OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 10, 1917, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-09-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Tow. Matek dla Dzieci
—ofiar wojny w Polsce.
·%
odbyło sesyę ostatnią d. 23-go
sierpnia przy dość licznym udzia
li pań, wśród których przeważały
nowe chętne pracownice, pragną
ce sic wpisać do Tow. Matek. Sze
reg więc członkiń powiększył się
o następujące panie : 'Γ. śniegoc
ka. P. Czaczka, L. Idzikowska, E.
Siwe, J. Miller. W . Pałczyńska.
M. L'czciwck, M. Jakińska.
Sesya ostatnia daje jak najlep
sze nadzieje na przyszłość, gdyż
/nać było wśród zebranych pań
zapał i wiarę w swą działalność.
Znakomite pomnożenie kasy
Tow. w dniu sesyi wpłynęło też
dodatnio bardzo na członkinie
Towarzystwa.
Piękną poduszkę, ręcznej robo
ty, ofiarowana przez panią Ula
nowską (Progress), która przy--l
niosła dochodu $-K), zyskała na
pamiątkę p. Marta Perz z India
na Harbor, która to miejscowość
liczy kilka członkiń Tow., a wśród
nich bardzo chętną i czynną p. M.
Rączkowską. Następnie wpłynęła
poważna suma 50 doi. do kasy
Tow. złożona w hojnej ofierze
przez Wydział Oświaty Zw. Po
lek w Am.
Opłata wstępnegó przez nowe
członkinie Tow., oraz przez nie
które z dawnych na rok nowy,
jakoteż kilka ofiar dopełniło su
my około stu doi., złożonych do
kasy Tow. Matek na tej sesyi.
Wobec nieobecności wielu
członkiń, bawiących jeszcze na
w akacyach, postanów iono odło
żyć wybory urzędniczek do se^vi
następnej. kt'">ra się odbędzie wj
drugi poniedziałek października i
będzie połączoną z kawą d'à
członkiń i gości w celu Mizszego
zaznajomienia się. Energia i chęć
pracy dia nieszczęsnej naszej
dziatwy w Polsce zdaje si? przej
mować panie głęboko i wobec te
go każe -ię spodziewać wznowio
nej. energicznej działalności Tow.
o którą tak nagląco woła ku nam
wielka potrzeba narodu.
1F
KOMEDYJKI DU DZIATWY
Na Stancyi
Keme*lyjka w Jednym akcie, pn«>
Ł. dWIDCRSKISCO.
OSOBTi
Sztabalakl, naoeayclet
Edek. )
Mlkai ► tcalowle II klaay
1
Abecewlra, kortfMlTfor, nrttA V ki.
Ks*ci ditoje alf aa atancyt
α eitahalłkl«(o.
Uczony
w J adnym akcie. prtex βτAXISLA
Wi DYDT*SKIKOO.
090BT:
4» β Krcyekl, kirapatjtor
Zfcmaat Zwoliński, wnjataek
Ty* Helenka. Antoś, J6ito< Andala,
Woj tui.
Lakomca
Komedyjka w J*day*i akcie. prxe>
STANISŁAWA UTDT^SKIEUO.
OSOM:
Ulei. Wad·. Fe 114. Sabcla, CUbletka.
W Cudsych
F^iórkacłi
Fraaaka arenlcana w «eta (xlatenach
»rrea STA*. DYDTŚSKIEGO.
OSOBTi
Faal Taoaka
Menrylt.' «cinl»· j
Auto*, f »la f
Mania. 14 lat. i
Helen aa. 1« lat. )
daleet
pa al Tań«k1«J.
Cuataw, brat clotecany 1 kolega
Henri ka
Ladwtk. prtyjaolel Henryka
Bdflo, koleffa Aatoata
itefcU, | rówieśnice I koletaakl
Zoela. * Mani.
Cena aa Jeden
egaemplara
TT wlfkasyrh tamó w leniach odatf
pojemy atoaowny rabat.
Dziennik Chicagoski
1457 West DirisioB ulics
ΓΗΓΓΑΟΟ. II I. ^
Nie Wstydź się!
Gdy powracasz do domu ze śrdd·
mie^cia. ze składu, ofisu lub fabryki,
kup sobie DZIENNIK CHICAOOSKI
1 émiaio czytaj w tramwaju lub wa
fonie.
I DZIENNIK CHICAGOSKI można
ι
•Ule nabywać na następujących na
rożnikach:
State i Madison — przed składem
departamentowym „Boston Store".
State i M ad i.to η — ρτζαα apteką
firmy Buck and Rayner; ·
State 1 Madison — przed składem
departamentowym firmy Carson.
Pir;e. Scott and Co.;
State i (^uincy;
State i \ an Hurea|
State 1 Harrl.ton:
\Yaba*h i Harrlson;
Van Β are η 1 Ια Sali·;
Α da nit i La Salle:
Adauis I La Salle;
Vtaahington ł la Salle.
Randolph I ltaar?M>ra;
HaahJngtr»» 1 ô-(h «τ»
l'" « ""t ·"!.·■%<> Dfmom ·« <idi!■
Uufi OZIJCNMKA CUlCA-ł aKiEua
1 Polecamy więc łaskawej pamię
ci Szan. Pań drugi poniedziałek
października, o godz. £cj popołu
dniu w Domu Z\v. Polek, oraz
przypominamy też zacnym praco
wniczkom o powziętem postano
wieniu zdobywania nowych człon
kiń do Tow. — w imię świętego
wołania — ratowania dziatwy Na
rodu.
S. Laudyn-Chrzanowska,
sekretarka.
ι·'" ——1
ί Rucłi w Towarzystwach.
Ł· .11 i
ZE STAMSŁAAVOWA.
— TOW. Perła Maryi gr. 152 S. Γ.
w A. odbędzie posiedzenie w ponie
działek, 10 wrteśnia, w hali nr. 3.
— Helena Stanisławska, prez.; Ma
rya Gostomska, sekr. prot., 1324 W.
Blackhawk ul.
Z JADWIGOW^.
— Tow. sw. Jacka ur. 239 Zjed.
odbdęzie posiedzenie we wtorek, d.
ligo września, o godzinie Sraoj wic
tzorem. w hali zwykłych posiedzeń.
Z powoda bardzo wazuych spraw do
załatwienia, wszyscy członkowie po
winni być obecni na tem posiedzeniu.
— Ant. Zieliński, prez.; Jan C.
Grzeraski, srîkr. prot.. 2214 Homer
ul.
. m
IN* MEMORIAM.
We wtorek dnia ligo wrześ
nia 1917 r., o godzinie Muej ra
no w kościele *w. Jakóba Apo
stoła odprawiony będzie Uek
wialna Msza tw. w drugjj rocz
nicę śmierci najukochańszego
111 cia uiojcco ś. p. Jana t«órcc
kicoro ua która zapraszamy
ws/.ystkich krewnych i znajo
mych w smuktu pogrążeni:
Marianna (lómk.i, żona.
L'rugi rok już upłynął gdy od
T,aca powołany
śpisz snem wiecznym Mężu mój
kochany.
Śmierć Ci? zabrała, rozłączył
nas los srogi
Jodnak Tyś nie zapomniany mę
żu mój drogi
'iejsce T'? w s^rcu mojem
jea oprózuiine,
... może by i': za
pełniono
''wszoi wspominany siuuino
mi bez riebie
-7. mam nadzieję, iż "wuet da
zobaczyć się w niebie.
Wszystkim krewuym Γ znajo
mym donosimy tę smutny wiado
mość, iż najukochańsza żona i%<>
ja i matka nasza
S. P.
Ll"C Y A CZELUSTA
Niewiasta Różańca Św., po krót
kiej. lecz ciężkiej chorobie, po
żegnała sic z tym światem, opu
trzoua św. Sakramentami, dnia
S-zo września. 1917 roku, o go
dzinie 2:10 rano, w podeszłym
wieku.
Pogrzeb odbędzie się wc wto
rek, dnia lt-go września, b. r.,
o godzinie S-mej rano, z domu
żałoby, p. nr. 1012 W. Ohio ul.,
do kościoła św. Jana Kaniego, a
stamtąd na cmentarz św. Wojcie
cha.
Na ten smutny obrządek, zu
praszamy wszystkich krewnych 1
znajomych, w ciężkim żalu po
grążeni :
Ignacy Czelusta. mąż; Mary
aiiiui. Anna, Stanisława, córki;
Walenty, Andrzej, Stanisław, sy
nowie; Franciszek Blaszek. Józef
I*rzebindowski, zięciowie : Wero
nika, Maryanna i Katarzyna sy
nowe: Antoni Bolkowicz, brata
nek. Katarzyna Polkowicz. brato
wa. wnuki i wnuczki, wraz z ca
tą rodziną.
I IN MEMORIAM.
Wc wtorek duia ligo wrześ
nia Jako w druga rocznicę j.mier
ci odprawiona będzie Msza św.
za duszę ukochanej córki i sio
stry naszej i. p. Marty <iier«*ii,
ι domu Skulska, o godzinie 8ej
rano. w kościele Najświętszej
Maryi Panny Anielskiej na któ
ra zapraszamy wszystkich krew- I
nych i /.najomycb, w smutku po I
gryżona rodzina.
DvnKno orrłn«T*ma,
Nowo Założony Polski Garaż do
Automobilów. Wykonujemy wszel
kie reperacye automobilów, oraz
jest miejsce do wydzierżawienia d'à
automobiló v. Lincoln Str. Garage,
1S15-17 Ν. Lincoln ul.
Poszukuje Marcina Barańskiego za
i mieszkujacego w Chicago, niech sam
lub kto inny poda Jeęo znajomość
; proszę obm^jmić. Martin Buelow,
Gpn. Del.. Char eston, Wash. 10
DO WYNAJĘCIA sznn krawiecki pa
Γ" ogrzewany. 1 4 44 W. Ohio ul. Jan
Zuziak Tel. Monros 4724 10
SKl AD do wynajęcia. 1924 W. Supe
rior ul. 10
•łan Stuperski poszukuje swojego l»ra
ta Antoniego który pracował w kopal
ni. Xiech >:ę zgłosi. "2 Desplaines ul..
10
POTRZLUA ruę/.izyzu na mieszkanie
<>1 do $7 miesięcznic. Wasz \vyl»ór.
kto tyczy *ol»1e swol*Wiie mieszka ule.
l-'t»7 Milwaukee ave. 10
Drobne oełowwa.
DO wynajęcia basemeut. dobre miej
sce dla szewca, plumbiarza lub dla
krawca. 1420 W. Superior ul. 10
DO wynajęcia umeblowany pokój. —
ç 1.2δ tygodniowo. GS8 Milwaukee
Kur· Jenykn AiuiiHinkicKo.
na cały sezon jesienny i zimowy.
Żyjemy w kraju Λν którym używany
jest język angriclski. Jeżeli chcemy tu
żyć tak jak żyj# z ludźmi ludzie, jeżeli
chcemy zajmować odpowiedzialne sta -
nowiska i otrzyma·'· lepszo warunki pra
cy i bytu. jeżeli chcemy, ażeby nak sza
nowano i liczono się z nami. to brxwu
runk«nn munit»}- pur.nué tnuwę tr. kló·
ra tu Jr*t ponmrrhmir ui)tvaiia, a ta
jest mowa anjfielska. Ażeby więc Wam
ułatwić możność uczenia sic.
Jc*?kn aUKirUkiceo
i zaoszczędzić Wam wydatków, ktrtre
ponosicie, wpisując -sic na kursą pro
wadzone przez ol'conarodowcôw — Pol
skie Towarzystwu Oświatowe otwiera
obecnie
Kur* jfxykn augirlnkiecn.
Nauki udzielać będą pierwszorzędne
nauczycielskie siły — opłata jest nader
niska, gdyż tylko $1.50 miesięcznie. N'ie
szukajcie i nie czyńcie pokłonów ..bo
com obcym" lecz przyjdźcie do braci
swoich, to jest do Polskiego Towarzy
stwa Oś w., a zaoszczędzicie bardzo wie
le .i zadowoleni bodziecie z nauki. —
Po informacje proslmj zjpłosić sie do:
POLSKIE TOW\It/.YMTWO OŚWIATY.
1 t Cornell ul., róc Mlhviiukff a*e„
ChicaRO. Illinois.
Szkoła Angielskiego!
Trzv miesiące Zapisy do wieczornej
klasy w poniedziałek, środę i piątek od
7-mej dn l»»tej. Ozienna nauka w każ
dym czasie, .\nrudona sr.knłu. 11Γ»ΐΐ ."łlll
nnukrr \venuo.
POTRZEBA na mieszkanie 'J dziewezyt
101'J N. Marshfield ave.
ORGANISTA zdolny muzyk kościelny,
poszukuj*» posady. Łaskawe zgłoszeuia :
Jan Przybylski, Oô — L'îSina ul. Detroit,
Michigan. 17
WYtrOPNK pomieszkanie za £0.00. —
1110 Milwaukee avenue, blisko' Ever
green ave., kluez w aptece. 1J
POTRZEBA dwóeh mężczyzn na luiesz
kanie. 14io W. Division ul., 2-gie pię
tro. front. 11
PO wyuajęcia skład, dobre miejsce dla
balwierza. Adres w Dzienniku ('llieu
goskiui.
MŁODEJ panienki «1»» ogólnej ofiso
wej pracy doświadczona na pierwszeń
stwo. Iceac jeżeli jakikolwiek uzdolniona
doświadczenie nie wymagane. Doskdna
ła przyszłość dla pojętnej i żywej mło
dej pauienki. Musi mówić po polsku.
Zgłosić się do ofisu superintendenta
Wieboldts — Milwaukee avenue róg
Paulina ul.
Szkoîa Taiictfw I
WłiAD. KALINOWSKIEGO S
w Liberty Hali 1511 EMMA ULijl
Likcjr· tiń:o* odbywają sit stale w pbnltizlałkl |
czwartki οΰ Γ-αιι] do 10-tiJ wleczoran.
Zapisywać ?!■ można w szkole J!;*pr.i0,f
My Wyrabiamy i Sprzedajemy
National Cash Ke£'8ter9
i Credit Files
Najniższe ceny. Małe
miesięczne spłaty. Nie
liczymy procentu. Pis- |
mieuna gwarancya. Sta
re registry reperujemy i
przerabiamy, kupuje-"
mv. sprzedajemy i za
UliVUl UW Λ ι ·
ι Α. C. MAC MAHOŃ Atrent
χ lie -Vetlonul Cash K^arleter Company
172 N. Mlohljan Avenue
PRZYJMIVÇ meble do reperacji: —
jak obijauie. warniszowanie i napra
wiam uszkodzono części. Robię rów
nież nowo raeblo na obstalunek i
mani również używane: robie pokry
cia na automobile. C. Procel, 1620
W. Division ul. 11
POTRZEBA jednego mężczyznę na
mieszkanie. 021 Ashland ave., w tyl
nym domu.
ZGUBIŁEM przekaz bankowy na $«0
i surdut, Łaskawy znalazca otrzyma
?15 nagrody. 1243 Mautene et., w
s .łonie.
POSZUKIWANIE.
Ob. Stanisław Skomorowski poszu
kuje ob. Edwarda Józefa Bobowskie
go i brata jego ob. Stanisława Bo
bowskiego. Dochodzących z Królest
wa Polski» go. Obaj maja od dłuższe
go czasu przebywać w Chicago. Κ to
by o nich wiedział, lub oni sami. ra
cza sfe zgłosić listownie nod adre
sem Stanisław Skomorowski. "78 —
Slsza ul.. Detroit. Mich.
POTRZEBA mężczyzn na miesza
nie. przy Deerinea fabryce, u bez
dzietne1:. 242G Clybourn ave.
10-13
PRACA.
POTRZEBA dobrego balwierza na
wieczory dobra zaplata. 1S<»5 North
Robev ul.
" «h
POTRZEBA dziewcząt do zawijania
krzeseł. Zgłosić się 1025 W. Erie
ul. 12
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 1151 Milwaukee ave.
POTRZEBA mężczyzny na podwórzu
węgli. Zapłata $2.75 co dzień. Excel
sior Coal Co., 4100 IrVing Park boul.
POTRZEBA szewca do reperacji. Za
płata od $18 do $20 tygodniowo. —
6708 W. 12ta ul., Oak Park. 11
POTRZEBA dobrego szewca. Pctor
Parlors, 4 417 Broadway. 11
POTRZEBA człowieka w unukę do ap
teki. Józef E. Krzywiûski, ł!K)l Ba ring
avenue. 10
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty, dobra zaplata. 5&41 S. Paulina
ul. Telefon Prospect 1262.
POTRZEBA dziewczyny do obsługi
gośeJ w cukierni. Stała praca. 1164
Milwaukee ave. 11
POTRZEBA kobiety do prania. —
1744 W Division ul.
POTRZEBA dobrego portera do salo
nu. 120:> Milwaukee ave. (Warszawa).
POTRZEBA kelnera. 1124 Milwaukee
avenue.
POTRZEBA kobiety do praniu na w tor
ki. 2415 N. Spauldin uve. przy Fuller
ton.
POTRZEBA piekarza li·» ciastek. ls.'il
i i uroń ul .
POTRZEB \ ,.off" praaowuików przy
surdutach i (shapersi przy surdutach.
132» λ'ο. WooU uL 11
PRACA
SIEGEL COOPEK AND CO.,
P(>TRZEBA Μ KACZYZX
XOC XYCU PORTERÓW
DOItllA ZAPŁATA XA POCZĄTEK,
DOBRE SZAXSE IH» AWANSU.
ZGŁOSIĆ SI Κ !><> SIPERINTEN
DENTA OFISU, 7mc PIĄTKO.
POTRZEBA krawca buFzelmana do
nowrj i starej roboty. 284·ϊ Milwau
kee ave. 10
POTRZEBA doświadczonych opera- ι
(orek przv damskich sukniach, dobra |
zapłata. Alport Cutler and Co., 212
S. Franklin ul., 4te piętro. Π

POTRZEBA doświadczonych .drap
ers' przy sukniach i wykończarzy. —
Najlepsza zaoh.ta. Yastrow Bros.,
337 S.Mar)-ct ul. 11
I POTRZKKA ROROTMKÓW DO
PRACV ZEWNĄTRZ I WEWXATRZ !
FABRYKI. STAliA PRACA PRZY
NIEŚCIE OYERAŁŁS I PRZYJDŹ
CIE GOTOWI 1H) PRACY. BAR
RKTT CO., 2900 S.\< RAMEXTO
mi·:. ii
POTRZEBA mężczyzn. Westeru Cold
Storare Co., !> E. Austin avr. χ\χ !
POTRZEBA kieszeniarzy lub ki^szn
niarek także do robienia rękawów 1
do nauki przy surdutach. 1231 No. I
Ashland avc., 2«io piętro, z tylu. 10
POTRZEBA portera, 2352 AV. 2 L'κ a
ul. 11 ι
POTRZEBA DZIEWCZĄT MŻEJ
t« LAT DO 1 EKKFE.I FABRYCZ
NEJ ROBOTY. ZGŁOSIĆ SIE ZA
RAZ.
EISE.NDRATM («LOYE CO.,
2O0I ELSTOX ΛΥΕ. 11
PRACA
l"»la mężczyzn i kobiet we
fabrykach wa rwinlnch
wyrobu w metalowych i
drewnych hotelach. restn
u racy h ch. sal^nnob. pzpitalsch. domowej robo
cie. «ktadach. ofisnch. i l. cl. Zobaczcie ilastą li
stę pracy. Specyalna obsługa dlB do<corc7vri.
Acvance Employaient Exchange
179 W. Washington ul.. 2gie pięt o
POTRZEBA kobity do pilnowania
dzieci, lub można jo wziy.ść do do
111 u. ii34β Lms ui., blisko Wcsteru.
POT"ZEBA rbłapoka do piekarni.
1224 Noble ul.
POTRZEBA balwierza na stałe. —
3637 Belmont avc. 11'
POTRZEBA do obdzierania tytoniu.
t>."2 fc. Olaromont av«\, blisko Taylor
i Western ave. Telefon West 956.
, | 11
POTRZEBA krawca trinnnor przy ko
stumerskich spodniach. Sbau and
Waerness 1106 W. Iluron ul. 12
POTRZEBA młodego mężczyzny w
składzie zapasu (stock room), do
bra sposobność do awansu. The Pro
gress Tallorirg Co., 161 W. Harrison
ul.
POTRZEBA doświadczonych opera
torek i przy sukniach i spódnicach,
dosyć pracy i dobra zanlata, czyste
{ otoczenie. 338 W. Madisou ul. Po
kój 520. 12
POTRZEBA robotnikón- do szuflo
wania piasku. Baers Express Co., —
1929 Milwaul'ce ave. 12
POTRZEBA do politurowania i sand
papierowania przy obrazowych niol
dingach. Mue'ler Bros., 2641 W. Polk
ul. 14
POTRZEBA dziewcząt do przyszy
wania guzików przy męskich surdu
tach. wykończarek przy męskich do
brych surdutach i doszycia dobrych
sukien ręcznie. W. K. F. C., 1474
Milwaukee ave. 13
POTRZEBA mężczyzn do mycia na
czyń. niema riedzielnej pracy. A.
Weiss, 176 W. Adams ul. 12
POTRZEBA dziewcząt do mycia stat
ków niema niedzielnej pracy. A.
Weiss 176 W. Adams ul. 12
POTRZEBA stolarzy doświadczonych
fitters w fabryce mebli. Salter Mfg.
Co., 339 N. Oakley boul. 13
POTRZEBA finiszerów ..rubbers4 po
! liszerów i do sandpapierowania. tak
' że i fillers. Salter Mfg. Co., 339 N.
Oakley boul. 13
POTRZEBA człowieka do rozwożenia
węgli. 1213 Cleaver ul.
POTRZEBA maszyniarek do całych
spodni i wykończarek. 1011 Wabau
sia ave.
POTRZEBA balwierza na stałe. Za
raz. 1550 Blackhawk ul.
POTRZEBA dobrego balwierza. 97S
Milwaukee ave. 11
POTRZEBA szewca na wyjazd. Zgło
sić 2954 Fullertou ave., blisko Mil
waukee. 11
POTRZEBA operatorów, kieszenią—
rzy, ścicgowania kantów, prasowni
ka na czysto. 1510 N. Ashland ave.
POTRZEBA cLłopca do składu. 1620
W. Division ul. 11
POTRZEBA dzio\vcz.\ ι iv do domowej ro
buty. Dolny dom i dobru zaplata. lSłl
Humboldt Blvd. Dr. Sehrcyer. 1
POTRZEBA do mycia statków, niemu
niedzielnej pracy. 15»oo Milwaukee ave.
POTRZEBA młodzioiieu do składu o
buwiu, który chce się nauczyć sprzedu
j ży. Musi mówić po angielsku. Niemniej
jak 1S lat stary. Ιι'ιΓ» Milwaukee ave.
ΓΟΤΚΖΕΒΛ wykoficzarek spodnie. —
1.Ί01 N. Ashland avenue, w tyle. 11
POT UZI". Β A dziov.vzyny do kuchni w
restau racy i. 17.;:J Division ul. 1.1
ι POTRZEBA szewca. Zgłosić się do
składu obuwiu polak, USSO Archer ave.
POTRZEBA dziewczę t do owijania mu
słu w rolkach. $U.OO na poczqtek tygo
dniowo. W. ,1. Moxley, ô-ll W. Kandoiph
ulica. l'»
POTRZEBA prasownika szowków
j przy .custom' surdutach, także do ro
; bienia kieszeni i iastrygowania krn
i weeu. 1521 Waiton ul., blisko Ash
J Iund βνβ.
PRACA.
- APRVKA, która zatrudnia wiele
polskich kobiet i dziewcząt potrze
buje kilka więcej do roboty dla ar
mii i marynarki Stanów Zjednoczo
nych. Polskie dziewczęta które mo
gą przyjechać do Cleveland. Ohio
mocy zarabiać dobrze. Początku jare
zarabiają $8 tygodniowo. Doświad
czone zarabiają od $16 do $25 ty
godniowo od sztuki. Ta fabryka mia
ła stała prac? przez 15 lat. Adreso
wać Ρ. O. Box 68 Station D — Cle
veland, Ohio. 22 w.
nTRZEBA 100 dziowczyt do pracy
w fabryce cukierków. Stała praca,
dobra zapłata. Zgłosić się do pana
Tcrrell, E. J. Brach and Sons., 311
E. Illinois ul. 1 ·>
POTRZEBA chłopców do pracy wie
czorami. Dobra zapłata. IIÎ.'ÎI» X. Ash
land avenue. 'J-gie piętro. 10
POTRZEBA mężczyzn do pracy wieczo
rami. Dobra zapłata, adres 12'!·! No.
Ashland avenue, 2-gie piętro. 10
POTRZEBA cieśli przy frachtowych
wagonach, robota od szlnki, dobry
wykaz pracy. International Car C'o.,
/;:cia i Lincoln ul. 10
POTRZEBA robotników
na podwórzu, w naszej
fabryce na 15 tej ulicy i
S. Genal; i na 15tej i S.
Rockwell ul. Zgłosić się
do biura pracy Crane Co.
40ta i S Kedzie. Ave.
POTRZEBA robotników w lelarnl.
Stała praca, dobra zapłata. Zgłosić
się 1020 W. i!Sma ul. xxx
POTRZEBA ni'V.c/yzn do nauki praso
wania ua czysto. ΐ!1Γκ> Milwaukee ave
11110. 10
POTRZEBA prasownika na maszy
nie w okładzie farbowania przy dam
skich ubraniach. N. Breib, 1 L' L' li W.
Madison u i. xx*
potrzeba dziewcząt do κο
wema ι>ζιι;ιιεκ κεγζνικ przy
KAMIZELKACH. LAMM AM) CO.,
8I« W. JACKSON HOl li. 11
PO-j'RZ^BA dobroqo krawca który
może dobrze prasować. li*4." Mon
trey ave., Morgan Park. Telefon Be
• rlvy GIS 10
POTRZEBA DIPPERS. PLOWS
CANDIES, «1 Ε. MADISON. 11
POTRZEBA doświadczonych wykoń
czarek przy sukniach. Zgłosić się za
raz. Seideu Bros. 1301 Milwaukee
ave. , 10
POTRZEBA 4ch kobiet do szorowa
nia, praca w dzień. Stafa praca. $4 0
miesięcznic. Bostoj Window Cleau
Ing C'o., 418 Sherman ul. 10
POTRZEBA niewiast lub dziewcząt
do sztucznych kwiatów, doświadcze
nie nie konieczne. 729 S. Wabash av
pan Hussman. 12
POTRZEBA moldcrów (machine
moulders) i robotników do stałej pra
cy w lejami w Stanie Michigan. Ro
botnicy zarabiają $2.75 i $3 dzien
nie; molderzy zarabiają $30 do $40
tygodniowo i od sztuki i nadwyżka
..bonus", co trzy miesiące. Koszt
podróży zapłacony. Po dalsze infor
macye zgłosić się po 4:30 wieczorem,
pnr. 2547 So. llarding ave., blisko
2Gtej, 1 pierwsze piętro, front. 12
POTRZEBA d/.iewczłjt do pracy w fa
bryce cukierków. -ST na początek. S2Ô
W. Ilarrison uł. 14
POTRZEBA kobiety do szorowania
w składzie departamentowym. Stała
praca. J. Oppenheimer and Co. 4 700
S. Ashland ave. 10
POTRZEBA doświadczonych wykoń
czarek przy spódnicach. Stała praca.
Phillips and Co.. 1258 Milwaukee av
wchód przez sklep. 11
CZY POTRZEBUJECIE CHŁOPCA
OD 14 DO 17 LAT DO POSYŁEK.
DO FABRYKI. NA WÓZ LUB NA
FARMĘ. TELEFONUJCIE FRANK
JTN 3015 — LOCAL 70, A PAN
ŚLESZYŃSKI PRZYŚLE WAM OD
PO WIΕ D ΝI EGO CHŁOPCA. ADRES:
1007 COUNTY BLDG., CHICAGO
1LL. XD.
POTRZEBA młodych mężczyzn do
roboty w fabryce, 1 Sc na rodzinę,
dobra sposobność do awansu. Zgło
sić się 2226 λ\'. Lake ul. 13
POTRZEBA maszyniarek, lekka pra
ca. dobra zapłata. 1272 N. Wood ul.
11
POTRZEBA POKOJÓWEK I POKO
JÓWEK DO KĄPIELI: DO WIEL
KIEGO PIERWSZEJ KLASY HOTE
LU. DOBRA ZAPLATA. WIKT Τ
MIESZKANIE. ZGŁOŚ fC SIE DO
ZARZADCZYNT HOTELU POKÓJ
182» — HOTEL LA SALLE. 18
III.
I Τ WIT—— iii ■ ι ·Ι— |||Μ
ÎBÎURA pracyTI
BIZPŁATNE STANOWE
1.1LHO STRĘCZEiN.
(ILLINOIS FREE EMPLOYAIENT
OFFICES)
5-6 So. Di-urOorn Ktr.
ma do rozdania tysiące zatrudnień
n«zc kicuo rodzaju robotnikom i rae.
uiie^liUKOui, iak iiiyztzj zoom jak i ko
bielom, tak w Chicago jak i poza mia
! etern. Obsługa zupełnie bezpłatna tak
J dla pracodawców Jak i dla porzukuJjj
' cych pracę. Niema żadnych zatargów
robotniczych w miejscach, gdzie to
biuro etrę«y pracę. Zgłaauć się moi
1 aa pod powyższym adresem osobiście
od godziny 8 rano do 4 popołudniu,
albo telefonować od 7 rano do 6:30
popołudnia. Telefon: W* baj h 8030
PRACA.
POTRZEBA „bandera" przy cygarach i
do obdzierania tytouiu. Stuła pracn,
dobru zapłata. Congress (Jigar €o., 401
ι S. Racine ave. 10
POTRZEBA robotników do ło
jami 27&c na godzino, na
początek, także 10% nadwyż
ki płacimy outra οο miesiąc.
Zgłoście si; do Biura Pracy
Grane Go. 40ta i S. Kedzłe Av.
Ρ Οτ Π ZE Β Λ prasownikôw i buszelma
na. Stała lub wieczorna praca. J. C.
Frcy, 607 S. California ave. 12
POTRZEBA pierwszego maszyn i ar za
do wszywania rękawów przy surdu
tach. 1 4:ΐί* X. Ashland ave., Ccic pi?
tro.
POTRZEBA chłopca do posyłek. —
Wcisamau and Vi< tor, 1241 Mautenp
POTRZEBA prasowników na szelki
przy surdutach, wykońozarek, do fa
strygovania kenwesu i do szowkowa
nia surdutów. 1910 Nortb ave., 3cie
piętro. Misko Milwaukee ave. 11
POTRZEBA mężczyzny w składzie
budulcu, $2.50 dziennie. D. W. Ryan
Cooperapc O o.. ]6«·ί Bcsley ct., blis
ko Elston i North avc.
POTRZEBA chłopca do fabrycznej
roboty, musi byfi przeszło 16 letni,
S'.! dziennie. D. W. Ryan Cooperage
Co., 16:J4 Bealey ct., blisko Elston i
Nortb ave.
SŁUCHAJ
Potrzebuję budynki na zauiiauę. l.'îoO
X. Hoync uvc. 1"t
POTRZEBA starszej niewiasty do do
mowej roboty. Ιϊί-Ο Ν. Ashland ave. 11
POTRZEBA doMvladczonyeh do szew
ków i do kantów. Stała praca. Dobra
zapłata. 11.".." Etutna ul.
POTRZEBA szewca. 71d Milwaukee
aveuue. 3t
PO'J'RZEBA kobiety do mycia naczyń
od 7 rano do 1 popołudniu, także 4 :.".0
popołudniu do S:."0 wieczorem. 1207 X.
Dearborn ul. 11
POTRZEBA dziewcząt do szycia pod
szewki na maszyny i dziewezgt do na
uki fabrykowania płótna na maszynie
przy surdutach. 1S1Ô W. Division ul.
POTRZEBA człowieka doświadczonego
do pra<-.v wsk ładzie mebli. 1 łS- Mil
waukee ave.
POTRZEBA doświadczonych do przy
bywania guzików przy damskich u
braniadi i surdutach. Dobra zapłata.
ll'-UI Milwaukee ave. Bernstein.
POTRZEBA operatorek lub operatom
rów przy kieszeniach do szewków i do
fastrygowauia szewków i pierwszej o
peratorki przyjdźcie gotowi do pracy.
114!) W. Chicago ave. 11
POTRZEBA kięszeniarza. wykończa rek
przy spodniach. 10:;i X. Ashland ave
nue. 11
POTRZEBA wykończarek przy spod
niach. 104!» X. Hermitage ave., górne
piętro. 11
POTRZEBA staîszego człowieku jako
porteru i stróżu nu podwórzu. E. Jve£
son and Co., 1ÎM2 Milwaukee ave.
POTRZEBA piekurzu nu pienyszą rękę
przy chlebie i eiustkucb. 11719 Michi
gan uvc. l\?usingtou. 12
POTRZEBA fcturrizcgo człowieku do po
mocy koło domu. 11719 Michigan ave.
Kensingtou. 12
POTRZEBA dziewcząt w pralni, pokój,
wikt i pcnsya. Washington BIvd. Hos
pitul. 2449 Washington Bivd.
POTRZEBA fustrygarek dziur około ra
mion, dziewcząt do małej roboty i do
iastrygowaniu kantów nu maszynie i
..trinnner". 1712 Haddon ave. 11
POTRZE RA zuraz bandera" i ..clo
sers" przy rękawiczkach. 2208 X. Wes
tern uve. 12
POTRZEBA 3 chłopców mogą być prze
szłe» 10 letni do pomocy zarządcy w de
parlamencie mebli. Dobra zapłata na
początek. Kalino Fair. 35th i Wood ul.
POTRZEBA sprzeduwacza znającego
się nu groseiyjny minteresle na półno
cno zachodniej stronie mówiący po pol
sku. 1050 W. Austin ave.
POTRZEBA kobiety do prania. 1248 N".
Whipple ul., blisko Montros.e 11
POTRZEBA kobiety lub dziewczyny do
lekkiej domowej roboty, dobra zapłata.
1022 X. Robey ul. Kapłan.
POTRZEBA doświadczonych operato
rek przy damskich jedwabnych suk—
niach. Stała praca Victor Dres« and
Wuist, 3όδ W. Madison róg Murket u
licu. 12
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej do
mowej robi>ty. Musi umie«ł gotować. —
3220 Lincoln avenue, blisko Belmout
avenue. 12
POTRZEBA 3 dziewcząt w piekarni do
sprzedawaniu. 30."»2 Lincoln uve. 11
POTRZEBA „shellaekers" przy maho
niowych stojących lampuch. 533 3. Wa
l»usb avenue, 8 piętro. 12
POTRZEBA pomocnika portera. 1207
X. Dearboru ul. 11
Kupno i Sprzedaż.
DOBRA bulwiernia na sprzedaż. Wia
domość w Dzienniku. 11
XA SRZEDAZ warsztat szewiecki.—
Dobre miejsce, bardo tanio. 1614
Cortland ul.
NA SPRZEDAŻ gas range lub no
wymianę za kuchenny. 2450 Weet
Chicago ave., 2gie piętro, z frontu.
NA SPRZEDAŻ buczernia, dobre
miejsce w po.skiej okolicy. Adres w
udm. Dziennika Chicagoskiego. 11
ι rmrnemmrnm—mmmśśmm
SPRZEDAM tanio lub zamienię na
grosernię moją 80 akrową farmę w
polskiej okolicy z dobrymi budynka
mi i matzynerya, inwentarzem lub
bez. Franciszek Piasecki, Beaver,
Wis. · 16
MEBLE na sprzedaż. 1 β20 W. Divi
sion ul. . ' 14'
BALWIERNIA na sprzedaż. 4811
Gross ave. 13
. lHÛ ■»_. ι _imjÀ
Kupno i Sprzedaż.
Wypożyczam Pieniądze
—Na Pierwszy i Drugi Mon?ecz—
Kl PC JE MORiiECZE. NOTY.
TAKŻE KONTRAKTY.
TEOFIL STAN
1026 Milwttkec Are. TeleÎM Metro# 702
CIEKAWIE tanio musi być zaraz sprze
dany murpwany budynek na li poroiesz
kauia po Ô pokoi i front par lor. Wszyst
ko według ostatnich wymaca ά. Furnaee
dla każdego pomieszkania. Duży buse
inent i wszystko potrzebne do prania.
Lot a 30 stóp szeroka. lludyuek się znaj
duje w Avondale na Avers blisko Mil
wuukee are.
F. H. Latkowski and Co.,
2y.i7 N. Kedzie D!vd.,
lie'mont 30. - Chicago, 111.
1 W.
NA SPRZEDAŻ statki domowe z po
wodu wyjazdu. 608 N. Paulina ul. 2
gie piętro. 10
AUTOMOBIL 5cio pasażerów}' Over
land, 1916 model, niubi być gprzeda
j zaraz, tanio. 1845 Armitage ave.
Armitage 3430. 11
NA SPRZEDAŻ przez młode malżeó
żeństwo $160 parlorowy garnitur —
$30 stół i 6 stołków; $20 dywany, —
..dressers", mosiężne łóżka, $250.Π0
Victrola z rekordami $55. — $800
samograjac fortepian $215, używa
ny tylko 60 dni. Rezydeneya, 3013
Jackson boul., blisko Kcdzie ave.
2 S wrześ.
ŁADNY 10 pokojowy 2 piętrowy dom
lota 75x125 stóp. Cena $4000, W. P.
Stan&ge. 5«0« Milwaukee ave. 10
ZREPERUJC1E ten dom 1 zaróbcie
$1000 zysku, 6 pokojowy dom, dwa
piętra. Lo-a 50*125 t-tóp. Cena
$1300. W. Stanag.·, 5306 Milwau
kee ave. 10
JISDEN akier z pięcirpokojowym cot
tage. Wielki bargain. 5306 Milwau
kee ave. 10
8 AKRÓW ulęps/.ona farma. Desplai
nes, 111. Cena $5200. W. P. Stanagrt
5306 Milwaukee ave. ' 10
NA SPRZEDAŻ z pięciu pokoi meble
Muszę sprzedać natychmiast. 2618
Cortez ul. 11
DOBRY zakład czyszczenia i farbo
wania na Bprzcdaż tanio. 713 Nobie
ul. 11
UWAGA: Piękny dui:' dom dzie
więć lot (9} wszystko ogrodzone kon
traktowy interes zarabia się od $25
do 40 dziennie truck, koń i wszyst
kie narzędzia. Sprzedam za $L000
Ed. Remanek, So. Columbia avenue
róg 18tej ul., Hammond, Ind. 10
OFIARUJĘ NA SPRZEDAŻ
Meble z 7 pokoji muszę sprzedać za ,1h
U^bfidź fen?. $S0 kup! $2Γ.θ velour gar
nitur. Dywany flO, Circusion walnut
parlorowy garnitur $50, warty Jlóft.
Player fortepian $J00 warty $£.">0. Mo
del 1917. Banjo przyrz4d $55 kupi S2Ô0
Fonograf. Gotowalnic $10, sprzedam
razem lub osobno.
3235 DOUGLAS HOUL
blisko Kedzie Ave.
NA SPRZEDAŻ skład farb ł blachy, to
war.wartości $5,500 sprzedam · za
$.'«50. 1112 N. 51st ul. 10
NA SPRZEDAŻ — mamy kilka lot,
które pozostały w naszej nowej sub
dywizyi przy Milwaukee i Maynard
(60th ave.^ Cena $300 i $375. Wa
runki $50 gotówką 1 $ó miesięcznie.
W. P. Stanage, 5306 Milwaukee ave
11
NA SPRZEDAŻ loty blisko Central
1 Elston aves.* 5250. Na warunkach
podług waszych wymagań. W. P.
Stanage, 530G Milwaukee ave. 11
NA SPRZEDAŻ dobrze się opłacają
ca grosernia 2 4 pokojowem pomiesz
kaniem. $20. Polska okolica. 3925
Huron ul. 10
NA SPRZUDAiŻ dobry rogowy salon
w polskiej okolicy Zgłosić się pnr.
1617 W. 21szy place., lub 1759 W.
22ga ul. 10
GROSERNIA na sprzedaż, stare wy
robione miejsce, tanio. 1041 W. Chi
cago ave. 10
GROSEI4NIA na sprzedaż. 1121 N.
Wood ul., narcżnlk Haddon ave. 10
NA SPRZHEDAŻ dom z piekarnią, ta
nio. 950 Newton ul. 10
DOBRY skład na gresernię do wy
najęcia. 2000 W. Superior ul.Zgłosić
etę do 1115 N. Robey ul. . 14
RZADKA SFOSOBNOSC
Zmusaony do sprzedania ozdobne jałl
nowe meble. z pięć pokojowego apar
tamentu za wielki bargain. Ilfió parlo
rowy garnitur $30. Najnowszego stylu
tnebl* <ło jadalni i sypialni, 2 osdob
ne dywany, 3 obrazy olejne ltd., takż«
$525 fortepian x 25 letni» gwarancya,
$115 i $230 gramofon z wartościowymi
rekordamy za $Só. Wszystko uiywane
tylko 10 tygodni. Zgłoflcie ei« zaraz. —
Wam sio opłaci zobaczyć niema rd*nl
cy gdzie mieszkacie.
Rezydencya:
1922 S. Redzie Avenue
SPRZEDAWACZE
Zaangażować się do interesu Jest Mto·
btosownie wtenczas, gdy Interes Jest
mJod/·
Chain Store jest przyszłym byznoserr
w tym kraju.
Jeflłi Jesteś ambitnym i masz rozle
gły znajomość między ludźmi twej wła
snej narodowości, my mamy propo«ycy<
która napewno zainteresuje cię.
Wielu naszych sprzedawaczy, bez po
przedniego doświadczenia, zarabls
$5,000 do $10,000 rocznic.
Jedli mass dobry rekord a szukasi
dobrego a«Jt«ta — zgłoś si β we wtorek
pod nr· 601 Harris Truat Bldg .
NA SPRZEDAŻ piękno moble z 4 PC
koi, dobre dla młodego małżeństwa.
4052 Palmer ul., Liindy, 3cie piętro.
10-16
NA SPRZEDAZ skład cukierków.—
Sprzedam za $125, jeżeli dziś. 1634
W. Erie ul.
NA SPRZEDAŻ piec gazowy najno
wszej mody i pianino z 82 rolkami.
2740 Altgeld. _
NA SPRZhDAż ekspresowy koń. —
wóz i puszorki, tanio. 1219 Macedo
nia ul. 2gi piętro.
8PECYALNA WYMIANA. 120 akro
wej farmy w Wie., 1 mila od stacyl
pięknie zarządzona, dobytek 1 uro
dzaju. Dalszo infurmacye u F. L. Maj
'k», 2705 π Koli η ave.
ROGOWA erosernia na sprzcdii
na Jadwigowio; niema żadnej opo
zycyl. 212? N. Powcll are. róg Sha
kespeare ave. 12
LminL ΑίΊΊι Miiifr iflfliTitll fil ł

xml | txt