OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 21, 1917, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-09-21/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Z GŁĘBI AZYI.
\\ Azyi >rvdkuwej, w ol»wo
i^ic Zakaspijskim, w miejscu
ajbanl/ici w*sunivtem na pulu
łnie państwa rosyjskiego, leży
•orteca ktis/.ka. W mkhI gamizo
:iu tej tort cc jest przeszło GO
<:c»lnierzv 1'olakuw. Dawniej b_\ło|
iv h tutaj jeszcze więcej, ho Fola-1
ko w /. Królestwa wysyłano na
-iużi»ę wojskową do Syberyi, Tu:
k cstauu i w ogóle na kresy, byłe
najdalej c»cl ziemi ojczystej. Wie
lu z nich wyjechało na front z
pułkami tnrkiestańskietni. wielu
poumierało z racyi niezdrowych
warunków klimatycznych, a ci co
/ustali tęskny swój wzrok prze
noszą na Zachód i / niecierpli
wością w w iekują końca wojny,
1-y wrócić do wolnej i niepodle
ł, :cj Falski.
Mała ta garstka Polaków ze
>\\ vin prezesem, chorążym Wila
nowiczem na czele, z nastaniem
ua>ow wolnościowych zorgani
zowała sio i utworzyła „Dom Pol
>ki." Na razie najlepiej pusta wió
ra jest w ..Domu" sekcya szkol
r:a. którą prowadzą pp. Cabanek
i Muskała, a która, jak dotąd,
w y da 1 a v a d z w y c z a i η e w v ni k i, bo
z liczby kilkunastu analfabetów
nie zostało żadnego, któryby czy
tać po polsku się nic nauczył.
Xiedawno przyjeżdżał do Kusz
k: ksiądz Żelazowski, proboszcz
parafii w Aschabadżie i prezes
tamtejszego Towarzystwa Pomo
cy Ofiarom W ojtiy. Świetlana po
stać księdza patr \ot v, odczyty ja
kie wygłosił, nabożeństwo czysto
polskie.tak podniosło ducha garst
ki Polaków, że zjednoczyli się sil
niej jeszcze i żadna moc nic zdo
bi ich teraz rozerwać. Ksiądz
Żelazowski obiecał odwiedzać
Kuszkę co'miesiąc i zawsze da
wać odczyt w ,.Domu Polskim."
Sądząc z entnzyazmu, jaki w niósł
z sobą, należy się spodziewać
najlepszych rezultatów z jego
przyjazdów do Kuszki.
SAMOISTOSĆ FINLANDYL
Z Helsingtor>u donoszą <io
,,Dziennika Polskiego" :
Projekt komisyi o zasadniczych
ustawach w sprawie zwierzclmi
czei władzy sejmu finlandzkiego
In i zupełną niespodzianką dla
rosyjskich demokratycznych or
ganizacyj i nawet dla szerokich
koi społeczeństwa fińskiego. Pro
jekt opracowywany by 1 w sejmie
przy zachowaniu zupełnej tajem
nicy i b\ ł postawiony na porzą
dek obrad sejmu pod nazwą: ..roz
szerzenie praw senatu."
Przy rozpatrywaniu projektu
przez sejm. przedstawiciele bur
żuazyjnych stronnictw gorąco
sprzeciwiali się przyjęciu projek
tu, wskazujac, że projekt nic jest
wynikiem dojrzałego wszech
stronnego obnnślenia i może tyl
ko zwiększać nieufność do l;in—
landyi ze strony rosyjskiego Rzą
du Tymczasowego i rosyjskiej o
pinii publicznej.
Najstarszy z posłów sejuft
wych Lille, leader szwedzkiego
stronnictwa, ironicznie podkreślił
niezwykły pośpiech, z jakim w o
statnich czasach rozwija się usta
wodawstwo Finlandyi. Lille oś
wiadczył. że będzie głosował za
przyjęciem projektu jeśli otrzyma
zapewnienie, że projekt ten bę
dzie przedstawiony do aprobaty
rosyjskiemu Rządowi Tymczaso
wemu. Inni szwedomani rów
nież ostrzegali sejm przed ryzy
kownym krokiem, jakim jest pro
jekt, oświadczywszy. że będą gło
sować za projektem w rządowej
redakcyi.
Pości Rantasaori, starotin. czy
ni! zarzuty socyal-demokratom,
że zbyt często odwiedzają Komi
tet W ykonawczy, w którego sta
łość zasad i trwałość mówca nic
wierzy. „Słowiańska dusza —
mówił poseł — jest zuiienyia i być
może — za tydzień, dwa, tego
Komitet już nie będzie."
Znaczna część stronnictw bur
kuazyjnych głosowała przeciw
projektowi.
W kołach senatorów decyzya
sejmu przyjęta została zc zwy
kłym spokojem i widocznie nie
stanowiła niespodzianki. Wśród
członków senatu, należących do
szwedomańskiej i starotińskiej
party i. iest pewność, że przyjęcia
projektu w trzeciem czytaniu
zmusi ich do dymisyi. W związku
z powziętą przez sejm dccyzyą o
głoszenia samoistności „sposo
bem zawiadomienia" powraca z
urlopu wiceprezes gospodarczego
departamentu w senacie Totaj.
W* obecnej chwili kwestya sa
moistności Finlandyi również jak
i inne naglące kwcstyc dnia, do
tyczące prawnych stosunków Fin
landyi i lv osy i omawiane są na
j rywatnej naradzie członków >rj
mii / piotrogrod/ką dolrgacyc.
o BIBLIOTEKĘ ZAŁU
SKICH.
W rcnra" zamieściło
prutoM. podpi-am pr/.rz »hv w a
tela". pr/eciwko zwróceniu lîi
Mi· t» ki Xalu>kirh, kt"ia .»la się
;»od>taw"a piotro^rodzkiej Ltiblii»
i< ki Publicznej .
Personal Biblioteki Publicznej
- pisze „\"ow. Wremia'' — jest
bard/o obur/.υηy\ (iro/i bibliotece
i ?ał»ranic w wielkiej ilości książek.
,.ιπυ/.c nic pierwszorzędnej wagi,
ale w każdym razie po części nad
zwyczaj ważnych i starych." Au
tor przyznaje, żc Biblioteka Za
łuskich stanowi własność narodu
polskiego, zgodnie z wolą iri za
łożycieli.
W ywody amatora własności na
rodu polskiego sa bardzo wskutek
swej oMudv charakterystyczne.
Tłumaczy on p. Lednickiemu, że
należy do Biblioteki zastosować
prawo przedawnienia na dobro
obecnego posiadacza. Otóż prawo
•przedawnienia stosuje się do po
siadacza mienia, który nic wziąi
go gwałtem i przeciwko któremu
w czasie posiadania cudzej włas
ności nie wytaczano pretensyi o
posiadanie nieprawne.
Drugi argument jest jeszcze
charakterystyczniejszy : czy moż
j na mieć gwarancyę, że Biblioteka
I gdyby nie wpadła w ręce Suworo
wa, nie zostałaby przywłaszczona
przez Prusy lub Austryę albo po
prostu rozdrapana w czasie dni
zamętu w Polsce? To jest j-uż ty
powe dowodzenie ..ekspropryato
ra" z willi Durnowo.
Autor jest wszakże przytem i
kupcem, który gotów się potargo
wać.
-Ale pozatem Lednicki—pisze—
powinien wziąć pod uwagę i mo
ralną stronę sprawy: teraz Polacy
nie są dla nas wrogami, a sama ich
autonomia (siei) jest podarun
kiem duszy rosyjskiej dla pokre
wnego plemienia, które tyle wy
cierpiało. Czy to chwila, czy to
pora, aby odbierać Rosyanom sta
re książki i znowu ciągnąć je do
Warszawy, — niestety, narazie
zajętej przez Niemców? Czy Po
lacy uznają to za piękne i cnotli
we? Własna opinia o tem adwo
kata moskiewskiego rozumie się
nie ma żadnego jeszcze znacze
nia. I może Warszawa i Polacy
nznają nawet za korzystniejsze
dla siebie, jeżeli ta sama bibliote
ka publiczna, zamiast zwrotu bi
biioetccszki braci Załuskich,
podaruje i ni ze swych niezliczo
nycli dubletów m η iej więcej taką
samą ilość książek, ile ich było w
bibliotece Załuskich. Te dublety
i bardzo stare i bardzo cenne obej
mą nie tylko stulecia od XV do
XVIII, ale i cały XIX wiek i dla
użytku i czytania będą dla War
szawy nawet cenniejsze, niż wy
łącznie tylko biblioteka archeolo
giczna zbieraczy tylko XVIII
stulecia.
Polacy niewątpliwie" wolą bi
blioteczkę'' Załuskich. Dotych
czas prawie wyłącznie uczeni pol
scy korzystali z „białych kruków"
swej narodowej własności, \czy
niąc dla ich przejrzenia wyprawy
nad Xewç. Xie tylko przeto z ty
tułu prawa własności, ale i ze
względów użyteczności polski
księgozbiór powinien powrócić do
kraju.
Λ M . . - . . '
WYPRZĄTNIĘC1E
Fabrycznych Fortepianów !
Zaprzeslalycti stylów, używanych fortepianów, i ze składów I
ΝΛ NASTĘPNE DWA DM |
Tu jest wytłumaczenie: ΧΙΓπ,Γ™»
zapas Bush and Gorts fortepianów, wliczane sa UPRIGHt FOR
TEPIANY. i PLAYER FORTEPIANY zaprze. ..ale i wyłączne sty
le. takie które stały w składzie, niektóre mało używane i inne
więcej używane po praktycznie naszej własnej cenie. Pomiędzy
tymi znajdziecie bardzo wielo z naszego regularnego zapasu no
wych i używanych fortepianów, które eię zebrały przez ostatnio
szcś«"· miesięcy.
Jesteśmy przekonani, że jedyną rzeczą która wypriątnię te na
grjmadzone fortepiany j#»>t cena. Nie odrzucimy ża<!n<»j słn.-zn^j
oferty, dla tc&o, działajcie *y *i-zyecy. którzy zamierzacie kupić
fortepian.
Ν. I ο·· <| 'm* 1 ·| a 11 / »· ^ ί·"Γ4) nj y, t' lt( Sil i G Κ RTS forte*
Atlclllll · |,ij,n j· d»« ι ι NAJLEPłłZYrił *
~\MKRYOł> K»/dy robotnik uirwlRloiy η RI 811 and CEKtS
fikryrt )μ( piermMoof day robotnikiem untjnvat. m sn AND
CV!RlS j**t }**«!> u«m m my rabumni * Amorjif. który
m» prawd* rnar/rfc unijny, znacz «ην nr»· ka«. fortepianu.
DARMO—W WASZYM DOMU—69 ONI
l'r»łjd/<·»· I ofttmrrn# kwito kr«dUow««
Otwarte kaidv wieczór |mhIc/iis sprzedamy
Ι'ΜΜφΙΟ l>wi I OK 11 ΓΙ W \ΜΙ
tmmjéaier#e tik iNNtVC/t /Ν \ V>
«Mil Mk HTI INH %%.
%M» Π». KIUH\|.l. mUMi,
M Hl Ι.Γ/ I «*4r kwuk ι· 1.14 Λ
\» jû» jr WHIfMW
OARMO W WASZYM DOMU
Przez 60 Doi
IStiiua pr/rd-1*
ttm « m
Hi trk ILKI'·
S/KN i im
w) rh
ni. twwwi
foMûit* ns
Vt lal.
I
i
Dostaw i m y ton
piykuy fortepian
który jest poda
ny lia obrazku.
110
wa
fe szcgu
J domu
na 00
dni
durnio
j l^f \· 1'priłrlit fortepianów, dobrze znanych wyrobów: llall und
Lilnlii· Soi».-. Hu.<h .i-id (.îorts, Newman Bros.. KitnbaH. Mendcnjiu'1
and lleines Μγοα Pomiędzy tymi znajdziecie fortepiany lak dobre, jak
nowe i inne bardzo dobre dla początkujący eh.
■ τ IV ν Γ" i · DODATKOWA ΖΝΙΖΚΛ W CK Ν AU H NA 1'L'KIGIIT ł'Oli
\j » \Vl \. ΤΕΓ1ΛΝV NA NASTĘPNE DWA DNI.
I $40O Upright, Mahoniowa oprawa,
425 Upright, Dębowa oprawa,
400 Upright, Mahoniowa oprawa,
400 Upright, Mahoniowa oprawa,
375 Upright, Dębowa oprawa
320 Upright, Mahoniowa oprawa*
375 Upright, Hebanowa oprawa,
przedtem $155 teraz $88
przedtem 110 teraz 61
przedtem 9îf teraz 85
przedtem- 79 teraz 43
przedtem 98 teraz 52
przedtem 85 teraz 36
przedtem 54 teraz 19
5J8j Hayer Xlano.
45Ô Player Pitno.
600 Player Piano ■
7G0 Player Piano
..przedtem $144 teraz $U£ ■!
..przedtem 175 teraz 145 |
..przedtem 220 teraz 195 I
..przedtem 395 teraz 319 |
'"«yia >a pt*j er fortepiany na następne <l«"a dni. Xaj
ν> .«r-Ks*·* w een»cl» j α a .< kiedykolwiek zrubilłśmj,
Ρ ι> «τ fortep*anj — di» ttgu pwpiłsKie sii.
UWAGA:
DARMO—50 roltk muzyki ι każćym wyżej wymienionym Player.
Ι-Ή'ΛίίΛ— darmo w waszym domu przez 60 dni.
·» ewyua «łomu przez <>·"> ilu., możecl· uprcttk! ex- I
-·λ I ι< nau lyiiel» muzyk <tb> soba eśli nie jest zupełnie ■
ladzwtlmtJicy, motecie *o nam »wrCi< . be/, jednego centa kowziu dla ■
» - -t zadawalniający. laciąt h plaçai ratami tak -na- ■
i> rni jitk SI.0Λ tygodniowo, lub $4.00 miesięcznie. li
DOSTAWA DARMO—krzesełko lub ławeczka. Nie
liczvmy procentu. ^
CHICAGO PIANO CO.
Not Ido.
1351 MILWAUKEE AVE., naprzeciw Wood Ul.
Jedna z najstarszych firm w Ameryce,
Otwarte w każdy wieczór podczas tqj sprzedaży.
(δ Roops 5% tokiety darmo
°« cały dzień z każdem
of 10c zakupnem.
ËSî^reâSJ
ChlcaqglAvëlîearAshland Ave
p'S
Uważajcie na nasze ^
okna po spec. oferty (o fS
■°
każdo poniea. i czwartek \°
— ·:
Darmo!
Piękne Religijne obra
zy oprawione i na
podstawie
Ofiarujemy 15 przedmiotów do
Wyboru, każdy artystycznej ro
boty, pięknie i naturalnie koloro
wany. Wszystkie są pięknie opra
wiane w owalne ramy, białe, na
dobrej białej podstawie
Darmo z $3 Zakupnem
Kiosk na Drukiem Piętrze
Modne Płaszcze Na Jesień i Zinw;
Modne Style Dobre Materye
Zachwycające Ceny
Ul
I
I
Mały zapas pożądanych zi
mowych płaszczy, ofiaru
jemy za cząstkę ich praw
dziwej wat rości. Zakupi
liśmy te płaszcze tanio, i
dla tego możemy je wam
ofiarować po zniżonych
cenach. Niektóre sa zro
bione z earacul, —
czarne tylko, prawdziwo
futrzane upiększenia, in
ne z wełnianej prążko
wanej rloaking, #K.9.">
jest zwykła cena, spec.
Wszystkie sa nowe fulu—
jaro modele, wlel z nivli
ma pasek naokoło. —
Wszjsikic sa całkiem pod ;
szewkowann, grubym \va
(owa η y ni sor/em. -lest to
płaszcz, który można no
sić teraz i przez cala zi
my. Jestto prawdziwa
$15.00 wat rość, w tę wy
przedaż specyalnie tylko, j
Specyaluie na Jutro ofia
rujemy kilka tuzinów
damskich płaszczy, 7. bo
jratejro jedwabnej) plu-*
szu, czarne i w prożki zie
lone i siwe. To płaszcze
maja pasek naokoło, sze
rokie* mankiety obszerne
kieszenie i wielki koł
nierz. Wszystkie sa dob
rze i całkiem podszewko
wane. Zwykła eena tycli
płaszczy jest 17.50 na .ju
tro spec. ofiarujemy je po
Męskie Koszule Do Każdego Użytku
Nowv Jesienny Zapas
Specyalnie ofiarowane na
jesień są te piękne „Earl-1
ington" strojne koszule dla
mężczyzn. Bardzo dobry
perkal był użyty do tych j
koszul, 100x100 count i każ-1
dy deseń jest najnowszy, i
Wszystkie kolory są gwa--1
rantowane trwałe. Style są j
z paseczkiem u szyj i i pra
sowane mankiety, wielk. 14 j
do 17 — spccyainie ocenio
ne po
Wielki "zapas dobrych ne
gliżowych kos/.ul dla mę/.
i/y/n -/, zapinanym długim
kołnierzem, nowe odcic
nie na jesień. Miękkie /.a
pinane mankiety czynią tę
koszulę bardzo wygodn·},
osobliwie do interesu. —
WielkoM'i II «l·» war
te îS I .<K» specjalnie
! Męskie ci· u be flaneleto··
[ ho robocze kos/uh; mają
I przyszyta plaski kołnierz
I siwe tylko ofiarowane po
j specyalnej cenie nu ju
j iro tylko koszule le ma
my w wielkościach 1 ł do
17' i, wszystkie sa peine—
I £o kroju, zaws/.e s[ir/e- ·
dawane po $1.00 spec,
79c
\
Męskie îirulic, urina mie
.s/unie flanelowe koszule·
/ piv.jhzytin kolniet'Acm —
ofiarowane w \*iclk.
11-17. .lestΙο to idealna
koszula do roboty, nu
chłodne dni. Siwe tylko
$1.25 wartoirl, speryal-·
nie w tę «> ιμ'ΛηΙη/. t.\l—
ko po
NOWE KLUSKI
JESIENNA SPRZEDAŻ
Specjalny zapas pięk
nych jesiennych bluzek,
ofiarujemy na jutrzejszą
sprzedaż. Są zrobione z
bardzo dobrego batystu i
voile, najnowsze, pożąda
ne style. Wszystkie są
prawdziwe $1.45 i $1.60
wartości, spec. na ten
dzień tvlko po
85c
Nowe jesienne bluzki, z
najcieńszego batystu i
\oile, najnowsze frilled
i haftowane modele, ofia
rowane w jjcznych gu
stownych stylach. — Są
bardzo specyalnie oce
nione na jutrzejszą sprze
daż — specyalnie tylko
po
1.45
Gustowne bluzki z dobrej crepe de che ne i ę^Drcette
krepy, najnowsze jesienne style, mamy teraz»na wy
stawie. Osobliwie ofiarujemy modele białfc, kolor
ciała, chartreuse, złociste, beige, granatowe i siwe. |
Wszystkie są pięknie garnirowane, haftifcvane i z pa
ciorkami. Ceny są od
$3.95 do $10.00 ι
I .Nowe Jesienne Ubrania Ola Chłopców
\/ Doskonale Wartości
( 1iln|»i«M"o iilir.ini.'i, z ka^/iHiil'U ί
irmlorli \t «'lnianych ιιιϊγ*·λιιι»·Ι\, iiajnoMMO
Sl<'iiiua\ iimmIcIo, uzinociiioiir, podwójno
im Kolanach i McdAcnui, Norfolk i rosyj
skie *t)k*· lie/.no nowo .jesienne desenie i
odcienie. Specyalnie ocenione od
$5.95 do $10.00
Wielki asorhnent chłopię
cych ubrań do sprzeilawa
nia spccyalnic po $&!).>
Specyalnie Na Sobotę
* I
C hłopięce spodnie knicker .slylc, y. grubyrli ucłniamch mirs&uick,
nowo cnislowno tlrsenie, A\ielkosci <l<> Ifj walie $1.00 spci\v«lnio
69c
Damskie trzewiki z matowej koźlę
cej skórki, sznurowane i zapinane,
wysokiego kroju, mają hiszpańskie
obcasy, specjalnie ocenione na so
boty, po
$4.85
Męskie trzewiki, zrobione z szklą
cej koźlęcej skóry, na wygodnym
kopycie, pakują na każdą nogę, —
specjalnie ocenione na sobotę
$6.85
l*anioii>kir I drloci?»*·* ·Ι« I
Ino lr/,owikI. lakierówn {
iii>, λ i«*i koźlęce i niiito*
nr ι·Ιι>Ι((·ρ, Hxnnromnne
i /.upiniitM', wielkom'i il" ·]
Γ»'», tvnrlr ΐ,ΓιΙΙ i ;».UO —
Nltccyaliiic
niinifclii·* błnle l»rimrin
«r ' r/fwiki, njMłkfc i
nlakic «»1>πι*>, «/.niiro—
«
nant> i «niiinniic· na
l»rv«lkii> κ ,v|ir/.i| ι uiçvic
69c
1*:itti<*ń»kl<· I dïlrrlfrc
trzewiki. /. malonfj nIh»
ry. mui>i miklcnnc nier*
<·Ιΐ}. Imille KkArcnnr po
di'M/ny i olicasj.
koAi-i i!n 'J, «iirli· «lu
W noIioIv· tylko
$1.19
Wyborne'Mięso
Nu.jlops7.ii sadło od Me rano do
12tej w południc· j
flint ów /a I ti)v
Najlepszy sirloin na pioc/.cń, bez
kości, îkI SHe.j ilo
lût ej, funt /a
Najlepszy okiytfły t ί\\Δr·
befsztyk funt | V/2t
Wyborna zwijana wołowina od
żełier na pieczeń a 1/
funt za Z4/2C
świeże siekane mięso z zamówić·
nioin, dwa OC
l'uni y za
Domowe skubune kurczęta
Wędzone Mięsu i
Najlepsze Cali
q- szynki ΓαηΙ jL*' 2 C
D? Najlep. brisket Ol/r»'
słonina ft. OZ/2 v
FSJ Suifts Promiuni "2 I 1/
szynka ft. *5 1 /2 £ I
@^wyvwwwiflfi
Przejrzyjcie le liste po niskie ceny
lioops nail<'p*/.(i foinla
uujka. Γ> luuto»v OC .
worek /.a OwC
liard/.o dobra lira
19c
anlioc «·]iΚ.i. qiiecn
mi>Iii. pplcn kwnrtowy
masona *loik, 'J Q .
ooc
Nii.iic|m/,r (Ihlu
kartofle, p«»k, 42 c
Il lira kl i niarchr», —
wiHUir pęczki. 1 1 Λ
p.» 12C
ł/n*n.ś, trymika pii*zka do
l»r.v różowy yatu- ι s*
nrk, puszka i OC
l'risrilla koiinoru y, no
wo pakowano, ΙΑ
fvii'iki «lolk /-a X î/C 1
Mollwerks nilprznc ka
kao. V-> funtowa
puszka /.a
1'illnWury» otrrby,l O _
piMvkn /a 1 wC
\:'jlo|i.sza wielka lima
tasola, fnnt 17c
19c
Swifta Suiibritc «'lenn —
τ/·' 10c
llorav "0 mule team. I
funlotva pac/ka 11
/.a 1 X C
\n.ilopN/.:i rxrnka żytnia
irujkn. l'ipsicr itiiirkl —
Vit beczki łvo- ·| CC
worek /.η *··»·»
\ f\T Crnl u ρ y mt|ka i
lionps picrw KKor/.rdiia,—
aiVè funtowy 1 CQ
worek r.ii Χ·Οϊ/
American Family mfdtu
10 knnalkAtv 53 c
Nie sprzedajemy dziec. ·
Λrco krochmal,
funtowa pae/.ka JfciC
l'oNkic frankfurckie
kiełbaski, 1 Q
funt za X î/ C
Extra dobry szwajcar- j
ski nor, — O'y
f III] t O · l,
Sniders Catmip, 1 O _ i
tvielka butelka XOC ,
I Najlepsza eotvwnnn dn
hra szynka. krajana na
j zamówienie, CO
i funt /.a OOC
><ttvn iinkimanr mirxl
ί Mir pomidvr j. puszka tfr
25c
Ί'«·1ιηι» wy Unra y przesir.
nao> nriMii) (ntcrwci»··
M} uriiNurk, narty ï«r
vun/ka nu tę Hpricdai
za I7e, 3 Cr»
puszki wwt
Wyborna .Iu«u1»« ""nit·
to* boKoiti ł>Ictitl kawa. J
lin rdzo *p«*eynlnie nu so
Imię. tylko, OJJ
inni tu "OC
Jîxtra doliry lebkony
lOc
PI.Ot» książka kucharitka
z każda funtów q puszka
Ί;/ιιη proszku do pie
«filin, funtów u OC—
puszka za OuC
Wino i Likiery·
]<r\iiicton !»«>iirl>ou I monogram /.'<
nia nAilku, '/a calouoiui 1 /Jg
kruku. y.ii ł »wO
ΙΙλιΙ Slnr kucnimrl, n.vhorny «mak,
««■Mar/ały w ilrc»t niani«·ΐι Q Ρ _
iinrtyninrli, pełna kwarta Î70C
Kvrrnlnde nAdku, tiolira i mnac/na,
bulrlkiinann «v lionitłip 1 ι Λ
pełna k«vnr(«tvn hulrlko 1· 11/
Μ Γ lit ii Ituiol, t\r«ara,
■S / II
W rlrli'ii crnpc juliT, pajnto- 22 C
25c
we luilrlkl /.a
a Miar l'vitnai'
ilobi > Miary gattiiifk. butelka
:t Miar l'ognac Mtylii limnla 1.05
Ciastka i Cukierki
l)re«rl patunek nanrtowane czrkwlad b
kl, warte 10e funt. nn tę nr iO
h|tr>ediiA. funt >n mû C ' d
\*ortowane buttercup·, 20c |Ξ
. β
ftprifdni funt τη XOC ' O
Coco jumhlfii r. riitkolflilii I 1 ζ 70
kokonem, funt ifl lOC |g
Kredx butter scotch kwadraciki, — I.
zawijane, na tę uprzedni, t C '
funt ia ' wC
Spearmlnt t^mna — na tę
«przedni, ikjmczki /.a
funt *a
Viola dobre lukrowane miodowe cia ■
ntka, warte -2c funt, nu tę 18c
10c
wwwwvwi^
m
KLUB POLSKIEJ EMI
GRACYI.
\V Moskwie odbyło się walne
zgromadzenie niedawno założone
go. ale żywo rozwijającego się
Klnbu polskiej emigracyi, na któ
rem rozważano pierwszorzędnej
wagi sprawy.
Przechodząc do kwestyi utwo
rzenia polskiej siły zbrojnej
Rosyi, rozważano wszystkie Ą
ne argumenty za i przeciw armii
polskiej ; wykazano ważność do
wodów przemawiających za two
rzeniem polskiej siły zbrojnej, o
raz sztuczność lub naiwność ar
gumentów przeciwnych, poczem
zaproponowano zebranym uchwa
lenie stosownej rezolncyi, co też
jednogłośnie uskuteczniono.
* Rezoluc/a owa brzmi :
„Xic widząc wolnej Polski, alq
■ y V ' *
trwający dalej· dawny niemiecki
napór, nowy najazd i nowy po
dział, ruinę i wyczerpanie, kon
statując stan walki kraju z niem
czyzną. wprawdzie pokojowej z
powodu bezbronności, ale mogą
cej przejść każdej chwili w oręż
ne starcie z rozpaczy ; uznając, że
kraj w tych warunkach ze strony
emigracyi nic powinien zostawać
bez tej obrony i pomocy, jaką tyl
ko dać mu może emigracya : uzna
jąc również, że wojskowych pol
skich nie należy również opusz
czać w rozsypce na igraszkę losu,
Klub polskiej emigracyi w Mosk
wie na walnem zebraniu d. 5go
lipca 1917 r. uchwalił:
1. Witamy z radością decyzy^
piotrogrodzkiego zjazdu Wojsko
wych Polaków o utworzeniu siły
zbrojnej polskiej po tej stronie
kordonu;
» Ί
» .
. , .U. . ,
2. Gorąco protestujemy przeci
wko pogwałceniu demokratycznej
zajady karności przez tak zwaną
„lewicę" zjazdu; uważamy, że
biorący udział w jakimbądź zjeź
dzie i obradujący w nim, nie maj4
prawa uchylać się od poddania się
decyzyi większości, a tembardziej
tworzyć secesyę."
i'
\
-y χ.
Kara Boża Idzie
Przez Oceany
Powieść osnuta na tle sto
sunków polskich w Amery
ce napisał nader interesują
co H. Nagiel. W oprawie.
Cena tylkc^
75 centów
DZIENNIK CHICAG0SK1
1407 W. Divitioa ul. Chica*o
λ r

xml | txt