OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 20, 1917, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-09-20/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

~1
I z ν a s z ëoo"^1û¥në^zkX]
Odjazd poboro-j
wycii z dystry
ktu 37-go.
W liście poborowych nie
ma ani jednego żyda.
Γ. Wengierski. członek dywizyl 37oj
donosi. iż wczoraj 10-go września, r. b.
z tejże dywizji koleją Chicago. Milwau
kee and St. Paul., odesłano 40 procent
kwoty. tj. l.TO mężczyzn do obozu Grant
blisko Rockford. III.
Obiad był owym rekrutom urządzo
ny na koszt rządu w górnej sali H.
Gersten, róg Division i Ashland ave.
Z obywatelstwa obecni byli: pp. M.
IYrłowski. Wedda i inni. którzy do
żołnierzy przemówić zamierzali lecz na
sali był taki rózga rdyasz. że ich nikt
nie słyszał. Także był obecny ks. Dr.
Leon Jasiński, który do żołnierzy sani
tylko po angielsku przemówił. — Wy
marsz z hali Pułaskiego rozpoczął się
0 lU:ł~> przed południem. Bracia Kip
kowscy. p. StriK-k i inni ofiarowali
muzykę i wzięli udział w wymarszu.
Przy obiedzie i nawet na dworcu kolei
przygrywali. NailmieniO wypada, iż oko
ło połowa rekrutów w pijanym stanie
się pokazała. wi^e twe było można ich
do porządku przyprowadzić, tak w
Im li Pułaskiego, jak przy obiedzie w
restauracyi (.'ersten, jak i przy wej
ściu na dworz«v kolei Chh"ago, Milwau
kee St. Paul.
Automobilów patryotycznie dostarczy
li dla przewiezienia rekrutów do dwor
ca nastvpuj;p'y obywatele i firinj* :
Józef Rostenkowski. Jan Sobczak, Au
toni Laloski, Koman Prill, Blaszyński
Brothers, Golubski. Kasper Butkiewicz
Józef Biesakl, Julian Zyk. Wojciech
Grabarski. Franciszek Króli. P„ Gall.
1 Syn. Α. I rbański. F. Szwed. W. Mul
lane. Jerzy Szymkowski, Borgens Dai
ry Po., J. Prusińskić Gainer and Koh
ler. Piotr Zajenkala i S. Griffin.
( złoukowie komysyi wyłączeń dy
stryktu żalą się na |H)borowych, iż w
dniu odjazdu wielu z nich znajdowało
się w stanie nietrzeźwym i proszą, a
żeby w przyszłości, nie przyuosili so
bie wstydu. Władze rządowe surowo po
stąpią t' tymi, którzy w takim stanie
przyjadą do Pamp Grant. Rodzice kre
wni i przyjaciele powinni przykładem
swoim pokazać poborowym rekrutom.
Iż pijaństwo nie jest na miejscu.
Również komisya prosi, ażeby pobo
rowi przyszli stawili się regularnie na
„roll-call" na wezwanie komisyi. Ni*,
staw ieuie siv na „roll-call" jHR-iąguie
za solią bardzo przykre następstwa.
Spis Polaków, którzy wyjechali
wczoraj z dystryktu 37 do Camp
Grant, jest następujący:
Bielawa Ignacy,
Szczukowski Edward Ignacy,
Siwiec Maryau,
Kalinowski Wilhelm,
Bradfke Antoni.
Lajêwski Franciszek,
Dembowski Ignacj*,
Lisiecki Józef
Wawrzyniak Jan,
Weiland Edward.
Konowski Tomasz,
Jagodziński, Fn>*. iszek,
Drei/.sler Jau.
Samborski. Jan,
Tomasik Józef.
Reszczyński. Wilhelm,
Manikowski Frank,
Klasiński Ludwik,
Smith Edward.
Ptaszyflski, Piotr
Guaciński Filip,
Brzeźnik, Franciszek,
Graczyk Józef.
Bekielewski Franciszek,
Witczak Wincenty,
Stankiewicz Jan
Cholewczyński .Jan,
Pawlak Franciszek,
Ilinza August,
Kalinowski Wiktor,
Kuczyński Teofil,
Fehlan Jan,
Niemczyk Paweł, f
Sypezak Andrzej,
V06S Albert
Romanowski Franciszek,
Serknwukl Józef,
Wisiorek Józef.
Roszczynialskl Jan,
Myśliwiec Fabian.
Kawiński Władysław,
Warzy eh Jan,
Marchlewicz Antoni,
H uff Adolf,
Kujawa Wilhelm,
Gnacińskl Franciszek,
Chrapkiewicz Józef,
Kam/.a Aleksy,
Ficht Franciszek,
Bednarczyk Franciszek.
Monech Jan,
Malicki Jan,
Dobisz Mateusz.
Klujriewicz Leon.
Skajewski, Stanisław,
Poeiea Wojciech.
Stanek Bronisław,
Sajtlak Bolesław,
Tocki Henryk.
Lemański Franciszek,
Muszyński Józef Fr.,
Pawełko Stanisław,
Fi lipsk i Leon J.
W Ilkowski Jan.
Winleekl Józef.
Kur Konstanty.
Ziemba Władysław,
Pamin Jan.
Kwiatkowski Stanisław,
Specht Jan,
Biercz Otto,
Kielas Maksymilian,
Cichy Teodor.
Antonowicz Józef,
Szczerłtieki Antoni.
Sławikowski Bolesław,
Pałubicki Paweł L'.
Wary eh Władysław,
Pawlak Jakób Józef,
Uclirofont Wiktor,
Wy eh Stanisław.
Raczyński Ludwik,
Tłupa Józef.
Burzych Józef.
Facholczak Józef,
Meutyeki Fred.
Pfelfer Henryk,
Smełter Piotr.
Kzauil>elan Wlvlysła\v,
Zieliński Jakób.
Czekała Geo. M.
PaT.cz Władysław,
Kieres Wincenty,
Baszę Jakób E.
Gyga Stanisław.
Kozmysłowskl Emil,
Kieres Jan.
Duda Stanisław,
Sasko Karol.
Wiśniewski Józef.
Wolski Eugeniusz
Bieniarz Adam
Bialk Paweł
Baltrusis Jan
Szatkowski Stanisław
Kalas Filip
Schambis Wilhelm
Kowalski Antoni
Tarlach Bernard
Jabłoński Stefan
Hetman Stefan
Jankowski Józef
Wichłacz Antoni
Palacz Franciszek
Narlach Alojzy
Ozelski Dominik
Hoppe Józef
Szamrowicz Frank
η NOTATKI fi
Keportem
Wczoraj krótko przed godziny pi?
tą popołudniu sędzia Charles M.
Foell wydał wyrok w sprawie proce
su o zniewagę sodu urzędników Zje
dnoczenia P. lt. K., który wniósł ad
wokat N. L. Piotrowski, na mocy
affidavitu dyrektora Zjednoczenia S.
Godzicha.
Rozchodziło się o to, czy Zarząd
Główny, a w szczególności j.ego naj
wyżsi urzędnicy znieważyli sąd przez
to, że nie powstrzymali ogłoszenia
rezultatów ,,referendum" w sprawie
Sejmu XXXVgo w urzędowym orga
nie „Narodzie Polskim" mimo wy
danego przez sędziego Kavanaugh za
kazu (injuction.)
Przesłuchy trwały trzy dni.
Wyrok sędziego Foella brzmi j. 11.:
,,Xa wniosek adwokatów strony
skarżącej Sąd, wysłuchawszy świade
ctwa i zeznania świadków, a zarazem
wysłuchawszy w całości sprawy wszel
kich stron, któro stawiły się <lo sadu
same, Iii!) przez swych reprezentan
tów, wyda jo wyrok, że oskarżeni o
zniewagę rt;du przez przekroczenie
zakazu sądowego są niniejszem u
wolnieni od wszelkich odpowiedzial
ności w tym względzie".
Urzędników Zjednoczenia bronił
syndyk Stanisław Walkowiak.
O O O
Polska kompania G. ligo pułku
piechoty Gwardyi Stanowej, która
4go bieżącego miesiąca wyjechała do
Springfieldu na ćwiczenia, do Chi
cago powraca w sobotę 22go b. m.,
prawdopdobnie o godzinie litej ra
no. Kapitanem kompanii G jest p. F.
L. Pietrowicz. Bardzo zadowolony z
postępu polskiej kompanii jest po
rucznik ligo pułku Stuart.
OOO
Stowarzyszenie Reprezentantów
Polskich Dworów Z. K. L. w sali sie
rocińca polskiego w Niles. 111., w
przyszłą niedzielę popołudniu, urzą
dza wspaniałe przedstawienie z oka
• llintzke Feliks
Lykogiannis Jan D.
Skerke Karol
Knoll Jan
Kanabaj Franciszek
Ciss Ryszard
Gawryś Adam
Utecht Michał
Uczciwek Antoni
Bury Antoni
Sesko Ferdynand
Jankowski Bronisław
Gołembski Wincenty
Lityński Józef
Joppek Adam.
Prócz powyższych wyjechało także
kilku poborowych narodowości nie
mieckiej i irlandzkiej, lecz MIĘDZY
NIMI XIΚ MA ΑΧΓ JEDNEGO ŻYDA.
Jest to fakt zdumiewający, Dy
strykt bowiem 37my obejmuje zna
czny procent ludności żydowskiej.
Wybitni obywatele tego dystryktu
oświadczyli, źe pomiędzy poborowy
mi. którzy wczoraj odjechali z tego
dystryktu, powinno być 2.~, Γ KOC.
DO 3.1 PROCENT ŻYDÓW.
Granice dystrytku 37go sy: rzeka
Chicago i ulice Division, Robey i
North ave.
Na zachód od Milwaukee ave. mie
szkają przeważnie żydzi.
DLACZEGO W SPISIE WCZORAJ
SZYCH REKRUTÓW TEGO DY
STRYKTU NIE MA ŻADNYCH ŻY
DÓW?
Jest to pytanie, ua które komisja
wyłączeń dystryktu 37go powinna
dać urzędową odpowiedź.
zyi wręczenia zebranego na sieroci
niec funduszu $10,500.00. Uroczy
stość rozpocznie się o godzinie 3:20.
Do sierocińca dojechać można pocią
giem — wsiada się nu slacyi Cly
bourn Junction, lub też tramwajem
Milwaukee ave. do koiica liuii, stgd
pieszo do sierocińca, który znajduje
si£ obok cmentarza.
O O K'
Mayor Thompson, za poleceniem
szefa policyi Schuettlcra, odebrał
wczoraj licencję na prowadzenie wy
szynków Władysławowi Kasepriko—
wi, 4Hu9 So. Marshfield ave. i Jano
wi Stachnikowi, 2001 W. 21szy pl.
OOO
W drodze do dentystki pani Matu.
rzyńskiej, 1151 Milwaukee ave.,
przed domem pnr. 1149 Milwaukee
ave., upadła panna L. lîezmerowska,
11G2 Milwaukee ave. Upadła ona tak
nieszczęśliwie, że złamała sobie no
gę w dwu miejscach. Pierwszej po
mocy rannej udzielił dr. Kalisz.
O O O
Podczas pracy w fabryce Albough
Dover, przy 21ej ul. i Marshall boul.,
wczoraj boleśnie raniony został Jan
Kostowski, 242»! So. Sacramento av.
Kawał żelaza ważący okuło pięć dzie
Siat funtów spadł na le\va nogę Ko
stowskiego. Zabrano go do kancela
ryi dr. J. Bony, a statmąd do domu.
0 0 0
Chór rÀçzatek „Kalina" z parafii
Św. Trójcy urządza Wieczorek Muzy
kalno-Wokalny w niedzielę, 7go paź
dziernika, w sali Zjednoczenia P. R.
K., nar. Milwaukee ave. i Augusta
ul. Początek o godzinie 7:30 wieczo
rem.
* 4. &
Dzisiaj popołudniu w lokalu Do
uiu Zjednoczenia, przy Milwaukee
ave. i Augusta ul., kawterę otwiera
Komitet Komiet i Dzieci w Przemy
śle, wydział Stanowej i Krajowej Ra.
dy Obrony. Z okazyi otwarcia dzi
siaj popołudniu i wieczorem podawa
ny będzie kawa. Do zwiedzenia loka
lu proszone są wszystkie matki i ko
biety pracujące po fabrykach.
o o $
Bezsilny na brzegu rzeki przy
Blackhawk ulicy stał wczoraj Józef
Gastrazac, lat 5, gdy widaiał jak je
go rówieśnik Franciszek Florene, lat
4, 1313 Chapin ul., utonął. Chłopcy
bawili się w pacanta (,,tag") Franci
szek stracił równowagę i wpadł do
wody.
3 O
Wczoraj o godzinie Gej wieczorem,
automobil ciężarowy firmy C. D.
Becker, 706 W. Randolph ul., naje
chał i pokaleczył Stanisława Kuskie
go, 2314 Greenview ave. i M. Dzika,
2215 Powell ave. Kuski i Dzik naje
chani zostali, gdy wchodzili na tylną
platformę tramwaju Ashland ave.,
przy Austin avo. Kaski, który liczy
19cie, otrzymał uszkodzenia tak po
ważne, żo przewieziono go do szpita
la Braci Aleksyanów.
o o α
Za pośrednictwem Karty regestra
cyjnej policya spodziewa się identyfi
kować mężczyznę, którego zwłoki wy
dobyto wczoraj z rzeki. Utopiony
mężczyzna liczył około lat 25. W
kieszeni jego palta znajdowała się
karta regestrac. Karola Marek. Zwło
ki zabrano do zakładu pogrzebowe
go pnr. 838 So. Wabash ave.
Złamania ręki i bolesnych kontu
zji doznała pni J. Nimner, lat «7,
zam. pnr. 6113 So. 47ina ul., gdy
przechodzącą przez 12tą. ulicę 1 Mi
chigan ave., najechał i powalił auto
mobil kierowany przez C. S. Swanso
ua, 3-2 W. 113ej ulicy.
0 0 0
Kilku młokosów wczoraj wieczo
rem skradło automobil proboszcza
parafii św. Bonifacego. Automobil
stał przed plebanią przy Noble i Wal
lon ul. Automobil dzisiaj rano, po
zostawiony w zaułku poza domem p.
nr. 1426 Walton ul., znalazł p. Wła
dysław Suwalski. Samochód pozba
wiony był trzech obręczy gumowych
i innych części, które dały się usu
nąć.
O O O
Z ukończeuiem się sezonu letniego
komisya parków zachodnich zwolni
ła od pracy około stu mężczyzn. Odło
żony między innymi został także p.
Walenty Konopa, który podczas sezo
nu letniego zatrudniony był jako
„boat man".
NOTATKI
OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE.
Automobil marki „Marmon" za
$o,l00 nabył wczoraj dr. Adam
Szwajkart, win. pnr. 3335 Divcrsey
blvd.
a a ό
W kościele katedralnym poleczeni
dozgonnym węzłem małżeńskim zo
stali panna Aniela Górska, córka p.
p. Pawła i Julianny Górskich, zam.
tpnr. 1523 No. Wood ul., z p. Euge
niuszem Paculeu, synem pani Pelagii
Paculeu, zam. pnr. 2054 No. Lawn·
dale ave.
» 0 0
Po długiej i ciężkiej chorobie, o
negdaj o godzinie 9:15 wieczorem,
pożegnała się z tym światem śp. Ro
zalia Kozak, zam. pnr. 1537 McHen
ry ul., która do parafii św. Stanisła
wa Kostki należała przeszło 46 lat.
Jest ona członkinią, Towarzystwa I*
mienia Maryi, nr. 2 Zjednoczenia P.
R. K., Tow. Matki Boskiej Dobroj
Rady, Niewiast Zakonu Katolickich
Leśniczych i Tow. Różańca św. 2go
Drzewa. Zmarła pozostawia czterech >
synów i jedną córkę: Józefa, Jana,
Władysława, Kazimierza i Stanisła
wę. Pojrseb odbędzie się w Sobotę
rano z kościoła św. Stanisława K.
W ciągu doby wczorajszej najwyż
sza temperatura wynosiła 74 stopni,
najniższa 64 stopni. Normalna tem
peratura w tym dniu wynosi 64 stop
ni; niedobór temperatury w tym ro
ku u06 stopni.
Wschód słońca o godz. δ min. 35
rano.
Zachód słońca o godz. 5 min. 52
popołudniu.
Godzina 7 rano. -.. 62 wyżej zera
" 8 " .... 63 " "
" 9 ".... E3 " "
" 10 " .... 63 " "
Doezcz dziś popołudniu 1 wieczo
rem. Pochmurno i chłodniej dziś wie
czorem i w piątek. Świeży północny
wiatr.
DOSTANIECIE WARTOŚĆ ZA STAR
ZNACZKI I NIE POTRZEBU
JECIE BRAĆ PREMII.
r

moeller brother
, MJIWAUKŁf AVE. and PAULINA ST.
J)
PODWÓJNE STAR ZNACZKI KU
PIA TOWARY TAK SAMO
JAK PIENIĄDZE.
W Piątek sSa Rozmaitości z5 Licytacyjnej «
rrr
J
nnnillń It.P
"i'iisOSZCZEDZSJnCE
mïïWAHKLl avenues
TANIUSCI
/ \
Tysigco resztek dobrych czysto "
wełnianych ma ter y i na suknio
suknie .w pas i kostyumy. po—
pliny, serże, melroso malwya,
San Toy, chuddah materya,
mohair i bryliuntyna. wszyst
r
ruunujnc
ZNACZKI. J
Λ
2500 jardów Carrolla 1.00 gat. weł
niane serze, melrose i francuskie
serże, czarne i wszystkie odcienie.
^^kie znaczono za połowę ceny.^ nasza cena jard
CARROLLA CARROLLA
Tysiące resztek jedwabnej taf
fety, atłasu, niessaline, crope
do chine, poplinu, na suknie,
suknie w pas i bluski, wszyst
- kie znaczone za połowę ceny.
CARROLLA CARROLLA
ROZMAITOŚC3
Carrolla 25e 3β eali szeroka fran
pUûklr perkale na mukiiie, grana
towe i siwe, pvnrantownnp trwa
łe kolory, nasza
eona tylko
I'o
ivane irnn
14łc
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla 25e mottlcd siwe, fla
nrlr, erruby ciepły isatunek, od
powiednia na spódnice I t. p. -
uasza cena " * 1
tylko
po
14łc
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla UOe damskie koszule i
majtki, bielone κπιΙμ- ruiiistc —
wielkości «U do 41, spceyalule na
tę sprzedaż.,
nasza cena
PO
39c
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla J.50 nipnkie koszule, z
nnjlepueico franonskiejeo perka
1 ii, niaji). sztywne mankiety,
piękne prążki 1 wxory —
nasza ccnn
po
89c
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
h
Carrolla 7i)c męskie koszule i jja
cie, κ m be ninistc natnralne siwe
i cejîlaste, koszule obszyte taśmą
u szjji, specjalnie
nasza cena
tylko po
49 c
ROZMAITOŚCI
Carrolla t.50 męska spodnia o
dzież, najlepsze sanitarnie runl
ste, extra grube i ciepłe, spceyal
nie na tę sprzedaż,
nasza cena
tylko po
j «■
79c
ROZMAITOŚCI
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla 92.00 męskie union Rar
nitury, Jersey prątkowane, runi
stę, balbrijcican specjalnie na tę
wielką wyprzedaż.,
nasza cena
tylko po
1.19
Carrolla 2,"lp damskie trwałe czar
ne pończochy, mają podwAjne pię
ty, stopy i pilice, specjalnie na
tę wyprzedaży 1 t\ 1_
nasza cena J[ ^ 2 Ç
po
"carrolla"
ROZMAITOŚCI
Carrolla llite damskie Jedwnkne
pończochy, (nleeo niedokładne) —
trwałe czarne, maja podwójne sto
py. pięty i palce, " ~'
nasza cenu
po
ROZMAITOŚCI
Carrolla 1.25 2 Jardy szeroki bie
lony ubławatnlony adamaszek —
piękne desenie, na obrusy, na tę
wielki) wyprzedaż,'
nasza cena
po
59c
CARROLLA
15c
CARROLLA
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla 20c tureckie ręczniki, —
bielone, z umbej podwójnej przę
dzy, obrabiana borta, na tę wiel
ki} w yprzą tającą wy- 4 ÔJL
przedaż, nasza ^ ^ 2 Ç
cena po
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla 1.-5 najlepsze białe Kę
sie pierze, sanitarnie czyszczone,
bez zapncliu, speeyalnie na tę tak
wielki; wyprzedaż,,
nasza cena
tylko po
69c
ROZMAITOŚCI
CARROLLA
Carrolla 1.25 damskie koszule i
majtki, ifrube runiste, siwe i kre
mowe koszule olilieklowane u szy
jl. majtki obszyte taśmą r* f\
satynowy pasek, nasza Qjj Q
cena tylko po
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla 50c tureckie ręczniki —
21X45. bielone μ nilu·, z podwój
nej przędzy, obrabiane, także
ozdobae plaids i prążki,
nasza cena
tylko
e, także w
22łc
CARROLLA.
ROZMAITOŚCI
Carrolla $-.00 najlepszy Kęs i puch
dobrze, sanitarnie czyszczony bez
zapachu, specjalnie nu tę wielką
wyprzedaż, nasza "" — —
cena, funt
I»o
1.19
ROZMAITOŚCI
H
Carrolla rozmaite 25e I ,'ir>e 40
cali szerokie, voiles, francuskie
orKtindy, wszystkie piękne kolo
rj-, na tę sprzedaż, Q 1.
nasza cena Q ^ 0
tylko po
ROZMAITOŚCI
Carrolla 75c tureckie ręczniki, i
ozdobną Jucqunrd bortą, rozmiar
Î-XftO eali, różową, niebieską i
helio, specjalnie nn tę A Q
wyprzedaż, nasza cena ΤΤΟΟ
tylko po
CARROLLA
ROZMAITOŚCI
Carrolla 91.00 i 91.>5 ziislony do
okien z koronką łnb wstawką, —
wszystkie 7 stóp dliiKic, na do
brym sprężynowym wał A A
ku, nasza ceua ~ri/C
tylko po
CARROLLA
h
ROZMAITOŚCI
Carrolla 85e jard szerokie frna
cuskie {{liiKliamy na suknie, pię
kne prążki i kratki, nasza cena
na tę wielką wyprzą- ■< ΓΗ 1
tającą wj"przedai, X i C
po
CARROLLA
H ROZMAITOŚCI h
Carrolla 9X00 dobre koronkowe
firanki, z piękną delikutną bor
tą, nottingham | filet tulle, —
na tę wj'przedaż>
nasza cena
tylko po
1.48
I \ Potrzeby Domowe z Licytacyi.
7c papier toaletowy» specjalnie na tę uprae- Ap
riiiż I l(i rolek kostumcrowi — nie dwwoiimy)
Ν rolek za
5 razy szyte miotły do karpetów, rcgrulurnn Λ A
75c wartość. Npecyalnie na tę wielka 0
wy*pr*ednż, tylko po
β kwart one «iwo emaliowane llerlin kocioł- AA
ki z pokrywa, ueiia na bokach i druciany
pałąk, regularna 39c wartość, speeyalnle po
Safety politura <io metalu» regularna l"c /»
wartość, specjalnie na tę licytaeyjiuj OC
sprzedaż, puszka po
Crepe papier, 10 stóp w rolce, wszjstkie kolo- *7.1
rj", reRulurnu I0e wartość, specjalnie na tę | 2 Ç
licytacyjni} sprzedaż, po
PS» procent czyste aluminowe lierliatnlki, — A 4 /\
regularna wartość, na tę licytacyjną
sprzedaż, tylko po
8 kwartowe siwo emaliowane kociołki do gn-A Γ*
towanla konserw, regularna l!lc wartość,
specjalnie na tę sprzedaż, po
AVelsltnch. proste I wj"wracane mantlc cazowe, Λ
specjalnie na tę licytacyjną sprzedaż, Η(*
tylko po
\r. S kotły do prania, miedziane dno, opuszcza-Λ Q
ne ticlin, reaularnn 1.5!» wartość, specjalnie c/CJO
na tę licytacyjną sprzedaż, po
Itainj do suszenia firanek z podpicrkq, ni
niklowane. imihumiiJdcc się śpllkl, regularna
wartość w licytacyjnej (sprzedaży, po
1.
Γ
GROSERYE
KO.WBIXACYA!!!!
10 funtów najlepnzego mieloncRo
cukru, — 10 funtów Sic
J/4 ft. jakiegokolwiek gatun
ku 00c lierliuty lîïe
1 funt Sperial blend kmvy
1.21
Mt)ka, New L'en
tury. najlepsza—
i/ą bec* O Q Q
ki 7.11
Glnger ftitupa —
świeżo pierzone,
14c gat., -ι n i
funt JL U 2 C
Jabłku, dobre «Ιο
gotowaniu i je—
ilcenia, Λ 1Λ
funty za 1V/C
Mydło, <· mod
iiia· białe, 141
kawał- Λ Λ
k ó iv y.a » 1 C
I.ekko. najlep
szy proszek do
szorowaniu, —
puszka
za
31c
Kawa, Moellers
Spécial zawsze
££ 1.00
funty kos tu ni.
Słodkie kartofle
Jerneyii, Ig
II funty luL
Sweet lieart my
dło, ka- Al·-**
watek "4C
4 kaw. koMtuni,
Jaja, wici.'
Ifizln
I- tu/,, kostum.)
38 c
Świeże w iel
kie śledzie x
jezio- Q.1
ra, ft. Î7 2 C
J
Nasz Departament Farby i Karpctow \
Wybierzcie sobie nadzw. taniości. »h
Pokost do mebli, dobry gatunek λα
kwartowa puszka na tę licytacyjni} sprzedaż'·? VC
Emalia do rur do pieca, nio spali się na tę
licytacyjna sprzedaż puszka po
Wielka butelka politury :.a meble
na tę licytacyjną sprzedaż po
Linoleum, resztki, drukowany korkowy linoleum,
extra Rroby, 1 do 8 jardowe sztuki λ —
na tę licytacyjna sprzedaż po 4^C
s J
12c
17c
LEKARSTWA.
Tri nera gorzkie wino—
butelka ρ» ^
52c
Savoy, bcef, iron an<l
uiiic, pa.jnt 29
Savoy czyściciel krwi—
■l>©cyalnic
69c
L. and L·. pain cxpcller
η/ϊα""β 29c
Natures order Jy specy—
cvalnio | Q _
aliiio 1
" '«ospliutA spe
kwart. but.
po
19c
J
Γ
LÏ&CIEFίΥ
Dobre ciemne stołowe
piwo, 2 tuz.
Kalii*. Cognac bienda,
*<'·«', M
butelka /.lCSbon· butelkowany Γ
l'eniisylvania żytniów-ibo,lt'^<N pełna kuai-L! , .
k.·., ΙΜ·|„„ α», spor}. , . p'«o, a
87cwnioz» 1.23'utclck
kwart. ł>utl.
85c
: tuzin
80c
MIĘSO
Sirloin Steak funt? ? Polska kiełbasa, funt
speeyalnio koÛclV iunt|17/^C
frricfto siekane mięso, Wlnio Ocjltolif. szynki funt
i5cr irya""c23^c j

xml | txt