od
niesieniu do poboru wojskowego i
ulżenia doi; rodzicom tych, których
obowiązki obrony kraju powołają,
niebawem do szeregu.
W posiedzeniu tem wzięły udział
następujące wybitne osobistości:
Prof. Earle D. Howard z Uniwer
sytetu Chicago; Herman F. Schuett
ler, szef polîcyi; Wesley H. West
brook, pierwszy asystent szefa poli
cji; dr. Graham Taylor z Chicago
Commons; Jan F. Smulski, prezes
Banku Polskiego North-Western
Trust and ?aviags Bank; J. C. Han
sen ł banku Security; John R. Pa
lendech; Harry Wheeler, prezes rze
czonej komiayi i obecnie reprezen
tant kontrolera żywności p. Hoove
ra na Stan Illinois; Cyrus McCor—
mlek, członek komisyi amerykań
skiej, która co dopiero wróciła z Ro
sy!; Marquis Eaton i Eugène Τ·
Lies z Amervkaûskiego Czerwonego
Krzyża; panie Thelain, Louise Mc~
Quirc, A. KIlis i panowie Wm. M.
Turner, dr. Cbas. E. Stoltz, dr. J.
V. Fowler, Joël V. Hunter, Tadeusz
SleBzynski, Arthur E. Sinclair, A.
Wellman, Tadeusz SzmergaUki,
Jorn V. Stuhc, James MuUcnback,
Jolin Schastek, A. Bowćrs.
Przewodniczy! zebraniu p. ITarrjr
Wheeler, reprezentant p. Tloorcra,
kontrolera żywnotci na Stany Zjed.,
a sekretarzował p. Cyrus McCor
mick. Po spożyciu smacznego obiadu,
który przygotował p. Ignacy Lenard,
właściciel Wawelu, rozpoczęto prze
mówienia z pośród kt&rycb do wybit
niejszych należały przemówienia prze
wodnicz^cego, szefa poLicyi Sclmelt- ;
Icra, p. J. F. Smulskiego ί p. O. Mc
Cormicka. Głos w tych. doniosłych
sprawach zabierali wszyscy obecni.
Postanowiono wreszcie, aby po
wołać do życia Komitet obywatelski
na pólnocno-zachc^nij# stronę mia—
uta, do któro?o mają wejść przed
stawiciele obywatelstwa i prasy pol
skiej, który to komitet wyśle rwoich
reprezentantów do Chicago Citilzens'
War Board. Jak wiadomo ten ostat
ni Komitet pracuje włącznie z State
Board of Defense".
Celom zorganizowania tego Komi
tetu powołano wczoraj do życia Korni
tet Organizacyjny na czele którego
stanął p. J, F. Smulski. Do komitetu
tego weszli pp. dr. Graham Taylor
i Jons C. Uansea. Komitet organiza
cyjny zbierze się dzió o godzinie 11,
celem «kompletowania Komitetu O
bywatelskiego 1 powołania go do
pracy natychmiast. Dodać należy, że
Komitet Obywatelski naznaczy spe
cjalnych inweatygatorów, którzy bç»
da mieli za zadanie obchodzić ro·
dżiny powołanych do wojska rekru
tów 1 zbadać etan majątkowy i po
trzeby tychże. W każdym razie za
daniem Komitetu Obywatelskiego
będzlo nieść natychmiastową i wy
dajna pomoc tak, aby rodziny rekru
tów nie cierpiały niodostatku i nę
| dzy.
Nic Wstydź się!
GJj powracasz do dom* za iró*·
! imiało czytaj « tramwaju lub aa
gon-:*..
D21ENNIK CH1CACOSXI eato*
sta]» nai>yvrai sa na
rolnikach:
State i Madison — przed składem
departamentowym „Bostop Store'\
State i Madison — przed apteka j
firmy BurS acd Raynsr.
State i Madison — rrrcd skladeru
departamentowym firmy Carwn.
Pirie, Scott and Co.
State i Qolocj.
fi ta te i Van Boreo.
\T5.bash i Harrłeoit.
Van Boren t La Sailo,
Adams I La Salle.
Washington t La Salle.
Ilandolph i Dcarborn.
Washington i 3-th avc.
Madison i Jefferson.
Van B ircn i Franiclłn.
Franklin 1 Madison.
Glomiki, US Ν. La Salle atr.
Ilclmli..'aK. 104 N. I^a Salle ul.
rrvwte kofttfr HKan poHKl SUT· o·
ctasza «w« «odttay odiow· na aspau
tarh riŁIEKNIKA CH1 fTAdOSKlIŁOa
^Specyain^)fërt^Na Nowe Jesienne Kapelusze I
1.89
Obecnie mamy na wystawie zapas kapeluszy na jesień, z czar
nego jedwabnego aksamitu, gotowe do noszenia, asortment
pierwszorędnych stylów, kształtów i garnirun
ków, stosowny na jesienną parę. Regularna
$3.00 wartość, na sobotę tylko
Nowe aksam. Tam O'Shanters
czarne, granat., złociste, zielo
ne i fioletowe, reg. $2.50 war
tość, w sobotę spe
cvalnie
VV " V»ł
1.69
Czarne i kolorowe piękne stroj
ne aksamitne fasoniki, — pro
ste rondo, — bardzo spccyalnic
w sobotę —
tylko
1.29
SŁOMKOWE
ΚΑTELUSZE
wszystkie męs
kie i młodzień
cze kapelusze,
$2 i $2.30 war
tości, epecyal
nie
teraz
50c
I33G-I350 MILWAUKEE AVE
SPORT KO
SZULE,
niektóre maja,
krawat do pa
ry, $1.50 war
tośtf, specyalnie
w tę wyprze—
d/o\. .79c
Kupujcie Teraz! Chłopięce Szkolne
Ubrania i Oszczędźcie Jedną Trzecią
5.50 i 6.00 Nor- O QC
folk Ubrania, po 0·Όϋ
/.tipii* ohlo|)l((7cb **kolnycli tibrau, r.rohio
ne z trwałych materyi. średnie 1 ciemne
kolory włączane sjj. czarne i białe.shepherd
kratki, niektóre z tych ubrań. maj$ dwie
pary spodni, wielkości 6 do 17 lat, O QC
podczas tej sprzedaży, po 0·ί70
.$4 SZKOLNE UBRANIA $2.98.
dobrze zrobione z trwałego szewiotu,
średnie i ciemne kolory, wielk. 6 do
17 lat, w
sobotę po
6.50 i 7.00 z Dwoma Parami
Spodni Ubrania, 4.95
Adainant ubrania, /.robiono tak, λο rinrizn zupełno za
dowolenie, znoszą. więcej ciężkiego noszenia, aniżeli ja
kiekolwiek inne robione. Dwie pary spodni z każdem
ubraniem, obydwa mają plóclenn-j. podszewkę, pasek
do pary, wielkości 8 do i Λζ
18 lat, spccyalnic po
Ostatnie Wyprzątoięcie
Chłopięcych Pralnych Ubrali
Zapas chłopięcych pralnych ubrań /.robione z trwa
Jej materyi, kilka nowych modeli, równe kolory,
białe, w prążki i koinbinacye kolorów, wielkości
2*2 do 8 lat,
wartości 1·ύΟ do 2.00
epecyalnie ocenione po
69c
Znpp* învftkich n^eHéo
wych koszul r. pasecz
kiem u szyi, miękkie lub
sztywne mankiety, także
miękkie koszule z przy
szytym kołnierzem wici
kości H <lo 17Î4.
l.uu wartości, wîJV
Perfrrtn nW«wm« koMO
le, zrobione r. pierwszo
rzędnych ubławutnio-·
nyeh materyi, podwójne
francuskie mankiety,
wMUoicl H <lo Itvs. ~
2.00 wartości. ^
itskoln· hlu»ltl «ΙΙη Hiłop
ców, zrobione z trwałe
go koloru, pongee i per
kalu, Sport lub zwykły
kołnierz, ti.jc i 7Sc wąr
toSri, specjalnie na tę
wyprzedaż,
PO
39c
Wielkie Wyprzątnięcie Letniego Obuwia
I Panieńskie i Dziecięce Białe
i T. blnłjrmi -wlerr.clsotnl trnr
wiki, ziiibionr z b-ałcjfo po
pl In u i seîi I.<!an<l k en w CSU,
także lakierowane colt prxy
ti/.vvv. białe Nile płócienne
wifrrecliy. wysoki o «tyle,
zaiiinane i sznurowane, —
wielkości 8 λ/ζ Uo -'t warte do t Ą Q
-.00, para po Xe*T*J
Dziecięce Pumps
Diilpclfnc pump* j r/} r>«sklc
*roi>ione z lakierowanej colt i»krti·^
z Jednym, dwytna lwi» 3 paseezkamf,
wielkości :ł <l<> 8, warte Uo 99c
Damskie 3.00 Trzewiki, Para 1.691
3t> ι noorrj ιητ·«π ♦·
rrobionc * lakierów a η*
colt i matowej ^ielç^ej Kk<
ry, orzynzwy matowe, ko
ji lęce wierzchy, fjoodye»'
weltei] słaiyte pode»zw>\ ku·
bańskie i niskie obcasy. za
pinane «tyje, wi«1ko*< l -M
do 6, warte do 3.00, para
1.69
Xi«»kon»pt«*i»0' m j»a* «ΉΙη
piçcyeli trzewików na wy·
Ctee/.ki. zn'Hione v. cejçla
steï cielnej skóry, maja
zielone elkskin podeszwy,
wielkości 10 do - ' Ί do 6.
mr(f> do —.00, wasz W v h · · '*
speeyalnio para 1.39
f>nni*>i'iKki« I «i*lecl*cc iWrr
wszorzędne pamps zrobio
ne z najlepszej lekiero^a·
noi Skóry. Vicl i matow-e
kobieco skóry, z \ paskiem
Mury .Inne 1 r. dwoma papka
mi style, wielkości J1 '4 do
2,00, .specyalnio QQr
para po
* a η dni y <Jln ii»ężc*f *ι». nie
wiast i dzieci zrobione z
najlepszej ceglastej Lotus
eiclecej skóry, isęoodyear szy
te podeszwy. w lelkow i 13
dla panien do wielkości 10
«lia mężczyzn, warte do
2 00, Bpeoyalnle QQr»
!»ara po ·τ·7ν
Γυικρχ «II* dam I dormt··
jącyeli dasiewczsjt. «robione
z lakierowanej colt. Ç'in
metal 1 matowej koźlęcej
skóry, κ Jednym lub ι dwo
ma paskami style, niskie ob
easy, wleJltoici 2 Va do f>,
2..*»Q wartość, para 1.69
—λ ν
Klisza powyżej umieszczona przedstawia nowy, pię
kny, kolorowy obrftz pod tytułem Matki Boskiej Pokoju,
zaopatrzony w podpis z Apostolskicm Błogosławień
stwem Ojca św. Benedykta XV.
Ojciec św. Benedykt XV. jest orędownikiem poko
ju, czynił też jui różne zabiegi aby położyć koniec obec
nej strasznej europejskiej wojnie i zarządził w całym
Kościele Chrystusowym nabożeństwa i modlitwy po
wszechne o pokój; a kiedy ukazał się obraz pod tytułem
Matki Boskiej Pokoju, położył na tym obrazie własno
ręczny podpis udzielając zarazem Apostolskiege Błogo
sławieństwa dla wszystkich, którzy nabędą ten ob/az i
modlić się będą o pokój i zakończenie tej strasznej bra
tobójczej wojny europejskiej.
Nabyliśmy pewną liczbę egzemplarzy tego obrazu,
aby go rozpowszechnić pomiędzy naszymi czytelnikami,
którzy nie mniej od nas pragną, by jak najrychlej ukoń
czyła się owa straszna wojna europejska i zapanował po
żądany pokój.
Wielkość obrazu 16x22 cali. Regularna cena $1.00.
Aby ten obraz rozpowszechnić postanowiliśmy
sprzedawać go po 60c w Adm. Dziennika Chicagoskiego,
pocztą 60c.
...ii. . 1 ·''ii! ··.· · IWflw ,
, ,τ«ί «ν.u

xml | txt